Sunteți pe pagina 1din 14

ROMANIA

MINISTERULAFACtrRILORINTERNf, NDSECRET
Bucuregti
Nr.225.557
Data:10.02.2014
INSPECTORATULGf,NtrRAL AL POLITIEI ROMANE E\..nr. 212

Cdtre, "fri;/n/r,,t
DirectiadeOrdinePublici
Direc{iaRutieri
DirecliaPoli!i€Transporturi

Toate inspectoratelede polilie jude(ene


Direclia Generali de Polilie a Municipiului Bucureqti
Sectiileregionalede poli(ie transporturi

- rn atenlrasetilordeunitAli-

Vd tansmit Dispoziliq inspectoruluigeneral .tl Poliliei Romdnenr. 9 din 10.02.2011


privind organizarea gi des/dqurarea activitdlilor specifice Poliliei Romdne privind
supravegherea persoanelor fald de care a fost dispusd mdsura controlului judiciar,
controluluijudiciat pe cauliune sau qrestului la domiciliu, pentru punereain aplicare a
mdsurilor prevdzutein -aceasta.
Avdnd in vedere caracterulde noutateal mdsurii arestuluila domiciliu, in scopul
identificdriicu celeritatea dificultalilor cu caresepot confruntaunitilile de polifie cu privire
la verificareaexecutirii acesteimasuri,pdndla datade 15.03.2014persoanasupravegheatd
va fi verificatdzilnic la domiciliu.

Aspecteleconstatatein activitatede supraveghere, insolite de eventualepropuneride


remedierea dificultAtilor"sevor inaintaDirectieide InvestisatiiCriminale.

INSP R GENERAL
e politie

-DIRI]CTIEIDE INVI MINALtr

Bucuestr.
Str Mihaivoddnr 6.sedor5
26.287,fax021/116788?,e harl ruidtr@oolihdonEnaro
Tel 021/208.2525,rt.
ROMANIA NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ceneralal PolilieiRomane
Inspectoralul
:

D I S P O ZIT I A l1!ji::i:j,r..-'
INSPICTORULUI GENEf{AL AL POLITTETROMANE
N.. 9 aii ?@ QL. zsi]{

Pentruaducereala indeplinirea-aAibuliilorce revin Poli{ieiRomdneprivind supravegherea


persoanelor fala de carea fostdispusdmesuracontroluluijudiciar, pe caufiunesau
controluluijudiciar
a r e s t u l uad
i omiciliu:

in temeiulart. 10din Legeanr. 218/2002


privindorganizarea
$i funclionarea
PolilieiRomene,
cu
modificirilegi completerile
ulterioare,
emiturmaioarea

DISPOZITIE:

Art. 1 - Se aprobXMetodologiaprivind organizareati desfiiurarea activitdlilorspecilic€


PolitieiRomaneprivind supravegherea persoanelorfati de carea fost dispusdmdsurscontrolului
judicirr, controluluijudiciar pe cautiunesau arestuluila domiciliu,prevdz*ein Anexala prczenta
dispozi9ie,ce faceparteintegrantidin aceasta.

Art.2 - Toate structurilePolitiei Romaneau obligaliade a acordasprijin sfucturilorde


investigaliicriminale,'conformcompetenlelor, in activitatea a masurilorpreventivede
de executare
interdictie
carefacobiectulprezentei
dispozilii.

Art. 3 - (1) DifuzareaprezenteidispoziliicAtrest ucturileinteresate se va face prin grija


Direc,tiei
de InvestigaliiCriminale
dincadrulInspectoratului Ceneralal PoligieiRomdne.
(2) Conducereainspectoratelor de polilie judelene$i Direcriei cenerale de Politie a
MunicipiuluiBucuresti va luamesudlenecesare astfelincetprezenta
dispoziliesdfie adusala cunostinla
tuturorstructurilorsubordonatecu atribuliipe aceaste problematicd,in vedereapuneriiin aplicarea
prevederiloracesteia.
Art, 4 - Prezenta intrdin vigoarela autuatQ62ZOtl,
dispozitie
ADJUNCT AL RIJLUI GENERAL
dj polilie

REL

Directorul Direcliei

PITUL CU MIHAI

DirectorulDirecli de OrdinePublicd
Chestor if.ie

TRU

DirectorulDireclieiP ransporturi
c'
M

rectorul

t
. \ i pregedin
CORPIJLUtrNATIONAL POLITI$TILOR I
t"( aA,{'j\GAT/+
l"/ft'qrAi:
""&,t.
,t rcEf Q6*1)16p7,
genenlal politjei
Anexala Dispoziliainspectorului
^ Romarc
n'.J din40 .O2 20t4

METODOLOGIE
privind organizarea;i desfisurarea activititilor specificePolifieiRomine privind
suprevegherea persoanelorfati de carea fostdispusimisura controluluijudiciar,controlului
judiciar pe cauliunesauarestuluila domiciliu
.
:)... ." ;:'
i. . .. . .,"..,rrci,,,.
i
I t".
; i
C A P I T O L U IL
. ' 1 ,.,.. / 1",t-;
. 1u d b . .
Organizarea
artivirilii.comperente
si alrib{#i trr .,- :
.1. 1,"
"-L.-._.
Art. 1- (1) Structurilede supraveghere judiciarAale Poliliei Romenedesfd$oar5, potrivit
rcgulamentelor deorganizare $i functionarealeunitdtilorla nivelulcerorasuntconstituite,activitalile
specificecerevinpottivitlegiiorganuluidesupraveghere pent!:
a) supravegherea respecteriide citre inculpata obligaliilorcareii revinpe duratacontrolului
judiciar;
b) supravegherea respecteriide citre incLllpat
a obligaliilorcareii revinpe duratacontrolului
judiciarpecadliune;
c) supravegherea respectdriimdsu i arestuluila domiciliu sau/sia obligatiilorimpuse
inculpatuluipedurata acesteia.
(2) In intelesulprezentei metodologii, prin persoand supravegheate seintelegepersoana cu
pivire la carea fostdispusd decitre organuljudiciar competent unadintremisurileprevdzute la alin.
0).

Art, 2 - Structurileprcvhzutela art. I alin. (I) sunt organizate $i funclioneazd, potrivit


cadruluilegalspecific,'lanivelcentalli teritorialdupdcumurmeaze:
a) la nivelulInspectoratului Generalal PolilieiRomane- Biroul supravegherijudiciare din
cadrulDireclieide investigaliicriminalecu atribulii specificela nivelul direclieiprecumfi de
coordonare, monitorizare $i contfolla nivelnatrional;
b) la nivelulDireclieiGenerale dePolitiea MunicipiuluiBucuretti:
i) Biroul supravegheri judiciaredin cadrulServiciuluide investiga(iicriminalecu
atribuliispecificela nivelulmunicipiuluiBucure$ti p.ecum;i de coordonare, monitorizare fi control
al structurilor
subordonatel
ii) compartimentele supravegheri j udiciarein cadrulbirourilordeinvestigaliicdminale
alesecliilordepoliiiecu at ibulii specificepotrivircompetenlei teritorialea secliilordepolilie;
c) la niveluiinspectoratelor depoliliej udelene:
i) Biroul supmvegheri judiciaredin cadrulServiciuluide investigaliicriminalecu
atribuliispecificela nivelulmunicipiuluire$edinld dejudel 9i a comunelor arondate precumqi de
coordonare, monitorizareSiconholla niveljudelean;
ii) compartimentele supravegherijudiciare din cadrulpoliliilormunicipale, alteledecet
celerefedinFde jude{,din cadrulpoliliilor municipale cu atribuliispecificepotrivir
;i oresene$ti,
competenlei teritoriale
a municipiului, respectivofalului.Sia comunelor arondate.

Art. 3 - Biroul supravegheri


judiciaredin ca&ul Direcliei de investjgaiijcdminaleare
urmetoareie
atibulii principale:

1/11
a) analizeaza situaliaoperativdin domeniuldecompetenld 9i propunemdsurideimbunitbiire
a acestei
activitEli;
b) coordoneazi, monitorizeaze !i contoleazaactivitatea la nivel nalionalqi acord[sprijinde
specialitatestructurilor peaceastd
teritoriale liniedemuncd;
c) deruleazd activitdlide cercetare $i investigaliiin vedereaverificeriirespecterii mdsurilor
preventive decitre persoanele supravegheate;
d) desii$oard activitdlispecificepentruculegerea de informalii,valorificarea calificati,iegali,
temeinicd gi operative a acestora;
e) desff$oale activitilidecercetare penaldprivindfaptesAverfite in legentre
cu respectareade
catrepersoana supravegheatd a obligaliilorcareii revinpe duratacontroluluijudiciar,conholului
judiciarpecauliuneSimdsuriiarestuluila domiciliu;
f) efectueazd controale, prezintdconcluziigi propune mdsudpentrueficientizaxea activitalii;
g) realizeazd schimbdeinlormaliicu structurile centrale aleInspectoratului General alPoliliei
Romane,Inspectoratului Generalal Politieide Frontierd,Inspectoraiului Generalpentru Imigrdri,
Depadamentului de lnformalii;i Protecfie lnterndgi ServiciuluiRomdnde InformaJii, pfecumli cu
autoritdlilejudiciareale altor state,CentruluiSud-EstEuropean de Aplicarea Legii $i ofilerii de
legetura
ai politiilorstrdine$i ata$aIiideafaceriinterneacreditafi la Bucureqti;
h) colaboreazicu unitdlile de parchet$i instan{ele judecdtoreftipe linia supravegherii
persoanelor impotlivacdroras-aluatmdsuracontrolului j udiciar,controluluijudiciar pe cauliunesau
arestuluila domiciliu;
i) colqboreazA cu celelaltestructuridin Politia Ronand pentru verificarearespectdrii
mesuilorpreventive decdtrepersoanele supravegheatel
j) acorde drepturi de interogare$i actualizarea bazei de date privind persoanele
supravegheate (INTERDITPLUS).

Art. 4 - Biroul supravegheri judiciaredin cadrulServiciuluide investigaliicriminaleal


DireclieiGeneralede Polilie a MunicipiuluiBucuregtisau inspectoratului de poliliejudeleanare
urmdtoarele atribuliiprincipale:
a) analizeazd sjtuatiaoperativi la nivelul unitefi gi p.opure activitdliconcretepe linia
vefificaxiirespectarii mesurilor preventive de cdtrepersoanele supmvegheate:
b) coordoneazd activitateala nivelul unitdtii ;i acodd sprijin de specialitate structurilor
leritorialepeaceastd liniedemuncei
c) deruleaziactivitelide cercetare $i investigaliiin vedereaverificdriirespectariimdsurilor
preventive de cetrepersoanele supravegheate;
d) desfetoard activiteiidecercetafe penaldprivindfaptesdvartitein legetutd cu respectareade
c5trepe.soana supravegheate a obligaliilorcareii revin pe duratacontroluluijudiciar,controlului
judiciarpecauqiune gi masu i arestului la domiciliu;
e) desfaparA activitdlispecificepentruculegerea deinformalii,valorificarea
calificatd,
legald,
temeinicd gi operativd a acestora;
f) efectueaza controale,prczentendconcluziigi propunAndmdsuripentru eficientizarea
activitdtilor;
g) colaboreaz[cu un;dlile de parchet-9i instanielejudecAtore$ti pe linia supravegherii
persoanelor impotrivacdroEs-aluatmdsuracontrolului j udiciar,controlului
judiciarpe caufiune sau
aresrulLi a domiciliu;
h) coopereaza cu formaliunile deordinepubliceti cu celelalte formaljunioperative care,prin
naturaatribuliilorde serviciu,deslisoarA activitelidirectepe linia verificAriirespectarii
mesurilor
preventive de cdtrepersoanele supfavegheate;
i) gestioneazd evidenla persoanelor liberatedin penitenciar;
j) implementeazd in aplicaliaitformaticdINTERDITPLUStoatedaieleprivindpersoanele
impotrivacdxora aufostdispuse m6su preventive de interdiclie.

2/11
.,li--==+

Art.5 - Formaliunileteritodaledin cadrulDireclieiGeneralede Polilie a Municipiului


Bucure$ti sauinspectoratelor depolitiejudelene,auumetoaxele atribuliiprjncipale:
a) deruleazd activitdtide cercetareqi de investiga{iiin vedereaob,tineriidatelornecesare
verificdriifespectdrii
mdsurilorpreventive de cetrepercoangle supravegheate;
b) desfitoarA acdvit5trispecificepentruculegerea de informaqii,
valorificarea calificatt,Iegala,
temeiniclli operativd a acestora;
c) desfr$oara activitelidecercetare penaliprivindfaptesevartitein legdturicurespectarea de
c5hepersoana supravegheate a obligaliilorcareii revin pe duratacontroluluijudiciar,controlului
judiciarpecauliuneqi mdsuriiarestului la domiciliu;
d) coopereazd cu formaliuniledeordinepublici 9i cu celelalteformaliunioperative care,prin
naturaatribuliilorde serviciu,desliqoardactivitdlidirectepe linia verificeriirespectarii masurilor
preventive decdtrepersoanele supaavegheate;
e) colaboreaze cu unitilile de parehet$i instantelejudecdtore$ti pe linia supravegherii
persoanelor impot va ceroras-aluatmdsuncontrolului judiciar,controlulu j
i udiciarpe cautiune sau
arestuluila domiciliu;
I analizeazd, situafiaoperativela nivelul unitelji qi propunactivitali concretepe linia
supravegherii pgrsoanelorimpotrivacdroraaufostdispuse masuripreventive deinterdjclie;
g) sp jind activitateade urmdrirea acestorpeNoanein cazul in care instanladispune
schimbarea mdsuriicu mesunarestddi preventive, iar inculpatulsesustrage acesteia.
h) deslifoardalteactivitdlipr;vind persoanele urmdritela solicitarea formaliuniior specializate
i) gestioneazaevidenlapersoanelor liberatedinpenitenciar;
j) implementeaze in aplicatiainlormaticdINTERDITPLUStoatedateleprivindpersoanele
supravegheate.

Art. 6 - (1) Competenlateritorialide supravegherea persoanelor impotrivacdroras-adispus


mdsuraarestuluila dorniciliu,a controlului.judiciarsaua controlului judiciarpe cauliunerevine
polilieimunicipalesauor4enegipe razacdreialocuieqte inculpatulsauseafld imobilulstabilitde
instanld
pdn incheiere snudeprocurorprinordonanle.
(2) In situaliain careinculpatullocuiegte in mediulrural sauimobilulstabilitde organul
judiciarseafldin med;ulrural,supmvegherea respectdrii
mAsurilor sefbcedecdtrepoliliamunicipala
sauord$eneasca postuldepolilie/ poli{iacomunalA.
la careestearondat
(3) In cazulmunicipiilorretedinlade judel qi a comunelorarondate, supravegherea acestor
persoane selacedecatrebiroulspecializat din cadrulserviciilordeinvestigalii
criminale.
(4) La nivelul Direcliei Genemlede Poliiie a MunicipiuluiBucuretti competenlade
supGvegher€ revineseclieidepoliliepe razacdreiaseaflaimobilulrespectiv.
(5) In situaliain care imobilul stabilit de instanihsau cel in care locuiegtepersoana
supravegheatA se afl5 pe razateritoriali a unei structuride polilie transpo(uri,competenla de
supraveghere a persoanelorimpotrivacdroras-adispusmisuraarcstuluila domiciliu,a controlului
judiciarsaua controlLrluijudiciarpe cauJiune revineunitaliide polilie pfevdzutdla alin. (1) (4)
organizatdin unitatea - teritorjale
administrativ in careseaflAinobilul respectiv.

Art. 7 - (1)Direclia
deInvestigaliiCrirninale
poatep.eluacLracordul organuluij udiciar
carea
dispusmdsurapreventive, supravegherea unor persoane ce au fost cercetate
in dosarepropriisauin
dosareinstrumentatede Parchetul de pe langaInaltaCurtede Casalieii lustilieti careIocuiesc pe
razamunicipiului BucureltisauajudeluluiIlfov.
(2) Serviciilede investigaliicriminalede la nivelul Direc[iei Generalede Polilie a
MunicipiuluiBucure$tisaLrInspectoratului de Polilie al Judeluluillfov pot prclua cu acordul
organuluijudiciarcalea dispusmispra preventivd,supravegherea unorpersoane ce au fostcercetate
propriisaucareausivargitinftacliunigraveori cu rnodurideoperare
in dosare deosebite.

3/71
CapitolulII
Supravegherea
respectiriide citre inculpata oblig|liilor careii revin pe duratacontrolului
judiciar saua controluluijudiciar pecaufiune

Art. 8 (l) Ordonanta sauincheierea prin careorganuljudiciar a dispuscontroluljudiciarse


inregistreMa, in bMarezolulieigefulunitdfii,in Registrul desupravegherc.
(2) In registruldesupraveghere seinscriudateprivind:
a) numdrul$i datainregiskAriila unitateade polilie a ordonanleisauincheieriiorganului
judiciar;
b) denumirea organului judiciarcarea dispusmdsura;
c) numdrulunical dosarului penalin carea fostdispusi;
d) lapta principaldsiv6rgitddepersoana supravegheau;
e) numele,prenumele Sicodulnumericpersonalalpersoanei supravegheate;
f) mdsuradispusd gi durataacesteia(controluI j udiciarsaucontrolulj udiciarpe cautiune);
g) obligaliileimpusepersoanei supravegheate prin raportare
la prevederile art.215alin.(2)
din Legeanr. 135/2010 privindCoduldeprocedudpenald.Seva aveain vederece,potrivitnonnelor
procesual penale,obligaliilepe careinculpatultrebuiesAle rcspecte pe duratacontroluluijudiciar
suntpretdzule in moderplej in cuprinsulactuluiprincaresedispune luareaacsteimasuri.
h) polilistuldesemnat cu supravegherea;
i) obselvalii.
(3)Numdruldeinregistrare din Regjstruldesupraveghefe va.eprezenta numeruldosarului de
supravegherc intocmitpenumelepersoanei supravegheate.
(4) In situaliain careordonanla sauincheierea esteprimitede un postdepoliliesauo polilie
comunald, aceasta seinainteazd deindatepolitieioratenegti saumunicipale competente.

Art. 9 - (1) Dupeprimi.eaactuluiprin cares-adispuscontroluljudiciar,polilistuldesemnat


cu slrpra\
egherea procsded,d derndata ld:
a) verificareacompetenlei li dupecaz,transmiterea actuluiprin cares-a dispuscontrolul
judiciafde urgenla,p n fax saualtemijloaceelectronice, catreorganulde supraveghere competent,
cu informarea organului judiciarcarea emisactul.Unitateade poliliecdreiai-a fosttrMsmisactul
procedeazipotrivit prezenteimetodologiitj informeazA cu privire la declan;areaprocedurilor
de
sup&veghere organu I j udiciar;
b) verificareadatelorinscrisein ordonanld./incheiere (datelede starecivile ale persoanei
supravegheate, dacAJuntprecizate in modexpresobligaliilepe carepersoana supravegheatetrebuie
sAle rcspecte etc.).In cazulin careconstatdca actulconlineerofi materialepolilistuldesemnat cu
supravegherea sesizeazd organuljudiciar emitentin vederealudrii mdsurilorde indreptare. Daca
erorilemateriale constatate nu suntde naturdseimpiedice punerea in executaae,
mdsurasevaexecuta
in bazacopiei,originalulfiindtransmisemitentului pentruindfeptarea acestora;
(2) Dupd verificareadatelor inscrise in ofdonanF/lncheiere polilistul desemnatcu
supravegherca implementeaze de indatein aplicaliaINTERDITPLUSdateleprivindinculpatulli a
obliga{iilordispuse deorganulj udiciar.
(3) Dupdimplementarea datelorin aplicaliaINTERDITPLUS,sevor efectuaverificdriin cel
pulin urmdtoarele bazede date;evidenlainforfiatizatia persoaneir evidenlapatapoaftelor,evidenla
permiseiorde conducere, S.N.R.l,evidenlacazierului judiciaf, RegistrulNatrionalal Armelor,
evidenlapersoanelor urmdrite.

4tLl
Art. 10 - (l) Pentrusupravegherea persoanelor carelocuiesoin mediulruralsauin zonade
competentAa Poliliei Transporturi,polifistul desemnatcu supravegherea intocme$teun P/dr?de
aclr1jr'trti
cesesupune aprobtuiitefuluiunitefiidepolilie.
(2) Prinplanulprevdzutla alin.(1) sestabilesc activitalileceurmeazia fi des{A$uratedecatre
postuldepolilie/ poliliacomunalisauformaliunea depolitietranspoduri.
(3) Polilistuldesemnat cu supravegherea indeplinegte celelalteactivitifiprevezute
deprezenta
metodologie !i verificAindeplinireade celrepostul de polilie / poligia
comunala sauformaliunea
de
polilietransporluri,a activite,tilor
cuprinsein plan.
(4) Planulde activitelise modificdgi se compleleaza ori de ceteori rezultdnecesitatea
adapfiriimasurilor desupraveghere.
(5) in situagia in carepersoana supravegheatd locuie$tepe razateritorialda unei structuri
polifietransporturi,P/anuldeacti|itdli seaprabddecetreFful unitaliidepolilie;i ;eful structLrriide
polilietran.por'uri respectire.

Afi. ll (1) Dupe efectuarea verificdrilorprevezutela art. 9 politistul desemnat cu


supravegherea programuldesuprdveghele.
stabile$Ie
(2) Programul desupraveghere va cuprindecelpulinumdtoarele:
a) zilele (ziua,luna, anul, ora) in carepersoana supravegheat5 urmeazasd se prezintela
ofganulde s praveghefe. Frecvenla prezentdrii la organulde supraveghere nu poatefi maimicdde o
dalipe5dpt6mdnet
b) sedirllunitdliidepolitriela caretrebuiesdseprezinte;cu excepliasituatieiprevdzute la aft.
12alin.(1),prin programuldesupraveghere seva stabilicaprezentarea persoanei supravegheate care
locuie$te in mediulruralsdseiaci 1apostulde polilie/ poliliacomunald pe .azacdruia/cereiaseafle
locuintaacesteia;
c) gradul,numele,prenumele polilistuluidesemnat cu supnvegherea $i numi.ruldetelefonla
carepoate fi contactatacesta;
c) modalitatea decomunicare cuorganuldesupraveghere;
d) modalitatea de comrLnicare a informaliilorrelevante despremijloacelesalede existenli,in
situaliain careorganuljudiciar a dispuso asemenea obligalie;
e)obligaliilepecareacesta trebuiesi le respecte pe parcursulcontrolului judiciar.
(3) La stabilireaprogramlui de supraveghere se va line cont de activitateaprofesionale a
persoanei supravegheate, gravitatea laptelorsdvAr$ite !i dateleprivindcomportamentul acesteiain
societate.

Art. 12 - (1) In vedereaaduceriila cuno$tinld a programului de supraveghere peNoanain


cauzava fi citatedeindatA1asediulpolilieimunjcipale sauord$eneqti.
(2) in cazulin carepersoana supravegheatd esteobligatdprin ordonanla,/incheierea emisdde
cdtreorganuljudiciar sd nu pdrdseascl o localitatesituatdin mediulrural.iar prin deplasarea sa la
organulde supraveghere ar incdlcaaceaste obligalie,inculpatuiva fi citatla postuldepolilie/ polilia
comunale pe razacdruia/cdreia domiciliaze, urmdndca polijistuldesemnat cu supravegherea si il
citeze!i sail audieze la acestsediu.
(3) Dacese constatd,cu ocaziaciterii,-cd persoana supravegheatd nu locuieltela adresa
menlionate, nu dd curscitatiei$i nici nu s-apututstabi)iloculundelocuie;te,politistuldesetlnatcu
supravegherea va sesizadeindateorganuljudiciar carea dispusmisurapreventiva.
(4) In cazulin careJin urmaaudieriipersoanei supravegheate! sestabileste faptulca aceasta
locuiegtein fapt pe hza altui organde supraveghere, polilistul va soljcitaoiganuluijudiciar
schimbarea organuh.ii.de supmvegherej iar pdndla primireardspunsului va continuaexecutarea
activitdtilorspecifice.In cazulin careorganuljudiciar aprobischimbarea organuluide supraveghere,
polilistulva inaintaintregdosarulde supraveghere organuluicompetent, umand ca noul organde
supraveghere sereiatoateactiviteliieprevdzute deprezenta metodologie.

5/tr
Art. 13 - (1) Politistul desemnatcu supravegherea aduce la cunoginld persoanei
supravegheate pebazddeproces-verbal prevederile programul
ordonanlei/incheierii, de supraveghere
$i oricealtedatenecesarc in condiliicorespunzitoare
executArii a activitdlilorde supraveghere.
ln
cazulin carepersoana supmvegheatd declaricd nu a primit un exemplar al ordonanlei,/incheierii,
cu
ocaziaaudieriii sevainmanao copiea acesteia.
(2) O copiea programuluide supraveghere 5i a procesului verbalprevdzutla alin. (1) se
pe
inmeneaze bazede semnaturd persoanei supravegleate pentruaJ aveaasuprasa;i al prezenta la
solicitare,organuluide supraveghere,altor organede ordinefi siguranlapublicd,institutiilorla
nivelulcdrorafunclioneazd judiciare$i autoritdlilor
organele locale.

Art. 14- (1) in vederea confirmdriiadresei inscrisain ordonanld/incheiere,


dupdaducerea 1a
cunottinlda programului de supraveghere, politistuldesemnat saupolilistulde la
cu supravegherea
postuldepoliqie/ poliliacomunala desemnat potrivitPlawtluideactiylldrseva deplasala respectiva
adresa$i va strange dateqi informaliicu privirela locuinld.
(2) De asemenea, polilistulprevezutla alin. (1) va efectuainvestigaliiprivind persoana
supravegheate ia loculde muncaqi altelocurifrecventate de aceasta
in vedereaoblineriide dateqi
informaliicu privirela compofiamentul sru,darti cu privirela membriifamiliei$i persoanele
cu care
aceastaIocuie$te sauittre in contactin modobisnuit.

Art. 15 - (l) Polilistuldesemnatc, supru,u.ghereu lntocme$te pentrutiecarepersoane


srLpravegheatecateundosardesupraveghere va
in care includecel pulin:
a) ordonanla procurorului / hodrareainstarleiprin cares-adispuscontiolul j udiciar:
b) un exemplar alprogramului desupraveghere;
c) procesul verbaldeaducere la cuno$tinleaprogramului desupraveghere;
d) procesele verbaledeverificarela adresa la carelocuiegte inculpatul;
e) d\pi. caz,Pla ul de acti|itdii prevdzvtla aft. l0:,
D datedeinteresopemtivconsemnate in documente neclasificate;
g) alte documente neclasificate rcferitoarela activitateade supraveghere (note,rapoatte,
procese-verbale,declaraliietc.).
(2) La sediulpostuluidepolifi€/ polilieicomunale sepesfeazdo copiea planuluideactivitdfi
a programului de supraveghere $i a documentelor intocmitela nivelulacesteistructuricu privirela
respectareadecdtrepercoana supravegheatd a obligaliilorceiirevin.

Art, 16 (1)Polifistuldesemnat cu supravegherea verificdperiodicrespectarea obligaliilorde


cetrepersoana supravegheatd, iar in cazufin careconstatA lncdlcArialeacestora,sesizeazA de indata
procLrrorul,
in cursulurmdririi penale, judecetorul de camerapreliminard, in procedwade camerd
preliminare,sauinstantadejudecate, in cursuljudecefi.
(2) Verificarearespecteriiobligaliilorde cdtrepersoana supravegheate sefaceprinl
a) accesarea bazeiorde dateale poliliei in vedereaidentific5riiinforma,tiilor cu caracterde
noutateimplementate in acestea;
b) verificdri la adresaunde locuie$te- inculpatul,locul de munceal acestuia,locurile
frecventate;
c) oblinereadedate$i informa1ii cu privirela persoanedela alteautoritdtisaupersoand fizice
saujuridice;
d) desligurarea altoractivitdliprevdzute de legesaudeprezenta metodologie.
(3) Poliqistul
de la postulde polilie/ poli{iacomunald desfe$oariactjvitaiileprevdzutela alin.
(2,1
porrivitPlanului
deaLriritali.

6tll
Art. 17 - (1) ln vedereaindepliniriisarcinilorce revin organelorde polilie cu privire la
rcspectarea de cetrepersoana supraveghead j udiciar,toli
a obligaliilorceiirevin in cadrulcontrolului
polili$tiidin cadrulPolijieiRomAne au obligatiade a verifica,cu ocazialegitimdriiuneipersoane ?n
cadrulactivitelilorspecifice,dacd aceasta figureaza in aplica,tiaINTERDITPLUS.
(2) ln situaliain carepersoana legitimatdfigureaza in aplicaliaTNTERDIT PLUS,polilistul
carcefectueaza intocmetteun procesverbalcu privirela situaliade fapt constatatS,
legitimarea in
careva consemna aspecte la data(inclusivora),locul$i imprejurarile
referitoare in cares-arealizat
legitimarea, imobilulsauvehicululin carc se afla aceasta, dacaaveaasuprasa arme,informatii
privind activitateadesfi$uratd,precum gi date privind persoanelecare insoteaupercoana
supravegheatd saucaredelinimobilul/mijlocul detranspoft respectiv.
(3) Procesulverbal intocuit potriait alin. (2) se inainteazepolilistului desemnatcLr
supravegherea care,in cazulconstatarji
unofincilciri aleobligaliilor,sesizeazd deindatbprocurorul,
in cursulurmeririipenale,judecatorul de camerd preliminard, in proceduradecamerd prelimillare,sau
instanladejudecati,in cursul j udecdlii. - "

Art. 18 Pentruverificarea respectiriide citre pelsoana


supmvegheatd a obligalieide ase
supuaeunormdsuride control,ingrijiresau tratament medjcal,poiifistul
desemnat
cu supravegherea
contacteaziinstituliasanitardin carc urmeazha se efectuatratamentulin vedereaobtineaii,in
condiliilelegii,a informaliilornecesare
exercitdriisupravegherii.

Art. 19 - in situaliain carepersoanei i s-aimpusobliga(iade a nu reveniin


supravegheate
locuinlafamiliei ori de a nu se apropiade percoanavatamatasaude membriifamiliei acesteia,
polilistuldesemnat cu supravegherea acestepersoane
contacteaze $i le comunicddateiesalede
contactprecum9i modalitetleconcretein carepot fi sesizate ofganelede polilie cu privire la
nerespectareaobligaliei.

Art.20 - Prevederile
aft. 8 19 seaplicdin modcorespunzator
$i in situaliar^ncarefali de
confoluluijudiciarpecauliune.
incuipats-aluatmesura

CapitolulIII
Supravegherea respectiriimisurii arestuluila domiciliu
saua obligafiilorimpuseinculpatuluipe durataacesteia

Art. 21 - (1) incheiereajudecatoruluide drepturi$i libefte1i,judecetoruluide camele


preliminaresau instanleide judecatdprin care s-a dispus rnisura arestuluila domiciliu se
inregistreazd,in bazarezolulieiieful unitelii,in Registrtdesupraveghere.
(2) In registrulprevdzutla alin. (1) se'inregistreazd, prin conexarela numdrulinilial, Si
incheierileorganului judiciar cu privire la luarea,prelungirea, incetarea,revocarea,inlocuirea
arestuluila domiciliu,precumti cele privind permisiunea de perdsirea imobiluluicomunicate
organelordepolilie.
(3)Prevederile ad. 8 alin.(2)- (4) seaplicdin modcorespunzator.
(4) in situaliain carcpelsoana supraveghea6 nu estecetdleanromin,polilistuldesemnatcu
supravegherea inforneazdInspectoratului General pentruImigrAri-

Art.22 - (1) Activitateade supraveghere a persoaneilafdde cares-adispusmdsumarestului


la domiciliusefacepe bazaunujPlande actbrdli intocmitdepolilistuldesemnat cu supravegherea
ti aprobat
de unitdtii
$eful de polilie.
(2) in situaliain care imobilul stabilit de instanldsau cel in care locuiegtepersoana
supravegheatA seafldpe razaierilqrialaa uneislructuridepolifiehansport]uri, Planulde acti|itdlise
apfobede cdtre$efulunjtIlii depolilieti qefulstructuriidepoli.tietanspofiurirespective.

7/tl
(3) Planulde activitdli cuprindeJdupdcaz,activiteuleceurmeazaa fi desfA$urate decdtre:
a)postuldepolilie/ politiacomunald, respectiv
desecliadepoli_tierural6;
b) stucturadepolilietranspoturi;
c) polilittii deproximitate;
d) efectivele angrenate in activitdtiledemenlinerea ordinii$i sigumnleipublice;
e) efectivele de poliiierutiera.
(4) Polilistuldesemnatcu supravegherea indeplinelteactivit4ile prevAzute de prezenta
metodologie gi verificdindeplinirea, decahestructurile de polilieprevdzute Ia alin.(3),a activitelilor
cuprinse
in plan.
(5) Planulde activitdtise modificdqi se completeazA ofi de cate ori rezulti necesitatea
adaptdrii
mAsurilor de supraveghere.

Art. 23 (1) Dupe prinirea actuluiprin care s-a dispusarestulla domiciliupolilistul


desemnat cu supravegherea efectueazeactivitilileprevezutela art. 9, dupdcarese deplaseaze, de
indate,la locuinlainculpatului.
(2) La toatedeplasdrile la locuinlainculpatului,
polilistuldesemnat cu supravegherea va fi
insotitde un alt polilistdin cadrulstructuriidin carelaceparte/ polilistde la postulde poliliesau
poiiliacomunald, saudecdtreun echipajdepoliliedin structurile polilieideordinepublicS.

Art,.24 -.(.1)Polilistuldesemnat cu supravegherea legitimeazd ti identificdpersoanele care


locuiesc'in modobignuitcupersoana fa16de cares-adispusmdsuraarestuluila domiciliusaucarese
aflain ingrijireasa,incheieproces-verbal in acestsens,dupdcarecomunicd organLllui judiciar carea
dispusmdsura inceperea activitedlordesupraveghere.
(2) Dupd consultaxea inculpatului,poliljstul desemnatcu supravegherea intocme$teun
programcarecuprinde modulde executare a alestuluila domiciliu,obljgaliade informare in situatia
phrisirii locuinteiin cazurjurgente, precumti, dupdcaz,condiliilede pAresire, deplasare $i revenire
la locuinld, j
-caresecomunica, deindat6,subsemndturd.
(3) In cazulin careinculpatulare obligaliade a nu intrain legeturdcu anumitepersoane,
organuldesupraveghere identificA$i contacteazb persoanelecarear puteafurnizainfoi.maljirelevante
de.preo erentualir neindeplinire a obligaliei.
(4) Poli,tistul
desemnat cu supravegherea ridicdactulde identitatealpersoanei supravegheate
in vederea depunerii acestuia la dosaruldesupraveghere. Prinactde identitates€inlelege:
a) carteade identitate, buletinulde identitate, cafieade identitateprovizorieqi pafaportul, in
cazulcetitenilorromani:
b) p^a$aportul, permisulde$edere gititlul decdletorie,in cazulcetSlenilor
streinisauapatrizi.
(5) In situaliitemeinic justificate,organulde supraveghere poate,cu informarea j udecdtoruluj
de drepturi9i libeftdli,a judecetorului de camerapreliminard saua instanfeide judecati, si restituie
persoanei desemnate penhuo perioaddde ma,rim8 ore actul de identitateprevdzutla a1in.(4),
urmandcala expirarea termenulu i sdil preiadela aceasla.

Art.25 (1) Pentu verificarcarespecteriimasuriiSi a obligaliilorde cetrepetsoana


supravegheatd, polilistuldesemnatcu supraveghereasau,dupdcazpolitistuldesemnat de Iapostulde
polilie/poliliacomunaldin bazaPlanuluide activiteiiefectueaza, periodicori la sesizare, vizite
inopinate,in oricemomental zilei, Ia locuintainculpatuluisauin locurilestabiliteprin incheie.ea
judecetorului judecitoruluidecamerX
dedrepturi$i libeft61i, preliminard sauinstanlei dejudecad.
(2) Cu privire la vizita efectuatA !i aspecteleconstatate polilistul prevdzutla alin. (l)
intocmegte un procesverbal,ceseva semnadecAtretofi politj$tiiprezen{ipotrivitart.22 alin.(2). O
copie de pe acestase inainteazA judecdtoruluide drepturi9i libedati,judecAtorului de camerd
preliminaresaua instantei dejudecatd,carea dispusmesura,
dupecaz.

8/11
(3) Polilistuldesemnat cu efectuareasupravegherii sau,dupacazpolilistuldesemnat de la
postulde polilie/poliiiacomunal5 in bazaPlanuluide activitdfiefectueazA sdptemenalla domiciliul
inculpatului
cel pulintrei viziteinopinatela orediferite,avdnd,conlom art.221alin.(10)din Leg€a
nr. 135/2010privindCodulde procedurd penale,dreptulde a pdtrunde in interioruldomiciliuluiflrd
invojreainculpatuluisaua persoanelor carelocuiescimpreund cuacesta.

Art.26 - (1) in itinerariiiede patrulare a efectivelor angrenate in activitdlilede menlinere a


ordinii 9i siguranqeipublice$i a efectivelorde polifierutieri se vor prevedea $i adresele1a care
locuiesc persoanele fatddecares-adispusmdsuraarcstuluila domiciliu.
(2) Efectivele angrenatein activitililedemenlinere a ordinii9i siguran[ei publice,polili$tiidin
cadrulsecliilorde polilie rurald,poliliftii din cadrulpoliliei transporturi qi poliliFtiide proximitate
verifica,potrivit planuluide activitali,prezenfape$oaneisupravegheate in imobilul in care se
executA arestulla domicilir.:,
1715 a petrunde in domiciliuacesteia, prin solicitarea prezentariiin fata
organului depoli{iein vederea rccunoa$terii vizuale.
(3) In situaliaprevdzute la alin. (2),poliliftii careau efectuatverificarca prezenfei persoanej
supravegheate intocmesc un procesverbalcu privire Ia celeconstatate, ce seinainteazA politistului
desemnat cu supravegherea.

Art, 27 - (1) in situaliain carejudecatorulde drepturi$i libertdli,j decitorulde camerd


.,preliminaresau instar4ade judecatdaprobdinculpatuluipdrisireaimobiluluipentruo pe oadd
determinate dq.timpln scopuldea seprezenta in falaacestuia saudea seprezenta la loculdemuncd,
la curcudde inveFmantsau de pregetjreprofesionale ori la alte activitblisimilaresau pentru
procurarea mijloaceloresen{iale de existenld precumti in altesitualiitemeinicjustificate,polilistul
desemnat cll supravegherea stabile$te itinerariulde deplasare, regulilece trebuierespectate pe
parcursuldeplasdrii, mijloacelede transpo(ce pot fi folosjte,precumgi perioadade timp in care
itineraxultrebuieparcurs.In raportde particulaxitdfile traseuluipoatefi shbjlit gi un itinerariude
rezelvdpentrua fi folositin situaliain carenu sepoaterealizadeplasare pe itinerariulinilial.
(2) In cazul'in care,in cuprinsulincheierii,judecltorul stabilegte concretitinerarulde
deplasare fi intervalelqde tin]p aferente acestuia,polilistil desemnat cu supravegherea va completa
acestemAsuridoarprivindcondiliilededeplasare'in concordanle cu celedispuse deorganulj udiciar.
(3) Polilistul desemnatcu supravegher€a conrunicdpersoaneisupravegheate modul de
conduite in situaliain careaceasta nu poaterespecta, din motiveindependente devointasa,itinerariul
de deplasar€ precum$i necesitatea de a contacta in aceste cazuride indataorganulde supraveghere
pentrua-i da instruc{iunidedeplasare referitoarela itinerariu5i timpuidedeplasare.
(4) Itineradul9i condiliilede deplasare seaducla cunoltinlapersoanei supravegheate pe bazd
de semndturd.

Art.28 - Politistuldesemnat cu supraveghereainformeazd publicesaupemoanele


institu,tiile
juridicela sediulcdroraorganuljudiciar a aprobatdeplasarea
inculpatuluicu privirela obligafiilece
le revinin leg5turd
cu activitelilorspecificede supraveghere inlelejuridicein
li consec
a inculpatulLri
cazdenerespectare a acestora,

Art.29 - (l) Pentrufiecaiepersoana arestatala domiciliuse intocme$te,de cdtrepolilistuL


desernnatcusuprar egherea.Lrndosar,
(2) Dosarulpersoaneiaiestate la domioiliucuprinde:
a) incheierileorganului judiciar cu privire la luarea,prelungirea,incetarea,revocarea,
'inlocuirea
la domiciliu,permisiunea
arestului dep[rdsirea imobilului,precumli altecomunicrxi;
b) actul de identitate,fi9a de evidentia penoaneiori procesul-verbal de identificarea
Dersoaneiarestatela domiciliu:

9/11
c) acteleintocmitecu ocaziafiecereiverificari cu privire la respectarea mdsurii$i a
obligaliilordece e inculpat;
d) documente referitoare la datelede identificare
a persoanelorcu cares-astabiljtcepersoana
supravegheata esteobligadsAnu intrein legdture;
e) documente referitoare la datelede ideniificare
a persoanelor carelocuiescin modobitnuit
'mpreuna cuaceasta <arrcaresea0din ingrijirea sa:
1) dovadade luarcla cunoginldsubsemndturd a programului privindcondifiilede pArisire,
deplasare tj revenirein locuinte;
g) orice alte documenleneclasificate apreciatedrept necesareexecuteriiin conditii
corespunzatoaae a activitililor specificede supraveghere, reGritoarcsauin legeturecu persoana
arestatdla domiciliu,peperioada supraveghe.ii.
(3) Dosarulde supraveghere poatefi consultar in condiiiileart. 60 din Legeanr.25112013
privindexecutarea pedepselor gi a mlsurilorprivativede libertatedispusede organele judiciarein
cLrrsul
procesului penal
(4)Organeie j udiciarepot consulta dosarulindividualal inculpatului.

Art. 30 - (l) Polilistuldesemnat cu supra\'eghereacarese sesizeaza cu ptvire la pdresirea


lird permisiune de cetrepercoana supravegheatS a imobilului,procedeaze ia verificarea situatjeide
fapt,dupdcaleva incheiaun proces-verbalin careva consemna celpulinurmdtoarele aspecte:
a) dacdpersoanasup.a,veghe Li- ti.a indeplinitobligatialegali de a informa-organuide
supraveghere 6i organul judiciar carea luatmdsuraarestuluila domiciiiusauin fatacdruiase afla
cauza,cuprivirela apariliaunuicazurgentcejustificdpdrdsirea imobilului;
b) rezultatul verificdriirealitetii;i temeinicieimotivelorinvocatedepersoana supravegheata
pentrupdresirea imobilului.Seva aveain vedereca pofivit legii seafldin situaliaunuicazurgent
inculpatulcarea peresitimobilulpentrua salvade Ia un pe col ifiediatviala,integ tateacorporald
sausdndtatea sasaua alteipersoane sauun bun importantal s6uori a alteipersoane sauun interes
general.
(2) Dupd audiereapersoaneisupravegheater in vedereaverificerjirealitaii ti temeiniciei
motivelorinvocatede aceasta,polilistul desemnatcU supravegherea va procedala audierea
persoanelor carepot darclalii cu privirela imprcjurtuile parasiriiimobilului.in acestsensseva avea
in vederenecesitatea audieriipeNoanelor cucareinculpatullocuieste in modobi$nuitsaucareseafle
in ingrijireasa,persoanele a cdrorviala,integrilate corporalh,sindtatesaubuna fostsalvatprecumgi
persoanele careaulbstprezente la pdr5sirea imobilului.
(3) Polilistul desemnatcu supravegherea va strengedate !i informatii cu privire la
posibilitale altemativede conduiteale persoanei supravegheate pentrua se stabili daceviata,
integritatea corpofala,s5ndtatea, bunul impofiantsau interesulgeneralputeaufi salvatede alte
persoane ori firi a fi necesard pdrdsirea imobilului.De asemenea, va strangedate$i informaliicu
privireIanaturapericolului, precum9i Jacaracterul imediatal acestuja.

Art. 31 (1) Politistilldesemnat cu supraveghefea intocmeste o sesizaremotiratdpe careo


inainteazA,deinda6,procurorului, in cursulurmdririipenale, judecdtorului decamerepleliminard,in
procedura decamerd preliminare,sauinstanlei dgjudecatd,in cuNuljudecali; in umatoarele
situalii:
a) atuncicandconstatdcd incheiefea pdn cares-a dispusmesuraarestuluila domiciliunu
poarefi pJsdin e\elulare:
b) atuncicand constatanerespectarea cu rea-c.edinfd a mdsurii9i a obligaliilorimpuse
inculpatului.
(2) In vedereaintocmiriisesizdfiiprevAzutela alin. (1), polilistuldesemnatcu supravegherea
verificesitualiadefapt$i audiazAinculpatul,dac6esteposibil,saualtepersoane.

l0/tl
riirr!;..Ff -*iir! -!j :, 4l

CapitolulIV
Dispozitiifinale

Art. 32 - (1) Organulde supraveghere colaboreazicu autoritililelocale,alte instituliide


ordine$i siguranldpublica,alte structuridin cadrulPolilieiRomAne, precum$i cu orioepersoane
fizice gi juridice carear puteaoferi informaliiprivindindeplinireasauneindeplinirea obligaliilor
impuse j
decetreorganuludiciar.
(2) Pentruverificarearespectdriiobligaliilorce revin peNoaneisupBvegheate pe durata
controluluijudiciar, polilistuldesemnatcu supraveghereapoatesolicitaaltorstructuride polilie sau
structuri aleMinisteruluiAfacerilorInternecomunicarea unordatesauinformatiisauefectuarea unor
activitalispecifice.

Art. 33 - Adjunctul inspectorululqef gi directorulgeneraladjunctcare coordoneazd


stmcturilorde investigatii
activitatea c minale,$efiipoliliilormunicipale/ordgene$ti
ti dupacM, fefii
de
structu(ilor polilie raspund
tra.nsporturi, de punerea in aplicare
a prevazute
mdsurilor deprezenta
metodologie.

Art, 34 - Activitateape linia supravegheriipemoanelor fald de carea fost dispusemdsura


judicia4€ontrolului.judiciar
controlului pe cautiunesauarestuluila domiciliula nivelulstructurilor
va fi evaluatd
deinvestigalii.criminale dupdurmdtoriiindicatori:
a) num5rulpersoanelor $i eficienlaactiviteilotde supraveghere
supravegheate desllgulate;
b) operativitatea peaceaste
unoractivitatispecifice
des{Asuririi linie;
c) numdrulde informaliigi valoareaoperativA a acestora, precum$i notele$i referinlele
implementale dedarealepoliriei;
in bazele
d) numdrulgi operativitateasolulionAdi
dosarelor penaleaflatein lucru;
e) modul de colaborarecu organelejudiciare care au dispusmdsurilepreventivede
interdictie.

Art. 35 Directiade lnvestigaliiCriminaledin cadrulInspectoratului Generalal Poliliei


Romare elaboreazemodelele documentelor utilizate de ca e organele de polilie pentu
persoanelor
supravegherca judiciar,
fal, decarea fostdispusimdsuracontrolului judiciar
controlului
sauafestuluila domiciliu.
oecautiune

1l/ll