Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


DEPARTAMENTUL PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR FOCŞANI

ÎMBOGĂŢIREA, ACTIVIZAREA ŞI
NUANŢAREA VOCABULARULUI
ÎN LECŢIILE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CANDIDAT,
ÎNV. ŢIGĂNAŞU
DANIELA
CORNELIA
ŞCOALA S.A.M. NR. 1
MATCA JUD GALAŢI
LUCRARE
METODICO –
ŞTIINŢIFICĂ PENTRU
OBŢINEREA
GRADULUI DIDACTIC I

Îndrumător ştiinţific:
Lector universitar dr. Oana Lidia Stoican
Motto :
,,Haideţi să ne jucăm cu cuvintele !...
Căci cuvintelor le place/câteodată să s
joace,
…apoi, se aşază cuminţi, în bănci, lângă copi
să ducă mai departe, citind sau scriind,
povestea fără de sfârşit a limbii române’’…
Valentin Marica
ARGUMENT
Am stat adesea pe gânduri, călătorind , în timp, spre trecut. De ce ? Pentru a-mi
aminti : - Când?-am început să prind gustul pentru lectură.
Da!! Mi-am amintit ! Încă din copilărie, mama îmi citea poveşti, sau îmi „citea”
imaginile frumos colorate ce însoţeau textul.
Când mergeam la bunici, am observat că şi ei citeau câteva rânduri înainte de culcare
. Mai târziu , când am ajuns la şcoală şi am învăţat să citesc, am primit sfaturi de la
doamna învăţătoare, cum să citim un text pentru a înţelege mesajul transmis de autor . La
întrebarea Cum ? reuşim să-i facem pe elevi să iubească „cuvintele” şi să le poată folosi în
exprimare, voi răspunde folosind cuvintele marelui Mihail Sadoveanu, care a spus:
“Mi-a plãcut sã caut frumuseţile limbii şi puterea vie a imaginilor.
Le-am gãsit în multe cãrţi ale trecutului şi în creaţia anonimã a folclorului, spre care
m-am aplecat totdeauna cu interes şi preţuire,... le-am învãţat de la înaintaşi şi de la
dascãlul meu de limbã... “ În activitatea mea didactică mă preocupă în egală măsură atât
îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, dezvoltarea lor intelectuală, cât şi formarea unui
vocabular activ, bogat şi expresiv. E ruşinos să te bâlbâi în limba ta. Având în vedere că
unei persoane i se observă gradul de civilizaţie prin etica vorbirii, dascălul trebuie să ofere
elevilor săi model de limbă dulce, mângâietoare, ca a Domnului Trandafir şi să fie gata
oricând să înfrumuseţeze, să activizeze, să corecteze limbajul acestora, pentru ca ei să fie
capabili să susţină o conversaţie simplă, să alcătuiască un rezumat, să povestească coerent
un fapt trăit.
Cuvintele reprezintă haina unei idei şi ele trebuie alese cu măiestrie şi atent
rostite, altfel devin culori amestecate fără înţeles. Vocabularul este oglinda
dinamismului societăţii.
Cuprinsul lucrării
CAP I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI
I.1. Vocabularul – parte integrantă a limbii române
I.1.1. Vocabularul – definire, clasificare
I.1.2. Organizarea vocabularului
I.1.3. Mijloace de îmbogăţire a vocabularului
I.2. Caracteristicile psihologice şi de limbaj ale şcolarului mic
I.3. Cultivarea vocabularului-factor al dezvoltării personalitaţii
şcolarului mic

CAP II. ORGANIZAREA CERCETĂRII PEDAGOGICE


II.1. Formularea ipotezei şi a obiectivelor cercetării
II.2. Metodologia cercetării
II.3 . Organizarea şi desfăşurarea cercetării pedagogice
II.4. Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
II.5. Concluziile cercetării
CAP III. STRATEGII DIDACTICE SPECIFICE PREDĂRII LIMBII
ŞI LITERATURII ROMÂNE LA CLASELE I – IV, ÎN VEDEREA
CULTIVĂRII VOCABULARULUI ELEVILOR
III.1. Strategiile didactice – între rutină şi creativitate
III.2. Metode şi procedee specifice predării limbii şi literaturii române
şi contribuţia acestora la cultivarea vocabularului
III.3. Optimizarea strategiilor didactice folosite pentru
dezvoltarea vocabularului, în contextul predării
integrate a limbii române
III.4. Mijloace didactice implicate în vederea cultivării vocabularului
III.5. Forme de organizare a activităţii didactice
III.6. Cultivarea vocabularului prin exerciţii şi jocuri didactice
III.7 .Lumea compunerilor şi stimularea dezvoltării vocabularului
CAP IV. EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DE CULTIVARE A
VOCABULARULUI
IV.1. Strategii de evaluare
IV.2. Metode de evaluare folosite în lecţiile de vocabular
CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE
Ipoteza cercetării
Dacă se folosesc metode active şi interactive,
centrate pe elev, atunci elevii vor obţine
rezultate şcolare superioare celor obţinute
prin metode tradiţionale. În condiţiile în care
învăţătorul va urmări în mod sistematic să
îmbogăţească, să nuanţeze şi să activizeze
vocabularul elevului prin strategii didactice
eficiente şi moderne, acesta va cunoaşte
progrese ce se vor reflecta în exprimarea orală
şi scrisă a şcolarului mic.
Indicatorii observaţionali:

Corectitudinea şi fluenţa
exprimării
Activizarea vocabularului
Nuanţarea vocabularului
Îmbogăţirea vocabularului
Obiectivele cercetării pedagogice:
Identificarea nivelului de cunoştinţe al elevilor privind noţiunile de
vocabular;
Urmărirea progreselor înregistrate de elevi în urma folosirii metodelor
active şi interactive în însuşirea noţiunilor de vocabular;
Înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de
elevi la testarea iniţială şi testarea finală;
Analiza relaţiei dintre rezultate şi învăţare prin metode moderne:
interpretarea rezultatelor elevilor la testele administrate, analiza climatului
educaţional, a climatului interpersonal, a motivaţiei şi satisfacţiei în activitatea
didactică.
Metodele utilizate cu precădere în
vederea îmbogăţirii,
activării şi nuanţării
vocabularului
Metode tradiţionale: Metode interactive, centrate pe
elev:
Lectura explicativă • Lectura în perechi
Conversaţia • Cvintetul
Demonstraţia • Cadranele
Povestirea • Turul galeriei
Exerciţiul • Ciorchinele
Jocul didactic • Lectura predictivă
Lectura independentă • Jurnalul cu dublă intrare
Compunerea şcolară • Ştiu, vreau să ştiu, am
învăţat
• Cubul
Etapele cercetării

Testare iniţială,
chestionare de investigare
Aplicarea metodelor
active şi interactive,
centrate pe elev
Testare finală
Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor

Rezultatele obţinute la testarea iniţială

Calificative Nr.elevi Procentaj


Foarte bine 8 35 %
Bine 7 30 %
Suficient 5 22 %
Insuficient 3 13%
Diagrama areolară- la testarea iniţială

13%
35%

22%

FB

S
30%

I
Rezultatele obţinute la testarea finală

Calificative Nr.elevi Procentaj


Foarte bine 12 52 %
Bine 8 35 %
Suficient 3 12 %
Insuficient - 0%
Diagrama areolară- la testarea
finală

13% 52%
SUFICIENT FOARTE BINE

35%
BINE
Concluzii
Principalul scop pe care trebuie să-l urmărim prin activitatea
de predare –învăţare este acela de a descoperi imensul potenţial al
elevilor, spre a-l valorifica în opera de construcţie a personalităţii
fiecăruia. Natura limbii române şi obiectivele ce se urmăresc prin
studierea ei în şcoală impun lecţiei de limba română un demers
activ şi activizant în acelaşi timp.
în activitatea de învăţare strategii moderneElevul nu-şi
dezvoltă priceperi şi deprinderi dacă nu este antrenat
sistematic în activitatea de învăţare. De aceea am introdus care
au declanşat acţiuni educaţionale noi, ale căror rezultate le-am
înregistrat şi prelucrat în vederea demonstrării valorii pe care o au
în procesul instructiv- educativ. Propunându-mi să demonstrez
importanţa metodelor moderne în îmbogăţirea , activarea şi
nuanţarea vocabularului, am abordat metode active care mi se
păreau mai puţin accesibile pentru şcolarii de clasa a III-a. Elevii
m-au surprins încă odată cu capacitatea lor de înţelegere şi mi-au
demonstrat că dacă aplici aceste metode corect şi la nivelul lor nu
poţi să ai decât succes.
SFATURI PENTRU ELEVII MEI:
Ca să fii prieten al cuvintelor şi al înţelesurilor lor, iată nişte taine:
•Ia din stihuri , basme- rosturi noi;
•Povesteşte simplu, dar bine rânduit, spre a fi înţeles- tot ce vezi, auzi sau
simţi, exprimă-te ales, dar lasă- ţi imaginaţia să zboare;
•Născoceşte, joacă-te cu cuvintele alese în versuri sau in dialoguri cu…un
cărăbuş;
•Ia din frumuseţea adjectivelor- mireasmă de sărbătoare;
•Ţine în buzunar carneţelul cu expresii poetice din lecturile tale şi fii
prieten cu ele la nevoie;
•Păstrează-ţi rânduiala celor învăţate despre limbă, nu te rătăci în
propoziţii lungi şi stufoase;
•Scrie cât mai corect, clar şi îngrijit;
•Întreabă-mă de câte ori eşti în impas;
•Citeşte, citeşte…..citeşte
Şi……iată-i gata:
,,Compunerea-i precum o casă,
Este a ta şi e frumoasă;
Tu ai făcut-o, cu gândire
Şi- n ea e trudă şi simţire…..
E trainică, frumoasă este,
Te muţi în ea ca-ntr-o poveste.’’
MARCELA PENEŞ
PLIANT PREZENTARE LUCRARE GRAD I