Sunteți pe pagina 1din 22

TRECEREA LA ECONOMIA, ORGANIZAŢIA ŞI

MANAGEMENTUL BAZATE PE CUNOŞTINŢE


ÎN ROMÂNIA

CURSUL 7
TRIUNGHIUL CUNOŞTINŢELOR = TRIUNGHIUL DEZVOLTĂRII

ROLURI CHEIE
• CREŞTERE ECONOMICĂ
• CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

(EU – EDUCATION & TRAINING 2010 WORK PROGRAM,


DECEMBER, 2008)
SCHIŢA DEMERSULUI DE CONSTRUIRE A ECOMIEI BAZATE DE
CUNOŞTINŢE ÎN ROMÂNIA

•EVALUAREA STADIULUI ROMÂNIEI ÎN TRECEREA LA ECONOMIA BAZATĂ PE


CUNOŞTINŢE

•STABILIREA COORDONATELOR ŞI PREMISELOR ABORDĂRII CONSTRUCŢIEI


ECONOMIEI BAZATE PE CUNOŞTINŢE

•CONTURAREA DE REPERE PRIVIND CONCEPEREA ŞI STRUCTURAREA


STRATEGIEI DE CONSTRUIRE A ECONOMIEI BAZATE PE CUNOŞTINŢE

•DETERMINAREA DE PRIORITĂŢI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE SECTORIALĂ


ULTIMA POZIŢIE ÎN
NIVELUL ŢĂRILE
UNITĂŢI DE
ROMÂNIA EVOLUŢIEI CANDIDATE LA UE
MĂSURĂ
SAU ÎN CELE
INTRATE ÎN 2004
1 INOVARE ŞI CERCETARE D
1.1 CHELTUIELI PENTRU RESURSE % PIB 3,28 D 3,66 BULGARIA
UMANE
1.2 TOTAL CHELTUIELI PENTRU % PIB 0,36 (0,56) D 0,27 CIPRU
C&D
1.2.1 CHELTUIELI PENTRU C&D ALE % TOTAL 65 C 15,28 CIPRU
ÎNTREPRINDERILOR CHELTUIELI C&D
1.2.2 CHELTUIELI PENTRU C&D % TOTAL 29 C 37,08 SLOVENIA
FINANȚATE DE GUVERN CHELTUIELI C&D
1.2.3 CHELTUIELI PENTRU C&D % TOTAL 6 C 1,89 SLOVACIA
ACOPERITE DIN FONDURI CHELTUIELI C&D
EXTERNE
1.3 NIVELUL ACCESULUI LA % LOCUINȚE 4,5 D- 5 BULGARIA
INTERNET
1.4 PATENTE ÎNREGISTRATE LA NR./MILION 0,7 E 2,08 BULGARIA
NIVEL EUROPEAN (EPO) LOCUITORI
1.5 PATENTE ÎNREGISTRATE LA NR./MILION 0,49 E 0,6 BULGARIA
NIVEL MONDIAL (USPTO) LOCUITORI
1.6 CHELTUIELI CU INFORMATICĂ % PIB 1,1 D 1,9 LITUANIA
ȘI TEHNICI DE VÂRF
1.7 CHELTUIELI CU INFORMATICĂ % PIB 5,3 B 4,7 SLOVENIA
ȘI COMUNICAȚII
2 LIBERALIZAREA ȘI D+
FLUIDIZAREA PIEȚII
2.1 PREȚUL APELURILOR EURO, 10 MINUTE 0,27 C- 0,09 BULGARIA
TELEFONICE LOCALE DE APEL
TELEFONIC
UNITĂŢI DE ROMÂNIA NIVELUL ULTIMA POZIŢIE ÎN
MĂSURĂ EVOLUŢIEI ŢĂRILE
CANDIDATE LA UE
SAU ÎN CELE
INTRATE ÎN 2004
2.2 PREȚUL ENERGIEI ELECTRICE EURO/KWH 0,04 D+ 0,045 ESTONIA
PENTRU UTILIZATORII
INDUSTRIALI
2.3 PREȚUL GAZELOR PENTRU EURO/GCAL 2,29 D 2,91 ESTONIA
UTILIZATORII INDUSTRIALI
3 ÎNTREPRINDEREA D+
3.1 PERIOADA NECESARĂ SĂ ZILE 27 C+ 11 LETONIA
ÎNFIINȚEZI O ÎNTREPRINDERE
3.2 CHELTUIELI NECESARE SĂ % VENITUL … 11,7 C 8,3 BULGARIA
ÎNFIINȚEZI O ÎNTREPRINDERE
3.3 VALOAREA AJUTORULUI DE % PIB 6,3 E NECUNOSCUT
STAT
4 GRADUL DE OCUPARE A C-
RESURSELOR UMANE ȘI
COEZIUNEA SOCIALĂ
4.1 RATA TOTALĂ DE OCUPARE A % DIN TOTAL 57,6 C 50,6 BULGARIA
FORȚEI DE MUNCĂ POPULAȚIE
4.2 ÎNVĂȚAREA CONTINUĂ % POPULAȚIEI 1,3 E 1,4 BULGARIA
ADULTE CARE
URMEAZĂ
PROGRAME DE
TRAINING
4.3 INEGALITATEA ÎN RAPORTUL DINTRE 4,6 C 3,4 CEHIA
DISTRIBUIREA VENITURILOR VENITURILE CELE
MAI ÎNALTE ALE
POPULAȚIEI FAȚĂ
DE CELE MAI
SCĂZUTE
UNITĂŢI DE ROMÂNIA NIVELUL ULTIMA POZIŢIE ÎN
MĂSURĂ EVOLUŢIEI ŢĂRILE
CANDIDATE LA UE
SAU ÎN CELE
INTRATE ÎN 2004
4.4 TINERI ÎN VÂRSTĂ DE 18-24 ANI % DIN POPULAȚIA 23,2 C 4,3 SLOVENIA
CARE NU-ȘI TERMINĂ STUDIILE ÎN VÂRSTĂ DE 18-
ÎNCEPUTE 24 ANI
4.5 RATA ȘOMAJULUI PE TERMEN % DIN TOTALUL 3,8 C 0,8 CIPRU
LUNG POPULAȚIEI
ACTIVE
5 DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ C-
5.1 EMISIILE DE GAZE ÎN % DIN ANUL DE 92 B 92,0 BULGARIA ŞI
ATMOSFERĂ REFERINȚĂ (1990), CEHIA
ȚINTA: 8% PÂNĂ ÎN
2010
5.2 INTENSITATEA CONSUMULUI KG. DE PETROL 1.164 E 341 SLOVENIA
ENERGETIC AL ECONOMIEI ECHIVALENT LA
1.000 EURO
5.3 PROPORŢIA ENERGIEI % DIN CONSUMUL 28,4 B+ 0,8 UNGARIA
REGENERATE ÎN TOTAL NAŢIONAL
ENERGETIC GLOBAL DE
ENERGIE
ANALIZA INFORMAŢIILOR CUPRINSE ÎN TABEL RELEVĂ URMĂTOARELE
ASPECTE SEMNIFICATIVE:

A)LA APROAPE JUMĂTATE DIN INDICII CUPRINŞI ÎN TABEL (10 DIN 21),
ROMÂNIA SE SITUEAZĂ PE ULTIMUL LOC ÎN EUROPA, ÎN RAPORT CU
TOATE ŢĂRILE CONSIDERATE
B)LA MULŢI INDICATORI, ROMÂNIA ARE NIVELURI DE CÂTEVA ORI MAI
MICI DECÂT NIVELURILE MININE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
C)EVALUĂRILE LA CELE CINCI DOMENII CONSIDERATE PLASEAZĂ
ROMÂNIA ÎN PARTEA INFERIOARĂ A PERFORMANŢELOR UNIUNII
EUROPENE, AŞA CUM REZULTĂ DIN EVALUĂRILE SINTETICE
PREZENTATE ÎN CONTINUARE, DEŞI ÎN ULTIMII ANI S-AU ÎNREGISTRAT
PROGRESE SEMNIFICATIVE ÎN CADRUL FIECĂRUIA.

•INOVARE ŞI CERCETARE D
•LIBERALIZAREA ŞI FLUIDIZAREA PIEŢII D+
•DEZVOLTAREA INTREPRENORIALĂ ŞI A ÎNTREPRINDERII D
•GRADUL DE OCUPARE AL FORŢEI DE MUNCĂ ŞI C-
COEZIUNE SOCIALĂ
•DEZVOLTARE SUSTENABILĂ C-
A – MAXIMUM
E – MINIMUM
•PENTRU CEI 12 INDICATORI PENTRU CARE EXISTĂ DATE, CU
EXCEPŢIA UNUIA), ROMÂNIA PREZINTĂ VALORI CARE SE
SITUEAZĂ SUB JUMĂTATEA MEDIEI EUROPENE

•PRINCIPALELE PUNCTE FORTE ALE ROMÂNIEI, LA NIVELUL


ŢĂRILOR CANDIDATE, SUNT TRENDUL EDUCAŢIEI, TRENDUL
PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE PUBLICĂ, TRENDUL PENTRU
BREVETE USPTO

•PRINCIPALELE PUNCTE SLABE SUNT PATENTELE EPO,


TRENDURILE CERCETARE-DEZVOLTARE ALE SECTORULUI PRIVAT,
VOLUMUL CURENT AL BREVETELOR ÎNREGISTRATE
32%

11%

0%

74%

13%

13%

46%

43%

POZIȚIONAREA CERCETĂRII-
DEZVOLTĂRII DIN ROMÂNIA POZIŢIA RELATIVĂ A ROMÂNIEI FAŢĂ DE TREND RELATIV LA UE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ MEDIA CELOR 15 DIN UE
COORDONATE ALE OPTICII CONSTRUCŢIEI ECONOMIEI
BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE ÎN ROMÂNIA

A)ABORDAREA CONSTRUCŢIEI ECONOMIEI BAZATE PE CUNOŞTINŢE ÎN ROMÂNIA


TREBUIE SĂ PORNEASCĂ DE LA REALITATEA CĂ, ÎN PERIOADA URMĂTOARE SE
SUPRAPUN TREI TRANSFORMĂRI ECONOMICE DE O COMPLEXITATE DEOSEBITĂ:
• CONSTRUIREA UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE
• INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
• CONSTRUIREA ECONOMIEI BAZETE PE CUNOŞTINŢE
CA URMARE, PROBLEMELE PE CARE TREBUIE SĂ LE REZOLVE ROMÂNIA
SUNT MULT MAI AMPLE, COMPLEXE ŞI DIFICILE DECÂT CELE CU CARE SE
CONFRUNTĂ MAJORITATEA ŢĂRILOR DIN EUROPA.

B) EXISTENŢA OPORTUNITĂŢII UNEI ŞANSE UNICE PENTRU ROMÂNIA


REPREZENTATĂ DE DERULAREA REVOLUŢIEI CUNOŞTINŢELOR CARE – CA TOATE
REVOLUŢIILE CARE AU DETERMINAT TRECEREA DE LA UN SISTEM ECONOMIC LA
ALTUL – OFERĂ POSIBILITATEA DE A RECUPERA DECALAJELE ECONOMICE ŞI
SOCIALE CARE O DESPART DE ŢĂRILE DEZVOLTATE ÎNTR-O PERIOADĂ MULT MAI
SCURTĂ

C) EXISTENŢA UNEI AMENINŢĂRI COLOSALE PENTRU ROMÂNIA, DEOARECE


DERULAREA REVOLUŢIEI CUNOŞTINŢELOR – DACĂ ŢARA NOASTRĂ NU
ELABOREAZĂ ŞI IMPLEMENTEAZĂ RAPID O STRATEGIE CENTRATĂ PE CONSTRUIREA
ECONOMIEI BAZATE PE CUNOŞTINŢE – VA AMPLIFICA DECALAJELE ECONOMICO-
SOCIALE FAŢĂ DE ŢĂRILE DEZVOLTATE, RĂMÂNÂND, POATE PENTRU TOTDEAUNA, O
ŢARĂ SUBDEZVOLTATĂ.
FUNDAMENTELE PROIECTĂRII CONSTRUCŢIEI ECONOMIEI BAZATĂ PE
CUNOŞTINŢE

•STADIUL DE DEZVOLTARE ŞI REALITĂŢILE ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ŞI


ÎNDEOSEBI DE LA PUNCTELE SALE FORTE ŞI PUNCTELE SALE SLABE,
EVALUATE ŞI ANALIZATE OBIECTIV, CU ACCENT PE IDENTIFICAREA
CAUZELOR CARE LE GENEREAZĂ

•CARACTERISTICILE, OPORTUNITĂŢILE ŞI AMENINŢĂRILE


POTENŢIALE OFERITE DE REVOLUŢIA CUNOŞTINŢELOR ŞI DE ECONOMIA
BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE

•STRATEGIA UNIUNII EUROPENE DE REALIZARE A ECONOMIEI BAZATE


PE CUNOŞTINŢE, ACTUALIZĂRILE SALE ŞI PROBLEMELE CU CARE SE
CONFRUNTĂ ÎN IMPLEMENTAREA SA

•ABORDĂRILE ŞI ANALIZELE EFECTUATE ÎN ALTE ŢĂRI CARE


ABORDEAZĂ PROFESIONIST ŞI EFICACE TRECEREA LA ECONOMIA BAZATĂ
PE CUNOŞTINŢE, ÎN SPECIAL CELE DIN EXTREMUL ORIENT (COREEA DE
SUD, SINGAPORE, HONG-KONG ETC.) PENTRU A PRELUA ŞI ADAPTA
ANUMITE MODALITĂŢI ŞI METODE DE ACŢIUNE LA CONDIŢIILE DIN
ROMÂNIA
PREMISELE CONCEPERII ȘI IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE
CONSTRUIRE A ECONOMIEI BAZATE PE CUNOȘTINȚE ÎN ROMÂNIA

1.PRIMATUL INTERESULUI NAȚIONAL ÎN CONCEPEREA ȘI


IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
2.CUPRINDEREA ÎN STRATEGIE A TUTUROR RAMURILOR, REGIUNILOR ȘI
JUDEȚELOR
3.ABORDAREA CORELATIVĂ A ASPECTELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE
4.CONFERIREA UNOR PUTERNICE DIMENSIUNI FORMATIVE ȘI
INOVAȚIONALE ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE
5.IMPRIMAREA UNUI PUTERNIC CARACTER PRAGMATIC ȘI EFICACE
DECIZIILOR ȘI ACȚIUNILOR STRATEGICE
6.PROMOVAREA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT CA AXĂ A
OPERAȚIONALIZĂRII STRATEGIEI
7.CONSULTAREA ȘI IMPLICAREA INTENSĂ A PARTENERILOR SOCIALI ÎN
ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
8.ARMONIZAREA ELEMENTELOR STRATEGIEI ROMÂNIEI CU STRATEGIA
UNIUNII EUROPENE ȘI CU EVOLUȚIILE INTERNAȚIONALE SPRE
ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE AFACERI BAZAT PE CUNOȘTINȚE

NR. CARACTERISTICI ÎN:


CRT
PERIOADA ANTERIOARĂ PERIOADA PREZENTĂ
1 PIEŢE PROTEJATE, MONOPOLURI GLOBALIZARE, CONCURENŢĂ
INTERNAŢIONALĂ
2 FOCALIZAREA PE CAPITAL ÎN ACTIVE FOCALIZARE PE CAPITALUL
TEHNICO-MATERIALE ŞI FINANCIARE REPREZENTAT DE RESURSE UMANE
ŞI CUNOŞTINŢE
3 ORGANIZAŢII RIGIDE, IERARHICE ORGANIZAŢII FLEXIBILE
4 ECONOMII DE SCARĂ NAŢIONALĂ, FLEXIBILITATE ÎN PRODUCŢIE,
FABRICI MARI ECONOMII LA SCARĂ GLOBALĂ
5 PRODUCŢIE DE MASĂ PERSONALIZARE ŞI LOCALIZARE
6 CREARE DE BOGĂŢIE, PROFITUL FIIND DISTRIBUIREA BOGĂŢIEI, A
MOTIVAŢIA PRINCIPALĂ RESPONSABILITĂŢII CORPORATIVE
7 MEDIU BAZAT PE RUTINĂ MEDIU BAZAT PE INOVARE
STRATEGIA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE ÎN
ROMÂNIA
OBIECTIVELE OPŢIUNILE RESURSELE TERMENELE
FUNDAMENTALE STRATEGICE

MISIUNEA COMPONENTE AVANTAJELE


COMPETITIVE

COMPONENTELE OBLIGATORII ALE STRATEGIEI DE CONSTRUIRE A ECONOMIEI


BAZATE PE CUNOŞTINŢE
PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE SECTORIALE

A)ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SAU SISTEMULUI EDUCAȚIONAL


B)ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂRII CONTINUE SAU A TRAININGULUI PE
PARCURSUL ÎNTREGII VIEȚI (CARE NU SE SUPRAPUNE CU
PRECEDENTUL, DEȘI SUNT FOARTE STRÂNS LEGATE)
C)ÎN DOMENIUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII
D)ÎN DOMENIUL INFORMATICII
E)ÎN CADRUL INDUSTRIILOR DE VÂRF
F)ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR
G)ÎN DOMENIUL COMERȚULUI ELECTRONIC
H)ÎN DOMENIUL BANKINGULUI ELECTRONIC
PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE SECTORIALE

•ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SAU SISTEMULUI EDUCAŢIONAL

•AMPLIFICAREA DIMENSIUNII PRAGMATICE

•IMPRIMAREA UNUI PUTERNIC CONŢINUT CREATIV

•CUPRINDEREA ÎN CADRUL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL

•ARMONIZAREA CONŢINUTULUI ŞI METODELOR EDUCAŢIONALE DIN


ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC CU CELE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

•CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ABSOLVENŢI CU STUDII SUPERIOARE


•ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂRII CONTINUE SAU A TRAININGULUI PE
PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI

•DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA DISTANŢĂ

•PROLIFERAREA ÎN TOATE JUDEŢELE ŢĂRII A CENTRELOR DE TRAINING


SPECIALIZATE PE ANUMITE DOMENII

•INTRODUCEREA OBLIGATIVITĂŢII FIRMELOR DE A CHELTUI UN PROCENT


DIN VENITURI

•ASISTAREA ORGANIZAŢIILOR PATRONALE, SINDICALE ŞI PROFESIONALE


ÎN INIŢIEREA ŞI DESFĂŞURAREA DE PROGRAME DE PREGĂTIRE

•FUNDAMENTAREA TRAININGULUI CONTINU PE METODE ŞI TEHNICI


ACTIVE

•INTRODUCEREA ÎNTRE CRITERIILE PRINCIPALE DE EVALUARE ŞI


PUNCTARE LA TOATE LICITAŢIILE DE STAT ŞI PUBLICE A TRAININGULUI
SALARIAŢILOR
•ÎN DOMENIUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII

•DESFĂŞURAREA ÎNTREGII ACTIVITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE


FINANŢATE DE STAT PE BAZĂ DE PROIECTE

•PROLIFERAREA CA NUMĂR ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE DOTARE ŞI


FUNCŢIONALITATE A INCUBATOARELOR, PARCURILOR INDUSTRIALE,
CLUSTERELOR, REŢELELOR DE FIRME INOVATIVE ETC

•DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR UNIVERSITATE-INDUSTRIE,


UNIVERSITATE-AGRICULTURĂ, UNIVERSITATE-CONSTRUCŢII ETC.

•STIMULAREA UNIVERSITĂŢILOR ÎN A-ŞI DEZVOLTA CAPACITATEA DE


INOVARE ÎNTR-O VIZIUNE PRAGMATICĂ

•STIMULAREA DEZVOLTĂRII CAPITALULUI DE RISC ÎN ROMÂNIA

•STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII FIRMELOR ÎN RAMURILE DE VÂRF ÎN CARE


ROMÂNIA ARE SAU POATE AVEA AVANTAJ COMPETITIV

•ORGANIZAREA DE PROGRAME DE TRAINING INTREPRENORIAL,


MANAGERIAL ŞI MARKETING PENTRU CERCETĂTORII, PROIECTANŢII,
INGINERII CARE REALIZEAZĂ ACTIVITĂŢI INOVATIVE
•ÎN DOMENIUL INFORMATICII

•ÎNFIINŢAREA DE CĂTRE STAT DE CENTRE, PARCURI INDUSTRIALE ŞI


CLUSTERE SPECIALIZATE PE PRODUSE DE SOFT

•STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII DE NOI FIRME INFORMATICE

•STIMULAREA CREĂRII DE ALIANŢE STRATEGICE, ÎNTRE PRODUCĂTORII


DE SOFT ŞI HARD DIN ROMÂNIA ŞI PARTENERI DIN STRĂINĂTATE;

•INTRODUCEREA DE STANDARDE ŞI NORME INFORMATICE CORELATE CU


ABORDĂRILE INTERNAŢIONALE DIN DOMENIU
INDUSTRIILE DE VÂRF

•SELECȚIONAREA, PE BAZA UNEI ANALIZE SWOT APROFUNDATE, A ACELOR


SUBRAMURI INDUSTRIALE DE VÂRF ÎN CARE EXISTĂ UN STOC DE
CUNOȘTINȚE VALOROS ȘI/SAU ALTE AVANTAJE STRATEGICE
COMPETITIVE

•STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI FIRME DIN SUBRAMURILE DE VÂRF


CU AVANTAJ COMPETITIV ȘI ASISTAREA DEZVOLTĂRII LOR ÎN PRIMII ANI DE
ACTIVITATE

•ELABORAREA DE PROGRAME SPECIALE DE PROMOVARE ȘI


DEZVOLTARE A SUBRAMURILOR DE VÂRF SELECȚIONATE, PRIN
INTERMEDIUL INCUBATOARELOR DE AFACERI, CLUSTERELOR, REȚELELOR
DE FIRME ETC.

•ORGANIZAREA DE PROGRAME DE TRAINING INTREPRENORIAL,


MANAGEMENT ȘI MARKETING PENTRU INGINERII ȘI ECONOMIȘTII DIN
PROFILUL RAMURILOR INDUSTRIALE DE VÂRF CU AVANTAJE COMPETITIVE
ELABORAREA STRATEGIEI DE CONSTRUIRE A ECONOMIEI BAZATE PE
CUNOȘTINȚE ÎN ROMÂNIA NU POATE FI DECÂT OPERA COLECTIVĂ A
UNUI GRUP MULTIDISCIPLINAR DE SPECIALIȘTI REPREZENTATIVI ȘI
LEADERI DE OPINIE AUTOHTONI, DISPUȘI ȘI DISPONIBILI LA EFORTUL
SUBSTANȚIAL IMPLICAT, CARE SĂ FIE AGREAT DE FACTORII DE
DECIZIE POLITICI, CARE SĂ ATRAGĂ ȘI UN GRUP DE TINERI
SPECIALIȘTI INTERESAȚI ȘI DEDICAȚI DOMENIULUI

ÎN ELABORAREA STRATEGIEI DE CONSTRUIRE A ECONOMIEI BAZATE


PE CUNOȘTINȚE SE RECOMANDĂ ATRAGEREA CÂTORVA SPECIALIȘTI
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, SUA ȘI EXTREMUL ORIENT, CARE SĂ
CONFERE UN PLUS DE CUNOȘTINȚE, KNOW-HOW, CREDIBILITATE ȘI
PRESTIGIU ECHIPEI DE REALIZARE A STRATEGIEI

S-ar putea să vă placă și