Sunteți pe pagina 1din 549
Conf, universitar dr. ing. STEFAN VINTILA Sef de lucrari dr. ing. TRAIAN CRUCERU Sef de luerdri ing. LUCIA ONCIU Sef de lucrirt ing. CONSTANTIN SERBANESCU INSTALATH SANITARE S| DE GAZE Indrumator de proiectare EDITURA TERNICA Brcwreye. 1987 4. Blemente de baci mecesare proie-tiell instalailor de tlionentare eu ap rece $1 entra coasim menajer side canalizare la diferte eategoci de eli. Cuprins LL Elemente generale LL. Tema de proiectare casvynssieiey N12! Principit generale do proiectare’ a insain i eo aph gi de caUalirate vecesssessessrisssessrsssnscnee 4.1.3, Materialole principale folosite la exccutia instalafiilor de alimentare ca ‘inf api rece gi caldd! pentru consum menajer 3i de canalicare dia cladie: 1.2, Instalajt de alimentare ex api rece gi caldl pentra consum me cinalizge in clidir de loesit Petceere ss 12.1. Stabilitea tipurilor gi mumiruioi obiecicion stnitare 122. Amplasarea obiectelor sanitare pe planusi 3 tm scheme ey 12.3. Amplasarea coloanelor de alimentaro ou ap rece, apt ealdk de const ccanalizare a apelor ueate’meuajere i canalizare « apelor.meteorice 1.2.4, Amplastres conductelor de legituet de la obiectele sanitare la color 125. Intocmirca detalilor pentru geupurile sanitare ees.esse css. 12.6. Amplasarea rojololor de distribuyie © apeireei, a apel calde de consun fanalizaé menajerd si canalizare meteotich ss aD 1.2.7. Tntoomirea'schemei eoloanelor eee 1.3, Instalatii de alimentare eu apt rece si caldi pentru consim meuajer $i de Savalizare in clidiri administrative si'sociabeuiturale 13.1. Stabilirea tipuriloe si mumdrului obiectelor sanitare, Ampiasared obice: Alor sanitare .snerscesssesevssovessvrserevies see 132, Intocmirea detaltilor pentra. grupurile senitare -- a 155. Amplasares reelelor de distituie a apel reel, a apel cade de Gonsite canalizarg menajerd si canaliuare meleoricl.« anes 134, Intocmirea sthemei coloanelor ...e.sesssessessseesseesses 414, Instalati de alimentare eo apt rece si caldi pentru consum monajer pi de ‘nalizae tn anexele sociale ale clidirlor industriale eet 1.4.1. Amplasirea obieetelor sanitare fa anexele sociale ale ciidiiiorindustvite 142, Amplasarea refelior de distributie & aps rec, a apei ealde de consut, ‘analizare monajerd si camalizare meteoricA’ vst. Proiestaea instalailo interioate de alimentare cu apd rece i ealda pentr consuim IeBAfet eee cveeeeneeee 2.1. Blemente generale . eanies - the 2LL Necesarutile specitice de‘aph\reor’ si caldé ‘pentru’ consom meuajer, functie de destinafile clddieilor .”...., oie 2.12. Debite spocitice, presiuai normale de utilizar, echivalenti de debit 2.13, Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor ie 2.1.4. Viteze economice (optima) gi presiuni disponibile ale apei folesile la imensionarea couductelor © .ssssssssuerrerssstssersnsesseensce 46 en 6 46 55 3 0 6 6 6 7 ” wn ” 22, Calcul hidrantic al conductelor de distributiea apt rect st calde pentin consam mengjer ve tod 224 Refit generale pentra calcul dralic i condsctdor a deaicic 4 spel reci gi calde ‘de consum came at mevicescigvees, 104 222. Stabitiea sarcinit hidrodinamice jeossare Menai dia interior eiicior nwtrrsrssememaren ow SBE A % Mesegeetia de call hidaule @ conductor de aisutbutic spel seh sealde pentru consum menajer 1 onauetele nt) 9: Proiectarea instal diler nn 164 3.1 Elemente generale os... : secures 164 SEK Presritit principale do’ proiectare ‘a ustaiiiosiniclecce We “aise. Setualg °PE £68 Pentru combaterea incendie, copie iat MOAN eee cece eecess ene - Site mee 164 0 Neto i ccipaicate pellic instal" aliaiass ‘ca apd eee pentru combaterea incendifin mfla® de ain 178 52 Tustalait cu hidranttintriri pemtra cembatern incondieg 7.1") 183, 324 Peterminares mumArului Go hidranfi interest 95 sn deere ier 3 ce, 322. Debite specitie si debite de calc ueceare disicusiondrit insta Se alimentare cu’ apa folesindhideaati intrior ponte cineator fendiitor ree me ieccerroperdien 2186 523: Celeull bid ‘al cudicielor’ de siimcaiae ‘capt’ Waasniog interior. pentru combaterse Teeesie Becca 188 33. Instalati cu sprinkle pentru combatercaiecodileg 197 3. Caracteristicile hidraulice, geometrice st fanetionale ale Sprinkerclor 197 Dale lt CMM os seisecvessarerrtre ee 200 332 Capita) Me calcul neceear’dimensioniitiagilajiel ca’ soriere’ 7 205 Td Calealal hidranlic at conductelor instalajiel cu Meristiger Cf 206 a4. ou drencere pentru comlaterea incendiilor 22g special gi numérului de drencere si amplasarea lor jn clidini 238 {Pecitice, debite de calcul si caleulul hidraulie al conhunee ee stalajiei cu drencere sseveptienaneeces 230 234 231 234 234 4 245 243 ts 245; al conductelor de canalizare a apefor uzate menajere 246 42 Tostalatil interioare do canalizare a apelor uzate industriale 268 412-1 Debite specitice si debite de calcul pentru dimensionarca ‘condasielae Ge, canalizare a apelor uzate industraie ser can 28 422, Calculul hiranlic al conductelor de canalizare a apsler wate inaisiraie 233 45: Instalatii de canalizare a apelor meteorice ...).-.0-- .. 273 43.1, Debite specitice si debite de calcul pentia’ dimensionarca conduetslo @e canalimre = apelor meteorice .rveseessre nee cone 273 452, Regerea tipurlor si determinarea numtrulut de. recepioare de ape meteorice pater es Weaving co Piedras, 12290 455, Calenlal hidrautic al conductelor de canalizare a apelor meteorcw <0) aae 5. Proiectases refelelor exterioare de distibutie 4 apeire:i tn ansam:blusi de eli 5.1, Elemente generate 5.1.1. Stabilirea tipuriler §i°memAruiai pusctelor de cowsum apel ject dia exterioral eladiciion 5.1.2, Materialele principale wtilizate ia exceutia tejelior “exterioare de dise Uibupie a apet rei dia ansamblurt de ladies Sa, Byard eilecxterlor de dstrinie apse alse. tor in ansambluri de chdist 52. Debite specifice si debite te calcul pentru disnensionavea conductelorexterioare de disteibutie a apoi reel ia ansimbluri de clsuinl : . 32:1. Debite speifice ve 32:2: Debite de calcul |) 5.3. Calcalat’ hidvautie al conductelor 53.1, Calculel hidraulie: al rejelelor exterioare de distributic a a ope ses mn ansamblusi de eladici ss. : 5.5.2. Calculul hidraulie al condvettior dé’ brtapament 6. Proicetarea rejelelor enterioare de distributic si circulate a apei eaide de eonsuzn Gut Ratleexterionse de ditributie a apei cade de consim te ans de ain 6.1L. Amplasirea refelelor exterioara, de Ascii a 4 pei cade de co in ansambluri de eladie: i 61 Dee ae call pent dining conductor 3 dea ai talde de consam in ansambluri de cdi 6.1.3, Caleutul hidraulie al conductelor exterioare de dist tae ‘8 oped calde de consum fa ansambluri de eltdirt 62. Refele de conduete pentru cizculatia apei calde Ue consuan 6.2'1. Elemente generale 6.2.2, Calculul hidranlie al conduciclor de’ cixculafie a apei ald’ de cosas ea eefelelor exterioare de canalleare din nsambluri de eladiei...,. TeAst- Tncadrarea rejeiclo? exterinase’ de’ canalizase’ iw “aasamblurl decide isi in schemele si sistemele de casalizare ale Ihealtatilor 7.12, Brnciplle materiale olin a extcfia eelor exteitic do cae Tizire din amsauitiur: de cltdivi . 7-13, Algues truer amplasuct Feiler exerioare de canslzave di ansamblur! de lfdir] 7A, Conroe cceor: ale ej exterioae de" ani in ams blur de chins 72. Cateutol hidrautic al conductelor exterioare de canalizae dia ansamblusi de celusisi : 12.1. Debite de calcul pentru dimensionarca eonductelor : 722, Dimensiouareaconductelor refeld cxteriouse de canalizare din anc ‘samhinrt de olndirt - Profilel lougitudinal al rajoke’ Gaverioare de canalizare 7.3. Instalatii de pompare a apelor de, canalizare 13.1, Echipamente si instataii pentru pomiparea apelor de canalieare 7322, Calevlul instaltiflor de pompare apelor de caualisare = 8. Proiectares instalatilor pentra acumaularea apel rest. 5.1. Revervoare pentru acumulaten apei roti... 52 Catal ohana nessa (capaci, reervoniie ‘pen ahaa 52.1. Caleulal volvimutui rezerved de inccndia a S22. Calculul volumului rexerrei de avarie s..- 8.2.3. Calculol volumului de compensare pentru consuiual menajer $f industcial 295 205 205 298 300 30s 305 313 368 308 378 379) 39