Sunteți pe pagina 1din 7

SC

Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 1 din 7

1. SCOP

Planul descrie modul de desfasurare a activitatii de instruire în domeniul situaţiilor de


urgenţă in societatea comerciala ......................... S.R.L. ,intervalele dintre instruiri,
termenele la care are loc instruirea ,materialele prezentate precum si modul de verificare
a cunostiintelor.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Planul se aplica in procesul de instruire lucratorilor , vizitatorilor , delegatilor sau


elevilor in stadiul de practica reglementind activitatea de instruire testare executata de
lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca precum si alte persoane
implicate in acest proces(seful formatiilor de lucru,sef de echipa ,sef compartiment).
2.2 Cuprinde modalitatile de instruire a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
2.3 Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi
formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale
situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta societatii
S.C. ................. S.A. si se efectuează în timpul programului de lucru.
2.4 Perioada de timp în care se desfăşoară instruirea este considerată timp de
muncă.
2.5 Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin
instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi aplicatii in
teren.
2.6 Instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cuprinde trei faze:
 instruirea introductiv generală;
 instruirea la locul de muncă;
 instruirea periodică;
 instruirea pentru personalul din afara societatii.
2.7 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în muncă se
consemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de cu indicarea materialului
predat, a duratei şi datei instruirii sau în procesele-verbale de instruire.
2.8 Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.
2.9 Completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după
verificarea instruirii.
2.10 După efectuarea instruirii, fişa de instruire se semnează de către lucrătorul instruit
şi de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea.
2.11 Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar
persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei
instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.
2.12 Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă .
2.13 Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, sunt stabilite,
prin regulamentul intern , reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în
întreprindere şi/sau unitate.
2.14 Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară
activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în unitate societatea va sigura
instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii
respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum şi măsurile şi
activităţile desfasurate in cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii, în general.
SC
Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 2 din 7

2.15 Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului


economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop,
care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi
semnătura persoanelor instruite
2.16 Fişa colectivă de instruire se întocmeşte în două exemplare, un exemplar
se va păstra de către lucrătorul desemnat care a efectuat instruirea şi un
exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul
vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
2.17 Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării
legislaţiei referitoare la situaţiile de urgenţă vor fi însoţiţi de către lucratorul
desemnat de către angajator, fără a se întocmi proces verbal de instruire.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi


spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care
necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
3.2 cauză a incendiului – suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care
constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul
material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la
izbucnirea acestuia;
3.3 mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – sisteme, instalaţii,
echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe
şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor;
3.4 organizare a intervenţiei în caz de incendiu – ansamblul măsurilor tehnico-
organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor,
metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea
persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru
stingerea incendiilor;
3.5 pericol iminent de incendiu – situaţia creată de cumularea factorilor care
concură la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice
moment;
3.6 prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi
propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi
bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;
3.7 utilizator – persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în
interesul său, al altuia sau în interes public;
3.8 scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evoluţia
unui
SC
Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 3 din 7

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Nr.
Act normativ Subiect
crt.
0 1 2
1. L E G E nr. 307 Privind apărarea împotriva incendiilor
M.O. nr. 633 din 21.07.2006
2. O.M.A.I Nr. 712 / 23 .06.2005 Privind aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
M.O. NR. 599 din 12.07.2005 salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

3. O.M.A.I Nr. 163 /28 .02.2007 Pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
M.O. NR. 216 din 29.03.2007

5. RESPONSABILITATI

5.1 Lucratorul desemnat pentru activitati specifice situaţiilor de urgenţă

5.1.1 Asigura elaborarea si actualizarea instructiunilor specifice specifice situaţiilor de


urgenţă
5.1.2. Intocmeste necesarul de documentatii si mijloace de desfasurare a activitatii de
instruire in domeniu situaţiilor de urgenţă
5.1.3. Elaboreaza tematica de instruire.
5.1.4. Efectueaza instruirea introductiv generala.
5.1.5. Elaboreaza teste de verificare.
5.1.6. Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire prin participarea la instruiri
conform programului de control.
5.1.7. Confirma prin semnatura in fisele individuale ca a verificat efectuarea instruirii.
5.1.8. Elaboreaza planul de instruire testare.

5.2 Conducatorul locului de munca

5.2.1. Efectueaza instruirea la locul de munca.


5.2.2. Efectueaza instruirea periodica.
5.2.3. Testeaza cunostiintele lucratorilor oral sau in scris dupa cum este prevazut in
planul de instruire testare anual.
5.2.4. Completeaza fisa individuala de instructaj
5.2.5. Confirma prin semnatura in fisa individuala ca a instruit lucratorul.

5.3. Director productie


5.3.1. Aproba admiterea la lucru
5.3.2. Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire

5.4. Personalul executant

5.4.1 Participa la instruirile teoretice si aplicatiile practice prevazute in programul de


instruire
5.4.2. Sustine in scris sau oral cunostiintele acumulate in cadrul instruirilor.
SC
Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 4 din 7

5.4.3. Confirma prin semnatura ca instruirea s-a efectuat la data si cu continutul


prezentat in fisa individuala de instructaj
5.4.4. Respecta prevederile legislatiei in vigoare specifice situaţiilor de urgenţă si cele
prevazute in instructiunile proprii.

6. PLANUL

6.1. Instructajul introductiv general

6.1.1 Instruirea introductiv generală se face:


 la angajarea lucrătorilor;
 lucrătorilor detaşaţi de la o alta unitate;
 lucrătorilor delegaţi de la o alta unitate;
 lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
 Elevi si studenti aflati in practica de specialitate.
6.1.2. Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activităţile specifice
unităţii, riscurile de incendiu precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.
6.1.3. Instruirea introductiv generală se face de către lucratorul desemnat pentru
activitati specifice situaţiilor de urgenţă;
6.1.4. Instruirea introductiv generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20
persoane.
6.1.5. Durata instruirii introductiv generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.
6.1.6 În cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, în principal, următoarele
probleme:
 Legea 307/2006 Privind apărarea împotriva incendiilor
 O.M.A.I Nr. 712 / 23 .06.2005 art. 10-31 Privind aprobarea Dispoziţiilor generale
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
 O.M.A.I Nr. 163 /28 .02.2007 art 11-57 Pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor
 Plan de evacuare in caz inundatii,cutremure sau alte dezastre naturale.

6.1.7 Conţinutul instruirii introductiv generale trebuie să fie în conformitate cu tematica


aprobată de către angajator.
6.1.8. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de
cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele
instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate.
6.1.9. Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
6.1.10 Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru
instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă.

6.2. Instructajul specific locului de muncă

6.2.1 Instuirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv- generala si are ca
scop prezentarea :
a) sistemul de acte normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi
actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;
SC
Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 5 din 7

b) managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul operatorului economic sau al


instituţiei;
c) mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de
protecţie civilă şi de apărare împotriva incendiilor;
e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă ca urmare a
manifestării unui tip de risc existent;
f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de
urgenţă.
6.2.2 De asemenea instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor,inclusiv la
schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi societati.
6.2.3. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de
munca,in grupe de maxim 20 de persoane.
6.2.4. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore ..
6.2.5. Fisa individuala de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.
6.2.6 Instruirea la locul de munca se efectueaza pe baza tematicilor intocmite de catre
lucratorul desemnat si aprobate de angajator si se vor pastra de catre conducatorul
locului de munca care efectueaza instruirea.
6.2.7. Instruirea la locul de munca va cuprinde pentru fiecare loc de munca in functie de
post de munca:
 Pentru salile de ambalare(ambalatori):
-instructiuni proprii de prevenirea situaţiilor de urgenţă pentru toate echipamentele de
munca din cadrul sali de productie,
-informatii privind eventualele riscuri de incendiu legate de locul de munca
- descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor
- caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul
de muncă;
-masuri de stingere a incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de incendiu, calamitati
naturale sau dezastre precum si aplicatii practice de manuire a stingatoarelor din dotare.
 Pentru atelier de intretinere (mecanic, electromecanic):
-instructiuni proprii de utilizare a energie electrice de joasa tensiune,
-informatii privind riscurile de incendiu legate de locurile de munca unde se utilizeaza
energia electrica,
-modul de utilizare a echipamentului individual de protectie,intretinerea si pastrarea lui in
conditii optime,
-descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele
de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire
a avariilor tehnologice
-masuri de stingere a incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de incendiu,calamitati
naturale sau dezastre precum si aplicatii practice de utilizare a stingatoarelor din dotare.
6.2.8. Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face
numai după verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut
instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală.

6. 3 . Instructajul periodic

6.3.1. Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel


puţin două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea
SC
Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 6 din 7

cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul


specific locului de muncă.
6.3.2. Aceasta se efectueaza de catre conducatorul locului de munca iar durata de
instruire va fi de cel putin doua ore.
6.3.2. Intervalul dintre doua instruiri este de trei luni pentru personalul muncitor si 6 luni
pentru personalul TESA,acest interval find stabili de catre lucratorul desemnat cu acordul
directorului societatii,fara a fi depasite aceste termene.
6.3.3. Instruirea periodica se va efectua din instructiunile proprii,Hotararile de guvern cu
referire la situatiile de urgenta si obligatoriu cu aplicatii practice.
6.3.3. Insusirea cunostintelor se verifica de catre lucratorul desemnat sau director,prin
sondaj.
6.3.4. Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra
nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul
instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

6.4 Instructajul periodic suplimentar

6.4.1. Se face in urmatoarele cazuri:


-daca un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare,
- când au apărut modificări ale legislaţiei specifice în domeniul situaţiilor de
urgenţă sau modificări ale normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii,
-la reluarea activitatii dupa producerea unei situaţii de urgenţă,
-la modificarea tehnologiei existente,
-la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale
echipamentelor existente.
-la schimbarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca
pentru informarea lucratorilor.
6.4.2. Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mica de 8 ore,se efectueaza
de catre lucratorul desemnat si va cuprinde tematici intocmite de catre lucratorul
desemnat si aprobate de director.

6.5. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei
6.5.1. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei se
desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta
agentului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenţi factori de risc
potenţial generatori de situaţii de urgenţă, după cum urmează:
a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;
b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;
c) personalul care efectuează transport de materiale periculoase;
d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.
6.5.2. Locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei pentru care se execută
instructajul pentru personalul prevăzut la aliniatul anterior se stabilesc prin act de
autoritate al conducătorului unitatii.
6.5.3. Instructajul pentru personalul din afara societatii sau a instituţiei se efectuează,
după caz, de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile, de cadrul
tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful serviciului
de urgenţă sau de şeful locului de muncă în care este prevăzut un asemenea
instructaj.
SC
Exemplar nr.1
SRL
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE
Pagina 7 din 7

6.5.4. Problematica instructajului constă în:


a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru
categoriile de persoane prevăzute la punctul 6.5.1. lit. a) şi b);
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru
categoriile de persoane prevăzute la punctul 6.5.1. lit. c) şi d);
c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute punctul
6.5.1. lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (în maximum 15 minute) asupra
principalelor reguli de prevenire pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra
pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta operatorului
economic sau a instituţiei.
6.5.5. Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului
economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop,
care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi
semnătura persoanelor instruite.

7.INREGISTRARI

7.1. FISA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ IN DOMENIUL SITUATIILOR DE


URGENTA
7.2. PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
7.3. TESTE DE VERIFICARE

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

S-ar putea să vă placă și