Sunteți pe pagina 1din 6

Asistenţa Socială a

Persoanelor cu Nevoi Speciale

As. Soc - Dr. în Sociologie, Niculina Karacsony


Director General Adjunct DGASPC Iaşi

Curs- Nr. 1
TEMATICA CURSULUI
1. Sistemul de asistență socială. Cadrul conceptual.Structuri. Servicii.
Resurse
2. Cadrul legislativ și juridic privind drepturile persoanelor cu NS.
Perspectiva națională. Perspectiva internațională
3. Repere practice în asigurarea drepturilor persoanelor cu NS.
4. Evaluarea stării de handicap/dizabilitate/functionare. Tipuri și
metodologie
5. Rolul asistentului social. De la prevenție la intervenție
6. Rolul ONG-urilor în asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu NS.
7. Tipuri de abuz față de persoanele cu NS. Prevenirea abuzului. Intervenția
în caz de abuz.

8. Nota : NS = Nevoi Speciale


TEMATICA CURSULUI
1. Dezvoltarea proiectelor în domeniul asistenței sociale.
2. Dinamica nevoilor persoanelor cu NS pe parcursul vieții. Probleme
specifice pe etape de vârstă.
3. Principiile fundamentale ale protecției sociale ale persoanelor cu NS:
normalizarea , integrarea și incluziune.
4. Perspective psiho-socio-culturale asupra integrării persoanelor cu NS.
Tipuri și nivele de integrare.
5. Intervenția timpurie, predictor al succesului integrării. Rolul medicului de
familie.
6. Consilierea persoanelor cu NS. Consilierea familiilor persoanelor cu NS.
Sistemul de asistență socială. Clarificări conceptuale
 Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii,
măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente
ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

 Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz,


complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul
de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale

 Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop


dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru
asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea
principiilor de coeziune şi incluziune socială.
 Sursa : legea 292/ 2011
Sistemul de asistență socială. Clarificări conceptuale
 Ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de
culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi
economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor;

 Deficienţa este consecinţa pierderii sau a unei anormalităţi a structurii corpului ori
a unei funcţii fiziologice;

 Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi


restricţii în participare, în contextul interacţiunii dintre individul care are o
problemă de sănătate şi factorii contextuali în care se regăseşte, respectiv factorii de
mediu şi personali;

 Persoanele cu dizabilităţi reprezintă acele persoane care au deficienţe fizice,


mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu
diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în
societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi;
 Sursa : legea 292/ 2011
Sistemul de asistență socială. Clarificări conceptuale
 dizabilitate - termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi
restricţii de participare, definite conform Clasificării internaţionale a funcţionării,
dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi
care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context;
 cerinţe educative speciale - necesităţile educaţionale suplimentare, complementare
obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor
caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi
o asistenţă complexă de tip medical, social etc;
 comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate
fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale cărei atribuţii principale sunt
stabilite prin lege;
 plan individual de servicii - documentul care fixează obiective pe termen scurt,
mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu
handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul
individual de reabilitare şi integrare socială
 Sursa : legea 448/2006

S-ar putea să vă placă și