Sunteți pe pagina 1din 6

SUPLIMENT LA DIPLOMA Acest supliment însoţeşte diploma de maşter

DIPLOMA SUPPLEMENT cu seria M nr 0027389


This Supplement ts for Maşter diploma
series M no. 0027389
4. INFORMAŢII PRIVIND CURRICULUMUL Şl REZULTATELE OBŢINUTE INFORMATION ON TUB
CURRICULUM AND RESULTS OBTAINED

Forma dc învăţământ Mode o f study


4.1
ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI FULL-TIME STUDY

Competenţele asigurate prin programul dc studii tœammg outcomes of the programme of study
4.2

Aplicarea unor principii şi metode de bază în restructurarea spaţiului rural românesc, accesarea
fondurilor destinate dezvoltării rurale şi asigurarea unui echilibru între tendinţa de modernizare şi cerinţa
dc conservare a valorilor spirituale specifice comunităţilor rurale româneşti.
Utilizarea instrumentelor adecvate, a metodelor şi proiectelor inovatoare pentru a analiza, evalua şi
rezolva problemele legate de dezvoltarea rurală, într-o viziune integrată, multifuncţională. Expertiză şi
analiza intcrdisciplinară într-o varietate de domenii cum ar fi: agricultura, turismul rural, gestionarea
resurselor naturale, calitatea vieţii şi inovarea rurală.
Capacitatea de a adapta sistemul de agricultură aplicat la condiţiile concrete pedo-climatice şi
socio-economice dintr-o anumită zonă pentru maximizarea producţiei şi calităţii, tară a afecta, însă,
echilibrul natural.
Elaborarea unor politici de management şi dezvoltare rurală durabilă, eu atributele cantitative, calitative
şi stucturale, care să integreze organic domeniile de activitate tradiţionale specifice ruralului cu
diversificarea activităţilor non-agricole.
Elaborarea de practici, tehnologii, metode şi strategii alternative în acord cu dezvoltarea rurală din întrega
lume, elaborarea de strategii pentru implementarea Politicilor Agricole Comunitare la nivel naţional.
The implementation of some principles and basis methods in the Romanian rural area restructure; the
accessing of the funds that are for the rural development and the assurance of equilibrium between the
tendency of modernization and the request of the preservation of the spiritual values specific to the Romanian
rural communities.
The application of the proper instruments, methods and innovator projects in order to analyse, evaluate and
solve the issues connected with the rural development in one integrated vision a multifunctional one.
Expertise and interdisciplinary analyzes in a large variety of domains as: agriculture. rural tourism, the
operation of the natural resources, life quality and rural innovation.
The capacity of adapting the agricultural system to the proper pedo-climatic and socio-economic conditions
from one area in order to maximize the production and quality without affecting the natural equilibrium.
The elaboration of some management and durable rural development policies with quantitative. qualitative
and structural attributes which are able to integrate organically the traditional domains of activity specific to
the rural and the diversification of the non-agricultural activities.
The elaboration of practices, methods, technologies and alternative strategies in accordance with the
worldwide rural development, the elaboration of strategies in order to implement the Communitarian
Agricultural Policies to the national level
.
Detalii privind programul absolvit, calificativele / notele / creditele BCTS obţinute (conlbrm cu Registrului matricol al facultăţii / departamentului, volumul nr.
10/2012) Programme details and the individual grades / marks / ECTS credits obtained (according to Faculty /Department Student Records, volume no.
10/2012)
Nr Denumirea disciplinei - Total ore t No. Not Nr.
. Subject Seni of hours a credite
No c S L p Grad f
e credits
An 1 (anul universitar 2012/2013)
I st Year (academic year 2012/2013)

Î Reglementări şi politici rurale europene Réglementation and european rural policies 1 14 28 0 0 9 6

2 Restructurare agrară şi politica rurală naţională 1 Agrarian restructuration and national rural policy / 1 28 14 0 0 10 6

3 Calitatea mediului şi a vieţii în mediile rurale Environment and live quality in rural space 1 14 28 Ü 0 10 6

4 Sisteme agricole durabile 1 Sustainable agriculture systems I 1 14 28 0 0 9 6

5 factori limitativi în zona rurală Limitative factors m rural area 1 14 28 0 0 10 6

6 Amenajarea integrată a teritoriului Integrate environment design 2 28 0 14 1 9 6


4

Metodologii de elaborare şi implementare proiecte 1 Methodology development and implementation 1


7 2 14 14 0 10 6
4
projects l

8 Restructurare agrară şi politică rurală naţională H Agrarian restructuration and national rural policy II 2 28 14 0 0 9 6

9 Sisteme agricole durabile 11 Sustainable agriculture systems II 2 14 14 0 1 10 6


4

10 Tradiţii şi turism rural Traditions and rural tourism 2 14 28 0 0 10 6


3
Promovat cu media : * ^ ^ _
o» » , 9.60 loial credite/ Total EC! S credits: 60 Passed, average grade per academic year

2 •* Total ore No. of Nr.


Nr. Denumirea disciplinei Seni hours Nota ( credite
No Subject C S T P trade t
credits
An 2 (anul universitar 2013/2014)
2 Year (academic year 2013/2014)
Metodologii dc elborare şi implementare proiecte li Methodology development and implementation 1
1 3 28 14 0 10 1
4
projects 11

2 Amenajare integrată a teritoriului II integrate environment design II 3 28 28 0 0 to 8

Resurse umane şi consultanţă


3 3 28 14 0 14 10 8
Human resources and consulting science

4 Competitivitate şi diagnoză agricolă Competitiviiy and agricol diagnosis 3 14 14 0 J4 10 7

5 Activitate practică in unităţile rurale Practical activity m rural units 4 0 0 30 0 10 10

Documentare şi elaborare disertaţie


6 Thesis documentation and elaboration / . V*7. v;- .4 \ 4 0 0 0 54 10 20
_______________________________________________ _____________ - v- -v- ____________
Promovat cu media :
Passed, average grade per academic year 10 «> ¡¡>r:' Ä' j't« 1 (Mal credite/ 60
Total credite:
Promovai: DA Passed: YES 120
Total ECTS credits:
Media aritmetică: ' ^ ^ Average grade:
1

Media ponderată: l} ECTS grade:


Examen final Sesiunea: IUNIE 2014 Final exam ination Session: Nota> o 70 Grade: * Nr. credite: m
U
JUN E 2014 ECTS credits: 1 *
Sistemul de notare, şi, dacă sunt disponibile, informaţii privind distribuţia statistică a notelor Grading .scheme and. if available, grade distribution guidance
Notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1, notele acordate fiind numere întregi; nota minimă
de promovare este 5, iar nota maximă este 10.
Media minimă de promovare a anilor dc studii pentru promoţia 2018 domeniul de studii AGRONOMIE
programul de studii/spccializarca Managementul Dezvoltării Rurale
este......, iar media maximă este ........titularul fiind clasat pe locul 2 dintr-un total de .........absolvenţi.
Grades are integer numbers and are given on a scale from 10 fthe highest grade) to / {the lowest grade):. The
lowest passing grade is 5.
The passing overall average grades for the class of 2014 field of study AGRONOMY
study program tne/specialization in RURAL DEVELOPMENT
are: lowest average: 9.16 (out of 10) and highest average: 10.00 (out of 10).
The degree holder is ranked 2 out of 1H graduates.

1' To be fitted in by the awarding institution that must check the legality of aH information provided in the dipioma and the diploma supplement
5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
ADDITIONAL INFORMATION
informaţii suplimentare Alte surse pentru obţinerea mai multor informaţii
Additional information Further In formation sourcex

40Ö372 Cluj-Napoca, MânăşturNr.3


51
Tel.:+40-264-596384
Fax:+40-264-593792
www.usamvcluj.ro

6. INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE Şl DE TITLU (dacă este


cazul) INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable) Posibilităţi de
continuare a studiilor (după promovarea examenului de finalizare)
Nr. şi data
Acces eliberării
to further study (after passing the final examination} Ştampila sau sigiliul oficial Official stamp or seal
No., dated.
studii de doctorat
6.1
PhD studies
Statutul profesional
7.5 Professional status
14/08.05.2015
6.2 Acest document conţine un număr de 6
pagini.
This document consists of 6 pages.

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
CERTIFICA TION OF THE SUPPLEMENT
funcţia Semnătura l'uncţia Semnătura
Position Signature Position Signature
Rector Secretar şef universitate University Registrar
7.1 Rector / PRO!. DR. DORU PAMi-U 7.2 TEODORA PUŞCAŞ ¡y
Decan/ Director Secretar şef facultate/ departament
ff
7.3 Dean/Director *
PROF. DR. ROXANA VID1CAN TA; Jk ,
7.4 Faculty Registrar/ Departament Registrar
AURICA CĂTINAŞ
L//
8. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM
OVERVIEW OF THE NATIONAL 1 NGl IRR EDUCATION SYSTEM

Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (obtained at the end of upper secondary education), and access to master programmes is based on the
bachelor degree (BA / BSc / BLng),

Contiiuiiitg Professional Training - Formare continuă

PhD studies
CkhiX HI ~ Studii miv^rsiLsr* de doctor-a. (Diploma de doctor)

Master studies
Ciclul Et - Studii umveriitare de maştera. (Diploma de master)
Post
.22
secondary
Bache los' studies education
Ciclul I - Studii uruversiLsre de licenţa (Diplema de licenţa)

18 Upper secondary education Upper secondary education Upper secondary educat bn Vocational
Military, artistic, théologie al,
General education Technical sports, pedş^o gie al education

Lower secondary education

Primary education

Kindergarten

EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA


Bachelor studies (BA/ BSc/ BEng) presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS).
Master studies (MA/MSc/MEng) presuppose 90-120 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS). Exceptionally, depending
on the duration of the bachelor studies, the lower ECTS limit can be 60 transferable credits (the total duration of bachelor and master studies must be at least 300 ECTS).
For professions regulated by European norms, regulations or good practices, bachelor (BA / BSc / BEng) and master studies (MA / MSc / MEng) can be provided as part of
a 5 to 6 year full-time programme of study, thus diplomas are recognised as master's degree certificates (the following fields of study are considered: Medicine - 360 ECTS,
Dentistry - 360 ECTS, Pharmacy - 300 ECTS. Veterinary Medicine - 360 ECTS, Architecture - 360 ECTS and Urban Planning - 300 ECTS).

PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma.
The Romanian higher education system is an open system. All Romanian accredited universities use the European Credit Transfer System (ECTS).

Academic distance learning programmes shall be organised for the authorised and accredited programmes of study.
Universities also provide continuing professional training programmes based on retraining needs. the market demand and 'on the' professional
J»*-;.
*în conformitate cu modificările mtrmime m sistemul de învăţământ superior de Legea ni . 2HH 2001
According to the changes brought to the higher education system hy Law no 2HH 200-f
A/ 6 -A. V
si

JJ Se va completa de câlre instituţia de învăţământ superior care eliberează diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor înscrisurilor de pe actul de studii şi de pe suplimentul la diplomă
2 Se va menţiona numărul total de ore din care: numărul total de ore de curs (C); numărul total de ore de seminar (S); numărul total de ore de lucrări practice sau laborator (LP)/1 (t.), numărul total de ore de proiect (P). ; It shaft be
mentioned the total hours of which tola! hours for courses (C), seminars (S), practical courses or work courses (LP) / (L), projects (P). etc.
■n Media anuală cu două zecimale, fără rotunjire
3! Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off.
4> Media generată cu două zecimale, fără rotunjire
4> Overall average grade with two decimals and without rounding off.

5) Se va completa de către instituţia care a asigurat şcolarizarea titularului.


51 To be fitted in by the institution administering studies
Unele discipline pot fi promovate cu calificativ in loc de notă. în acest caz calificativul *P* este utilizat pentru promovare.
For some disciplines, marks are used instead of grade. The mark *P" is used for the passed exams
Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (faţă verso), se va numerota şi se va ştampila pe fiecare pagină pe colţul din dreapta jos (LS), cu acelaşi specimen de la 7.6.
Diploma supplement shaft be printed on both sides of an A4 paper format and shaft be numbered and stamped on each page on the right bottom corner (LS), with the same specimen from 7.6

V. .* ’ : ;