Sunteți pe pagina 1din 23

Design-ul instruirii asistate de calculator

Particularităţi ale proiectării lecţiilor


desfăşurate cu ajutorul ordinatorului

Predarea cu ajutorul ordinatorului – portofoliul


electronic al profesorului

Evaluarea în contextul IAC


Conceperea, organizarea şi implementarea unei lecţii desfăşurate
cu ajutorul ordinatorului ridică mult mai multe întrebări decât
proiectarea şi organizarea unei lecţii tradiţionale.

Întrebările • cine va crea şi va îmbunătăţi materialul electronic utilizat?


obişnuite pe • ce deprinderi tehnice le sunt necesare elevilor pentru a
putea accesa acest material?
care şi le
• cine va oferi elevilor un feed-back optim?
adresează
• cât timp va fi alocat pentru oferirea de feed-back?
iniţiatorul
• cât de comprehensiv trebuie să fie materialul oferit şi care
unei lecţii este gradul de dificultate optimă a sarcinilor?
desfăşurate • cât de uşor ajung elevii la formarea de atitudini, deprinderi
cu ajutorul şi capacităţi, la obţinerea performanţei în învăţare?
ordinatorului • care este modalitatea optimă de evaluare a elevilor?
sunt: • cât este de plăcut pentru elev să lucreze on-line?
Atunci când se construiesc site-uri educaționale, ISO (Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare) a propus un nou standard pentru ca WEB-ul să poată fi utilizat la parametri
optimi în activitatea instrucțională. Acest standard vizează următoarele componente:

scop şi strategii
• care este scopul site-ului sau al conţinuturilor şi cum
pot fi acestea înţelese de către utilizatori;

conţinut şi
funcţionalitate • care este modelul conceptual;

navigare şi • cum poate fi organizat conţinutul astfel încât toţi


interacţiune utilizatorii să poată naviga cu uşurinţă;

prezentare şi • ce design să aibă paginile individuale astfel încât


design media toţi elevii să poată utiliza informaţia.
Pe parcursul • problema tehnologică şi cea privind
desfăşurării acestei alfabetizarea informatică; există încă
unele şcoli care nu au dotarea tehnică
activități se pot ivi şi
necesara, după cum există şi elevi şi
multe dificultăţi. În profesori care nu au suficiente cunoştinţe
dezvoltarea IAC ca tehnice privind utilizarea computerului;
metodă didactică se
• practicile manageriale şi de comunicare
pot apare două limitate ; lipsa feed-back-ului imediat,
obstacole posibila ambiguitate a cerinţelor,
importante: insuficienţa explicaţiilor individuale.

Dacă problema tehnologică ţine de dotările instituţiilor de


învăţământ, practicile manageriale şi de comunicare ţin strict de
dimensiunea organizării şi proiectării lecţiei derulate cu sprijinul
calculatorului, dar şi de un design instrucţional de calitate.
Ca şi în cadrul lecţiilor tradiţionale, unele lecţii desfăşurate cu
ajutorul ordinatorului presupun cunoştinţe prealabile, altele încep
cu explicarea bazelor acelei discipline.

În mediul virtual se pot realiza prezentări mult mai interactive,


precum şi demonstraţii şi simulări cu un mare impact în rândul
tinerilor.

Trecerea de la o etapă la alta se face în urma evaluării (prin teste


clasice sau realizate cu ajutorul ordinatorului), iar în cazul în care un
elev nu îndeplineşte condiţiile de promovare, profesorul va stabili
împreună cu acesta un program de recuperare a materiei.
Spre deosebire de lecţiile tradiţionale, în care profesorul alocă
un timp destul de consistent evaluării, în cadrul lecţiilor
desfăşurate cu ajutorul ordinatorului, acesta poate corecta
automat anumite tipuri de teste.

În acelaşi timp, elevul poate fi verificat din toată materia dacă,


după fiecare capitol, programatorul propune teste / exerciţii de
verificare.

În plus, se pot realiza mult mai multe aplicaţii virtuale ale


informaţiilor teoretice, elevii primesc mai rapid feed-back,
calculatorul fiind un instrument de motivaţie şi stimulare a
curiozităţii.
Proiectarea unei lecţii desfăşurate cu ajutorul
ordinatorului conţine clasicul algoritm al proiectării propus
de Gagne şi Briggs care este folosit cu succes şi în
activitatea de proiectare clasică. Conform algoritmului
clasic al proiectării, profesorul pleacă de la câteva
întrebări:

•Se referă la obiectivele avute în vedere.


•Acestea sunt atât informative, cât şi formative; accentul ar trebui pus pe
cele formative ce includ formarea gândirii critice, dezvoltarea capacităţii
Ce voi de analiză, sinteză, generalizare, comparaţie etc.
•Obiectivele se exprimă în sarcinile pe care elevii le au de îndeplinit, cu
face? scopul de a-şi însuşi anumite informaţii şi de a-şi forma deprinderi şi
capacităţi;
•Ordinatorul îl poate ajuta pe profesor în urmărirea strictă a obiectivelor
propuse
• Ce mijloace vor fi utilizate (hardware și software).
• Schimbarea rolului profesorului (din cadrul lecţiei tradiţionale)
Cu din simplu exponent al materiei în facilitator al educaţiei nu se
ce poate realiza fără o prelucrare a informaţiilor prezentate cu
voi ajutorul ordinatorului.
• În acest sens, elevul trebuie obişnuit să caute informaţia
face? (folosind ordinatorul sau Internet-ul), să o analizeze critic şi să o
utilizeze în contexte adecvate.

• Ce strategie didactică va fi folosită.


• Se ştie că utilizarea unor metode active, centrate pe rezolvarea
de probleme, cât şi utilizarea unor mijloace de învăţământ
Cum adecvate (calculator, imagini, grafice) – sporesc înţelegerea
conţinutului predat şi conduc spre trăinicia informaţiilor
voi întipărite.
face? • Strategia utilizată în contextul utilizării computerului este
centrată pe un design atractiv şi interactiv ce facilitează
comprehensiunea informaţiei şi conduce la mai buna sa
reținere.
• se referă la evaluarea rezultatelor prin raportare
cum voi la obiectivele propuse iniţial.
şti dacă • În cadrul modelului clasic, acest moment poate
am fi realizat imediat (prin diferite modalităţi de
obţinere a feed-back-ului elevilor) sau amânat
realizat (în momentul evaluării elevilor, în perioada
ceea examenelor).
ce mi- • Utilizând ordinatorul evaluarea rezultatelor
am predării este mult mai facilă şi facilitează
propus? reglarea şi optimizarea întregului proces
didactic.
• captarea atenţiei prin diferite mijloace
(film, imagine grafică, animaţie, sunet);
• anunţarea temei şi a obiectivelor;
Etapele desfăşurării • reactualizarea cunoştinţelor anterioare,
unui lecţii desfăşurate cu scopul de a face o legătură între
cu ajutorul acestea şi cele ce urmează a fi predate;
ordinatorului sunt
• prezentarea noului conţinut într-o formă
cele clasice:
atractivă, cu explicarea termenilor-cheie;
• obţinerea performanţei elevilor
(verificarea electronică);
• furnizarea feed-back-ului , asigurarea
retenţiei şi transferului cunoştinţelor (de
către profesor cu ajutorul ordinatorului).
• dirijarea învăţării;
Calculatorul poate fi • obţinerea performanţei;
utilizat în timpul orei în • asigurarea feedback-ului;
orice etapă a lecţiei: • intensificarea retenţiei;
• evaluarea cunoştinţelor.

Se impune astfel renunţarea la formele de învăţământ pasive


bazate pe simpla comunicare a informaţiei şi favorizarea unor
metode care să dezvoltarea gândirii ştiinţifice a elevului folosind
analogia, modelarea,instruirea diferenţiată, toate acestea
aplicabile cu ajutorul calculatorului.

Plecând de la prezentarea propusă de I. Cerghit (1997) metodele


pedagogice pot fi regândite în contextul utilizării ordinatorului în
cadrul orei:
Faţă de lecţia •prezentarea structurată a materialelor nu se va
baza doar pe hypertext, ci va include şi un
tradiţională, domeniu de experienţe senzoriale interactive, cu
proiectarea unei elemente multimedia;
•se vor utiliza dicţionare electronice și enciclopedii
lecţii desfăşurate on-line pentru termenii noi;
cu ajutorul •acolo unde este posibil, se vor utiliza modelarea,
ordinatorului simularea şi experimentarea unor procese;
•procesul de evaluare şi autoevaluare va avea
trebuie să aibă în continuitate; lecţia va conţine teste de evaluare şi
vedere anumite autoverificare după fiecare capitol;
•lecţiile desfăşurate cu ajutorul ordinatorului trebuie
aspecte să fie integrate într-un curriculum bine înţeles şi
specifice, ce pot specificat explicit, care să includă în mod clar
obiectivele, descrierea conţinutului, metodele de
fi sintetizate predare şi învăţare, temele, proiectele, precum şi
astfel: metodele de evaluare;
Faţă de lecţia • interfaţa lecţiei on – line trebuie să fie bine
tradiţională, proiectată astfel încât interacţiunea om –
calculator să nu fie un motiv de insucces;
proiectarea unei acolo unde este cazul, aplicaţiile vor fi
lecţii desfăşurate însoţite de „help”-uri , care vor permite
cu ajutorul înţelegerea parcurgerii materialelor,
explicarea conceptelor;
ordinatorului • dezvoltarea unor lecţii desfăşurate cu
trebuie să aibă în ajutorul ordinatorului necesită colaborarea
vedere anumite între profesori, proiectanţii lecţiei,
administratorii reţelelor şi service;
aspecte
• lecţiile desfăşurate cu ajutorul ordinatorului
specifice, ce pot trebuie să integreze în mod unitar diferite
fi sintetizate programe care să corespundă diferitelor
astfel: stiluri de învăţare ale elevilor.
Într-o lucrare •identificarea nevoilor elevilor şi a deprinderilor tehnice pe
relativ recentă care le posedă;
(Enciclopedia •stabilirea scopurilor generale ale lecţiei;
învățării on- •analiza scopurilor pentru a determina deprinderile,
capacităţile, cunoştinţele şi atitudinile pe care elevii le pot
line) R. Aisami achiziţiona;
propune •identificarea obiectivelor instructiv – educative ale lecţiei;
respectarea •dezvoltarea strategiilor de învăţare on-line sau cu ajutorul
unor principii – ordinatorului;
cheie pentru •dezvoltarea instrumentelor de evaluare cu ajutorul
calculatorului;
design-ul unei
•dezvoltarea site-ului WEB sau a conţinuturilor, bazate pe
lecţii materiale instrucţionale;
desfăşurate cu •identificarea (în urma evaluării formative şi sumative) a
ajutorul deficienţelor în predare şi adunarea datelor cu scopul de a
ordinatorului: le corecta şi de a le face mai eficiente.
•relaţiile umane dintre profesor şi elev nu pot fi înlocuite de
calculator, chiar şi în cazul în care sunt utilizate sisteme inteligente
pentru instruirea elevilor;
•crearea materialelor implică un mare efort din partea
proiectantului lecţiei, care deocamdată, la noi în ţară, este tot
profesorul. În multe şcoli din lume crearea şi întreţinerea
materialului electronic revine unui personal tehnic specializat. Au
Limite ale apărut şi la noi în ţară firme care oferă asemenea servicii, dar în
implementării acest caz intervine aspectul financiar;
acestui •în acest moment nu există o normare a muncii profesorului pentru
model: crearea unor lecţii desfăşurate cu ajutorul ordinatorului.
Profesorului îi sunt retribuite doar orele în care are contact direct
cu elevii, iar munca sa pentru realizarea şi întreţinerea unui site
didactic, de exemplu, nu este retribuită;
•dacă pentru crearea unui manual tipărit profesorului i se
recunosc drepturile de autor, nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul
conceperii unor materiale instrucţionale utilizabile în contextul
lecţiilor desfăşurate cu ajutorul ordinatorului.
Dincolo de metodele tradiţionale de predare, o modalitate de a evidenţia
competenţa didactică a unui profesor se referă la utilizarea portofoliului
electronic.

Spre deosebire de portofoliul clasic, cel electronic măreşte accesibilitatea


conţinuturilor prezentate (prin varietatea organizării şi transmiterii acestora:
grafic, text, audio, video), fiind în acelaşi timp, mai atractiv şi mai uşor de mânuit.

Portofoliul electronic de predare reprezintă o colecţie de date ce evidenţiază


munca profesorului, progresul didactic înregistrat de acesta, precum şi
dezvoltarea sa profesională.

Aceste date includ: planuri de lecţie, exemple de activităţi de evaluare


(formativă, sumativă, formală, informală), hărţi, tabele, grafice, fotografii,
întâmplări relatate din cadrul predării şi evaluării, scrisori către părinţi, certificate
de participare la activităţi de dezvoltare profesională, reflecţii asupra predării
etc.
• colectarea documentelor ce pot fi utilizate în
construirea obiectelor ;
• crearea obiectelor ;
• crearea cadrelor pentru utilizarea acestor obiecte în
Etape în secvenţa de predare;
realizarea • selectarea planurilor de lecţie, a filmelor, fotografiilor şi
portofoliului obiectelor ;
electronic • renunţarea la obiectele care sunt redundante sau nu
al sunt reprezentative ;
profesorului: • proiectarea (stabilirea) scopurilor care pun accent pe
dezvoltare ;
• reflectarea asupra procesului de predare – învăţare ;
• optimizarea obiectelor în conformitate cu standardele
propuse şi asigurarea transferurilor între obiecte.
• decizia (determinarea scopului, nevoilor şi
potenţialului auditoriului, a disponibilităţii resurselor
Un model
esenţiale, a propriei cunoaşteri, precum şi a
mai simplu,
dar nu mai
deprinderilor legate de tehnologie) ;
puţin • design-ul (selectarea celui mai potrivit software, loc
eficient, de stocare şi mijloc de prezentare; crearea unui sistem
sugerează care aduce obiectele şi celelalte elemente pe care le
parcurgerea necesită portofoliul la standardele impuse de
a patru predare) ;
etape în • dezvoltarea (încorporarea tuturor obiectelor,
crearea reflecţiilor, graficelor într-un portofoliu creativ, care
portofoliului este unic pentru realizatorul său);
electronic:
• evaluarea (aprecierea întregului conţinut al
portofoliului, a design-ului şi a formatului multimedia).
Evaluarea în contextul IAC trebuie concepută astfel încât elevul
să parcurgă secvenţial materia (conform principiilor instruirii
programate).

Acesta nu va putea trece la secvenţa următoare dacă nu şi-a


însuşit-o pe cea anterioară.

Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, elevul trebuie îndrumat


spre o secvenţă ce oferă explicaţii suplimentare sau elemente
de sprijin.
Fiind o cale de perfecţionare, este necesar ca evaluarea să constituie
şi un prilej de întărire a învăţării, cu alte cuvinte, exerciţiile şi temele
propuse în testele de evaluare să reprezinte posibilităţi de învăţare şi nu
doar o modalitate de control a cunoştinţelor asimilate.
In IAC sunt prezente tipurile de evaluare
cunoscute:
evaluarea pe parcurs sau formativă
evaluarea finală sau sumativă)

Printre cele mai eficiente metode de evaluare


ce implică utilizarea ordinatorului se pot
enumera: proiectul, referatul, hărţile
conceptuale, jurnalul reflexiv şi portofoliul (ce
poate să le includă pe toate celelalte).

S-ar putea să vă placă și