Sunteți pe pagina 1din 614

Titelseite 2016

Sisteme de protecţie la
fenomene tranzitorii şi
la trăsnet
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

TBS | Catalog 2016

1
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Contact
Serviciu pentru clienţi
021 457 45 66 / 86
Program de lucru:
Luni - Vineri 08.00 - 16.30
Sâmbătă - Duminică: liber

Fax: 021. 457 49 09


E-mail: info@obo.ro
www.obo.ro

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

2
Cuprins

Asistenţă de proiectare 7

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător 89


tip 1

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător 119


tip 1+2

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător 177


tip 2

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător 243


tip 2+3

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător 263


tip 3

Protecţie la supratensiune în domeniul fotovoltaic 291

Protecţie la supratensiune tehnica de date şi informaţii 325

Protecţie la supratensiune, protectie Ex 425

Eclatoare de protecţie şi izolatoare 437

Sisteme de măsurare şi verificare 441

Sisteme de egalizare potenţial 447


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Sisteme de legare la pământ 473

Sisteme de captare şi coborâre 503

Sistemul OBO isCon® și protecţie izolată la trăsnet 573

Liste 597

3
Asistenţă generală de

Software de planificare
proiectare

Dacă o clădire protejată de un descărcător de curent Acest instrument online vă asistă în alegerea și cabla-
de trăsnet este lovită direct de trăsnet, între clădire şi rea unor sisteme adecvate pentru protectia împotriva
sistemele care intră în aceasta (sistem de alimentare supratensiunii pentru proiectul dumneavoastră indivi-
cu curent electric, cabluri de date) pot izbucni incen- dual și vă informează despre sistemele OBO de pro-
dii periculoase şi pot apărea daune cauzate de dife- tejare împotriva supratensiunii. Puteti crea rapid, efici-
renţe mari de potenţial. Acest instrument online vă ent și cu precizie propria dumneavoastră listă de ma-
asistă în alegerea și cablarea unor sisteme adecvate teriale, planul de cablare și textul specificatiilor pentru
pentru protec ia împotriva supratensiunii pentru proi- o protectie completă împotriva supratensiunii în do-
ectul dumneavoastră individual și vă informează des- meniil energetică, fotovoltaică, telecomunicatii, MSR,
pre sistemele OBO de protejare împotriva supratensi- TV, HD și tehnică de date și le puteti exporta în mod
unii. confortabil pentru prelucrare în formă de tabel, într-un
fișier Excel.

Cerintele sistemului:
Browser standard actualizat
Acces la internet

Avantaje:

• Generarea de liste de material, planuri de circuite


și texte de specificatii
• Pentru utilizarea rapidă şi simplă
• Platformă independentă
• Functie confortabilă de export în format Excel

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

4
Asistenţă generală de
Ghid de protectie la loviturile de trăsnet. Directionat în conditii sigure.

proiectare
Manual de referintă și ajutor de planificare pentru Deoarece acesta contine un amestec echilibrat de
electricieni și proiectanti cunoștinte de bază, cunoștinte de specialitate precum
OBO Bettermann are o experientă de peste 90 de ani și instrumente de ajutor de proiectare și de selectie
de experientă în chestiuni de protectie împotriva trăs- cu privire la protectia clădirilor și a echipamentelor.
netului și a supratensiunii. Această experientă și, de-
sigur, cele mai recente standarde și inovatii ale teh- Noul ghid de protectie împotriva trăsnetului poate fi
nologiei au fost încorporate în noul ghid de protectie solicitat apelând numărul 021 457 45 66/86 și va fi
împotriva trăsnetului al companiei. Cu ajutorul broșu- ulterior disponibil pentru a fi descărcat.
relor, instalatile din domeniul protectei împotriva trăs-
netului și a supratensiunii vor putea fi proiectate mai
ușor și mai rapid pe viitor.

Teme

• Principii de bază
• Sistemul exterior de protectie împotriva trăsnetului
• Sisteme de captare și de coborâre
• Exemple și ajutoare de selectie pentru calcularea
sarcinii date de presiunea vântului conform Euro-
code 1+3
• Sisteme paratrăsnet cu priză de pământ de funda-
tie conform standardului curent DIN 18014
• Sistemul interior de protectie împotriva trăsnetului
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

• Sisteme de egalizare de potenţial


• Sisteme de protecţie la supratensiune
• Standardele curente
• Instrumente noi de selec ie și de proiectare
• Exemple

5
Asistenţă generală de
proiectare

6
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
Asistenţă generală de
Cuprins - suport de planificare şi montaj

proiectare
Principii de bază pentru protecţia la supratensiune 10

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic 19

Protecţie la supratensiune în domeniul fotovoltaic 23

Protecţie la supratensiune pentru tehnica de date şi infor- 29


maţii

Eclatoare de protecţie şi izolatoare 47

Sisteme de măsurare şi verificare 51

Sisteme de egalizare potenţial 55


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Sisteme de legare la pământ 59

Sisteme de captare şi coborâre 67

Sistemul OBO isCon® și protecţie izolată la trăsnet 73

Informaţii suplimentare 80

7
Asistenţă generală de
proiectare

Seminarii OBO TBS: cunoaştere Texte de licitaţie pe internet la Texte de publicitate, informaţii
direct de la sursă www.ausschreiben.de despre produse şi fişe tehnice
Cu un program vast de training şi Puteţi accesa gratis peste 10.000 Vă facem viaţa mai uşoară: cu o
seminarii pe tema sistemelor de de intrări din domeniile KTS, BSS, gamă variată de materiale prelu-
protecţie la supratensiune la trăs- TBS, LFS, EGS şi UFS. Ca urmare crate în funcţie de cerinţele prac-
net utilizatorii OBO sunt sprijiniţi cu a actualizării şi dezvoltării regulate, tice, care vă oferă ajutor eficient
ajutorul cunoştinţelor de speciali- dispuneti în prezent de o privire de chiar din start, de exemplu la pla-
tate. În plus faţă de principiile teo- ansamblu cuprinzătoare asupra nificarea şi calcularea unui proiect.
retice de bază, se abordează toto- produselor OBO. În acest sens vă Printre acestea se numără:
dată transpunerea uzuală în prac- punem la dispoziţie toate formatele • Texte
tică. Exemplele concrete de aplica- uzuale de fişiere (PDF, DOC, • Informaţii despre produs
re şi de evaluare completează pro- GAEB, HTML, TEXT, XML, • Fişe de observaţii
cesul cuprinzător de comunicare a ÖNORM). • Fişe tehnice
cunoştinţelor. www.ausschreiben.de

Protectie la loviturile de trăsnet și


împământare la cel mai înalt nivel:
OBO este producător conform
RAL GZ642-5 și se obligă la res-
pectarea liniilor directive RAL. Pro-
dusele cu protectie la loviturile de
trăsnet și cu împământare poti fi
utilizate pentru anunturile conform
RAL.

Aceste documente sunt actualizate


constant şi pot fi preluate din secţi- 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

unea download a paginii de inter-


net www.obo.de, la orice oră, gra-
tuit.

8
Asistenţă generală de
proiectare
Apropiere faţă de client şi credi- Ajutor şi consiliere Rapiditate şi siguranţă
bilitate Răspunsuri la întrebări referitoare Procedurile optimizate şi un siste-
Amabilitatea, siguranţa şi compete- la produse şi instalare, recoman- m logistic perfecţionat asigu-
nţa asigură acceptanţă ridicată, dări de planificare pentru proiecte ră faptul ca produsele OBO să
credibilitate şi cooperare pe ter- complexe - personalul OBO vă va fie întotdeauna la momentul potri-
men lung. Aceste valori comune ajuta în cadrul fiecărei faze a proi- vit, în locul potrivit, pe întregul
decurg din orientarea constantă a ectului dumneavoastră, indiferent glob. Pentru proiectele de mare
companiei OBO către dorinţele şi de domeniul în care activaţi. Îmbu- anvergură, OBO oferă susţinere
nevoile clienţilor săi. Parteneriatele nătăţim în mod constant asistenţa completă de la proiectare până la
strânse cu clienţii reprezintă priori- pe care o oferim în fiecare fază a montaj.
tatea principală pentru OBO. colaborării, punând astfel bazele
unor parteneriate reale.
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Ghid de protectie la loviturile de


trăsnet
Comandă gratuită
și downloadare de pe site-ul
www.obo.ro

Fabrică
Societate fiică

Filială/Reprezentanţă

9
Asistenţă generală de

Cauză nesemnificativă, efect mare: daune cauzate de supratensiune


proiectare

Fie în viaţa profesională sau cea O ameninţare latentă pentru aces-


privată: dependenţa noastră faţă te echipamente o reprezintă nu
de aparate electrice şi electronice doar loviturile directe de trăsnet.
este în continuă creştere. Reţelele Echipamentul electronic auxiliar
de date din cadrul întreprinderilor din prezent este deteriorat mult
sau organizaţiilor de ajutorare cum mai frecvent prin supratensiuni
sunt spitalele şi secţiile de pompi- cauzate de trăsnete din depărtare
eri sunt artere vitale pentru schim- sau procedee de comutare a unor
bul de informaţii în timp real care a instalaţii electrice mari. Şi în cazul
devenit demult indispensabil. furtunilor se eliberează pentru
Bănci de date sensibile, de exem- scurt timp cantităţi mari de ener-
plu cele în cadrul instituţiilor ban- gie. Aceste vârfuri de tensiune pot 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

care sau editurilor, necesită căi de pătrunde într-o clădire prin inter-
transfer fiabile. mediul tuturor tipurilor de legături
cu conductibilitate electrică şi pro-
voacă daune imense.

10
Asistenţă generală de
Implicatii finaciare ale pagubelor produse de supratensiuni și trăsnet

proiectare
Pierderile financiare pot fi luate în Alte costuri pot apărea, de ase- Pierderile financiare sunt în creș-
considerare numai în cazurile în menea, din cauza întreruperilor și tere
care nu se aplică/respectă cerinte- daunelor cauzate în legătură cu: Statisticile şi evaluările actuale ale
le legale sau de asigurare referi- • pierderea datelor asigurărilor de bunuri arată că:
toare la siguranta personală. • Pierderi de producţie daunele cauzate de supratensiuni,
• Pierderea contactelor (Internet, fără costuri indirecte şi de avarii,
Pierderi substantiale rezultă din Telefon, Fax) au atins demult proporţii ameninţă-
distrugerea dispozitivelor elec- • Sisteme de încălzire defecte toare datorită dependenţei crescu-
trice, în special: • Costuri datorate defectiunilor și te de aparate auxiliare electronice.
• computere și servere alarmei false în sistemele de De aceea nu este surprinzător fap-
• sisteme de telefonie alarmă de incendiu și de efrac- tul că asiguratorii de proprietăţi
• sisteme de alarmă de incendiu tie examinează din ce în ce mai des
• sisteme de monitorizare cazurile de daune şi recomandă
• ascensor, sistemul de acţionare soluţii pentru protecţia la supraten-
a porţii de garaj şi jaluzelelor siuni. Informaţii privind măsurile de
• electronice de consum siguranţă sunt cuprinse, de exem-
• aparate de bucătărie plu în directiva VdS 2010.
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Daune produse de nr. de fulgere și supratensiuni


An(i) Plătile pentru daunele produse de fulgere și supratensiuni

1999 490.000 310 Millionen €


2006 550.000 340 Millionen €
2007 520.000 330 Millionen €
2008 480.000 350 Millionen €
2009 490.000 340 Millionen €
2010 330.000 220 Millionen €
2011 440.000 330 Millionen €
2012 410.000 330 Millionen €
2013 340.000 240 Millionen €
2014 410.000 340 Millionen €

Numărul de cazuri de pagube cauzate de trăsnet și supratensiuni și sumele plătite de companiile de asigurări; Sursa:
GDV · Extrapolare pe baza statisticilor privind industria și riscurile; Numerele rotunjite la cele mai apropiate 10.000
sau 10 milioane1de euro.

11
Asistenţă generală de

Standarde de protectie împotriva trăsnetului și a supratensiunii


proiectare

La proiectarea și instalarea siste- Aceste sisteme trebuie selectate și Standarde de produs


melor de protectie la trăsnet se vor coordonate pentru aplicatia res- Pentru ca componentele să reziste
lua în considerare anexele natio- pectivă. Diferite standarde de utili- solicitărilor anticipate din timpul uti-
nale, caracteristici speciale, aplica- zator și de produse formează baza lizării, acestea trebuie verificate
tii sau cerinte de securitate din foi- care trebuie urmată la instala- conform standardul de produs re-
le suplimentare specifice fiecărei re. Anexele liniilor directoare inter- levant cu privire la protectia la la
tări respective. nationale ale IEC și versiunile euro- trăsnet intern și extern.
Un sistem de protectie la trăsnet și pene armonizate ale traducerilor
la supratensiune este format din specifice fiecărei tări respective
mai multe sisteme coordonate. contin adesea specificatii supli-
Practic, un sistem de protectie la mentare (specifice tării).
trăsnet și la supratensiune este
compus dintr-un sistem de protec-
tie la trăsnet intern și dintr-unul ex-
tern.
Acestea sunt împărtite în următoa-
rele sisteme:
• Instalaţii de captare
• Derivatii
• Împământări
• Ecranare de cameră
• Distanţa de separaţie
• Echipotenţial de protecţie la
trăsnet

Protecţia exterioară împotriva Protectie interioară împotriva


trăsnetelor trăsnetelor

Dispozitive Derivatii Legare la Ecranare de Distanta Egalizare


de captare pământ cameră de separare potential
de protectie 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
la trăsnet

Sisteme de paratrăsnet interne și externe

12
Asistenţă generală de
proiectare
Atașa-
ment
Standard Cuprins
ger-
man
VDE 0185-305-1 (IEC 62305-1) Protecţie la trăsnet – partea 1: principii generale
VDE 0185-305-2 (IEC 62305-2) Protecţia la trăsnet – partea 2: managementul riscului
1 Amenintări trăsnet Germania
2 Instrumente de calcul pentru a estima riscul daunelor pentru clădiri
3 Informaţii suplimentare pentru utilizarea DIN EN 62305-3
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) Protecţie la trăsnet – partea 3: protecţia clădirilor şi a persoanelor
1 Informaţii suplimentare pentru utilizarea DIN EN 62305-3
2 Informaţii suplimentare pentru instalaţii de construcţie speciale
Informatii suplimentare pentru testarea și întretinerea sistemelor de protectie împo-
3
triva trăsnetului
4 Utilizarea acoperișurilor metalice în sistemele de protectie la trăsnet
5 Fulger și protectie la supratensiuni în sistemele fotovoltaice
VDE 0185-305-4 (IEC 62305-4) Protecţie la trăsnet – partea 4: sisteme electrice şi electronice în construcţii.
1 Distributia curentului fulgerului
VDE 0675-6-11 Aparate pentru protecţia la supratensiune pentru joasă tensiune – partea 11: apara-
(IEC 0675-6-11) te de protecţie la supratensiune pentru utilizarea în instalaţii de joasă tensiune
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune– partea 5-53: alegerea şi realizarea echi-
VDE 0100-534
pamentelor electrice – separare, comutare şi operare – secţiunea 534: instalaţii de
(IEC 60364-5-53)
protecţie la supratensiune (ÜSE)
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune – partea 4-44: măsuri de protecţie – prote-
VDE 0100-443 cţie în cazul tensiunilor perturbatoare şi mărimilor perturbatoare electromagnetice –
(IEC 60364-4-44) secţiunea 443: protecţie în cazul supratensiunilor datorate influenţelor atmosferice
sau proceselor de comutare.
VDE 0100-712 Cerinţe pentru instalaţii speciale - sisteme solare fotovoltaice -(PV)-de alimentare cu
(IEC 60364-7-712) energie

Standardele și reglementările de protectie împotriva trăs-


netelor importante

Standarde de produs Cuprins


VDE 0185-561-1 (IEC 62561-1)
Componente pentru protecţia la trăsnet - Cerinţe privind componentele de legătură

VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2)


Componente pentru protecţia la trăsnet - Cerinţe privind cablurile şi electrozii

VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)


Componente pentru protecţia la trăsnet - Cerinţe privind izolatoarele
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

VDE 0185-561-4 (IEC 62561-4)


Componente de protectie împotriva trăsnetelor - Cerinte pentru posesori

VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) Componente pentru protecţia la trăsnet - Cerinţe pentru cutiile de revizie şi trecerile pentru
legarea la pământ
VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)
Componente de protectie împotriva trăsnetelor - Cerinte pentru posesori

VDE 0185-561-7 (IEC 62561-7) Componente pentru protecţia la trăsnet - Cerinţe pentru mijloace de îmbunătăţire a împă-
mântării
VDE 0675-6-11 (IEC 61643-11) Aparate pentru protecţia la supratensiune pentru joasă tensiune - Aparate pentru protecţia la
supratensiune pentru utilizarea în instalaţiile de joasă tensiune - Cerinţe şi verificări
VDE 0845-3-1 (IEC 61643-21)
Protectie la supratensiune pentru utilizare în telecomunicatii și în retele de semnalizare

Componente pentru protectia la loviturile de trăsnet și supratensiuni

13
Asistenţă generală de

Reducerea treptată a supratensiunilor prin zone de protecţie la trăsnet


proiectare

Conceptul zonelor de protecţie la ducerii treptate a supratensiunii ghtning Protection Zone). La trece-
trăsnet până la un nivel nepericulos înain- rea de la o zonă la alta se instalea-
Conceptul zonelor de protecţie la te ca aceasta să ajungă la apara- ză un descărcător de supratensiu-
trăsnet care s-a dovedit rezonabil tul terminal şi să cauzeze defecţi- ne pentru egalizarea potenţialului
şi cu efect este cel descris în stan- uni la nivelul acestuia. În acest care trebuie să corespundă clasei
dardul internaţional IEC 62305-4 scop, întreaga reţea de energie de cerinţe necesare fiecărei si-
(DIN VDE 0185 partea 4). Baza electrică este subdivizată în zone tuaţii.
acestui concept este principiul re- de protecţie la trăsnet (LPZ = Li-

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Zone de protecţie la trăsnet (LPZ = Lightning Protection Zone)


Zonă neprotejată în afara clădirii. Efect direct al trăsnetului, fără ecranare împotriva impulsurilor electromagnetice
LPZ 0 A
perturbatoare LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).
LPZ 0 B Zonă protejată prin intermediul instalaţiei exterioare de protecţie la trăsnet. Fără ecranare împotriva LEMP.
LPZ 1 Zona din interiorul clădirii. Sunt posibile energii parţiale de trăsnet reduse.
LPZ 2 Zona din interiorul clădirii. Sunt posibile supratensiuni reduse.
Zona din interiorul clădirii (poate fi şi carcasa metalică a unui echipament consumator). Nu este prezent nici un
LPZ 3
impuls perturbator cauzat de LEMP sau supratensiuni.

14
Asistenţă generală de
Alegerea variantei corecte de protectie la supratensiune

proiectare
Această împărţire permite alege- zone este oferită de tabelul de mai
rea tipurilor de descărcătoare co- jos. Aceasta clarifică în acelaşi
respunzătoare diferitelor cerinţe, timp care aparate de protecţie la
cu privire la locul de montare, nive- supratensiune OBO şi cu ce fel de
lul de protecţie şi intensitatea cu- funcţie pot fi montate în reţeaua de
rentului. O prezentare generală alimentare cu energie electrică.
asupra punctelor de tranzit dintre

Tranziţia zonelor Dispozitiv de protecţie şi tip de aparate Exemplu de produs Imagine produs
Dispozitiv de protecţie în scopul echilibrării potenţialu-
lui de protecţie la trăsnet, conform DIN VDE 0185-305
(IEC 62305), în cazul loviturilor directe de trăsnet sau
din apropiere. MCD
LPZ 0 B zu
• Aparate: tip 1 (Clasa I, clasa de solicitare B), de Art.-Nr.:
LPZ 1
exemplu MC50-B VDE 5096879
• Nivel maxim de protecţie conform standardului: 4 kV
• Instalarea, de exemplu, în tabloul principal de distri-
buţie/la intrarea în clădire

Dispozitiv de protecţie în scopul echilibrării potenţialu-


lui de protecţie la trăsnet, conform DIN VDE 0185-305
(IEC 62305), în cazul loviturilor directe de trăsnet sau
din apropiere. V20
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

LPZ 1 zu LPZ 2 • Aparate: tip 2 (Clasa II), de exemplu V20 Art.-Nr.:


• Nivel maxim de protecţie conform standardului: 1,5 5095253
kV
• Instalarea, de exemplu, în tabloul principal de distri-
buţie/la intrarea în clădire

Dispozitiv de protecţie destinat protecţiei la supratensi-


une a consumatorilor mobili la prize şi la alimentarea
cu energie electrică.
Geräte: Typ 3 (class III), z. B. ÜSM-A
max. Schutzpegel nach Norm: 1,5 kV ÜSM-A
LPZ 2 zu LPZ 3 OBO Schutzpegel: < 1,3kV Art.-Nr.:
Installation z. B. am Endverbraucher 5092451

15
Asistenţă generală de

Centrul de testare BET pentru protecţie la trăsnet, electrotehnică şi siste-


proiectare

me de susţinere

Generator de curent de trăsnet

BET cu sarcini extinse Generator pentru verificarea cu- Teme de testare


Dacă până în prezent BET permi- rentului de trăsnet Solicitarea principală a generatoru-
tea doar verificări ale curentului Graţie generatorului de verificare lui de verificare este determinată
din trăsnet, ale mediului şi verifi- proiectat în anul 1994 şi finalizat în de testarea produselor din gama
cări electrice, centrul de testare anul 1996 este posibilă realizarea de produse TBS. În cadrul aces-
BET a devenit între timp şi un par- verificărilor curentului de trăsnet cu teia se efectuează verificări ce în-
tener în verificările sistemelor de până la 200 kA. Generatorul a fost soţesc dezvoltarea produselor noi,
susţinere a cablurilor. Această uni- proiectat şi construit în colaborare modificări la produsele OBO deja
re a dus la necesitatea modificării cu Universitatea Politehnică din existente şi teste de comparaţie cu
semnificaţiei numelui. În trecut, Soest. Datorită activităţii intense de produse ale competitorilor. Aici se 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

BET reprezenta acronimul pentru proiectare şi monitorizării ştiinţifice încadrează componente de prote-
Blitzschutz- und EMV-Technologie- în timpul asamblării instalaţiei de cţie la trăsnet, aparate de protecţie
zentrum (centru tehnologic de pro- testare, aceasta funcţionează de la supratensiune şi descărcătoare
tecţie la trăsnet şi CEM), aceste li- 12 ani fără erori şi îndeplineşte ce- de curent de trăsnet. Verificările
tere bine cunoscute reprezintă în- rinţele actuale de verificare în con- pentru componentele de protecţie
cepând cu 2009: BET Testcenter formitate cu standardele. la trăsnet se efectuează în confor-
für Blitzschutz, Elektrotechnik und mitate cu DIN EN 50164-1, cele
Tragsysteme (centru de testare pentru izolatori conform DIN EN
pentru protecţie la trăsnet, electro- 50164-3, iar cele pentru aparatele
tehnică şi sisteme de susţinere). de protecţie la trăsnet şi supraten-
siuni conform DIN EN 61643-11..
Acestea sunt doar o parte din
standardele de testare pe baza că-
rora se efectuează verificările în
centrul de testare BET.

16
Asistenţă generală de
proiectare
Forma impulsului: lovitură directă de trăsnet, impulsul
trăsnetului simulat 10/350-μs
2 Forma impulsului: lovitură de trăsnet la distantă sau
tranzitie bruscă a unei mărimi electrice, impulsul trăsne-
tului simulat 8/20-μs (supratensiune)

Tipuri de pulsuri și caracteristicile lor

Tipuri de verificare pentru siste- Simularea condiţiilor atmosferice Verificarea sistemelor de susţine-
mul de protecţie la trăsnet şi la reale re a cablurilor
supratensiune Pentru a putea efectua verificări Cu noua instalaţie de verificare
Verificările de curent de şoc pot fi conform standardelor, componen- KTS, integrată şi încercată în cen-
efectuate la fel ca şi cele pentru tele de verificat destinate utilizării trul de testare BET, se pot verifica
curentul de trăsnet de până la 20 în exterior trebuie tratate în preala- toate sistemele de susţinere a ca-
kV. Pentru aceste verificări se utili- bil în condiţii atmosferice reale. blurilor produse de OBO. Baza
zează un generator hibrid şi aces- Acest proces are loc într-o cameră acestor verificări o constituie DIN
ta a fost dezvoltat în colaborare cu de ceaţă salină şi camera de verifi- EN 61537, respectiv VDE 0639.
Universitatea Politehnică Soest. Cu care cu bioxid de sulf. În funcţie Centrul de testare BET din cadrul
acest generator de verificare pot fi de tipul de verificare pot varia, de OBO Betterman este un departa-
făcute de asemenea verificări EMV exemplu, durata verificării şi con- ment de verificare a produselor pe
la sistemele pentru susţinerea ca- centraţia ceţii saline, respectiv bio- baza standardelor – şi acest lucru
blurilor. Pot fi examinate fără pro- xidului de sulf din interiorul came- deja în tipul etapei de dezvoltare.
bleme toate tipurile de sisteme de relor de verificare. Astfel este posi-
conducere, respectiv susţinere a bilă efectuarea verificărilor con-
cablurilor, până la o lungime form IEC 60068-2-52, ISO 7253,
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

de 8m. Printre altele se realizează ISO 9227 şi EN ISO 6988.


verificări privind conductibilitatea
electrică în conformitate cu DIN
EN 61537.

17
Protecţie la supratensiune
Tehnică energetică
Descărcător, tip 1 (Industrie)

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

18
Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul
energetic

Ghid de selecţie pentru domeniul energetic 20


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

19
Ghid de selecţie pentru domeniul energetic
Asistenţă de proiectare pentru protecţia la supratensiune în domeniul energetic

Descărcător combinat AC şi protecţie la supratensiune; tip 1; tip 1+2, tip


2 şi tip 3
Loc de instalare 1
Instalare în tabloul principal/ Distribuţie combinată
Protecţie de bază / tip 1, tip 2

Situaţie de pornire Tipul clădirii Descriere Tip Nr. art. Simboluri Imagine
produs

l Fără instalaţie Clădire privată TN/TT V10 Compact 5093 38 0


exterioară de protecţie la trăs- Tip 2 + 3 Pag.: 247
net 2,5 TE
l Conexiunea cablului de lega- După contor
re la pământ

TN/TT V10-C 3+NPE 5093 39 1


Tip 2 + 3 Pag.: 249
4 TE
După contor

Apartament, casă/ TN/TT V20 3+NPE 5095 25 3 VDE


Industrial, comercial Typ 2 Pag.: 206 ÖVE
4 TE UL
După contor

V20 3+NPE+FS 5095 33 3 VDE


cu semnalizare la dis- Pag.: 207 ÖVE
tantă UL

l Instalaţie Clădire din clasa TN/TT V50 3+NPE 5093 52 6 VDE


exterioară de protecţie la trăs- de protecţie la Tip 1 + 2 Pag.: 140 ÖVE
net trăsnet III şi IV 4 TE UL
(conform DIN EN 0185-305) (exemplu clădiri După contor
de locuinţe
şi birouri)

V50 3+NPE+FS 5093 53 3 VDE


cu semnalizare la dis- Pag.: 141 ÖVE
tantă UL
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

l Conexiune linii aeriene Clădiri din TN-C MCD 50-B 3 5096 87 7


clasa de protecţie Typ 1 Pag.: 96
la trăsnet de la I la 6 TE
IV Înainte sau după con-
(de exemplu indus- tor
triale)

TN-S MCD 50-B 3+1 5096 87 9


Typ 1 Pag.: 94
8 TE
Înainte sau după con-
tor

20
Asistenţă de proiectare pentru protecţia la supratensiune în domeniul energetic
Loc de instalare 2 Loc de instalare 2
Instalare în tabloul secundar Instalare înaintea aparatului terminal
Pretecţie medie / tip 2 Protecţie fină / tip 3
necesară numai cand distanţa ≥ 10m

Descriere Tip Nr. art. Simboluri Imagine Descriere Tip Nr. art. Imagine Imagine
produs produs produs

TN/TT V10 Compact 5093380 Debroşabil FC-D 5092 80 0


tip 2 + 3 Pag.: 247 Pag.: 266
2,5 TE

FC-TV-D 5092 80 8
Pag.: 267

V10 Compact FS, 5093382


cu semnalizare la distan- Pag.: 250
tă FS-SAT-D 5092 81 6
Pag.: 268

FC-TAE-D 5092 82 4
TN/TT V20 3+NPE 5095253 VDE Pag.: 269
tip 2 Pag.: 206 ÖVE
4 TE UL

FC-ISDN-D 5092 81 2
Pag.: 270

V20 3+NPE+FS 5095333 VDE


cu semnalizare la distan- Pag.: 207 ÖVE FC-RJ-D 5092 82 8
tă UL Pag.: 271

CNS-3-D-D 5092 70 1
Pag.: 272
TN/TT V20 3+NPE 5095253 VDE
tip 2 Pag.: 206 ÖVE
4 TE UL
Instalare fixă ÜSM-A 5092 45 1
Pag.: 274

V20 3+NPE+FS 5095333 VDE ÜSM-A ST- 5092 44 1


cu semnalizare la distan- Pag.: 207 ÖVE 230 1P+PE Pag.: 277
tă UL
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

ÜSS 45-o- 6117 47 3


RW Pag.: 278

TN/TT V20 3+NPE 5095253 VDE


tip 2 Pag.: 206 ÖVE
4 TE UL Montaj în seri- V10 Com- 5093 38 0
e pact Pag.: 247
în tablou L1/L2/L3/N

VF230- 5097 65 0
V20 3+NPE+FS 5095333 VDE AC/DC Pag.: 285
cu semnalizare la distan- Pag.: 207 ÖVE
tă UL

VF 230-AC- 5097 85 8
FS Pag.: 287
cu semnali-
zare la dista-
nţă

21
22
Fotovoltaic
Descărcător tip 1+2, tip 2
Protecţie la supratensiune

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în do-
meniul fotovoltaic

Protecţie coordonată 24

Patru paşi pentru o protecţie cuprinzătoare 25

Protecţie CC la supratensiune în domeniul energetic, tip 2 26

Descărcător CC combinat; tip 1+2 şi aparate pentru protecţia 27


datelor
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

23
Protecţie coordonată. Sistem baukasten ProtectPlus.

Un sistem elaborat pentru întrea-


ga infrastructură electrică a unui
Ghid de proiectare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul

sistem fotovoltaic – acesta este


ProtectPlus. Diferite componente
ce oferă o protecţie cuprinză-
toare, astfel încât atât instalatorul
cât şi operatorul pot dormi li-
niştiţi.

Sisteme exterioare pentru prote- Sisteme de legare la pământ


cţia la trăsnet Produsele noastre pentru o împă-
Curenţii de trăsnet sunt captaţi şi mântare perfectă:
duşi în siguranţă la pământ cu aju- • Platbandă și conductor rotund
torul următoarelor sisteme: • Conector
• Tije de captare şi piloni de cap- • Cleme de legătură
tare • Împământări
• Protecţie izolată la trăsnet • Priză de pământ de adâncime,
• Coborâre izolată isCon® centură de împământare și priză
• Platbandă și conductor rotund de pământ de fundatie
• Suport conductor • Protecţie la coroziune
fotovoltaic

• Cleme de legătură şi conectare

Sisteme de egalizare de potenţial Sisteme de protecţie la supraten- Sisteme de susţinere a cablurilor


Legătura între protecţia exterioară siune Montaj rapid şi sigur la conduce-
la trăsnet, protecţia la supratensiu- O gamă pentru toate cazurile de rea cablurilor şi conductorilor cu:
ne şi împământare o reprezintă utilizare: • Jgheaburi pentru cabluri
sistemele de egalizare potenţial. • Descărcător de curent de trăs- • Jgheaburi din sârmă
Sunt disponibile în următoarele va- net/descărcător combinat • Pod de cabluri
riante: • Protecţie la supratensiune pen- • Poduri verticale de cabluri
• pentru domeniul interior tru tehnica energetică și de date • Stâlpi
• pentru domeniul exterior • Solutii complete de sistem, con- • Console pentru perete și stâlpi
• pentru domeniul industrial fectionate și premontate în car-
case
• Descărcător combinat și de su-
pratensiune pentru fotovoltaice, 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
partea de curent continuu

Sisteme de conducere a cabluri- Sisteme de protecţie la foc


lor Sistemele noastre pentru protecţia
Conducerea curată a cablurilor și la foc au următoarele componente:
conductorilor în interiorul clădirilor • Etanşări
se face cu: • Bandaje de protectie la foc re-
• Canale pentru perete și tavan zistente la vreme
• Sisteme de fixare din plastic sau • Sisteme pentru căi de urgen ă
metal pentru cabluri și tevi și evacuare
• Sisteme de fixare cu șurub și
prin batere
• Sisteme24de şine
Patru paşi pentru o protecţie cuprinzătoare

Pasul 1: Pasul 3:

Ghid de proiectare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul


Verificarea distanţei de separaţie Includerea cablurilor de date
În cazul în care distanţa de sepa- Cablurile de date trebuie incluse în
raţie cerută nu poate fi respectată, conceptul de protecţie.
părţile metalice trebuie legate între
ele pentru a rezista la curentul de Pasul 4:
trăsnet. Realizarea egalizării de potenţial
Trebuie realizată o egalizare locală
Pasul 2: a potenţialului la nivelul invertoru-
Verificarea măsurilor de protecţie lui.
Exemplu: Măsuri pentru echipote-
nţialul de protecţie la trăsnet utili-
zate pentru partea de CC şi CA,
de exemplu descărcător de curent
de trăsnet (tip 1).

Privire de ansamblu asupra măsurilor de protecţie

fotovoltaic
Situaţie de pornire Măsură Distanţa de separare Egalizare Protecţie la Exemplu
respectată conform DIN potenţial supratensiune imagine produs
EN 62305

l Instalaţie exterioară de prote- Sistem de protecţie la trăs- Da min. 6 mm² DC: Tip 2
cţie la trăsnet net adaptat conform DIN EN
62305
(conform DIN EN 0185-305)

AC: Typ 1

Nu min. 16 mm² DC: Tip 1

AC: Typ 1
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

l Fără instalaţie exterioară de Verificarea cerinţelor: LBO, - min. 6 mm² DC: Tip 2
protecţie la trăsnet VdS 2010, analiză de risc,
l Conexiunea cablului de legare …
la pământ

AC: Tip 2

25
Ghid de selecţie
Soluţii de sisteme fotovoltaice
Ghid de proiectare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul

Tehnica energetică tip 2, protecţie CC

Situaţie de pornire Tensiune Nr. Nr. maxim Conectare Variantă Tip Nr. art. Imagine
max CC max de șiruri pe (partea DC) produs
MPP un MPP
per invertor

l Fără instalaţie 600 V 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-C DCPH-Y1000 5088 67 0


exterioară de protecţie
la trăsnet
l Conexiunea cablului de
legare la pământ
1000 V 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-C DCPH-Y1000 5088 67 2

Este necesar:
l Protecţie la-
supratensiune tip2
l Clasa de protecţie 1 2 Cleme Separator co- VG-C DC-TS1000 5088 66 0
echipotenţial mutator Pag.: 317
6,5 mm²

1 4 Cleme 4 Întrerupă- VG-C PV1000KS4 5088 65 4


fotovoltaic

toare de sigu- Pag.: 314


rantă neechi-
pate

1 8 Cleme VG-C DCPH1000-4K 5088 65 0


Pag.: 319

1 10 Cleme VG-C DCPH-MS1000 5088 69 1

2 4 Cleme VG-CPV1000K 22 5088 56 8


Pag.: 309

2 6 Cleme VG-CPV 1000K 330 5088 58 2


Pag.: 304

3 6 Cleme VG-CPV 1000K 333 5088 58 5


Pag.: 305

3 2 Ştecăr Carcasă PC VG-C DCPH1000-31 5088 64 8


MC 4
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Ghid de selectare pentru descăr-


cător combi CA şi protecţie la su-
pratensiune găsiţi în capitolul - Pro-
tecţie la supratensiuni în tehnica
energetică - .

26
Ghid de proiectare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul
Tehnica energetică tip 1+2, protecţie DC

Situaţie de pornire Tensiune Nr. Nr. maxim Conectare Variantă Tip Nr. art. Imagine
max CC max de șiruri pe (partea DC) produs
MPP un MPP
per in-
vertor

l Protecţie exterioară 600 V 1 10 Clemă VG-BC DCPH-MS600 5088 69 3


la trăsnet conform DIN
EN 0185-305

Necesare sunt: 900 V 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-BC DCPH-Y900 5088 67 8


l Protecţie
la trăsnet şi la supratensiu-
ne
Tip 1+2
l Echipotenţial de protecţie 1 2 Cleme Separator co- VG-BC DC-TS900 5088 63 5
la trăsnet mutator Pag.: 316
16 mm²
l Distanţa de separaţie
nu poate fi
respectată 1 8 Cleme VG-BC DCPH900-4K 5088 63 2

fotovoltaic
Pag.: 318

1 10 Cleme VG-BC DCPH-MS900 5088 69 2

2 4 Cleme VG-BCPV900K 22 5088 56 6


Pag.: 308

2 6 Cleme VG-BCPV 900K 330 5088 57 6


Pag.: 302

3 2In/1Out Ştecăr MC 4 VG-BC DCPH900-31 5088 62 9

3 6 Cleme VG-BCPV 900K 333 5088 579


Pag.: 303

3 2 Ştecăr Carcasă PC VG-B+C DC-DH900-31 5088 62 9


MC 4
Tehnică de date
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Situaţie de pornire RJ 45 Clemă Tip Nr. art. Imagine


produs

l Fără instalaţie exterioară de prote- l ND-CAT6A/EA 5081 80 0


cţie la trăsnet Pag.: 362
l Conexiune cablu de legare la pă-
mânt

l Instalaţie exterioară de protecţie la l FRD 24 HF 5098 57 5


trăsnet Pag.: 391
(conform DIN EN 62305)

27
28
Protecţie la supratensiune
Tehnica de date şi informaţii

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date
şi informaţională

Termeni şi principii de bază importante 30

Ghid de selectie, HF, Video și SAT-TV 32

Ghid de selectie, tehnica datelor 35

Ghid de selectie, telecomunicatii 36

Ghid de selectie, Sisteme MSR 39

Ghid de selectie, Sisteme BUS 42


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

29
Sisteme de protectie la supratensiune pentru tehnologia datelor și infor-
matiilor

Linie de alimentare
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

2 Reţea de date

3 Egalizare a potenţialului

Principiu de protectie bazat pe conceptul de zonă cu


protectie la loviturile de trăsnet

Sistemele tehnologiei datelor și a Metode de planificare – Elemente Datorită numărului mare de siste-
informatiilor acoperă un spectru de bază me uzuale de informaţii, telecomu-
larg. Aproape fiecare sistem elec- Instalaţiile de comunicare şi de nicaţii şi măsurare, practic, alege-
tronic folosit pentru procesare de tehnică de informaţii constituie în rea unui aparat de protecţie la su-
date are o importantă mare. Se prezent artera vitală a majorităţii în- pratensiuni adecvat este de obicei
stochează cantităti de date din ce treprinderilor. Supratensiunile apă- destul de dificilă. Trebuie să ţineţi
în ce mai mari și trebuie să fie dis- rute în reţeaua de date ca urmare cont de următorii factori:
ponibile întotdeauna și în mod a cuplărilor galvanice, capacitive • Sistemul de conectare al dispo- 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
constant. Cu atât mai mult a de- sau inductive pot deteriora, în cel zitivului de protecţie trebuie să
venit mai importantă protejarea mai rău caz, dispozitivele de tehni- se preteze aparatului care trebu-
acestor sisteme împotriva supra- că de informaţie şi telecomunicaţii. ie protejat.
tensiunilor periculoase. Pentru a Pentru a evita astfel de defecţiuni, • Trebuie să aveţi în vedere para-
preveni întreruperile sau chiar dis- trebuie să luaţi măsuri de protecţie metrií precum cel mai înalt nivel
trugerea echipamentelor, acestea adecvate. de semnal, cea mai înaltă frec-
trebuie incluse în conceptul de venţă, nivel maxim de protecţie
protectie la trăsnet și la supratensi- şi mediul de instalare.
une. • Dispozitivul de protecţie trebuie
să aibă un efect redus asupra
căii de transmisie, cum ar fi ate-
nuarea sau reflexia.

30
Dispozitive pentru protectia cablurilor de date și etichetarea acestora

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


Protecţie de bază
Dispozitivele de protectie de bază sunt conductoare
de coborâre a curentului de trăsnet ale clasei 1, care
pot conduce curentii de trăsnet și supratensiunile. Cir-
cuitul de protectie monoetajat contine tuburi de des-
DATA DEFENDER RJ45 S-E100 4-B
No.: 5081 00 1 UN = 110V cărcare în gaz. Aceste dispozitive sunt instalate acolo
LINE BASIC PROTECTION PROTECTED
unde sunt introduse cablurile în clădire. Acestea ser-
vesc pentru descărcarea curentului de trăsnet având
1 2 3 forma de unde de 10/350μs, care sunt cuplate în ex-
teriorul clădirii prin liniile de date.
Parte neprotejată

2 Clasă de protectie combinată

3 Partea / dispozitivul protejat

LPZ 0 B - 3, denumire finală C = Combi-Protection, cod


culoare albastru

Protecţie combinată
În cazul dispozitivelor de protectie combinată, tranzi-
entii vor fi limitati prin descărcătoare de gaz respectiv
prin diode Transzorb, care vor fi decuplate prin rezis-
tente. Acestea corespund clasei 1, 2 și 3, respectiv
Koax B-E2 MF-C
No.: 5082 43 0 UN = 5 V categoriei D1 și C2 a standardului DIN EN 61643-21.
Aparatele pot fi instalate ca protectie de bază în zona
LINE COMBI PROTECTION PROTECTED
intrării cablurilor în clădire, sau ca protectie fină, direct
1 2 3 înaintea echipamentului terminal. În final, trebuie re-
marcat faptul că distanta până la dispozitivul protejat
nu ar trebui să fie mai mare ca 10 metri. Dacă acesta
Parte neprotejată
este cazul, în fata dispozitivului se va instala o altă
2 Clasă de protectie combinată protectie fină.
3 Partea / dispozitivul protejat

LPZ 0 B - 3, denumire finală C = Combi-Protection,cod


culoare albastru

Protecţie fină
În cazul dispozitivelor de protectie fină, impulsurile de
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

supratensiuni vor fi limitate la diode Transzorb. Lega-


rea la pământ a dispozitivelor se realizează prin inter-
mediul tuburilor cu descărcare în gaz. Decuplarea la
NET DEFENDER ND-CAT 6A/EA protectia de bază și cea fină este asigurată în cazul în
No.: 5081 80 0 UN = 58 V care calea conductoare dintre aparatul de protectie
LINE FINE PROTECTION PROTECTED de bază și cel de protectie fină este de cel putin cinic
1 2 3 metri. Dispozitivele fine de protecţie trebuie să fie in-
stalate întotdeauna direct la dispozitivul de protejat.
Parte neprotejată

2 Clasă de protectie fină

3 Partea / dispozitivul protejat

LPZ 1 - 3, denumire finală: F = protec ie fină,cod culoa-


re verde

31
Ghid de selectie, HF, Video și SAT-TV

Tehnologie Conectare Fire protejate Interval de Tip Gen Articol nr. Nivel de
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

frecventă protectie
CATV F 1 0 - 3.4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
DCF 77 SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
DCS 1800 SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
DOCSIS F 1 0 - 3,4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
DVB-T / F 1 0 - 3.4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
terestru combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
F 1 0.5 - 2.8 GHz TV4+1 Conector 5083 40 0 Protectie fină
DVB-T-2 N 1 0 - 6 GHz DS-N-6 mamă/tată 5093 99 8 Protectie
combinată
Instalatii radio UHF 1 0 - 1.3 GHz S-UHF mamă/tată 5093 02 3 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 01 5 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
F 1 0 - 3.4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
TNC 1 0 - 4 GHz DS-TNC mamă/tată 5093 27 0 Protectie
combinată
GPS SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
TNC 1 0 - 4 GHz DS-TNC mamă/tată 5093 27 0 Protectie
combinată

32
Ghid de selectie, HF, Video și SAT-TV

Tehnologie Conectare Fire protejate Interval de Tip Gen Articol nr. Nivel de

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


frecventă protectie
GSM 900 / 1800 SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
TNC 1 0 - 4 GHz DS-TNC mamă/tată 5093 27 0 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
LTE SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
TNC 1 0 - 4 GHz DS-TNC mamă/tată 5093 27 0 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
PCS 1900 SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
TV satelit F 1 0 - 3.4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
F 1 0.5 - 2.8 GHz TV4+1 Conector 5083 40 0 Protectie fină
F 3 0 - 2.5 GHz FC-SAT-D mamă/tată 5092 81 6 Protectie fină
bandă C N 1 0 - 6 GHz DS-N-6 mamă/tată 5093 99 8 Protectie
combinată
Sky DSL F 1 0 - 3.4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
TETRA / BOS SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată

33
Ghid de selectie, HF, Video și SAT-TV

Tehnologie Conectare Fire protejate Interval de Tip Gen Articol nr. Nivel de
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

frecventă protectie
TV F 1 0 - 3.4 GHz DS-F mamă/tată 5093 27 5 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 27 2 Protectie
combinată
F 3 0 - 2.5 GHz FC-TV-D mamă/tată 5092 80 8 Protectie fină
UMTS SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 2.2 GHz DS-BNC mamă/tată 5093 25 2 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 23 6 Protectie
combinată
tată/tată 5093 26 0 Protectie
combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
TNC 1 0 - 4 GHz DS-TNC mamă/tată 5093 27 0 Protectie
combinată
7/16 1 0 - 3 GHz DS-7 16 mamă/tată 5093 17 1 Protectie
combinată
Video/CCTV BNC 1 0 - 65 MHz Coax B-E2 MF-F mamă/tată 5082 43 2 Protectie fină
Coax B-E2 MF-C mamă/tată 5082 43 0 Protectie
combinată
BNC 1 0 - 160 MHz Koax B-E2 FF-F tată/tată 5082 43 4 Protectie fină
WLAN SMA 1 0 - 3.7 GHz DS-SMA mamă/mamă 5093 27 7 Protectie
(2.4 GHz) combinată
N 1 0 - 3 GHz DS-N mamă/tată 5093 99 6 Protectie
combinată
mamă/mamă 5093 98 8 Protectie
combinată
TNC 1 0 - 4 GHz DS-TNC mamă/tată 5093 27 0 Protectie
combinată
WLAN N 1 0 - 6 GHz DS-N-6 mamă/tată 5093 99 8
(> 5 GHz) stan-
dard: Protectie
a/h, n, ac combinată

WiMAX N 1 0 - 6 GHz DS-N-6 mamă/tată 5093 99 8 Protectie


combinată

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

34
Ghid de selectie, tehnica datelor

Tehnologie Conectare Fire protejate Tip Articol nr. Nivel de protectie

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


Arcnet BNC 1 CoaxB-E2 FF-F 5082 43 4 Protectie fină
BNC 1 CoaxB-E2 MF-F 5082 43 2 Protectie fină
BNC 1 CoaxB-E2 MF-C 5082 43 0 Protectie
combinată
ATM RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
RJ45 8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
Ethernet până la clasa 6A / EA RJ45 (PoE) 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
până la clasa 6 / E RJ 45 (PoE) 8 ND-CAT6/E-F 5081 80 2 Protectie fină
RJ 45 (PoE) 8 ND-CAT6/E-B 5081 80 4 Protectie de bază
până la clasa 5 / D RJ45 8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
10 Base 2 / BNC 1 CoaxB-E2 FF-F 5082 43 4 Protectie fină
10 Base 5
BNC 1 CoaxB-E2 MF-F 5082 43 2 Protectie fină
BNC 1 CoaxB-E2 MF-C 5082 43 0 Protectie
combinată
FDDI, CDDI RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
RJ45 8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
Industrial Ethernet RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
RJ45 8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
Pini terminali 20 LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
combinată
Power over Ethernet RJ45 (PoE) 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
RJ 45 (PoE) 8 ND-CAT6/E-F 5081 80 2 Protectie fină
RJ 45 (PoE) 8 ND-CAT6/E-B 5081 80 4 Protectie de bază
Token Ring RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
RJ45 8 RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
BNC 1 CoaxB-E2 FF-F 5082 43 4 Protectie fină
BNC 1 CoaxB-E2 MF-F 5082 43 2 Protectie fină
BNC 1 CoaxB-E2 MF-C 5082 43 0 Protectie
combinată
RS232, V24 Pini terminali 2 MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
Pini terminali 4 MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 FDB-2 24-M 5098 38 0 Protectie
combinată
Pini terminali 2 FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie
combinată
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Pini terminali 2 FRD 24 HF 5098 57 5 Protectie fină


Pini terminali 4 MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
combinată
Pini terminali 4 MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Pini terminali 4 ASP-V24T 4 5083 06 0 Protectie fină
Conector 9 SD09-V24 9 5080 05 3 Protectie fină
Conector 15 SD15-V24 15 5080 15 0 Protectie fină
VG AnyLAN RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
Voice over IP RJ45 8 ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
sisteme pentru tehnologia informatiilor RJ45 4 RJ45 S-E100 4-B 5081 00 1 Protectie de bază
pe 4 fire
RJ45 4 RJ45 S-E100 4-C 5081 00 3 Protectie
combinată
RJ45 4 RJ45 S-E100 4-F 5081 00 5 Protectie fină

35
Ghid de selectie, telecomunicatii

Tehnologie Conectare Fire protejate Montare/ Tip Articol nr. Nivel de protectie
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Notă
a/b - analogue RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-C 5081 97 5 Protectie
combinată
RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-F 5081 97 7 Protectie fină
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-C 5081 98 2 Protectie
combinată
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-F 5081 98 4 Protectie fină
Pini terminali 2 Șină DIN TD-2/D-HS 5081 69 4 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I 5081 69 0 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I-TAE-F 5081 69 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Montare pe perete TD-2D-V 5081 69 8 Protectie
combinată
Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
Conector /TAE/ 2 Priză FC-TAE-D 5092 82 4
Protectie fină
RJ11
ADSL Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TD-2/D-HS 5081 69 4 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I 5081 69 0 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I-TAE-F 5081 69 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Montare pe perete TD-2D-V 5081 69 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
ADSL2+ Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Montare pe perete TD-2D-V 5081 69 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
SDSL / SHDSL Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Montare pe perete TD-2D-V 5081 69 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
VDSL Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie


combinată
Pini terminali 2 Montare pe perete TD-2D-V 5081 69 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază

36
Ghid de selectie, telecomunicatii

Tehnologie Conectare Fire protejate Montare/ Tip Articol nr. Nivel de protectie

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


Notă
VDSL2 Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Montare pe perete TD-2D-V 5081 69 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
ISDN basic Pini terminali 2 Șină DIN TD-2/D-HS 5081 69 4 Protectie
Conectare (Uk0) combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I 5081 69 0 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I-TAE-F 5081 69 2 Protectie
combinată
Pini terminali 20 LSA / can only be LSA-B-MAG 5084 02 0
used WITH LSA-A-
Protectie de bază
LEI or
LSA-T-LEI
Pini terminali 2 LSA / can only be LSA-BF-180 5084 02 4
used WITH LSA-A- Protectie
LEI or combinată
LSA-T-LEI
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-C 5081 97 5 Protectie
combinată
ISDN basic RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-F 5081 97 7 Protectie fină
Conectare (Uk0)
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-C 5081 98 2
Protectie
combinată

RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-F 5081 98 4 Protectie fină


ISDN basic RJ45 8 Variate ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
Conectare (S0)
Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
combinată
RJ11 / Conector 4 Priză FC-ISDN-D 5092 81 2 Protectie fină
ISDN Primary RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-C 5081 97 5 Protectie
Rate Interfată (S2m/ combinată
U2m) RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-F 5081 97 7 Protectie fină
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-C 5081 98 2 Protectie
combinată
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-F 5081 98 4 Protectie fină
Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Datex-P Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-24-T-10 5098 43 3 Protectie
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

combinată
G.703 / G.704 RJ45 8 Variate RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
Pini terminali 2 Șină DIN TD-2/D-HS 5081 69 4 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I 5081 69 0 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I-TAE-F 5081 69 2 Protectie
combinată

37
Ghid de selectie, telecomunicatii

Tehnologie Conectare Fire protejate Montare/ Tip Articol nr. Nivel de protectie
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Notă
E1 RJ45 8 Variate RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
combinată
Diverse circuite de Pini terminali 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
telecomunicatii
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-180 5084 02 4 Protectie
combinată
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
Pini terminali 2 Șină DIN TD-2/D-HS 5081 69 4 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I 5081 69 0 Protectie
combinată
Pini terminali 4 Montare pe perete TD-4/I-TAE-F 5081 69 2 Protectie
combinată
RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-C 5081 97 5 Protectie
combinată
RJ11 4 Variate RJ11-TELE 4-F 5081 97 7 Protectie fină
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-C 5081 98 2 Protectie
combinată
RJ45 4 Variate RJ45-TELE 4-F 5081 98 4 Protectie fină
RJ45 8 Variate RJ45 S-ATM 8-F 5081 99 0 Protectie fină
RJ45 8 Variate ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină
RJ11 / Conector 4 Priză RC-RJ-D 5092 82 8 Protectie fină

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

38
Ghid de selectie - Sisteme de măsurare și control

Interfată Conectare Fire Montare FS1 Tip Articol nr. Nivel de

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


protejate protectie
(0)4 - 20 mA Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Filet -metric ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0 Protectie fină
Pini terminali 2 Filet - NPT ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie fină
Pini terminali 2 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de
bază
Pini terminali 2 LSA LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 24 5098 61 1 Protectie fină
0-10 V Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Filet -metric ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0
Protectie fină

Pini terminali 2 Filet - NPT ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie fină


Terminal cu șurub 2 Șină DIN FLD 24 5098 61 1 Protectie
combinată
Circuite DC Împământare Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 5 5098 60 0 Protectie
variate fără egalizare combinată
de potential Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 12 5098 60 3 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 24 5098 61 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 48 5098 63 0 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 60 5098 63 8 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 110 5098 64 6 Protectie
combinată
Potential comun Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-5 5098 86 7 Protectie
de referintă combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-12 5098 80 8 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-24 5098 81 6 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-48 5098 82 4 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-110 5098 85 9 Protectie
combinată
Circuite Împământare Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 5 HF 5098 57 1 Protectie
diferite fără egalizare combinată
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

depen- de potential Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 24 HF 5098 57 5 Protectie
dente de combinată
frecventă
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 12 5098 50 6 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 24 5098 51 4 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 48 5098 52 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 110 5098 55 7 Protectie
combinată
Circuite Potential comun Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 2-24 5098 72 7
diferite de referintă
Protectie
depen-
combinată
dente de
frecventă

1
Semnalizare de la distantă

39
Ghid de selectie - Sisteme de măsurare și control

Interfată Conectare Fire Montare FS1 Tip Articol nr. Nivel de


Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

protejate protectie
RS232, V24 Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Filet -metric ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0 Protectie fină
RS232, V24 Pini terminali 2 Filet - NPT ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie fină
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FRD 24 HF 5098 57 5 Protectie fină
Terminal fără șurub 4 Diverse ASP-V24T 4 5083 06 0 Protectie fină
SUB-D-9 9 Conector SD09-V24 9 5080 05 3 Protectie fină
SUB-D-15 15 Conector SD15-V24 15 5080 15 0 Protectie fină
RS422, V11 Pini terminali 2 Filet -metric ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0 Protectie fină
Pini terminali 2 Filet - NPT ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie fină
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FRD 24 5098 51 4 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
RS485 Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-5-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-5-T 5098 41 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-5-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FRD 5 HF 5098 57 1 Protectie
combinată
SUB-D-9 9 Conector SD-09-V11 9 5080 06 1 Protectie fină
Semnale binare, împământare Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
fără egalizare de potential combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
combinată
Pini terminali 2 Filet -metric FDB-2 24-M 5098 38 0 Protectie
combinată
Semnale binare, împământare Pini terminali 2 Filet - NPT FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie
fără egalizare de potential combinată
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FRD 5 HF 5098 57 1 Protectie
combinată
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2 Protectie
combinată
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FLD 5 5098 60 0 Protectie
combinată
Semnale binare, potential Terminal cu șurub 2 Șină DIN FRD 2-24 5098 72 7 Protectie
comun de referintă combinată
Terminal cu șurub 2 Șină DIN FLD 2-24 5098 81 6 Protectie
combinată

1
Semnalizare de la distantă

40
Ghid de selectie - Sisteme de măsurare și control

Interfată Conectare Fire Montare FS1 Tip Articol nr. Nivel de

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


protejate protectie
Surse de alimentare cu 2 pini Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-5-T-10 5098 41 3
Protectie
5V
combinată

Surse de alimentare cu 2 pini Terminal cu șurub 2 Șină DIN VF12-AC-DC 5097 45 3 Protectie fină
12 V
Terminal cu șurub 2 Șină DIN ✔ VF12-AC/DC-FS 5097 45 4 Protectie fină
Surse de alimentare cu 2 pini Terminal cu șurub 2 Șină DIN VF24-AC/DC 5097 60 7 Protectie fină
24 V
Terminal cu șurub 2 Șină DIN ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0 Protectie fină
Surse de alimentare cu 2 pini Terminal cu șurub 2 Șină DIN VF48-AC/DC 5097 61 5 Protectie fină
24 V
Terminal cu șurub 2 Șină DIN ✔ VF48-AC/DC-FS 5097 82 2 Protectie fină
Surse de alimentare cu 2 pini Terminal cu șurub 2 Șină DIN VF60-AC/DC 5097 62 3 Protectie fină
60 V
Terminal cu șurub 2 Șină DIN ✔ VF60-AC/DC-FS 5097 82 4 Protectie fină
Surse de alimentare cu 2 pini Terminal cu șurub 2 Șină DIN VF110-AC/DC 5097 63 1
Protectie fină
110 V
Surse de alimentare cu 2 pini Terminal cu șurub 2 Șină DIN VF230-AC/DC 5097 65 0 Protectie fină
230 V
Terminal cu șurub 2 Șină DIN ✔ VF230-AC-FS 5097 85 8 Protectie fină
Terminal cu șurub 2 Șină DIN ✔2 VF2-230-AC/ 5097 93 9
Protectie fină
DC-FS
PT 100 Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 24 5098 61 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-24 5098 81 6 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-24-T-10 5098 43 3 Protectie
combinată
PT 1000 Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 24 5098 61 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FLD 2-24 5098 81 6 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN MDP-4 D-24-T-10 5098 43 3 Protectie
combinată
TTL Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 12 5098 60 3 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
SUB-D-9 9 Conector SD09-V24 9 5080 05 3 Protectie fină
SUB-D-15 15 Conector SD15-V24 15 5080 15 0 Protectie fină

1
Semnalizare de la distantă, fără scurgeri de curent
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

41
Ghid de selectie - Sisteme BUS

Interfată Conectare Fire Montare Testa- FS1 Tip Articol nr. Nivel de
protejate bil protectie
ADVANT Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

ARCNET RJ45 8 Șină DIN ND-CAT6A/EA 5081 80 0 Protectie fină


AS-I Cablu date Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T-10 5098 42 5 Protectie
șuruburi combinată
Tensiune Clemă fără 2 Șină DIN ✔ VF24-AC/DC 5097 60 7
Protectie fină
alimentare șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0
Protectie fină
șuruburi
BITBUS Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
BLN Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN FRD 24 HF 5098 57 5
Protectie fină
șuruburi
CAN Cablu date Clemă fără 3 Șină DIN ✔ MDP-3 D-5-T 5098 40 7 Protectie
bus șuruburi combinată
Alimentare Clemă fără 2 Șină DIN ✔ VF24-AC/DC 5097 60 7
Protectie fină
electrică șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0
Protectie fină
șuruburi
CAN Cablu date Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
open șuruburi combinată
Tensiune Clemă fără 2 Șină DIN ✔ VF24-AC/DC 5097 60 7
Protectie fină
alimentare șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0
Protectie fină
șuruburi
C-BUS Clemă fără 2 Șină DIN MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN FRD 24 HF 5098 57 5 Protectie
șuruburi combinată
CC-Link Cablu date Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4-D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
Tensiune Clemă fără 2 Șină DIN ✔ VF24-AC/DC 5097 60 7
Protectie fină
alimentare șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0
Protectie fină
șuruburi
Data Highway Plus Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
Device Cablu date Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
Net șuruburi combinată
Tensiune Clemă fără 2 Șină DIN ✔ VF24-AC/DC 5097 60 7
Protectie fină
alimentare șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0
Protectie fină
șuruburi
Dupline Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN FRD 24 HF 5098 57 5 Protectie
șuruburi combinată
eBUS Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-48-T 5098 44 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină omega FRD 48 5098 52 2
Protectie fină
șuruburi
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
EIB Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T-10 5098 42 5 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T-10 5098 43 3 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6
Protectie de bază
șuruburi
ET 200 Clemă fără 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2
Protectie fină
șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
FIPIO / FIPWAY Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-5-T 5098 41 1 Protectie
șuruburi combinată
Foundation Fieldbus Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-48-T 5098 45 0 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ ✔ MDP-4 D-48-EX 5098 45 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Thread – ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0 Protectie
șuruburi metric combinată
Clemă fără 2 Filet - NPT ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0 Protectie
șuruburi combinată

1
Semnalizare de la distantă

42
Ghid de selectie - Sisteme BUS

Interfată Conectare Fire prote- Montare Testa- Surge voltage Item number Nivel de pro-

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


jate bil protection tectie
FSK Clemă fără 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2
Protectie fină
șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
șuruburi combinată
Genius Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
HARD Clemă fără 2 Șină DIN FRD 24 5098 51 4 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-EX 5098 43 2 Protectie
șuruburi combinată
Pini terminali 4 Filet -metric ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0
Protectie fină

Pini terminali 4 Filet - NPT ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0


Protectie fină

IEC bus Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-5-T 5098 41 1 Protectie
șuruburi combinată
Interbus Inline (I/O)s Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată
Interbus (Loop) Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T-10 5098 43 3 Protectie
șuruburi combinată
KNX Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T-10 5098 42 5 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T-10 5098 43 3 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN TKS-B 5097 97 6
Basc protection
șuruburi
LON Clemă fără 2 Șină DIN FRD 48 5098 52 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-48-T 5098 44 2 Protectie
șuruburi combinată
LRE Clemă fără 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
șuruburi combinată
LUXMATE Clemă fără 4 Șină DIN MDP-4 D-5-T 5098 41 1 Protectie
șuruburi combinată
M-BUS Clemă fără 2 Șină DIN FRD 24 5098 51 4 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată
Melsec Net 2 BNC 1 Diverse DS-BNC m/f 5093 25 2 Protectie de bază
BNC 1 Diverse DS-BNC f/f 5093 23 6 Protectie de bază
BNC 1 Diverse DS-BNC f/m 5093 26 0 Protectie de bază
MODBUS Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

șuruburi combinată
MPI bus Clemă fără 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-5-T 5098 41 1 Protectie
șuruburi combinată
N1 LAN Clemă fără 2 Șină DIN FRD 5 5098 49 2 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 20 Șină DIN LSA-B-MAG 5084 02 0
Protectie de bază
șuruburi
Clemă fără 2 Șină DIN LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie
șuruburi combinată
N2 bus Clemă fără 2 Șină DIN FRD 2-5 5098 79 4 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4 Protectie
șuruburi combinată
novaNet Clemă fără 2 Șină DIN FRD 12 5098 60 3 Protectie
șuruburi combinată
Clemă fără 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
șuruburi combinată

43
Ghid de selectie - Sisteme BUS

Interfată Conectare Fire prote- Montare Testa- FS1 Protectie la Item Nivel de protectie
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

jate bil supratensiune number


P bus, pro- Cablu date Clemă fără 2 Șină FRD 24 HF 5098 57 5
Protectie combinată
cess Bus, șuruburi omega
Panel Bus Clemă fără 2 Șină ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2
Protectie combinată
șuruburi omega
Tensiune ali- Clemă fără 2 Șină ✔ VF24-AC/DC 5097 60 7
Protectie fină
mentare șuruburi omega
Clemă fără 2 Șină ✔ ✔ VF24-AC/DC-FS 5097 82 0
Protectie fină
șuruburi omega
P-NET Clemă fără 4 Șină ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1
Protectie combinată
șuruburi omega
Procontic CS31 Clemă fără 2 Șină FRD 12 5098 60 3
Protectie combinată
șuruburi omega
Clemă fără 2 Șină ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2
Protectie combinată
șuruburi omega
Procontic T200 Clemă fără 4 Șină ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1
Protectie combinată
șuruburi omega
Profibus DP Clemă fără 2 Șină ✔ MDP-2 D-5-T 5098 40 4
Protectie combinată
șuruburi omega
Terminal cu 2 Șină FRD 5 HF 5098 57 1
Protectie combinată
șurub omega
SUB-D-9 9 Conector SD09-V24 9 5080 05 3 Protectie fină
Profibus PA Clemă fără 2 Șină ✔ MDP-2 D-48-T 5098 44 2
Protectie combinată
șuruburi omega
Clemă fără 4 Șină ✔ MDP-4 D-48-EX 5098 45 2
Protectie combinată
șuruburi omega
Pini termi- 2 Thread – ✔ FDB-2 24-M 5098 38 0
Protectie fină
nali metric
Pini termi- 2 Thread – ✔ FDB-2 24-N 5098 39 0
Protectie fină
nali NPT
Profinet Clemă fără 8 Șină ND-CAT6A/EA 5081 80 0
Protectie fină
șuruburi omega
SafetyBUS p Clemă fără 4 Șină ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1
șuruburi omega Protectie combinată

SDLC Clemă fără 4 Șină ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1


Protectie combinată
șuruburi omega
SIGMALOOP (SIGMASYS) Clemă fără 2 Șină FRD 24 5098 51 4
Protectie combinată
șuruburi omega
Clemă fără 2 Șină ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1
Protectie combinată
șuruburi omega
SIGMANET (SIGMASYS) Clemă fără 2 Șină FRD 24 5098 51 4
Protectie combinată
șuruburi omega
Clemă fără 2 Șină ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1
Protectie combinată
șuruburi omega
SINEC L1 Clemă fără 4 Șină ✔ MDP-4 D-5-T 5098 41 1
Protectie combinată
șuruburi omega

1
Semnalizare de la distantă

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

44
Ghid de selectie - Sisteme BUS

Interfată Conectare Fire prote- Montare Testa- Tip Articol nr. Nivel de pro-

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


jate bil tectie
SINEC L2 Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 5 HF 5098 57 1 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-4 D-5-T 5098 41 1 Protectie
combinată
SUB-D-9 9 Conector SD09-V24 9 5080 05 3 Protectie fină
SS97 SINIX Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
combinată
SUCONET Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN ✔ MDP-4 D-24-T 5098 43 1 Protectie
combinată
Crimp clamp 20 LSA LSA-B-MAG 5084 02 0 Protectie de bază
Crimp clamp 2 LSA LSA-BF-24 5084 02 8 Protectie fină
TTL Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN FRD 24 5098 51 4 Protectie
combinată
Clemă fără șuruburi 2 Șină DIN ✔ MDP-2 D-24-T 5098 42 2 Protectie
combinată
SUB-D-9 9 Conector SD09-V24 9 5080 05 3 Protectie fină
SUB-D-15 15 Conector SD15-V24 15 5080 15 0 Protectie fină
U bus Clemă fără șuruburi 4 Șină DIN 2x TKS-B 5097 97 6 Protectie de bază
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

45
46
Certificare Ex
Eclatoare de protecţie şi izolatori
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
Ghid de proiectare - Eclatoare de protecţie şi izolatoare

Eclatoare de protecţie şi izolatoare/autorizaţie ATEX 48

Principiu de instalare eclatoare de protecţie şi izolatoare 49


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

47
Eclatoare de protecţie şi izolatoare/autorizaţie ATEX
Ghid de proiectare - Eclatoare de protecţie şi izolatoare

Misiune Mod de funcţionare Aplicaţii


Eclatoarele de protecţie respectiv Eclatoarele de protecţie respectiv • Pentru realizarea unei legături
izolatoare OBO sunt destinate rea- izolatoare cuprind, după cum indi- indirecte la flanşele de izolare
lizării unei separări galvanice la ni- că şi denumirea, un eclator. Aces- (protecţie catodică împotriva co-
velul elementelor electrice ale in- ta este transpus din starea izolantă roziunii).
stalaţiei care nu sunt conectate în- în starea permeabilă pentru curent • Pentru şuntarea flanşelor de izo-
tre ele în scop de funcţionare. În dacă se aprinde un arc voltaic lare şi în zonele protejate împo-
cazul în care, în urma loviturilor de printr-un curent de şoc. Diferenţa triva exploziilor (verificat con-
trăsnet, are loc o urcare a pote- dintre izolator şi eclator de prote- form directivei ATEX 94/9/EG).
nţialului în cadrul unuia din ele- cţie este scopul de utilizare al • Evitarea tensiunii reziduale, în
mentele electrice ale instalaţiei, acestora. Izolatoarele separă diferi- special la sistemul TT.
izolatorul garantează o legătură tele potenţiale ale pământului, în • Pentru egalizarea potenţialului 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

conductibilă şi astfel o echilibrare timp ce eclatoarele de protecţie de protecţie la trăsnet conform


a potenţialului. sunt utilizate la cablurile aeriene DIN VDE 0185-305 (IEC
de la nivelul suportului de acope- 62305).
riş. • Pentru îmbinarea diferitelor sis-
teme de legare la pământ cu
scopul de a profita de toate pri-
zele de pământ pentru egaliza-
rea potenţialului de protecţie la
trăsnet.
• Ca măsură ce elimină necesita-
tea desprinderii îmbinărilor în
scopuri de măsurare şi verifi-
care.

48
Principiu de instalare eclatoare de protecţie şi izolatoare

Privire de ansamblu

Utilizare Descriere Tip Nr. art. Imagine produs

Izolator pentru flanşa izolantă l de ex. în staţii de reglare a presiunii ga- Tip 480 5240034
zului 5240077
l în special pentru zone EX 5240069
l pentru distanţierea rezistentă la curent
de trăsnet a benzilor izolatoare sau a îm-
binărilor cu şurub izolate

Ghid de proiectare - Eclatoare de protecţie şi izolatoare


Izolatori pentru separarea potenţialului l mai multe instalaţii de legare la pământ Tip 481 5240085
într-o clădire, de exemplu priză de pă- Pag.: 439
mânt de fundaţie sau de adâncime
l legare prin izolatoare
l fără coroziune electrochimică
l întreaga suprafaţă a prizei de împămân-
tare este activă

Conexiune pentru linii electrice aeriene l Eclator suport de acoperiş pentru izolare Tip 482 5240050
l distanţă cât mai mare între suportul de Pag.: 439
acoperiş al unui cablu aerian de înaltă
tensiune şi instalaţia de protecţie la trăs-
net
l distanţa < 0,5 m: eclator capsulat în
acord cu furnizorul de energie electrică
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Cuplarea instalaţiilor de împământare l mai multe instalaţii de legare la pământ Tip FS-V20 5099803
la o clădire Pag.: 439
l în cazul în care regimul de funcţionare al
unor echipamente electronice speciale
necesită o instalaţie separată de legare
la pământ, această împământare funcţio-
nală trebuie conectată la legătura de pă-
mânt de lucru
l evitarea diferenţelor de tensiune pericu-
loase
l pentru a menţine la distanţă tensiunile
de înaltă frecvenţă , faţă de legătura la
pământ funcţională se montează o bobi-
nă de şoc suplimentară

49
50
Sisteme de măsurare și verificare

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Ghid de planificare - Sisteme de măsurare şi verificare

Sisteme de măsurare şi verificare 52


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

51
Sisteme de măsurare şi verificare

Aparat de verificare ISOLAB

Aparat de verificare Life Control


Ghid de proiectare - Sistem de măsurare şi verificare

Verificarea aparatelor de prote- Verificarea cartuşelor descărcă- Aparatul de verificare Life Control
cţie la supratensiune în cadrul toarelor V50, V25, V20 şi V10 creat de OBO Bettermann permite
reţelelor de date Aparatul de testare ISOLAB permi- verificarea în stare montată a dis-
De multe ori este necesară verifi- te verificarea cartuşelor pozitivelor de protecţie fără a in-
carea aparatelor de protecţie la descărcătoarelor V50, V25, V20 şi fluenţa semnalul de date. Un crei-
supratensiune din cadrul reţelei de V10. Prin intermediul unui buton on de verificare îngust permite
date în vederea funcţionării aces- de reglare rotativ puteţi selecta contactul cu bariera de trăsnet
tora. Un aspect foarte important în descărcătorul OBO Better- montată. Microprocesorul integrat
acest caz este ca verificarea pro- mann corespunzător. Apoi se intro- afişează rezultatul verificării pe un
priu-zisă să nu aibă o influenţă ne- duce cartuşul descărcătorului display OLED şi îl evidenţează su-
gativă asupra semnalului de date. combinat, respectiv de supratensi- plimentar cu un semnal sonor. Un
une în orificiul prevăzut în acest LED conectabil în interiorul creio-
scop la nivelul aparatului. Ulterior, nului de verificare, o altă particula-
varistorul este verificat cu privire la ritate, permite orientarea şi în cele
capacitatea sa de funcţionare prin mai întunecat tablou de comandă.
intermediul tastei de verificare. Pe Geanta de verificare de calitate su-
lângă testarea descărcătoarelor, perioară pentru transportul în sigu-
ISOLAB oferă şi posibilitatea verifi- ranţă şi documentarea rezultatelor 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
cării izolaţiei conform VDE 0100- verificărilor face partea din această
610. inovaţie a OBO Bettermann.

52
Contor curent de trăsnet și supra- Verificarea instalaţiei de protecţie instalaţiei electrice. Cartela PCS
tensiune LSC I+II pentru detectarea la trăsnet cu sistemul PCS este fixată cu ajutorul unui suport
curentilor de impuls și a loviturilor Peak-Current-Sensor (PCS) este de cartelă pe conductorul rotund
de trăsnet (10/350, (8/20) și înre- un senzor de curent de vârf, care şi montată astfel la o distanţă defi-
gistrează producerea oricărui captează şi salvează curenţii de nită. Domeniul de măsurare al car-
eveniment, inclusiv ora și data pro- impuls pe o cartelă magnetică. telei este între 3 şi 120 kA. Dispo-

Ghid de proiectare - Sistem de măsurare şi verificare


ducerii evenimentului respectiv. Astfel are loc un control pentru a zitivul de citire al cartelei magneti-
vedea dacă un trăsnet a lovit insta- ce permite evaluarea datelor de
laţia de protecţie la trăsnet şi ce pe Peak-Current-Sensor. Valoarea
curent maxim de trăsnet a curs corespunzătoare a curentului de
prin instalaţie. vârf este afişată pe display.
Dacă montaţi sistemul PCS între Alternativ, OBO Bettermann vă ofe-
secţiunea de la sistemul de echi- ră serviciul de citire a cartelei în lo-
potenţial către instalaţia de legare cul dumneavoastră. În acest caz
la pământ, puteţi măsura şi curen- adresaţi-vă reprezentanţei dumne-
tul de trăsnet cuplat în clădire. Re- voastră OBO Bettermann sau su-
zultatele pot oferi informaţii cu pri- cursalei respective.
vire la eventualele daune la nivelul
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

53
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Sisteme de egalizare de potenţial


Pentru interior și exterior
Zona industrială și zona Ex

54
Ghid de proiectare - Sisteme de egalizare potenţial

Planificare egalizare de potenţial 56


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

55
Ghid de proiectare - Sisteme de egalizare potenţial

Calea curentului de trăsnet: 1 = 100%, 2 = 50%, 3 = max. 50%

Rolul şi funcţionarea protecţiei conform normelor DIN EN 62305 trebuie conectate la sistemul de
interioare la trăsnet (IEC 62305). egalizare potenţial printr-un des-
Instalaţia de protecţie interioară la cărcător de curent de trăsnet de
trăsnet are funcţia de a înlătura for- Elementele instalaţiei care trebu- tip 1.. Descărcătoarele trebuie co-
marea de scântei în instalaţia care ie conectate nectate cât mai aproape posibil de
trebuie protejată. Scânteia poate În acest caz, la sistemul de egali- sistemul de egalizare potenţial la
să apară mai ales atunci când, da- zare potenţial trebuie conectate ur- intrarea cablurilor în clădire. Co-
torită scurgerii curentului de trăs- mătoarele componente ale insta- nectarea descărcătoarelor de su-
net printr-un conductor (de coborâ- laţiei: pratensiune trebuie realizată con-
re) apar diferenţe mari de potenţial • Structurile metalice ale constru- form DIN V VDE V 0100-534. Di-
faţă de părţile metalice sau electri- cţiei mensiunile minime pentru legături-
ce ale instalaţiei. Dintre toate, in- • Instalaţii din metal le de echipotenţial de protecţie la
stalaţiile electrice pentru tehnica • Elemente exterioare conductoa- trăsnet (dacă nu sunt cerute secţi-
energetică şi informaţională trebuie re uni transversale mai mari prevăzu-
în mod special protejate, deoarece • Echipamente ale tehnicii electri- te de alte norme) au următoarele 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

prin sistemul de legare la pământ ce energetice şi de informaţii secţiuni transversale:


şi cel de egalizare potenţial se cre- • Cupru: 16 mm2
ează o legătură directă între insta- • Aluminiu: 25 mm2
laţia exterioară de protecţie la trăs- Sistemul de egalizare potenţial • Oţel: 50 mm2
net şi instalaţia din clădire. Pentru Sistemul de egalizare potenţial tre-
a evita daune la nivelul instalaţiei buie instalat în subsol sau la nive-
clădirii este necesară realizarea lul pământului. În acest caz, cablu-
unui sistem de egalizare potenţial rile de energie electrică şi de date

Dimensiunea minimă a conductorilor, clasa de protecţie de la I la IV


Secţiune conductori, care leagă diferite şine de egalizare Secţiunea conductorilor, care leagă instalaţiile
Material
potenţial între ele sau cu instalaţia de legare la pământ metalice interioare cu şina de egalizare potenţial
Cupru 16 mm² 6 mm²
Aluminiu 25 mm² 10 mm²
Oţel 50 mm² 16 mm²

56
Sisteme de egalizare de potenţial

În principiu, supratensiunile foarte Descărcări electrice Scăderea tensiunii pe rezistenta


mari apar de pe urma loviturilor de (LEMP: Lightning Electro Magne- prizei de pământ rezultă din produ-
trăsnet directe sau în vecinătatea tic Impulse) sul curentului partial de trăsnet (i)
sistemelor energetice. În plus, cu- Conform standardului international și al rezistentei prizei de pământ
rentul de trăsnet generează supra- de protec ie la trăsnet IEC 62305, (R). Această diferentă de potential
tensiuni excesive la distante de câ- loviturile de trăsnet directe de pâ- se va afla între pământul local
iva 100 de metri prin cuplaje ca- nă la 200kA vor fi deviate în condi- (continuitate electrică) și liniile acti-
pacitive, inductive și galvanice în tii de sigurantă. Curentul va fi cu- ve împământate la distantă.
bucle conductoare. Se vor cupla plat în sistemul de împământare,
supratensiuni foarte mari într-o ra- iar prin scăderea tensiunii la rezis-
ză de până la 2 km. Procesele de tenta prizei de pământ, jumătate
comutare de încărcături inductive din curentul de trăsnet va fi cuplat
din reteaua de tensiune medie și în instalatia interioară. Curentul
joasă generează supratensiuni pe- partial de trăsnet se distribuie, la
riculoase. rândul lui, pe liniile de energie
electrică introduse (numărul de fire
introduse ale liniei de energie elec-
trică) și aproximativ 5% în liniile de
date existente.

Ghid de proiectare - Sisteme de egalizare potenţial


Supratensiunile cele mai mari
sunt generate de lovituri de
trăsnet. Conform VDE 0185-
305(IEC 62305), loviturile de
trăsnet sunt simulate de curen-
ti de impuls de trăsnet de până
la 200kA (10/350 μs).
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Impact 100 % Iimp = max 200kA (IEC 62305)

2 Sistem de împământare ~ 50 % I = 100kA (50 %)

3 Instalatie electrică ~ 50 % I = 100kA (50 %)

4 Reţea de date ~ 5% I= 5kA (5%)

Distributia tipică a curentului de trăsnet

57
58
Sisteme de legare la pământ

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ

Principii de bază ale împământării 60

Ghid ajutor decizional pentru priza de fundatie 62

Ghid de selecţie priză de pământ de fundaţie 63

Ghid de selecţie centură de împământare 65


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

59
Sisteme de legare la pământ
Ghid de proiectare - Sisteme de legare la pământ

Instalatia unei prize de pământ de fundatie

Conform standardelor, pentru fie- Rolurile unei instalaţii de legare Urmările unui sistem de împă-
care instalatie este nevoie de un la pământ mântare executat necorespunză-
sistem de împământare. • Conducerea curentului de trăs- tor:
net în sol • Supratensiunile periculoase pri-
Ce se întelege prin ”sistem de îm- • Egalizarea potentialului dintre vind egalizarea de potential
pământare”? conductoare • Fără decurs uniform de poten-
Definitiile necesare se găsesc în • Controlul potentialului în apropi- tial la sistemul de împământare
standardul DIN VDE 0100-200 erea peretilor conductori ai • Distrugerea fundatiei printr-o su-
(IEC 60050-826) - Realizarea echi- structurii prafată de deviatie prea mică a 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
pamentelor de joasă tensiune: No- curentului de trăsnet de mare
tiuni. putere!
• „Ansamblul conexiunilor și dis- • Distrugerea fundatiei prin legă-
pozitivelor electrice folosite pen- turile efectuate necorespunzător
tru legarea la pământ a unei re- (fără conexiune de cleme)
tele, unei instalatii sau a unui • Cuplarea galvanică a energiilor
mijloc de operare.“Precum și: înalte de trăsnet
• „Element conductiv încorporat
în sol sau într-un alt mediu spe-
cific conductiv, care se află în
contact electric cu pământul.“

60
Împământare conform VDE 0185-305-3 (IEC 62305)

Tip A Tip B
• Împământare pe orizontală • Priza de pământ perimetrală (priză de suprafaţă)
• Împământare verticală • Priză de pământ de fundaţie
(împământare adâncă sau tijă)

Sisteme de paratrăsnet interne și externe

Metode de planificare Standardul diferentiază sistemele


Normele VDE 0185-305-3 (IEC de legare la pământ de tip A și de
62305-3) impun legătura echipo- tip B. Împământările tip A sunt îm-
tentială a sistemului de protectie la pământări verticale sau orizontale
lovituile de trăsnet. Aceasta înse- (împământări adânci, tije de împă-
amnă că sistemele individuale de mântare). O împământare de tip B
legare la pământ trebuie să fie co- este orice împământare de supra-
nectate împreună pentru a crea un fa ă..
sistem global de legare la pământ.

Electrod de împământare - fără paratrăsnet

Materiale pentru împământare pentru utilizare în beton


• Acoperire minimă cu beton de 5 cm pe toate păr ile; prindere de armătură la
max 2 m
• Distantă maximă 20x20 m cu protectie conform VDE 0185-305-4: 5 x 5m
• Fundatie fără armătură: Material nr. 1.4571/1.4404 ,V4A

Ghid de proiectare - Sisteme de legare la pământ


Tip Nr. art. Descriere
5052 5019 34 7 Bandstahl 30x3,5mm FT

250 A-FT 5313 01 5 Prindere de platbandă cu armătură FT


Conductor func ional de egalizare a poten ialului și
inel de împământare
1814 FT 5014 46 8 Clemă de armătură pană la Ø 14mm
fără paratrăsnet fundatie izolată
1814 FT D37 5014 46 9 pentru întărire Ø 16-37mm

205 B-M10 VA 5420 00 8 Punct fix de legare la pământ M10

Bilă de protectie 5018 01 4 Capac de protectie pentru platbandă

Material pentru împământare și conectare,


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

pentru utilizarea în pământ sau în curătenie


• Nr. material 4571/ 1.4404 ,V4A; Cleme cu protecţie împotriva coroziunii
• Minim 0,8 m adancime, amplasare în afara stratului de drenare, strat anti-înghe
(zonă umedă)
• Mască: fără paratrăsnet: 20 x 20m, legătură între împământare și beton: la fiecare
20m,
Conductor func ional de egalizare a poten ialului cu paratrăsnet: 10 x 10m, legătură între împământare și beton: fiecare conductor
și inel de împământare
cu paratrăsnet fundatie izolată
Tip Nr. art. Descriere
RD 10 V4A 5021 64 2 Conductor rotund Ø10mm V4A

250 V4A 5312 92 5 Clemă pentru conductor rotund și bandă de o el

Material pentru egalizare de potenţial


Tip Nr. art. Descriere
1801 VDE 5015 65 0 Șină pentru egalizare de poten ial, industrială

61
Ghid pentru determinarea dimensiunii ochiurilor de reţea în cazul centu-
rii de împământare şi al prizei de pământ de fundaţie

Începere proiectare

Rezistentă mărită la trecerea Fundatii individuale, de Există fundatii întărite?


prin sol, de exemplu prin „vana exemplu pentru suporturi-
neagră“, „vană albă“, izolarea le de constructie?
perimetrului inclus în volumul nu nu nu
disponibil?

da da

Sunt necesare mă- Echipati fiecare fundatie Fundatii fără armătură /


suri de protecţie la cu o priză de pământ cu Fundatii din beton fibro-
trăsnet? o lungime ≤ 2,5 m s/Beton cilindrat

da
Material acoperit cu cel
putin 5 cm șapă
da nu

da

Centură de împământare Centură de împământare Electrozi pentru împă- Împământare funda ie Împământare funda ie
în afara plăcii de pardo- în afara plăcii de pardo- mântare fundatie din toa- Dimensiunile ochiurilor Dimensiunile ochiurilor
seală/Izolatie seală/Izolatie te fundatiile individuale ≤ 20 m x 20 m ≤ 20 m x 20 m
Dimensiunile ochiurilor Dimensiunile ochiurilor dintr-un inel închis
≤ 10 m x 10 m ≤ 20 m x 20 m Dimensiunile ochiurilor
≤ 20 m x 20 m
≤ 20 m x 20 m

Material V4A, Material- Material V4A, Material- Material V4A, Material- Material cu minim 5 cm Material cu minim 5 cm
Ghid de proiectare - Sisteme de legare la pământ

Nr. 1.4571/1.4404 Nr. 1.4571/1.4404 Nr. 1.4571/1.4404 strat de acoperire cu be- strat de acoperire cu be-
ton montat sau din o el ton montat sau din o el
inoxidabil V4A, nr. mate- inoxidabil V4A, nr. mate-
rial 1.4571/1.4404 rial 1.4571/1.4404

Conductor functional de egalizare a potentialului în ca- La fiecare 2 m o legătură a funda iei de împământare
drul plăcii de pardoseală, Dimensiunea ochiurilor ≤ montată pentru armătură
20 m x 20 m și la fiecare 2 m o legătură cu armură

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


O conexiune între electrozii inelului de împământare și
electrozii de legare a echipotentialelor functionale în
sistemele de protectie împotriva trăsnetelor cel putin la
fiecare 20 m; Cel putin o conexiune per descărcătorul
inferior

Componentele de legătură pentru racordarea la șina


principală de împământare, derivatii ale unui sistem de
paratrăsnet, terminalele de conectare trebuie să prezin-
te înaintea punctului de intrare în spatiul respectiv o
lungime de minim 1,5 m. Terminalele trebuie să fie
marcate strident pe durata constructiei pentru protectie!

Măsurare și documentatie

62
Ghid de selecţie priză de pământ de fundaţie

Priză de pământ de fundaţie

Utilizare Denumire Tip Nr. art. Imagine produs

Priză de pământ de fundaţie Platbandă, oţel zincat, 30 m 5052 DIN 30X3.5 5019 34 5
pentru măsuri de protecţie Pag.: 476
la trăsnet conform VDE
0185-305-3 (IEC 62305) şi
pentru măsuri de protecţie
împotriva descărcărilor elec- Conductor rotund, oţel zincat, 80 m RD 10 5021 10 3
trice conform DIN 18014 Pag.: 477

Distanţier, lungime 250 mm, oţel zincat 1 81 1 5014 01 8


Pag.: 497

Distanţier, lungime 400 mm, oţel zincat 1811 L 5014 02 6


Pag.: 497

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, oţel 25 0 5312 90 6


zincat Pag.: 493

Legătură cruce pentru platbandă, oţel zincat 256 A-DIN 30 FT 5314 65 8


Pag.: 490

Clemă de prindere în paralel, oţel zincat 259 A FT 5315 51 4


Pag.: 495

Ghid de proiectare - Sisteme de legare la pământ


Clemă de legătură pentru armături de oţel, oţel zincat 1814 FT 5014 46 8
Pag.: 496

Conductor rotund din oţel zincat cu înveliş din PVC, 75 m RD 10-PVC 5021 16 2
Pag.: 477

Perforatie etanșă DW RD10 2360 04 1


Pag.: 496

Perforatie etanșă DW FL30x3,5 2360 04 3


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Pag.: 496

63
Ghid de selectare centură de împământare pentru măsuri de protecţie la
trăsnet

Centură de împământare

Utilizare Denumire Tip Nr. art. Imagine produs

Centură de împământare Platbandă, oţel zincat, 30 m 5052 DIN 30X3.5 5019 34 5


pentru măsuri de protecţie Pag.: 476
la trăsnet conform VDE
0185-305-3 (IEC 62305)
Nu este adecvată pentru te-
ren noroios sau umed! Platbandă, oţel zincat, 60 m 5052 DIN 30X3.5 5019 34 7
Pag.: 476

Conductor rotund, oţel zincat, 80 m RD 10 5021 10 3


Pag.: 477

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, oţel 252 8-10 FT 5312 31 0
zincat Pag.: 491

Legătură cruce pentru platbandă, oţel zincat 256 A-DIN 30 FT 5314 65 8


Pag.: 490

Centură de împământare Platbandă, oţel inox V4A, 25 m 5052 V4A 30X3.5 5018 73 0
pentru măsuri de protecţie Pag.: 476
la trăsnet conform VDE
0185-305-3 (IEC 62305)
Universal folosită în multe
medii. Platbandă, oţel inox V4A, 50 m 5052 V4A 30X3.5 5018 70 6
Pag.: 476
Ghid de proiectare - Sisteme de legare la pământ

Conductor rotund, oţel inox V4A, 50 m RD 10-V4A 5021 64 2


Pag.: 478

Conductor rotund, oţel inox V4A, 80 m RD 10-V4A 5021 64 7


Pag.: 478

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, V4A 252 8-10 V4A 5312 31 8
Pag.: 491

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Legătură cruce pentru platbandă, V4A 256 A-DIN 30 V4A 5314 65 9
Pag.: 490

Bandă din plastic pentru protecţie împotriva coroziunii, 10 m 356 50 2360 05 5


Pag.: 501

64
Ghid de selectare centură de împământare pentru măsuri de protecţie
împotriva şocurilor electrice

Centură de împământare

Utilizare Denumire Tip Nr. art. Imagine produs

Centură de împământare Platbandă, oţel inox V4A, 25 m 5052 V4A 30X3.5 5018 73 0
pentru măsuri de protecţie Pag.: 476
împotriva şocurilor electrice
conform DIN 18014

Platbandă, oţel inox V4A, 50 m 5052 V4A 30X3.5 5018 70 6


Pag.: 476

Conductor rotund, oţel inox V4A, 50 m RD 10-V4A 5021 64 2


Pag.: 478

Conductor rotund, oţel inox V4A, 80 m RD 10-V4A 5021 64 7


Pag.: 478

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, V4A 252 8-10 V4A 5312 31 8
Pag.: 491

Legătură cruce pentru platbandă, V4A 256 A-DIN 30 V4A 5314 65 9


Pag.: 490

Bandă din plastic pentru protecţie împotriva coroziunii, 10 m 356 50 2360 05 5


Pag.: 501

Ghid de proiectare - Sisteme de legare la pământ


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

65
66
Sisteme de captare şi coborâre

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Ghid de proiectare pentru instalaţii de captare şi coborâre

Clase de protecţie la trăsnet 68

Materiale în cadrul protecţiei exterioare la trăsnet 69

Principiu de instalare clădire cu acoperiş tip terasă 70

Principiu de instalare clădire cu acoperiş ascuţit 71


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

67
Clase de protecţie la trăsnet

Clasele de protecţie la trăsnet şi Directiva VDS


clasificarea Clasa de protecţie necesară se
Înainte de începerea proiectării stabileşte prin estimarea riscului
unui sistem de protecţie la trăsne- de deteriorare conform DIN EN
t obiectivul ce urmează a fi protejat 62305-2 (IEC 62305-2), dacă nu
trebuie încadrat într-o clasă de pro- este specificată prin reglementări.
tecţie. În acest context, eficacitatea O altă posibilitate de determinare
clasei de protecţie la trăsnet I este a clasei de protecţie la trăsnet es-
definită drept cea mai mare cu 98 te dată de directiva VdS 2010
de procente, iar clasa de protecţie (protecţie la trăsnet şi supratensiu-
IV cu 81 de procente drept cea nii orientată în funcţie de risc), pu-
mai mică (a se vedea tabelul cu blicată de Federaţia Germană de
parametrii de expunere). Costurile Asigurări (GDV).
realizării unui sistem pentru prote-
cţia la trăsnet (de ex. unghiul nece-
sar de protecţie, distanţa între
ochiurile reţelei şi coborâri) clasa I
sunt mai mari decât ale unuia cla-
sa IV.
Alte informaţii puteţi obţine pe
www.vds.de, la serviciul OBO cli-
enti, la telefon
+40 (21) 4574566/86 sau pe
www.obo.ro.
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

Parametrii de pericol în raport cu clasele de protecţie la trăsnet


Valoarea maximă a
Clasa de protecţie la trăsnet Valoarea minimă a curentului de trăsnet Probabilitatea de captare
curentului de trăsnet
I 3 kA 200 kA 98 %
II 5 kA 150 kA 95 %
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
II 10 kA 100 kA 88 %
IV 16 kA 100 kA 81 %

Clasa de protecţie la trăsnet pe baza directivei VdS 2010


Clasa de prote-
Domeniu de utilizare
cţie la trăsnet
Centre de calcul, zone militare, centrale nucleare I
Zone cu protecţie împotriva exploziilor în industrie şi chimie II
Instalaţii fotovoltaice > 10 kW III
Muzee, şcoli, hoteluri cu peste 60 de paturi III
Spitale, biserici, depozite, spaţii de întâlnire pentru mai mult de 100 respectiv 200 de persoane. III
Clădiri administrative, centre comerciale, clădiri de birouri şi bănci cu o suprafaţă mai mare de 2000 m² III
Clădiri rezidenţiale cu mai mult de 20 de locuinţe, blocuri cu peste 22 m înălţime III
Fotovoltaic (< 10 KW) III

68
Materiale în cadrul protecţiei exterioare la trăsnet

Materii prime şi materiale


Pentru protecţia exterioară la trăs- Exemple sau sol, trebuie executate cu pro-
net se preferă utilizarea următoare- După cum puteţi vedea în exem- tecţie la coroziune. La punctele de
lor materiale: oţel zincat la cald, ple, legătura din cupru de la nive- îmbinare din pământ trebuie să
oţel inoxidabil (VA), cupru şi alumi- lul ţevii de apă a ruginit şi există aplicaţi un strat adecvat ca prote-
niu. posibilitatea desprinderii acesteia. cţie la coroziune. Aluminiul nu tre-
Dacă este necesară o legătură în- buie pozat imediat (fără distanţă),
Coroziune tre două materii prime diferite care în sau sub tencuială, mortar sau
Riscul de coroziune apare în spe- nu este recomandată, puteţi utiliza beton şi nici în sol – posibilele ur-
cial în cazul îmbinărilor diferitelor piese de legătură pentru două me- mări sunt prezentate în exemplul
materiale. Din acest motiv, deasu- tale. Exemplul prezintă utilizarea din dreapta jos. În tabelul „Combi-
pra suprafeţelor zincate sau piese- unei piese de legătură pentru do- naţii de materiale“ sunt evaluate
lor din aluminiu nu trebuie montate uă metale în cazul unui jgheab de combinaţiile posibile de material în
piese din cupru, deoarece particu- acoperiş din cupru la care a fost privinţa coroziunii la contactul cu
lele de cupru ar putea ajunge pe conectat un conductor rotund din aerul.
suprafaţa zincată în urma ploii sau aluminiu. Puncte cu risc ridicat de
a altor influenţe. În plus rezultă un coroziune, precum intrări în beton
element galvanic care provoacă o
coroziune mai rapidă a suprafeţei
de contact.

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Combinaţii de materiale fără pericol ridicat de coroziune


Oţel, zincat Aluminiu Cupru Oţel inox Titan Staniu
Oţel, zincat da da nu da da da
Aluminiu da da nu da da da
Cupru nu nu da da nu da
Oţel inox da da da da da da
Titan da da nu da da da
Staniu da da da da da da

69
Principiu de instalare clădire cu acoperiş tip terasă

La clădirile cu acoperișuri plate, în


general se utilizează metoda grilei.
Structurile de acoperiș, cum ar fi
sistemele fotovoltaice, instalatiile
de climatizare, luminile pentru aco-
perișuri și ventilatoare, sunt prote-
jate cu tije suplimentare.
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Bloc de cleme

2 Piesă de distanţiere

3 Suport conductor pentru acoperiş

4 Suport conductor

5 Distanţier izolat

6 Suport sistem de captare

7 Tijă de captare

8 Bandaj de protectie la foc peste aticul izolat

9 Piesă de dilataţie

10 Piesă de legătură rapidă Vario

70
Principiu de instalare clădire cu acoperiş ascuţit

Punctele expuse, de ex. creasta,


coșurile de fum și orice structuri
de acoperiș, trebuie să fie proteja-
te cu un sistem de captare.

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Suport conductor pentru ţigla de coamă

2 Piesă de legătură rapidă Vario

3 Suport conductor pentru acoperiş

4 Conductor rotund

5 Tijă de captare

6 Suport conductor

7 Bridă pentru jgheaburi

71
72
Sistem OBO isCon®
Protecţie izolată la trăsnet
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

Sistem de captare cu tijă isFang 74

Sistem OBO isCon® 75

Sistem de captare şi coborâre 76

Principiu de instalare, spatii Ex 77

Domenii Ex 78
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

73
Sistem de captare cu tijă isFang

Instalat uşor şi simplu


Sistemul modular de tije de capta-
re OBO isFang oferă o soluţie ra-
pidă, şi în mod liber instalabi-
lă pentru sisteme de tije de capta-
re izolate precum şi tije înalte de
captare pentru un unghi de prote-
cţie cât mai mare posibil.

Versiune izolată
Tijele de captare izolate protejea-
ză supraconstrucţiile electrice şi
metalice de pe acoperiş ţinând
cont de distanţa de separaţie (s)
conform VDE 0185-305-3 (IEC
62305-3). O secţiune izolată
de 1,5 metri din material plastic
ranforsat cu fibră de sticlă (GFK)
garantează o distanţă suficientă
faţă de toate construcţiile de pe
acoperiş. Şi structuri complexe de
clădiri pot fi protejate cu ajutorul
gamei largi de accesorii de sistem.

Varianta aluminiu
Tijele de captare cu 3 elemente,
cu o lungime de 4 până la 8 metri,
din aluminiu completează sistemul
convenţional de captare compus
din tijă de captare şi piatră care
este utilizat până la o înălţime de 4
metri. Pentru fixarea diverselor ti-
je de captare vă stau la dispoziţi-
e diferite suporturi pentru montajul
pe perete, ţeavă sau colţ precum
şi două stative cu trei picioare cu
diferite unghiuri de deschidere.
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

74
Sistem OBO isCon®

EVA (copolimer etilen-vinilacetat) de conductivitate


slabă, rezistent la UV
2 VPE (polietilenă reticulată) conductiv

3 Izolatie VPE (polietilenă reticulată)

4 Linie de cupru de 35 mm²

Structura conductorului izolat rezistent la înalta tensiune OBO isCon®

Testat: distantă de separatie Flexibilitate deplină pe şantier


În instalaţiile complexe, deseori 0,75 m şi curent de trăsnet până Conductorul OBO®-isCon® poate fi
nu mai pot fi realizate distanţele la 150 kA utilizat în mod flexibil. Conductorul
de separaţie necesare cu ajutorul După primul racord de potential electric isCon® este livrat la tam-
coborârilor convenţionale, deoa- de după elementul de racordare, bur. Astfel utilizatorul poate tăia la
rece condiţiile structurale nu per- linia isCon® reflectă o distantă de fata locului exact la lungimea dori-
mit distanţele necesare între co- separatie echivalentă de 0,75 me- tă şi confecţiona după necesitate.
borâri şi instalaţiile electrice. Cu tri în aer conform VDE 185-305-3 Cu alte cuvinte: nu se comandă
toate acestea, pentru a fi respec- (IEC 62305). Este posibilă o insta- cabluri gata realizate, ci se lucrea-

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


tată distanţa de separaţie se folo- lare direct pe suprastructuri metali- ză flexibil şi economic în funcţie de
sesc siteme izolate de protecţie ce şi electrice. O lovitură directă condiţiile reale. Pentru a realiza
la trăsnet, cum ar fi conductorul între coborâre şi obiectul de prote- proiectarea şi pozarea conductoru-
OBO isCon®. jat nu poate avea loc. lui isCon® într-un mod profesionist
sunt necesare cunoştinţe speciali-
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

zate. Acestea sunt prevăzute în in-


structiunile de instalare curente,
dar ele pot fi, de asemenea, apro-
fundate în workshop-uri OBO.

75
Sistem OBO isCon®: captare şi coborâre

Sistemul de captare Coborârea Distanţa de separaţie


Pozarea sistemului de captare Numai elementul de conectare tre- Calculul distanţei de separaţie
se planifică în conformitate buie legat la unitatea de captare conform DIN EN 62305-3 (VDE
cu DIN EN 62305-3 (VDE 0185- sau la coborârea continuă a prote- 0185-305-3) partea 6.3 punctul în
305-3) partea 5.2. Aria care trebu- cţiei exterioare la trăsnet. Conduc- care este conectat conductorul
ie protejată trebuie creată specia- torul trebuie să se afle în aria de isCon®. Lungimea (l) se măsoară
l în conformitate cu înalţimea şi protecţie a sistemului de captare şi de la punctul de conectare al con-
aranjamentul sistemului de cap- să fie fixat la o distanţă de maxi- ductorului până următorul plan al
tare. mum un metru utilizând materialul egalizării potenţialului pentru prote-
de instalare indicat. Dacă se trec cţia la trăsnet ( de exemplu insta-
cabluri prin clădire, atunci trebuie laţia de legare la pământ). Se veri-
luate în considerare măsuri specia- fică dacă distanţa de separaţie cal-
le de protectie precum etanșarea culată (s) este mai mică decât dis-
la foc. tanţa de separaţie echivalentă spe-
cifică a conductorului isCon®. Da-
că se depăşeşte distanţa speci-
fică, atunci trebuie instalate cobo-
râri suplimentare.
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Lungimi maxime ale conductorului isCon la s = 0,75 m


Clasă de protecţie la trăsnet LPS Numărul de coborâri Lungimea la s=0,75 m
I 1 -
2 14,20
3 şi mai mult 21,30
II 1 12,50
2 18,94
3 şi mai mult 28,40
III 1 18,75
2 28,40
3 şi mai mult 42,61
Un calcul exact al distanţei de separare face posibilă utilizarea conductorului isCon.
NOTĂ: Valorile din tabel sunt valabile pentru toate tipurile prizei de pământ tip B și tip A, la care rezistenţa prizei de pământ a electrozilor alăturaţi nu
diferă cu un factor mai mare ca 2 . Dacă rezistenţa prizei de pământ a unui electrod depăşeşte factorul 2, trebuie luat kc = 1 . Sursa: tabel 12 DIN EN
62305-3:2011

76
Principiul de instalare isCon în zone cu risc de explozie

In zonele Ex 1 şi 21, după prima


conexiune de potenţial, conducto-
rul OBO isCon® ar trebui conectat
la distanţe regulate (0,5 metri) utili-
zând suporţi metalici de conductor
(de exemplu isCon H VA sau PAE)
la egalizarea de potenţial. În cazul
unei lovituri de trăsnet, curentul de
trăsnet nu trebuie să se scurgă
prin egalizarea de potenţial şi tre-
buie să fie în interiorul unghiului de
protecţie al instalaţiei de protecţie
la trăsnet.

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Conductor isCon®

2 Tijă de captare isFang 4 m cu conductor exterior isCon®

3 Tijă de captare isFang 6 m cu conductor exterior isCon®

4 Conectarea potenţialului

77
Sistem OBO isCon®: Zone Ex

Instalare în zone cu pericol de ex- Pentru sisteme Ex cu zone Ex 2 şi


plozie 22, suplimentul 2 (VDE 0185-305-
La proiectarea şi executarea unui 3, punct 4.3) atestă că atmosfere
sistem de protecţie la trăsnet prin Ex se întâlnesc doar în situaţii rare,
zone cu pericol de explozie trebu- neprevăzute.
ie luate în calcul în mod special ur- De aceea este posibilă poziţiona-
mătoarele reguli: rea în zonele Ex 2 şi 22 a unităţilor
• DIN EN 62305-3 – partea D – de captare luând în considerare
„Informaţii suplimentare pentru partea D din DIN EN 62305-3
sisteme de protecţie la trăsnet (VDE 0185-305-3).
pentru instalaţii cu pericol de ex-
plozie“
• VDE 0185-305-3 – supliment 2
– „ Informaţii suplimentare pen-
tru instalaţii de construcţie spe-
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

ciale“ In zonele Ex 1 şi 2, după prima co-


nexiune de potenţial, conductorul
OBO isCon® ar trebui conectat la
distanţe normale (0,5 metri) utili-
zând suporţi metalici de conductor 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

(de exemplu isCon H VA sau PAE)


la egalizarea de potenţial. În cazul
unei lovituri de trăsnet, curentul de
trăsnet nu trebuie să se scurgă pri-
n egalizarea de potenţial şi trebuie
să fie în interiorul unghiului de pro-
tecţie al instalaţiei de protecţie la
trăsnet.

Legăturile cu şurub trebuie asi-


gurate împotriva autoblocării.

78
Sistem OBO isCon®: exemple de utilizare

Exemplu de utilizare: acoperișuri Exemplu de utilizare instalaţii de Aspecte estetice


moi telecomunicaţii În zone bine vizibile, precum şi ori-
Acoperişurile moi ca de exemplu Instalaţii ca cele de telecomunicaţii unde este important aspectul este-
paie sau stuf necesită protecţie ri- trebuie integrate în conceptul de tic, se recomandă utilizarea con-
dicată împotriva loviturilor de trăs- protecţie la trăsnet, mai ales în ca- ductorului isCon® în tija de cap-
net şi a riscului de incendiu rezul- zul retehnologizării. tare. Egalizarea de potenţial după
tat. Constrângerile de spaţiu și a in- primii 1,5 metri se face în tijă. Se
Pentru a îndeplini cerintele estetice fluenţei semnalelor de difuzare pot împământează toată ţeava suport,
ale clientului se recomandă utiliza- fi depăşite construind un sistem de asigurându-se astfel egalizarea de
rea unui sistem isCon® pentru pro- protecţie împotriva trăsnetelor folo- potenţial. O soluţie de instalare
tecţie la trăsnet. Sistemul de capta- sind cablul OBO isCon®. Simpla in- simplă şi perfectă din punct de ve-
re este implementat utilizând tije cludere în sistemul existent de pro- dere vizual.
de captare, care permit pozarea tecţie la trăsnet, precum şi prote-
cablurilor în interior (tip isFang cţia separată la trăsnet pot fi im-
IN).Varianta gri a cablului isCon® plementate uşor, în conformitate
garantează un grad de protecţie ri- cu standardele.
dicat şi se foloseşte în cazul aco-
perişurilor moi. Astfel cablul poate
fi pozat sub acoperişul moale.

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


Pentru indicaţii de montaj detalia-
te consultaţi manualul sistemulu-
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

i OBO isCon®.

79
Simboluri

Verificat la curent de trăsnet

Verificat la curent de trăsnet clasa H (100kA)

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV, Republica Cehă

Certificat ATEX pentru zonele cu protecţie la explozii

Rusia, GOST The State Committee for Standards

KEMA-KEUR, Olanda

Marcarea produselor metrice


M
MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapesta, Ungaria

Asociaţia Austriacă pentru Electrotehnică, Austria

Underwriters Laboratories Inc., USA

Inspectoratul elveţian pentru curentul de înaltă tensiune, Elveţia

Underwriters Laboratories Inc., USA

Asociaţia întreprinderilor de electrotehnică, electronică, tehnică informaţională, asociaţie înregistrată, Germania

Uniunea Germană pentru Electrotehnică, siguranţă verificată

5 ani garanţie

fără halogen; fără clor, fluor şi brom

INMETRO, Brazilia

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

80
Explicaţie pictogramă

Clase de protecţie la trăsnet Aplicaţii


Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Power over Ethernet
respectiv IEC 61643-11
Sistem de 230/400 V

Dispozitiv de protecţie combinat din tipul 1 şi tipul 2 Grad de protecţie IP 54

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Tip de protecţie IP 65


respectiv IEC 61643-11
Metale materiale
Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Aluminiu
respectiv IEC 61643-11
Oţel inoxidabil 1,4301

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Oţel inoxidabil 1.4401


respectiv IEC 61643-11
Oţel inoxidabil 1.4404

Zone de protecţie la trăsnet Oţel inoxidabil 1.4571

Trecere de la LPZ 0 la 1 Cupru

Trecere de la LPZ 0 până la 2. Alamă

Trecere de la LPZ 0 la 3 Oţel

Trecere de la LPZ 1 la 2 Fontă maleabilă

Trecere de la LPZ 1 până la 3 Turnarea zincului sub presiune

Trecere de la LPZ 2 la 3 Materiale sintetice

Aplicaţii Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă

Semnalizare la distanţă P Petrolatum

Semnalizare acustică Poliamidă

Integrated Service Digital Network, Utilizări ISDN Policarbonat

Digital Subscriber Line, utilizări DSL Polietilenă

Telecomunicaţie analogică Polipropilenă

Categorie 5 Twisted-Pair Polistiren


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Channel performance conform standardului american Suprafeţe


EIA/TIA
zincat în bandă

Instalaţii de măsurare, comandă şi reglare zincat termic

Aplicaţii TV zincat galvanic

Aplicaţii SAT-TV zincat prin imersie

Parte inferioară Multibase cuprat

LifeControl nichelat

Aparat de protecţie intrinsecă pentru zone cu pericol de zincat, Deltatone 500


explozie

Channel performance conform ISO/IEC 11801

81
Material metalic

Alu — Aluminiu
VA (1.4301) — Oţel inoxidabil 1,4301
VA (1.4401) — Oţel inoxidabil 1.4401
VA (1.4404) — Oţel inoxidabil 1.4404
VA (1.4571) — Oţel inoxidabil 1.4571
Cu — Cupru
CuZn — Alamă
St — Oţel
TG — Fontă maleabilă
zincat galvanic

Zn — Turnarea zincului sub presiune

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Informaţii suplimentare

82
Material plastic

Material plastic ranforsat cu fibră de


GFK — PP — Polipropilenă
sticlă Rezistenţă la temperatură:
Rezistenţă la temperatură: de lungă durată până la circa 90°C, de scurtă durată până la
-50 până la 130°C aproximativ 110°C
Rezistent la cât şi până la aproximativ minus30°C*.
Rezistenţă chimică ridicată În general rezistenţă la chimicale ca şi la polietilenă.
Stabilitate la coroziune Rezistent la
Rezistent la ultraviolete Leşii şi acizi anorganici
Condiţionat rezistent la
PETR — Petrolatum Acetonă, acizi organici, benzină, benzen, ulei Diesel, majoritatea
uleiurilor
PA — Poliamidă Instabil la
Rezistenţă la temperatură: Clor, hidrocarburi, acizi oxidanţi
de lungă durată până la circa 90°C, de scurtă durată până la circa Pericol de fisură produsă de tensiune
130°C Redus, numai la unii acizi ca acid cromic, acid fluorhidric şi acid
precum şi până la aproximativ minus 40°C*. clorhidric, cât şi oxid de azot.
Rezistenţa chimică este în general asemănătoare cu cea la polietilenă.
Rezistent la
Benzină, benzen, motorină, acetonă, solvent pentru vopsele şi lacuri,
PS — Polistiren
Rezistenţă la temperatură:
uleiuri şi grăsimi. Din cauza sensibilităţii relativ ridicate faţă de influenţele chimice, nu
Instabil la este recomandată o întrebuinţare la temperaturi care depăşesc
clorură de var, majoritatea acizilor, clor. temperatura normală a camerei de circa 25°C.
Pericol de fisură produsă de tensiune Rezistenţă la frig: până la aproximativ minus 40°C*.
Redus, în condiţii de umiditate atmosferică, numai la unele soluţii de Rezistent la
sare apoase. Substanţe alcaline, majoritatea acizilor, alcool.
Componentele puternic deshidratate (temperatură ridicată şi umiditate Condiţionat rezistent la
a aerului extrem de scăzută) sunt deosebit de sensibile la combustibili Uleiuri şi grăsimi.
şi diferiţi solvenţi.
Instabil la
Acid butiric, acid azotic concentrat, acid acetic concentrat, acetonă,
PA/PP — Poliamidă/Polietilenă eter, benzină şi benzen, solvant pentru vopsele şi lacuri, clor, motorină.
Pericol de fisură produsă de tensiune
PC — Policarbonat Relativ înalt.
Rezistenţă la temperatură: Fisurile produse de solicitări pot fi cauzate, printre altele, de acetonă,
de lungă durată până la circa 110°C (în apă 60°C), de scurtă durată eter, benzină, ciclohexan, heptan, metanol, propanol, cât şi de aditivii
până la 125°C, de înmuiere ai unor amestecuri de cabluri din PVC.
cât şi până sub minus 35°C.
Rezistent la
*Valorile negative sunt valabile numai pentru componentele aflate în
Benzină, terebentină, majoritatea acizilor slabi.
stare de repaus fără a fi solicitate la un şoc mai puternic.
Instabil la Nu există nici un material plastic, care să fie rezistent la toate
Acetonă, benzen, clor, clorură de metil, majoritatea acizilor concentraţi. substanţele chimice. Agenţii chimici indicaţi reprezintă numai un
Pericol de fisură produsă de tensiune sortiment neînsemnat. Vă rugăm aveţi grijă, întrucât interferenţa
Relativ redus, simultană a produselor chimice şi temperaturile ridicate pot periclita
Mediile cauzate de fisuri produse de solicitări sunt, printre altele, componentele materialului plastic. Astfel, se poate ajunge la formarea
benzina, hidrocarburile aromatice, metanolul, butanolul, acetona, de fisuri produse de tensiune. Pentru orice nelămuriri vă rugăm să ne
terebentina. contactaţi, respectiv să solicitaţi un tabel detaliat de stabilitate.

PE — Polietilenă Formarea de fisuri produse de tensiune: acestea apar atunci când


Rezistenţă la temperatură: componentele materialului plastic, aflate în tensiune de întindere, sunt
La sortimentele dure, de lungă durată până la aproximativ 90°C, de solicitate chimic în mod simultan. Periclitate sunt în special
durată scurtă până la aproximativ 105°C, componentele din polistiren şi polietilenă. Fisurile produse de tensiune
La sortimentele moi, de lungă durată până la aproximativ 80°C, de pot fi cauzate de agenţi chimici, la care materialele plastice menţionate
scurtă durată până la aproximativ 100°C cât şi până la aproximativ sunt rezistente în stare netensionată. Exemple tipice de componente
minus 40°C*. care la întrebuinţare se află în tensiune permanentă de întindere: bride
Rezistent la de prindere, suporţi intermediari ai presetupelor, bride-bandă.
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Leşii şi acizi anorganici


Condiţionat rezistent la
Acetonă, acizi organici, benzină, benzen, motorină, majoritatea
uleiurilor.
Instabil la
Clor, hidrocarburi, acizi oxidanţi
Pericol de fisură produsă de tensiune
relativ mare.
Informaţii suplimentare

Fisurile produse de solicitări pot fi cauzate, printre altele, de acetonă,


diferiţi alcooli, acid formic, etanol, benzină, benzen, acid butiric, acid
acetic, formaldehidă, diferite uleiuri, petrol, propanol, acid azotic, acid
clorhidric, acid sulfuric, soluţii de săpun, terebentină, triclor-etilenă, acid
citric.

83
Componente de protecţie la trăsnet verificate

Cuplu de pornire
M5 = 4Nm

M6 = 6Nm

M8 = 12Nm

M10 = 20Nm

Se pot solicita în caz de nevoie informaţii detaliate.

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Informaţii suplimentare

84
Micul ABC al protecţiei la supratensiune

100% Tensiune de răspuns privind şocul O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductorului
de protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazul
trăsnetului conductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul de
Tensiunea de declanşare la impulsul de trăsnet 100% este valoarea legare la pământ şi prizele de pământ.
tensiunii la impulsul de trăsnet 1,2/50 µs, care duce la închiderea
succesivă a contactelor descărcătorului. În cazul acestei tensiuni de Frecvenţă nominală (fn)
încercare aparatul de protecţie la supratensiune trebuie să răspundă de Frecvenţă nominală este denumită frecvenţa pentru care este măsurat
zece ori la zece solicitări. un echipament, după care este numit şi la care se referă alte mărimi
nominale.
Curent de trăsnet (Iimp)
Pentru curentul de trăsnet (rezistenţă la curentul de trăsnet per rută) Nivel de protecţie (Up)
este descris un traseu standardizat al formei undei 10/350 µs. Acesta Nivelul de protecţie este valoarea instantanee cea mai ridicată a
reproduce cu parametrii săi tensiunii la clemele aparatului de protecţie la supratensiune înainte de
- valoare maximă intrarea în funcţiune.
- sarcină
- energie specifică
Rezistenţă de tranzit per Pfad, rezistenţa lungimii
solicitarea cauzată de curenţii naturali de trăsnet. Descărcătoarele de Rezistenţa de izolaţie per cale indică creşterea rezistenţei ohmnice a
curent de trăsnet de Tip 1 (înainte clasa de solicitare B) trebuie să căii de conducere pe conductor, cauzată de uitilizarea aparatului de
poată descărca aceşti curenţi de trăsnet fără a fi defectate. protecţie la supratensiune.

Curent nominal (In) Siguranţă de scurtcircuit


Curentul nominal este curentul de regim maxim permis care poate fi Aparatul de protecţie la supratensiune trebuie să poată conduce
condus pentru o durată îndelungată prin clemele de legătură marcate curentul de scurtcircuit, până ce acesta este întrerupt fie de aparat, fie
pentru acest lucru. printr-un dispozitiv de declanşare intern sau extern sau printr-o protecţie
la supracurent pe partea reţelei (de exemplu siguranţă în serie).
Curent nominal de descărcare a trăsnetului (In)
Valoare maximă a curentului care parcurge descărcătorul cu formă a
Siguranţă fuzibilă înaintea descărcătoarelor
undei 8/20. Se foloseşte pentru clasificare verificarea descărcătoarelor Descărcătorului trebuie să i se monteze o siguranţă în amonte. Atunci
de supratensiune de tipul 2 (anterior clasa de solicitare C). când siguranţa din amonte este mai mare decât siguranţa fuzibilă
maximă permisă a elementelor descărcătorului (a se vedea datele
Descărcător tehnice ale aparatelor), descărcătorul se protejează cu o siguranţă care
Descărcătoarele sunt echipamente care constau în principal din are acea valoare.
rezistenţe dependente de tensiune şi/sau eclatoare. Ambele elemente
pot fi conectate în serie sau în paralel sau pot fi utilizate individual.
Şine de egalizare potenţial (PAS)
Descărcătoarele servesc pentru a proteja alte echipamente şi instalaţii O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductorului
electrice la supratensiuni. de protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazul
conductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul de
Descărcător de supratensiune Tip 1 legare la pământ şi prizele de pământ.
Descărcătoare care sunt în măsură, prin structura lor specială, să
descarce curenţi de trăsnet, respectiv curenţi parţiali de trăsnet în cazul
Sistem de protec ie la loviturile de trăsnet (LPS)
loviturilor directe. O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductorului
de protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazul
Descărcător de supratensiune Tip 2 conductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul de
Descărcătoare care pot proteja împotriva supratensiunilor provocate de legare la pământ şi prizele de pământ.
lovituri îndepărtate sau apropiate de trăsnet sau acţiuni de
cuplare/decuplare.
SPD
Surge Protection Device - descriere în limba engleză pentru un aparat
Descărcător de supratensiune Tip 3 de protecţie la supratensiune.
Descărcătoare care servesc protecţiei la supratensiune a utilizatorilor
individuali sau grupelor de utilizatori şi care sunt montate direct la prize.
Stingerea curentului de scurtcircuit al eclatorului
(If)
Dispozitiv de declanşare Curentul de urmărire - numit şi curent de urmărire de reţea - este
Dispozitivul de separare deconectează descărcătorul de la reţea curentul care circulă după un proces de descărcare prin aparatul de
respectiv de la instaţia de legare la pământ în cazul suprasolicitării, protecţie la supratensiune şi este livrat de reţea. Curentul de urmărire
astfel încât se evită pericolul de incendiu, şi semnalizează în acelaşi se diferenţiază în mod clar de curentul de funcţionare continuă. Nivelul
timp oprirea dispozitivului de protecţie. curentului de urmărire de reţea depinde de linia de alimentare de la
Dispozitiv de protecţie curent rezidual (RCD) transformator la descărcător.
Echipamente pentru protecţia împotriva lovituriilor electrice şi pentru Supratensiune
protecţia la incendiu (de exemplu întrerupător de protecţie FI). O supratensiune este o tensiune apărută pentru scurt timp între
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Dispozitiv de protecţie la supratensiune (ÜSG) conductori sau între un conductor şi pământ, care depăşeşte de multe
ori cea mai mare valoare permisă a tensiunii de lucru, dar care nu are
Un aparat care este destinat pentru a limita supratensiunile tranzitorii şi
frecvenţă de lucru. Aceasta poate apărea datorită furtunilor, punerilor la
a descărca curenţii de impuls. Conţine cel puţin un element component
pământ sau scurtcircuitelor.
neliniar. Aparatele de protecţie la supratensiune sunt denumite uzual
drept descărcătoare. Tensiune de dimensionare a descărcătorului Uc
Domeniu temperatură Tensiunea de dimensionare reprezintă pentru descărcătorul fără eclator
valoarea efectivă maximă permisă a tensiunii de reţea la clemele
Domeniul temperaturilor de funcţionare indică în cadrul căror limite de
Informaţii suplimentare

descărcătorului. Tensiunea de dimensionare se poate aplica permanent


temperatură este garantată o funcţionare ireproşabilă a aparatului de
la descărcător fără a modifica proprietăţile sale de funcţionare.
protecţie la supratensiune.
Echipotenţial de protecţie la trăsnet Tensiune nominală (Un)
Tensiunea nominală este valoarea tensiunii pentru care este atribuit un
O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductorului
mijloc de producţie. În acelaşi timp poate fi vorba despre aceeaşi
de protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazul
valoare a tensiunii sau de valoarea efectivă a unei tensiuni alternative
conductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul de
sinusoidale.
legare la pământ şi prizele de pământ.
Egalizare de potenţial Tensiune reziduală (Ures)
Valoarea maximă a tensiunii, care apare prin clemele aparatului de
Legătură electrică care aduce blocurile mijloacelor electrice de
protecţie la supratensiune în timpul sau imediat după parcurgerea
producţie şi piesele externe conductibile la acelaşi sau aproape acelaşi
curentului de descărcare.
potenţial.
Frecvenţă de transfer (fg) Timp de răspuns (ta)

85
Micul ABC al protecţiei la supratensiune

Timpul de răspuns caracterizează comportamentul de acţionare al


elementelor individuale de protecţie utilizate în descărcătoare. În funcţie
de viteza de variaţie du/dt a tensiunii de impuls sau di/dt a curentului
de impuls timpii de acţionare pot varia într-un interval limitat.
Zonă de protecţie la trăsnet (LPZ)
Zone de protecţie la trăsnet (Lightning Protection Zone - LPZ) sunt
considerate orice zone în care trebuie să se definească şi să se
controleze câmpul electromagnetic al trăsnetului. În trecerile dintre zone
toate cablurile şi piesele metalice trebuie să fie incluse în echipotenţial.

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017


Informaţii suplimentare

86
87
Protecţie la supratensiune
Tehnică energetică
Descărcător, tip 1 (Industrie)

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

88
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1 (industrie)

Descărcător combinat 94

Descărcător combinat în carcasa VG 102

Descărcător de curent de trăsnet 106

Descărcător de curent de trăsnet pentru retele 115


alimentate la 400/690V

Accesorii, cartuşe şi socluri 111


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

89
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune,
descărcător tip 1 (industrie)

90
MCF

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017
Plusul descărcătorul combinat pentru retelele energetice MCD 50

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1 (industrie)

+ Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune debroşabil


+ Valoare mare a curentului de vârf până la 50kA (10/350) pe pol
+ Descărcătoare de curent de trăsnet combinate pentru clădiri cu sistem
de protectie la loviturile de trăsnet
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate

Descărcător combinat
și descărcător de curent de
trăsnet
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Funcţie şi domenii de utilizare de orice tip şi sunt livrabile în va- puns extrem de scurt, un nivel de
Descărcătoare combinate de cu- riante monopolare până la cele cu protecţie redus şi o capacitate de
rent de trăsnet MCD 50 , clasa de patru poli. Eclatoarele de înaltă descărcare a curentului foarte ridi-
cerinte tip 1, conform directivelor performantă pentru limitarea de cată la o durată de viaţă îndelun-
IEC 61643-11. Aceste aparate tensiune oferă mai multe avantaje. gată.
protejează instalaţiile utilizatorilor Avantajele acestei componente
de joasă tensiune de supratensiuni sunt printre altele un timp de răs-

91
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Prezentare generală descărcător MCD, tip 1
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Tip 1, descărcător combinat MCD

1 poli 3 poli cu 3 poli + NPE NPE


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5096849 98 255 5096877 96 255 5096879 94 255 5096865 100

Tip 1, descărcător combinat MCD cu afișaj al functionării

1 pol cu OS 3 poli cu OS 3 poli + NPE cu OS


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5096852 99 255 5096835 97 255 5096836 95

Tip 1, descărcător combinat MCD, cartuș

Capac Cartuș cu OS
Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5096822 111 255 5096827 111

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Tip 1, descărcător combinat MCD în carcasă VG

3 poli în carcasă VG 3 poli+NPE, în carcasă VG


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5096874 104 255 5096875 103

92
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Prezentare generală descărcător MC, MCF 35, tip 1

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Tip 1, descărcător combinat MC

1 poli 3 poli cu 3 poli + NPE NPE


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5096847 109 255 5096876 107 255 5096878 106 255 5096863 108

Tip 1, descărcător de curent de trăsnet MC cu afișaj al


Tip1,
functionării
descărcător de curent de trăsnet MC, cartuș

1 pol cu OS Capac Cartuș cu OS


Volt Art.Nr. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5096851 110 255 5096820 111 255 5096825 111

Tip 1, descărcător de curent de trăsnet MC în carcasă VG

3 poli în carcasă VG 3 poli +NPE în carcasă VG


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5089212 105 255 5089200 102
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Tip 1, descărcător de curent de trăsnet MCF 35

1 poli cu FS cu 3 poli cu FS
Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
440 5096974 115 440 5096976 116

93
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător combinat cu 3 poli + NPE

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 3+1 255 3+NPE 1 168,000 5096879
€/buc.
Descărcător combinat, cu 4 poli, pentru utilizarea în reţele TN-C și TT.

Preconfecţionat şi gata de conectare, compus din:


MCD 50-B: Descărcător de curent de trăsnet de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11 şi
MCD 125-B/NPE: Eclator N-PE de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11 pentru utilizarea în sis-
teme TN şi TT.
Dimensiuni
Interfaţa 0 la 1 conform conceptului de zone de protecţie IEC 61312-1 respectiv VDE 0185-305
(IEC62305). VDE 0185-305 (IEC 62305)
140 49.5
• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) pe pol (L-N)
• Capacitate de descărcare 125 kA (10/350 µs) pe pol (N-PE)
• Corespunde liniilor directoare VDN, editia 2 din 2004
• Nivel de protectie < 1,3 kV
44.8
100

• Capacitate de dizolvarea curentului rămas în re ea 25 kA Ipeak


• Inclusiv capace pentru identificarea conexiunilor
• Izolator capsulat, fără stingere

Utilizare: Egalizator de potential de protec ie la trăsnet în cazul clădirilor cu paratrăsnet extern de


clasele I până la IV și în carcase de distributie uzuale.

Optiuni de conectare MCD 50-B 3+1


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up 1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

94
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu afişaj al funcţionării

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 3+1-OS 255 3+NPE 1 172,000 5096836
€/buc.
Descărcător combinat, cu 4 poli cu afișaj functional optic, pentru utilizare în retele TN-S și TT.Pre-
fabricat în întregime și gata pentru a fi conectat, constă din:
MCD 50-B-OS: Descărcător de curent de trăsnet coordonat de tip 1 (clasa B) EN 61643-11.
MCD 125-B/NPE: Descărcător coordonat N-PE de tip 1 (clasa B) conform EN 61643-11 pentru
utilizarea în sisteme TN-S și TT. Interfată 0 la 1 conform conceptului de zone de protectie la trăs-
net conform IEC 61312-1 resp. DIN VDE 0185-305.
Dimensiuni
• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) pe pol (L-N)
• Capacitate de descărcare 125 kA (10/350 µs) pe pol (N-PE)
• Consum de energie <26 mW / pol
• Nivel de protectie < 1,3 kV
• Capacitate de dizolvarea curentului rămas în retea 25 kA Ipeak
• Incl. capace pentru identificarea conexiunilor
• Izolator capsulat, fără stingere
• Utilizare posibilă în carcase de distributie uzuale.

Utilizare: Egalizator de potential de protectie la trăsnet în cazul clădirilor cu paratrăsnet extern de


clasele I până la IV și în carcase de distributie uzuale.

MCD 50-B 3+1-OS Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up 1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

95
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător combinat cu 3 poli

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 3 255 cu 3 poli 1 117,000 5096877
€/buc.
Descărcător combinat, cu 3 poli, pentru utilizarea în reţele TN-C.

Preconfecţionat în întregime şi gata de conectare, compus din:MCD 50-B: descărcător de curent


de trăsnet coordonat de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11. Pentru interfaţa 0 la 2 (LPZ) con-
form conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate cu IEC 61312-1 respectiv DIN
VDE 0185-305.
Dimensiuni
• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Nivel de protecţie < 1,3 kV
10 5 49.5
• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, ce nu permit emisii de scântei în afara carcasei
• Utilizare posibilă în tablourile electrice obişnuite.
44.8
100

Exemplu de utilizare: concepte compacte de protecţie la supratensiune şi instalarea descărcătoa-


relor din clasa de solicitare B+C într-o distribuţie fără inductanţă de decuplare respectiv lungimi ale
cablurilor, de exemplu direct la echipamentul de transmisie din cadrul tehnicii de sistem aferente
radiocomunicaţiei mobile.

Optiuni de conectare MCD 50-B 3


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 150 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 150 kA
Nivel de protecţie Up 1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 6
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

96
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător combinat cu 3 poli cu afişaj al funcţionării

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 3-OS 255 cu 3 poli 1 118,000 5096835
€/buc.
Set de descărcătoare combinate, cu 3 poli, cu afişaj optic al funcţionării, pentru utilizarea în reţele
TN-C:

Preconfecţionat şi gata de conectare, compus din:


MCD 50-B-OS: descărcător de curent de trăsnet coordonat de tipul 1 (clasa B) EN 61643-11.
Pentru interfaţa 0 la 2 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate
cu IEC 61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305.
Dimensiuni
• Capacitate de descărcare 50 kA 10/350 µs per pol
• Consum de putere < 26 mW/pol
• Nivel de protecţie < 1,3 kV
• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei
• Utilizare posibilă în tablourile electrice obişnuite

Exemplu de utilizare: protecţie compactă împotriva supratensiunii şi instalarea descărcătoarelor


din clasa de solicitare B+C într-o cutie de distribuţie fără inductivităţi de decuplare respectiv lungimi
ale conductorilor de exemplu direct la echipamentul de transmisie din cadrul tehnicii de sistem afe-
rente radiocomunicaţiei mobile.

MCD 50-B 3-OS Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 150 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 150 kA
Nivel de protecţie Up 1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 6
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

97
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător combinat cu 1 pol

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 255 cu 1 pol 1 34,400 5096849
€/buc.
Descărcător combinat, cu 1 pol, pentru utilizarea în reţele TN-S şi TT:

MCD 50-B: descărcător de curent de trăsnet coordonat de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11.
Pentru interfaţa 0 la 2 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate
cu IEC 61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305.

• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol


Dimensiuni
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Nivel de protecţie < 1,3 kV
35 49.5 • Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare posibilă în tablourile
electrice obişnuite.
44.9
100

Exemplu de utilizare: concepte compacte de protecţie la supratensiune într-o carcasă separată.


Instalarea descărcătoarelor din clasa de solicitare B+C într-o distribuţie fără inductanţă de decu-
plare respectiv lungimi ale cablurilor, de exemplu direct la echipamentul de transmisie din cadrul
tehnicii de sistem aferente radiocomunicaţiei mobile.

Optiuni de conectare MCD 50-B


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 50 kA
Nivel de protecţie Up <1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

98
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător combinat cu 1 pol cu afişaj al funcţionării

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B-OS 255 cu 1 pol 1 34,800 5096852
€/buc.
Descărcător combinat, cu 1 pol, pentru utilizarea în reţele TN şi TT:

MCD 50-B-OS: descărcător de curent de trăsnet coordonat de tipul 1 (clasa B) conform EN


61643-11 cu afişaj optic al funcţionării. Pentru interfaţa 0 la 2 (LPZ) conform conceptului de zone
de protecţie la trăsnet, în conformitate cu IEC 61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305.

• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol


Dimensiuni
• Consum de putere < 26 mW/pol
• Nivel de protecţie < 1,3 kV
• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei
• Utilizare posibilă în tablourile electrice obişnuite.

Exemplu de utilizare: concepte compacte de protecţie la supratensiune şi instalarea descărcătoa-


relor din clasa de solicitare B+C într-o distribuţie fără inductanţă de decuplare respectiv lungimi ale
cablurilor, de exemplu direct la echipamentul de transmisie din cadrul tehnicii de sistem aferente
radiocomunicaţiei mobile.

MCD 50-B-OS Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 50 kA
Nivel de protecţie Up 1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

99
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător combinat cu 1 pol NPE

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 125-B NPE 255 NPE 1 46,500 5096865
€/buc.
Descărcător combinat N-PE pentru utilizarea în reţele TN-S şi TT.

MCD 125-B/NPE: eclator N-PE de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11. Pentru interfaţa 0 la 2
(LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet conform IEC 61312-1 respectiv DIN
VDE 0185-305.

• Capacitate de descărcare 125 kA (10/350 µs)


Dimensiuni
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
35 49.5 • Nivel de protecţie < 1,3 kV
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare posibilă în tablouri elec-
trice standard

Exemplu de utilizare: concepte de protecţie compactă împotriva supratensiunii şi instalarea des-


100
44.8

cărcătoarelor din clasa de solicitare B+C într-o tablou de distribuţie fără inductivităţi de decuplare
resp. lungimi ale cablurilor, de ex. direct la sistemul de echipamente de transmisie din cadrul radio-
comunicaţiei mobile.

Optiuni de conectare MCD 125-B NPE


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 125 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 125 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up <1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 0,1 kA
Siguranţă maximă —A
Domeniu temperatură ϑ -40 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

100
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
101
Descărcător combinat în carcasa VG pentru sisteme de reţea TN-S şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Carcasă VG cu MC 50-B/3+1

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
VG 4-B TNS+TT 255 3+NPE 1 290,000 5089200
€/buc.
VG...: Soluţie de sistem pentru descărcător de curent de trăsnet de tip 1 (clasa B) conform DIN
EN 61643-11.

• LightningController MC 50-B/VDE şi MC 125-B/NPE montat în carcasa din material izolant IP65,


carcasa sigilabilă
• Curent de impuls 100 kA (10/350 µs), verificat BET
• Corespunde cerinţelor directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
Dimensiuni
• Nivel de protecţie < 2,0 kV
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei
• Adecvat pentru sisteme de reţea TN-S şi TT
• Descărcătoare verificate VDE

Exemplu de utilizare: soluţie de sistem pentru utilizarea în zona dinaintea contorului conform direc-
tivei VDN, ediţia a 2-a 2004.

Optiuni de conectare VG 4-B TNS+TT


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up <2,0 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8
Grad de protecţie IP54
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

102
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat în carcasa VG pentru sisteme de reţea TN-S şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Carcasă VG cu MCD 50-B/3+1

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 3+1-VG 255 3+NPE 1 290,000 5096875
€/buc.
Descărcător combinat preinstalat în carcasa IP65 pentru utilizarea în reţele TN-S şi TT.

VG...: Soluţie de sistem pentru descărcător de curent de trăsnet de tip 1 (clasa B) conform DIN
EN 61643-11.

• LightningController MCD 50-B şi MCD 125-B/NPE montat în carcasă din material izolant IP65,
carcasa poate fi sigilată
Dimensiuni
• Curent de impuls 125 kA (10/350 µs), verificat BET
• Corespunde cerinţelor directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Nivel de protecţie < 1,3kV
• Eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei
• Adecvat pentru sisteme de reţea TN-S şi TT

Exemplu de utilizare: soluţie de sistem pentru utilizarea în zona dinaintea contorului conform direc-
tivei VDN, ediţia a 2-a 2004.

MCD 50-B 3+1-VG Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up <1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8
Grad de protecţie IP54
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

103
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat în carcasa VG pentru sisteme de reţea TN-S şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Carcasă VG cu MCD 50-B/3

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 3-VG 255 cu 3 poli 1 315,000 5096874
€/buc.
Descărcător combinat preinstalat în carcasa IP65 pentru utilizarea în reţele TN-C.

VG...: Soluţie de sistem pentru descărcător de curent de trăsnet de tip 1 (clasa B) conform EN
61643-11.

• LightningController MCD 50-B montat în carcasa din material izolant IP65, carcasa poate fi sigi-
lată
Dimensiuni
• Curent de impuls 150 kA (10/350 µs), verificat BET
• Nivel de protecţie < 1,3 kV
• Eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei
• Adecvat pentru sisteme de reţea TN-C

Exemplu de utilizare: soluţie de sistem pentru utilizarea în zona dinaintea contorului conform direc-
tivei VDN, ediţia a 2-a 2004.

Optiuni de conectare MCD 50-B 3-VG


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→2
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 150 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 150 kA
Nivel de protecţie Up <1,3 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 6
Grad de protecţie IP54
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

104
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat în carcasa VG pentru sisteme de reţea TN-S şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Carcasă VG cu MC 50-B/3

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
VG 3-B TNC 255 cu 3 poli 1 315,000 5089212
€/buc.
VG...: soluţie de sistem pentru descărcător de curent de trăsnet de tip 1 (clasa B) conform DIN EN
61643-11.

• LightningController MC 50-B/VDE montat în carcasa din material izolant IP65, carcasa sigilabilă
• Curent de impuls 100 kA (10/350 µs), verificat BET
• Corespunde cerinţelor directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Nivel de protecţie < 2,0 kV
Dimensiuni
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei
• Adecvat pentru sisteme de reţea TN-C
• Descărcătoare verificate VDE

Exemplu de utilizare: soluţie de sistem pentru utilizarea în zona dinaintea contorului conform direc-
tivei VDN, ediţia a 2-a 2004.

VG 3-B TNC Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 150 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 150 kA
Nivel de protecţie Up <2,0 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 6
Grad de protecţie IP54
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

105
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN, S şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli + NPE

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B 3+1 255 3+NPE 1 168,000 5096878
€/buc.
Set LightningController, cu 4 poli, pentru utilizarea în reţele TN-S şi TT:

Preconfecţionat în întregime şi gata de conectare, compus din:


MC 50-B VDE: descărcător de curent de trăsnet de tipul 1 (clasa B) EN 61643-11 pentru interfaţa
0 la 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate cu IEC 61313-1
respectiv DIN VDE 0185-305.
MC 125-B/NPE: eclator N-PE de tipul 1 (clasa B) conform IEC 61643 pentru utilizarea în sisteme
Dimensiuni
TN-S şi TT.

• Simbol de verificare VDE


140 49.5
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Soclu şi cartuş, cartuş debroşabil
• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol
• Nivel de protecţie < 2,0 kV
44.8
100

• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak


• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare posibilă în tablourile
electrice obişnuite

Exemplu de utilizare: instalaţii industriale; descărcător de curent de trăsnet conform directivei


VDN, ediţia a 2-a 2004, pentru zona dinaintea contorului.
Indicaţie: Lungimea cablului necesară ca lungime de decuplare pentru protecţia la supratensiune
5 m.

Optiuni de conectare MC 50-B 3+1


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up < 2,0 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm² 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

106
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN, S şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B 3 255 cu 3 poli 1 117,000 5096876
€/buc.
Set LightningController, cu 3 poli, cu afişaj optic al funcţionării, pentru utilizarea în reţele TN-C:

Preconfecţionat în întregime şi gata de conectare, compus din:


MC 50-B VDE: descărcător de curent de trăsnet de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11 pentru
interfaţa 0 la 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate cu IEC
61313-1 respectiv DIN VDE 0185-305.
Dimensiuni
• Simbol de verificare VDE
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Soclu şi cartuş, cartuş debroşabil
• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol
• Nivel de protecţie < 2,0 kV
• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare posibilă în tablourile
electrice obişnuite

Exemplu de utilizare: instalaţii industriale; descărcător de curent de trăsnet conform directivei


VDN, ediţia a 2-a 2004, pentru zona dinaintea contorului.
Indicaţie: Lungimea cablului necesară ca lungime de decuplare pentru protecţia la supratensiune
5 m.

MC 50-B 3 Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 150 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 150 kA
Nivel de protecţie Up < 2,0 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 6
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

107
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN, S şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol NPE

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 125-B NPE 255 NPE 1 52,000 5096863
€/buc.
MC 125-B/NPE: pentru utilizarea în sisteme TN-S şi TT ca eclator N-PE de tipul 1 (clasa B) IEC
61643, pentru interfaţa 0 la 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în confor-
mitate cu IEC 61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305 partea 4 pentru utilizarea ca eclator între N şi
PE.

• Simbol de verificare VDE


• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
Dimensiuni
• Capacitate de descărcare n 125 kA (10/350 µs)
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
35 49.5 • Nivel de protecţie <2,5kV
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare posibilă în tablourile
electrice obişnuite

Exemplu de utilizare: descărcător de curent de trăsnet conform directivei VDN pentru zona dinain-
100
44.8

tea contorului.
Indicaţie: Lungimea cablului necesară ca lungime de decuplare pentru protecţia la supratensiune
5 m.

Optiuni de conectare MC 125-B NPE


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 125 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 125 kA
Nivel de protecţie Up < 2,5 kV
Timp de acţionare tA < 100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 0,1 kA
Siguranţă maximă —A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

108
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B VDE 255 cu 1 pol 1 34,400 5096847
€/buc.
MC 50-B VDE: descărcător de curent de trăsnet de tipul 1 (clasa B) conform DIN EN 61643-11,
pentru interfaţa 0 la 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate
cu IEC 61313-1 respectiv VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Simbol de verificare VDE


• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Soclu şi cartuş, cartuş debroşabil
Dimensiuni
• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol
• Nivel de protecţie < 2,0 kV
• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare posibilă în tablourile
electrice obişnuite

Exemplu de utilizare: instalaţii industriale; descărcător de curent de trăsnet conform directivei


VDN, ediţia a 2-a 2004, pentru zona dinaintea contorului.
Indicaţie: Lungimea cablului necesară ca lungime de decuplare pentru protecţia la supratensiune
5 m.

MC 50-B VDE Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 50 kA
Nivel de protecţie Up < 2,0 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

109
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol cu afişaj al funcţionării

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B-OS 255 cu 1 pol 1 34,800 5096851
€/buc.
MC 50-B-OS: descărcător de curent de trăsnet cu afişaj optic al funcţionării, de tipul 1 (clasa B)
conform DIN EN 61643-11, pentru interfaţa 0 la 1 (LPZ) conform conceptului de zone de protecţie
la trăsnet, în conformitate cu IEC 61313-1 respectiv VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Soclu şi cartuş, cartuş debroşabil


• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol
• Nivel de protecţie < 2,0 kV
Dimensiuni
• Consum de putere < 26 mW/pol
• Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei în afara carcasei: utilizare uzuală în tablourile elec-
trice obişnuite

Exemplu de utilizare: instalaţii industriale.


Indicaţie: Lungimea cablului necesară ca lungime de decuplare pentru protecţia la supratensiune
5 m.

Optiuni de conectare MC 50-B-OS


Tensiune nominală UN 230 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
CP nr. 0→1
Curent de impuls (10/350) Iimp 50 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) In 50 kA
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal 8/20 50 kA
Nivel de protecţie Up < 2,0 kV
Timp de acţionare tA <100 ns
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 25 kA
Siguranţă maximă 500 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2
Grad de protecţie IP20
conexiune cu secţiune starr 10 - 50 mm²
Secţiune transversală a conductorului multifilar 10 - 35 mm²
Secţiune transversală a conductorului flexibil 10 - 25 mm²

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

110
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Accesorii, cartuşe şi socluri

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Cartuş descărcător combinat

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 0 255 cu 1 pol 1 19,200 5096822
€/buc.
MCD 50-B/0: Cartuş descărcător Coordinated LightningController.

Cartuş descărcător combinat cu afişaj al funcţionării

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCD 50-B 0-OS 255 cu 1 pol 1 19,500 5096827
€/buc.
MCD 50-B/0 OS: Cartuş descărcător Coordinated LightningController cu afişaj optic al funcţionării.

Cartuş descărcător de curent de trăsnet

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B 0 VDE 255 cu 1 pol 1 24,000 5096820
€/buc.
MC 50-B/0 OS: Cartuş LightningController

Cartuş descărcător de curent de trăsnet cu afişaj al funcţionării

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B 0-OS 255 cu 1 pol 1 19,500 5096825
€/buc.
MC 50-B/0 OS: Cartuş LightningController
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Consum de putere: <1 mW

111
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Accesorii, cartuşe şi socluri
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Suport descărcător combinat/descărcător de curent de trăsnet

Ver- Amb. Greutate


Tip siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC 50-B U VDE cu 1 pol 1 18,000 5096839
€/buc.
MC 50-B/U: Soclu LightningController potrivit pentru tipul:

• MC 50-B VDE
• MCD 50-B
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor

Inductanţă de decuplare

Curent nominal Ver- Ver- Amb. Greutate


Tip A siune siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
LC 63 63 cu 1 pol 63A 1 43,500 5096970
€/buc.
LC 63: Inductanţă de decuplare

• Construcţie compactă într-o carcasă de 35 mm


• Două posibilităţi de conectare pentru intrare şi ieşire
• Sarcină nominală a curentului 63 A
• Inductivitate nominală 5 µH

Exemplu de utilizare: în combinaţie cu MC 50-B VDE şi V 20-C la lungimi ale cablurilor mai mici de 5 m.

Punte de conexiune

Ver- Amb. Greutate


Tip siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MC V3 cu 3 poli 10 1,700 5096884
MC V4 cu 4 poli 10 2,300 5096886
Cu Cupru €/buc.
MC- V...: Buclă de cupru 16 mm², pentru conexiunile la descărcătorii MC... în canal lateral.

• V3 pentru cuplări cu 3 poli


• V4 pentru cuplări cu 4 poli

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

112
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
113
Plusul familiei de descărcătoare de curent de trăsnet MCF 35
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1 (industrie)

Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune


+ Capacitate mare de descărcare de până la 35kA (10/350) pe pol
+ Descărcătoare de curent de trăsnet pentru clădiri cu sistem de protectie
împotriva loviturilor de trăsnet
+ Afişaj optic al funcţionării
+ Cu semnalizare la distanţă
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate

Descărcător de curent de
trăsnet și supratensiune MCF 35
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Funcţie şi domenii de utilizare roase avantaje. Avantajele acestei scurtcircuit. În circumstanţe nesi-
Descărcătorul de curent de trăsne- componente sunt printre altele un gure şi cu risc de incendiu de la
t MCF corespunde clasei de solici- timp de răspuns extrem de scurt, supraîncărcări, dispozitivul de se-
tare tip 1 conform IEC 61643-11. un nivel de protecţie redus şi o ca- parare monitorizează şi deconecte-
Aparatele protejează instalatiile uti- pacitate de descărcare a curentu- ază descărcătorul de la reţeau de
lizatorilor de joasă tensiune împo- lui foarte ridicată la o durată de alimentare.
triva supratensiunilor de orice ti- viaţă îndelungată. În plus, aparate-
p. Eclatorul cu carbon oferă nume- le nu produc nici un curent de

114
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V pentru retele electrice

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V, cu 1 pol + FS

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCF 35-1+FS-440 440 cu 1 pol 1 98,000 5096974
AlG Aluminiu turnat sub presiune €/buc.
Descărcător de curent de trăsnet Tip 1

• Pentru egalizarea de potenţial la trăsnet conform normelor DIN EN 62305 (IEC 62305)
• Capacitatea de descărcare curent de trăsnet de 35 kA (10/350) pe pol
• Curent remanent 50 kAeff, siguranţe în amonte până la 400 A gL/gG
• Eclator capsulat, descărcător pentru montaj în tablou
• Dispozitiv de izolare cu semnalizare vizuală
Dimensiuni
• Semnalizare la distantă cu contact de comutare fără potenţial

Aplicaţie: 400/690 V sisteme de retea

MCF 35-1+FS-440 Optiuni de conectare


Tensiune nominală UN 400 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
Curent de impuls (10/350) Iimp 35 kA
Nivel de protecţie Up 2,5 kV
Grad de protecţie IP20
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 50 kA
Siguranţă maximă 400 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

115
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V pentru retele electrice
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V, cu 3 poli + FS

Tens-
iune
de
dim. Ver- Amb. Greutate
Tip V siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCF 35-P3+FS-440 440 cu 3 poli 1 400,000 5096976
AlG Aluminiu turnat sub presiune €/buc.
Descărcător de curent de trăsnet Tip 1

• Complet echipat - unitate de conectare cu 3 poli


• Pentru egalizarea de potenţial la trăsnet conform normelor DIN EN 62305 (IEC 62305)
• Capacitatea de descărcare curent de trăsnet de 35 kA (10/350) pe pol
• Curent remanent 50 kAeff, siguranţe în amonte până la 400 A gL/gG
• Eclator capsulat, descărcător pentru montaj în tablou
Dimensiuni
• Dispozitiv de întrerupere cu semnalizare vizuală
• Contact fără potenţial de semnalizare la distanţă
• Pentru montaj pe șină sau pe perete

Aplicaţie: fără exceptii pentru sisteme de re ea de 400/690 V

Optiuni de conectare MCF 35-P3+FS-440


Tensiune nominală UN 400 V
Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I
Curent de impuls (10/350) Iimp 35 kA
Nivel de protecţie Up 2,5 kV
Grad de protecţie IP20
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE] Ifi 50 kA
Siguranţă maximă 400 A
Domeniu temperatură ϑ -40 - +85 °C

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

116
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Accesorii MCF

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Placă de montaj 1 pol

Ver- Amb. Greutate


Tip siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCF-MS-P1 cu 1 pol 1 19,600 5096992
V2A Oţel inoxidabil 1,4301 €/buc.
Placă montaj 1-pol

• Placă de montaj pentru instalarea descărcătorului MCF 35-1+FS-440


• Decupare pentru fixarea descărcătorului pe șină
• Șuruburile necesare pentru fixare

Placă de montaj, 1 pol M10

Ver- Amb. Greutate


Tip siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCF-MS-M10 cu 1 pol 1 14,200 5096990
V2A Oţel inoxidabil 1,4301 €/buc.
Placă de montaj 1-pol cu conector filetat M10

• Placă de montaj cu conector filetat M10 pentru instalarea descărcătorului MCF 35-1+FS-440
• Bolţuri M10 pentru instalarea directă a descărcătorului pe șină
• Șuruburi necesare pentru fixarea descărcătorului

Placă de montaj 3 poli

Ver- Amb. Greutate


Tip siune bucată kg/100 buc. Nr.art.
MCF-MS-P3 cu 3 poli 1 99,800 5096994
V2A Oţel inoxidabil 1,4301 €/buc.
Placă de montaj 3 poli

• Placă de montaj 3 poli pentru instalarea descărcătorului MCF 35-1+FS-440


• Decupare pentru fixarea descărcătorului pe șină
• Adecvată pentru montajul pe perete
• Șuruburile necesare pentru fixare
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

117
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune
Tehnică energetică
Descărcător Tip 1+2

02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

118
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune în domeniul energetic:
descărcător tip 1+2 (clădiri de birouri şi locuinţe)

Descărcător combinat 124

Cartuș V50 160

Descărcător combinat, Protection-Set pentru sisteme de reţea 163


TN şi TT

Descărcător combinat în carcasa V50 174


02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

119
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Plusul familiei V50
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1+2


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Plusul familiei V50

+ Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune debroşabil


+ Valoare mare a curentului de vârf până la 50kA (10/350)
+ Afişaj optic al funcţionării
+ Disponibil cu semnalizare la distantă optională
+ Rezistentă la vibratii
+ Descărcător combinat tipul 1+2 pentru clădiri cu protectie la trăsnet
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate
+ Se montează în instalatii cu clasa de protectie la trăsnet III+IV
+ Modul conectabil NPE
+ Codarea tensiunii

Descărcător de supra-
tensiune V 50 02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Funcţie şi domenii de utilizare şi sunt livrabile în variante mono- pozitivul de separare intern deco-
Descărcătorul combinat V50 pen- polare până la cele cu patru poli. nectează descărcătorul de la rete-
tru protecţia la supratensiune şi la Utilizarea varistoarelor de înaltă aua de alimentare, dacă este ne-
trăsnet corespunde clasei de soli- performantă permite un timp de re- cesar. În plus, codul QR imprimat
citare tip 1+2 conform IEC 61643- actie rapid și un nivel redus de pe descărcător permite accesul di-
11. Aceste aparate protejează in- protectie fără curent secundar. În rect la instructiunile de instalare
stalaţiile utilizatorilor de joasă ten- circumstante nesigure și cu risc de on-line .
siune de supratensiuni de orice tip incendiu de la supraîncărcări, dis-

120
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol


121
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)
Prezentare generală descărcător MCD, tip 1 + 2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tip 1+2, descărcător combinat V50

1 poli 3 poli cu 4 poli


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
150 5093440 124 150 5093442 126 280 5093513 136
280 5093500 132 280 5093511 134
320 5093540 144 320 5093542 146
385 5093572 152 385 5093574 154

Tip 1+2, descărcător combinat cu semnalizare la distantă V50

1 poli cu 3 poli + FS cu 4 poli + FS


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
150 5093446 125 150 5093448 127 280 5093518 137
280 5093502 133 280 5093516 135
320 5093546 145 320 5093548 147
385 5093578 153 385 5093580 155

Set de protectie MCD

3 poli 3 poli, fără curent rezidual


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
255 5089754 166 255 5089768 172
320 5089755 168
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Set de protectie MCD

cu 3 poli + FS 3 poli, fără curent rezidual +


Volt Nr. art. Pagina FS
255 5089756 167 Volt Nr. art. Pagina
320 5089757 169 255 5089775 173

122
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Prezentare generală descărcător MCD, tip 1 + 2, V50

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)
Tip 1+2, descărcător combinat V50 + NPE

cu 1 pol + NPE cu 2 pol + NPE cu 3 poli + NPE V 50 în carcasă


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
150 5093452 128 280 5093524 142 150 5093454 130 280 5093594 174
280 5093522 138 280 5093526 140 280 5093596 175
320 5093552 148 320 5093554 150
385 5093584 156 385 5093586 158

Tip 1+2, descărcător combinat V50 + NPE cu semnalizare la distantă

1 pol +NPE + FS 3 poli + NPE + FS Capac Cartuș NPE-C50


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina
150 5093460 129 150 5093462 131 150 5093505 160 255 5095609 161
280 5093531 139 280 5093533 141 280 5093508 160
320 5093560 149 320 5093562 151 320 5093509 160
385 5093590 157 385 5093592 159 385 5093510 161

Set de protectie MCD+NPE

cu 1 pol + NPE cu 3 poli + NPE 3 poli fără curent rezidual +


Volt Nr. art. Pagina Volt Nr. art. Pagina NPE
255 5089748 163 255 5089761 164 Volt Nr. art. Pagina
255 5089770 170
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Set de protectie MCD + NPE cu semnalizare la distanţă

3 poli+ NPE+FS 3 poli fără curent rezidual +


Volt Nr. art. Pagina NPE + FS
255 5089763 165 Volt Nr. art. Pagina
255 5089777 171

123
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 pol, 150 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1-150 150 1 IP20 1 15,400 5093440
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1-150


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

124
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 pol + FS, 150 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+FS-150 150 1 IP20 1 15,600 5093446
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-1+FS-150 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

125
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 3 poli, 150 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3-150 150 3 IP20 1 43,500 5093442
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-3-150


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 120 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

126
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 3 poli + FS, 150 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+FS-150 150 3 IP20 1 43,900 5093448
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-3+FS-150 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 120 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

127
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V + NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE, 150 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+NPE-150 150 1+N/PE IP20 1 29,300 5093452
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1+NPE-150


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 25 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

128
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V + NPE, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE cu FS, 150 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+NPE+FS-150 150 1+N/PE IP20 1 29,600 5093460
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-1+NPE+FS-150 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 12,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

129
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V + NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE, 150 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+NPE-150 150 3+N/PE IP20 1 55,800 5093454
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-3+NPE-150


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

130
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 150 V + NPE, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE cu FS, 150 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+NPE+FS-150 150 3+N/PE IP20 1 56,300 5093462
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-3+NPE+FS-150 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 130 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 150 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 0,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,4 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,5 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

131
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 poli 280 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1-280 280 1 IP20 1 16,400 5093500
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1-280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

132
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 poli cu FS 280 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+FS-280 280 1 IP20 1 16,600 5093502
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-1+FS-280 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

133
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 3 poli 280 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3-280 280 3 IP20 1 46,500 5093511
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-3-280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 120 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

134
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 3 poli cu FS 280 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+FS-280 280 3 IP20 1 46,900 5093516
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-3+FS-280 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 120 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

135
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 4 poli 280 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-4-280 280 4 IP20 1 61,000 5093513
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-4-280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 160 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

136
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 4 poli cu FS 280 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-4+FS-280 280 4 IP20 1 61,500 5093518
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-4+FS-280 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 160 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

137
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE 280 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+NPE-280 280 1+N/PE IP20 1 30,300 5093522
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1+NPE-280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 25 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

138
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE cu FS 280 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+NPE+FS-280 280 1+N/PE IP20 1 30,600 5093531
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-1+NPE+FS-280 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 12,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

139
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE 280 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+NPE-280 280 3+N/PE IP20 1 58,800 5093526
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-3+NPE-280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

140
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE cu FS 280 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+NPE+FS-280 280 3+N/PE IP20 1 59,300 5093533
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-3+NPE+FS-280 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

141
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 2 poli + NPE 280 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-2+NPE-280 280 2+N/PE IP20 1 44,300 5093524
€/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-2+NPE-280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 230 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 280 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,3 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,7 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,8 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

142
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
143
Descărcător combinat V 50, 320 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 pol, 320 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1-320 320 1 IP20 1 17,200 5093540
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1-320


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

144
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 pol + FS, 320 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+FS-320 320 1 IP20 1 17,200 5093546
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-1+FS-320 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

145
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 3 poli, 320 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3-320 320 3 IP20 1 48,900 5093542
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-3-320


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 120 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

146
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 3 poli + FS, 320 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+FS-320 320 3 IP20 1 49,300 5093548
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-3+FS-320 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 37,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 120 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

147
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V + NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE, 320 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+NPE-320 320 1+N/PE IP20 1 31,100 5093552
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1+NPE-320


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

148
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V + NPE, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE cu FS, 320 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+NPE+FS-320 320 1+N/PE IP20 1 31,100 5093560
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-1+NPE+FS-320 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 12,5 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

149
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V + NPE, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE, 320 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+NPE-320 320 3+N/PE IP20 1 61,200 5093554
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-3+NPE-320


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

150
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 320 V + NPE, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE cu FS, 320 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-3+NPE+FS-320 320 3+N/PE IP20 1 61,700 5093562
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării Dimensiuni
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

V50-3+NPE+FS-320 Optiuni de conectare


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 300 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 320 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal 50 kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal 80 kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,6 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 0,85 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 0,95 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Contacte FM comutator
Putere de comutare AC 230 V; 0,5 A
Putere de comutare DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Sectiunea conexiunilor 0,5 - 1,5 mm²
Sectiunea conexiunilor 21 - 16 AWG
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²


Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG

151
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 385 V, tip 1+2
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 1 pol, 385 V


(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1-385 385 1 IP20 1 18,300 5093572
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA
(10/350) în total
Dimensiuni • Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și
IV.

Optiuni de conectare V50-1-385


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II
SPD conform UL 1449 Tip 4
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz) Un 350 V
Tensiune max. de functionare permanentă AC UC 385 V
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) In / L-N 30 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imax 50 kA
Curent de trăsnet (10/350 μs) Iimp 12,5 kA
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal — kA
Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] Itotal — kA
Nivel de protectie (L-N) Up 1,8 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 1 kA Ures 1,1 kV
Nivel de protectie (L-N) @ 5 kA Ures 1,2 kV
Valoare max. a protectiei la suprasarcină 160 A gL/gG
Valoare max. a curentului de scurt-circuit 50 kA eff
Temperatura de lucru Tu -40 °C
Grad de protecţie IP20
Certificări UL, ÖVE, VDE
Sectiunea cablurilor flexibile 1,5 - 35 mm²
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 1,5 - 35 mm²
Sectiunea cablurilor flexibile 16 - 2 AWG
Secţiunea transversală a conductorului (mono/multifilar) 16 - 2 AWG
02 TBS Masterkatalog Länder / ro / 04/10/2017 (LLExport_04608) / 04/10/2017

152
Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat V 50, 385 V, tip 1+2

Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2


Descărcător combinat V 50, 1 poli cu FS 385 V

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


Tensiune
max. de
func-
tionare
perma-
nentă AC Legarea Tip Amb. Greutate
Tip V polilor protecţie bucată kg/100 buc. Nr.art.
V50-1+FS-385 385 1 IP20 1 18,500 5093578
PA Poliamidă €/buc.
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305