Sunteți pe pagina 1din 13

STUDIU DE MARKETING LA

SC AGRICOLA 96 S.A.

STUDENT: IACOMI CIPRIAN


SPECIALIZARE: MONTANOLOGIE
GRUPA: 519

1
CUPRINS
CAPITOLUL I: PREZENTAREA UNITĂȚII ............................................................................... 3
CAPITOLUL II: OBIECTIVELE SOCIETĂȚII PE TERMEN LUNG,MEDIU ȘI SCURT ........ 4
CAPITOLUL III: ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI ............................................... 5
CAPITOLUL IV: RELAȚIILE DE CONCURENȚĂ ALE FIRMEI ............................................. 7
CAPITOLUL V: STRATEGIA DE MARKETING A FIRMEI ..................................................... 7
CONCLUZII ................................................................................................................................. 12
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 13

2
CAPITOLUL I: PREZENTAREA UNITĂȚII

S.C. Agricola 96 S.A. Ţigănaşi are sediul în comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi, fiind
infiinţată în anul 1997 a ajuns ca în anul 2019 să administreze 5000 hectare de teren cu un
număr de 180 de angajaţi înregistrând în anul 2018 o cifră de afaceri de 57.859.207 lei.

Localitatea Ţigănaşi este situată la 25 de km de municipiul Iaşi în nord-estul judetului, în


bazinul hidrografic al Prutului.

Unitatea se încadrează în zona cernoziomurilor levigate, bine structurate cu textură


mijlocie, permeabile, dând posibilitatea dezvoltarii unei agriculturi intensive moderne.

Principalul obiect de activitate este cultivarea cerialelor (exclusiv orez), plantelor tehnice,
leguminoase şi a plantelor producatoare de seminţe oleaginoase, producerea de seminţe de
cereale şi plante tehnice, creşterea animalelor, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole,
prestări de servicii, mica industrie, depozitarea şi păstrarea producţiei şi aprovizionare tehnico-
materială.

Domeniile secundare importante sunt: comercializarea cerealelor, plantelor producatoare


de seminţe oleaginoase, comercializarea de seminţe de producţie proprie: Fundulea 376, Olt,
Performer şi de la alte firme: Pioneer, Syngenta, RAGT, KWS, Timac Agro, comercializarea de
pesticide: Bayer, BASF, DuPont, Syngenta, Adama, FMC, Arysta, Summit Agro, etc;, prestarea
de servicii în agricultură, vânzare de piese de schimb Claas, Lemken, Amazone; consultanţă
agricolă; prestări servicii lucrări agricole şi transport.

3
CAPITOLUL II: OBIECTIVELE SOCIETĂȚII PE TERMEN LUNG,
MEDIU ȘI SCURT
Obiectivele pe termen scurt au în vedere:

- creşterea eficienţei economice societăţii dând un plus de valoare; prin achiziţionarea de utilaje
care să înglobeze o serie de avantaje cum ar fi: scăderea pierderilor de boabe la recoltare,
combinatoare cu lătime de lucru mai mare pentru a scădea numarul de treceri;

- creşterea cotei de piaţă pentru judeţul Iaşi

-extinderea gamei de prodse oferite, din acest an oferta societăţii conţine si sămânţă de triticale

-păstrarea clienţilor existenţi şi atragerea noilor clienţi prin extinderea ariei de distribuţie

-creşterea cifrei de afaceri

Pe termen mediu si lung societatea are în vedere:

-continuarea extinderii sistemului de irigaţii de la 3500 ha, la o pondere cât mai mare din
suprafaţa totală

-cumpărarea totală a terenurilor luate în arendă

-dezvoltarea permanentă a resurselor umane şi tehnologice

-extinderea sectorului zootehnic

-extinderea teritorială

4
CAPITOLUL III: ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI

Mediul de marketing are două componente principale:

- micromediul

- macromediul

1) Micromediul

Micromediul este format din acei factori care influențează direct capacitatea firmei de
servire a clientele:

-furnizorii;

-prestatorii de servicii;

-furnizorii de forţă de muncă;

-clienţii;

-concurenţii;

Furnizorii societăţii sunt:

a) Furnizori de materii prime: Fundulea 376, Olt, Performer, Pioneer, Syngenta, RAGT,
KWS, Timac Agro.
b) Furnizorii de îngrăşăminte:Azomures
c) Furnizorii de pesticide: Bayer, BASF, DuPont, Syngenta, Adama, FMC, Arysta, Summit
Agro
d) Furnizorii de utilaje si piese de schimb: Claas, Lemken, Amazone

Prestatorii de servicii:

Prestatorii de servicii bancare: Raiffeisen Bank România şi Banca Comercială Română.

Furnizorii de forţă de muncă:

Furnizorii de forţă de muncă a societăţii sunt instituţiile de invăţământ din zona comunei
Ţigănaşi, precum şi intituţiile din municipiul Iaşi cu profil agronomic:

- Grupul Şcolar Agricol "Vasile Adamachi" Iaşi

- Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași

Clienţii:

Clienţii socientăţii sunt fiermierii din zonă şi din ţară, piaţa de export, instituţiile statului,
precum şi orice persoana fizică ce are nevoie de servicii şi produse agricole.

5
Concurenţii:

- AGROSOL COARNELE CAPREI SRL

- NEW PRODUCT SRL

- AGRO SOLUM SRL

- CRISCOM SRL

- SABANTO AGRICULTURE SRL

2) Macromediul

Macromediul este construit din factori ce nu pot fi controlați de agentul economic, dar care pot
avea o influență pozitivă sau negativă asupra activității acestuia.

Mediul
demografic
SC AGRICOLA 96 SA

Mediul economic

Mediul cultural

Mediul politic

Mediul legislativ

Mediul natural

6
CAPITOLUL IV: RELAȚIILE DE CONCURENȚĂ ALE FIRMEI

Societatea a înregistrat în anul 2016 o cifră de afaceri de 44 533 221 lei, ceea ce i-a adus
în acel an o cotă de piaţă pe judeţul Iaşi de 9,66%, ceea ce o situa pe locul 1.

Loc Nume 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


1 AGRICOLA 96 SA 6.75% 5.25% 5.12% 5.32% 5.76% 9.5% 9.66%
TIGANASI
2 AGROSOL - 0% 0.01% - - 0% 2.7%
COARNELE
CAPREI SRL
3 NEW PRODUCT - - - - 0.12% 0.31% 0.28%
SRL
4 AGRO SOLUM SRL - - 0.01% 0.34% 0.15% 0.17% 0.13%

5 CRISCOM SRL 0.21% 0.12% 0.31% 0.24% 0.21% 0.21% 0.11%


6 SABANTO - - - - - 0.03% 0.08%
AGRICULTURE
SRL

7
CAPITOLUL V: STRATEGIA DE MARKETING A FIRMEI

5.1 Strategia de produs

5.2 Strategia de piaţă

5.3 Strategia de distribuţie

5.4 Strategia de promovare

5.1 Strategia de produs al societăţii are în vedere următoarele principii:

- scăderea costurilor non-calităţii cu până la 30% din cifra de afacere

- angajaţii cunosc în permanenţă etapele proceselor tehnologice

- integrarea în ciclul tehnologic al celor mai noi inovaţii din domeniu

- reducerea produselor neconforme

- evitarea subofertei

- fidelizarea clienţilor

- pătrunderea pe noi pieţe

- valorizarea potenţialului uman al socientăţii

Societatea are ca ramură principală comercializarea de produse agricole, rezultate din productie
proprie şi vânzarea de sămanţă din loturile semicere de grâu, proumb, orz, floarea soarelui,
triticale, orzoaică.

8
Structura pe culturi pentru anul 2018-2019 a fost urmatoarea:

Cultura Suprafaţa (ha)


Grâu consum 493,95
Grâu sămânţă 257
Secară 4,76
Orz 279,53
Triticale sămânţă 21,26
Rapiţă 280,35
Orzoică sămânţă 32,15
Ovăz 35,92
Porumb consum 692,02
Lot hibridare porumb Semtop 735,7
Lot hibridare porumb Agicola 31,54
Porumb siloz 126,5
Lot hibridare floarea soarelui 656,41
Soia 446,05
Mazăre 70,61
Sfeclă pentru zahăr 163,47
Cânepă 5,92
Năut 0,6
Pepeni 130,49
Cartofi 0,97
Plante nutreţ 19,04
Trifoi 2,43
Pajişti 362,67
Lucernă 188,68
Fasole 5,04
Meri 2,05
Cireşi 1,99
Pruni 0,54
Alte specii pomicole 0,59
Nuci 0,44
Vii 3,12
Mischanthus giganteea 0,88

TOTAL 5054,58

9
Principalele culturi aducăroare de profit sunt:

Cultura Suprafaţa (ha) Producţia (tone) Porducţie medie Preţ


t/ha vânzare lei/kg
Porumb sămânţă 768,04 2242,67 2,92 20
boabe
Floarea soarelui 656,41 1017,43 1,55 90
sămânţă
Grâu toamnă 493,95 2548,78 5,16 0,66
consum
Rapiţă 280,35 793,39 2,83 1,8
Porumb consum 692,02 5051,74 7,3 0,6
Soia 446,05 972,72 2,18 1,25
Sfeclă pentru 163,47 7612,79 46,57 0,14
zahăr

5.2 Strategia de piaţă

Poziţia societăţii faţă de:


A: B: C: D: E:
Dinamica pieţei Structura pieţei Schimbările pieţei Exigenţele pieţei Nivelul competiţiei
Strategia Strategie Strategie Strategia Strategie
creşterii diferenţiată adaptivă exigenţei ridicate ofensivă

A) Poziţia întreprinderii faţă de dinamica pieţei:

- strategia ceşterii , a dezvoltarii activităţii de piaţă (potenţial ridicat, piaţă dinamică)

B) Poziţia întreprinderii faţă de structurile pieţei:

- strategia diferenţiată , când întreprinderea se adreseaza cu produse, servicii, preţuri,


modalităţi de distribuţie şi de promovare etc. specifice fiecărui segment în parte (marketing
segmentat)

C) Poziţia întreprinderii faţă de schimbarile pieţei:

-strategia adaptivă –când îintreprinderea îşi propune să ţină pasul cu schimbările pieţei,
anticipandu-le şi intervenind din vreme cu modificările în activitatea sa, astfel încât să se
adapteze promp noilor condiţii.

D) Poziţia întreprinderii faţă de exigenţele pieţei:

- strategia exigenţei ridicate –presupune satisfacerea la un anumit nivel cât mai ridicat a
exigenţelor pieţei, uneori chiar depăşirea acestora.

10
E) Poziţia întreprinderii faţă de nivelul competiţiei.

- strategia ofensivă (uneori chiar agresivă), urmată de întreprinderile puternice, cu pozitii


consolidate în cadrul pieţei, sau de întreprinderi « noi venie » care dispun de un avantaj
competitiv deosebit. Printr-o atitudine ofensivă în confruntarea cu ceilalţi competitori se
promovează, de fapt, strategia creşterii cotei de piaţă a întreprinderii respective.

5.3 Strategia de distribuţie

Distribuţia pe piaţa internă se face prin canalul de distribuţie producător-consumator,


acest tip de canal este specific, în primul rând, distribuţiei serviciilor, date fiind particularităţile
acestora – intangibilitate, inseparabilitatea de producător şi în consecintă, imposibilitatea
mişcarii lor în spaţiu, actul de vânzare-cumpărare realizându-se adesea concomitent cu
producerea şi consumarea lor. Distributia fara intermediari intervine intr-o maare masura in cazul
bunurilor de utilizare productivă (utilaje, maşini, materii prime în cantităţi vagonabile etc.) si pe
o scară deocamdată restrânsă pentru produse destinate populaţiei, cum ar fi unele produse de
folosinţă îndelungată de valoare sau/şi volum mare, de genul mobilei, autoturismelor – livrate de
la producător direct la consumator.

Distribuţia pe piaţa externă se realizează prin canale fără intermediari, de tipul


“producător-consumator”; operaţiunile de comerţ exterior care se desfăşoară fără intermediari
cunoscute şi sub denumirea de export (import) direct sunt specifice instalaţiilor, utilajelor,
anumitor materii prime;

5.4 Strategia de promovare

Societatea nu foloseşte în acest moment instrumente de promovare, ci se bazează pe


notorietatea obţinută pe piaţă în decursul anilor.

11
CONCLUZII

În concluzie S.C. AGRICOLA 96 S.A. cu o experienţă de 22 pe piaţă îşi găseşte locul printre
cele mai mari societăţi agricole din Iaşi şi din ţară datorită metodelor tehnologice, managment şi
de marketing folosite de-a lungul anilor, sadisfăcându-şi clienţii cu cele mai bune produse şi
servicii în raport calitate-preţ.

12
BIBLIOGRAFIE

1. Alecu I.I., Constantin M., 2011 – Marketing agricol. Ed. Ceres, Bucureşti.
2. Chiran A., Gîndu E., Jităreanu A.F., 2014 – Marketing agrar. Ed. Pim, Iaşi.
3. *** https://termene.ro/firma/9536917-AGRICOLA-96-SA-TIGANASI#
4. *** http://tet.pub.ro/pages/MK/
5. *** http://www.moldagro.ro/

13