Sunteți pe pagina 1din 5

AUDITUL SITUAłIILOR FINANCIARE

Auditul bilanŃului contabil


Cu ocazia diverselor verificări şi teste efectuate asupra conturilor, auditorii au putut
aduna un număr de elemente probante care le-au permis să tragă concluzii pentru diferitele
posturi şi rubrici ale conturilor anuale. Aceste controale, respectiv supravegherea gestiunii de
către cenzori, i-au permis profesionistului să obŃină o bună cunoaştere a întreprinderii, a
activităŃii sale, a variaŃiilor în raport cu exerciŃiul precedent.
Examinarea generală a situaŃiilor financiare are ca obiective principale verificarea dacă
bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie şi notele:
- sunt coerente, Ńinând seama de cunoaşterea generală a întreprinderii, de sectorul de
activitate şi de mediul social-economic;
- dacă principiile contabile şi reglementările în vigoare, au fost respectate şi corect
aplicate;
- evenimentele posterioare datei de închidere a bilanŃului au fost corect evaluate;
1) Prezintă o imagine fidelă, clară si completă a patrimoniului prin:
- evidenŃa cronologică şi sistematică a tuturor operaŃiunilor economico-financiare;
- inventarierea patrimoniului, a corectei valorificări a acesteia şi a cuprinderii rezultatului
în bilanŃ a fost conform reglementărilor în vigoare;
- balanŃa de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanŃa dintre acestea şi
conturile analitice reprezintă baza de referinŃă pentru bilanŃul contabil;
- operaŃiunile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social au fost efectuate
corect;
- evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform reglementărilor în vigoare şi s-au respectat
principiile ei;
- întocmirea bilanŃului contabil pe baza balanŃei de verificare a conturilor sintetice;
- corelarea datelor din note cu cele din bilanŃ.
2) Imaginea fidelă, clară şi completă a rezultatelor :
- întocmirea contului de profit şi pierdere pe baza datelor din contabilitate privind
perioada de raportare; corecta imputare şi prezentare a veniturilor şi cheltuielilor
- verificarea modului de calcul al profitului impozabil; calculul corect al cheltuielilor
nedeductibile fiscal şi al reducerilor fiscale. Corecta înregistrare şi evidenŃiere a
impozitului pe profit şi regularizările efectuate în urma inventarierii.
- inregistrarea corectă a profitului net şi distribuirea lui conform cu normele legale.
3) Imaginea situaŃiei financiare prin:

1
- existenŃa garanŃiilor pentru împrumuturile şi creditele obŃinute sau acordate de către
întreprindere ;
- existenŃa suficientă a resurselor financiare;
- modalităŃi de încasare a creanŃelor;
- analiza situaŃiei fluxurilor de trezorerie.
În mod deosebit, auditorul va urmări ca notele la conturile anuale să respecte dispoziŃiile
legale şi să conŃină toate informaŃiile importante necesare asigurării unei depline înŃelegeri a
bilanŃului contabil de către utilizatorii lui. Auditorul trebuie să obŃină elemente probante, atât
calitativ, cât şi cantitativ, pentru a se asigura că notele - în conŃinutul lor - şi informaŃiile
furnizate sunt sincere şi dau, împreună cu celelalte documente de sinteză, o imagine fidelã a
întreprinderii.
În cadrul acŃiunilor de verificare a bilanŃului contabil, auditorul îşi dirijează diligenŃele
sale verificând şi respectarea cadrului contabil conceptual în concordanŃă cu Standardele
Internationale si NaŃionale de Contabilitate.
Auditorul trebuie să obŃină un grad rezonabil de asigurare că bilanŃul respectă concepŃiile
fundamentale de bază ale contabilităŃii:
- continuitatea activităŃii de exploatare;
- contabilitatea de angajamente.
Lipsa continuităŃii activităŃii într-un viitor previzibil impune un alt tip de evaluare la
închiderea bilanŃului.
Celelalte principii de bază nu mai pot funcŃiona, deoarece valoarea lichidativă (reziduală)
este cea care se va aplica.
- principiul prudentei trebuie tratat astfel încât profitul sã fie real, pentru a nu distribui
dividende fictive la acŃionari sau asociaŃi;
- principiul independentei exercitiului a fost aplicat pe tot parcursul exerciŃiului.
Auditorul verifică dacă cheltuielile şi veniturile aferente exerciŃiului respectiv au fost
înregistrate;
- bilanŃul contabil oferă comparabilitatea elementelor patrimoniale pe cel puŃin două
exerciŃii financiare, metodele de evaluare şi prezentare sunt identice cu cele ale anului
precedent, iar dacă sunt modificări, ele să fie înscrise şi justificate în notele ataşate
bilanŃului;
- elementele de activ şi de pasiv sunt evaluate fără a se face compensări între active şi
pasive, între cheltuieli şi venituri;
- bilanŃul de deschidere corespunde cu bilanŃul de închidere a exerciŃiului precedent;
- auditorul procedează pentru fiecare cont la verificarea contabilă a credibilităŃii
componentelor sale şi a soldului său;
- datele de inventar ale elementelor de activ şi de pasiv sunt regrupate în registrul
inventar cantitativ şi valoric, după caz. Auditorul procedează la o comparare între valorile
contabile şi valorile de inventar furnizate de întreprindere, apreciind credibilitatea lor.

2
Auditul capitalurilor

Auditul capitalurilor proprii


Auditorul verifică înregistrarea în conturile capitalurilor proprii a operaŃiunilor aferente
acestora, conform deciziilor Adunării Generale. Auditul capitalurilor proprii trebuie să aibă ca
obiective:
a) Exhaustivitatea - toate modificările aprobate de Adunarea Generală a AcŃionarilor cu privire la
capitalul social au fost înregistrate corespunzător în contabilitate
b) Exactitatea - toate creşterile sau diminuările de sume proprii de finanŃare sunt reale şi
corespund cu deciziile conducerii.
c) ExistenŃa - capitalul social modificat este în concordanŃă cu statutul şi contractul de societate
sau cu „Cererea de menŃiuni“ înregistrată la Registrul ComerŃului.
d) Evaluarea - toate mişcările (creşteri sau diminuări) de rezerve au fost corect înregistrate
contabil. Rezervele din reevaluare au fost corect calculate, corect înregistrate şi evidenŃiate în
contabilitate. Dividendele au fost calculate corect, înregistrate corespunzător în contabilitate şi au
fost aprobate de Adunarea Generală a AcŃionarilor sau AsociaŃilor.
e) Imputarea corectă si perioada corectă - modificările capitalurilor proprii au fost înregistrate
în perioada contabilă corespunzătoare producerii evenimentului de creştere sau micşorare a lor.
Capitalurile proprii: capitalul social, rezervele, rezervele din reevaluare, dividendele, profiturile
reportate au fost corect clasificate, evidenŃiate şi prezentate. Se verifică concordanŃa
înregistrărilor contabile cu normele legale, IAS, Legea contabilităŃii etc.

Auditul capitalurilor străine pe termen mediu si lung


Auditorul trebuie să urmărească documentele care-i permit să observe valoarea
împrumuturilor, dobânzile ce decurg din acestea pe perioada curentă şi în viitor, garanŃiile
acordate pentru aceste împrumuturi. De asemenea, auditorul trebuie să se asigure de eventuale
ipoteci sau gajuri prevăzute, dacă aceste împrumuturi au fost corect contabilizate şi imputate pe
perioada corespunzătoare. Procedurile analitice ale auditorului cu privire la analiza datoriei pe
termen mediu şi lung trebuie să-i asigure un grad rezonabil de certitudine asupra ponderii
acestora în totalul pasivului bilanŃier.

Auditul imobilizărilor, amortismentelor si ajustărilor pentru depreciere

Obiectivele vizate de auditor sunt:


Exhaustivitatea - se verifică dacă toate mijloacele fixe sunt înregistrate şi toate activele care
trebuie capitalizate (vezi IAS nr. 23, „Costurile îndatorării“) au fost corect evidenŃiate.
Exactitatea - soldurile conturilor de imobilizări la valoarea contabilă au fost identificate, grupate
şi înregistrate corect.
ExistenŃa - mijloacele fixe există în realitate la data bilanŃului. Documentele ce trebuie verificate
cuprind: registrul mijloacelor fixe, rapoarte de evaluare, facturi provenite de la antreprenori,

3
contractele de concesionare, facturi şi extrase de cont, procese verbale de punere în funcŃiune,
calculul amortizării şi modul de constituire şi evaluare a provizioanelor
Perioada corectă - intrările şi ieşirile de active imobilizate au fost înregistrate în perioada
corectă.
Evaluarea - activele reevaluate sunt corect calculate potrivit normelor legale (vezi O.G. nr. 403
din 07.06.2000 şi IAS nr. 29). Diminuarea mijloacelor fixe în urma reevaluării a fost corect
reflectată în contabilitate.
Corecta prezentare şi evidenŃiere - toate soldurile mijloacelor fixe au fost corect evidenŃiate.
InformaŃiile bilanŃiere şi notele de bilanŃ trebuie să cuprindă informaŃii complete cu privire la
existenŃa, evaluarea lor la bilanŃ. Potrivit Cadrului general de prezentare a bilanŃurilor financiare,
informaŃiile cu privire la imobilizări sunt: valoarea contabilă brută la începutul anului, creşteri
şi/sau diminuări în cursul anului, soldul final la 31.XII evaluat la costul istoric (valoarea brută la
intrare/reevaluată). De asemenea, amortizarea calculată la 01.01, amortizări în cursul exerciŃiului
financiar, soldul final al amortismentelor la 31.12. Ajustarile pentru deprecierea imobilizărilor
vor conŃine aceleaşi informaŃii ca şi amortizările. La bilanŃ, valoarea mijloacelor fixe va fi egală
cu valoarea contabilă diminuată la amortizări corect calculate şi evidenŃiate în cursul exerciŃiului
şi cu suma ajustarilor.
Pentru verificarea acestor posturi bilanŃiere, auditorul utilizează următoarele documente:
a) Registrul mijloacelor fixe
b) Calculul amortizărilor
c) Evaluarea lor prin rapoartele comisiei de inventar, etc.
d) Facturile emise de furnizori de imobilizări
e) Titluri de proprietate
f) Dosarul de procese-verbale ale AGA, ale Consiliului de AdministraŃie
g) Procese-verbale de punere în funcŃiune sau, după caz, de scoatere din funcŃiune sau
casare
h) Extrasele de cont bancar

Auditul stocurilor şi al producŃiei în curs de execuŃie

Auditorul verifică dacă toate stocurile au fost identificate şi incluse în activul bilanŃier
(exhaustivitatea), dacă toate stocurile au fost corect evidenŃiate în vederea evaluării de bilanŃ
(exactitate), dacă costul stocurilor a fost corect calculat prin metoda de evaluare acceptată de
procedurile interne ale conducerii.
Auditorul verifică dacă toate sumele sunt incluse în situaŃiile financiare şi corespund cu
evidenŃele contabile. Aceste stocuri regăsite în activul bilanŃier trebuie să existe şi fizic
(existenŃa). Se verifică dacă stocurile au fost înregistrate în perioada contabilă corectă
(independenŃa exerciŃiilor). Stocurile cu o mişcare lentă sau fără mişcare au fost corect evaluate,
la valoarea netă realizabilă (evaluare).

4
Auditorul trebuie să valideze dacă toate stocurile firmei sunt incluse în activul bilanŃier al
societăŃii auditate. În baza etapelor anterioare, auditorul, prin procedurile de control, se asigură
dacă gestiunea şi contabilizarea stocurilor au fost supuse controlului intern permanent.
Testele de control i-au permis auditorului să observe analiza variaŃiilor faŃă de planul de
producŃie cu explicaŃiile aferente, verificarea periodică a condiŃiilor de depozitare, modul cum
stocurile sunt păstrate în locaŃii sigure, precum şi persoanele gestionare autorizate care răspund
de securitatea lor.
Inventarierea fizicã periodicã sau continuă a stocurilor, reconcilierea soldurilor din
evidenŃele contabile cu foile de magazie îi permit auditorului, pe baza testelor de control
efectuate în cadrul procedurilor de control intern, să tragă concluzii cu privire la gradul rezonabil
de asigurare că acestea sunt reflectate corect în bilanŃ.
Indicatorii specifici cu privire la stocuri, viteza de rotaŃie îi permit auditorului să constate
eventualele discrepanŃe în fluctuaŃiile lunare şi anuale faŃă de perioadele precedente.
Evaluarea stocurilor are ca obiective concluzii asupra:
- minimului dintre valoarea netă realizabilă şi costul lor;
- modul de determinare a costului la ieşirea lor pentru producŃie: FIFO, costul mediu
ponderat, costul standard;
- verificarea valorii contabile de intrare (facturi de cumpărări, calculaŃia costurilor
prestabilite şi postcalculul).
Testele de detaliu i-au permis auditorului să constate dacă intrările şi ieşirile de stocuri au
fost corect contabilizate şi aparŃin exerciŃiului curent, astfel încât ele să fie corect evidenŃiate şi
evaluate la bilanŃ. De asemenea, stocurile aflate la terŃi pe baza inventarierii şi cele primite de la
terŃi au fost excluse din situaŃiile financiare şi compararea evidenŃelor contabile cu reflectarea lor
în activul bilanŃier.
Auditorul solicită conducerii situaŃia valorică a stocurilor şi producŃiei în curs de
execuŃie, ajustările constituite pentru deprecierea acestora întocmite la data închiderii exerciŃiului
sau la o dată cât mai apropiată. Auditorul obŃine din partea conducerii metodele utilizate în toate
momentele privind stocurile şi producŃia în curs. El trebuie să se asigure de concordanŃa acestor
metode, de permanenŃa lor şi le verifică prin sondaj.