Sunteți pe pagina 1din 3

Alerta Fiscală Nr. 69 din 10.07.

2015 Consultant Fiscal Adrian Bența


www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Alerta Fiscală nr. 69


Monitorul Oficial nr. 0509 din 9 Iulie 2015
OMFP nr. 773 din 01 Iulie 2015

Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a


operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2015.php

Actul normativ analizat astăzi conține două secțiuni distincte:


A. reglementează procedura depunerii raportărilor contabile semestriale cu data de 30 iunie
2015;
B. modifică reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, ocazie cu care sunt
reclasificate entitățile în funcție de active, cifră de afaceri și număr de salariați, respectiv se
modifică funcționarea unor conturi contabile din categoria celor utilizate în contabilitatea
de producție.

 Să analizăm principalele prevederi normative din perspectiva acestui act normativ.


A. Procedură depunere raportări contabile semestriale.
Raportările semestriale cu data de 30 iunie 2015 vor fi depuse de operatorii economici cel
mai târziu până în data de 17 august 2015.

Vor depune raportări semestriale operatorii economici ce conduc contabilitatea atât


conform OMFP 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu directivele
europene cât și operatorii economici ce conduc contabilitatea conform OMFP 1286/2012
pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată ce conduc
contabilitatea conform Standardelor Internaționale de Contabilitate Financiară, dacă în
anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

În aceeași ordine de idei, au obligația depunerii situațiilor financiare cu termen de 30 iunie


2015 și operatorii economici ce au un alt exercițiu financiar, diferit de anul calendaristic.

Similar procedurilor din anii anteriori, raportările contabile de semestru pot fi depuse
electronic utilizând portalul www.e-guvernare.ro sau se pot depune în format clasic, listate
pe hârtie și semnate direct la registraturile unităților ANAF sau prin poștă sub forma unor
scrisori cu valoare declarată. În acest ultim caz se impune desigur ca în afară de formularele
scrise pe hârtie, raportările semestriale să fie salvate și depuse pe un suport magnetic.

Nu vor depune raportări semestriale cu dată de 30 iunie următoarele categorii de entități:


 entitățile care de la înființare și până la data de 30 iunie 2015 nu au desfășurat activitate;
 entitățile care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară;
 entitățile înființate pe parcursul anului 2015;
 entitățile sau alte persoane juridice care se află în curs de lichidare.
Alerta Fiscală Nr. 69 din 10.07.2015 Consultant Fiscal Adrian Bența
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Raportările semestriale se semnează de către administratorul societății și de către persoana


responsabilă cu conducerea contabilității societății. Aceasta din urmă poate să fie un
economist absolvent cu studii superioare angajat printr-un contract de muncă sau o
persoană fizică sau juridică membră CECCAR ce conduce contabilitatea în mod
independent.

Notă: ca și noutate absolută observăm prin analiza comparativă a formularelor de raportări


nou introduse față de formularele reglementate anterior prin OMFP 936/2014, temei
normativ ce a reglementat depunerea situațiilor semestriale, lipsa textului cu „Ștampila
unității”. De aici, fiecare dintre noi poate să analizeze ce ar putea să însemne această
diferențiere.

Unele opinii pot considera că am modernizat raportările semestriale, deoarece nu mai


există obligația ștampilării acestora, având în vedere și faptul că autoritățile au anunțat în
mediul public renunțarea la ștampilă începând cu iulie 2015, desigur renunțare rămasă la
nivel de vorbe și declarații frumoase.

Alte opinii, mai conservatoare, mai hârșâite în ale contabilității, vor susține că este doar o
omisiune și oricum nu o să poți trece de Registratura ANAF fără ștampilarea foilor, că doar
25 ani de cultură contabilă în termeni moderni nu se pot șterge așa peste noapte, ștampila
fiind un lucru sacru al autenticității documentelor.

Noi interpretăm că e la latitudinea societății ștampilarea sau lipsa ștampilei pe situațiile


contabile semestriale.

B. Modificări reglementări contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea
armonizată cu directivele europene.
Au trecut 6 luni de la adoptarea noilor reglementări contabile iar legiuitorul a decis
modificarea temeiului normativ. Modificările aduse de acest act normativ nu sunt
spectaculoase ci au ca obiect o ușoară reclasificare a entităților și modificarea funcționării
unor conturi folosite în contabilitatea de producție.

Mai exact, noțiunea de microîntreprindere, întreprindere mică și mare sau grup de


întreprinderi se caracterizează prin praguri valorice exprimate în lei, față de exprimarea în
euro din reglementările anterioare.

 Cum se vor clasifica societățile, conform acestui proiect de modificare?


Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două
dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria


microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
Alerta Fiscală Nr. 69 din 10.07.2015 Consultant Fiscal Adrian Bența
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin
două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
c) numarul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Grupurile mici și mijlocii sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care
urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, nu depășesc limitele a cel
puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să
fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două
dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societățiimamă:
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

Pentru determinarea valorii în lei a acestor sume s-a utilizat cursul valutar de 1 euro =
4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Dintre conturile contabile pentru care se modificare funcționarea conturilor:


 345 „Produse finite“,
 347 „Produse agricole“,
 348 „Diferențe de preț la produse“,
 361 „Active biologice de natura stocurilor“,
 368 „Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor“
 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse“

Mult succes pentru depunerea în termen a raportărilor!