Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Profesor :
Clasa : a VIII-a
Obiectul: Literatură
Subiectul: Noţiuni de teorie literară studiate
Tipul lecţiei : Recapitularea şi sistematizarea cunoştiinţelor
 Obiective fundamentale:
O1.-sistematizarea şi aprofundarea cunoştiinţelor de teorie literară prin
selectarea, ordonarea şi compararea lor
O2.-stabilirea corelaţiilor necesare între noţiunile teoretice şi textele literare
studiate;
O3.-recunoaşterea în texte noi a elementelor literare învăţate;
O4.-stimularea pentru studilul genului dramatic şi a comediei văzute ca artă a
cuvântului.
 Obiective operaţionale
a) cognitive :
O1.-să definească opera literară dramatică;
O2.-să recunoască structura acesteia într-un text la prima vedere;
O3-să precizeze elementele specifice (conflict dramatic);
O4-să identifice modurile de expunere;
O5-să cunoască definiţia comediei;
O6-să diferenţieze, pe cât posibil, umorul şi ironia;
b) afective :
O1-să manifeste interes pentru studiul operelor dramatice;
O2-să recepteze corect mesajele operelor literare comediilor şi să le
Interiorizeze, transformându-le în atitudini şi sentimente pozitive;
O3-să se raporteze caracteriologic la tipul personajelor întâlnite.
 Strategii didactice :
-de tip dialogat;
-bazate pe activitatea individuală a elevilor;
a) Metode şi procedee :
-conversaţia de sintetizare şi de sistematizare a cunoştiinţelor;
-exerciţiul de recunoaştere, de diferenţiere, de completare;
-jocul didactic
b) Materialul didactic: -manualul, comediile lui I.L. Caragiale din vol.„Teatru”
 Evaluare: -orală (pe tot parcursul orei)
-scrisă (pe baza fişelor de lucru, exerciţiilor)

Scenariul didactic

I. Organizarea clasei (1 min.)


II. Captarea atenţiei: (1 min.)
-Profesorul le spune elevilor că o dată cu studiul operei literare „O scrisoare pierdută”
de I.L. Caragiale au făcut cunoştiinţă cu un gen literar nou, genul dramatic, ilustrat prin una
din marile sale specii: comedia.
III. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale (1 min.)
-În această lecţie ne propunem, prin diverse activităţi, reactualizarea şi sistematizarea
tuturor noţiunilor de teorie învăţate, o dată cu aprofundarea piesei de teatru „O scrisoare
pierdută” a lui Caragiale.
IV. Recapitularea şi sitematizarea cunoştiinţelor: (35 min.)
a) Fixarea ideilor ancoră:
-Prin activitate frontală, elevii sunt solicitaţi să definescă pe rând toate
noţiunile teoretice literare ce privesc genul dramatic şi comedia.
-Apoi elevii primesc fişe delucru în care au A un fragment(actul I, scena I) din
comedia „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale) cu următoarele cerinţe (itemi) şi punctajul
aferent.
A. Înţelegerea şi interpretarea textului:
1.Precizează genul şi specia literară cărora le aparţine fragmentul
citat (1p)
2.Prezintă personajele din text şi relaţia dintre acestea (1p)
3.Realizează caracterizarea succintă a lui Iordache (4p)
4.Menţionează modul de expunere folosit în scrierea operei „D-ale caranavalului” (1p)
5.Transcrie două indicaţii scenice din textul dat, util regizorului
Pentru reprezentarea scenică a comediei (1p)
B. Limba română:
6.Scrie formele literare ale cuvintelor: frizărie; scoţ; trebuinţă;
să vie (1p)
7. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele:
fredonând, alişveriş, trebuinţă, calfă (1p)
Vor fi lăsaţi să rezolve singuri, în scris, pe caiete, după care se va rezolva şi la tablă.
Fiecare elev îşi va acorda singur nota, îşi semnează fişa de lucru şi o va preda profesorului.
-Folosindu-se apoi manualul, elevii vor citi expresiv fragmentul din comedia
„Burghezul gentilom” de Moliere (pag. 184-185)
Prin activitate frontală, elevii vor răspunde cerinţelor:
1. Judecă două elemente proprii creaţiei dramatice.
2. Precizează o sursă a comicului din textul dat.
3. Identifică în text mijloacele şi procedeele prin care autorul stârneşte
râsul.
4. Indicaţi rorlul exclamaţiilor şi al interogaţiilor retorice în surprinderea
reacţiilor personajelor, pornind de la exemple.
Se aplică apoi şi jocul didactic:
Ex. Vă propunem un joc:-fiecare elev să noteze pe o foaie de hârtie un cuvânt
care să surprindă trăsătura cea mai importantă a personajului jourdain. Trei elevi vor selecta
doar acele fişe care nu se repetă. Unul din voi va citi apoi colegilor aceste fişe. Pe bază de vot,
va trebui să decideţi asupra unui număr de patru trăsături care l-ar putea caracteriza pe domnul
Jourdain.
V. Aprecieri asupra activităţii: (3 min.)
-Se vor evidenţia elevii care au răspuns cel mai bine, acordându-se şi câteva note.
-Se vor trage concluziile necesare în legătură cu această activitate, dar şi în legătură cu
activitatea viitoare
VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului: (2 min.)
-Temă pentru acasă: Alcătuiţi o compunere în care să demonstraţi pe baza
fragmentului din manual, că opera literară „Burghezul gentilom” de Moliere este o comedie,
specie a genului dramatic.