Sunteți pe pagina 1din 56

Întrebarile scrise cu rosu nu se dau la examen!

LAB 1
Oscilatii armonice. Studiul propagarii undelor mecanice prin
gaze.

1. Ce sunt oscilațiile armonice?


Oscilațiile armonice sunt acele fenomene pe parcursul cărora forța
rezultantă ce acționează asupra sistemului (corpului) are expresia
matematică:
𝐹𝐹⃗ = −𝑘𝑘 ∙ 𝑦𝑦⃗
2. Care este ecuația care descrie o oscilație armonică?
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 ∙ sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜑𝜑0 )
3. Specificați semnificațiile mărimilor care intervin în ecuația
oscilatorului liniar armonic și unitățile de măsură ale acestora.
y=elongația oscilației (adimensional)
t=timpul (s)
A=amplitudinea oscilației=elongația maximă (adimensional)
ϕ0=faza inițială (rad)
ω=pulsația (frecvența unghiulară) (rad/s)
4. Dați exemple de oscilații armonice întâlnite în lucrare.
Exemple de oscilații armonice: oscilații mecanice (elastice), electrice,
electromagnetice, electromecanice, de spin.
5. Ce formă are traiectoria unui punct material care este supus
simultan la două oscilații armonice perpendiculare de aceeași
frecvență?
-
6. Ce sunt undele mecanice?
Unda mecanică este fenomenul de propagare din aproape în aproape, în
spațiu și timp, a unei oscilații (perturbații) prin intermediul particulelor
substanței, sau a unui mediu material.
7. Cum definiți sunetele în sensul strict al percepției umane?
Sunetele (unde audibile) sunt unde mecanice caracterizate printr-o
frecvență cuprinsă între 20 și 20.000 de Hz, o durată minimă de emisie
de 0,06s și de o intesitate cuprinsă între 10-12 și 102 W/m2.
8. Care este valoarea vitezei sunetului în vid? Este mai mare sau mai
mică față de valoarea vitezei de propagare prin aer?
Sunetul nu se propagă în vid, deci viteza de propagare este 0.
9. Definiți lungimea de undă și specificați unitatea de măsură.
Lungimea de undă este definită ca distanța parcursă de undă în timp de o
perioadă, T, și se măsoară în metri (m).
10. Care este relația de legătură între pulsație și frecvență?
𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋
11. Care este relația de legătură între frecvență și perioadă?
1
𝜈𝜈 =
𝑇𝑇
12. Care este relația de legătură între lungimea de undă și
frecvență?
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =
𝜈𝜈
13. Explicați, succint, funcționarea osciloscopului catodic.
-
14. În ce constă efectul piezoelectric direct?
Efectul piezoelectric direct constă în transformarea oscilațiilor mecanice
ale unui material piezoelectric în oscilații electrice; fenomenul conduce
la apariția unui câmp electric variabil între două fețe opuse ale unui
cristal piezoelectric care sunt supuse unor deformări periodice
alternative (comprimări și destinderi succesive).
15. Ce este un traductor? Dați exemple.
Traductorul este un dispozitiv care transformă (traduce) o mărime de o
anumită natură într-o mărime de o altă natură. Exemple: difuzor,
microfon etc.
LAB 2
Oscilații amortizate în ciurcuite RLC serie.

1. Când se produc oscilațiile amortizate?


Un sistem fizic efectuează oscilații amortizate atunci când o parte din
energia sa se pierde ca urmare a interacțiunilor cu mediul exterior.
2. Care este ecuația unei oscilații amortizate cvasiarmonice?
Specificați semnificațiile mărimilor care intervin și unitățile de
măsură.

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴0 ∙ 𝑒𝑒 −𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ sin ��𝑤𝑤 2 − 𝑏𝑏 2 ∙ 𝑡𝑡 + 𝜑𝜑0 �

y=elongația
A0=amplitudinea ințială (constantă)
b=coeficient de amortizare (s-1)
ω=pulsația (rad/s)
ϕ0=faza inițială (constantă) (rad)
3. Explicați noțiunea de ”cvasiarmonică”.
Comportarea elongației se descrie ca fiind ”aproape armonică” sau
”aproape sinusoidală”, în sensul că sinusoida care intră în expresia
elongației are o amplitudine descrescătoare în timp. De aceea oscilația se
numește cvasiarmonică.
4. După ce lege variază amplitudinea unei oscilații amortizate
cvasiarmonice?

𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴0 ∙ 𝑒𝑒 −𝑏𝑏𝑏𝑏


5. Ce este pseudoperioada?
Pseudoperioada reprezintă intervalul în care se efectuează o oscilație
completă, reprezentând intervalul temporal dintre două maxime
succesive, de același semn.
6. Care este condiția ca oscilațiile amortizate să fie cvasiarmonice?
Condiția ca oscilațiile amortizate să fie cvasiarmonice este b < ω.
7. Care este relația de legătură între pseudopulsație și
pseudoperioadă?
2𝜋𝜋
𝜔𝜔′ =
𝑇𝑇′
8. Care este relația de legătură între pseudopulsație și
pseudofrecvență?
𝜔𝜔′ = 2𝜋𝜋𝜋𝜋′
9. Care este formula capacității electrice a unui condensator?
𝑞𝑞
𝐶𝐶 =
𝑢𝑢𝐶𝐶
10. Definiți inductanța electrică a unui circuit.
Inductanța unui circuit este mărimea numeric egală cu valoarea absolută
a tensiunii electromotare autoinduse atunci când viteza de variație a
intensității curentului electric (di/dt) prin acel circuit este de un
amper/secundă.
11. Definiți curentul electric de conducție.
Curentul electric de conducție este fenomenul de mișcare dirijată a unor
sarcini electrice libere printr-un material (electronii liberi în cazul
conductorilor, electronii liberi și golurile în cazul semiconductorilor).
12. Care este formula intensității curentului electric de
conducție?
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
13. Definiți fenomenul de autoinducție electromagnetică.
Fenomenul de autoinducție electromagnetică constă în apariția unei
tensiuni electromotoare autoinduse într-un circuit parcurs de curent
electric variabil.
14. Enunțați legea a II-a a lui Kirchhoff pentru ochiurile de
circuit electric.
Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de rețea este
egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe elementele
componente ale ochiului de rețea.
15. Scrieți expresia matematică a legii autoinducției
electromagnetice.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑎𝑎 = −𝐿𝐿 ∙
𝑑𝑑𝑑𝑑
16. Scrieți legea lui Ohm sub formă globală pentru o porțiune de
circuit.
𝑢𝑢𝑅𝑅 = 𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖
17. În ce constă efectul electrocaloric al curentului electric?
Efectul electrocaloric (efectul Joule al curentului electric) este
fenomenul prin care orice rezistență electrică parcursă de curent electric
se încălzește, eliberând în mediul exterior o cantitate de energie sub
formă de căldură.
18. Definiți decrementul logaritmic.
Decrementul logaritmic se definește ca logaritmul natural al raportului
elongațiilor sau al amplitudinilor, la un interval de o pseudoperioadă.
19. Definiți timpul de relaxare.
Timpul de relaxare (constanta de timp) este intervalul de timp în care
amplitudinea oscilației scade de e ori.
20. Definiți timpul de înjumătățire.
Timpul de înjumătățire este intervalul de timp în care amplitudinea
oscilației scade la jumătate.
21. Definiți factorul de calitate.
Factorul de calitate se definește ca fiind produsul dintre 2π și raportul
dintre energia înmagazinată și pierderea medie de energie într-o
pseudoperioadă.
22. Precizați căror mărimi le corespund următoarele unități de
măsură: amper, coulomb, fard, volt, joule, newton, hertz, secunda.
I=intensitatea curentului electric (A) E=energia (J)
C=capacitatea electrică (F) ν=frecvența (Hz)
q=sarcina electrică (C) t=timpul (s)
T=perioada (s)
U=tensiunea curentului electric (V) F=forța (N)
G=greutatea (N)
LAB 3
Moduri naturale de vibrație sub acțiunea forței Laplace.

1. Care este formula forței electromagnetice?


�⃗�
𝐹𝐹⃗ = 𝑙𝑙 ∙ �𝐼𝐼⃗ × 𝐵𝐵
2. Specificați semnificațiile mărimilor din formula forței lui Laplace
și unitățile de măsură.
F = forța electromagnetică (Laplace) 〈𝐹𝐹 〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑁𝑁(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
l = lungimea firului conductor 〈𝑙𝑙〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
I = intensitatea curentului electric 〈𝐼𝐼〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐴𝐴(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)
B = intensitatea câmpului magnetic 〈𝐵𝐵〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)
3. Explicați modul în care se desenează forța electromagnetică.

Fem se desenează perpendicular pe planul descris de 𝐼𝐼⃗ ș𝑖𝑖 𝐵𝐵 �⃗, având


������⃗
modulul �𝐹𝐹 ⃗ �⃗
𝑒𝑒𝑒𝑒 � = 𝑙𝑙 ∙ 𝐼𝐼 ∙ 𝐵𝐵 ∙ sin 𝛼𝛼 , 𝛼𝛼 = ∢�𝐼𝐼 , 𝐵𝐵 � și sensul dat de regula
burghiului drept.
4. Definiți undele mecanice.
Undele mecanice sunt fenomene care constau în propagarea unor
oscilații, din aproape în aproape, în spațiu și timp, prin intermediul
particulelor substanței (ale unui mediu material).
5. Care este ecuația undelor armonice plane monocromatice
progresive ce se propagă fără atenuare în sensul axei Ox?
Ψ(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 ∙ sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜑𝜑0 )
6. Specificați semnificațiile mărimilor care intervin în ecuația undelor
armonice plane monocromatice progresive ce se propagă fără
atenuare în sensul axei Ox.
A = ymax = amplitudinea undei 〈𝐴𝐴〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
ω = pulsația/frecvența unghiulară 〈𝜔𝜔〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = = 𝑠𝑠 −1
𝑠𝑠
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
k = numărul de undă 〈𝑘𝑘〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = = 𝑚𝑚−1
𝑚𝑚

φ0 = faza inițială 〈𝜑𝜑0 〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟


7. Ce se înțelege prin noțiunea de unde monocromatice?
O undă monocromatică se caracterizează prin pulsație constantă, deci și
prin lungime de undă constantă.
8. Definiți lungimea de undă.
Lungimea de undă reprezintă distanța parcursă de undă într-un interval
de timp egal cu perioada undei (T).
9. Care este relația de legătură între lungimea de undă și perioada
undei?
𝜆𝜆 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑇𝑇
10. Care este relația de legătură între lungimea de undă și
frecvență?
𝑣𝑣
𝜆𝜆 =
𝜈𝜈
11. Definiți undele staționare.
Undele staționare se obțin prin compunerea (suprapunerea) a două unde
de aceeași frecvență care se deplasează pe aceeași direcție, dar în sensuri
opuse.
12. Ce sunt ventrele?
Ventrele sunt punctele de maxim ale undei staționare.
13. Ce sunt nodurile?
Nodurile sunt punctele de minim ale undei staționare.
14. Care este relația care exprimă coordonatele ventrelor în cazul
undelor staționare ale unei corzi fixate la ambele capete? Dar a
nodurilor?
𝜆𝜆 𝜆𝜆
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = (2𝑝𝑝 + 1) ∙ ; 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝑝𝑝 ∙ , 𝑝𝑝 ∈ ℕ
4 4
15. Care este relația de legătură între lungimea corzii și lungimea
de undă a undei incidente în cazul studiat?
𝜆𝜆
𝑙𝑙 = 𝑛𝑛 ∙
2
16. Ce sunt modurile naturale de vibrație? Exemplificați.
Modurile naturale de vibrație sunt toate valorile frecvențelor de oscilație
𝑣𝑣
date de relația: 𝜈𝜈 = 𝑛𝑛 ∙ 𝜈𝜈0 , 𝑛𝑛 ∈ ℕ∗ ; 𝜈𝜈0 = .
2𝑙𝑙

17. La ce se referă modul fundamental de vibrație?


Modul fundamental de vibrație este caracterizat de prezența unui singur
ventru și de 𝜈𝜈0 .
18. Ce înțelegeți prin armonicele superioare?
Armonicele superioare sunt date de formula , reprezentând frecvențe
superioare modului fundamental.
19. Definiți densitatea masică liniară a unui fir.
Densitatea masică liniară a unui fir este egală cu masa unității de
lungime și este dată de formulele:
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛2 ∙𝐹𝐹
𝜇𝜇 = 𝜇𝜇 = 〈𝜇𝜇〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑 4∙𝜈𝜈2 ∙𝑙𝑙 2

20. Dați exemple de aplicații ale undelor mecanice staționare.


Aplicații ale undelor mecanice staționare: instrumente muzicale cu
coarde, de suflat sau de percuție, ecograf, curățire cu ultrasunete.
21. Dați exemple de aplicații ale modurilor naturale de vibrație.
Aplicații ale modurilor naturale de vibrație: interpretarea și transmiterea
semnalelor electrice de o formă arbitrară.
LAB 4
Studiul proprietăților elastice ale solidelor. Materiale
auxetice.

1. Definiți mediile elastice.


Mediile elastice sunt medii continue, deformabile, care revin la
dimensiunile inițiale după înlăturarea cauzei (forței) deformatoare.
2. Ce înseamnă mediu omogen?
Un mediu elastic este omogen dacă se caracterizează prin aceleași
proprietăți în fiecare punct.
3. Ce înseamnă mediu izotrop?
Un mediu elastic este izotrop dacă proprietățile nu depind de direcție.
4. Cum se numesc mărimile din legea lui Hooke generalizată pentru
medii omogene și izotrope?
Legea generalizată a lui Hooke:
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 ∙ 𝜃𝜃 ∙ 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 2 ∙ 𝛽𝛽 ∙ 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2,3.
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = componentele tensorului tensiunilor
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = componentele tensorului de deformație
𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = componentele tensorului lui Kronecker
𝛼𝛼, 𝛽𝛽= constante de elasticitate
𝜃𝜃= deformare specifică volumică = dilatare
5. La ce fel de deformare a materialului se referă modulul lui Young?
Modulul lui Young se numește modulul de elasticitate longitudinal și se
referă la comportarea materialului atunci când este deformat longitudinal
(prin tracțiune sau comprimare).
6. La ce se referă coeficientul lui Poisson?
Coeficientul lui Poisson se numește coeficient de contracție transversală
și se referă la comportarea materialului în plan transversal atunci când
este deformat longitudinal.
7. Ce sunt materialele auxetice?
Materialele auxetice au un coeficient Poisson negativ, ceea ce înseamnă
că atunci când sunt întinse, ele devin mai expandate pe direcțiile
transversale.
8. Dați exemple de materiale auxetice naturale și artificiale.
Materiale auxetice naturale: piritele de fier, cristalul de SiO2 și zeoliții.
Materiale auxetice artificiale: hârtia, grafitul pirolitic, unele aliaje de
pământuri rare, geluri polimerice, spume poliuretanice, spume
polietilenice, teflonul (PTFE), polipropilena (PP), UHMWPE (Ultra-
High Molecular Weight PolyEthylene), un anumit tip de spumă de
cupru, foițe metalice de dimensiuni nanometrice, o serie de materiale
compozite, structuri macroscopice realizate din elemente de tipul
fagurelor de miere.
9. Enumerați câteva dintre aplicațiile materialelor auxetice.
Aplicații ale materialelor auxetice: dispozitive de tip MEMS, dispozitive
de fixare, componente absorbante de energie etc.
10. Care este expresia matematică a legii lui Hooke în cazul
unidimensional?
𝜎𝜎 = 𝐸𝐸 ∙ 𝜀𝜀
11. Specificați unitățile de măsură în SI ale următoarelor mărimi:
tensiunea mecanică, deformarea, modulul lui Young, coeficientul
Poisson, modulul de forfecare, modulul de compresibilitate.
〈𝜎𝜎〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
〈∆𝑙𝑙〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
〈𝐸𝐸 〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
〈𝐺𝐺 〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 (forfecare)
〈𝐻𝐻〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 (compresibilitate)
〈𝜈𝜈 〉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
12. Ce implicații au valorile extrem de mari ale modulului lui
Young asupra proprietăților materialelor în cauză?
Aceste materiale sunt foarte dure, rezistente la forțe deformatoare foarte
mari.
13. Care este graficul forței deformatoare în funcție de
coordonata ce exprimă alungirea, în cazul unui fir elastic omogen
și izotrop?
(Grafic-carte-figura5-pag.92)
14. Care este legătura între forța deformatoare și forța elastică?
𝐹𝐹 = 𝑘𝑘 ∙ ∆𝑙𝑙
LAB 5
Ecuații fundamentale ale electromagnetismului. Despre
monopolii magnetici artificiali și aplicațiile acestora în
tehnologia informației. Unde electromagnetice.

1. Definiți câmpul electromagnetic.


Câmpul electromagnetic este reprezentat de ansamblul celor două
câmpuri, electric și magnetic, care coexistă în spațiu.
2. Care sunt mărimile vectoriale caracteristice câmpului
electromagnetic?
Mărimile vectoriale caracteristice câmpului electromagnetic sunt:
a. Intensitatea câmpului electric (E)
b. Inducția câmpului electric (D)
c. Intensitatea câmpului magnetic (H)
d. Inducția câmpului magnetic (B)
3. În ce constă fenomenul de inducție magnetoelectrică?
Fenomenul de inducție magnetoelectrică: orice câmp electric variabil
în timp produce un câmp magnetic variabil în timp.
4. În ce constă fenomenul de inducție electromagnetică?
Fenomenul de inducție electricomagnetică: orice câmp magnetic
variabil în timp produce un câmp electric variabil în timp.
5. Care este expresia matematică a legii inducției electromagnetice în
forma integrală?
𝑑𝑑∅𝐵𝐵
𝑒𝑒 = − ; �⃗ ∙ 𝑑𝑑𝑆𝑆⃗
∅𝐵𝐵 = � 𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑑𝑑
(∑)
6. Definiți fenomenul de autoinducție electromagnetică.
Fenomenul de autoinducție electromagnetică: apariția unei tensiuni
electromotoare într-un circuit, numită tensiune autoindusă, ca urmare
a variației intensității curentului electric prin acel circuit.
7. Care este expresia matematică a legii autoinducției?
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑎𝑎 = −𝐿𝐿 ∙
𝑑𝑑𝑑𝑑
8. Ce este inductanța unui circuit?
Inductanța unui circuit este mărimea numeric egală cu valoarea
absolută a tensiunii electromotoare autoinduse, atunci când viteza de
variație a intensității curentului electric (di/dt) prin acel circuit este de
un amper/secundă.
9. Ce sunt monopolii magnetici?
Monopolii magnetici sunt surse ale câmpului magnetic de ”semne”
diferite, analoage sarcinilor electrice de semne diferite.
10. Ce puteți spune despre monopolii magnetici artificiali?
Monopolii magnetici artificiali au fost obținuți pentru prima dată în
2009 (nu în stare liberă, ci în interiorul substanței) din gheața unui
oxid de titan (Dy2Ti2O7) la temperaturi foarte mici ([0,6;2]K). Ei sunt
stări speciale ale materiei și sunt complet diferiți de constituenții
obișnuiți ai materialelor. Aceste stări au fost numite spaghetti-strings.
11. Ce reprezintă skyrmionii magnetici? Discutați aplicațiile
acestora.
Skyrmionii magnetici reprezintă modele teoretice care descriu stări
exotice ale materiei, numite uneori și cvasiparticule. Ei reprezintă
soluții topologice stabile, de tip solitonic, ale ecuațiilor de câmp în
fizica cuantică.
Aplicația skyrmionilor este în tehnologia de fabricare a dispozitivelor
de stocare a informației. La trimiterea unui fascicul de electroni,
skyrmionii dispar (valoarea 0 a bitului), iar dacă se trimite din nou
skyrmionii reapar (valoarea 1 a bitului). Operațiunea aceasta este
similară cu cea de ștergere și de inscripționare a datelor pe un film
magnetic.
12. Există monopoli magnetici în stare liberă?
Nu există monopoli magnetici în stare liberă, doar în interiorul
substanței, indiferent dacă sunt naturali sau antificiali.
13. Definiți undele electromagnetice.
Undele electromagnetice sunt fenomene de propagare în spațiu și
timp, din aproape în aproape, a două câmpuri, electric și magnetic,
care se generează reciproc.
14. Care este valoarea vitezei de fază a undei electromagnetice în
vid?
Viteza de fază a undelor electromagnetice în vid este egală cu c,
viteza luminii în vid (aproximativ 3*108m/s).
15. Definiți undele electromagnetice staționare. Cum se produc
acestea?
Undele electromagnetice staționare se obțin prin suprapunerea a două
unde electromagnetice de aceeași frecvență, care se propagă pe
aceeași direcție, dar în sensuri opuse. Ele se produc doar prin
propagarea ghidată, adică mediul prin care se realizează propagarea
să prezinte o limitare în spațiu, iar undele să fie obligate să se propage
numai într-o regiune limitată de pereți reflectători.
16. Definiți lungimea de undă.
Lungimea de undă staționară reprezintă distanța minimă după care
repetă fenomenul, descriind astfel periodicitatea spațială.
17. Care este relația între lungimea de undă și perioada undei?
Dar relația între lungimea de undă și frecvența undei?
𝑣𝑣
𝜆𝜆 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑇𝑇 𝜆𝜆 =
𝜈𝜈
18. Ce sunt nodurile?
Nodurile sunt minimele de amplitudine ale undei staționare
electromagnetice.
19. Ce sunt ventrele?
Ventrele sunt maximele de amplitudine ale undei staționare
electromagnetice.
20. Care este relația de legătură între lungimea de undă a undei
incidente și lungimea de undă a undei staționare?
𝜆𝜆
𝜆𝜆𝑠𝑠𝑠𝑠 =
2
21. ...
22. Justificați formarea nodurilor în cazul componentei electrice
a undei electromagnetice staționare, la capetele ghidului de undă
din experiment?
În interiorul oricărui conductor intensitatea câmpului electric este
nulă, fenomen cunoscut sub numele de efect de ecranare electrică sau
efectul cutiei lui Faraday, fenomen ce explică formarea nodurilor, în
cazul componentei electrice a undei electromagnetice staționare, la
capetele ghidului de undă din experiment.
23. Dați exemple de unde electromagnetice.
Unde electromagnetice: undele radio, IR (InfraRed), VL (Visible
Light), UV (UltraViolet), radiația Röntgen (X), radiația γ (gamma).
24. ...
25. Enumerați câteva aplicații ale undelor electromagnetice.
Aplicații ale undelor electromagnetice:
a. LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation)
i. Comunicații
ii. Telemetrie
iii. Spectroscopie
iv. Microfotografie
v. Fuziunea inerțială
b. Unde Radio
i. Radiocomunicații
ii. Telecomunicații
iii. Radioastronomie
iv. Radiospectroscopie
LAB 6
Structura discretă a materiei. Determinarea masei
particulelor miscroscopice încărcate electric.

1. La ce se referă fizica cuantică?


Fizica cunatică studiază proprietățile și evoluția sistemelor fizice din
punct de vedere microscopic, ținând cont de structura intimă a acestora.
2. Ce înțelegeți prin cuantificarea unei mărimi?
În fizica cuantică, mărimile sunt cuantificate, adică nu variază continuu
într-un anumit interval, ci pot avea numai valori discrete.
3. Explicați la ce se referă caracterul dual al materiei.
Caracterul dual al materiei se referă la comportarea ondulatorie, în
anumite condiții, și corpusculară, în alte condiții, a materiei.
Drept exemplu, undele electromagnetice se comportă în anumite condiții
ca orice fenomen ondulatoriu (reflexie, refracție, dispersie etc.), iar în
alte condiții se manifestă ca fascicule de corpusculi, numiți fotoni
(cuantele câmpului electromagnetic).
4. Care este expresia matematică a ipotezei lui L. de Broglie?

𝜆𝜆 =
𝑝𝑝
5. La ce se referă ecuația lui Schrödinger dependentă de timp?
Ecuația lui Schrödinger dependentă de timp ne ajută să determinăm
funcția de undă materie, cu ajutorul căreia se determină o serie dintre
proprietățile particulei.
6. Specificați semnificațiile mărimilor din ecuația lui Schrödinger
dependentă de timp.
𝜕𝜕Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ℏ
𝑖𝑖 ∙ ℏ ∙ =− ∙ ∆Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) + 𝑊𝑊𝑝𝑝 ∙ Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝜕𝜕 2𝑚𝑚0
𝑖𝑖 = √−1 ∈ ℂ

ℏ= = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝐽𝐽 ∙ 𝑠𝑠)
2𝜋𝜋
𝑚𝑚0 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐾𝐾𝐾𝐾)
𝑊𝑊𝑝𝑝 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐽𝐽)
𝜕𝜕Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡)
= 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
7. Care este formula care exprimă probabilitatea de localizare în
spațiu a unei particule în fizica cuantică?

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = �|Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡)|2 𝑑𝑑𝑑𝑑 = �[Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ Ψ ∗ (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡)]𝑑𝑑𝑑𝑑


(𝐷𝐷) (𝐷𝐷)

8. Care este expresia matematică a ecuației lui Schrödinger


independentă de timp?
2𝑚𝑚0
∆Ψ(𝑟𝑟⃗) + �𝑊𝑊 − 𝑊𝑊𝑝𝑝 � ∙ Ψ(𝑟𝑟⃗) = 0

9. Care sunt particulele fundamentale din alcătuirea substanței?
Particulele fundamentale sunt grupate în:
• Fermioni:
o Quarcuri: up, down, charm, strange, top, bottom.
o Leptoni: electron, miuon, tauon, neutrin electronic, neutrin
miuonic, neutrin tauonic.
• Bosoni:
o Gluoni
o Fotoni
o Bosoni vectoriali intermediari
o Gravitoni
10. Explicați structura discontinuă a câmpului.
Câmpul are o structură discretă deoarece fiecare dintre interacțiunile
fundamentale se transmite sub forma unor cantități minuscule de
energie, numite și cuante de energie.
11. Care sunt cele 4 interacțiuni fundamentale? Specificați
intensitățile relative.
Există patru tipuri de interacțiuni fundamentale:
o Interacțiunea tare (100=1)
o Interacțiunea electromagnetică (10-2)
o Interacțiunea slabă (10-5)
o Interacțiunea gravitațională (10-44)
12. Ce sunt fermionii? Exemplificați.
Fermionii sunt particulele fundamentale ale substanței (exemple mai
sus).
13. Ce sunt bosonii? Dați exemple.
Bosonii sunt particulele de forță (exemple mai sus).
14. Explicați cuantificarea energiei electronului în cazul atomului
de hidrogen.
Energia totală a electronului poate lua numai valori discrete, determinate
de numărul cuantic n, deci energia electronului se cuantifică.
15. Explicați cuantificarea momentului cinetic orbital pentru
electronul din atomul de hidrogen.
Prezența numărului cuantic orbital l și a numărului cuantic magnetic m
în expresiile matematice ale modulului și orientării momentului cinetic
orbital ne demonstrează cuantificarea acestuia.
16. Explicați cuantificarea momentului cinetic de spin pentru
electronul din atomul de hidrogen.
Prezența numărului cuantic de spin s și a numărului cuantic magnetic de
spin ms în expresiile matematice ale modulului și orientării momentului
cinetic de spin ne demonstrează cuantificarea acestuia.
17. Ce puteți spune despre numerele cuantice n, l, m, ms, s?
Numerele cuantice n, l, m, ms și s sunt folosiți pentru a descrie complet
electronul, neexistând doi electroni în același sistem care să fie
caracterizați prin același set de numere cuantice.
18. Ce sunt nivelurile de energie ale electronilor din atomii
multielectronici?
Nivelurile energetice ale electronilor sunt nivelurile pe care se separă
electronii după valoarea energiei fiecăruia.
19. Care este numărul maxim de electroni de pe un substrat
electronic?
Numărul maxim de electroni de pe un substrat energetic este dat de
formula NL=2(2l+1).
20. Enunțați principiul lui Pauli.
Principiul de excluziune al lui Pauli: într-un sistem de particule identice
nu pot exista două particule în aceeași stare cuantică.
21. Discutați structura atomului în conformitate cu Modelul
Standard.
Atomul, după Modelul Standard, este compus din electroni și nucleu.
Nucleul este compus din nucleoni, adică protoni și neutroni. Protonii la
rândul lor sunt formați din două quarcuri up și un quarc down, iar
neutronii sunt formați din două quarcuri down și un quarc up.
22. La ce se referă Premiul Nobel pentru Fizică decernat în
2015?
Premiul Nobel pentru Fizică din anul 2015 a fost acordat cercetătorilor
Takaaki Kajita și Arthur B. McDonald pentru descoperirea legată de
oscilațiile neutrinilor, comportare ce pune în evidență faptul că aceste
particule au masă nenulă.
23. La ce se referă Teoria stringurilor? Dar MT?
Teoria stringurilor presupune că particulele fundamentale au o structură
intimă internă, ele fiind alcătuite din stringuri care vibrează într-un
anumit mod.
MT (Teoria Membranelor) include teoria stringurilor și este o teorie
cuantică 11-dimensională, care unifică cele cinci teorii existente ale
stringurilor și supergravitația (teoria cuantică a gravitației).
Conform teoriei, diversitatea de proprietăți ale particulelor este
determinată de compunerea modurilor rezonante de vibrație ale
stringurilor (corzilor) fundamentale.
24. Enumerați principalele unități de măsură ale masei
particulelor atomice și subatomice.
Principalele unități de măsură pentru masa particulelor atomice și
subatomice sunt Kg, g, u și eV.
25. Definiți unitatea volumică de masă.
Unitatea volumică de masă este 1/12 din masa izotopului 12 al
carbonului (12C).
26. Definiți electron-voltul.
Electron-voltul reprezintă energia pe care o primește un electron atunci
când este accelerat între două puncte ale unui câmp electric exterior,
între care există o diferență de potențial de un volt.
1eV = 1,602 * 10-19 J
27. Care este formula lui Einstein pentru energia particulelor?
𝑊𝑊 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑐𝑐 2
28. Care este formula masei în TRR?
𝑊𝑊
𝑚𝑚 =
𝑐𝑐 2
29. Ce puteți spune despre măsurătorile recente ale masei
electronului?
-
30. Ce este electronul din punct de vedere al Modelului
Standard?
Electronul (din punct de vedere al Modelului Standard) este un fermion,
mai precis un lepton, cu sarcina electrică e- = - 1,602 * 10-19 C și masa
aproximativ egală cu 9,1 * 10-31 Kg.
31. Definiți sarcina specifică.
-
32. Care este expresia matematică a teoremei de variație a
energiei cinetice?
𝐿𝐿 = ∆𝑊𝑊𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑊𝑊𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
33. Care este formula forței Lorentz în forma vectorială? Dar
modulul acesteia?
Vector:
�⃗�
𝐹𝐹⃗ = 𝑙𝑙 ∙ �𝐼𝐼⃗ × 𝐵𝐵
Modul:
������⃗
�𝐹𝐹 ⃗ �⃗
𝑒𝑒𝑒𝑒 � = 𝑙𝑙 ∙ 𝐼𝐼 ∙ 𝐵𝐵 ∙ sin 𝛼𝛼 , 𝛼𝛼 = ∢�𝐼𝐼 , 𝐵𝐵 �

34. Explicați aplicarea regulii burghiului drept.


Regula burghiului drept: se translatează vectorii v și B astfel încât să
aibă aceeași origine. Se așează burghiul perpendicular pe planul
vectorilor v și B și se rotește în sensul suprapunerii lui v peste B pe
drumul cel mai scurt.
35. Care este traiectoria electronului atunci când viteza acestuia
este perpendiculară pe liniile câmpului magnetic uniform?
-
36. Care este formula inducției câmpului magnetic în interiorul
unui solenoid?
-
37. Care este formula forței centripete?
𝑚𝑚𝑒𝑒 ∙ 𝑣𝑣 2
𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑟𝑟
38. Care este formula energiei cinetice a unei particule în
mecanica clasică?
𝑚𝑚𝑣𝑣 2
𝐸𝐸𝑐𝑐 =
2
39. La ce se referă Fig. 6?
-
40. La se referă IScr?
-
41. Ce puteți spune despre greutatea electronului?
-
42. Specificați unitățile de măsură în SI pentru următoarele
mărimi: sarcina electrică, sarcina specifică, greutatea electronului,
inducția câmpului magnetic, viteză, energia cinetică, tensiunea
electrică, intensitatea curentului electric, lucrul mecanic.
q=sarcina electrică (C) v=viteza (m/s)
e/me=sarcina specifică (C/Kg) Ec=energia cinetică
(J)
Ge=greutatea electronului (N) U=tensiunea electrică
(V)
B=inducția câmpului magnetic (T) I=intensitatea
curentului electric (A)
L=lucrul mecanic (J)
LAB 7
Studiul fenomenului de polarizare. Noțiuni de informatică
cuantică.

1. Definiți fenomenul de polarizare.


Polarizarea este un fenomen specific undelor și face referire la direcția
de oscilație a funcției de undă și are legătură cu caracterul transversal al
undelor.
2. Definiți undele transversale. Dați exemple.
Unda este transversală atunci când mărimea specifică undei (funcția de
undă) oscilează perpendicular pe direcția de propagare a undei.
3. Definiți undele electromagnetice.
Undele electromagnetice sunt fenomene de propagare spațio-temporală a
două câmpuri, câmpul electric și câmpul magnetic, care se generează
reciproc.
4. Ce se înțelege prin caracterul transversal al undelor
electromagnetice?
Undele electromagneice au întotdeauna un caracter transversal întrucât
atât funcția de undă a câmpului electric, cât și funcția de undă a
câmpului magnetic ale undei oscilează perpendicular pe direcția de
propagare a undei.
5. Care sunt funcțiile de undă ce descriu propagarea undelor
electromagnetice?
����⃗1 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = 𝐸𝐸�⃗
Ψ ; �����⃗2 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = 𝐻𝐻
Ψ �⃗
6. Ce sunt undele radio?
Undele radio sunt undele electromagnetice pentru care lungimea de undă
este cuprinsă în intervalul (10-2, 105)m.
7. Ce este lumina în sensul percepției umane?
Lumina este o undă electromagnetică cu lungimea de undă cuprinsă în
intervalul 375-750 nm, iar senzația de lumină este produsă de
componenta electrică 𝐸𝐸�⃗ , vectorul luminos.
8. Explicați ce înseamnă unde nepolarizate.
Lumina pentru care vectorul câmp electric vibrează în toate direcțiile
posibile, într-un plan perpendicular pe direcția de propagare, se numește
lumină nepolarizată.
9. Explicați ce înseamnă unde liniar polarizate.
Lumina este total sau liniar polarizată când vibrațiile vectorului luminos
al undei se efectuează pe o singură direcție.
10. În ce situație undele electromagnetice sunt circular
polarizate? Dar eliptic polarizate?
Atunci când vectorul luminos descrie un cerc, lumina este circular
polarizată, iar când descrie o elipsă este eliptic polarizată.
11. Enumerați câteva metode de a obține lumină polarizată.
Metode de polarizare a luminii: reflexie, refracție, dublă refracție
(birefringența), dicroism.
12. Ce puteți spune despre polarizarea undei reflectate?
În fasciculul reflectat, vibrațiile luminoase sunt total polarizate.
13. Ce puteți spune despre polarizarea undei refractate?
În raza refractată, numită și raza emergentă sau raza transmisă, vectorul
luminos este polarizat parțial, dar există totuși o preponderență a
vibrațiilor paralele cu planul de incidență.
14. Enunțați legea lui Brewster.
Conform legii lui Brewster, indicele de refracție relativ al mediului 2
față de mediul 1 este dat de raportul dintre sinusul unghiului de incidență
brewsteriană și sinusul unghiului de refracție brewsteriană, având
expresia matematică:
sin 𝑖𝑖𝐵𝐵
𝑛𝑛21 =
sin 𝑟𝑟𝐵𝐵
15. Ce sunt ferestrele Brewster?
Ferestrele lui Brewster sunt pachete de lame care, în cazul radiațiilor
laser, conduc la obținerea unor radiații electromagnetice cu un grad de
polarizare liniară de 100%.
16. Ce puteți spune despre ochelarii cu lentile tip polaroid?
Ochelarii cu lentile de tip polaroid elimină în mare măsură componenta
polarizată perpendicular pe planul de incidență, reducând efectul de
orbire cauzat de reflexii în cazul conducătorilor auto.
17. Ce sunt polarizorii?
Polarizorii sunt dispozitivele utilizate pentru obținerea luminii
polarizate.
18. Ce este birefringența?
Fenomenul de dublă refracție (birefringența) constă în producerea a două
raze refractate pentru o singură rază incidentă în cazul cristalelor
anizotrope.
19. Ce reprezintă dicroismul?
În cristalele în care una dintre raze este absorbită mai puternic decât
cealaltă se observă o comportare diferențiată în absorbția razelor
ordinară și extraordinară, comportare numită dicroism.
20. Celofanul este birefringent. Este alcătuit din molecule lungi,
fibroase și nu este izotrop. Așezați o foaie de celofan în fața unei
surse de lumină albă. Veți observa că celofanul s-a colorat.
Explicați fenomenul.
-
21. Care este legea lui Malus?
Intensitatea luminii este proporțională cu pătratul amplitudinii.
𝐼𝐼𝑎𝑎 = 𝐼𝐼𝑚𝑚 ∙ cos2 𝛽𝛽
22. Ce este axa optică?
Axa optică este direcția în lungul căreia o rază de lumină incidentă
conduce la o singură rază refractată în cristale anizotrope.
23. Ce sunt cristalele uniaxiale? Dar cristalele biaxiale?
Cristalele uniaxiale conțin o singură axă optică, iar cristalele biaxiale
conțin două axe optice.
24. Definiți fenomenul de polarizare rotatorie.
Există substanțe ale căror molecule, prin interacțiunea cu vectorul
luminos al luminii liniar polarizate incidente, produc rotații ale direcției
de polarizare, fenomen numit polarizare rotatorie.
25. Ce reprezintă unghiul α din formula de calcul a concentrației
soluției optic-active?
Se notează cu α unghiul cu care un strat de soluție optic-activă, având
grosimea l și concentrația c, rotește direcția de oscilație a vectorului
luminos.
𝛼𝛼 = 𝛼𝛼0 ∙ 𝑐𝑐 ∙ 𝑙𝑙
26. Ce sunt substanțele optic-active?
Substanțele optic-active sunt substanțele care polarizează rotatoriu
vectorul luminos al luminii liniar polarizate incidente.
27. Enumerați câteva dintre aplicațiile fenomenului de polarizare.
Aplicații ale fenomenului de polarizare:
• În astronomie: studiul câmpului magnetic al diferitelor
formațiuni cerești.
• În natură: prin reflexie selectivă (culoarea albastră a cerului).
• În tehnologie: afișajul cu cristale lichide (LCD).
• În informatica cuantică: qbitul/bitul cuantic.
28. Ce reprezintă qbitul?
Qbitul/ Bitul cuantic este unitatea de transmitere a informației în
informatica cuantică.
29. Explicați semnificațiile mărimilor din expresia matematică a
undei de probabilitate.
|Ψ⟩ = 𝛼𝛼 ∙ |0⟩ + 𝛽𝛽 ∙ |1⟩
|0⟩, |1⟩ – stările clasice
|α|2=α*α* - probabilitatea pentru starea |0⟩ a bitului cuantic
|β|2=β*β* - probabilitatea pentru starea |1⟩ a bitului cuantic
|Ψ⟩ – unda de probabilitate
30. La ce se referă colapsul funcției de undă? Enunțați cel de-al
treilea postulat al mecanicii cuantice.
Prin colapsul funcției de undă se înțelege că odată măsurată, unda de
probabilitate care exprimă o superpoziție cuantică va ajunge în una
dintre stările clasice posibile.
Al treilea postulat al mecanicii cuantice:
“După fiecare măsurătoare, unda de probabilitate a unui sistem cuantic
suferă un colaps cuantic. Ea se schimbă brusc în urma măsurătorii, în
funcție de rezultatul obținut în măsurătoare, în așa fel încât la o
măsurătoare identică celei de dinainte să se obțină sigur același rezultat
ca precedentul”.
31. Ce este fotonul? Cum poate fi folosit în informatica cuantică?
Fotonul este particula ce transportă energia undei electromagnetice, iar
qbitul poate fi modelat și pornind de la stările de polarizare a fotonului.
32. Ce înseamnă criptare cuantică?
În criptarea cuantică, metodă de securizare a transmiterii informației, se
folosesc pulsuri de lumină polarizată cu un singur foton în fiecare puls.
LAB 8
Aspecte cu privire la comportarea duală a materiei. Studiul
efectului fotoelectric extern.

1. Ce se înțelege prin fenomenul ondulatoriu al propagării câmpului


electromagnetic?
Prin caracterul ondulatoriu al propagării câmpului electromagnetic se
înțelege comportarea radiațiilor electromagnetice ca oricare altă undă în
anumite fenomene (reflezia, refracția, dispersia etc.).
2. La ce se referă caracterul corpuscular al undelor electromagnetice?
Pe baza teoriei corpusculare a undelor electromagnetice, acestea sunt
emise, se propagă și sunt absorbite în mod discontinuu, sub formă de
fotoni.
3. Explicați caracterul dual al radiațiilor electromagnetice.
Caracterul dual al radiațiilor electromagnetice se referă la faptul că în
anumite fenomene ele se comportă ca oricare altă undă, pe când alte
fenomene nu pot fi replicate decât pe baza caracterului corpuscular al
radiației electromagnetice.
4. Ce sunt fotonii?
Fotonii sunt particulele fundamentale ale forței electromagnetice care se
deplasează cu viteza undei electromagnetice în vid, în particular cu
viteza luminii în vid, c= 3*108 m/s.
5. Enumerați proprietățile fotonilor.
Proprietățile fotonului sunt:
• Viteza de deplasare: 3*108 m/s.
• Mișcarea fotonilor nu respectă legile fizicii clasice.
• Fotonii sunt particule relativiste.
• Neutru din punct de vedere electric.
• Nu are masă de repaus.
• Are numărul cuantic de spin 1.
• Este un boson.
6. Care este formula ce exprimă energia fotonilor?
𝑊𝑊0 = ℎ ∙ 𝜈𝜈
7. Care este formula lui Einstein pentru energia unei particule?
𝑊𝑊 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑐𝑐 2
8. Care este ipoteza lui de Broglie?

𝜆𝜆 =
𝑝𝑝
9. Care este semnificația ipotezei lui de Broglie?
Ipoteza lui de Broglie se referă la caracterul dual al substanței, ceea ce
înseamnă că particulele elementare se manifestă atât corpuscular, cât și
ondulatoriu. Ipoteza lui de Broglie reprezintă unul dintre pilonii de bază
ai fzicii cuantice actuale.
10. Definiți efectul fotoelectric extern.
Prin efect fotoelectric extern se înțelege emisia de electroni de către
corpuri sub acțiunea radiațiilor electromagnetice.
11. Definiți efectul fotoelectric intern.
Efectul fotoelectric intern constă în generarea unor noi purtători de
sarcină electrică liberi, în interiorul unui material, sub acțiunea
radiațiilor electromagnetice.
12. Pentru ce domenii de frecvențe ale undelor electromagnetice
se produce efectul fotoelectric extern?
Efectul fotoelectric extern se produce în cazul majorității metalelor sub
incidența undelor electromagnetice din domeniul ultraviolet, cu
frecvența între 7.5*104 și 106 Hz. Pentru metalele alcaline, fenomenul
are loc și pentru unde din domeniul vizibil, cu frecvența între 3.75*104 și
7.5*104 Hz.
13. Care este relația lui Einstein pentru efectul fotoelectric
extern?
ℎ ∙ 𝜈𝜈 = 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑊𝑊𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
14. Explicați interacțiunea între foton și electron în cazul
efectului fotoelectric extern.
În urma interacțiunii dintre un foton și un electron, fotonul cedează
întreaga sa energie unui singur electron. Deoarece fotonul pierde toată
energia sa, acesta ajunge în repaus, stare în care masa devine nulă, deci
fotonul “dispare”. Pe parcursul fenomenului, fotonul este abosrbit de
electron.
15. Definiți lucrul mecanic de extracție.
Lucrul mecanic de extracție este energia consumată pentru extragerea
unui singur electron de pe suprafața metalului și este o mărime
caracteristică fiecărui metal în parte.
16. Explicați noțiunea de energie cinetică maximă a
fotoelectronilor.
Energia cinetică maximă a fotoelectronilor este energia cinetică a celor
mai rapizi fotoelectroni extrași și este direct proporțională cu frecvența
undei electromagnetice, dar nu depinde de fluxul radiației
electromagnetice incidente.
17. Care este expresia matematică a teoremei de variație a
energiei cinetice?
∆𝑊𝑊𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ă − 𝑊𝑊𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ț𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ă = −𝑊𝑊𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ț𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ă = −𝑊𝑊𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

18. Care este formula lucrului mecanic efectuat de un câmp


electrostatic pentru a deplasa o sarcină electrică punctiformă?
𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑒𝑒 − ∙ 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑒𝑒 − ∙ 𝑈𝑈𝑏𝑏
19. Explicați funcționarea dispozitivului experimental din figura
1.
-
20. Explicați funcționarea dispozitivului experimental din figura
4.
-
21. Explicați relația 19.
-
22. Ce reprezintă frecvența de prag?
Frecvența de prag este frecvența minimă de producere a efectului
fotoelectric extern.
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜈𝜈𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜈𝜈0 =

23. Ce reprezintă curentul de saturație?
La o anumită valoare a tensiunii U, toți electronii emiși de catod ajung la
anod și în această situație intensitatea curentului atinge o valoare
maximă, numită intensitate de saturație, caracteristică curentului de
saturație.
24. Ce reprezintă tensiunea de blocare?
Tensiunea de blocare este valoarea tensiunii pentru care la anod nu mai
ajunge niciun electron, iar curentul fotoelectric este nul.
25. Enunțați legile efectului fotoelectric extern.
a. Dacă radiația incidentă este monocromatică, intensitatea
curentului fotoelectric de saturație este direct proporțională
cu fluxul radiației electromagnetice incidente.
b. Energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși este direct
proporțională cu frecvența undei electromagnetice și nu
depinde de fluxul acesteia.
c. Efectul fotoelectric se produce numai la frecvențe ale undelor
electromagnetice incidente de valori mai mari sau cel puțin
egale cu o anumită valoare, numită frecvență de prag, sau
pragul roșu, caracteristică fiecărui metal.
d. Efectul fotoelectric se produce practic instantaneu, deoarece
intervalul de timp dintre interacțiunea radiației incidente cu
metalul și emisia fotoelectronului este foarte mic, de ordinul
𝜏𝜏 ≅ (10−7 , 10−9 )𝑠𝑠.
LAB 9
Studiul echilibrului radiației cu substanța. Determinarea
emisivității termice a unui element neliniar de circuit.

1. Enunțați legea I a lui Kirchhoff pentru circuitele electrice.


Legea I a lui Kirchhoff: suma algebrică a intensității curenților electrici
care se întâlnesc într-un nod de rețea este nulă.
𝑛𝑛

� 𝐼𝐼𝐾𝐾 = 0
𝐾𝐾=1

2. Enunțați legea a II-a a lui Kirchhoff pentru circuitele electrice.


Legea a II-a a lui Kirchhoff: suma algebrică a tensiunilor
elkectromotoare dintr-un ochi de rețea (circuit închis al rețelei electrice
complexe) este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune de pe
fiecare element al ochiului de rețea.
𝑚𝑚 𝑠𝑠

� 𝐸𝐸𝑗𝑗 = � 𝑈𝑈𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝=1

3. Ce reprezintă un ochi de rețea? Dar un nod de rețea?


Un ochi de rețea este un circuit închis al rețelei electrice complexe, iar
un nod de rețea este un punct al rețelei în care se intersectează cel puțin
3 conductoare.
4. Explicați convențiile de semn pentru mărimile din LKI și LKII.
Convenție de semn pentru LKI: intensitățile curenților care intră în
nodul de rețea se iau cu semnul plus, iar intensitățile curenților care ies
din nod se iau cu semnul minus.
Convenție de semn pentru LKII:
• Tensiunile electromotoare se consideră cu semnul plus dacă
sensul convențional le parcurge în interior de la – la + și se
consideră cu semnul minus atunci când sunt parcurse în sens
contrar.
• Pentru căderile de tensiune, acestea se iau cu semnul plus dacă
sensul intensității curentului electric coincide cu cel al sensului
convențional de parcurs, iar dacă sensul curentului electric este
contrar sensului convențional de parcurs, căderea de tensiune se
ia cu semnul minus.
5. Care sunt unitățile de măsură în SI pentru mărimile: intensitatea
curentului electric, căderea de tensiune electrică, rezistența
electrică, tensiunea electromotoare?
Amper, Volt, Ohm, Volt.
6. Care este legea lui Ohm în formă globală pentru o porțiune de
circuit?
Legea lui Ohm în formă integrală/globală:
𝑈𝑈
𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
7. Ce este un galvanometru?
Galvanometrul este un instrument de măsură sensibil la curenți de
intensități mici.
8. Ce mărime se măsoară cu voltmetru?
Căderea de tensiune se măsoară cu voltmetru.
9. Ce reprezintă o punte Wheastone?
O punte Wheastone este un circuit ce conține 4 rezistențe, dintre care R1
și R2 sunt cunoscute, R3 este variabilă și Rx urmează a fi determinată. Rx
corespunde filamentului de wolfram al unui bec obișnuit (incandescent).
10. Cum se realizează echilibrarea punții Wheastone?
Se închide întrerupătorul K și se reglează rezistența variabilă R3 astfel
încât puntea să fie echilibrată, adică galvanometrul indică absența unui
curent. Rezistorii R1 și Rx sunt în serie și grupările (R1, Rx) și (R2, R3)
sunt în paralel.
11. Ce este radiația termică?
Orice substanță aflată la o temperatură diferită de 0K emite radiații
electromagnetice ale căror proprietăți depind de temperatura sa, aceste
radiații numindu-se radiații termice.
12. Ce este corpul negru?
Corpul negru este un corp care are proprietatea de a absorbi integral
radiațiile ce cad pe suprafața sa.
13. Ce este corpul gri?
Corpurile gri sunt corpurile care nu sunt absolut negre.
14. Care este ipoteza lui Planck referitoare la emisia și absorbția
de energie prin radiație?
Emisia și absorbția energiei de către substanță are loc în mod
discontinuu, prin cuante de energie.
𝑊𝑊0 = ℎ ∙ 𝜈𝜈
15. Ce afirmă legea lui Kirchhoff referitoare la radiația termică?
Densitatea spectrală de energie ρ(ν,T) depinde exclusiv de frecvența
radiației și de temperatura incintei. Densitatea spectrală nu depinde de
natura sau de proprietățile pereților incintei.
16. Care este legea Stefan-Boltzmann?
𝑤𝑤(𝑇𝑇) = 𝑎𝑎 ∙ 𝑇𝑇 4
8 ∙ 𝜋𝜋 5 ∙ 𝑘𝑘𝐵𝐵4
𝑎𝑎 =
15 ∙ 𝑐𝑐 3 ∙ ℎ3
17. Care este legea transportului de energie prin radiație termică?
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜉𝜉 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑆𝑆 ∙ (𝑇𝑇 4 − 𝑇𝑇04 ) ; 𝑃𝑃 =
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
18. Definiți radianța. Care este unitatea de măsură a radianței?
Radianța reprezintă energia totală, în întregul domeniu de frecvențe,
emisă în unitatea de timp de către unitatea de suprafață a peretelui cu
care radiația termică se află în echilibru, de o singură parte a acestuia.
Unitatea de măsură este W/m2.
𝑐𝑐
ℛ (𝑇𝑇) = ∙ 𝑤𝑤(𝑇𝑇)
4
19. Care este unitatea de măsură a puterii transmise prin radiație?
Watt.
20. Care este formula variației rezistenței electrice a unui metal
cu temperatura?
𝑅𝑅𝑥𝑥 = 𝑅𝑅0 [1 + 𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0 )]
α = 0.0036 1/K (coeficient de variație a rezistivității cu temperatura)
21. Ce este emisivitatea electrică?
Emisivitatea termică este un factor de corecție de la comportarea
corpului negru, caracterizând abaterea proprietăților corpului real față de
proprietățile corpului negru. Adimensională și subunitară.
22. Ce reprezintă un element neliniar de circuit?
Un element de circuit este neliniar atunci când este caracterizat de două
tipuri de rezistențe (statică și dinamică), dare sunt egale doar în cazul
elementelor liniare de circuit.
23. Explicați de ce filamentul de wolfram al unui bec cu
incandescență este un element neliniar de circuit.
Filamentul de wolfram este un exemplu de element neliniar de circuit
deoarece caracteristica U=f(I) nu este liniară, cauzat de faptul că
rezistența filamentului crește o dată cu creșterea temperaturii.
24. Care este formula rezistenței statice?
𝑈𝑈𝑀𝑀
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝐼𝐼𝑀𝑀
25. Care este formula rezistenței dinamice?
∆𝑈𝑈 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑 = lim � � = � � = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝐼𝐼→0 ∆𝐼𝐼 𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀
26. Încercuiți varianta corectă de răspuns pentru un element
liniar de circuit: răspuns corect d.
LAB 10
Studiul conducției electrice la solide pe baza modelului Bloch-
Brillouin.

1. Definiți fenomenul de conductibilitate electrică.


Conductibilitatea electrică, sau conducția electrică, este fenomenul care
se referă la capacitatea unui corp de a întreține un curent electric de
conducție.
2. Ce este conductivitatea electrică?
Conductivitatea electrică este mărimea care evaluează cantitativ
conducția electrică.
3. Ce este rezistivitatea electrică?
Rezistivitatea electrică este o altă mărime legată de fenomenul de
conducțăe electrică, definită ca fiind inversul conductivității electrice.
4. Care este formula care exprimă legătura dintre rezistența
electrică a unei probe cu dimensiuni regulate și rezistivitatea
acesteia?
2
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ă 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ă 𝑙𝑙
𝑅𝑅 = � 𝜌𝜌 ∙ �⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 ∙
1 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆
5. Definiți curentul de conducție.
Curentul electric de conducție constă în mișcarea dirijată a unor
particule încărcate electric cvasilibere (aproape libere) printr-un corp.
6. Ce este conductanța?
Conductanța electrică este egală cu inversul rezistenței electrice:
1
𝐺𝐺 =
𝑅𝑅
7. La ce se referă ecuația lui Schrödinger?
Ecuația lui Schrödinger staționară ne ajută să determinăm componenta
staționară a funcției de undă Ψ(𝑟𝑟⃗) și valoriule posibile ale energiei totale
a electronului (W1, W2, W3, ...), ceea ce ne oferă apoi informații legate
de locația electronului și proprietățile acestuia.
8. Ce reprezintă mărimile Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡), 𝑊𝑊 ș𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑝𝑝 din ecuația lui
Schrödinger?
Ψ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡)= funcția de undă.
W = energia totală a particulei (e-).
Wp = energia potențială a electronului.
9. Ce reprezintă mărimile W1, W2, W3, ... care se obțin din
rezolvarea ecuației lui Schrödinger?
W1, W2, W3, ... sunt valorile posibile ale energiei totală a electronului; în
cazul electronilor din interiorul atomului (cristalului), aceste valori se
numesc nivelurile energetice ale electronilor.
10. Ce sunt electronii cvasiliberi?
Electronii cvasiliberi sunt electronii de conducție, care provin din
electronii de valență, mai slab atrași de nucleul atomic comparativ cu
ceilalți electroni, dar care se găsesc doar în interiorul materialului (se pot
mișca liberi prin interiorul corpului, dar nu pot părăsi acel corp).
11. Ce sunt golurile?
Golul este un model teoretic de particulă, cu ajutorul căruia se explică
fenomenul de conducție electrică în cazul semiconductorilor, având
sarcina egală în modul cu cea a electronului, dar de semn contrar.
12. La ce se referă modelul Bloch-Brillouin din fizica cuantică?
Modelul Bloch-Brillouin, cunoscut și ca teoria cuantică a benzilor de
energie, se referă la distribuția în benzi energetice a electronilor și ne
ajută să explicăm fenomenul de conductibilitate electrică la materialele
solide.
13. Câte tipuri de benzi de energie cunoașteți?
Există două tipuri de benzi: permise și interzise; acestea sunt dispuse
alternativ.
14. Ce sunt benzile de energie permise?
Benzile de energie permise sunt zone permise pentru energiile
electronilor în cristale.
15. Ce sunt benzile de energie interzise?
Benzile de energie interzise sunt zonele în care nu pot fi electroni din
cauza energiilor acestora în cristale.
16. Ce înseamnă că electronul este un fermion?
Electronii au numărul cuantic de spin ½, o valoare semiîntreagă, deci
electronii sunt fermioni.
17. Ce este nivelul Fermi?
Nivelul Fermi este nivelul de energie maximă pe care îl pot ocupa
electronii la 0K.
18. Ce puteți spune despre nivelul Fermi la temperatura de zero
absolut?
La 0K, nivelul Fermi separă nivelurile ocupate cu electroni de cele
neocupate.
19. Ce puteți spune despre nivelul Fermi la o temperatură diferită
de zero absolut?
La orice valoare a temperaturii, nivelul Fermi reprezintă starea
energetică pentru care probabilitatea de ocupare este ½.
20. Câte categorii de corpuri solide există la temperatura de zero
absolut, din punct de vedere al modelului Bloch-Brillouin din
fizica cuantică?
La 0K sunt două categorii de corpuri solide: dielectricele (izolatorii) și
conductorii.
21. Care este asemănarea dintre un dielectric și un
semiconductor? Dar deosebirea?
La 0K, izolatorii și semiconductorii sunt la fel din punct de vedere al
gradului de ocupare cu electroni a benzilor de energie, dar la orice alte
temperaturi lărgimea BI dintre BV și BC de la semiconductori are o
valoare mai mică decât cea a izolatorilor.
22. Ce este un semiconductor intrinsec?
Semiconductorul în care concentrația de electroni este egală cu cea de
goluri se numește semiconductor intrinsec (pur).
23. Explicați fenomenul de conducție electrică la un
semiconductor intrinsec.
Conducția electrică la semiconductori se explică prin existența a doi
curenți electrici care se cumulează, curentul electronilor de conducție și
cel al golurilor din banda de valență. Deoarece la semiconductorii
intrinseci concentrația golurilor este egală cu cea a electronilor, dacă
densitățile stărilor energetice în cele două benzi sunt egale, atunci
nivelul Fermi se află la mijlocul benzii interzise.
24. Definiți energia de activare.
Energia de activare este energia minimă necesară unui electron de
valență pentru a tranzita în banda de conducție.
25. Cum variază rezistența unui semiconductor intrinsec la o
creștere a temperaturii?
Pe măsură ce crește temperatura, numărul de electroni din BC crește,
deci rezistența acestuia scade.
26. Cum variază rezistența unui metal la o creștere a
temperaturii?
Rezistența unui metal crește o dată cu temperatura.
27. Cum variază conductivitatea unui semiconductor intrinsec la
o creștere a temperaturii?
Pe măsură ce crește temperatura, numărul de electroni din BC crește,
deci crește și conductivitatea electrică a semiconductorului.
28. Ce puteți spune despre domeniul de aplicabilitate al relațiilor
14-16?
-
LAB 11
Conducția electrică la semiconductorii extrinseci. Efectul Hall.

1. Ce reprezintă semiconductorii extrinseci?


Semiconductorii extrinseci sunt semiconductori cu impurități, adică în
rețeaua cristalină a unui semiconductor pur se introduc atomi de
impuritate din grupele III sau V.
2. Ce sunt semiconductorii de tip n? Explicați fenomenul de
conducție electrică în cazul semiconductorilor de tip n.
Semiconductorii de tip n sunt cristale de Ge cu un atom de impuritate
din grupa V, unde n>p.
3. Ce sunt semiconductorii de tip p? Explicați fenomenul de
conducție electrică în cazul semiconductorilor de tip p.
Semiconductorii de tip p sunt cristale de Ge cu un atom de impuritate
din grupa III, unde n<p.
4. Ce sunt golurile?
Golul este un model teoretic care descrie o particulă fictivă, încărcată
electric pozitiv, care rezultă prin tranziția unui electron din BV în BC.
5. Ce reprezintă notațiile BC, BV, BI?
BV este banda de valență, BI este banda interzisă și BC este banda de
conducție.
6. Ce reprezintă mărimea n?
n este concentrația volumică a electronilor din BC.
7. Ce reprezintă mărimea p?
p este concentrația volumică a golurilor din BV.
8. Care sunt particulele care participă la curentul electric de conducție
în cazul semiconductorilor?
Particulele care participă la curentul electric de conducție în cazul
semiconductorilor sunt electronii și golurile.
9. Ce reprezintă mărimile 𝚥𝚥���⃗
𝑛𝑛 ș𝑖𝑖𝚥𝚥
���⃗?
𝑝𝑝


𝚥𝚥���⃗
𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑒𝑒 ∙ 𝑣𝑣
����⃗
𝑛𝑛 ; 𝚥𝚥𝑝𝑝 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒 + ∙ 𝑣𝑣
���⃗ ����⃗
𝑝𝑝

vn = viteza medie a electronilor de conducție între două ciocniri


succesive cu ionii pozitivi din nodurile rețelei cristaline.
vp = viteza medie a golurilor
jn = densitatea curentului de conducție determinar de mișcarea
electronilor
jp = densitatea curentului de conducție determinar de mișcarea golurilor
10. Ce valoare are sarcina golului?
Golul are sarcina egală în modul cu sarcina electronului, dar are semn
opus: qp = 1.6*10-19 C.
11. Ce reprezintă mărimea σ? Care este unitatea de măsură în SI?
σ este conductivitatea electrică totală (S/m).
12. Care este relația de legătură între densitatea curentului
electric de conducție și viteza medie a purtătorilor de sarcină
electrică (viteza de drift)?

𝚥𝚥���⃗
𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑒𝑒 ∙ 𝑣𝑣
����⃗
𝑛𝑛 ; 𝚥𝚥𝑝𝑝 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒 + ∙ 𝑣𝑣
���⃗ ����⃗
𝑝𝑝
13. Care este relația de legătură între conductivitatea electrică și
rezistivitatea electrică?
1
𝜎𝜎 =
𝜌𝜌
14. Care este formula rezistenței electrice în funcție de
rezistivitate?
1
𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 ∙
𝑆𝑆
15. Care este formula care exprimă legea lui Ohm în formă
globală?
𝑈𝑈
𝐼𝐼 =
𝑅𝑅
16. Care este formula legii lui Ohm în formă locală?

𝚥𝚥⃗ = 𝜎𝜎 ∙ 𝐸𝐸�⃗
17. Definiți efectul Hall.
Efectul Hall este un fenomen specific atât metalelor cât și
semiconductorilor și care constă în apariția unei tensiuni electrice,
numită tensiune Hall, între două fețe ale probei atunci când aceasta este
parcursă de curent electric de conducție și se află într-un câmp magnetic
perpendicular pe direcția curentului electric.
18. Ce este forța Lorentz?
Forța Lorentz este forța care acționează asupra unei sarcini electrice
punctiforme de probă, q, aflată în mișcare cu viteza v într-un câmp
magnetic de inducție B.
19. Care este unitatea de măsură în SI a inducției câmpului
magnetic?
T (tesla).
20. Ce reprezintă constanta Hall?
1
Constanta Hall este dată de formula 𝑅𝑅𝐻𝐻 = .
𝑝𝑝∙𝑒𝑒 +

21. Ce reprezintă rezistența Hall?


Rezistența Hall este o rezistență electrică în prezența unui câmp
magnetic, având formula:
𝑈𝑈𝐻𝐻 𝐵𝐵 ∙ 𝑑𝑑
ℜ𝐻𝐻 = = 𝑅𝑅𝐻𝐻 ∙ = 𝑓𝑓 (𝐵𝐵)
𝐼𝐼 𝑆𝑆
LAB 12
Efectul fotovoltaic. Determinarea eficienței unei celule solare.

1. Definiți efectul fotovoltaic.


Efectul fotovoltaic constă în generarea perechilor electron-gol sub
acțiunea undelor electromagnetice și apariția unei tensiuni
electromotoare în interiorul unui semiconductor iluminat.
2. Ce sunt fotonii?
Fotonii sunt particulele care transportă energia undelor
electromagnetice.
3. Ce înțelegeți prin fotoconductibilitate?
În cazul semiconductorilor, unul dintre mecanismele absorbției fotonilor
constă în tranziția unui electron din BV în BC. În consecință, numărul
purtătorilor de sarcină cvasiliberi crește, ceea ce determină creșterea
conductivității electrice, fenomen numit fotoconductibilitate (efect
fotoelectric intern).
4. Ce sunt semiconductorii intrinseci? Dar semiconductorii extrinseci?
Semiconductorii intrinseci sunt rețele cristaline pure ale anumitor
elemente din grupa IV (de exemplu germaniu – Ge). Semiconductorii
extrinseci sunt rețele cristaline pure în care se găsesc atomi de impuritate
(din grupele III sau V).
5. Care este formula frecvenței fotonilor care produc tranziția
electronilor din BV în BC?
∆𝑊𝑊
𝜈𝜈 = , ℎ ≅ 6.626 ∙ 10−34 𝐽𝐽𝐽𝐽 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)

6. Care este domeniul corespunzător undelor electromagnetice ce
produc efectul fotoelectric intern?
Fotonii din domeniul vizibil și IR sunt cei care determină tranziția
electronilor din BV în BC (efectul fotoelectric intern). Ei au lungimea de
undă cuprinsă între 0.54 și 6.212 μm.
7. Care sunt purtătorii de sarcină liberi ce participă la conducția
electrică?
Purtătoriide sarcină electrică liberi ce participă la conducția electrică
sunt electronii din BC și golurile din BV.
8. Ce se înțelege prin circuit deschis?
Un circuit deschis este acel circuit în care există o întrerupere (blocaj,
întrerupător) pe traseul curentului de conducție.
9. Explicați apariția câmpului electric de baraj în cazul unei joncțiuni p-
n.
Într-o joncțiune p-n, ca urmare a difuziei electronilor liberi din domeniul
n în domeniul p și a difuziei golurilor în sens invers, apare un câmp
electric în stratul de baraj și corespunzător o diferență de potențial. Acest
câmp electric împiedică continuarea difuziei purtătorilor majoritari și în
același timp duce la apariția unor curenți de drift care se opun celor de
difuzie. În stare de echilibru, curenții de difuzie vor fi egali cu cei de
drift, astfel încât curentul rezultant va fi nul.
10. Ce înseamnă o diodă semiconductoare polarizată direct? Dar
polarizată invers?
Într-o diodă semiconductoare polarizată direct, semiconductorul p este
conectat la borna + a tensiuniii exterioare, iar semiconductorul n este
����⃗𝑏𝑏 ș𝑖𝑖 ��������⃗
conectat la borna – a tensiunii exterioare, deci 𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 vor avea
sensuri opuse.
Într-o diodă semiconductoare polarizată invers, semiconductorul p este
conectat la borna – a tensiuniii exterioare, iar semiconductorul n este
conectat la borna + a tensiunii exterioare, deci ����⃗
𝐸𝐸𝑏𝑏 ș𝑖𝑖 ��������⃗
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 vor avea
același sens.
11. Care este simbolul unei diode semiconductoare?

12. Care este ecuația curent-tensiune pentru o joncțiune p-n iluminată?


Explicați semnificația mărimilor.
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑗𝑗 = 𝑗𝑗0 �𝑒𝑒 𝐵𝐵∙𝑇𝑇
𝑘𝑘 − 1� + 𝑗𝑗𝐿𝐿

j0=densitatea superficială a curentului invers la saturație în absența


iluminării.
V=U=tensiunea aplicată joncțiunii.
kB=constanta lui Boltzmann=1.38*10-23J/K.
jL=densitatea superficială a curentului de generare, independent de V și
direct proporțional cu intensitatea iluminării.
13. Ce reprezintă tensiunea de circuit deschis?
Tensiunea în circuit deschis apare atunci când nu există curent de
conducție (j=0).
14. Ce este curentul de scurt-circuit?
Curentul de scurt-circuit apare când tensiunea în circuit este nulă și
jSC=jL.
15. Ce este factorul de umplere?
Factorul de umplere este un indicator al randamentului de conversie
energetică a celulei solare.
16. Ce este o celulă solară?
Dacă joncțiunea p-n este utilizată pentru transformarea energiei solare în
energie electrică în cadranul IV al caracteristicii, dispozitivul este o
celulă solară.
17. Ce este o fotodiodă?
Dacă joncțiunea p-n este utilizată în zona a III-a a caracteristicii,
dispozitivul se numește fotodiodă (prezintă un curent de întuneric redus
și o tensiune de străpungere mare).
18. Care este formula eficienței celulei solare?
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜂𝜂 =
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ă
19. Enumerați unitățile de măsură în SI ale următoarelor mărimi:
sarcină electrică, energie, tensiune electrică, intensitate a curentului
electric, putere, randament.
q=sarcina electrică(C)
W=energia(J)
U=tensiunea electrică(V)
I=intensitatea curentului electric(A)
P=putere(W)
η=randament(adimensional)