Sunteți pe pagina 1din 7

Vestra

Denumire organizatie: VESTRA INDUSTRY SRL


Modul in care se aplica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015 in cadrul organizatiei

Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modaIitate


SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează imp ementarea care demonstrează irnplementarea
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI management integrat, cod MSMI
1 Domeniu de aplicare -Domeniul de aplicare al Sistemului 1 Domeniu de aplicare -Domeniul de aplicare al Sistemului
de - ~g - e - rwe - n - t1T - ~, cod
________________________________ ID-CPR-03
Manualul sistemului de management Manualul sistemului de management
2 Referinţe normative integrat, cod MSMI 2 Referinţe normative integrat, cod MSMI
Manualul sistemului de management Manualul sistemului de management
3 Termeni şi definiţii integrat, cod MSM1 3 Termeni şi definiţii integrat, cod MSMI
Contextul organizatiei 4 Contextul organizatiei
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI Inţelegerea organizaţiei si a management integrat, cod MSMI
Inţelegerea organizaţiei si a
4.1 -Contextui intern şi extern, cod 4.1 contextului in care -Contextul intern şi extern, cod
contextului in care activeaza
ID-CPR-01 activeaza 1D-CPR-01
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
Inţelegerea necesitaţilor si management integrat, cod 42 Inţelegerea necesitaţilor si management integrat, cod
4.2 asteptarilor partilor MSMI -Parţi interesate asteptarilor partilor MSMI -Parţi interesate
interesate relevante, cod ID-CPR-02 . nteresate i relevante, cod ID-CPR-02
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI management integrat, cod MSMI
Determinarea domeniului de -Domeniul de aplicare al Sistemului Determinarea domeniului de -Domeniul de aplicare al Sistemului
4.3 aplicare a SMC 4.3
de Management Integrat, cod aplicare a SMM de Management Integrat, cod
ID-CPR-03 ID-CPR-03
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod management integrat, cod MSMI
MSMI -Lista proceselor SMI si -Lista proceselor SMI si
documentarea lor, cod ID-SMI-01 44
Sistem de management de documentarea lor, cod ID-SMI-01
4.4 SMC si procesele sale -Harta proceselor SMI si a mediu -Harta proceselor SMI si a
interactiunii dintre acestea, cod . interactiunii diritre acestea, cod
ID-SMI-02 ID-SMI-02
-Fisa Proces, cod PSM1-06-01 -Fisa Proces, cod PSMI-06-01
5 Leadership 5 Leadership
-Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI
5.1 Leadership si angajament
-Leadership şi Angajamentul
I/ .o..-111-a •• 11 • - a ud u blb ul ţ lului du
-Manualul sistemului de management integrat, cod MSMI
management integrat, cod 5.1 Leadership si angajament -Leadership şi Angajamentul
Generalitati MSMI -Leadership şi Managementului, cod ID-LAP-01
5.1.1
Angajamentul
- -Managementului,
M a n u a l u l s i s tcod
e mID-LAP-01
ului de
5.1.2 Orientarea catre client management integrat, cod MSMI

Pag. 1/ 7
Denumire organizatie: VESTRA INDUSTRY SRL
Modul in care se a lica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015 in cadrul or anizatiei

Informatil documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN 1SO 9001:2015 S
care riernonstrează imp ementarea R care demonstrează imp1ementarea
EN 1SO 14001:2015
-Leadership şi Angajamentul
Managementului, cod ID-LAP-01
Manualul sistem ului de management Manualul sistemului de management
5.2 Politica 5.2 Politica referitoare la mediu
integrat, cod MSMI inte.rat, cod MSMI

5.2 Politica 0 i lua b Ul f IU Ell e di I dy bl I l d l I 5.2 Politica referitoare la mediu


-• •
i.

G
Integrat, cod ID-LAP-02
Integrat, cod ID-LAP-02
-Manualul sistemului de
Stabilirea politicii referitoare management integrat, cod MSMI
5.2.1
la calitate -Politica Sistemului de Management -Manualur sistemului de
Integrat, cod ID-LAP-02 management integrat, cod MSMI
5.2 Politica referitoare la mediu
-ManuaIul sistemului de -Politica Sisternului de Management
Comunicarea po[iticii Integrat, cod ID-LAP-02
management integrat, cod MSMI
5.2.2
-Politica Sistemului de Management
referitoare la calitate
Integrat, cod ID-LAP-02
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
Roluri organizationaIe, management integrat, cod MSMI Roluri organizationale, management integrat, cod MSMI
5.3 5.3
responsabilităţi si autorităţi -Decizii, Fise post, cod PSMI-02-01 responsabllităţi si autorităţi -Decizii, Fise post, cod PSMI-02-01
6 Planificare 6 Planificare
-Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI
-Identificarea, evaIuarea si tratarea
riscurilor si oportunitatilor aspectelor
relevante din contextul organizatiei,
cod ID-TRO-01
-Manualul sistemului de Acţiuni pentru abordarea -Planificarea proceselor SMI şi
6.1 tratarea riscurilor şi oportunităţilor
management integrat, cod MSMI riscurilor şi oportunităţilor
-Identificarea, evaluarea si tratarea relevante ale acestora, cod ID-
riscurilor si oportunitatilor aspectelor TRO-02
relevante din contextul organizatiel, -Registru de riscuri, cod ID-TRO-
cod ID-TRO-01 03 -Procedura de sistem integrat
Acţiuni pentru abordarea -Planificarea proceselor SMI şi Evaluarea si tratarea riscurilor,
6.1
riscurilor şi oportunităţilor tratarea riscurilor şi oportunităţlior cod PSMI-01
relevante ale acestora, cod ID- -Manualul sistemului de
TRO-02 management integrat, cod MSMI
-Registru de riscuri, cod ID-TRO-03 -Identificarea, evaluarea si tratarea
-Procedura operationala riscurilor si oportunitatilor aspectelor
Identificarea, evaluarea şi tratarea  a I r niz tiei
r►scur► or • rogramu ul • e au •1 6.1.1 Generalitati cod ID-TRO-01-
-P[anificarea proceselor SMI şi
cod P0-10
tratarea riscurilor şi oportunităţilor
relevante ale acestora, cod ID-
TRO-02
-Registru de riscuri, cod ID-TRO-
03 -Procedura de sistem integrat

Pag. 2/ 7
Vestra
Denumire organizatie: VESTRA INDUSTRY SRL
Modul in care se a lica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015 in cadrul or anizatiel
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează imp ementarea care demonstrează implementarea

Evaluarea si tratarea riscurilor,


cod PSMI-01
-Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI
6 12 Aspwl•e de mediu -Procedura de sistem de
management de mediu Aspecte de
mediu, cod PSMM-01
-Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI
-

6.1.3 Obligatii de conformare -Procedura de sistem integrat


Acţiuni pentru abordarea Cerinte legale, de reglementare si
6.1 pag.Idempag2
riscurilor şi oportunitătilor alte cerinte. Obligatii de
conformare, cod PSMI-05
Manualul sistemului de management
6.1.4 Planificarea actiunilor integrat, cod MSMI
-Manualul sistemului de Obiectivele in domeniul Manualul sistemului de management
management integrat, cod MSMI 6.2 mediului si planificarea integrat, cod MSMI
Obiectivele in domeniul -Obiectivele Sistemului de realizarii lor
6.2 calitatii si planificarea Management Integrat, cod ID- 6.
mediului Obiective de mediu şi planificarea
OSM-01 12.
realizarii ior Obiectivele in domeniul lor, cod ID-OSM-02
-Obiective de calitate si planificarea -Manualul sistemului de
lor, cod ID-OSM-01 2 Planificarea actiunilor pentru management integrat, cod MSMI
6.2. realizarea obiectivelor -Obiective de mediu şi planificarea
Manualul sistemului de management
6.3 Planificarea schimbarilor 2 2. indomeniul mediului lor, cod ID-OSM-02
integrat, cod MSMI
7 Suport 7 Suport
-Manualul sistemului de
7.1 Resurse management integrat, cod MSMI
-Decizii, Fise post, cod PSMI-02-01
-Manualul sistemului de
7.1.1 Generalitati management integrat, cod MSMI
-Decizii, Fise post, cod PSMI-02-01
-Manualul sistemului de
7.1.2 Personal management integrat, cod MSMI -Manualul sistemului de
-Decizii, Fise post, cod PSMI-02-01 management integrat, cod MSMI
Resurse
Manualul sistemului de management -Decizii
7.1.3 Infrastructura -Fise post, cod PSMI-02-01
integrat, cod MSMI
Mcdiu pcntru operarca Manualul sistemului de management
7.1.4 proceselor integrat, cod MSMI
-Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI
Resurse de monitorizare si -Procedura de sistem al calitatii
7.1.5
masurare Resurse de monitorizare si
masurare. Trasabilitatea

Pag. 3/ 7
s ra
Denumire organizatie: VESTRA INDUSTRY SRL
Modul in care se a lica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015 in cadrul or anizatiei
SR
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015
care demonstrează imp ementarea EN ISO 14001:2015 care demonstrează implementarea
masurarilor, cod PSMC-04
M
7.1.6 Cunostiinte organizationale Manualul sistemului de management
integrat, cod MSMI
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
..
-- -
. .
'.--i -
.;
• :6 - . 8
,,
im.a.a-ile-a "ie ^ie
.
•• 1/ I /

-Procedura de sistem integrat -Procedura de sistem integrat


7.2 Competenta Determinarea competentelor. Competenta Determinarea competentelor.
.
Constientizare, cod PSMI-02 Constientizare, cod PSMI-02
-Procedura operationala 72 -Procedura operationala
Identificarea cerintelor de formare ldentificarea cerintelor de formare
profesionala, cod P0-04 profesionala, cod P0-04
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod management integrat, cod
7.3 Constientizare MSMI -Procedura de sistem 7.3 Constientizare MSMI -Procedura de sistem
integrat Determinarea integrat Determinarea
competentelor. competentelor. Constientizare,
Manualul sistemului de management
7.4 Comunicare
integrat, cod MSMI
Manualul sistemului de management
7.4.1 Generalitati
inteqrat, cod MSMI
-Manualul sistemului de
- Manualul sistemului de Comunicarea interna management integrat, cod
management integrat, cod MSMI -
MSMI - Procedura de sistem 7.4.2 Comunicare intema, extemă, cod
integrat -Procedura de sistem integrat PSMI-03
7.4 Comunicare Comunicare interna, externă, cod -Comunicari interne si externe
PSMI-03 artile interesate, cod ID-CIE-01 cu p
-Comunicari interne si externe cu
partile interesate, cod ID-CIE-01 Comunicarea externa management integrat, cod MSMI
-Manualul sistemului de -Procedura de sistem integrat
7.4.3 Comunicare interna, externă, cod
PSMI-03
-Comunicari interne si externe cu
partile interesate, cod ID-C1E-01
Manualul sistemului de management Manualul sistemului de management
7.5 Informatii documentate 7.5 Informatii documentate
integrat, cod MSM1 integrat, cod MSMI
Manualui sistemului de management Manualul sistemului de management
7.5.1 Genera►ifati
7..3.1 Generalitati integrat, cod MSMI integrat, cod MSMi
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI management integrat, cod
7.5.2 Creare si actualizare -Procedura de sistem integrat 7.5.2 Creare si actualizare MSMI -Procedura de sistem
Controlul Informaţiilor integrat Controlul informatiilor
documentate, cod PSMI-04 documentate, cod PSMI-04
7.5.3 Controlul informatiilor -Manualul sistemului de 7.5.3 Controlul informatiilor -Manualul sistemului de
Pag. 4/ 7
Denumire organizatie: VESTRA INDUSTRY SRL
Modul in care se a lica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015 in cadrul or anizatiei
Informatii documentate Alta modalitate informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează imp ementarea care demonstrează implementarea

documentate management integrat, cod MSMI documentate management integrat, cod MSMI
-Procedura de sistem integrat -Procedura de sistem integrat
Controlul informaţillor Controlul informaţillor
documentate, Cunostinte documentate, Cunostinte
..i. r•nri PCNAIJIA
. . .•
.
•.
. / ..1.1e cod PSMI-04
'_.,

Operare Operare
-Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI -Manualul sistemului de
Planificare si control -Procedura de sistem integrat management integrat, cod MSMI
8 .1
operational Planificare şi control operational, Planificare si control -Pocedura de sistem integrat
cod PSMI-06 • .1 Planificare şi control operational,
operational
-Fisa de proces, cod PSMI-06-01 c•• PSMI-06
Cerinţe pentru produse şi Manualul sistemului de management -Fisa de proces, cod PSMI-06-01
8.2
servidi integrat, cod MSMI
Cerinţe pentru produse şi
8 .2
servicii -Procedura de sistem de
8.2.1 Comunicarea cu clientul management al calitatii
Determinarea cerinţelor Determinarea cerinţelor pentru
8..2
pentru produse si servicii produse şi servicii, cod PSMC-01
Analizarea cerinţelor pentru -Procedura operationala
8 ..3
produse şi servicii Managementul proiectelor,
Modificari ale cerintelor cod PO-02
8.2.4
pentru produse si servicii
Proiectarea şi dezvoltarea
8 .3
produselor si serviciilor
8.3.1 Generalitati
-Manualul sistemului d
Planificarea proiectării şi -Manualul sistemului de m , • M S M I
8 ..2 anagement integrat cod e
dezvoltării management integrat, cod
Planificare si control -Procdura de sistem integrat
Elemente de intrare ale MSMI -Procedura de sistem de 8.1
8.3.3 operational Planificare şl control operational,
proiectarii şi dezvoltarii management al calitatii cod PSMI-06
Controale ale proiectarii şi Proiectarea si dezvoltarea a de poes, cod PSMI-0601
8.3.4 produselor si serviciilor, cod
dezvoltarii
Elemente de iesire ale PSMC-02
8 ..5
proiectarii
Modificari şi dezvoltarii
ale proiectarii şi
8..6
dezvoltarii
-e• e e e _- -• ,

8.4 produselor si serviciilor -Manualul sistemului de


furnizat e din exterior management integrat, cod MSMI
-Procedura de sistem integrat
8.4.1 Generalitati
Controlul proceselor, produselor
Tipul şi amploarea
8.4.2 si serviciilor furnizate din exterior,
controfului
cod PSMI-07
8.4.3 Informatii •entru furnizorii

Pag. 5/ 7
Denumire organizatie: VESTRA INDUSTRY SRL
Niodul in c re se a lica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015 in cadrul or anizatiel
Informatii documentate Alta modalitate Informatii docunnentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 S
care dernonstrează imp ementarea R care demonstrează implementarea
EN ISO 14001:2015
din exterior
Producţie şi furnizare de
8.5 servicii
Controlul producţiei si -Manualul sistemului de
8.5.1 _ ._ fl_ir.ni7priirip,cpntici
managementintegrat, cocl -MS117C1
8.5.2 Identificare şi trasabilitate
Proprietate care apartine -
Procedura de sistem de
8.5.3 clientilor sau a furnizorilor management al calitatii
din exterior Productie si furnizare de servicH,
8.5.4 Pastrarea cod PSMC-03
8.5.5 Activităţi post- livrare
8.5.6 Controlul modificarilor
-Manualui sistemului de
management integrat, cod
Eliberarea produselor si MSMI -Procedura de sistem de
8.6 management al calitatii Livrarea
serviciilor
produselor si servicillor. Activitati
post-fivrare, cod PSMC-06
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI management integrat, cod MSMI
Pregatire pentru situatii de _ Procedura de sistem intregrat
Controlul elementelor de -Procedura de sistem de
8.7 8.2 urgenta si capacitate de Pregâtirea pentru situaţii de
iesire neconforme management al calitatii raspuns
Controlul elementelor de iesire urgenţă si capacitate de răspuns,
neconforme, cod PSMC-07 cod PSMI-12
9 Evaluarea performantei 9 Evaluarea performantei
Monitorizare, masurare, -Manualul sistemului de Monitorizare, masurare, -Manualul sistemului de
9.1 analiza si evaluare 9.1 analiza si evaluare management integrat, cod MSMI
management integrat, cod MSMI
9.1.1 Generalitati -Procedura de sistem integrat 9.1.1 Generalitati -Procedura de sistem integrat
Monitorizare, măsurare, analiză si Monitorizare, măsurare, analiză si
evaluare, cod PSMI-08 evaluare, cod PSMI-08
-Procedura de sistem integrat . -Procedura de sistem integrat
9.1.2 Satisfacţia clientului Evaluarea conformarIi Cerinte legale, de reglementare si
Cerinte legale, de reglementare si 91.2
alte cerinte. Obligatii de alte cerinte. Obligatii de
conformare, cod PSMI-05 conformare, cod PSMI-05
-Procedura de sistem de
management al calitatii
9.1.3 Analiza si evaluare Determinarea gradului de
satisfactie a clienţilor, cod
PSMC-68
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI management integrat, cod MSMI
9.2 Audit intern -Procedura de sistem integrat 9.2 Audit intern -Procedura de sistem integrat
Auditul intern, cod PSMI-09 Auditul intern, cod PSMI-09

Pag. 6/ 7
Denumire organizatie: VESTRA
INDUSTRY SRL
Modul in care
se a lica
cerintele
standardelor
SR EN ISO
9001:2015/ SR
EN ISO
14001:2015 in
cadrul or
anizatiei
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează imp ementarea care demonstrează implementarea

Anaiiza efectuata de
9.3
management
9.3.1 Generalitati -Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod MSMI
Elementele de intrare ale
- -•
management integrat, cod MSMI
•• •- - ii• i n t e • r a t 9.3 Analiza efectuata de -Procedura de sistem integrat
management Analiza efectuată de management, cod PSMI-10
Elementele de iesire ale cod PSMI-10
9.3.3 analizei efectuate de
management
10 imbunătăţire 10 Îmbunătăţire
Manualul sistemului de management Manualul sistemului de management
10.1 Generalitati 10.1 Generalitati
integrat, cod MSMI inteqrat, cod MSMI
-Manualul sistemului de -Manualul sistemului de
management integrat, cod management integrat, cod
Neconformitate si acţ iune Neconformitate si acţiune
10.2 MSMI -Procedura de sistem 10.2 MSMI -Procedura de sistem
corectivă corectivă
integrat integrat
Tratare neconformitate si acfiune Tratare neconformitate şi acfiune
corectivă,sistemului
-Manualul cod PSM1-11
de -Manualul
corectivă,sistemului de
cod PSMI-11
management integrat, cod MSMI management integrat, cod MSMI
-Procedura de sistem integrat -Procedura de sistem integrat
Monitorizare, măsurare, analiză şi Monitorizare, măsurare, analiză şi
10.3 Imbunatatire continua evaluare. Imbunatatirea continua, 10.3 Imbunatatire continua evaluare. lmbunatatirea continua,
cod PSMI-08 cod PSMI-08
-Program de masuri de imbunatatire -Program de masuri de imbunatatire
a SMI, cod PSMI-10-03 a SMI, cod PSMI-10-03

Data: 10.05.2018 Manager SMG;


ing. Neculai Sîncu
Pag. 7/ 7