Sunteți pe pagina 1din 6

CZU 628.334.51.001.63.

STANDARD DE STAT IIPUIUCA SOClAlISTA


ReMANIA
EDiTIE OJ'ICIlALoA
STAS 4162/1-89
CANALlzARI
: COMITETUI:. NATIQNAL

STAS 4162/1-80 PENTRU


DECANTOARE PRIMARE
$1 TEHNOLOGIE
INSTlTtJTUL ROMAN
Preseriptii de proieetare CluificarNl alfan1UDerkl
DB
654
STANDARDIZARE
Canalisations
Sewerage
DECANTEURS PRIMAIRES
PRIMARY SETTLING TANKS OTCTOtlHllHll IIEPBllYHbIE
Prescriptions en vue de I'etabltssement
Design specifications II pe;IJ;ITI1CaHI1H ITO ITpOeHTllpOBaHl1lO
des projets
1 GENERALITATI
1.1 Obieet domeniu de aplieare
Prezentul standard stabileste prescriptiile de proiectare pentru decantoarele primare
cu sedimentare gravitationala a suspensiilor din apa, cu sistem de curatire mecanica evacu
are hidrauliea a depunerilor, folosite la epurarea apelor uzate orasenesti - sau industriale cu
caracteristici sirnilare - in seopul reducerii concentratiei suspensiilor s,i a consumului biochi
mic de oxigen ORO
s
.
Prevederile prezentului standard nu se apliC:1 in cazul decantoarelor de tip special
(eu module tubulare, Iamelare, ciclatoare, monobloc),
1.2 Prezentul standard nu cuprinde prescriptdile prrvind caleulele de stabilitate s,i de rezis
pentru constructia -mecanismele decantoarelor primate.
1..3 In deeantoarele primare Be poate obtine, orientativ, urmatoarea eficlenta :
- 40 .. , 60% in reducerea concentratiei suspensiilor;
- 20 ... 25 % in reducerea consumului biochimic de oxigen ORO
s
'
1.4. In eazul sistemelor de eanalizare unitare mixte, decantoarele primare trebuie sa fie
precedate de instalatit de deznisipare.
In cazul sistemelor de canalizare separative, decantoarele primare sint precedate de
inatalatii de deznisipare, numai daca debitul de calcul este de eel putin 3000 m
3jzi.
1.5 In Iunetie de efieienli'i (pet. 1.3.) de eonditiile de evaeuare in emisar, deeantarea poate
. constitui treapta finals, sau intermediara in fluxul tehnologic al statiet de epurare a apelor uzate.
Decantoarele primare pot sa nu fie prevazute in urmatoarele eazuri:
- cind epurarea se realizeaza in instalatii biologice compacte de capacitate mica;
- cind se trateaaa exclusiv ape menajere cu debite pina la 200 dm
3js
epurarea se
face in bazine de aerare cu namol aetivat ; .
- cind natura suspensiilor conduce la eficienta de separare prin sedimentare gravi
tationala, sub 40%.
1.6 Clasifiearea deeantoarelor primare
1.6.1 Dupa modul de separare prin sedimentare gravitationala a suspensiilor din apa :
- decantoare cu separate fara tratare cu coagulanti ;
- decantoare cu separare activata cu coagulanti.
1.6.2 Dupa directda de curgere a apei prin decantor;
- decantoare orizontale :
- longitudinale (inclusiv jgheaburile de sedimentare ale decantoarelor etajate);
- radiale;
- decantoare verticale ;
- decantoare de tip special.
1.6.3 Dupa modul de curatiTe a depunerilor:
- decantoare cu curatire manuala ;
- decantoare cu sistein de curatire mecanica ;
- deeantoare cu sistem de curatire hidraulica.
If

,g
1939-01-01
Data intrarii In vigoare:
Aprobat de:
INSTITUTUL ROMAN DE 5TANDARDIZARE
Bd. Ilie Pintilie nr. 5 BUCURESTI
Telex 11312 eNS1' R
Elaborat de :
COMITETUL PENTRU PROBLEMELE
CONSILIILOR POPULARE _ Institutul
de Cercetare Proiectare pentru
Sistematizare, Gospodorie
ComunaliJ
STAS 4162/1-89 -2
'.
,
1.7 Alegerea tipului de deeantor(pet. 1.6), a numarului marimii bazinelorde deeantare
Be face pe considerente tehnico - economice pe ansamblul statiei de epurare, in de can
titatea calitatea apei brute, precum de condittile de evacuare in emisar.
1.8 Debitele de ealeul de verlfieare ale instalatiei de deeantare ale rigolelor de eoleetare a
apei deeantate se stabilesc conform STAS 1846-83.
Pierderile de sareina prin decanter se stabilese' ttnind seama atit de debitul de calcul
eit de eel de verificare.
1.9 Ansamblul instalatiei de decantare trebuie prevazut cu eel putin doua compartimente
de decantare care sa poata functiona independent.
1.10 Ansamblul instalatiei de deeantare trebuie preeedat de un dispozitiv care sa asigure
distributia unitorma a apei uzate Ia compartimentele de decantare.
1.11 Ansamblul instalatiei de deeantare trebuie prevazut cu un canal de oeolire care sa
asigure scoaterea din functiune a fiecarui compartiment de decantare.
1.12 Deeantoarele slnt eonstruetii deseoperite.
2 DE PROIECTARE
2.1 Deeantoarele primare sint alcatuite din:
- eompartimentele de deeantare cu sistemele de admisie, de distributie l}i de colectare
a apei, precum l}i eu dispozitivele de curatire, colectare evacuare a namolului ;
- canalele l}i conductele de serviciu pentru aductiunea apei uzate, evacuarea apei de
cantate, evaeuarea namolului, golirea decantorului l}i evaeuarea materiilor plutitoare.
2.2 Dimensionarea tehnoloqiea a deeantoarelor se face, de regula, pe baza studiilor de la
borator sau a rezultatelor obtinute in exploatarea unor statii de epurare pentru ape uzate cu
caracteristiei similare, tinind seama de:
debitul apelor uzate, determinat conform pet. 1.8;
viteza de sedimentare a particulelor U;
lncarcarea superficiala u.;
viteza de curgere a apei;
timpul de decantare t
d

2.2.1 Viteza de sedimentare a partieulelor, u, in lipsa datelor experimentale, poate fi stabilita
in functie de eficienta decantarii care se urmareste l}i de concentraua initiala a suspenalilor,
conform tabelului 1.
Tabelul 1
Concentratla initialli a sus
pensiilor, In mg/dm"
Reducerea
concentrattei
<200 1200 ... 3001 >300
suspensiilor
In decantor
Viteza de sedimentare a
%
partlculelor u
m/h
40., .45
I
2,3
46 ... 50
I
1,8
i
51... 55 1,2
56 ... 60 0,7
2,7 3,0
2,3
I
2,6
1,5 1,9
1,1 1,5
I
2.2.2 Incarcarea superficiala Us se dctermina cu relatia :
11- = [mjh]
l!j are
Q, d-birul UC calcul al apclcr uzate , in metri cubi pe ora ;
A, suprafata orizontala utila de decantare, in metri patrati
Incarcarea superficiala 11 s trebuie sa indeplineasca condttia :
11 u
in care 11 conform pet. 2.2.1
, '
I,
-3-
2.2.3 Viteza manima de eurgere a apei in compartimentul de decantare este de:
10 mm/s, Ia decantoarele orizontale ;
0,7 uxusl, la decantoarele verticale,
2.2.4- Timpul de decantare, ta, corespunzator debitului de calcul, in llpsa unor date experlmen
tale, Be stabileste eu relatia : '
[h]
'II,
in care
hu inaIFmea zonei utile de sedimentare, in metri, determinata conform tabelelor 2
3 pet. 2.5.2.2;
u, conform pet. 2.2.2, in metri pe ora.
Timpul de deeantare corespunzator debitului de calcul se reeomanda sa fie de min.
1,5 ore.
In cazul in care decantoarele primare eonstituie treapta finala san sinffurmate de treapta
de epurare biologica eu bazine de aerare eu namol activat, se recomanda ca timpul de decan
tare la debitul de verificare sa fie eel putdn 30 minute in cazul sistemelor de canalizare unitare
mixte, respectiv 0 ora, in cazul sistemelor separative.
2.2.5 Sistemele de admisie de distributde a apei in eompartimentul de decantare, ca f}i
sistemul de colectare, trebuie realizate astfel inc it sa. asigure uniformitatea vitezelor in toate
sectiunile normale pe directda generala de seurgere.
Debitul eolectat pe un metru de deversor trebuie sa. nu fie mad mare de 60 m
3
/h pe
timp uscat, respeetiv 180 m
3
/h pe timp de ploaie.
2.3 Deeantoare orizontale longitudinale
2.3.1 Forma dimensiunile decantoarelor orizontale longitudinale stnt conform fig. 1 ta
belului 2.
Tabelul 2
b
l
L ,
I * b
b
z
b
s
b
4 ft"
h,
h"
he! H Ee S = bl.h Vv = A*).h. 01 os
rn rn
IA)= l.L
rn m m rn rn rn rn m m rn
s
rn
s
m m
rnz
3,0 20... 30 160... 90 2,3 1,10 0,20
11,80
0,40 0,20 0,20 2,60 2, 901 5,40 108... 162 0,27 0,97
---
-
4,0 25.. .40 100... 160 3,3 1,60 0,45 2,00 0,40 0,20 0,20 2,80 3,90 8,00 195 ... 312 0,27 0,97
--
-
---
-
5,0 30... 50 150...250 4,3 2,10 0,70 2,20 0,40 0,20 0,20 3,00 4,90 11,00 322... 537 0,27
0,97
-
6,0 40... 55 240 ... 330 5,3 2,60 0,85 2,50 0,40 0,20 0,30 3,40 5,90 _ 15,00 540... 835 0,26 1,175
--
-
---
7,0 45... 60 315... 420 6,3 3,10 1,20 2,65 0,40 0,20 0,35 3,60 6,90 18,55 835... 1130 0,25 1.38
-
8,0 50... 65 ...
3,60
1,45 2,8010,40
0,20 0,40 3,80 7,90 22,40 1120 ... 1456 0,23 1,69
1,701 2,95 0,40
--- -
9,0 55... 70 495... 630 8,3 4,10 0,20 0,45 4,00 8,90 26,55 lI.460 ... 1860 0,23 1,69
*) A este aria orizontala utila a unui compartlment de decantare.
STAB 4162/1-89 -4
A-A
L
-
2 e
6
3
~
~ '
1
~
4
~ :J:
.J::"'"
8
~
~ , '
r
L
1 - Dlspozltiv de dlstrlbutle a apei; 2 - [gheab pentru colectarea materiilor plutitoare; 3 - de
versor; 4 - rigola pentru colectarea apei decantate; 5 - pod raclor; 6 - tampon amonte
pod raclor; 7 - tampon aval pod raclor; 8 - pllnie colectoare pentru nsrnol
Fig. 1
2.3.2 Viteza de deplasare a mecanismului de curatire trebuie sa fie de 20 ...50 mm/s, astfel
incit ciclul tur - retur sa nu depaseasca 45 minute.
2.3.3 Evacuarea namolului din pilniile colectoare se face hidraulic (prin sifonare sau prin
pompare). Timpul dintre doua evacuari ale namolulut din pilniile colectoare se stabileste in func
~ i e de complexitatea statie! de epurare, a caracteristicilor namolului, recomandindu-se sa nu se
depaseasca 4 ore, in vederea evitarii fermentarii namolului.
2.3.J: Sistemul de colectare a apei din decantoare trebuie sa asigure 0 colectare uniforma
~ i deversarea in regim neinecat.
2.3.5 Viteza, de curgere In rigola de colectare ~ i In cor.ductele de evacuate a apei ~ i namo
lului trebuie sa fie de min. 0,7 m/s.
2.4 Deeantoare orizontale radiale
2.4.1 Forma ~ i dimensiunile decantoarelor orizontale radiale sint conform fig. 2 ~ i tabelului 3.

-5-
STAS 4162/1-89 t
A*) =
D
0,785 -
m
2
ill
b H h. h
v Dt
III m m m III
165
264
22 20,5 4,0 320
*) A este aria orizontala a unut eumpartiment de decantare.
OBSERVATIE - Pentru dlametre D> 45 m, trebuie lntocmite studii prealahile privind regimul de curgere
sistemele de colec tare-.

0,
1
\
1 -'\ a;- ,
I I d
2
II
0,
o
--.-_. --------.,
1 - Camera de dlstrlbutie cu dtspozltlvut de dlstributte a apei (orificii cu deflectoare sun perete concentric admisiei);
2 - pilnie pentru coleetarea materiilor plutitoarc; 3 _ perete semiinccat; 4 _ deversor trlnnghiular ; 5 - rigola pentru
colcctarea apei decun tatc ; (j - pod raclor ; 7 - pilnie pentru colectare namol
Fig. 2
2.4.2 Viteza perifprhi d- dcplasarc a podului raclor se ia de eel mult 40 mm/s, astfel inc1t
sa se reallzeze 1 ... 3 rotatii pe ora.
2.4.3 Adrnisia apei brute in camera de distributie se face, de regula, pe la partes infertoara a
. acesteia.
2.4.4: Distrrbutla apei in compartimentul de decantare se face prin orificii eu deflectoare sau
printr-un perete concentric admisiei, eu marginea infcrioara la 0 adincime egala eu 2/3 din
inaltimea zonei utile de sedimentare h.:
2.4.5 Evaeuarea namolului din pilnia colectoare se face hidraulie (prin sifonare sau prin
pompare),
2.5 Decantoare vertieale
2.5.1 Decantoarele verticale se folosesc pentru debite mai mici de 10000 m'/zi eind condi
tiile permit ca executia sa se poata face fara epuismente costisitoare sau sapaturi eu mijloace
speclale.
STAS 4162/1-89
2.0.2 Foi-maLdecantoarelor vertieale este conform fig. 3.
o
4
5
-
1 _ Camera de, distrtbutie cu dispozitivul de admtsle a apei ; 2 - pllnie pentru colectarea materlllor plutitoare; 3
perete semilnecat; 4 - deversor ; 5 - rigola pentru colectarea apei decantate; 6 - conducta de plecare a apel decantate;
7 - zona in care se colecteaza namolul
Fig, 3
2.0.2.1 Diametrul D al decantorului vertical este de max. 7,0 Ill. Diametrul d, al camerei de
distributie se stabileste astfel ineit, viteza apei in aceasta sa fie de max. 100 mmjs.
2.5.2.2 Inaltimea utila n; a compartimentului de decantare este de max. 4; m trebuie ia
satisfaca relatia :
h"
---- 0.8
D- s,
2.5.2.3 Inaltfrne zonei In care se colecteaza namolul h, se stabileste in functie de debit, de
concentratia initiala in suspensii a apei uzate, de eficienta de decantare de intervalul de timp
intre doua, evacuari.
2.5.2.4 Inaltimca zunei neutre b; se ia de 0,4 ... 0,6 m.
2.5.2.5 !naltimru zonei de siguranta h. se ia de 0,3 m.
2.5.3 Admisia apei brute se face de sus in jos prin camera de distributde ,
Inaltimea accstei camere masurati; de la nivelul apei este de 0,8 b...
2.5.4 Circulatia apei in compartimentul de decantare se face d: jos in sus.
Dimensionarea hidraulica a compartimentului de decantare se recomanda sa se faca
pe baza vitezei asoensionale, care se determina experimental. In Iipsa unor date experimen
tale, viteza ascrnsionala se ia de max. 0,7 mmjs.
2.5.5 Evacuarca apei decantate in rigola de colectare se face pe toata. circumferinta (interior
sau exterior), prin ststeme realizate astfel incit sa ,se asigure uniforrnitatea vitezelor in toate
sectiunile normalc pe directia de scurgere.
La der-antoarele avind suprafata orizontala mai mare de 12 m
2
, colectarea apei decan
tate se recomar.da sa se facit printr-o retea de rigole sau conducte radiale perforate, care 0 eva
cueaza intr-un colector general.
2.5.6 In rigola de colectare in conductade plecare a apei decantate, viteza de curgere
trebuie sa fie de min. 0,7 m/s.
2.5.7 Evacuarea namolului din pilnie colectoare se face hidraulic (prin sifonare SBiU prin
pompare).
Responsabllul prolectului: Colaboratorl :
- InstitutuJ de Cercetare Proiectare pentru Institutul de Constructtl Bucurestt - Facultatea de
Sistematizare, Locuinte Gospodarie Comunala Hidrotehnicll, Drumurl, Podurl, CiH Ferate
Ing: Atexandru Ioneseu - Consiliul National al Apelor
Redactat final: Iustltutul Roman de Standardlzare lnstitutul de Cercetari Hldrotehnlce
Ing. Magda Ioncscu lnstitutul de Cercetarl Prolectarl pentru Gospo
rtrea Apelor
Grupul Intreprtnderllor de Gospodiirie Comunalii
Intreprinderea Canal-ApR
Standardul a fost elaborat initial In anuI 1953 s-a revizuit In anli 1966; 1974 ;1980
C'l
0
0> "'"
.;
.::2
-:t
S
J-.
0
....
a
I-<
0;
,..;
x
ClJ
....
<'l
+
0

O':l
I-<
oJ
?
'U

C>
00
0>
...
...
0
O':l
0

;<;::
...
><ll
Q.,
E::
0)
co
0)
.....

...
.
vo
ClJ
J-.
::;I
U
::;I
I:Q
.ro
'2
u
.s::::
ClJ
Eo-<
ro
J-.
...
::;I
:e
r.:l

S-ar putea să vă placă și