Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞA DE EVALUARE A MIJLOACELOR DE TRAI

Aceasta reprezintă un instrument exemplificativ în procesul de formare, dar şi dedicat


Consultanţilor socio-economici şi conţine o propunere pentru fişa de evaluare a
mijloacelor de trai care va fi utilizată pentru analiza fermelor din comunitate.

CAP. I – INFORMAŢII GENERALE PRIVIND EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ

1. ADRESA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE

Str Nr. Bl.


Sat Et. Apt.
Comuna
Judeţ
Telefon E-mail:
Altele

2. STATUTUL JURIDIC AL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE


(completaţi cu „x” în căsuţa corespunzătoare)

□ Exploataţie agricolă individuală fără personalitate juridică;


□ Persoană fizică autorizată;
□ Întreprindere individuală;
□ Întreprindere familială;
□ Regie autonomă;
□ Societate / asociaţie agricolă;
□ Societate comercială cu capital majoritar privat;
□ Societate comercială cu capital majoritar de stat;
□ Unitate cooperatistă.

3. DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE

3.1. Capul exploataţiei agricole (utilizatorul)

Numele şi prenumele ___________________________________;


CNP ________________________________________________;
Vârsta _____________ ani; Studii (gimnaziale/medii/superioare) _________________
_______________________________________________________________________.

3.2. Denumirea exploataţiei agricole (dacă este cazul)


_______________________________________________________________________.

Cod unic de identificare (CUI)/ Cod fiscal _____________________________________.


4. DESTINAŢIA PRODUCŢIEI AGRICOLE

4.1. Membrii exploataţiei agricole fără personalitate juridică consumă mai mult de
50% din producţia realizată?

___ Da ____ Nu

5. SE ŢINE EVIDENŢA CONTABILĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN


CADRUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE?

___ Da ____ Nu

Cap. II – SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ ŞI MODUL DE UTILIZARE

6. SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE


(ultimul an agricol)

Anul agricol _________________.

Suprafaţa agricolă din care:


Mod de deţinere
utilizată (ha) teren arabil (ha)
a) în proprietate
b) în concesiune
c) în arendă
d) în parte
e) utilizat cu titlu gratuit
f) alte moduri de deţinere (schimb
temporar, asociere, ...)
Total

7. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

7.1. Teren arabil (completaţi cu suprafaţa în hectare)

7.1.1. Cereale pentru boabe 7.1.2. Plante leguminoase pentru


boabe
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Mazăre boabe
b) Grâu dur b) Fasole boabe
c) Secară c) Lupin dulce
d) Orz şi orzoaică d) Alte leguminoase pentru boabe
e) Ovăz (linte, bob, năut boabe, măzăriche
f) Porumb etc.)
g) Sorg
h) Orez
i) Alte cereale pentru boabe
7.1.2. Plante industriale 7.1.4. Cartofi (timpurii, semitimpurii şi
de toamnă)
a) In pentru fibră 7.1.5. Sfeclă de zahăr
b) Cânepă pentru fibră 7.1.6. Rădăcinoase şi vărzoase pentru
nutreţ
c) Hamei 7.1.7. Legume, pepeni şi căpşuni
d) Tutun a) În câmp
e) Plante oleaginoase -Legume
-Floarea soarelui -Pepeni verzi şi galbeni
-Rapiţă -Căpşuni
-Soia boabe b) în grădini pentru
comercializare
-In pentru ulei -Legume
-Alte culturi oleaginoase -Pepeni verzi şi galbeni
f) Plante medicinale, aromatice şi -Căpşuni
condimente c) În sere şi solarii
g) Alte plante industriale -Legume
-Pepeni verzi şi galbeni
-Căpşuni

7.1.8. Flori şi plante ornamentale verzi 7.1.9. Plante de nutreţ recoltate


(nu se includ pepinierele)
a) în câmp a) Anuale pentru fân şi masă-verde
b) în sere şi solarii b) Porumb verde
c) Leguminoase pentru nutreţ
d) Alte plante pentru nutreţ

7.1.10. Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri (nu se includ cereale, plante
leguminoase pentru boabe, cartofi, plante oleaginoase, plante medicinale, aromatice şi
condimente, legume, pepeni şi căpşuni)

7.1.11. Alte culturi în teren arabil ___________________________________________.

7.1.12. Teren arabil în repaus

a) Fără subvenţii _________________________________________________________.


(ogor şi teren rămas neînsămânţat mai puţin de 5 ani)

b) Cu subvenţii _________________________________________________________.
(teren care face obiectul unei scheme de plăţi)

7.1.13. Total teren arabil _________________________________________________.

7.2. Grădini familiale ___________________________________________________.


(nu se includ suprafeţele de la 7.1.7. b) la 7.1.7. c))
7.3. Păşuni şi fâneţe ___________________________________________________.

7.4. Culturi permanente

7.4.1. Pomi fructiferi 7.4.3. Alţi pomi


a) Meri a)Plantaţii de duzi pentru
b) Peri sericicultură (inclusiv duzi pitici)
c) Pruni b) Alte specii
d) Caişi şi zarzări 7.4.4. Arbuşti fructiferi (zmeur,
coacăz, alţi arbuşti fructiferi)
e) Piersici şi nectarini 7.4.5. Plantaţii viticole
f) Cireşi şi vişini 7.4.6. Pepiniere
g) Gutui a) Pepiniere viticole şi plantaţii
port-altoi
h) Alţi pomi fructiferi b) Pepiniere pomicole (pomi
fructiferi)
7.4.1. Castani, nuci, aluni şi alte specii c) Pepiniere forestiere
înrudite (comestibile)
a) Castani d) Alte pepiniere
b) Nuci şi aluni 7.4.7. Total culturi permanente
c) Alte specii de nucifere

7.5. Heleştee, iazuri, bălţi _________________________________________________.

7.6. Alte suprafeţe

7.6.1. Suprafaţa agricolă neutilizată ________________________________________.


7.6.2. Suprafaţa împădurită _______________________________________________.
7.6.3. Suprafeţe ocupate cu clădiri, curţi, drumuri, cariere etc. ___________________.

7.7. Ciupercării (metri pătraţi) ____________________________________________.

7.8. Culturi energetice ___________________________________________________.

8. IRIGAŢII

8.1. Suprafaţa amenajată pentru irigat (ha) _________________________________.


8.2. Suprafaţa efectiv irigată (ha) __________________________________________.
CAP. III – EFECTIVE DE ANIMALE (ultimul an agricol)

Anul agricol _______________

9. EFECTIVE DE ANIMALE
(completaţi cu nr. de capete de animale)
9.1. Bovine (taurine şi bubaline) 9.2. Ovine
9.1.1. Bovine sub 1 an 9.2.1. Oi fătătoare şi mioare montate
a) Masculi 9.2.2. Alte ovine
b) Femele 9.2.3. Total ovine
9.1.2. Bovine între 1 şi 2 ani 9.3. Caprine
a) Masculi 9.3.1. Capre şi tineret femel montat
b) Femele 9.3.2. Alte caprine
9.1.3. Bovine de 2 ani şi peste 9.3.3. Total caprine
a) Masculi 9.4. Porcine
b) Femele 9.4.1. Purcel până la 20 de kg
-vaci pentru lapte 9.4.2. Scroafe şi scrofiţe pentru
reproducere, de 50 kg şi peste
-juninci 9.4.3. Alte porcine

-altele
9.1.4. Total bovine 9.4.4. Total porcine

9.5. Păsări
9.5.1. Pui, găini şi cocoşi pentru carne
9.5.2. Găini pentru ouă
9.5.3. Curci
9.5.4. Raţe
9.5.5. Gâşte
9.5.6. Struţi
9.5.7. Alte păsări (prepeliţe, bibilici, porumbei, fazani etc.)
9.5.8. Total păsări

9.6. Cabaline

9.7. Măgari şi catâri

9.8. Familii de albine


CAP. IV – MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE AGRICOLE

10. MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE AGRICOLE

Număr Număr
10.1. Tractoare 10.11. Combine autopropulsate
pentru recoltat furaje, sfeclă
de zahăr, cartofi
10.2. Motocultoare 10.12. Motocositoare
10.3. Pluguri pentru tractoare 10.13. Alte maşini şi echipamente
agricole
10.4. Cultivatoare mecanice 10.14. Echipamente folosite pentru
producţia de energie
regenerabilă, în funcţie de
tipul de sursă de energie
10.5. Combinatoare 10.14.1. Energie eoliană
10.6. Grape mecanice 10.14.2. Biomasă
10.7. Semănători cu tracţiune 10.14.3. Energie solară
mecanică
10.8. Maşini pentru împrăştiat 10.14..4. Hidroenergie
îngrăşăminte
10.9. Maşini pentru erbicidat şi 10.14.5. Alte tipuri de surse de energie
executat tratamente regenerabilă
10.10. Combine autopropulsate
pentru recoltat cereale,
culturi oleaginoase, seminceri

CAP. V – AGRICULTURA ECOLOGICĂ

11. METODE DE PRODUCŢIE ECOLOGICĂ (ultimul an agricol)

11.1. Sector vegetal (anul agricol ___________________________________)

a) Suprafaţa agricolă utilizată certificată ecologic


b) Suprafaţa agricolă utilizată aflată în conversie

11.2. Culturi ecologice


(suprafaţa certificată + suprafaţa aflată în conversie)

a) Cereale pentru boabe


b) Plante leguminoase pentru boabe
c) Cartofi
d) Sfeclă de zahăr
e) Plante oleaginoase
f) Legume, pepeni şi căpşuni
g) Păşuni şi fâneţe
h) Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi
i) Plantaţii viticole
j) Alte culturi în teren arabil

11.3. Sector animalier (anul agricol _______________)


Specia de animale crescută ecologic

a) Bovine
b) Porcine
c) Ovine şi caprine
d) Păsări
e) Alte specii de animale

CAP. VI – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

12. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ


Exploataţia agricolă a beneficiat de una din următoarele măsuri de dezvoltare rurală, în
ultimii 3 ani:

□ Modernizarea exploataţiei agricole (Măsura 121 în PNDR);


□ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (Măsura 123 în
PNDR);
□ 12.3. Plăţi de agromediu (Măsura 214 în PNDR);
□ 12.4. Diversitatea activităţilor exploataţiei agricole spre activităţi
neagricole (Măsura 312 în PNDR);
□ 12.5. Promovarea activităţilor turistice (Măsura 313 în PNDR);
□ 12.6. Sprijin pentru fermele de semisubzistenţă (Măsura 141 în PNDR);

CAP. VII – PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FERMEI

13. MEMBRII EXPLOATAŢIEI AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ


(persoane cu vârsta de 15 ani şi peste)

(identificaţi persoanele: capul


exploataţiei agricole, soţ/soţie, (media
(implicare în alte activităţi
fiu/fiică, ginere/noră, nepot/nepoată, orelor/zi
aducătoare de venituri – enumeraţi
tată/mamă, socru/soacră, frate/soră, lucrate în
tipurile de activităţi)
cumnat/cumnată, bunic/bunică, alte fermă)
rude, persoane neînrudite)
14. ANGAJAŢI ÎN CADRUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE CU PERSONALITATE
JURIDICĂ

NUMĂR ANGAJAŢI

14.1. Permanenţi
14.2. Sezonieri

CAP. VIII – NIVELUL DE INSTRUIRE AL ŞEFULUI EXPLOATAŢIEI

15. NIVEL DE INSTRUIRE ŞI CUNOŞTINŢE DOBÂNDITE

15.1. Nivelul de instruire în domeniul agricol

□ Numai cu experienţă practică agricolă (fără studii în domeniul agricol);


□ Pregătire agricolă de bază (absolvent de şcoală profesională, liceu în domeniul
agricol);
□ Pregătire agricolă completă (absolvent de colegiu, facultate în domeniul
agricol)

15.2. Instruire profesională (perfecţionare) în ultimele 12 luni


(menţionaţi cursurile iniţiate / finalizate)

15.3. Cunoştinţe IT
CAP. IX – ALTE ACTIVITĂŢI ADUCĂTOARE DE VENITURI

16. ALTE ACTIVITĂŢI ALE EXPLOATAŢIEI AGRICOLE, DIRECT LEGATE DE


ACEASTA, ADUCĂTOARE DE VENITURI

16.1. Procesarea cărnii


16.2. Procesarea laptelui
16.3. Prelucrarea fructelor şi legumelor
16.4. Prelucrarea strugurilor
16.5. Amestecarea furajelor
16.6. Tocarea furajelor
16.7. Morărit (pentru făină şi mălai)
16.8. Prelucrarea lemnului (tăiere etc.)
16.9. Alte prelucrări
16.10. Agroturism
16.11. Prestări servicii (cu mijloace de producţie ale exploataţiei agricole)
a) Servicii agricole (pentru alte exploataţii agricole)
b) Servicii neagricole
16.12. Producerea de energie regenerabilă
16.13. Meşteşugărie (împletituri, artizanat etc.)
16.14. Acvacultură
16.15. Silvicultură
16.16. Alte activităţi (menţionaţi care ________________________________)
16.17. Importanţa activităţilor aducătoare de venituri, direct legate de
exploataţia agricolă, menţionate mai sus
(procentajul lor în venitul total al exploataţiei agricole)

17. ALTE INFORMAŢII

Numele persoanei intervievate


Data interviului