Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC MOTRU Nr.înregistrare......................................

Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:


Număr de ore săptămânal: 1 Crǎciunescu Mihaela
Clasa a XI-a ….
Programa cf. O.M.E.N. nr. 5287/09.10.2006
An şcolar 2017-2018 Aviz Director:
Diriginte: prof. ………………………. Rușeț Adela Lelia

PLANIFICARE ANUALĂ

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi
1. 5 3 8
dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi
2. 3 3 6
sociale
Managementul
3. informaţiilor şi 3 4 7
învăţării
Planificarea carierei 3 3
4. 6

Calitatea stilului de
5. 2 4
viaţă 6
6. Analiza situaţiei şcolare 2 3 5
Total / An 18 ORE 20ORE 38ORE

1
Colegiul Tehnic Motru Nr.înregistrare......................................

Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:


Număr de ore săptămânal: 1 Crǎciunescu Mihaela
Clasa a XI-a ….
Programa cf. O.M.E.N. nr. 5287/09.10.2006
An şcolar 2017-2018 Aviz Director:
Diriginte: prof. ………………………. Rușeț Adela Lelia

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA


CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Modul Competenţe specifice Conţinuturi Tema Nr. ore Săptămâna


Semestrul
I II
Regulamentul de Ordine 1 1
Interioară al şcolii
1. Explorarea resurselor
personale care influenţează Cunoaştere de sine şi 1 2
Autocunoaştere şi dezvoltare cunoaştere de ceilalţi
planificarea carierei
personală
1.1 Analizarea aspiraţiilor, a Cunoaşte-te de tine însuţi! 1 7
Autocunoaştere:
priorităţilor, a calităţilor
- (auto)evaluare personală – Jurnalul personal – mijloc de 1 12
I. personale, a punctelor tari şi
modalităţi de realizare autocunoaştere
Autocunoaşterea şi a scopurilor prin
- (auto)evaluare şi dezvoltare
dezvoltarea personală autoevaluare Viitorul meu dorit, viitorul meu 1 17
personală
1.2 Reactualizarea planului posibil
Managementul resurselor personale:
de dezvoltare a resurselor
- programe educaţionale pentru Dacă lumea ar fi..., mi-ar 1 4
personale, prin raportare la
managementul resurselor personale plăcea să fiu...
situaţia prezentă şi la
obiectivele de viitor Harta valorilor 1 8
Cum voi putea fi eu peste ani? 1 9

2
2. Integrarea abilităţilor de Comunicare şi abilităţi sociale Regulile de comunicare 1 3
interrelationare, în vederea - respectarea punctelor alternative de civilizată
dezvoltării personale şi vedere
Comunicare verbală, 1 8
profesionale - drepturile şi responsabilităţile
paraverbală şi nonverbală
2.1 Aplicarea principiilor membrilor familiei; echitatea de gen
II. unei comunicări Colaborare şi respect – munca 1 13
Comunicare şi abilităţi interpersonale pozitive în echipă
sociale 2.2 Evaluarea respectării Tehnica negocierii, puncte 1 1
drepturilor şi a diferite de vedere
responsabilităţilor membrilor
familiei Drepturi şi responsabilităţile 1 5
mele în familie
Ce aş face dacă aş fi părinte? 1 10
Managementul informaţiilor şi al Educaţia şi formarea 1 4
învăţării profesională. Cum obţinem
3. Utilizarea adecvată a Managementul informaţiilor: informaţii specifice?
informaţiilor, în propria - resurse de obţinere a informaţiilor
Surse de informaţie - criterii de 1 9
activitate, pentru obţinerea despre opţiunile educaţionale sau
selecţie
succesului profesionale
3.1 Compararea resurselor de - criterii de selecţie a surselor de Succesul profesional - rolul 1 14
III. obţinere a informaţiilor informare învăţării
Managementul referitoare la opţiunile Managementul învăţării: Ce este succesul personal? 1 6
informaţiilor şi al educaţionale, la muncă şi - relaţia succes şcolar – reuşită
învăţării carieră, din perspectiva personală şi profesională: Mari personalităţi ale 1 2
relevanţei acestora criterii de analiză a reuşitei Premiului Nobel
3.2 Analizarea relaţiei dintre personale/ profesionale Internetul - prieten sau duşman 1 11
performanţele şcolare şi - rolul succesului şcolar în obţinerea
reuşita în viaţa personală şi succesului în viaţa personală şi în Reuşită personală 1 12
profesională carieră: percepţia elevilor, a şi profesională –strategii
profesorilor, a factorilor de decizie, a
opiniei publice
IV. 4. Elaborarea proiectului Model CV-ul european 1 5
Planificarea carierei de dezvoltare personală şi
Lumea în care trăim – factorul 2 12 15
profesională
economic

3
4.1 Analizarea consecinţelor Profesie şi carieră. Ce voi face 1 15
schimbărilor economice, Planificarea carierei după absolvire?
sociale şi tehnologice asupra - schimbări economice, sociale, Cerinţe actuale în exercitarea 2 3,18
profesiilor tehnologice; influenţele acestora unei profesii
4.2 Evaluarea opţiunilor asupra dinamicii carierei
personale privind - opţiuni şi resurse de realizare a
dezvoltarea personală şi planului de carieră de scurtă şi lungă
profesională durată
Cum iau o decizie? Stiluri 1 13
decizionale
V. Calitatea stilului de viaţă Cum petrecem timpul liber? 1 6
Calitatea stilului de 5. Exersarea abilităţilor de Calitatea vieţii personale:
Implicare socială - voluntariat 1 11 19
viaţă management al unui stil de - implicarea comunitară ca
viaţă de calitate modalitate de promovare Cum reacţionăm în situaţii de 2 16 20
a dezvoltării carierei şi calităţii vieţii criză?
Obiceiuri alimentare sănătoase 1 7
5.1 Realizarea unui proiect Calitatea relaţiilor sociale şi a şi nesănătoase
de implicare Fumatul, drogurile si alcoolul 2 14,16
comunitară vizând mediului de muncă: pun pericolul din viaţa mea
promovarea - voluntariatul: definire
conceptului de calitate a - acţiuni comunitare în situaţii de
vieţii criză: catastrofe naturale (inundaţii,
5.2 Exersarea unor abilităţi cutremur); accidente rutiere,
de promovare a feroviare, aviatice, nucleare; răpiri,
voluntariatului acte teroriste etc.
Ore la dispoziţia Analiza situaţiei şcolare 2 18 17
dirigintelui

4
COLEGIUL TEHNIC MOTRU Nr.înregistrare......................................

Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:


Număr de ore săptămânal: 1 Crǎciunescu Mihaela
Clasa a XI-a ….
Programa cf. O.M.E.N. nr. 5287/09.10.2006
An şcolar 2017-2018 Aviz Director:
Diriginte: prof. ………………………. Rueșț Adela Lelia

SEMESTRUL I

Titlul temei propuse: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
1.Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii ///
2.Cunoaştere de sine şi cunoaştere de ceilalţi ///
3. Regulile de comunicare civilizată ///
4. Educaţia şi formarea profesională. Cum obţinem informaţii specifice? ///
5. Model CV-ul european ///
6. Cum petrecem timpul liber? ///
7. Cunoaşte-te de tine însuţi! ////
8.Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală ///
9. Surse de informaţie - criterii de selecţie ///
10. Lumea în care trăim – factorul economic ////
11. Implicare socială - voluntariat ////
12. Jurnalul personal – mijloc de autocunoaştere ///
13. Colaborare şi respect – munca în echipă ///
14. Succesul profesional - rolul învăţării ////
15. Profesie şi carieră. Ce voi face după absolvire? ////
16. Cum reacţionăm în situaţii de criză? ////
17. Viitorul meu dorit, viitorul meu posibil ////
18. Analiza situaţiei la învăţătură ////

5
Colegiul Tehnic Motru Nr.înregistrare......................................

Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:


Număr de ore săptămânal: 1 Crǎciunescu Mihaela
Clasa a XI-a ….
Programa cf. O.M.E.N. nr. 5287/09.10.2006
An şcolar 2017-2018 Aviz Director:
Diriginte: prof. ………………………. Rușeț Adela Lelia
SEMESTRUL AL II-LEA

Titlul temei propuse: S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27,S36 S28,S37 S29 S30,S38 S31 S32 S33 S34 S35
1. Tehnica negocierii, puncte diferite de vedere ///
2. Ce este succesul personal? ///
3.Cerinţe actuale în exercitarea unei profesii ////
4. Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu... ////
5. Drepturi şi responsabilităţile mele în familie ////
6. Mari personalităţi ai Premiului Nobel ///
7. Obiceiuri alimentare sănătoase şi nesănătoase ////
8. Harta valorilor ///
9. Cum voi putea fi eu peste ani? ////
10. Ce aş face dacă aş fi părinte? ////
11. Internetul - prieten sau duşman ////
12. Reuşită personală şi profesională –strategii ////
13. Cum iau o decizie? Stiluri decizionale ////
14. Fumatul, drogurile si alcoolul pericolul din ////
viata mea
15. Analiza situaţiei la învăţătură ///