Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate extracurriculară

Data: 15 ianuarie 2019


Felul activităţii: studiu tematic
Titlul activităţii: “ Eminescu-poetul nepereche”
Profesor propunător: Curelea Alina
Locul activităţii: sala de clasă
Tipul de activitate: transcurriculară-cultural-artistică-
Scopul: - cunoaşterea biografiei şi operei poetului
Mihai Eminescu;
- dezvoltarea dragostei pentru literatura
română ;
- dezvoltarea memoriei, a imaginaţiei
creatoare şi îmbogăţirea vocabularul elevilor;
-stimularea şi dezvoltarea capacităţii creative a
elevilor ;
-dezvoltarea capacitaţii de a gândi şi exprima
corect în conexiuni interdisciplinare;
-formarea titudinii de respect faţă de marile
valori ale ţării.
Obiective: - să cunoască viaţa şi opera celui mai mare poet
român ;
- să recunoască titlul poeziei citind câteva
versuri ;
-să aşeze corect versurile unei poezii ;
-să ordoneze crescător date din viaţa marelui
scriitor;
-să recite poezii de Eminescu;
- să formuleze întrebări şi răspunsuru legate de
tema activităţii;
-să lucreze în echipe.
Grup ţintă: elevii claselor a IX-a, a XII-a.
Mijloace de învăţământ:
-portrete ale marelui poet ;
-opera eminesciană în ediţii diferite ;
-materiale ilustrative care să prezinte aspecte din viaţa
acestuia ;
-prezentare ppt ;
-videoproiector ;
- portretul poetului şi semne de carte cu desene adevate temei-
recompensă pntru elevii participanţi la activitate.

-Material bibliografic :

1) Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române la clasele


sdwe liceu Editura « Aramis », 1 999, Bucureşti ;
2) Serbări şcolare , Editura « Ana », 1 999, Bucureşti;
3) Constantin –Liviu Rusu, A. Petrescu- Vicoveanu, Mihai
Eminescu, Editura « Junimea », Iaşi, 1976

I. Desfăşurarea activităţii

Această manifestare este, de fapt, încheierea unei


perioade de o săptămână de studiu dedicată marelui
scriitor, care s-a desfăşurat conform graficului de activităţi
stipulat în proiect.
Desfăşurarea acestei activităţi culturale presupune un
cadru corespunzător, festiv,expresiv, care accentuiază emoţia
estetică, interesul pentru cunoaştere şi comunicare. Copiilor le
face o deosebită plăcere să constate şi chiar să participe la
amenajarea sălii de clasă, să o transforme într-o « sală de
teatru », de aceea îi vom solicita şi în acest moment.
Pentru a spori valoarea educativă a ambianţei, vom
amenaja o expoziţie de carte ce poate cuprinde opera lui
Eminescu în ediţii diferite , o expoziţie cu lucrările plastice
realizate în această săptămână de elevii noştri şi un poster cu
titlul « Omul-Eminescu-Scriitorul »

« Păşiţi încet, cu grijă, fraţii mei !


Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei.
Cel mai chemat s-o aline dintre toţi, şi cel mai teafăr
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr. »
(Tudor Arghezi)
Începerea şi desfăşurarea activităţii se vor realiza prin
următoarea succesiune de momente :

- se anunţă subiectul(tema), scopul şi importanţa


activităţii : « Eminescu-poetul nepereche » ;
-« spargerea gheţii » :reprezentanţi ai echipelor vor extrage
dintru-un săculeţ bileţele cu versuri din Eminescu şi vor trebui să
recunoască poezia din care fac parte ( se recită unele poezii dacă
sunt cunoscute, se discută anumite aspecte : rima, motiv,
sentimente etc.)
- se captează atenţia elevilor printr-o motivaţie adecvată
intereselor şi curiozităţii lor :
* prezentare ppt privind viaţa şi opera lui Eminescu
* elevii fiind grupaţi pe echipe îşi vor reactualiza reciproc
cunoştinşele despre Eminescu folosind “ Explozia stelara”-ne
vor ajuta şi doamnele invitate-;
- se prezintă conţinutul studiului tematic, susţinându-l cu
materialele expuse :
* fiecare grupă va primi sarcinile de lucru conform anexelor;
* sarcinile de lucru rezolvate vor fi prezentate pe un poster în
faţa clase şi vor fi verificate prin “Turul galeriei”;
- elevii vor participa efectiv, conform rolului pe care l-a
avut de îndeplinit fiecare, prezentând materialul cultural propriu-
zis.
-încheierea activităţii se va face printr-un moment muzical
susţinut de elevele de la gimnaziu;
-se fac aprecieri generale asupra activităţii;
-se oferă câte o recompensă fiecărui elev –un semn de
carte şi un ecuson-.
.