Sunteți pe pagina 1din 33

PARACLISUL

Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului


Părinteleui nostru Nicodim, Sfinţitul Arhimandrit,
cel din Lavra Sfintei Mânăstiri Tismana
(1310 - 1406)
“Ştiut este că tot începutul nu este desăvârşit; toate
lucrurile de la începutul lumii astfel au mers şi astfel o să
meargă: unii, adecă, începându-le, alţii mai îndreptându-le
şi alţii desăvârşindu-le.”
Anton Pann
(prolog la ediţia a 2-a a Prohodului Domnului
Bucureşti - 1844)
PARACLISUL
Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului
Părintelui nostru Nicodim, Sfinţitul Arhimandrit,
cel din Lavra Sfintei Mânăstiri Tismana

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum ş i


pururea ş i în vecii vecilor.
Strana: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni
eş ti ş i toate le împlineş ti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi
te sălăş luieş te întru noi ş i ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mân-
tuieş te, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe
noi.
Slavă Tatălui ş i Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noas-
tre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele
noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă Tatălui ş i Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de
toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi
a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Doamne miluieşte (de 12 ori).
Slavă Tatălui ş i Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi
Dumnezeul nostru (cu 3 închinăciuni).

3
Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia


Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa
mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric precum morţii cei din
veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Mi-
am adus aminte de zilele cele de demult; am cugetat la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul
meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu.
Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în
mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi
calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăj-
maşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din
necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi
cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

şi iarăşi:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul


Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul
Tău. Duhul Tău Cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Slavă Tatălui ş i Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

 
Gl as

D  
um      
ne ze e e eu e ste Dom nul şi S-a + a ră tat

noo uă  
Bi 
nee 
e ste cu 
vân 
tat 
Cel 
ce 
vi 
ne  
în tru


nu  
mele 
Dom 
nu 
lui. (de 3 ori)

4
Troparele, asemenea 

S             


pre al Ol te ni ei pă zi tor prea a fier bin te,


spre fă 
că 
to 
ru 
ul 
de 
mi 
nuni cre 
e din cio 
şii
 toţi,
 în 
tr-un


gând, că zând
în  
genunchi, să-i stri găm: 
 roagă
- te lui
Dum
ne 
zeu


pen tru
noi, 
Sfin te 
Pă    
rin te e Ni co dim, ca 
să 
fim iz 
băă

 
viţi din 
ne 
voi 
şi   
i ne ca zuri, că pe 
ti ne 
no oi 
 te a


vem 
grab 
nic
a 
ju 
tă 
tor şi 
vred nic 
ru gă 
to 
or.
 

S
 la  
vă Ta tă lui şi Fiului şi Sfântului Duh!

S             
pre al Ol te ni ei pă zi tor prea a fier bin te,


spre fă 
că 
to 
ru 
ul 
de 
mi 
nuni cre 
e din cio 
şii
 toţi,
 în 
tr-un


gând, că zând
în  
genunchi, să-i stri găm: 
 roagă
- te lui
Dum
ne 
zeu


pen tru
noi, 
Sfin te 
Pă    
rin te e Ni co dim, ca 
să 
fim iz 
băă

 
viţi din 
ne 
voi 
şi   
i ne ca zuri, că pe 
ti ne 
no oi 
 te a


vem 
grab 
nic
a 
ju 
tă 
tor şi 
vred nic 
ru gă 
to 
or.
 

S, 
 i a  
cum şi pururea şi în vecii vecilor, A min!

N 
ici             
o da tă nu vom tă cea de Dum ne zeu Năs că

5

toa a 
re 
a ves 
ti 
pu 
te rile
ta le noi,
ne 
vredni  
cii.


Că de 
nu 
ai fi 
stat
 în 
na 
in 
te,
ru 
gân 
du   tru
te pen  
noi


ci 
ne
ne-ar 
fi 
iz 
bă ă 
vit 
din
tru 
a 
tâ 
tea
pri 
mej
dii,
 
sau

ci 
ne 
ne-ar 
fi 
pă ă 
zit 
pâ 
nă a 
cum     
slo bozi. De 
la  
ti ne,


Stă pâ 
nă, nu 
ne 
vom
de păr ta, 
că 
pero 
bii 
tăi pu 
ru


rea îi 
iz bă veşti
din 
toa 
te 
ne vo i i 
le e. 

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea


îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea
mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea o cunosc şi păcatul
meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
făcut, aşa încât drept eşti întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea.
Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi ascunse ale înţelepciunii Tale mi-
ai arătat. Mă vei stropi cu isop şi mă voi curăţi; mă vei spăla şi mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; se vor bucura oase-
le cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele
şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înoieşte
întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel
Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor
mă întăreşte. Voi învăţa pe cei fărădelege căile tale şi cei necredincioşi la Tine
se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul
mântuirii mele; se va bucura limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele
vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru
bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune viţei pe
altarul Tău.

6
CANONUL SFÂNTULUI NICODIM CEL SFINŢIT DE LA TISMANA
Cântarea I, glas T
  

A        
pa tre câ ân d-o ca pe u scat şi din ră u ta

a 
tea
 e  gip te ni lor iz 
bă vit, I 
sra e li tea 
nul
stri


ga: 
Iz bă vi 
to 
ru 
lui
şi 
Dum ne 
ze e u 
lui  să-I
no stru 

 
cân tăm.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

C       
u bun o bi  
cei te-ai îm po do bit din tâ nă ră vâ

âr 
stă 
a  li pin 
du -
te
de 
Hri 
stos 
şi 
us 
când pa ti
mi le

cu
în frâ na rea, 
te-ai
stră mu tat 
la
vi
a 
ţa
cea veşni
că.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

D              
a rul mi nu ni lor ai pri mit, Po run ci lor toa

a te 
a 
ră 
tân  
du 
- te 
ur 
mă 
tor,  
dă ru ieşti tu tu ror

iz 
bă vi re, 
Prea în 
ţe 
lep 
te 
Pă 
rin 
te 
Ni
co 
di
me.

S     


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

H
        
ri stos în tă rin du-te, ai sur pat, Pă rin te sfin ţi

7
i te, 
stă 
pâ 
ni 
reace
lui
vi clean
, 
şi 
la u 
dă de
bi 
ru


in ţă 
ai 
do 
bân   lu 
dit cu stră ci 
rea
mi
nu 
ni 
lor.

S, 
             
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

A
       
 
a prin de rea tru pu lui po to leşti şi miş ca rea mi in

ţii 
că  
tre 
rău 
tuo 
stă
vi 
leşti; 
te 
rog, 
Fe 
cioa 
ră,
în 
drep


tea ză 
şi 
min 
tea 
mea rătă
ci 
tă,
cu
ha 
rul
tău.

Cântarea a III-a, glas T


  

D             


oam ne, Ce la ce ai fă cut ce le de dea su pra cru

gu lui ce 


res c  
şi ai zi 
dit 
Bi 
se 
ri ca, 
Tu în tă 
re

   
şte-mă în 
tru 
iu 
bi 
rea Ta, 
că Tu 
eşti 
mar gi nea do


ri ri 
lor
 şi 
cre
din 
cio şi
lor în tă ri i 
re, 
U  nu le

 
de oa meni Iu 
bi 
to o
ru u 
le. 

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

C      


u vi       
oa se Ni co o dim, Prea în ţe le ep te, Spre

8

Dom nul în
năl ţân du-ţi
min
tea,
Pă
ri inte,
 
te-a scă pat de


toa a 
tă 
rău 
ta 
tea
vi
clea 
nu 
lui, 
cu  
cei 
de-a dreapta 
Sa 


cân 
du 
- te 
păr
taş.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

C
      
u în năl     
ţa rea sme re ni ei îm po do bin du-te


şi-n lup 
ta 
cea bu nă, 
Pă rin 
te,
lup
tân   
du-te, pe 
cel se meţ


cu du  
hul 
l-ai sur
pa 
atla   
pă mânt, 
pro po vă du in du-L pe Hri


sto 
os
tu 
tu 
ror.

S     


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

C           


u tru pul îm bră cat fi ind, Sfin te Pă ri in te, Nu

 
ţi-ai con dus via ţa spre fi 
rea
+ a 
ce 
stuia,
 
zdro
bind gru ma


zul 
se 
meţ
al ne cu
ra a 
tu 
lui 
duh
 prin 
în 
frâ 
na 
rea
şi

 
sme re e 
ni a 
ta.

S,              
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

9
Z
 
      
i     
di to rul S-a să lă şlu it în al tău pân te ce,


spre-a noa stră mân 
tu i re în
om 
în 
tru
pân   
du-se. Pe Ca


re 
roa gă-L, Fe
cioa
 ră,
şi pen tru
no oi 
ro 
bii
tăi,
 
să  ne iz


bă 
vea 
scă
din 
ne 
ca 
zurişi 
ne
voi.

Stihiri după Cântarea a III-a,


glas T
  

I              
z bă ve e e şte din în tri sta re şi din


ne 
ca a   
zuri pe 
cei ce
cu cre 
din 
ţăla 
ti 
ne
nă   
zu iesc, Sfin


te Pă rin 
te
Ni co dim, 
ma re
fă
că
to 
rule
de mi
nuni.

C          
a u tă cu mi lo sti vi re, de Dum ne zeu


Nă
scă toa  
re, 
Preală u 
da a tă,
 
spre ne 
ca 
zul
meu
cel 
cum


plit 
al 
tru 
pu 
lui, 
şi 
vin de că du re rea su 
fle
tu
lui
me 

e  e e 
eu. 
Preotul zice ectenia întreită: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule...
Acum se pomenesc şi cei pentru care se face Paraclisul.
Strana: Doamne miluieşte... glas T :
 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne

10

mi lu ie 
şte.
 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
ş te.
 

Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni...

Sedealna glas T
 

C
     
u 
pă ti miri ai su pus în ţe lep ciu nea tru pu lui,


dând 
rob 
pe
cel
rău 
ce 
lui ce e e mai
  
bun drept a ce ea cu


fap te
le ta le
ca un
alt soa 
a re 
stră ă lu
 
ceşti 
 şi
lu mi


nezi 
pe
cei 
cete
e cin stesc 
cu râv 
nă
ve nindla
+ a ju to o 
rul

 
tău. Slavă... Şi acum... asemenea: 

C
         
a pe un zid ne sur pat creş ti nii toţi a vân du


te   la 
ti ne
scă
păm
şi 
ră
mâ nem ne vă ă
tă  
maţi. Iar când


gre şim că dem că
tre ti ne
Năs că
toa 
re
de
Du um ne
zeu


mij 
lo   
ceştide-a  peen
pu ruri  tru 
noi 
ru 
gând
pe
Stă 
pâ 
nul
să 
ne


fi i e blând.
 

11
Cântarea a IV-a, glas T
  

A
         
a u zi t-am, Stă pâ â ne, tai na i co no mi i ei


Ta   
le, în 
ţe le 
s-am
lu  
cru ri le
Ta 
le şi
 am slă 
vit

 ne ze
dum i 
rea
Ta.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

Î             
m pă ră ţi a lui Dum ne zeu mo şte ni re ai


lu 
a  a 
t-o, 
lă 
caş 
Du 
hu 
lui fă 
cân 
du 
- te, lo 
cu


ieşti 
în 
ce 
ruri 
cu
ce te le 
în ge 
reşti.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

T             
ă mă du ieşti tot dea u u na de mul te boli şi


de 
pa  a timi
  
pe 
toţi 
câţi 
vin 
spre a 
ju 
to  
rul 
tău,
pri


mind 
de 
la 
Dom 
nul 
da 
rul 
mi
nu ni 
lor.

S     


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

C
          
re scând în ca sa lui Dum ne zeu cu fru moa să cre şte

re,
Pă 
ri  
in 
te, 
cu 
fap 
te 
bu ne îm po
do
bin 
du - te,

12
ai
 pri 
mit 
mi 
rea 
smalu
cră rii
mi
nu ni 
lor.

S,              
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

C            
a din tr-o braz dă ai ră să rit pe Dum ne zeu ca

pe 
un 
spic    
de grâu. Ce 
ea 
ce 
eşti du 
hovni
cesc
 o gor 
al

i 
co 
no 
mi ei 
Stă
pâ 
nu 
lui
tu tu
ror.

Cântarea a V- a, glas T
  

L
      
u mi  
nea ză -ne pe noi cu po run ci le Ta le,


Doa 
am   
ne, şi cu 
bra 
ţul
Tău
cel  
în nalt. Pa cea Ta 
dă
ne 
o


no uă, 
de 
oa 
meni 
Iu bi to ru
le.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

S       


la    
va lui Hri s tos şi fru mu se ţea Sa ne spu u

să 
prin cu ră ţi a 
mi 
in 
ţii    
le vezi, f i 
ind grab nic
ru gă


tor  
pen
tru 
toţi 
ceice 
te 
cin
stim.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

13
L           
a ce er te-ai su it ca I li e oa re când


Pă 
ri 
in te,
 
fap te 
le 
bu u
nefi in du-ţi
 car. 
Şezi în cea 
ta


sfin ţi 
lor,  
cu 
du 
hul 
în 
drep
tat fi 
ind.

S     


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

T      


ru pul tău to    
pind cu în frâ na rea şi cu ră ţi

i a, 
ai a junsla 
des 
fă 
tă rile   
ce reşti, Sfin te Pă rin

te 
Ni 
co 
dim, al 
Ol 
te 
ni ei 
pă zi 
tor.

S,              
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

V       


in de că de grab în tu ne ca ta mea mi in te,


ni mi 
cind 
vi 
cle 
ne 
le u 
nel 
tiri,
 
Fe  cioa 
ră 
Prea 
cu 
ra


tă şi 
a 
Dom
nu
lui
Ma ai 
că.

Cântarea a VI- a, glas T
  

R
           
u gă ciu u  
u ne voi văr sa că tre Do om nul


şi 
Lui 
voi
spu 
ne 
scâr 
be 
le 
mele,
 că 
 s-a 
um 
plut
de 
re

14
le
su fle
tul 
meu şi 
vi 
a ţa 
meade
iad  
s-a+a pro pi 
at.


Ci ca I o 
na  
mă
rog:
din stri că ciu  
ne,  ne
Dum ze ule
scoa

te 
- mă!

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

O            
o mo râ â â t-ai vi clea nul ba la a ur prin


sfin 
te le 
ta le 
ru 
gă 
ciuni,
Pă 
rin te, 
Şi  iz 
bă 
veşti
din


a lui 
ră 
u ta te 
pe 
cei 
ce 
vin 
cu 
cre
din 
ţă la
mi

la 
ta, plă   ne 
cut lui Dum zeu fi 
ind 
şi 
cre 
din 
cio  şi 
lor


grab 
nic a 
ju 
tă 
tor.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

O           


o go o o rul cel su fle tesc lu crâ ân du-l


cu al o 
sâr  
di 
ei 
plug,
Pă
rin 
te,
 ai 
 a 
run
cat
cu-n ţe


lep ciu 
ne
a dân 
că 
a fap tei bu 
nesă
mân
ţă în
su

u fle
tul
tău
şi 
ai 
se 
ce 
rat a 
poi 
din bel şug 
spice le
fa

cerii
de 
mi
nuni.

15
S     
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

C
            
u tă ri i i ia Sfân tu lui Duh îm bră cân du-te,


pe 
vră 
jma
şul 
l-ai 
sur 
pat, 
Pă 
rin te,
 
cin  ste lu 
ând
 pen tru


lup 
ta 
cea 
bu 
nă  a
le 
bi 
ru in 
ţei 
sem 
ne dela

u 
dă. Cu 
stră 
lu 
ci  
rea
mi
nu 
ni 
lor a 
ju 
tă 
tor 


cân  
du-te tu tu 
ror.

S,              
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

C            


u ti i i ne fi ind Dom nul, Fe cioa a ră, ne-a


iz bă vit 
pe 
toţi 
din 
vrăj 
mă 
şea 
sca 
cur 
să,
 
ră s cum  
pă rând


prin 
a ta 
mij 
lo 
ci 
re  mân
tu 
i 
rea
pier
du tă 
din
tru-n

ce
put. 
Drept
a ce ea 
toţi, a 
cum,
du pă 
da 
to 
ri  e 
pe


ti 
ne 
te 
fe ri 
cim.
Stihiri după Cântarea a VI-a,
glas T
  
I              
z bă ve e e şte din în tri sta re şi din

16

ne 
ca a   
zuri pe 
cei ce
cu cre 
din 
ţăla 
ti 
ne
nă   
zu iesc, Sfin


te Pă rin 
te
Ni co dim, 
ma re
fă
că
to 
rule
de mi
nuni.

C          
a u tă cu mi lo sti vi re, de Dum ne zeu


Nă
scă toa  
re, 
Preală u 
da a tă,
 
spre ne 
ca 
zul
meu
cel 
cum


plit 
al 
tru
pu   
lui, şi vin de că du re rea 
su 
fletu
lui
me

e  e e 
eu. 
Preotul zice ectenia întreită: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule...
Şi se pomenesc din nou cei pentru care se face Paraclisul.
Strana: Doamne miluieşte... glas T :
 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
şte.
 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
ş te.
 
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni...

Condacul Sfântului
glas T
 
Model: Th~ Upermacw
` strathgw~

P
    
e      
slu ji to rul ce el fier bi in te al Stă pâ

17

nu u 
 lui, 
cel îm pre 
u 
nă 
râ  
âv
 ni to
or cu cea 
ta 
Sfin

ţi i 


lor, 
să-l 
cin 
stim
cu pră 
znui  
re e 
 noi, cre
e din 
cio


şii.
Şi 
ca 
ce  
lui  
ce 
 e 
 de 
gra
a bă e 
mi 
jlo 
ci i
 
tor


în tr-un 
glas 
să îi 
stri 
gă 
ăm 
cu e 
vla  vi i e:
 
Ve se


le  
ştee -
te, 
Sfinte 
Pă 
ri in te Ni
 co o o  o 
dim!

Preotul: Să luăm aminte, pace tuturor!

Strana: Şi duhului tău!

Prochimenul Sfântului
glas T
 

C         


in sti tă e e ste în na in tea Dom nu lui


moar 
teacu 
vi 
o 
su 
lui
Lu 
ui!

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?

C         


in sti tă e e ste în na in tea Dom nu lui


moar 
teacu 
vi 
o 
su 
lui
Lu 
ui!

C         


in sti tă e e ste în na in tea Dom nu lui
T

moar 
teacu 
vi 
o 
su 
lui 
Lu u u 
 u  ui!

18
Preotul: Cu înţelepciune, drepţi să ascultăm Sfânta Evanghelie,
pace tuturor!

S, 
Strana: glas T:
  i du hu lui tău!
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Luca, citire!

S        
Strana: glas T:
  la vă Ţi e, Doam ne, sla vă


Ţi e! 
Preotul: Să luăm aminte:
În vremea aceea a stat Iisus la loc şes şi, împreună cu El,
mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din
Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte
şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi
toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea din El şi-i vindeca pe
toţi. Şi El, ridicându-şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi voi, cei săraci, că
a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă
veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când
oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepă-
da numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea
şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în cer; pentru că tot aşa făceau
proorocilor părinţii lor.

S        
Strana: glas T:
  la vă Ţi e, Doam ne, sla vă


Ţi e! 

S           


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh!

P               
en tru ru gă ciu ni le Sfân tu lui Ni co dim, Mi i

lo
 sti i 
ve, 
cu 
ră 
ţe e   greşa
şte mul ţi mea a 
le
lor

 
noa  
stre!

19
S,             
i a cum şi pu ru rea, şi în ve cii ve ci lor


A min! 

P           


en tru ru gă ciu ni le Nă scă toa rei de Dum ne ze,


Mi lo 
sti i 
ve, 
cu 
ră 
ţe e   greşa
şte mul ţi mea a

le lor 
noa   
stre!
Stihirea idiomelă
glas T
 
Stih:
M T

............................................................................
 i  lu ie ş te - ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după
....................................... T

mulţimea îndurărilor Ta le, 
cu 
ră ţe 
şte 
fă ră
de le e 
gi


le  a 
noa  a  a 
stre.

D           
um ne ze ie e scu ul har um brea ză ra cla moa

a ş te
 lor 
ta 
le, 
Sfi 
in te
Ni 
co o 
 o  o 
dim. Pen
tru 
a


cea a 
sta 
şi 
la 
mi 
rea a 
sma 
mi 
ru
lui mi 
 nu 
uni


lor 
ta lea le  
er gând,lu 
ăm 
bo li 
lor 
tă 
mă
du u 
iri şi


ro 
ogi
pe 
Hri 
s to 
os 
Dumne
ze  
e  
e 
e e e
 e e e e


e e 
eu
 pen
tru 
su 
fle
te e le
noa
 a a 
stree.

20
Preotul rosteşte ectenia: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău...

Strana: Doamne miluieşte...(de 12 ori) glas T :


 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
şte.
 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
ş te.
 
Preotul: Cu mila şi cu îndurările...

Cântarea a VII- a, glas T


  

F          


e cio rii lui I sra el, stră mu taţi din Iu de ea în


Babi 
lo  
on
oa 
re 
când, 
vă 
pa 
ia 
au 
căl 
ca 
t-o 
prin cre


din ţa 
Tre i mii 
şi-n
cup 
tor 
au
stri
gat,
ră co
rin 
du
- se:


Bi ne e 
eşti cu 
vân 
tat  Dum
 ne 
ze 
ul 
pă
rin ţi i

lor  
no ştri!

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

C          


u vi oa s e Pă ri in te, pust ni ceş ti le is


pi te
le-ai bi 
ru 
it  
cu cu
gând rat, 
sme rind
tru
fi a min 
ţii

21

prin a 
Dom nu 
lui 
vre re, a 
du 
cân 
du-i
cân
ta re 
de
la

u 
dă:  
Bi 
ne e 
eşti 
cu 
vân 
tat 
Dum
ne 
ze 
ul pă


rin ţi i 
lor 
no 
ştri!

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

C              


re scând în ca sa lui Dum ne zeu cu fru moa să cre


şte
re ai 
cre 
scut,
Pări in
te, din 
fap te 
le bu 
ne 
fă 
cân


du-ţi 
po doa 
bă, prin
mi 
nuni
dai 
Dom 
nu 
lui
la u 
dă: Bi


ne e 
eşti 
cu 
vân 
tat 
Dum
ne 
ze 
ul 
pă 
rin ţi i 
lor

  
no ştri!

S     


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

L              


u mi nân du-ţi sim ţi ri le, te-ai fă cut mai ma re


pe 
ste 
so 
bo  
rul
de 
pă
rinţi, 
pe 
toţi  a 
du 
nân 
du-i
 spre-a


Dom 
nu 
lui 
slu ji 
re, în 
vă ţândşi 
măr
tu ri
sind: 
Bi


ne 
e 
eşti 
cu 
vân 
tat  
Dum
ne 
ze 
ul 
pă 
rin ţi i lor

  
no ştri!

22
S,              
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

P        


runc  
nă scând, Prea cu ra a tă, pre Cu vân tul şi Fi

ul   
lui Dum ne 
ze  
eu
Cel
din 
veci, 
ne-ai 
dat iz 
bă 
vi 
re 
din


ne gu 
ra 
mor 
ţii, 
în 
drep 
tân
du 
-ne
să cân
tăm: 
Bi 
ne

e 
eşti cu vân tat
 
Dum ne ze ul pă
rin ţi i 
lor  
no ştri!

Cântarea a VIII- a, glas T


  

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

T            
ră ind, Pă ri i in te, ca în ge re şti le

du huri,
  
ai 
pri 
mit a 
Dom
nu 
lui ră 
splată,  
stând  a 
cum


cu 
sfi in 
ţii
 în 
sla va 
cea a ce
rea 
scă.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

M          
er gând spre ce e e ruri, Prea în ţe lep te Pă


rin 
te, 
ai ur mat 
ca 
lea
fă 
ră 
pre ge ta re,
 
cur 
 se
le


vră 
jma 
şu 
lui
 lă 
sân du le e 
de 
şar 
te.

23
S     
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

V
      
i    
clea nul di a a a vol se iz go ne şte de


gra bă
 
de la 
cei ce 
ţi 
se 
roa găţi e, 
mari mi
nuni fă


când 
la   
toţi, Pă 
rin 
te 
Cu u 
vi 
oa 
se!

S,             
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

F 
      

e cioa ră Ma  a ai că, fân tâ nă ne se ca tă,


din ca re 
bând 
cu 
to 
ţii, 
pri 
mimha 
rul
 
ca 
 re
ne 
sfin


ţe e 
şte
 şi 
su 
f le 
tu 
ul şi 
tru 
pul.

Stih:
S
T

...........................................
 ă  lăudăm, bine să cuvântăm 
T

 şi să 
ne 
în 
chi


nă   nu
ăm Dom lui 
cân 
tân du-i   
şi prea în năl 
ţâ 
ân 
du-L în 
truu


toţi
ve 
cii.

P
          
e Îm pă ra a a tul ce resc, pe Ca re Îl la

u dă 
în 
ge re 
şti 
le 
ce e 
te, 
cânta ţi-L
  
şi prea
în năl


ţa a 
ţi-L
în 
tru u 
toţi
ve 
cii i i 
i. 

24
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii, întru cântări
cinstindu-o, să o slăvim!
Cântarea a IX- a, glas T
  

F           
e cioa ră Prea cu ra tă, cei mân tu iţi prin ti


ne,  
de Dum ne 
zeu 
Nă scă 
toa  
re 
te 
mărtu ri 
sesc, 
cu


ne  
tru 
pe 
şti le 
ce e te 
pe 
ti  
ne 
mă
rin 
du 
- te.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

I          
i zvor de vin de ca re sunt a le ta le moa


şte ce 
lor 
ce 
vin 
cu cre 
din  ţă 
că 
tre
ra 
cla 
ta  vi


clea nul duh iz go 
ni 
in 
du-l
şi 
de 
boliiz 
bă
vin 
du
- ne.

S      


fin te Pă rin te Ni co dim, roa a gă-te pen tru noi!

C          


u sla va în frâ nă rii ai ră să rit no uă,


pre 
cum 
un 
soa 
re 
pe 
toţi lu 
mi
nân
du 
- ne, 
şi 
do  bân dind,


Cu vi 
oa a 
se,lu 
mi  na 
cea 
veş ni 
că.

S     


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh!

C          


u bun mi ros, Pă rin te, prin a le ta le fap


te,
ai a 
lun 
gat 
pu
tre
ju 
neapă
ca tu 
lui,
în 
mi  re

25

smând pre 
cum 
un 
crin 
vă  i le 
pustni 
ceşti.

S,              
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor,

A
min!

I         


i ni ma mea, Fe cioa ră, ve şnic lu mi nea z-o,


în de păr 
tân 
d-o 
de 
cur 
sa is pi te 
lor, 
că 
în  tru ti


ne nă 
de e jdea
  mi-am
pu  
s-o, 
Stă
pâ 
na 
mea.
Preotul face cădirea credincioşilor, în timp ce Strana cântă mai aşezat,
pe acelaşi glas:

C       


u vi ne - se cu u a de vă rat să te fe ri cim


Nă scă toa 
re  
de Dum ne  
zeu, cea
pu ru rea fe ri 
ci 
tă


şi 
cu 
to o 
tul
fă 
ră pri ha 
nă
şi 
Ma 
a 
ai 
ca


Dum ne 
ze e u 
lui 
no 
stru.

P
        
re cea mai cin sti tă de cât He ru vi mii şi mai


prea 
slă
vi i 
tă 
făr’
de-a se mă 
na  re de cât Se 
ra 
fi

i 
mii,
 
ca re fă 
ră 
s tri că ciu ne 
pre Dum ne zeu Cu
vân


tul 
ai 
nă 
scu
t , 
preti
ne cea cua 
de
vă rat
Nă 
scă toa a

a 
re de Dum
ne 
ze 
eute 
mă 
rim  apoi aceste tropare:

26
Megalinariile, glas T
  

P        
rin dum ne ze ia a scă pur ta rea ta ai zbu


rat, 
Pă
ri 
in te, 
pe  
ste cru 
guri le 
ce 
reşti, 
şi in trând


în no 
rul 
pa ti 
mi
lor lu mii, 
ai stră 
lu 
cit 
ca


soa re le, 
Sfi 
te 
Ni 
co 
di 
me.

Î     
n + îm        
pă ră ţi a lui Dum ne zeu te-ai mu tat,


Pă 
rin 
te, 
al 
vir 
tu ţi
lor  
mă nunchi du 
când
,  şi 
pust ni


ci lor, 
Sfinte,
 fă 
cân 
du
- te
fă cli e lu
 mi 
nezi 
prin 
via

ţa ta 
pă 
mân 
tul 
Olte 
ni 
ei.

D
        
um ne zeu Tre  
i mea te-a în vred ni cit pe ti ne,


Pă ri in 
te, 
de  lu 
mi 
na
Sfâ 
tu
lui Duh, şi, 
tre când de


toa te ce le 
de 
pe 
pă mânt, 
ţi-ai a flat lă ca a 
şul
de-a

 ta 
dreap Stă
pâ 
nu 
lui.

T     
in de      
mâ na ta că tre Do om nul şi Îl roa


gă, 
Sfin 
te, 
pen 
tru 
ce ei 
ca re te 
cin 
stim, 
să 
ne 
dea,


Pă 
rin 
te,
ier 
ta 
re de
gre 
şa 
le şi
 să ne iz bă vea
27
a 
scă
din 
fo 
cul i 
spi 
te 
lor. 

L
       
a vra ta Tis ma a na pă ze şte - o, şi pe cre


din 
cio o 
şii 
ce  
a 
lear  
gă 
neîn 
ce tat 
cu 
cre din ţă


ta re spre a le ta
le moa şte 
de Dum ne zeu sfin ţi

i te, 
Pă 
rin te 
Ni 
co di 
me.

A
            
a pă ră - ne, Sfin te Pă ri in te, de îm pre


su 
ra 
rea 
şi de 
cu 
ur 
sa 
ce 
lui
vi 
clean
; 
şi 
roa 


te 
ve 
şnic
pen tru 
ier 
ta 
rea    a
noa stră,  ce lor ce cu 

âv nă 
cin 
stim 
po 
me
ni 
rea
ta.

C
       
u toa te oş ti ri le în ge reşti, cu Bo te ză to

o 
rul,
cu  A po 
stolii 
cei 
slă viţi  
şi cu tot so bo rul


Sfin ţi   
lor, Prea cu ra tă, 
Fi 
u lui tău te roa a 
gă
 toţi

să ne 
mân
tu i   i  i 
im.

Apoi: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!

28
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noas-
tre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele
noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă Tatălui ş i Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de
toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi
a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.

Troparul Sfântului, glas T


 

C           
e lui ce a ră să ri it din Fe cioa ra, Mai


ma a 
re e 
lui
pă 
sto ri  
lor, ca o 
oa ie
de tu
ur mă ai ur


mat,
Pă 
rin te le
no 
struNi
co o   
dim. Cu 
po stul, pri
ve ghe 


rea
şi ru 
gă 
ciu 
ni 
le 
fă 
cân 
du
- te lu 
cră 
tor 
sfin
ţit 
de


ce e le 
ce reşti, tă 
mă
du ie 
eşti
su 
flete le 
ce 
lorce
a


lea 
găla 
ti 
ne 
cu 
cre
din 
ţă.
Pen 
tru a 
cea a 
sta
stri găm:


Sla 
vă
Ce 
lui 
ce  
te-aprea slă 
vit, 
sla 
vă
Ce 
luice
ţi-a
dat ţi e 
pu


te 
re, 
sla a 
vă 
Ce 
lui 
ce a +a 
ră 
ta 
at 
+tu 
tu ror prin


ti 
neîn drep
 ta 
re!

29
Preotul rosteşte ectenia: Miluieşte-ne, Dumnezeule...
Strana: Doamne miluieşte...(întreit) glas T :
 

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
şte.
 
Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea...
Strana:

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
ş te.
 
Preotul: Încă ne rugăm să se păzească...
Strana:

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
şte.
 
Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule,...
Strana:

D         
oam ne mi lu ie şte, Doam ne mi lu ie şte Doam ne


mi lu ie 
ş te.
 
Preotul: Că milostiv...
Strana: Amin!
Preotul: Înţelepciune.
Strana: Binecuvintează!
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeau-
na, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin!

30
Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă a dreptslăvitorilor
creştini şi sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!
Strana: Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie!
Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin! Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte binecuvintează!
Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru,...
Strana: Amin!
Tropare, glas T
Model :Când de pe lemn...

F      
i      
i rea tre e   
că toa re bi ru ind, te-ai su it,


Pă 
rin te 
Ni
co  
o dim, spre în năl
ţi 
mi le  în
ce reşti,stând


sla 
vă 
pu 
ru 
rea 
cu 
cea
ta 
tu tu 
ror Sfi 
in ţi 
lor. 
 Nu 
în


ce ta 
ru 
gă 
ciu 
nea
ta spre
 tro 
nu 
ul Tre 
i  
i mii, grab 
nic


a ju 
tor   
ce rând pen 
tru 
cei 
ce -
ţi cân 
tăm: 
Bu 
cu 
ră-te lu


mi nă 
ă ne stin 
să   
ca re lu mi nezi ne-n ce tat 
pe
cei ce


vin 
cu 
cre
di 
in 
ţă 
la 
mi 
la 
ta.
 

S    


tă     
pâ nă pri me e şte ru gă ciu ni le ro o bi lor tăi


şi ne i zbă 
ve e 
şte 
pe 
noi 
 din 
 toa tă ne 
vo 
ia şi


ne 
ca a 
zul.

31
T            
oa  
tă nă dej dea mea spre ti ne o o în nalţ, Mai ca


lui 
Dum 
ne 
zeu, 
 pă 
 ze   
şte-mă sub a 
co pe
 ră 
mân
tul  
tău.
Apoi acesta, glas T
 

P           
en tru ru gă ciu ni le tu tu ror Sfin ţi lor Tăi,


Doam 
ne, 
şi a 
le 
Nă 
scă
toa 
a 
reide
Dum
ne  
zeu 
pa cea


Ta 
dă 
ne
o no uă  şi
ne mi lu 
ie e
ştepe
noi  
ca un


În 
suţiÎn 
dura a at. 

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri,...
Strana: Amin!

Sfârşit şi lui Dumnezeu laudă!

Potrivit şi aşezat pe note


de cel mai mare între păcătoşi,
Mihai Corcodel.
2009

32

S-ar putea să vă placă și