Sunteți pe pagina 1din 15

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

PBR recunoaste expunerile sale la riscurile bancare, rezultate din operatiunile zilnice, precum si din realizarea obiectivelor sale strategice. Gestionarea eficienta a riscurilor
bancare este considerata vitala de catre Banca in vederea atingerii obiectivelor strategice si pentru a asigura calitatea beneficiilor actionarilor pe o baza continua. In acest
context, strategia PBR privind administrarea riscurilor semnificative asigura cadrul pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul acestor riscuri, in vederea
mentinerii lor la niveluri acceptabile in functie de apetitul la risc al Bancii si de capacitatea ei de a acoperi (absorbi) aceste riscuri.

Obiectivele strategiei privind administrarea riscurilor semnificative sunt:


 determinarea riscurilor semnificative ce pot interveni in cursul normal al activitatii institutiei de credit si formalizarea unui cadru robust de administrare si control al
acestora, potrivit obiectivelor strategiei generale de afaceri a Bancii, prin adoptarea celor mai bune practici, adaptate dimensiunii, profilului de risc si strategiei de risc a
Bancii.
 dezvoltarea unei mapari a riscurilor care sa faciliteze identificarea acestora la nivel de tranzactie si de portofoliu si care sa le structureze si sa le ierarhizeze in functie
de impactul posibil asupra activitatii curente a Bancii;
 delimitarea nivelului de risc acceptat pentru fiecare activitate semnificativa si pentru ansamblul activitatilor Bancii, in raport cu liniile strategice generale si cu tintele de
profit si capital stabilite la nivelul structurii de conducere;
 promovarea unei culturi de constientizare si gestionare a riscurilor la nivelul tuturor structurilor Bancii.
 asigurarea suportului pentru procesele decizionale la nivelul Bancii prin furnizarea unei perspective asupra riscului.

Principii generale privind asumarea si administrarea riscurilor


 In scopul administrarii pe baze prudentiale a riscurilor, Banca va intra in relatii de afaceri al caror profil de risc este pe deplin inteles.
 Banca se asigura de existenta proceselor si sistemelor necesare pentru a asigura eficienta si eficacitatea operatiunilor, controlul adecvat al riscurilor, derularea
afacerilor in mod prudent, un grad adecvat de informare interna si externa, precum si conformitatea cu normele interne si externe.
 Banca va finanta inventii si inovatii cu maxima prudenta, in conditii stricte si, totodata, va acorda credite si va efectua operatiuni de trezorerie doar in principalele valute
cotate (nu se vor efectua operatiuni in valute exotice).
 PBR acorda o atentie sporita in acordarea facilitatilor de credit entitatilor al caror sediu social, punct de lucru si/sau activitati, in general, sunt localizate in afara
Romaniei sau pentru care riscul este centrat in afara Romaniei, precum si catre companiile care nu au resedinta sau nu isi desfasoara activitatea in tarile in care este
prezent Piraeus Bank Group.
 In scopul determinarii riscurilor ce pot afecta activitatea Bancii, au fost identificate activitatile semnificative, precum si riscurile aferente acestor activitati si raportul
dintre riscuri si profit.
 In scopul urmaririi modului in care se realizeaza prevenirea conflictelor de interese, Banca a identificat activitatile/domeniile care pot fi afectate de acestea pentru a
asigura existenta elementelor de control intern care prevad separarea adecvata a atributiilor.
 In conformitate cu profilul de risc al Bancii, Banca a identificat o serie de riscuri controlabile pe care intentioneaza sa si le asume. Banca intentioneaza sa
reduca/limiteze nivelul acestor riscuri utilizand o serie de procese/instrumente de control care se regasesc in normele si procedurile specifice fiecarui produs sau
activitate.
 In procesul de administrare a riscurilor, Banca a elaborat politici, norme si proceduri prin intermediul carora sa fie posibile identificarea, evaluarea, monitorizarea si
controlul sau diminuarea riscurilor semnificative. Acest cadru este revizuit periodic, potrivit modificarilor aparute in legislatie, schimbarilor de ordin intern/extern sau
bunelor practici. Orice activitate sau produs nou(a) va fi emis(a) pe baza unor proceduri si instrumente de control adecvate care sa permita identificarea tuturor riscurilor
semnificative.
 Intregul personal al Bancii trebuie sa constientizeze riscurile ce pot surveni in activitatea desfasurata, precum si responsabilitatile ce ii revin pe linia administrarii acestor
riscuri si sa aiba o calificare adecvata in acest sens. Astfel, Banca trebuie sa asigure, sa mentina si sa dezvolte o cultura a riscului robusta si coerenta la nivelul tuturor
structurilor.

Riscurile ce pot surveni in activitatea curenta a Bancii sunt:


 Riscul de credit
 Riscuri asociate riscului de credit – in cadrul caruia exista urmatoarele subdiviziuni:
 Riscul de contrapartida
 Riscul de tara
 Riscul de concentrare
 Riscul rezidual
 Riscul de decontare
 Riscul de piata – in cadrul caruia exista urmatoarele subdiviziuni:
 Riscul de rata a dobanzii trading book (din activitati aferente portofoliului de tranzactionare)
 Riscul de rata a dobanzii banking book (din activitati in afara portofoliului de tranzactionare)
 Riscul modificarii de pret
 Riscul valutar
 Riscul de lichiditate
 Riscul operational
 Riscul reputational

Pentru toate acestea, precum si pentru alte riscuri asociate, PBR a definit un proces intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri.

Potrivit Strategiei de Afaceri pentru perioada 2012 - 2015, misiunea Bancii este aceea de a-si consolida pozitia pe piata financiara romaneasca prin servicii de inalta calitate
oferite clientilor, promovand un mediu propice valorificarii resurselor umane si protejand interesele actionariatului prin crearea de valoare pentru acestia. Indeplinirea acestor
obiective depinde in mare masura de administrarea eficienta a riscurilor.

Strategia de risc a Bancii este bazata pe trei parametri:


1. Apetitul la risc
2. Profilul de risc

Page 1 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
3. Toleranta la risc

1. Apetitul la risc indica nivelul riscului pe care Banca este dispusa sa il accepte.

Nivelul riscului acceptat are doua componente:

- nivelul riscului aferent expunerilor existente si


- nivelul riscului aferent expunerilor viitoare.

Potrivit Strategiei si Planului de Afaceri pentru perioada 2012-2015, structura de conducere a Bancii a stabilit un apetit de risc moderat pentru anul 2012. Acest nivel
reprezinta nivelul riscului pe care Banca il accepta pentru expunerile noi, suplimentar fata de riscul provenind din expuneri existente in portofoliul sau pana la data de
31.12.2011.

Astfel, avand in vedere variatiile profilului de risc in anul 2011, nivelul de risc provenind din portofoliul existent al Bancii (in special ca urmare a materializarii riscului de credit),
apetitul de risc pentru anul 2012, obiectivele strategice generale, precum si conditiile de piata (mediul economic turbulent), PBR accepta, in mod obiectiv, un nivel de risc
ridicat pe termen de 1-3 ani (generat in principal de evolutia mediului macroeconomic si a pietelor internationale) si isi propune reducerea riscului la un nivel mediu-ridicat pe
termen de 3-5 ani, urmand sa isi stabileasca continuu obiective de reducere a nivelului de risc.

Aceste obiective au in vedere faptul ca, in conditii de turbulente economice, Banca va accepta in mod obiectiv un nivel de ri sc mai ridicat provenind din expunerile existente
dar va lua toate masurile necesare pentru reducerea apetitului la risc pentru expunerile noi (viitoare).

2. Profilul de risc reprezinta totalitatea riscurilor la care Banca este expusa in functie de obiectivele strategice si, in mod corespunzator, de apetitul la risc. Profilul de risc,
evaluat potrivit matricei de risc, nu este o masura statica, ci o evaluare a riscurilor in evolutie, cu o frecventa predeterminata. Rolul sau este acela de a determina
dimensiunea fiecarui risc semnificativ si a nivelului general de risc, pe baza unor indicatori relevanti.

Profilul de risc este evaluat trimestrial si este monitorizat in raport cu obiectivele privind nivelul de risc stabilite prin prezenta Strategie. In functie de evolutia profilului de risc in
raport cu aceste obiective, precum si de dimensiunea temporala a unei anumite evolutii (de exemplu: perioada in care riscul depaseste un anumit nivel), Banca poate dispune
masuri de corectare sau control al factorilor de risc. Metodologia de evaluare a profilului de risc este detaliata in Profilul de risc al Piraeus Bank Romania,

Urmatoarele categorii de riscuri definesc profilul general de risc:

Nivel de risc asteptat


Riscul semnificativ Obiectiv privind nivelul de risc (3-5 ani)
(1-3 ani)

Riscul de credit ridicat mediu-ridicat

Riscul de contrapartida mediu mediu

Riscul de concentrare mediu mediu

Riscul de piata mediu mediu

a.riscul de rata a dobanzii

mediu mediu
- trading book

- banking book

b. riscul valutar mediu mediu

Riscul de lichiditate mediu-ridicat mediu

Riscul operational mediu mediu-scazut

Riscul reputational mediu-ridicat mediu

Profilul general de risc Ridicat Mediu-Ridicat

Avand in vedere faptul ca, in conditii de turbulente economice, nivelul de risc aferent expunerilor existente in portofoliul Bancii creste, putand chiar depasi nivelul de risc
asteptat, Banca va limita sau va diminua apetitul la risc pentru expunerile noi prin adoptarea unor masuri de corectie sau control, in masura in care acestea sunt viabile si
oportune. In acest sens, monitorizarea profilului de risc este esentiala pentru activitatile de administrare a riscurilor.

3. Toleranta la risc reprezinta capacitatea Bancii de a accepta sau absorbi riscurile. Toleranta la risc a Piraeus Bank Romania are urmatoarele dimensiuni cuantificabile:
a. nivelul capitalului intern (disponibil)
b. nivelul rezervei de lichiditate (liquidity buffer).

a. Capitalul intern (disponibil) reprezinta sursa de acoperire/absorbtie a pierderii neasteptate din materializarea tuturor categoriilor de riscuri la care Banca este expusa. La
nivelul Piraeus Bank Romania S.A., capitalul intern este limitat la suma fondurilor proprii de nivel 1 si 2. Obiectivul Bancii este acela de a mentine capitalul intern
disponibil la un nivel care sa permita acoperirea necesarul de capital intern.

Toleranta la risc este de pana la 90% din nivelul capitalului intern. Acest nivel corespunde obiectivelor stabilite prin Planul de Capital 2012-2015 in ceea ce priveste
evolutia indicatorul de solvabilitate, cu luarea in calcul a cerintelor de capital reglementat si intern. In conditii de stress, Banca poate accepta un nivel maxim al tolerantei
la risc de 94% (raportul dintre capitalul intern necesar si cel disponibil). Banca monitorizeaza raportul intre capitalul necesar si cel disponibil, pe baza unei limite de
avertizare (warning limit), stabilita la nivelul de 80%.

Toleranta la risc pentru riscurile semnificative

Page 2 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

Toleranta la risc Toleranta la risc - stress


Riscul semnificativ
(% din capitalul intern disponibil) (% din capitalul intern disponibil)

Riscul de credit 60% 63%

Riscul de contrapartida 1% 1%

Riscul de concentrare 2% 2%

Riscul de piata 7% 8%

a.riscul de rata a dobanzii 5% 6%

- trading book 3% 3.5%

- banking book 2% 2.5%

b. riscul valutar 2% 2%

Riscul de lichiditate 0% 0%

Riscul operational 17% 17%

Riscul reputational 0% 0%

Alte riscuri 3% 3%

Toleranta globala 90% 94%

Procentele reprezinta nivelul cerintelor de capital intern in raport cu capitalul intern disponibil.

b. Rezerva de lichiditate1 reprezinta capacitatea de absorbitie a riscului de lichiditate pe termen foarte scurt. Obiectivul Bancii este acela de a acoperi retrageri de
lichiditate imediate, potrivit scenariilor definite in cadrul Procedurii privind administrarea riscului de lichiditate.

Banca a calculat un nivel al tolerantei la risc de 240 milioane EUR. Acest nivel este calculat in functie de rezerva de lichiditate minima estimata potrivit bugetului pentru
finele anului 2012 si testelor de stres asupra capacitatii de contrabalansare a necesitatilor de lichiditate in situatii de criza.

I. Riscul de credit

Activitatea bancara si profitul Bancii se afla in stransa legatura cu asumarea riscului de credit.

Riscul de credit reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului ca urmare a neindeplinirii de catre debitor a obligatiilor contractuale sau a
esecului acestuia in indeplinirea celor stabilite. Riscul de credit este considerat principalul risc la care este expusa Banca, iar monitorizarea si administrarea eficienta a
acestuia constituie o prioritate pentru conducerea Bancii.

Strategia in domeniul riscului de credit cuprinde o componenta de durata pentru perioada 2012-2015 si o componenta anuala pentru anul 2012. Principalele obiective
strategice si evolutii asteptate in anul 2012 sunt:

Obiective:
 acordarea unui volum redus de credite noi, pe baza de autofinantare;
 orientarea creditelor noi catre segmentele cu potential superior de redresare economica, respectiv Corporate si IMM;
 intarirea procesului de executare a creantelor restante;
 canalizarea eforturilor pentru retinerea clientilor buni ai Bancii, in special a celor cu o situatie financiara viabila si cu potential de cross-selling;
 mentinerea Bancii ca partener activ in cadrul programelor garantate de Guvernul Romaniei si a celor finantate de Uniunea Europeana;
 amanarea eforturilor de ajustare a structurii portofoliului pe termen lung, avand in vedere cresterea nesemnificativa a activitatii de creditare pe termen scurt.
Evolutii asteptate:
 scaderea portofoliului existent de credite, in special a creditelor de consum acordate persoanelor fizice, fie datorita incheierii contractelor la maturitate, fie ca urmare a
strategiei agresive de recuperare a creantelor;
 diminuarea portofoliului total de credite cu 5.1% la sfarsitul anului 2012 fata de sfarsitul anului 2011, ca urmare a celor de mai sus;
 deteriorarea portofoliului de credite ca urmare a scaderii capacitatii de rambursare a clientilor concomitent cu potentialul limitat de crestere a volumului de credite noi;
procentul creditelor neperformante estimat pentru finele anului 2012 este de aproximativ 25%, in timp ce gradul de provizionare asteptat pentru decembrie 2012 este de
16%.

Strategia PBR privind riscul de credit este definita in functie de: tipul expunerii, sectorul economic, forma de proprietate, categoria contrapartidei, rezidenta, aria geografica,
moneda, durata initiala si ia in considerare profitabilitatea estimata si categoriile speciale de expuneri.

a. Tipului expunerii - Banca intentioneaza sa acorde credite pe termen scurt (pana la 1an); mediu (1-5 ani) si lung (peste 5 ani).
b. Sectorul economic – Banca isi propune sa acorde credite cu precadere companiilor care actioneaza in domenii cu potential de crestere/ dezvoltare si cu o solida situatie
financiara.
c. Forma de proprietate – Banca va acorda credite pentru entitati private si entitati publice.
d. Categoria contrapartidei – Banca finanteaza atat persoane fizice, cat si persoane fizice autorizate, microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii si corporatii.
Pentru categoriile de contrapartide de mai sus, vor fi acordate urmatoarele tipuri de credite:
 Pentru societatile comerciale:
a) Credite cash cu subdiviziunile:
- Facilitati de credite cu obiect specific:
- Acoperirea nevoilor de capital circulant ale imprumutatului
- Finantarea unor investitii/proiecte/contracte

Page 3 of 15

1
Rezerva de lichiditate (liquidity buffer) este definita in Capitolul VIII din prezenta Strategie.
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
- Refinantarea creditelor de la alte banci
- Refinantarea investitiilor deja efectuate de catre imprumutat
- Finantarea si refinantarea cumpararii de actiuni/parti sociale
- Facilitati de capital de lucru – aceste facilitati pe termen scurt (max 12 luni) vor fi acordate in scopul finantarii capitalului circulant
b) Alte credite: scrisori de garantie, avalizari, acreditive de import, etc. Scrisorile de garantie pentru proiecte publice pot fi emise cu durata nelimitata, in functie de
cerintele beneficiarului.
 Pentru persoane fizice
a) Credite cash cu subdiviziunile:
- Credite de investitii imobiliare de natura:
 creditului ipotecar
 creditului de investitii imobiliare
- Creditul de consum de natura:
 creditului de nevoi personale fara garantii reale
 creditului de nevoi personale cu garantii reale
 creditului pentru achizitionarea de autoturisme
 descoperitului de cont
 cardului de credit
b) Alte credite, aceleasi ca si in cazul societatilor comerciale
e. Rezidenta – Banca va acorda credite pentru rezidenti si nerezidenti.
f. Aria geografica – creditele se vor acorda solicitantilor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
g. Moneda - Banca va acorda credite doar in principalele valute cotate (nu se vor efectua operatiuni in valute exotice). De asemenea, creditele pot fi acordate in monede
multiple (multicurrencies).
h. Durata initiala – poate fi de la 12 luni la 15 ani pentru creditele acordate clientilor corporativi si IMM-urilor si de la 6 luni la 30 ani (in functie de tipul creditului) pentru
persoane fizice.
i. Profitabilitatea – Banca isi propune sa realizeze o marja medie de castig de 2.4% la totalul creditelor acordate (ca diferenta intre ratele dobanzilor active pentru activitatea de
creditare estimate la 8.4% si cele ale dobanzilor pasive estimate la 6.0%), la care se vor adauga veniturile din comisioane, din schimburi valutare. In structura creditelor,
profitabilitatea pentru creditele acordate IMM si este estimata a fi mai ridicata decat pentru clientii corporate si retail, marja medie fiind previzionata la 3.3% pentru IMM,
respectiv 2.2% pentru persoane fizice si clienti corporativi.
j. Expuneri fata de persoane aflate in relatii speciale cu Banca
Banca nu va inregistra fata de grupul de persoane cu care se afla in relatii speciale o expunere a carei valoare depaseste, dupa luarea in considerare a efectului diminuatorilor
de risc de credit, 25% din fondurile proprii.
In cazul in care grupul de persoane aflate in relatii speciale cu banca include una sau mai multe institutii, valoarea expunerii este limitata la minimul dintre 50% din fondurile
proprii ale PBR si echivalentul a 150 milioane de euro, cu conditia ca suma valorilor expunerilor fata de toate persoanele aflate in relatii speciale care nu sunt institutii sa nu
depaseasca, dupa luarea in considerare a efectului diminuarii riscului de credit, 25% din fondurile proprii ale PBR. Limitele astfel stabilite sunt sintetizate in tabelul de mai jos:

Nr
Expuneri Limite
crt
Expuneri fata de grupul de clienti aflati in relatii speciale cu banca, dupa luarea in considerare a efectului
1 25% x FP*
diminuarii riscului de credit
Expuneri fata de grupul de clienti aflati in relatii speciale care include una sau mai multe institutii, cu conditia
2 min(50% x FP;150 mil.EUR)
respectarii pct. 3
suma valorilor expunerilor fata de toate persoanele aflate in relatii speciale care nu sunt institutii, dupa luarea
3 25% x FP
in considerare a efectului diminuarii riscului de credit
*FP = fondurile proprii ale PBR

Procesul de identificare, monitorizare si raportare a expunerilor fata de persoane in relatii speciale cu Banca este detaliat in Norma privind expunerile fata de persoanele aflate
in relatii speciale cu Banca.

k. Expuneri mari
PBR monitorizeaza expunerile care depasesc 10% din fondurile sale proprii, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr.14/21/2010 privind expunerile mari ale
institutiei de credit si ale firmelor de investitii. In acest sens, Banca a stabilit un set de limite aplicabile acestor expuneri, astfel:

Nr
Expuneri mari Limite
crt
Expuneri fata de un client / un grup de clienti aflati in legatura, dupa luarea in considerare a efectului
1 25% x FP
diminuarii riscului de credit
Expuneri fata de un client institutie / un grup de clienti aflati in legatura care include una sau mai multe
2 min(50% x FP;150 mil.EUR)
institutii, cu conditia respectarii pct. 3
suma valorilor expunerilor fata de toti clientii aflati in legatura care nu sunt institutii, dupa luarea in considerare
3 25% x FP
a efectului diminuarii riscului de credit
*FP = fondurile proprii ale PBR

Procesul de identificare, monitorizare si raportare a expunerilor mari este detaliat in Procedura privind identificarea, monitorizarea si raportarea expunerilor mari.

In vederea diminuarii/controlului riscului de credit, Banca intreprinde o serie de actiuni:


1. separarea activitatilor de analiza si aprobare a creditelor, tragere a creditului si urmarire si recuperare, astfel incat sa se desfasoare in structuri organizatorice distincte;
2. alocarea activitatilor bancii pe linii de activitate si identificarea structurilor organizatorice implicate in desfasurarea respectivelor activitati;
3. identificarea liniilor de activitate la nivelul carora se poate materializa impactul riscului de credit si definirea cadrului intern de control al riscului;
4. elaborarea de politici, norme si proceduri detaliate pentru categoriile de credite acordate de catre Banca, care fac referire si trateaza toate riscurile pe flux, decurgand
din activitatea de creditare;
5. revizuirea politicilor si procedurilor specifice activitatii de creditare din perspectiva tehnicilor de diminuare a riscului de credit;
6. mentinerea de personal specializat in activitatile de creditare si management al riscurilor;
7. specializarea acestui personal pe domenii distincte de activitati de creditare si anume analiza, urmarire, recuperare credite, etc.;

Page 4 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
8. efectuarea de instruiri specifice fiecarui domeniu de activitate de creditare;
9. aprobarea expunerilor mari (ce depasesc 10% din fondurile proprii ale Bancii) de catre Comitetul de Directie (atributie delegata de Consiliul de Administratie), cu avizul
Comitetului de Administrare a Riscurilor;
10. utilizarea unor limite de credit in scopul administrarii, controlului si diminuarii riscului de credit;
11. pentru a stabili limitele pe clienti, Banca ia in considerare orice colateral sau instrument financiar eligibil care conduce la diminuarea riscului de credit. Banca imparte
creditele pe categorii de risc in functie de tipul garantiei si de lichiditatea potentiala a acesteia;
12. limitele de credit stabilite de Piraeus Bank Romania se revizuiesc anual. Nivelurile superioare de aprobare pot stabili in anumite circumstante termene de revizuire mai
mici de un an;
13. in plus, Banca a luat masuri specifice de combatere a fraudei bancare pentru creditele acordate clientilor persoane fizice, prin formarea unei echipe specializate in
detectarea si combaterea fraudei la nivelul procesului de aprobarea creditelor.

PBR a implementat procese de masurare, evaluare si monitorizare a riscului de credit, pe baza:


i. Profilului de risc, prin utilizarea unor indicatori relevanti si a unor limite corespunzatoare;
ii. Indicatorilor privind evolutia si calitatea portofoliului de credite;
iii. Dimensiunii si evolutiei cerintelor de capital reglementate pentru riscul de credit;
iv. Dimensiunii si evolutiei necesarului de capital intern pentru riscul de credit;
v. Metodologiei privind testele de stres pentru riscul de credit.

In scopul determinarii cerintelor minime de capital pentru riscul de credit, Banca foloseste abordarea standard conform Regulamentului BNR/ CNVM 14/19/2006 cu
completarile si modificarile ulterioare (rezultatele sunt prezentate in Anexa 1).
Pentru stabilirea ponderilor de risc specifice abordarii standard, Banca foloseste ratingurile publicate de trei institutii externe de evaluare a creditului:
 Moody’s;
 Standard & Poors;
 Fitch.
In situatia in care pentru o expunere sunt disponibile concomitent doua sau trei ratinguri furnizate de agentii de rating diferite, se parcurg urmatorii pasii:
 sunt disponibile doua ratinguri :se utilizeaza ratingul ce conduce la ponderea de risc cea mai ridicata
 sunt disponibile trei ratinguri: se ia in considerare acele două ratinguri care conduc la aplicarea celor mai mici ponderi de risc. Dacă respectivele ponderi de risc
sunt diferite, aplicăm ponderea de risc cea mai ridicată, iar dacă acestea sunt identice, se aplică respectiva pondere de risc.

II Riscuri asociate riscului de credit

1. Riscul de contrapartida

Riscul de contrapartida reprezinta riscul ca o contrapartida intr-o tranzactie sa-si incalce obligatiile contractuale inainte de decontarea finala a fluxurilor de numerar aferente
tranzactiei.

Expunerile pe categorii de contrapartide sunt asumate cu respectarea unui set de limite aplicabile tranzactiilor, in vederea controlului riscului. Astfel, exista limite pe
contrapartida pentru:

- tranzactii pe curs de schimb (forward, swap)

- tranzactii cu titluri cu venit fix

- decontari zilnice (daily settlement limit)

Tranzactiile cu instrumente financiare derivate de tipul optiunilor si swap-urilor pe rata dobanzii (IRS) sunt derulate prin inchiderea pozitiilor cu banca-mama (back-to-back).

Totodata, riscul de contrapartida se supune verificarilor functiei de control al riscurilor, potrivit Planului Anual de Control al Riscurilor.

Masurarea, evaluarea si monitorizarea riscului de contrapartida se realizeaza prin:

a. Profilul de risc, prin intermediul unui indicator relevant si a unor limite corespunzatoare;

b. Monitorizarea lunara a expunerilor ce depasesc 10% din nivelul fondurilor proprii ale PBR, in cadrul procesului de identificare, monitorizare si raportare a expunerilor mari
(potrivit procedurii specifice);

c. Calculul cerintelor de capital reglementat aferente expunerilor la riscul de contrapartida.

2. Riscul de tara

Riscul de tara este riscul determinat de conditiile economice, sociale si politice ale tarii de origine a imprumutatului. PBR considera riscul de tara ca fiind nesemnificativ,
avand in vedere urmatoarele:

 PBR acorda o atentie sporita in acordarea facilitatilor de creditare catre entitati al caror sediu social, punct de lucru si/sau activitati, in general, sunt localizate in afara
Romaniei sau pentru care riscul este centrat in afara Romaniei.

 PBR acorda o atentie sporita in creditarea companiilor care nu au resedinta/nu isi desfasoara activitatea in tarile in care este prezent Piraeus Bank Group.

Page 5 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
 Banca stabileste ca limita privind expunerea pe fiecare tara sa fie de maxim 25% din valoarea totala a portofoliului de credite.

3. Riscul de concentare

Riscul de concentrare este riscul care apare din expuneri fata de contrapartide, grupuri de contrapartide aflate in legatura si contrapartide din acelasi sector economic, regiune
geografica, din aceeasi activitate sau marfa sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit si include in special riscurile asociate cu expunerile mari indirecte la
riscul de credit (de ex. fata de un singur emitent de garantie reala).

Controlul riscului de concentrare se realizeaza prin monitorizarea sumelor/procentelor bugetate privind expunerea: pe sectoare de activitate, pe categorii de contrapartide, pe
principalele valute si in profil teritorial. Aceste sume/procente reprezinta un sistem de referinta (benchmark) pentru activitatea de creditare a Bancii. Expunerile efectiv
inregistrate vor fi comparate periodic cu cele bugetate in vederea evaluarii abaterilor de la obiectivele pe termen scurt si, in masura in care este necesar si fezabil, in vederea
dispunerii de masuri de corectare a structurii portofoliului de credite.

4. Riscul rezidual

Riscul rezidual de credit este acel risc care poate sa apara datorita faptului ca tehnicile utilizate (si rescunoscute) de diminuare a riscului de credit sunt mai putin eficiente
decat se asteapta. In timp ce Banca foloseste tehnici de diminuare a riscului de credit, aceste tehnici genereaza noi riscuri (cum ar fi riscul legislativ, riscul de documentatie,
riscul de lichiditate) care ar putea afecta eficienta tehnicilor de diminuare.

In scopul controlului riscului rezidual, PBR a luat masuri suplimentare pentru a asigura o recuperare in termen rezonabil a pierderilor potentiale generate de nerambursarea
creditelor prin contracte de garantie bine documentate si valabile din punct de vedere juridic.

Monitorizarea riscului rezidual are in vedere urmatoarele componente ale tratamentului riscului de credit:
 ca urmare a utilizarii abordarii standard pentru riscul de credit, Banca nu recunoaste ca diminuatori de risc elemente care pot suferi deprecieri semnificative.
 ca urmare a utilizarii abordarii standard pentru riscul de credit al contrapartidei, Banca utilizeaza ajustari de volatilitate si ajustari de curs de schimb, potrivit metodei
extinse a garantiilor financiare.

Urmare a celor mentionate, riscul rezidual este considerat nesemnificativ pentru activitatea Bancii.
Totusi, ca o masura suplimentara de control, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr.18/2009, Banca determina necesar de capital intern acoperitor pentru
riscul rezidual, potrivit Normei privind procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului.

5. Riscul de decontare

Riscul de decontare este o subdiviziune a riscului de credit ce poate sa apara in cazul operatiunilor desfasurate in cadrul Departamentului Servicii de Investitii pe Piata de
Capital pentru clientii care au incheiat un contract de custodie cu un alt participant la sistemul de compensare – decontare si registru.

Minimizarea acestui risc se realizeaza prin selectarea pe baza prudentiala a Bancii custode sau prin efectuarea unor tranzactii de vanzare/cumparare speciala in conditiile
prevazute de sistemul de tranzactionare. PBR considera riscul de decontare ca fiind nesemnificativ.

III Riscul de piata

Riscul de piata reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului determinat de fluctuatiile pe piata ale preturilor titlurilor de capital si ale
marfurilor in ceea ce priveste activitatile care apartin portofoliului de tranzactionare, precum si de fluctuatiile cursului valutar si ale ratei dobanzii pentru intreaga activitate a
institutiei de credit..

Banca include in categoria riscurilor de piata si riscul de rata a dobanzii aferent activitatii din afara portofoliului de tranzactionare (banking book), pentru care a
implementat o metodologie specifica de evaluare si monitorizare.

Planul de afaceri al Bancii pentru perioada 2012-2015 contine o serie de obiective strategice cu impact in domeniul riscului de piata. In acest sens, principalele obiective si
evolutii asteptate pentru anul 2012 sunt:

Obiective:
 promovarea unor politici de pricing prudente, astfel incat sa fie asigurata atat competitivitatea Bancii, cat si administrarea optima a marjei nete din dobanzi; Banca va
adopta o politica de stabilire a pretului bazata pe risc;
 cresterea volumului de surse atrase sub forma depozitelor de la clienti, in special prin intermediul unor dobanzi competitive;
 optimizarea mixului de finantare si reducerea gradului de concentrare a resurselor prin atragerea treptata a depozitelor de dimensiuni mici/standard, caracterizate prin
volatilitate si costuri reduse.
 asigurarea unui corelatii optime intre pretul activelor si costul surselor atrase in contextul scaderii volumului de credite si, in mod corespunzator, a veniturilor din
dobanzi.

Page 6 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
Strategia de risc de piata a PBR include urmatoarele coordonate:

 PBR mentine functii adecvate de masurare, monitorizare si control al riscului de piata care iau in considerare toate sursele materiale ale riscului de piata si care
evalueaza in mod corespunzator efectul variatiei factorilor riscului de piata. Ipotezele si limitarile care stau la baza acestor masuri trebuie sa fie clar intelese de catre
conducere.
 Exista procese de masurare, monitorizare, control si raportare a expunerilor la riscul de piata. Monitorizarea riscului de piata se realizeaza in mod regulat. Rapoartele
relevante trebuie furnizate in timp util Consiliului de Administratie, Comitetului de Directie si tuturor celorlalte nivele relevante.
 Guvernanta, precum si procesele de identificare, masurare, monitorizare si control in domeniul riscului de piata sunt formalizate si detaliate la nivelul unor politici,
proceduri si norme specifice.

In scopul determinarii cerintelor minime de capital pentru riscul de piata Banca foloseste abordarea standard conform Regulamentului BNR/ CNVM 22/27/2006 cu completarile
si modificarile ulterioare (rezultatele sunt prezentate in Anexa 1).

1. Riscul ratei de dobanda

Riscul ratei dobanzii este o componenta a riscului de piata si reprezinta riscul de afectare negativa a profiturilor sau a capitalului ca urmare a unor modificari adverse ale
ratelor de dobanda.

PBR recunoaste ca riscuri semnificative riscul de rata a dobanzii din portofoliul de tranzactionare (trading book) si riscul de rata a dobanzii din afara portofoliul de
tranzactionare (banking book).

a. Elemente generale

Strategia de risc de rata dobanzii este bazata pe urmatoarele:

 Utilizarea unui indicator care sa masoare modificarile veniturilor nete din dobanzi cauzate de modificarea ratelor de dobanda (acest indicator este Earning at Risk);
 Utilizarea unui indicator care sa masoare impactul pe termen lung asupra capitalului cauzat de modificarea ratelor de dobanda (acest indicator este PV100);
 Calcularea “interest rate gap” care masoara diferentele dintre active si pasive grupate pe benzi de scadenta, din punct de vedere al ratei dobanzii;
 Stabilirea limitelor de senzitivitate pentru riscul ratei dobanzii, prin Profilul de Risc al PBR si prin Politica privind administrarea riscului de piata;
 Stabilirea unor limite pentru riscul ratei dobanzii, prin Profilul de Risc al PBR si prin Politica privind administrarea riscului de piata;
 Monitorizarea limitelor astfel stabilite de catre Departamentul Trezorerie – Back-Office si Departamentul Administrare Riscuri;
 Informarea periodica a structurii de conducere asupra respectarii limitelor si a incadrarii in profilul de risc acceptat;
 Utilizarea unor scenarii pentru conditii extreme de piata (stress test scenarios) prin care sa se calculeze impactul pe care l-ar putea avea o modificare semnificativ
nefavorabila a ratelor de dobanda asupra veniturilor Bancii;
 Transferarea modificarilor de dobanda pasiva asupra dobanzilor active prin indexarea dobanzii ramasa de incasat pentru creditele acordate, in functie de indicatorii de
referinta alesi de catre banca: ROBOR, EURIBOR, LIBOR, etc.;
 Comitetul de Directie si Consiliul de Administratie sunt informate periodic asupra nivelului riscului ratei de dobanda, comparativ cu cel stabilit prin profilul de risc.

b. Riscul ratei de dobanda din afara portofoliului de tranzactionare (IRRBB)

Banca a inclus in aria riscurilor semnificative si riscul de rata a dobanzii din afara portofoliului de tranzactionare. In acest scop, PBR:

 recunoaste in mod distinct activitatile de tranzactionare si activitatile in afara portofoliului de tranzactionare;


 urmareste impactul potential al modificarii ratelor de dobanda asupra activitatilor din banking book;
 include in strategia privind riscul de rata a dobanzii (descrisa la litera a. de mai sus) obiective privind riscul de rata a dobanzii aferent activitatilor din afara portofoliului
de tranzactionare.

Pentru evaluarea riscului de rata a dobanzii din banking book in mod distinct, PBR a implementat metodologia standard propusa de Banca Nationala a Romaniei prin
Regulamentul 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care calculeaza cu o frecventa lunara variatia valorii economice a Bancii in urma aplicarii unui soc de +/-
200bps asupra ratelor de dobanda (rezultatele sunt prezentate in Anexa 2).

2. Riscul modificarii de pret

Riscul modificarii de pret este o componenta a riscului de piata, care apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor valorilor mobiliare si ale marfurilor. Acest risc include:

 Riscul de capital – posibilitatea inregistrarii de pierderi economice care decurg din modificarea preturilor titlurilor de capital si/sau din corelatiile dintre ele.

 Riscul de marfa – posibilitatea inregistrarii de pierderi economice care decurg din schimbarea nivelului si/sau din corelatiile dintre preturile marfurilor.

Momentan PBR nu realizeaza tranzactii cu titluri de capital pe cont propriu ci doar in numele si pe contul clientilor. Tranzactionarea de titluri de capital in nume si cont propriu
se va face doar dupa stabilirea unui sistem de limite si control al expunerii la riscul generat de aceste tranzactii si doar dupa ce conducerea Bancii va aproba astfel de
operatiuni. Astfel, riscul modificarii de pret este considerat nesemnificativ.

3. Riscul de curs valutar

Riscul de curs valutar este o componenta a riscului de piata, generat de fluctuatiile cursului de schimb. Reprezinta posibilitatea inregistrarii de pierderi financiare care decurg
din variatii ale cursurilor valutare si/sau din corelatiile dintre ele. Riscul de curs valutar poate afecta portofoliul de tranzactionare, cat si elemente din afara portofoliului de

Page 7 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
tranzactionare.

Banca a stabilit ca obiectiv strategic umarirea unei gestiuni eficiente a riscului legat de evolutia cursurilor de schimb, precum si obtinerea unui raport optim intre profiturile
dorite si riscurile asumate.

Strategia in domeniul riscului de curs valutar prevede urmatoarele:


 Definirea unui indicator care masoara diminuarea veniturilor cauzata de modificarea adversa a cursului de schimb: pierderea din activitati de schimb valutar;
 Stabilirea unor limite de tranzactionare prin Profilul de Risc al PBR, respectiv:
o intraday;
o O/N;
o Stop-loss zilnic si lunar;
 Monitorizarea limitelor astfel stabilite, de catre Departamentului Back-Office si Departamentul Administrare Riscuri. Astfel, sunt monitorizate: limita pentru pozitia
valutara individuala pentru EUR si RON, limita pentru pozitia valutara individuala pentru celelalte valute, limita O/N pentru pozitia neta agregata, limita intraday pentru
pozitia neta agregata, limita zilnica stop loss si limita lunara stop loss;
 Crearea unor scenarii in conditii de stress pe piata (stress test scenarios) prin care sa se calculeze impactul pe care il are modificarea abrupta a cursului de schimb
asupra veniturilor Bancii;
 Informarea periodica a conducerii executive asupra respectarii sau incalcarii limitelor, precum si a modului de incadrare in profilul de risc aprobat;
 Elaborarea unui plan de actiune pentru situatii de criza.

In cazul aparitiei unei asemenea situatii de criza, Departamentul Trezorerie Piata Interbancara are obligatia sa adopte urmatoarele masuri:

 aducerea tuturor pozitiilor de tranzactionare cat mai aproape de nivelul 0;


 estimarea (si daca este posibil calcularea) impactului in profitabilitate;
 estimarea impactului asupra altor activitati ale Bancii;
 notificarea conducerii executive a Bancii asupra situatiei de criza si a masurilor intreprinse.

IV Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si a capitalului, determinat de incapacitatea institutiei de credit de a-si indeplini
obligatiile la scadenta acestora.

Potrivit planului de afaceri pentru perioada 2012-2015, principalele obiective strategice si evolutii asteptate cu impact asupra riscului de lichiditate sunt:

Obiective:
 scaderea costurilor de finantare;
 gestionarea atenta a lichiditatii si pastrarea unui nivel optim al activelor cu grad ridicat de lichiditate; diversificarea mixului de finantare si reducerea gradului de
concentrare a surselor atrase; in acest sens, PBR se va orienta catre depozitele de dimensiuni reduse si standard, cu volatilitate scazuta;
 plasarea excesului de lichiditate la dispozitia Bancii in titluri de stat;
 sustinerea activitatii de creditare prin autofinantare, pe baza resurselor atrase sub forma de depozite; in acest sens, maxim 50% din volumul de depozite atrase in 2012
va fi plasat in activitatea de creditare;
Evolutii asteptate:
 pentru sfarsitul anului 2012, Banca a estimat stocul de active lichide la aproximativ 41% din totalul activelor din portofoliul PBR;
 pentru sfarsitul anului 2012 se estimeaza o crestere a portofoliului de titluri de stat cu 17%;
 diminuarea raportului dintre creditele acordate clientelei si depozitele atrase de la aceasta.

Piraeus Bank Romania este constienta de faptul ca pentru a putea sa-si desfasoare activitatea in conditii optime, una dintre cerinte este sa asigure o lichiditate
corespunzatoare.

In conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, banca defineste garantiile financiare utilizate pentru scopul de
obtinere de lichiditati de la Banca Nationala a Romaniei astfel:

Garantiile financiare vor fi acele active eligibile pentru tranzactionare acceptate de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea de operatiuni de piata monetara.

Aceste active eligibile sunt definite de Banca Nationala a Romaniei ca fiind titlurile de stat sau alte categorii stabilite in baza unei hotarari a Consiliului de Administratie al sau.
Activele eligibile pentru tranzactionare si garantare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii in mod cumulativ:

a) sa fie in proprietatea Bancii;


b) sa nu fie gajate sau sechestrate;
c) sa aiba o scadenta ulterioara scadentei operatiunii ce se doreste a fi efectuata;
d) sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii efectuate;
e) sa nu fie emise de Banca.

Totodata, PBR a stabilit, in cadrul unei proceduri formalizate, o metodologie detaliata pentru evaluarea capacitatii de contrabalansare si a perioadei de supravietuire in situatii
de criza de lichiditate. Banca a definit tipurile de active reprezentand capacitatea de contrabalansare pe termen foarte scurt, respectiv rezerva de lichiditate (liquidity buffer):

 numerarul excedentar soldului minim de mentinut pentru acoperirea nevoilor unitatilor teritoriale;
 titluri de stat libere de gaj;
 rezerva minima obligatorie, in RON, in exces peste limita retinuta de 20 milioane de RON, pe termen de o saptamana, in conditiile in care nu este vorba despre
finalul perioadei de mentinere a rezervei minime obligatorii, si ramane timp suficient pentru refacerea soldului de mentinut pana la finalul perioadei de rezerva.
Nivelul de declansare oficial pentru refacerea soldului rezervei obligatorii este momentul in care soldul ramas de mentinut pana la sfarsitul perioadei devine mai

Page 8 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
mare cu 40% fata de soldul initial de mentinut pentru respectiva luna, si pentru un numar de maximum 14 zile calendaristice.
 excesul de rezerva minima obligatorie in RON sau EUR.

Strategia in domeniul administrarii riscului de lichiditate cuprinde urmatoarele obiective:

- Elaborarea unei politici privind administrarea riscului de lichiditate care sa cuprinda:


a) componenta activelor prin prisma lichiditatii si a capacitatii acestora de a fi tranzactionate pe piata si componenta pasivelor;
b) modul de administrare a lichiditatii pe principalele valute, la nivel individual cat si agregat;
c) utilizarea instrumentelor financiare derivate (forward, swap, etc.);
d) definirea unor indicatori de lichiditate:
 indicatorul de lichiditate calculat pe total banca, lunar, pe benzi de scadenta conform reglementarilor Regulamentului BNR nr. 24/2009 privind lichiditatea
institutiilor de credit;
 indicatorul lichiditate imediata, calculat ca pondere a disponibilitatilor si depozitelor la banci plus titluri de stat libere de gaj in totalul surselor atrase si
imprumutate;
 indicatorul credite acordate clientelei/ depozite atrase de la clienti, cu frecventa lunara;
 pasive interbancare nete (calculat ca diferenta intre pasivele interbancare si activele interbancare), cu frecventa lunara.
e) monitorizarea si raportarea pozitiei Bancii din punct de vedere al lichiditatii;
f) elaborarea unui plan alternativ de administrare a lichiditatii care cuprinde:
 fluxul de informatii intre departamentele operative si conducerea executiva a Bancii, cuprins in Procedura privind Administrarea Riscului de Lichiditate;
 mentinerea relatiilor cu furnizorii surselor de finantare;
 orientarea catre piete alternative;
 apelarea la facilitati de credite disponibile si neutilizate;
 diminuarea activelor lichide in scopul acoperirii necesarului de lichiditate, etc.
- Monitorizarea unui set de indicatori de avertizare timpurie (prevazuti in cadrul Procedurii privind administrarea riscului de lichiditate Piraeus Bank Romania SA).

- Determinarea pozitiei lichiditatii pe baza unor scenarii care sa tina cont atat de factori interni cat si de factori externi (legati de evolutia pietei), precum si revizuirea
periodica (cel putin de o data pe an) a acestora;

- Evaluarea fluxurilor de numerar asteptate, a neconcordantelor dintre acestea si a capacitatii de contrabalansare a acestora in conditii de criza, potrivit unor scenarii pe
diferite orizonturi de timp, precum si determinarea perioadei de supravietuire a Bancii in aceste conditii;

- Mentinerea unei relatii stabile cu furnizorii surselor de finantare (clienti, banci contrapartida, etc.) asigurand diversificarea corespunzatoare a surselor si evitand
concentrarea in domeniul finantarii, pe termen scurt, mediu si lung;

- Promovarea unor produse de economisire atractive si desfasurarea unui marketing corespunzator;

- Utilizarea de catre Banca a activelor eligibile pentru efectuarea de vanzari reversibile (REPO cu BNR) sau pentru accesarea facilitatii de credite overnight (credit
Lombard). Banca va mentine in permanenta un nivel al titlurilor de stat libere de gaj de minim 2% din activele totale;

- Analiza lunara a profilului de risc de lichiditate, precum si monitorizarea pozitiilor de lichiditate intraday dar si pe perioade de timp mai indelungate;

- Prevenirea si gestionarea situatiilor de criza, luand in consideratie urmatoarele elemente care ar putea atenua efectele producerii riscurilor si crizelor:

• achizitionarea cu precadere a instrumentelor financiare cu venit fix avand garantii suverane, in locul celor garantate cu garantii corporative.

• preferarea instrumentelor financiare lichide cu venit fix (cum ar fi obligatiunile de stat de tip benchmark) fata de instrumentele cu lichiditare scazuta, chiar daca
randamentele acestora ar putea fi uneori mai mici decat ale altor instrumente financiare mai putin lichide.

• diversificarea duratei instrumentelor cu venit fix (3-5-10 ani) care creste considerabil probabilitatea gasirii unei contrapartide interesate sa achizitioneze
instrumentele financiare chiar si in cazul unei cereri temporare ridicate de lichiditati.

• dezvoltarea infrastructurii pentru produse derivate care sa permita folosirea instrumentelor financiare derivate si care sa ofere posibilitatea acoperirii unor riscuri
si depasirea unor crize.

• existenta unor contracte-cadru care permit tranzactii reversibile (REPO) cu banca centrala si cu alte banci comerciale cat si tranzactii de tipul “Sel l-Buy-Back” cu
alti participanti ai pietei.

- Informarea structurii de conducere asupra situatiei lichiditatii.

V Riscul operational

Banca a adoptat definitia Acordului de Capital Basel II (Comitetul Basel de Supraveghere Bancara, iunie 2006) conform careia riscul operational este definit ca fiind riscul de
pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme si resurse umane inadecvate sau care nu si-au indeplinit functia in mod corespunzator, fie de evenimente si actiuni
externe.

Aceasta definitie mentioneaza urmatoarele categorii mari de surse pentru riscul operational:
 Procese – se refera la pierderile intervenite datorita unei deficiente intr-o procedura existenta sau a absentei documentatiei pentru o procedura. Se mentioneaza
faptul ca pierderile legate de procese nu sunt intentionate.
 Resurse umane – se refera la pierderile asociate cu incalcarea unor politici interne si/sau pierderi cauzate de actiuni umane (actiuni deliberate sau erori
neintentionate).
 Sisteme – se refera la pierderile cauzate de ‘caderi’ ale sistemelor sau tehnologiei existente. Pierderile din aceasta cetegorie nu sunt intentionate. Daca se
intampla pierderi intentionate care au legatura cu tehnologia, ele vor fi incadrate fie in categoria Resurse umane, fie in cea de Evenimente externe.
 Evenimente externe – se refera la pierderile produse ca rezultat al fortelor naturale sau al actiunilor umane sau ca rezultat direct al actiunii unei terte parti.

Page 9 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
Pierderea din evenimente de risc operational poate surveni in urma a 7 categorii de evenimente (conform Basel II si Regulamentului BNR nr 24/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare):
1. frauda interna
2. frauda externa
3. practicile de angajare si siguranta la locul de munca
4. clienti, produse si practici comerciale
5. pagube asupra unor active corporale
6. incetarea activitatii si functionarea defectuasa a sistemelor
7. executarea, livrarea si gestiunea proceselor

De asemenea, conform definitiei din Acordul de Capital Basel II, riscul operational include si:

 riscul legal - apare ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii defectuase a dispozitiilor legale sau contractuale, care afecteaza negativ operatiunile sau situatia Bancii.
 riscul de conformitate - riscul ca Banca sa suporte sanctiuni prevazute de cadrul de reglementare, sa inregistreze pierderi financiare semnificative sau afectarea
reputatiei, ca urmare a neconformarii acesteia cu prevederi ale cadrului legal de reglementare, ale normelor si standardelor proprii, precum si ale codurilor de conduita stabilite
de piete sau industrie, aplicabile activitatii sale.
Banca a formalizat politici specifice pentru administrarea acestor riscuri.

Potrivit planului de afaceri pentru perioada 2012-2015, Banca urmareste minimizarea riscului operational in mod eficient. Principalele obiective strategice cu impact asupra
riscului operational sunt:

 cresterea gradului de centralizare a activitatii, prin concentrarea acesteia la nivelul sediului central;
 segregarea atributiilor si asigurarea principiilor de independenta, precum si identificarea si monitorizarea eventualelor conflicte de interese, in vederea minimizarii
acestora;
 evaluarea si optimizarea permanenta a infrastructurii IT, a proceselor operationale si a modelului de afaceri in vederea sustinerii activitatii si pentru imbunatatirea
proceselor de control intern;
 dezvoltarea sistemului de control intern prin adaptarea continua a cadrului intern de reglementare si a proceselor interne astfel incat sa fie asigurata conformitatea
acestora atat cu cerintele Bancii Nationale a Romaniei si ale Grupului Piraeus, cat si cu bunele practici in domeniu;
 imbunatatirea cadrului de control intern prin cresterea gradului de automatizare a proceselor si a fluxurilor, si prin definirea de instrumente suplimentare de
controlimbunatatirea instrumentelor de control intern si orientarea eforturilor catre implementarea acestora in activitatile curente la nivelul fiecarei linii de afaceri;
 concentrarea eforturilor in vederea imbunatatirii fluxurilor de informatie si a sistemelor informationale, atat la nivelul PBR, cat si in ceea ce priveste mediul extern;
 imbunatatirea procesului de evaluare a factorilor interni si externi care ar putea afecta negativ performanta Bancii, fluxurile de informatie si obiectivele de conformitate
ale acesteia;
 dezvoltarea aptitudinilor teoretice si profesionale ale resurselor umane prin intermediul cursurilor de instruire;
 dezvoltarea unei comunicari eficiente in vederea diseminarii informatiei catre personalul relevant si pentru ca intreg personalul sa inteleaga pe deplin si sa adere la
politicile si procedurile conexe atributiilor si responsabilitatilor specifice;
 cresterea gradului de informare a structurii de conducere si imbunatatirea culturii privind controlul intern;
 reducerea retelei teritoriale.

Pornind de la faptul ca riscul operational este unul dintre riscurile cel mai dificil de cuantificat si monitorizat, Banca si-a propus prin Strategia sa de risc sa creeze premisele
organizarii unui cadru de lucru prin care sa se indeplineasca obiectivele privind profilul de risc.

In scopul indeplinirii obiectivului de mai sus, Banca a dezvoltat urmatoarea strategie referitoare la riscul operational:
 Identificarea evenimentelor de risc operational, prin Profilul de Risc si revizuirea Politicii privind administrarea riscului operational;
 Utilizarea unor indicatori specifici de risc operational precum si a limitelor de toleranta acceptata;
 Colectarea si raportarea datelor privind riscul operational;
 Utilizarea unei matrici a riscurilor menita sa asigure continua monitorizare a aparitiei evenimentelor de risc operational;
 Ierarhizarea lor in functie de probabilitatea de aparitie si de impactul financiar asupra Bancii;
 Organizarea unei baze de date istorice si colectarea tuturor evenimentelor de risc operational si a pierderilor;
 Utilizarea unei tipologii care sa asigure faptul ca terminologia si definitiile uzuale, cat si categorisirea componentelor ri scului operational sunt folosite in mod uniform in
banca;
 Implementarea unui model corporatist care sa atribuie persoanelor implicate in administrarea riscului operational roluri si responsabilitati clare;
 Derularea unui proces de autoevaluare a riscului operational in toate structurile organizatorice ale Bancii;
 Implementarea unui set de planuri aprobate de actiune pentru a diminua si elimina cele mai critice evenimente de risc operational.

Totodata, Banca a implementat o serie de instrumente de control pentru fiecare categorie de eveniment de risc in vederea mini mizarii riscurilor operationale. Acestea sunt
formalizate in cadrul Politicii privind administrarea riscului operational, dar si in cadrul politicilor si procedurilor specifice diverselor structuri sau linii de activitate.

PBR monitorizeaza periodic implementarea planurilor de actiune aprobate in scopul formalizarii tuturor actiunilor din Banca, prin emiterea de norme si proceduri. Totodata,
Banca a formalizat un plan privind reluarea activitatii si pentru situatii neprevazute.

In ceea ce priveste activitatile externalizate, Banca a elaborat o Politica privind externalizarea unor activitati auxiliare sau conexe ale Bancii (parte a Politicii de conformitate).
Conform Regulamentului BNR nr.18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca urmareste sa:

- stabileasca activitatile care pot fi externalizate;

- analizeze si evalueze oportunitatile de externalizare;

- utilizeze o documentatie care sa cuprinda criteriile de evaluare si selectare a entitatii catre care urmeaza a se efectua externalizarea;

- implementeze un sistem de monitorizare si control a riscurilor decurgand din externalizarea activitatilor;

Page 10 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

- raporteze catre conducerea Bancii situatiile de risc aparute in derularea contractelor de externalizare.

Conform strategiei sale privind riscul operational, Banca a decis sa efectueze calculul cerintei de capital pentru acest risc utilizand Metoda Indicatorului de Baza (rezultatele
sunt prezentate in Anexa 1). Pentru scopurile procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, necesarul de capital intern pentru riscul operational este calculat
pe baza Abordarii Standard.

VI Riscul reputational

Riscul reputational este definit ca fiind riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului determinat de perceptia nefavorabila asupra imaginii institutiei de
credit de catre clienti, contrapartide, actionari, investitori sau autoritati de supraveghere.

Principalele obiective strategice cu impact asupra riscului reputational, definite prin planul de afaceri aferent perioadei 2012-2015, sunt:

 consolidarea pozitiei si a imaginii pe piata locala, atat fata de parteneri cat si fata de clienti, prin intermendiul unei comunicari adecvate;
 afirmarea soliditatii si stabilitatii performantei financiare a Bancii in cadrul pietei;
 promovarea brand-ului Bancii prin intermediul unor canale integrate de marketing;
 cresterea transparentei fata de clienti; asigurarea suportului clientilor si a satisfactiei acestora;
 asigurarea loialitatii clientilor prin intermediul programelor de fidelitate;
 mentinerea unei politici riguroase privind cunoasterea clientelei, astfel incat sa fie evitata intrarea in relatii de afaceri cu persoane implicate in activitati frauduloase sau
de natura infractionala;
 controlul riscurilor operationale si a celorlalte categorii de riscuri care pot afecta reputatia si imaginea Bancii.

Banca va actiona in doua directii:


a) Pentru consolidarea renumelui si a reputatiei in piata
b) Pentru gestionarea eficienta a eventualelor evenimente care pot da nastere riscului reputational.

In construirea renumelui si reputatiei Bancii in piata, un rol important il va avea conducerea Bancii, prin crearea imaginii Bancii si prin asigurarea constientizarii acestei
necesitati in cadrul organizatiei.
Banca desemneaza un departament responsabil cu punerea in aplicare a dispozitiilor conducerii si cu promovarea imaginii Bancii (Departamentul Relationare Presa,
Departamentul Marketing).
In ceea ce priveste gestionarea eficienta a evenimentelor care pot sa dea nastere riscului reputational, Banca isi propune sa realizeze:

- identificarea situatiilor potential generatoare de risc reputational;

- stabilirea de indicatori prin Profilul de risc care sa comensureze nivelul acestei categorii de risc;

- stabilirea unor structuri din cadrul Bancii care sa se ocupe cu identificarea situatiilor care pot genera risc reputational, identificarea masurilor adecvate de management
al crizei, coordonarea actiunilor persoanelor cheie in aplanarea si stingerea situatiei de criza existente, punerea in aplicare (executie) a dispozitiilor conducerii Bancii;

- asigurarea conditiilor de continuitate a activitatii, respectiv a unor planuri de reluare a acesteia in situatii neprevazute;

- monitorizarea imaginii Bancii in mass-media in vederea identificarii oricaror zvonuri care ar putea genera risc reputational, in special cu impact asupra lichiditatii Bancii.

VII. Alte riscuri

PBR urmareste si impactul altor riscuri, precum riscul strategic, riscul macroeconomic, riscul de subestimare a cerintelor de capital prin utilizarea unor metode mai putin
avansate etc. Pentru a asigura o acoperire conservatoare a riscurilor, Banca a stabilit metodologii de evaluare a acestor riscuri in cadrul ICAAP, in masura in care acestea
sunt relevante pentru activitatea curenta a Bancii.

a. Riscul din securitizare – reprezinta riscul provenind din activitati/operatiuni de securitizare initiate/emise de Banca care nu se deruleaza potrivit asteptarilor/anticipatiilor
sau in cadrul carora o contrapartida nu isi indeplineste obligatiile contractuale. Riscul din securitizare poate aparea ca urmare a transferului unui nivel nesemnificativ al riscului
de credit, a inovatiilor inregistrate de piata in acest domeniu, a riscurilor reziduale implicite, a furnizarii unei sustineri implicite a unei operatiuni de securitizare, a optiunilor de
retragere anticipata (clean up call option) sau a unei rambursari anticipate. Riscul de securitizare a fost evaluat ca imaterial, intrucat Banca nu este implicata in prezent in
astfel de operatiuni.

b. Riscul de reglementare - reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si a capitalului ca urmare a impactului semnificativ al unei schimbari in cadrul
de reglementare asupra unor instrumente financiare tranzactionate, asupra unei linii de afaceri sau asupra activitatii bancare. Impactul se poate referi la: cresterea
semnificativa a costurilor in activitatea Bancara, reducerea atractivitatii unui anumit tip de investitii sau modificari ale mediului concurential.

Riscul de reglementare este necontrolabil (prin aceea ca nu se poate anticipa evenimentul declansator si nici cuantumul impactului) si necuantificabil. Potrivit metodologiei de
evaluare interna, acest risc este nesemnificativ pentru Banca.

Din punct de vedere calitativ, diminuarea riscului de reglementare se va realiza prin adaptarea politicilor, normelor si procedurilor la modificarile aparute si prin reducerea
nivelului unor activitati acolo unde este cazul.

c. Riscul strategic - reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si a capitalului, provenind din implementarea unor decizii de management inadecvate,
din implementarea necorespunzatoare a deciziilor de management sau din lipsa reactiei la schimbarile mediului de afaceri.

Riscul strategic este necontrolabil si necuantificabil. Potrivit metodologiei de evaluare interna, riscul strategic este nesemnificativ pentru Banca.

Page 11 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
Pentru limitarea/evitarea riscului strategic, structura de conducere va stabili obiective strategice rationale, va adopta in permanenta o politica prudentiala si va urmari continuu
evolutia pietei in raport cu activitatile bugetate.

d. Riscul macroeconomic - reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si a capitalului, ca urmare a unor evolutii nefavorabile ale principalelor
variabile macroeconomice sau ale oricaror variabile care constituie tinte ale politicii economice a tarii in care Banca isi desfasoara activitatea.

Riscul macroeconomic este un risc necontrolabil si cuantificabil, cu mentiunea ca impactul sau este indirect (actioneaza prin agravarea impactului celorlalte riscuri). Potrivit
evaluarii interne, potentialul sau de impact il incadreaza in categoria nesemnificativ in observatie. Riscul macroeconomic este supus unei abordari mixte in cadrul procesului
intern de evaluare a adecvarii capitalului (ICAAP).

Pentru contracararea riscurilor legate de instabilitatea economica, Banca a luat masura introducerii unor sisteme interne de rating pentru solicitantii de credite. Totodata, PBR
a alocat atributii specifice pentru analiza si monitorizarea zilnica a variabilelor economice, astfel incat sa isi poata adapta in orice moment deciziile de afaceri la evolutia
acestora.

e. Riscul de model – riscul rezultat din subestimarea potentiala a riscului de credit si a riscului operational ca urmare a utilizarii abordarii de baza si/sau abordarii standard
(dupa caz) pentru calculul cerintei minime de capital.

Banca a implementat in cadrul ICAAP:


- o metodologie interna pentru a acoperi eventualele subestimari ca urmare a utilizarii Metodei Standardizate in contextul cerintelor minime de capital pentru riscul de credit;
- o metodologie interna pentru evaluarea riscului operational, pentru a acoperi eventualele subestimari ca urmare a utilizarii metodei indicatorului de baza in contextul
cerintelor minime de capital.

f. Riscul subestimarii evenimentelor de nerambursare in conditii de criza - pierderea potentiala ca urmare a impactului unei evolutii puternic nefavorabile a contextului
macroeconomic asupra capacitatii de rambursare a debitorilor.

Pentru a acoperi posibilele subestimari ale evenimentelor de nerambursare in conditii de criza, Banca utilizeaza scenarii de stress, potrivit Normei privind efectuarea
simularilor de criza.

VIII. Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului (ICAAP)

Banca a implementat un proces de identificare, masurare si agregare a riscurilor sale, pentru a determina capitalul necesar i n scopul acoperirii acestor riscuri. Acest proces
include o planificare pe termen mediu a capitalului si stabileste un nivel al fondurilor proprii care sa permita mentinerea in permanenta a unui tampon, peste cerintele legale
ale Pilonului 1, Basel II.

Scopul ICAAP este acela de a asigura o legatura adecvata intre profilul de risc al Bancii, administrarea riscului si capitalul pe care aceasta il detine efectiv.

PBR calculeaza necesar de capital pentru urmatoarele riscuri:

1. riscul de credit – utilizand abordarea standard (aceeasi metodologie folosita sub Pilonul I)
2. riscurile asociate cu riscul de credit:
a. subestimarea riscului de credit datorata implementarii unei metodologii mai putin sofisticate – pe baza unor decizii manageriale;
b. riscul de concentrare – folosind o metodologie interna;
c. riscul rezidual – folosind o metodologie interna;
d. posibile subestimari de nerambursare in situatii de criza – folosind o metodologie interna;
3. riscul de piata, care include:
a. riscul de curs de schimb – folosind aceeasi metodologie ca si pentru Pilonul I;
b. riscul de rata a dobanzii pentru activitati de trading book (din portofoliul de tranzactionare) – folosind aceeasi metodologie ca si pentru Pilonul I;
c. riscul de rata a dobanzii pentru activitatea din afara portofoliului de tranzactionare (banking book) – folosind o metodologie interna;
4. riscul operational si riscurile asociate:
a. riscul operational – utilizand abordarea standard;
b. subestimarea riscului operational datorata implementarii unei metodologii mai putin sofisticata – folosind o metodologie interna;
5. riscul de lichiditate – folosind o metodologie interna.
6. alte riscuri – alocarea unui procent de capital de 5% din cerintele minime totale calculate in cadrul Pilonului 1.

Totodata, in cadrul ICAAP sunt evaluate calitativ sau prin abordari mixte: riscul de tara, riscul de contrapartida, riscul de decontare si riscul reputational, in conformitate cu
principiile descrise in prezenta Strategie.

In ceea ce priveste planul de capital, acesta indica modul in care Banca urmareste sa asigure adecvarea capitalului, luand in considerare constrangerile (limitarile) legale,
legate de constituirea de capital sau de suplimentarea acestuia. De asemenea, planul de capital se refera la masuri posibile pe care le are la dispozitie banca in cazul unor
situatii neprevazute care pot afecta adecvarea capitalului.

In cadrul planificarii capitalului Banca va urmari sa asigure o rezerva de capital (buffer) pentru nevoile viitoare de capital, respectiv pentru acoperirea adecvata a riscurilor
conform Pilonului 1, precum si a celor aferente Pilonului 2. Exista mai multe motive pentru a mentine o rezerva de capital peste cerintele minime legale si cerintele evaluarii
interne a capitalului:
- Nevoi de capital viitoare (crestere, investitii etc.);
- Pregatirea pentru pierderi ocazionale (flexibilitate in gestionarea capitalului)
- Obiective externe cum ar fi reputatia in piata, obiective strategice, etc

In plus fata de Planul de Capital, Banca dezvolta o Strategie pentru mentinerea nivelului de capital in limite stabilite. Aceasta strategie va fi actualizata cel putin o data pe an,

Page 12 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
fiind in permanenta corelata cu actualizarea strategiilor de afaceri si a strategiei de risc.

IX. Guvernanta riscului

Scopul acestor principii de guvernanta a riscului este acela de a promova administrarea eficienta si prudenta a riscului la nivelul Bancii. Guvernanta riscului se bazeaza pe
existenta unei structuri organizationale definita clar si transparent, conform Regulamentului Intern. Aceasta structura asigura o alocare precisa si clara a atributiilor - bazata pe
administrarea riscurilor cat mai aproape de sursa lor, precum si segregarea responsabilitatilor si prevenirea acelor situatii care ar putea da nastere unor conflicte de
interese.

Structura de guvernanta a riscului nu are o natura statica. Schimbarile interne si/sau externe pot afecta eficienta acesteia si pot genera necesitatea unor modificari
structurale. Totodata, modificarile pot interveni in urma adaptarii continue la cele mai bune practici in domeniu.

Implementarea principiilor adoptate are in vedere doua dimensiuni principale. Cea dintai dimensiune clasifica activitatile generatoare de risc in patru linii de aparare, in timp ce
cea de-a doua are in vedere nivelul ierarhic la care au loc aceste activitati.

Prima dimensiune a guvernantei cuprinde:

 Prima linie de aparare este constituita din unitatile cele mai aproape de sursa riscului. La nivelul acestor unitati are loc identificarea si evaluarea preliminara a riscului
provenit din activitatile desfasurate, iar operatiunile se desfasoara cu respectarea limitelor de risc stabilite, avand ca obiectiv maximizarea profitului astfel incat sa fie
respectate apetitul de risc al Bancii si prezenta Strategie. Prima linie de aparare este responsabila pentru riscurile originate.

 A doua linie de aparare este responsabila pentru controlul riscului ex-ante, respectiv pentru acele activitati de administrare a riscului desfasurate inaintea asumarii
riscurilor. Astfel, aceasta linie de aparare asigura suportul si controlul activitatilor din prima linie de aparare, in principal prin revizuirea si aprobarea evaluarilor de risc
preliminare realizate in prima linie.

 A treia linie de aparare este responsabila in principal pentru controlul riscului ex-post, respectiv pentru acele activitati de administrare a riscului desfasurate in urma
asumarii riscurilor. Astfel, linia a treia asigura suportul si controlul activitatilor desfasurate de prima si cea de-a doua linie de aparare, potrivit principiilor prezentei
Strategii. Aceasta linie dezvolta metodologiile si instrumentele de administrare a riscului si a capitalului, asigura expertiza si controlul riscului la nivelul politicilor,
sistemelor si instrumentelor dezvoltate de liniile de aparare anterioare, asigura suportul alocarii apetitului de risc si monitorizeaza si raporteaza profilul de risc al Bancii
si incadrarea acestuia in limitele stabilite.

 A patra linie de aparare este responsabila pentru revizuirea independenta a intregului cadru de administrare a riscurilor la nivelul Bancii. Aceasta linie auditeaza
adecvarea si eficienta activitatilor de administrare a riscurilor si a instrumentelor de control existente la nivelul Bancii.

A doua dimensiune a guvernantei cuprinde trei niveluri - strategic, tactic si operational, astfel:

 Nivelul strategic – cuprinde functiile de administrare a riscului exercitate de Consiliul de Administratie. Acestea includ aprobarea strategiei de risc si a planului de
capital, definind termenii de risc, profilul si apetitul de risc.

 Nivelul tactic – cuprinde functiile de administrare a riscurilor exercitate de functia de conducere. Acestea includ aprobarea politicilor, procedurilor si manualelor privind
administrarea riscurilor, precum si definirea unor sisteme si instrumente de control adecvate, in vederea asigurarii unui raport acceptabil intre risc si profit.

 Nivelul operational – cuprinde activitatile de administrare a riscurilor desfasurate in cadrul liniilor de afaceri ale Bancii. Administrarea riscului la acest nivel este
implementata prin intermediul unor instrumente de control corespunzatoare, incorporate in proceduri si standarde definite la nivelul structurii de conducere.

Aceste doua dimensiuni genereaza o matrice de guvernanta in cadrul careia unitatile Bancii, comitetele si structurile de management sunt alocate in functie de (a) linia de
aparare careia ii corespund activitatile desfasurate/monitorizate si de (b) nivelul iererhic. Unitatile Bancii apartin strict unei linii de aparare in functie de riscurile asumate la
nivelul respectivelor niveluri ierarhice, astfel incat sa se respecte principiul de independenta intre liniile de aparare. Pe de alta parte, structurile de management si comitetele
Bancii pot desfasura activitati de administrare a riscului care apartin mai multor linii de aparare.

Prima linie de aparare este asigurata in principal de catre unitatile front-office/vanzari. Activitatile de asumare a riscului de credit se desfasoara la nivelul retelei teritoriale si
la nivelul Directiilor Retail Business si Corporate, in timp ce riscul de piata este asumat in principal la nivelul Directiei Trezorerie. Toate unitatile de afaceri ale Bancii isi asuma
riscuri operationale, data fiind natura acestui risc. Toate unitatile din prima linie de aparare sunt direct responsabile pentru riscurile asumate in activitatea curenta, in
conformitate cu standardele si politicile Bancii. Comitetele si structurile cu responsabilitati corespunzatoare primei linii de aparare desfasoara activitati de cel mai inalt grad al
nivelului tactic, in timp ce Consiliul de Administratie desfasoara activitati de nivel strategic.

Cea de-a doua linie de aparare este asigurata in principal de unitatile de afaceri specializate (e.g. unitati de credite, IT, Resurse Umane). Directiile de credite reprezinta ce-a
de-a doua semnatura in procesul de aprobare a creditelor, asigurand controlul ex-ante al riscului de credit. Unitatile de suport (IT, Resurse Umane, Conformitate, Legal,
Organosis etc.) sunt responsabile pentru asigurarea consultantei in ceea ce priveste definirea unor instrumente de control al riscului operational. Comitetele si structurile cu
responsabilitati corespunzatoare celei de-a doua linii de aparare desfasoara activitati de cel mai inalt grad al nivelului tactic, in timp ce Consiliul de Administratie desfasoara
activitati de nivel strategic.

Cea de-a treia linie de aparare este asigurata in principal de Departamentul Administrare Riscuri la nivel operational si tactic. Comitetele si structurile cu responsabilitati
corespunzatoare celei de-a treia linii de aparare desfasoara activitati de cel mai inalt grad al nivelului tactic, in timp ce Consiliul de Administratie desfasoara activitati de nivel
strategic, in principal prin Comitetul de Administrare a Riscurilor.

Cea de-a patra linie de aparare este asigurata de Departamentul Audit Intern. Aspectele identificate si recomandarile de audit sunt raportate Comitetului de Audit, cu
responsabilitati la nivel strategic si linie directa de raportare catre Consiliul de Administratie.

Page 13 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

Anexa 1

Cerinte minime de capital (31. 12. 2011)

-RON-

Total cerinte de capital pentru riscul de credit 342,708,892


Administraţii centrale sau bănci centrale 0
Administraţii regionale sau autorităţi locale 461,158
Organisme administrative şi entităţi fără scop lucrativ 0
Bănci multilaterale de dezvoltare 0
Organizaţii internaţionale 0
Instituţii 12,994,941
Societăţi 5,889,648
De tip retail 130,451,137
Garantate cu proprietăţi imobiliare 163,842,091
Elemente restante 227,799
Elemente ce aparţin categoriilor reglementate ca având risc ridicat 0
Obligaţiuni garantate 0
Creanţe pe termen scurt faţă de instituţii şi societăţi 0
Creanţe sub forma titlurilor de participare deţinute în organismele 0
de plasament colectiv
Alte elemente 28,842,118

Total cerinte de capital pentru riscul de piata 33,441,641


Riscul de poziţie aferent titlurilor de creanţă tranzacţionate 18,674,168
Riscul de poziţie aferent titlurilor de capital 0
Riscul valutar 14,767,473
Riscul de marfă 0

Total cerinta de capital pentru riscurile operationale 121,242,974

Anexa 2

Modificarea potenţiala a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (31. 12. 2011)

Valuta Efectul asupra valorii economice (RON)


EUR 4,954,872
RON -10,131,925
CHF 3,759,278
USD -218,592
ALTE -3,494
TOTAL 19,068,161

Page 14 of 15
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

Page 15 of 15