Sunteți pe pagina 1din 55

PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex.

2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 1 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

PROCEDURA OPERATIONALA

Exercitarea activitatii de Control financiar preventiv propriu

COD procedura: P.O. – 03.08

Editia I
Data elaborarii : 22.02.2012

Revizia 1
Data elaborarii : 11.08.2017

1
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 2 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii

Nr. Operatiune
Numele si Functia Compartimentul Data Semnatura
Crt.
prenumele
1 2 3 4 5 6
Diana Angela Consilier,
1. Elaborat Popa Coordonator DEAJRU 11.08.2017
CFPP
Georgeta
2. Verificat Sef birou BAPA
Basturescu
Munteanu Consilier,
3. Verificat Camelia Secretar Comisie DEAJRU
SCIM
Minzalescu
4. Avizat Director DEAJRU
Magdalena
5. Avizat Costea Victor Consilier juridic CJRU
6. Avizat Coifan Eugen Secretar General ANAD
Doina Ofelia Vicepresedinte Presedinte
7. Avizat
Melinte ANAD Comisie SCIM
Graziela Elena
8. Aprobat Presedinte ANAD
Vajiala

2
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 3 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Editia sau, dupa caz, Componenta Modalitatea Data de la care se aplica


revizia revizuita reviziei prevederile editiei sau
in cadrul editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1 Editia I x x 22.02.2012
Modificari 2 zile de la aprobarea
2.2 Revizia I Paginile 1 - 20
legislative Președintelui ANAD

3
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 4 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

3. Lista cuprinzand persoanele carora li se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Scopul Exexemplar Structura Functia Nume si Data Semnatura


crt. difuzarii nr organizatorica prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7
Magdalena
3.1 Aplicare 1 DEAJRU Director
Minzalescu
Basturescu
3.2 Aplicare 1 BAPA Sef birou
Georgeta
3.3 Aplicare 1 DEAJRU Consilier juridic Costea Victor
Alexandrescu
3.4 Aplicare 1 DGTASIRPI Director general
Valentina
Director general Andreiasu
3.5 Aplicare 1 DGTASIRPI
adjunct Gabriela
Director general
3.6 Aplicare 1 DGTASIRPI Baetii Florin
adjunct
Serban
3.7 Aplicare 1 DGTASIRPI Sef serviciu
Gabriela
3.8 Aplicare 1 Director Dima Cristian
Irimia
3.9 Informare 1 CAPI Auditor gradul I A
Constantin
Secretar Comisie Munteanu
3.10 Evidenta 1 Comisia SCIM
SCIM Camelia
Diana Angela
3.11 Evidenta 1 DEAJRU Coordonator CFPP
Popa
Popescu
3.10 Arhivare 1 DEAJRU Consilier
Gheorghe

4
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 5 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

4. Scopul procedurii

Procedura stabileste cadrul unitar pentru organizarea si desfasurarea activitatii de


control financiar preventiv propriu in cadrul ANAD in vederea limitarii riscurilor, astfel incat
proiectele de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) cu efect asupra fondurilor şi/sau
patrimoniului public sa fie dispuse de conducatorii institutiilor publice cu respectarea
conditiilor de legalitate, regularitate si incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare
si/sau de angajament, după caz.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar


preventiv propriu stabileşte un set de reguli şi operaţiuni unitare pentru reglementarea etapelor
ce trebuie urmate pentru organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în
cadrul ANAD.
În derularea activității privind organizarea și exercitarea controlului financiar
preventiv propriu sunt implicate toate departamentele de specialitate din cadrul ANAD,
precum și persoanele care sunt implicate prin atribuţiile stabilite în fişa postului.
Procedura se aplică în cadrul DEAJRU, de catre persoanele desemnate, prin ordinul
presedintelui ANAD, cu acordul ordonatorului principal de credite – Secretariatul General al
Guvernului, in vederea exercitarii activitatii de control financiar preventiv propriu.
Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează:
− Cererea pentru deschidere de credite bugetare;
− Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare;
− Documentul pentru efectuarea virarilor de credite:
• intre subdiviziunile clasificatiei bugetare;
• intre programe;
• intre obiectivele / proiectele si categoriile de investitii inscrise in programul de
investitii.
− Dispozitia bugetara de retragere a creditelor deschise si neutilizate;
− Contract/contract subsecvent/comanda de achizitii publice de produse, servicii
sau lucrari;
− Contract de concesionare, cumparare sau de inchiriere de terenuri, cladiri
existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, in care ANAD este
concesionar, cumparator sau chirias;
− Ordinul presedintelui ANAD privind organizarea actiunilor de protocol, a
actiunilor social-educative, a cursurilor de instruire anti-doping sau a altor actiuni cu caracter
specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli;
− Ordinul presedintelui ANAD privind deplasarea in strainatate, inclusiv devizul
estimativ de cheltuieli;

5
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 6 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

− Ordinul privind delegarea sau detasarea in tara a personalului, inclusiv devizul


estimativ de cheltuieli;
− Ordinul presedintelui ANAD privind:
• angajarea sau promovarea/avansarea personalului;
• numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere;
• acordarea altor drepturi salariale.
− Contractul de comodat in care ANAD are calitatea de comodatar;
− Ordonantarea de plata privind achizitiile publice de produse, servicii sau lucrari;
− Ordonantarea de plata pentru avansuri acordate in cadrul contractelor incheiate;
− Ordonantarea de plata externa pentru cotizatii, respectiv contributii, taxe etc. la
diverse organisme internationale;
− Ordonantarea de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de
concesionare sau inchiriere;
− Ordonantarea de plata privind cheltuielile ce se efectueaza prin fonduri primite
de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau sponsorizare;
− Ordonantarea de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont,
care se acorda prin casierie;
− Ordonantarile de plata ale salariilor, a altor drepturi salariale acordate
personalului, precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora;
− Procesul-verbal de predare-preluare avand ca obiect transmiterea bunului fara
plata;
− Contractul de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate (ANAD are
calitatea de vanzator);
− Acordul cadru de achizitii publice;
− Documentul de actualizare a valorii obiectivului / proiectului de investitii si a
lucrarilor de interventii, in functie de evolutia indicilor de preturi;
− Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix / de declasare a unor
bunuri materiale;
− Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunilor de protocol, a
actiunilor social-educative, a cursurilor de instruire anti-doping si a altor actiuni specifice
ANAD;
− Decontul de cheltuieli privind deplasarea in strainatate pentru indeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar;
− Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in
tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa;
− Contractul de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al
sponsorizarii;
− Actul de donatie, in care ANAD are calitate de donatar;
− Dispozitie de incasare catre casierie;
− Contractul de prestari servicii testare doping si alte servicii.

6
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 7 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

6. Documente de referinta

6.1 Legislatie primara


a. Legea nr. 500/2002 - privind finanţele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
c. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 119/1999
privind auditul public intern si controlul financiar preventiv;
e. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară
activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;
f. O.M.F.P. nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.2 Alte reglementari

* Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului


intern/managerial al entităţilor publice, republicat;
* Codul de conduită etică și profesională a personalului contractual încadrat la
Agenția Națională Anti-Doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale
Anti-Doping nr. 175/2011;
* Regulamentul intern al Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Ordinul
președintelui ANAD nr. 218/31.08.2016 ;
* Ordinul președintelui ANAD nr. 107/2010 și nr. 135/2011 pentru aprobarea
componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei
Naţionale Anti-Doping și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
* Ordinul președintelui ANAD nr. 126/27.04.2016 privind modificarea
componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei
Naţionale Anti-Doping;
* Ordinul președintelui ANAD nr. 2/16.01.2017 privind organizarea si exercitarea
controlului financiar preventiv propriu.

7
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 8 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

7. Definitii si abrevieri

7.1 Definitii
a) angajament legal – actul juridic prin care se creeaza, in cadrul actelor administrative
sau a contractelor ori se constata, in cazul legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor,
hotararilor judecatoresti, obligatia de plata pe seama fondurilor publice;
b) angajament bugetar – actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in
vederea stingerii obligatiei de plata ce rezulta din executarea angajamentului legal;
c) conformitate - caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau fapte administrative
produse în cadrul unei entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în
domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia,
potrivit legii;
d) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de
aprobarea acestora;
e) control intern/managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii
publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi
cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic,
eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi
procedurile;
f) controlor delegat - funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice, care
exercită atribuţii de control financiar preventiv delegat, în mod independent, potrivit O.G. nr.
119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
i) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre
activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
j) eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;
k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele
instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz,
bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor
provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi
şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile,
credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale,
împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din
bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;
l) inspecţie - verificarea efectuată la faţa locului, în scopul constatării unor eventuale
abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a
patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs, după caz;

8
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 9 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

m) entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională,


regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este
acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice
şi/sau patrimoniu public;
n) instituţie publică - Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice
autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a
acestora;
o) legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi
sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;
p) operaţiune - orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a
patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
q) oportunitate - caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat, în
circumstanţe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;
r) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit
legii, să dispună şi să aprobe operaţiuni;
s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor
administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice
titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă atât la
bunurile din domeniul public, cât şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale;
t) persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu -
persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entităţii publice
pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte
această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii;
u) proiect de operaţiune - orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei
operaţiuni, în forma pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă,
potrivit legii;
v) regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele
ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei
de operaţiuni din care face parte.

7.2 Abrevieri

Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat


1 ANAD Agentia Nationala Anti-Doping
Directia economica, administrativ, juridic si resurse
2 DEAJRU
umane
3 CFPP Control financiar preventiv propriu
4 MFP Ministerul Finantelor Publice

9
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 10 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

5 OMFP Ordinul Ministrului Finantelor Publice


6 SGG Secretariatul General al Guvernului
7 CC Curtea de Conturi
8 HG Hotarare de Guvern
9 PO Procedura operationala
10 E Elaboreaza
11 V Verifica
12 A Aproba
13 Ap. Aplica
14 Ah. Arhiveaza
15 CAPI Compartiment Audit Public Intern
Registrul privind operatiunile prezentate la viza
16 Registru
CFPP
17 In Inscrie
18 Av Avizeaza
19 I Identifica
20 Int Intocmeste
21 Ind Indosariaza
22 R Raspunde
23 Ra Raporteaza
24 T Transmite
8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Generalitati

CFPP consta în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din
punctul de vedere al:
a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării
operaţiunilor (control de legalitate);
b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care
sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului
(control de regularitate);
c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
(control bugetar).
Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viza, asupra tuturor
operaţiunilor care afecteaza fondurile publice şi patrimoniul public, inainte ca presedintele

10
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 11 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ANAD (conducatorul institutiei) sa aprobe respectivele operatiuni.


Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care
respectă întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor
bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control financiar
preventiv propriu.
Proiectele de operaţiuni care fac obiectul CFPP precum şi obiectivele şi conţinutul
controlului exercitat sunt prevăzute în ordinul privind aprobarea cadrului operaţiunilor de
control financiar preventiv propriu din ANAD.
În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de
operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în
privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate
care iniţiază operaţiunea respectivă.
Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea
şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obţinerea vizei de
control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte şi/sau
care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii compartimentelor de
specialitate care le-au întocmit.
Nu intra in sfera CFPP analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale
si nici verificarea operatiunilor deja efectuate.

8.2 Desfăşurarea activităţii

8.2.1 Efectuarea CFPP

Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul DEAJRU,
desemnate în acest sens de către conducătorul ANAD. Actul de numire, respectiv ordinul, se
întocmeste conform modelului din Anexa nr. 1 si cuprinde limitele de competenţă în
exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât
cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei. Persoanele care exercită controlul
financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicate, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea
operaţiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.
Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit
legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor
bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care
au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a
documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către
conducătorii compartimentelor de specialitate emitente si, de asemenea, in baza Ordinului
privind organizarea si exercitarea CFPP (Anexa 2) ce cuprinde lista persoanelor imputernicite
sa exercite CFPP in cadrul ANAD si limitele de competenta ale acestora (Anexa 2a), cadrul
general al operatiunilor supuse CFPP (Anexa 2b) si circuitul documentelor care se supun
CFPP conform Anexei nr. 2c.

11
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 12 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

În cazurile în care dispoziţiile legale prevăd avizarea operaţiunilor de către


compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operaţiune va fi prezentat pentru control
financiar preventiv propriu cu viza compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite
controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului juridică ori de câte ori
consideră că necesităţile o impun.
Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea
şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau
avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte
şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale,
inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau
alte persoane competente din cadrul acestora.
Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informaţii: denumirea
entităţii publice; menţiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; identificatorul
titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei şi data acordării vizei
(an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf, identificatorul titularului
vizei fiind numărul sigiliului deţinut de persoana desemnată.
Proiectele de operaţiuni vor fi însoţite de actele justificative necesare şi de
Angajamente bugetare individuale / Propuneri de efectuarea unei cheltuieli / Ordonanţări de
plată după caz, iar facturile vor cuprinde în mod obligatoriu:
- viza privind “realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor inscrise”;
- numele în clar;
- data;
- semnătura conducătorului compartimentului de specialitate;
- viza ”Bun de plată”;
- numele în clar;
- data;
- semnătura persoanei desemnate sa acorde viza “Bun de plata”.
Termenul pentru pronuntarea (acordarea/refuzul vizei) se stabileste, prin ordinul
privind organizarea si exercitarea CFPP, de catre conducatorul ANAD.
Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în
registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în
continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în Anexa nr. 3.
Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la
numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror
eliminări sau adăugiri ulterioare. Registrul se va completa în formă integral electronica.
Registrul se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii
exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv preia
documentele şi le verifică, din punct de vedere formal, cu privire la:
- cuprinderea în “Cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse controlului
financiar preventiv propriu” a operaţiunii prezentate la viză – anexa la Ordinul privind
organizarea si exercitarea CFPP (Anexa 2b);

12
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 13 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- completarea documentelor în strictă concordanţă cu rubricile acestora;


- existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate;
- existenţa documentelor justificative.
Dacă nu sunt respectate aceste cerinţe, documentele se restituie emitentului, prin
completarea unei “Note de restituire” prevazuta in Anexa nr. 4, iar în coloana a 7-a din
“Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv” se
menţionează “Restituit” şi motivul.
Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv trece la
verificarea de fond, care constă în efectuarea verificărilor prevăzute în instrucţiunilor
specifice fiecărui tip de operţiune. Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar
preventiv poate solicita şi alte documente justificative.
Dacă în urma verificării, documentele prezentate corespund cerinţelor controlului
financiar preventiv, persoana împuternicită acordă viza prin aplicarea sigiliului personal şi a
semnăturii. După parcurgerea procedurii de verificare a documentelor persoana împuternicită
va completa în mod corespunzător coloanele din Registrul proiectelor de operaţiuni, iar
proiectele de operaţiuni îşi vor continua circuitul.
Dacă în urma verificării, documentele prezentate la viză nu corespund cerinţelor
controlului financiar preventiv propriu, persoana împuternicită va emite refuzul de viză.

8.2.2 Regimul refuzului de viză

Persoana în drept să exercite viza de CFPP are dreptul şi obligaţia de a refuza viza în
toate cazurile în care, apreciază că proiectul de operaţiune nu îndeplineşte condiţiile de
legalitate, regularitate şi încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei.
Refuzarea vizei se face, în toate cazurile, în scris, utilizând Anexa nr. 5 si
consemnandu-l in Registru. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se
aduce la cunoştinţa conducătorului ANAD, iar celelalte documente se restituie, sub
semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.
Presedintele ANAD poate decide efectuarea operaţiunii pentru care s-a refuzat viza de
CFPP numai dacă aceasta nu depaşeşte creditele bugetare si/sau de angajament, şi numai în
baza unui ordin emis de catre presedintele ANAD prin care dispune pe propria răspundere
efectuarea operaţiunii. O copie dupa acest ordin se transmite persoanei care a refuzat viza si
CAPI.
După primirea ordinului emis de presedintele ANAD persoanele desemnate cu
exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie
economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic
superior al ANAD, SGG, asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria
răspundere, prin transmiterea unei copii de pe ordin şi de pe refuzul de viză. Conducătorul
SGG are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept. Persoanele
desemnate cu exercitarea CFPP vor informa, in scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuarii
controalelor dispuse de aceasta.

13
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 14 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

8.2.3 Raportarea activităţii de CFPP

Trimestrial, coordonatorul activitatii de CFPP va întocmi un Raport privind activitatea


de CFPP, care va cuprinde situaţia statistică a operaţiunilor supuse CFPP, sinteza motivaţiilor
pe care s-au întemeiat refuzurile de viză si sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe
propria raspundere a conducatorului institutiei publice, în perioada raportată (Anexa nr. 6).
Raportul trimestrial privind activitatea de CFPP se transmite catre SGG.

8.2.4 Evaluarea activitatii persoanei care exercita CFPP

Evaluarea activităţii persoanei/persoanelor care exercită controlul financiar preventiv


propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire, respectiv SGG.
ANAD transmite, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:
- copie a fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană
pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv;
- numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;
- extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curţii de Conturi şi din actele de control
întocmite de organele de inspecţie economico-financiară ale Ministerului Finanţelor Publice,
unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

8.3 Documente utilizate

8.3.1 Lista si provenienta documentelor

In cazul prezentei proceduri operationale sunt utilizate urmatoarele formulare:


F-PO-03.08.01 - Ordin;
F-PO-03.08.02 - Ordin privind organizarea si exercitarea CFPP;
F-PO-03.08.03 - Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar
preventiv;
F-PO-03.08.04 – Nota de restituire;
F-PO-03.08.05 – Refuz de viza;
F-PO-03.08.06 – Raport privind activitatea de control financiar preventiv.

8.3.2 Continutul si rolul documentelor

1) Ordinul – actul de numire prin care conducatorul institutiei (presedintele ANAD) deleaga
persoana/persoanele care va/vor exercita activitatea de control financiar preventiv propriu la
nivelul ANAD. De asemenea, cuprinde si limitele de competenta in exercitarea acestei
activitati;
2) Ordin privind organizarea si exercitarea CFPP – actul intern prin care se reglementeaza si
se organizeaza activitatea de CFPP;
3) Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv – se inscriu

14
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 15 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv. Acest registru trebuie
sa asigure numerotarea in ordine cronologica, incepand de la 1 pentru fiecare an. Sunt
interzise inserarile, intercalarile, precum si oricare eliminari sau adaugiri ulterioare. Registrul
se poate completa in forma integral olografa, integral electronica sau combinata. La nivelul
ANAD, acesta se va completa in forma integral electronica. Registrul se arhivează/se
păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în
cursul căruia a fost întocmit;
4) Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv - documentul care
reglementeaza cadrul legal al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;
5) Nota de restituire – documentul care se completeaza de catre persoana care acorda viza de
control financiar preventiv propriu, in cazul in care nu sunt respectate toate cerintele legale in
momentul prezentarii operatiunilor la viza de control financiar preventiv propriu, aceste
documente fiind restituite emitentului;
6) Refuz de viza – documentul care se completeaza in cazul in care proiectul de operaţiune nu
îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în limita angajamentelor bugetare
pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu. Refuzarea vizei se face, în toate
cazurile, în scris si consemnandu-l in Registru. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative
semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului ANAD, iar celelalte documente se
restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea;
7) Raport privind activitatea de control financiar preventiv – situatia statistica care cuprinde
operatiunile supuse CFPP, sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză si
sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului
institutiei publice. Acest raport se intocmeste trimestrial si se transmite ordonatorului
principal de credite.

8.3.3 Circuitul documentelor


Ordinul este intocmit de catre consilierul care va urma sa primeasca atributii de
acordare a vizei de CFPP, avizat de catre Secretarul general, directorul DEAJRU si consilierul
juridic si aprobat de catre Presedintele ANAD.
Ordinul privind organizarea si exercitarea CFPP este intocmit de catre persoana care
coordoneaza activitatea de CFPP, avizat de catre Secretarul general, directorul DEAJRU si
consilierul juridic, aprobat de catre Presedintele ANAD.
Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv este
intocmit de catre persoana/persoanele care exercita activitatea de CFPP.
Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv este parte
integranta din Ordinul privind organizarea si exercitarea CFPP.
Nota de restituire este intocmita de persoana care exercita activitatea de CFPP si
inmanata persoanei careia i se restituie proiectul de operatiune.
Refuzul de viza este intocmit de persoana care exercita activitatea de CFPP si adus la
cunostinta conducătorului ANAD.
Raportul privind activitatea de control financiar preventiv este intocmit de catre
persoana care coordoneaza activitatea de CFPP si aprobat de catre Presedintele ANAD.

15
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 16 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

8.4 Resurse necesare

8.4.1 Resurse materiale

Resurse materiale se dezvoltă pe elemente de logistică: birouri, scaune, linii telefonice,


rechizite, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea,
imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.
- unităţi IT (computere, imprimante, laptop-uri);
- internet;
- birotică;
- consumabile;
- mobilier adecvat desfăşurării activităţii.

8.4.2 Resurse umane

Resursele umane necesare derulării activității privind organizarea și exercitarea


controlului financiar preventiv propriu sunt: persoanele responsabilizate prin ordin al
conducatorului instituției și prin fișa postului din cadrul ANAD.

8.4.3 Resurse financiare

Desfăşurarea activităţii procedurate nu implică resurse financiare suplimentare faţă de


cele alocate prin bugetul ANAD.

8.5 Modul de lucru

8.5.1 Planificarea activitatii

Pentru derularea activității privind organizarea și exercitarea controlului financiar


preventiv propriu se va proceda la:
- organizarea controlului financiar preventiv propriu, prin desemnarea persoanelor
responsabile cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
- dezvoltarea și aprobarea Cadrului general al operațiunilor supuse controlului
financiar preventiv;
- verificarea operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;
- elaborarea și înscrierea documentelor în Registrul privind operaţiunile prezentate
la viza de control financiar preventiv;
- elaborarea și transmiterea Raportul trimestrial privind activitatea de control
financiar preventiv.

16
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 17 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

8.5.2 Derularea activitatii

Operatiunea supusa controlului financiar preventiv se primeste de catre persoana/persoanele


desemnate sa acorde viza de CFPP.
1. Persoana/persoanele desemnate sa acorde viza de CFPP verifica incadrarea operatiunii
din punct de vedere al controlului de legalitate, de regularitate si din punct de vedere al
controlului bugetar, cu respectarea termenului pentru pronuntarea (acordarea/refuzul
vizei) stabilit, prin ordinul privind organizarea si exercitarea CFPP.
2. In cazul in care operatiunea se incadreaza din punct de vedere al controlului de
legalitate, de regularitate si din punct de vedere al controlului bugetar,
persoana/persoanele desemnate sa acorde viza de CFPP aplica aceasta viza asupra
operatiunii in cauza, noteaza operatiunea in “Registrul privind operatiunile prezentate
la viza de control financiar” si inmaneaza documentele persoanei care a initiat
operatiunea.
3. In cazul in care, documentele operatiunii prezentate la viza CFPP nu corespund din
punct de vedere formal, respectiv cuprinderea în “Cadrul general al proiectelor de
operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu” a operaţiunii prezentate la
viză, completarea documentelor în strictă concordanţă cu rubricile acestora, existenţa
semnăturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, existenţa
documentelor justificative, acestea sunt restituite persoanei care a initiat operatiunea
impreuna cu “Nota de restituire”.
4. In cazul in care, documentele operatiunii prezentate la viză nu corespund cerinţelor
controlului financiar preventiv propriu, respectiv condiţiile de legalitate, regularitate şi
încadrare în limita angajamentelor bugetare, persoana/persoanele împuternicite vor
emite refuzul de viză. Refuzarea vizei se face, în toate cazurile, în scris, utilizând
Anexa nr. 5 si consemnandu-l in Registru. Refuzul de viză, însoţit de actele
justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului ANAD, iar celelalte
documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat
operaţiunea. Presedintele ANAD poate decide efectuarea operaţiunii pentru care s-a
refuzat viza de CFPP numai dacă aceasta nu depaşeşte creditele bugetare si/sau de
angajament, şi numai în baza unui ordin emis de catre presedintele ANAD prin care
dispune pe propria răspundere efectuarea operaţiunii. O copie dupa acest ordin se
transmite persoanei care a refuzat viza si CAPI.
5. După primirea ordinului emis de presedintele ANAD persoana/persoanele desemnate
cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de
inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după
caz, organul ierarhic superior al ANAD, SGG, asupra operaţiunilor refuzate la viză şi
efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe ordin şi de pe
refuzul de viză. Conducătorul SGG are obligaţia de a lua măsurile legale pentru
restabilirea situaţiei de drept. Persoanele desemnate cu exercitarea CFPP vor informa,
in scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuarii controalelor dispuse de aceasta.

17
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 18 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

8.5.3 Valorificarea rezultatelor activitatii

Trimestrial, coordonatorul activitatii de CFPP va întocmi un Raport privind activitatea


de CFPP, care va cuprinde situaţia statistică a operaţiunilor supuse CFPP, sinteza motivaţiilor
pe care s-au întemeiat refuzurile de viză si sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe
propria raspundere a conducatorului institutiei publice, în perioada raportată (Anexa nr. 6).
Raportul trimestrial privind activitatea de CFPP se transmite catre SGG.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Structura organizatorică
Nr.
(postul)/acţiunea I II III IV V VI VII VIII IX
crt.
(operaţiunea)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Consilier CFPP I V Av In T
2. Coordonator CFPP I V Av In T Int Ra Ind
3. Director DEAJRU Av V
4. Presedinte A R

Consilier CFPP
1) identifica activitatile care se supun procedurii de control financiar preventiv propriu;
2) verifica documentatia prezentata la viza de CFPP;
3) avizeaza operatiunea de CFPP;
4) inscrie operatiunea in Registru;
5) transmite documentatia vizata CFPP catre persoana emitenta.

Coordonator CFPP
1) identifica activitatile care se supun procedurii de control financiar preventiv propriu;
2) verifica documentatia prezentata la viza de CFPP;
3) avizeaza operatiunea de CFPP;
4) inscrie operatiunea in Registru;
5) transmite documentatia vizata CFPP catre persoana emitenta;
6) intocmeste trimestrial „Raportul privind activitatea de control financiar preventiv”;
7) Raporteaza trimestrial numarul operatiunilor vizate CFPP;
8) Indosariaza si pastreaza documentele specifice activitatii de CFPP.

Director DEAJRU
1) avizeaza operatiunile supuse CFPP;
2) verifica respectarea procedurii de catre cei care acorda viza CFPP;
3) răspunde de plata cheltuielilor.

18
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 19 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Presedinte
1) aproba operatiunile supuse CFPP;
2) raspunde de aprobarea documentelor pentru operatiunile care nu au obtinut viza CFPP.
3) emite actele de delegare și numește persoanele responsabile să exercite operațiunile de
control financiar preventiv.

10. Anexe, inregistrari, arhivari


10.1 Anexe
Anexele F-PO-03.08.01 la F-PO-03.08.06 sunt prezentate detaliat, dupa cum urmeaza:

10.2 Inregistrari
Ordinele emise de catre Presedintele ANAD se intregistreaza conform evidentei la nivel
de institutie.
10.3 Arhivarea procedurii
Originalele PO revizuita se claseaza si se pastreaza timp de 5 ani de catre DEAJRU.
Dupa aceasta perioada, PO sunt trasmise la Arhiva ANAD, cu respectarea reglementarilor
specifice arhivarii.

19
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 20 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

11. Cuprins

Numarul
componenței in
Denumirea componenței din cadrul procedurii operaționale pagina
cadrul procedurii
operaționale
Coperta 1
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
1. editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii 2
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
2. 3
operationale
Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau,
3. 4
dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 5
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 5
6. Documentele de referinta 7
7. Definitii si abrevieri 8
8. Descrierea procedurii operationale 10
9. Responsabilitati și răspunderi în derularea activității 18
10. Anexe, inregistrari, arhivari 19
20
11. Cuprins

20
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 21 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

F-PO-03.08.01

Agentia Nationala Anti-Doping

ORDIN

Domnul/Doamna . . . . . . . . . . din cadrul . . . . . . . . . . (denumirea compartimentului),


având funcţia de . . . . . . . . . ., este desemnat/desemnată să exercite controlul financiar
preventiv propriu în perioada . . . . . . . . . . . Competenţa persoanei desemnate se referă la
următoarele proiecte de operaţiuni prevăzute în Cadrul operaţiunilor supuse controlului
financiar preventiv propriu, aprobat prin . . . . . . . . . . (denumirea ordinului), nr. ……../data . .
. . . . . . . ., aferent Agentiei Nationale Anti-Doping.

Nr. Denumirea Limita


Observaţii
crt. operaţiunii valorică
0 1 2 3

Presedinte,
..........

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

21
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 22 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

F-PO-03.08.02

Agentia Nationala Anti-Doping

ORDIN

privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu

În baza ……………….. (actul de numire in functie al Presedintelui ANAD);


În conformitate cu prevederile art. 24 şi art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 8, art. 9, art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, aprobată prin
Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele
care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;
Având în vedere ………………………………. (adresele Secretariatului General al
Guvernului nr. .…/data ………cu referire la acordul ordonatorului principal de credite privind
numirea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu la Agenţia Naţională
Anti-Doping);
În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite următorul

ORDIN

Art.1. Începând cu data de ......................, persoanele împuternicite să exercite


controlul financiar preventiv propriu în cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, limitele de
competenţă ale acestora, operaţiunile asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv
propriu, precum şi obiectivele verificării sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul
ordin.

22
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 23 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Art.2. (1) Termenul maxim în care se acordă/se refuză viza de control financiar
preventiv propriu este de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor în
Registrul de evidenţă a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.
(2) Operaţiunile se prezintă la viză însoţite de documentele justificative prevăzute în
Anexa nr. 2.
(3) Operaţiunile prevăzute la art. 1 se înregistrează în Registrul de evidenţă a
documentelor de la compartimentul de specialitate emitent.

Art. 3. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Începând cu data de ..............., se abrogă ordinul Preşedintelui Agenţiei


Naţionale Anti-Doping nr. ...................., precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 5. Prezentul ordin se comunică de către Compartimentul Juridic şi Resurse


Umane:
- Șefilor direcțiilor, compartimentelor și birourilor din cadrul Agenției Naționale Anti-
Doping, cât și persoanelor împuternicite, conform Ordinului nr. ........ din ...........................;
- Persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Compartimentului audit public intern.

Preşedinte,

……………………..

Nr.........../............................

23
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 24 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Anexa nr. 2a la
Ordinul privind organizarea şi exercitarea
controlului financiar preventiv propriu
nr. ………. din ………………….

LISTA
persoanelor împuternicite să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul
Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi limitele de competenţă ale acestora

Nr. Numele şi Limita


Compartimentul Funcţia Denumirea operaţiunii
crt. prenumele valorică
- operaţiunile prevăzute în anexa 2
la pct. …………………………….
- fara limita
1 din lista operaţiunilor supuse
valorica
controlului financiar preventiv
propriu
- operaţiunile prevăzute în anexa 2
la pct. …………………………….
- fara limita
2 din lista operaţiunilor supuse
valorica
controlului financiar preventiv
propriu

24
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 25 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Anexa nr. 2b la
Ordinul privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu
nr. ………. din ……………

CADRUL GENERAL
al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ȘI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

Nr. Documentul supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar
crt controlului financiar preventiv
preventiv
1 2 3 4

25
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 26 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

A1 Cererea pentru deschiderea - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare/ Se verifică:
de credite bugetare - Legea nr. 69/2010 (3); situaţia privind facturi, - încadrarea creditelor bugetare solicitate în
- legile bugetare anuale; contracte, alte obligaţii la prevederile bugetului ANAD, repartizate pe
- Ordonanța Guvernului plată scadente în perioadă, trimestre şi luni, după caz, şi detaliate
nr. 119/1999 (4); conform prevederilor legale conform clasificaţiei bugetare, precum şi
- Ordinul ministrului în vigoare; existenţa temeiului legal al sumelor care se
finanţelor publice nr. - bugetul aprobat; solicită pentru deschiderea de credite
501/2013 (81); - solicitarile bugetare;
- Ordinul ministrului compartimentelor de - dacă sumele solicitate sunt stabilite şi în
delegat pentru buget nr. specialitate din cadrul funcţie de creditele deschise, neutilizate;
720/2014 (87) ANAD privind necesarul - dacă cererea pentru deschiderea de credite
- aprobări ale Guvernului lunar de credite bugetare; se încadrează în limitele de cheltuieli
privind limitele lunare de - situaţia creditelor bugetare aprobate de Guvern sau în limita diminuată
cheltuieli; deschise anterior şi conform Legii nr. 69/2010;
- alte acte normative neutilizate; - existenţa justificărilor prin care
specifice. - alte documente specifice. ordonatorul probează că nu va înregistra, în
sold, sume neutilizate la finele perioadei
pentru care se solicită deschiderea de
credite bugetare;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.

26
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 27 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

A2 Documentul pentru - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:


modificarea repartizarii pe - Legea nr. 69/2010 (3); propunerii pentru - dacă modificarea este în competenţa de
trimestre a creditelor bugetare - legile bugetare anuale; modificarea repartizării pe aprobare a Ministerului Finanţelor Publice
- Ordonanța Guvernului trimestre a creditelor; sau a ordonatorilor principali/ secundari,
nr. 119/1999 (4); - bugetul aprobat; după caz;
- alte acte normative - alte documente specifice. - dacă sumele propuse sunt prevăzute în
specifice. bugetul anual aprobat şi dacă se respectă
Legea nr. 69/2010, când este cazul;
- concordanţa propunerii de modificare cu
obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini
noi sau reprogramate;
- existenţa şi pertinenţa justificărilor cu
privire la nivelul propunerilor cuprinse în
documentul de modificare;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.

27
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 28 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

A3 Document pentru efectuarea - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:
virărilor de credite: - Legea nr. 69/2010 (3); propunerii pentru efectuarea - dacă virarea de credite nu contravine
- între subdiviziunile - legile bugetare anuale; virărilor de credite; prevederilor legale în vigoare;
clasificaţiei bugetare; - Ordonanța Guvernului - bugetul aprobat; - existenţa de justificări, detalieri şi
- între programe; nr. 119/1999 (4); - alte documente specifice. necesităţi privind execuţia, până la finele
- între obiectivele/proiectele - alte acte normative anului bugetar, a capitolului, programului
şi categoriile de investiţii specifice. şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de
înscrise în programul de la care se propune disponibilizarea,
investiţii. respectiv a capitolului, programului şi/sau
subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care
se suplimentează prevederile bugetare;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.
A4 Dispoziție bugetară de - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:
retragere a creditelor deschise - Legea nr. 69/2010 (3); propunerii pentru retragerea - existența creditelor bugetare deschise și
și neutilizate - legile bugetare anuale; creditelor bugetare; neutilizate;
- Ordonanța Guvernului - bugetul aprobat; - dacă retragerea de credite bugetare este
nr. 119/1999 (4); - situația disponibilului de temeinic justificată;
- Ordinul ministrului credite bugetare deschise, la - încadrarea operațiunii de retragere în
finanţelor publice nr. data solicitării vizei. termenul legal;
501/2013 (81); - existența semnăturii conducătorului
- alte acte normative compartimentului de specialitate.
specifice.

28
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 29 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ, DIRECT SAU INDIRECT, OBLIGAȚII DE PLATĂ

Nr. Operațiuni*) supuse Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar
crt controlului financiar preventiv
preventiv
0 1 2 3 4
B1 Contract/Contract - Legea nr. 500/2002 (1); - programul anual al achiziţiilor Se verifică:
subsecvent/Comandă de - legile bugetare anuale; publice; - dacă achiziţia publică este prevăzută în
achiziţii publice de - Ordonanța Guvernului - bugetul aprobat; programul anual al achiziţiilor publice;
produse, servicii sau nr. 119/1999(4); - documentul de aprobare, de - dacă sunt asigurate surse de finanţare,
lucrări - Regulamentul (CE) nr. către conducătorul entităţii existenţa creditelor bugetare şi/sau a creditelor
2.195/2002 (12); publice, a procedurii selectate de angajament, după caz;
- Legea nr. 98/2016; de achiziţie; - rezervarea creditelor, prin angajament
- Hotărârea Guvernului nr. - referatul de necesitate; bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare ce
395/2016; - acordul sau convenţia de decurg din angajamentul legal;
- Ordinul preşedintelui finanţare externă; - încadrarea obiectului contractului în categoria
Autorităţii Naţionale - contractul/decizia/ordinul de de cheltuieli considerate eligibile, în
pentru Reglementarea şi finanţare; conformitate cu contractul/ ordinul/decizia de
Monitorizarea Achiziţiilor - nota privind determinarea finanţare şi/sau acordul sau convenţia de
Publice nr. 313/2011 (78) valorii estimate; finanţare externă şi cu regulile fiecărui
- Oordonanța de Urgență a - fişa obiectivului/proiectului/ organism finanţator;
Guvernului nr. 30/2006 categoriei de investiţii; - dacă documentele privind achiziţia au fost
(7); - lista detaliată pentru alte întocmite în conformitate cu prevederile
- Hotărârea Guvernului nr. cheltuieli de investiţii; legislaţiei române şi cu reglementările

29
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 30 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

921/2011 (16); - actul de aprobare a organismelor internaţionale;


- Oordonanța de Urgență a documentaţiei de atribuire; - respectarea legalităţii şi regularităţii specifice
Guvernului nr nr. 64/2009 - actul de aprobare a procedurii de achiziţie publică;
(32); documentaţiei tehnico- - dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi
- Hotărârea Guvernului nr. economice, documentaţiei de financiare stabilite în acordul- cadru;
218/2012 (38); avizare, notei de - dacă se încheie cu operatorul economic care
- Legea nr. 105/2011 fundamentare a cheltuielilor de este parte în acordul- cadru;
(33); investiţii, după caz; - existenţa aprobării de către conducătorul
- Ordonanța de Urgență a - anunţul de intenţie şi dovada autorităţii contractante a raportului procedurii;
Guvernului nr nr. 66/2011 transmiterii acestuia spre - stabilirea termenilor contractului în
(34); publicare; concordanţă cu prevederile cadrului normativ;
- Hotărârea Guvernului nr. - anunţul/invitaţia de - cuantumul şi valabilitatea garanţiei de
875/2011 (36); participare la procedură, după participare şi valabilitatea ofertei la data
- Hotărârea Guvernului nr. caz; încheierii contractului;
759/2007 (35); - documentaţia de atribuire; - încheierea contractului în condiţiile ofertei
- Hotărârea Guvernului nr. - actul de numire a comisiei de declarate câştigătoare şi conform modelului de
398/2015; evaluare/negociere sau a contract din documentaţia de atribuire;
- Legea nr. 346/2004 (6); juriului, după caz; - existenţa semnăturii conducătorului
- Codul fiscal 2015 ; - ofertele prezentate de compartimentului de specialitate;
- Hotărârea Guvernului nr. operatorii economici; - existenţa avizului compartimentului juridic.
1/2016; - procesul-verbal de deschidere
- Codul comercial (9); a ofertelor/procesul-verbal de
- Legea nr. 287/2009 negociere;
(10); - raportul procedurii de

30
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 31 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- Legea nr. 72/2013 (82); atribuire;


- Ordonanța Guvernului - comunicarea privind
nr. 13/2011 (11); rezultatul aplicării procedurii;
- Hotărârea Guvernului nr. - acordul-cadru, după caz;
264/2003 (13); - contestaţiile şi soluţionarea
- Hotărârea Guvernului nr. lor;
28/2008 (19); - alte documente specifice.
- Hotărârea Guvernului nr.
363/2010 (20);
- Ordinul ministrului
finanţelor publice nr.
1.792/2002 (21);
- acordul sau convenţia de
finanţare externă şi legea
de ratificare/hotărârea
Guvernului de aprobare;
- alte acte normative
specifice.

31
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 32 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

B2 Contract de - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare; Se verifica:


concesionare, cumpărare - legile bugetare anuale; - documente specifice privind - existența creditelor bugetare și/sau de
sau de închiriere de - Ordonanța Guvernului derularea operațiunii; angajament;
terenuri, clădiri existente, nr. 119/1999(4); - alte documente specifice. - respectarea prevederilor legale și a
alte bunuri immobile sau - Legea nr. 213/1998 (31); procedurilor privind concesionarea, cumpărarea
a drepturilor asupra - Codul fiscal 2015 ; sau închirierea;
acestora, în care ANAD - Legea nr. 98/2016 - rezervarea creditelor, prin angajament
este concesionar, - Hotărârea Guvernului nr. bugetar, la nivelul obligațiilor financiare ce
cumpărător sau chiriaș 395/2016; decurg din angajamentul legal;
- alte acte normative - existenta avizului compartimentului juridic.
specifice.
B3 Ordinul președintelui - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:
ANAD privind - legile bugetare anuale; acţiunii de protocol, a acțiunilor - existenţa creditelor bugetare şi/sau de
organizarea acţiunilor de - Ordonanța Guvernului social-educative, a cursurilor de angajament;
protocol, a acțiunilor nr. 119/1999(4); instruire anti-doping sau a altor - concordanţa dintre natura obligaţiilor
social-educative, a - Ordonanța Guvernului acţiuni cu caracter specific; - financiare care fac obiectul ordinului intern și
cursurilor de instruire nr. 80/2001 (24); bugetul aprobat; prevederile cadrului legal existent;
anti-doping sau a altor - Hotărârea Guvernului nr. - bugetul aprobat; - încadrarea valorii devizului/categoriei de
acţiuni cu caracter 552/1991 (25); - documente transmise de cheltuieli în limitele prevăzute de normele
specific, inclusiv devizul - Hotărârea Guvernului nr. parteneri cu privire la legale;
estimativ, pe categorii de 189/2001 (26); participarea la acţiune; - rezervarea creditelor, prin angajament
cheltuieli - Ordinul ministrului - alte documente specifice. bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare
finanţelor publice nr. decurgând din angajamentul legal;
1.792/2002 (21); - existenţa semnăturii conducătorului

32
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 33 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- Legea nr. 227/2006 (2); compartimentului de specialitate;


- Legea nr. 104/2008 (1); - existenţa avizului compartimentului juridic.
- alte acte normative
specifice.
B4 Ordinul președintelui - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:
ANAD privind - legile bugetare anuale; deplasării în străinătate; - existenţa creditelor bugetare şi/sau de
deplasarea în străinătate, - Ordonanța Guvernului - bugetul aprobat; angajament;
inclusiv devizul estimativ nr. 119/1999(4); - documente, invitaţii şi - concordanţa dintre natura şi cuantumul
de cheltuieli - Legea nr. 248/2005 comunicări scrise de la obligaţiilor financiare care fac obiectul
(28); partenerul extern, privitoare la ordinului intern şi prevederile cadrului
- Hotărârea Guvernului nr. acţiunea şi condiţiile efectuării normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte
518/1995 (29); deplasării în străinătate; cheltuieli);
- Hotărârea Guvernului nr. - notă-mandat privind - rezervarea creditelor, prin angajament
189/2001 (26); deplasarea; bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare
- Ordinul ministrului - memorandum, după caz; decurgând din angajamentul legal;
finanţelor publice nr. - alte documente specifice. - existenţa semnăturii conducătorului
1.792/2002 (21); compartimentului de specialitate;
- alte acte normative - existenţa avizului compartimentului juridic.
specifice.
B5 Ordinul privind delegarea - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:
sau detaşarea în ţară a - Legea nr. 273/2006 (2); delegării/detaşării; - existenţa creditelor bugetare şi/sau de
personalului, inclusiv - legile bugetare anuale; - bugetul aprobat; angajament;
devizul estimativ de - Ordonanța Guvernului - alte documente specifice. - concordanţa dintre natura şi cuantumul
cheltuieli nr. 119/1999(4); obligaţiilor financiare care fac obiectul actului

33
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 34 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- Legea nr. 53/2003 (42); de decizie privind delegarea sau detaşarea şi


- Hotărârea Guvernului nr. prevederile cadrului normativ existent
1.860/2006 (30); (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli);
- alte acte normative - rezervarea creditelor prin angajament bugetar
specifice. la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din
angajamentul legal;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate;
- existenţa avizului compartimentului juridic.
B6 Ordinul președintelui - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare şi Se verifică:
ANAD privind: - legile bugetare anuale; dosarul angajării/avansării - existenţa creditelor bugetare şi/sau de
- angajarea sau - Ordonanța Guvernului personalului; angajament;
promovarea/avansarea nr. 119/1999(4); - bugetul aprobat; - respectarea reglementărilor legale privind
personalului; - Legea nr. 53/2003 (42); - propunerea pentru acordarea angajarea, promovarea/avansarea, stabilirea
- numirea cu caracter - Legea nr. 188/1999 altor drepturi salariale; drepturilor salariale şi încadrarea personalului
temporar a personalului (44); - alte documente specifice. în limita posturilor aprobate;
de execuţie pe funcţii de - Legea-cadru nr. - rezervarea creditelor prin angajament bugetar
conducere; 284/2010 (43); la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din
- acordarea altor drepturi - Ordonanța Guvernului angajamentul legal;
salariale nr. 32/1998 (67); - existenţa semnăturii conducătorului
- alte acte normative compartimentului de specialitate;
specifice. - existenţa avizului compartimentului juridic.
B7 Contract de comodat în - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare; Se verifică:
care ANAD are calitatea - Ordonanța Guvernului - devizul cheltuielilor ce - existenţa creditelor bugetare şi/sau de

34
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 35 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

de comodatar nr. 119/1999(4); urmează a fi suportate de angajament;


- Legea nr. 287/2009 comodatar, aprobat de - dacă devizul/categoriile de cheltuieli se
(10); conducătorul ANAD; încadrează în limitele legale;
- alte acte normative - alte documente specifice. - rezervarea creditelor prin angajament bugetar
specifice. la nivelul cheltuielilor ce urmează a fi suportate
de entitatea publică;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate;
- existenţa avizului compartimentului juridic.

*Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor
de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare", după caz, şi de un "Angajament
bugetar individual/global", după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a), 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

C. ORDONANȚAREA CHELTUIELILOR

Nr. Operațiuni supuse Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar
crt. controlului financiar preventiv
preventiv
0 1 2 3 4
C1 Ordonanţare de plată - Legea nr. 500/2002 (1); - contractul de achiziţii Se verifică:

35
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 36 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

privind achiziţiile - legile bugetare anuale; publice; - dacă documentele justificative sunt cele
publice de produse, - Ordonanța Guvernului nr. - contractul/decizia/ordinul prevăzute de normele legale;
servicii sau lucrări 119/1999(4); de finanţare, după caz; - dacă operaţiunea de lichidare privind
- Legea nr. 82/1991 (39); - bugetul aprobat; realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate
- Legea nr. 98/2016 ; - angajamentul bugetar; este certificată prin "Bun de plată";
- Ordonanța de Urgență a - factura fiscală sau factura - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu
Guvernului nr. 64/2009 externă, însoţită de suma ordonanţată la plată şi încadrarea
(32); documente justificative acesteia în angajamentul legal;
- Hotărârea Guvernului nr. care atestă livrarea - încadrarea sumei ordonanţate la plată în
218/2012 (38); produselor, prestarea subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei
- Ordonanța de Urgență a serviciilor sau executarea bugetare pentru care există angajament
Guvernului nr. 66/2011 lucrărilor, după caz; bugetar;
(34); - declaraţia vamală de - existenţa semnăturii conducătorului
- Hotărârea Guvernului nr. import. compartimentului de specialitate.
875/2011 (36);
- Codul fiscal 2015;
- Hotărârea Guvernului nr.
1/2016;
- Legea nr. 72/2013 (82);
- Hotărârea Guvernului nr.
264/2003 (13);
- Ordinul ministrului
finanţelor publice nr.
1.792/2002 (21);

36
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 37 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- alte acte normative


specifice.
C2 Ordonanţare de plată - Legea nr. 500/2002 (1); - contractul/comanda de Se verifică:
pentru avansuri acordate - legile bugetare anuale; achiziţie publică; - dacă acordarea avansului respectă condiţiile
în cadrul contractelor - Ordonanța Guvernului nr. - bugetul aprobat; specifice de legalitate şi regularitate;
încheiate 119/1999(4); - angajamentul bugetar; - existenţa documentelor justificative
- Codul fiscal 2015; - avizul de plată; întocmite în conformitate cu procedurile
- Hotărârea Guvernului nr. - nota de aprobare a specifice;
1/2016; cheltuielilor eligibile; - încadrarea sumei ordonanţate în limitele
- Ordonanța de Urgență a - solicitarea de acordare a prevăzute în contract, precum şi încadrarea în
Guvernului nr. 66/2011 avansului; termenul legal de plată;
(34); - documentul prin care se - încadrarea sumei ordonanţate la plată în
- Hotărârea Guvernului nr. constituie garanţia legală; subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei
875/2011 (36); - nota de fundamentare/ bugetare pentru care există angajament
- Ordonanța de Urgență a autorizare; bugetar şi legal;
Guvernului nr. 64/2009 - documentul justificativ - existenţa semnăturii conducătorului
(32); (factura, convenţia de plată compartimentului de specialitate.
- Hotărârea Guvernului nr. etc.);
218/2012 (38); - alte documente specifice.
- Hotărârea Guvernului nr.
264/2003 (13);
- Ordinul ministrului
finanţelor publice nr.
1.792/2002 (21);

37
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 38 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- alte acte normative


specifice.
C3 Ordonanţare de plată - Legea nr. 500/2002 (1); - acordul, convenţia sau Se verifică:
externă pentru cotizaţii, - Ordonanța Guvernului nr. protocolul; - concordanţa dintre prevederile acordului,
respectiv contribuţii, 119/1999(4); - bugetul aprobat; convenţiei sau protocolului şi avizul de plată
taxe etc. la diverse - Ordonanța Guvernului nr. - avizul de plată transmis transmis de organismul internaţional, inclusiv
organisme internaţionale 41/1994 (40); de organismul a termenului de plată;
- protocoale, acorduri sau internaţional; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în
convenţii încheiate de - angajamentul bugetar; subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei
ANAD cu organismele - alte documente specifice. bugetare pentru care există angajament
internaţionale; bugetar şi legal;
- legile de ratificare; - dacă operaţiunea de lichidare privind
- Ordinul ministrului realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate
finanţelor publice nr. este certificată prin "Bun de plată";
1.792/2002 (21); - existenţa semnăturii conducătorului
- alte acte normative compartimentului de specialitate.
specifice.
C4 Ordonanţare de plată - Legea nr. 500/2002 (1) - nota de fundamentare; Se verifică:
privind redevenţe, chirii - legile bugetare anuale; - bugetul aprobat; - dacă documentele justificative sunt cele
sau alte cheltuieli legate - Ordonanța Guvernului nr. - contractul de prevăzute de normele legale;
de concesionare sau 119/1999(4); concesionare sau de - dacă operaţiunea de lichidare privind
închiriere - Codul fiscal 2015; închiriere; realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate
- Ordinul ministrului - documentele justificative este certificată prin "Bun de plată";
finanţelor publice nr. emise de concedent sau, - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu

38
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 39 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

1.792/2002 (21); după caz, de proprietarul suma ordonanţată la plată şi încadrarea


- alte acte normative bunului închiriat; acesteia în angajamentul legal;
specifice. - angajamentul bugetar; - încadrarea sumei ordonanţate la plată în
- alte documente specifice. subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei
bugetare pentru care există angajament
bugetar;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.
C5 Ordonanţare de plată - Legea nr. 500/2002 (1); - actul de donaţie sau Se verifică:
privind cheltuielile ce se - Ordonanța Guvernului nr. sponsorizare; - dacă cheltuielile respectă destinaţiile
efectuează din fonduri 119/1999(4); - angajamentul legal stabilite de transmiţători;
primite de la persoane - alte acte normative (contract, comandă etc.); - dacă documentele justificative sunt cele
juridice sau fizice cu specifice. - documentele care atestă prevăzute de normele legale;
titlu de donaţie sau livrarea produselor, - dacă operaţiunea de lichidare privind
sponsorizare prestarea serviciilor sau realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate
executarea lucrărilor, după este certificată prin "Bun de plată";
caz; - concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu
- alte documente specifice. suma ordonanţată la plată şi încadrarea
acesteia în angajamentul legal;
- încadrarea sumei ordonanţate la plată în
subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei
bugetare pentru care există angajament
bugetar;
- existenţa semnăturii conducătorului

39
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 40 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

compartimentului de specialitate.
C6 Ordonanţare de plată - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare; Se verifică:
privind avansuri sau - Ordonanța Guvernului nr. - documentul specific prin - concordanţa sumelor ce urmează a fi
sume cuvenite titularului 119/1999(4); care s-a aprobat acţiunea şi eliberate ca avans cu cele prevăzute în
de decont, care se - Decretul nr. 209/1976 devizul acesteia; documentul de aprobare a acţiunii sau, după
acordă prin casierie (72); - decontul justificativ al caz, încadrarea sumelor cuvenite titularului de
- Hotărârea Guvernului nr. cheltuielilor; decont în limita cheltuielilor justificate prin
1.860/2006 (30); - alte documente specifice. decontul aprobat;
- Hotărârea Guvernului nr. - dacă operaţiunea de lichidare privind
518/1995 (29); realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate
- alte acte normative este certificată prin "Bun de plată";
specifice. - existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.
C7 Ordonanţări de plată a - Legea nr. 500/2002 (1); - centralizatorul lunar al Se verifică:
salariilor, a altor - legile bugetare anuale; statelor de salarii; - încadrarea în prevederile bugetului privind
drepturi salariale - Ordonanța Guvernului nr. - statele de salarii; numărul maxim de posturi şi creditele
acordate personalului, 119/1999(4); - bugetul aprobat; bugetare destinate cheltuielilor de personal
precum şi a obligaţiilor - Legea nr. 69/2010 (3); - situaţia privind (cheltuieli cu salariile, contribuţii pentru
fiscale aferente acestora - Legea nr. 53/2003 (42); repartizarea pe luni a asigurările sociale de stat, contribuţii pentru
- Legea-cadru nr. 284/2010 cheltuielilor de personal asigurările de şomaj, contribuţii pentru
(43); aprobate; asigurările sociale de sănătate etc.);
- Codul fiscal 2015; - situaţia privind - dacă au fost aplicate cotele legale de
- Legea nr. 263/2010 (45); monitorizarea cheltuielilor contribuţii;
- Legea nr. 76/2002 (46); de personal finanţate de la - dacă pentru acordarea sporurilor, premiilor,

40
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 41 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- Legea nr. 346/2002 (47); buget, pe luna anterioară; altor drepturi salariale există bază legală;
- Legea nr. 95/2006 (83); - alte documente specifice. - dacă operaţiunea de lichidare privind
- Ordonanța de Urgență a realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate
Guvernului nr. 48/2005 este certificată prin "Bun de plată";
(49); - regularitatea completării documentului
- Ordinul ministrului supus vizei;
finanţelor publice nr. - încadrarea sumei ordonanţate în valoarea
166/2006 (50); cheltuielilor lichidate;
- alte acte normative - existenţa semnăturii conducătorului
specifice. compartimentului de specialitate.

D. CONCESIONAREA, INCHIRIEREA, TRANSMITEREA, VANZAREA ȘI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL


INSTITUȚIILOR PUBLCE

Nr. Operaţiuni supuse Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar
Crt controlului financiar preventiv
. preventiv
0 1 2 3 4
D1 Proces-verbal de predare- - Ordonanța Guvernului nr. - referatul de Se verifică:
preluare având ca obiect 119/1999(4); disponibilizare; - respectarea prevederilor legale referitoare la
transmiterea bunului fără - Ordonanța Guvernului nr. - adresele către/de la desfăşurarea procedurii de transmitere fără
plată 19/1995 (73); instituţiile publice care plată a bunurilor;
- Hotărârea Guvernului nr. doresc să utilizeze bunul - existenţa semnăturii conducătorului

41
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 42 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

841/1995 (74); disponibil; compartimentului de specialitate;


- alte acte normative - alte documente specifice. - existenţa avizului compartimentului juridic.
specifice.
D2 Contract de - Legea nr. 500/2002 (1); - referatul de Se verifică:
vânzare/cumpărare a - Ordonanța Guvernului nr. disponibilizare; - respectarea prevederilor legale referitoare la
bunurilor disponibilizate 119/1999(4); - ordinul de numire a desfăşurarea procedurii de valorificare prin
(ANAD are calitatea de - Ordonanța Guvernului nr. comisiei de evaluare; licitaţie cu strigare;
vânzător) 19/1995 (73); - raportul de evaluare a - stabilirea termenilor contractuali în
- Hotărârea Guvernului nr. bunurilor ce urmează a fi concordanţă cu cadrul normativ;
841/1995 (74); disponibilizate; - existenţa semnăturii conducătorului
- alte acte normative - documentaţia licitaţiei cu compartimentului de specialitate;
specifice. strigare; - existenţa avizului compartimentului juridic.
- alte documente specifice.

E. ALTE OPERAȚIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Nr. Operațiuni supuse Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar
crt controlului financiar preventiv
preventiv
0 1 2 3 4
E1 Acord-cadru de achiziţii - Legea nr. 500/2002 (1); - programul anual al Se verifică:
publice - legile bugetare anuale; achiziţiilor publice; - dacă achiziţia publică este prevăzută în
- Ordonanța Guvernului nr. - documentul de aprobare programul anual al achiziţiilor;

42
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 43 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

119/1999(4); de către conducătorul - respectarea legalităţii şi regularităţii


- Legea nr. 98/2016 ; entităţii specifice procedurii de achiziţie publică;
- Hotărârea Guvernului nr. publice a procedurii de - existenţa aprobării de către conducătorul
395/2016; achiziţie selectate; autorităţii contractante a raportului
- Legea nr. 346/2004 (6); - nota privind procedurii;
- Regulamentul (CE) nr. determinarea valorii - stabilirea termenilor acordului-cadru în
2.195/2002 (12); estimate; concordanţă cu prevederile cadrului
- alte acte normative - anunţul/invitaţia de normativ;
specifice. participare la procedură; - existenţa semnăturii conducătorului
- documentaţia de compartimentului de specialitate;
atribuire; - existenţa avizului compartimentului juridic.
- actul de numire a
comisiei de
evaluare/negociere, după
caz;
- ofertele prezentate;
- procesul-verbal de
deschidere a
ofertelor/procesul-verbal
de negociere;
- raportul procedurii de
atribuire;
- comunicarea privind
rezultatul aplicării

43
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 44 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

procedurii;
- alte documente specifice.
E2 Document de actualizare - Legea nr. 500/2002 (1); - programul de investiţii Se verifică:
a valorii - Ordonanța Guvernului nr. publice, după caz; - înscrierea în programul de investiţii publice
obiectivului/proiectului 119/1999(4); - actul de aprobare a a obiectivului/proiectului de investiţii şi a
de investiţii şi a lucrărilor - Hotărârea Guvernului nr. documentaţiei tehnico- lucrărilor de intervenţii, după caz;
de intervenţii, în funcţie 28/2008 (85); economice a obiectivului/ - realitatea valorii cheltuielilor legal efectuate
de evoluţia indicilor de - Ordinul ministrului proiectului de investiţii până la data actualizării;
preţuri dezvoltării, lucrărilor sau a documentaţiei de - realitatea valorii restului de executat;
publice şi locuinţelor nr. avizare a lucrărilor de - valoarea actualizată a
863/2008 (86); intervenţii; obiectivului/proiectului de investiţii sau a
- alte acte normative - fişa lucrărilor de intervenţii în funcţie de evoluţia
specifice. obiectivului/proiectului de indicelui preţurilor de consum lunar (total),
investiţii, după caz; comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
- devizul general al - existenţa semnăturii conducătorului
obiectivului/proiectului de compartimentului de specialitate.
investiţii sau al lucrărilor
de intervenţii;
- angajamentele legale
încheiate;
- situaţia cheltuielilor
efectuate conform
evidenţelor contabile până
la data actualizării;

44
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 45 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- situaţia restului de
executat la data
actualizării;
- baza de date statistice a
Institutului Naţional de
Statistică;
- nota de calcul al
actualizării;
- alte documente specifice.
E3 Proces-verbal de scoatere - Ordonanța Guvernului nr. - nota privind starea Se verifică:
din funcţiune a 119/1999 (4); tehnică - existenţa actelor justificative;
mijlocului fix/de - Ordonanța Guvernului nr. a mijlocului fix propus a fi - dacă actele justificative au fost întocmite şi
declasare a unor bunuri 19/1995 (73); scos din funcţiune; semnate de persoanele în drept;
materiale - Legea nr. 15/1994 (75); - actul constatator al - dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din
- Hotărârea Guvernului nr. avariei; funcţiune;
909/1997 (54); - devizul estimativ al - existenţa semnăturii conducătorului
- alte acte normative reparaţiei capitale; compartimentului de specialitate.
specifice. - alte acte justificative.
E4 Decont privind - Legea nr. 500/2002 (1); - actul intern de decizie Se verifică:
cheltuielile ocazionate de - Ordonanța Guvernului nr. privind organizarea - prezentarea în termenul legal a
organizarea acţiunilor de 119/1999 (4); acţiunilor de protocol, a documentelor justificative pentru cheltuielile
protocol, a acțiunilor - Ordonanța Guvernului nr. acțiunilor social- efectuate;
social-educative, a 80/2001 (24); educative, a cursurilor de - dacă documentele justificative sunt cele
cursurilor de instruire - Hotărârea Guvernului nr. instruire anti-doping și a prevăzute de normele legale din punct de

45
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 46 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

anti-doping și a altor 552/1991 (25); altor acțiuni specifice ; vedere al formei şi conţinutului;
acțiuni specifice ANAD - Legea nr. 82/1991 (39); - documente justificative - corectitudinea calculului privind cheltuielile
- Decretul nr. 209/1976 specifice diferitelor justificate şi, după caz, a penalităţilor de
(72); categorii de cheltuieli; întârziere;
- Ordinul ministrului - alte documente specifice. - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale;
finanţelor publice nr. - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin
1.792/2002 (21); decont se încadrează în angajamentul
- alte acte normative bugetar;
specifice. - existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.
E5 Decont de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (1); - ordinul intern privind Se verifică:
privind deplasarea în - Ordonanța Guvernului nr. deplasarea în străinătate; - dacă documentele justificative sunt cele
străinătate pentru 119/1999 (4); - documente justificative prevăzute de normele legale din punct de
îndeplinirea unor misiuni - Decretul nr. 209/1976 specifice diferitelor vedere al formei şi conţinutului;
cu caracter temporar (72); categorii de cheltuieli; - prezentarea în termenul legal a
- Hotărârea Guvernului nr. - alte documente specifice. documentelor justificative pentru cheltuielile
518/1995 (29) efectuate;
- alte acte normative - corectitudinea calculului privind cheltuielile
specifice. justificate şi, după caz, a penalităţilor de
întârziere;
- documentul de restituire a avansurilor
nejustificate şi, după caz, a penalităţilor;
- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale;
- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin

46
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 47 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

decont se încadrează în angajamentul


bugetar;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.

E6 Decont de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (1); - Ordinul intern privind Se verifică:
privind justificarea - Decretul nr. 209/1976 deplasarea în ţară sau, - dacă documentele justificative sunt cele
avansului acordat pentru (72) după caz, nota de prevăzute de normele legale din punct de
deplasări în ţară şi/sau - Ordonanța Guvernului nr. fundamentare aprobată vedere al formei şi conţinutului;
pentru achiziţii prin 119/1999 (4); privind achiziţia directă; - prezentarea în termenul legal a
cumpărare directă - Hotărârea Guvernului nr. - documente justificative documentelor justificative pentru avansul
1.860/2006 (30); specifice diferitelor primit;
- Hotărârea Guvernului nr. categorii de cheltuieli; - corectitudinea calculului privind sumele
395/2016; - alte documente specifice. justificate şi, după caz, a penalităţilor de
- alte acte normative întârziere;
specifice. - documentul de restituire a avansurilor
nejustificate şi, după caz, a penalităţilor;
- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale;
- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin
decont se încadrează în angajamentul
bugetar;
- existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate.
E7 Contract de sponsorizare - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:

47
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 48 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

în care entitatea publică - Ordonanța Guvernului nr. contractului de - dacă ANAD desfăşoară sau urmează să
este beneficiar al 119/1999 (4); sponsorizare; desfăşoare o activitate dintre cele prevăzute la
sponsorizării - Legea nr. 32/1994 (17); - alte documente specifice. art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările
- alte acte normative şi completările ulterioare;
specifice. - existenţa semnăturii conducătorului
compartimentului de specialitate;
- existenţa avizului compartimentului juridic.
E8 Act de donaţie, în care - Legea nr. 500/2002 (1); - nota de fundamentare a Se verifică:
ANAD are calitatea de - Ordonanța Guvernului nr. actului de donaţie; - regimul juridic al bunului/bunurilor care fac
donatar 119/1999 (4); - alte documente specifice. obiectul donaţiei;
- Legea nr. 287/2009 (10); - dacă bunul/bunurile respective sunt grevate
- Decretul nr. 478/1954 de datorii;
(76); - existenţa semnăturii conducătorului
- alte acte normative compartimentului de specialitate;
specifice. - existenţa avizului compartimentului juridic.
E9 Dispoziţie de încasare - Legea nr. 500/2002 (1); - decontul de cheltuieli Se verifică:
către casierie - Ordonanța Guvernului nr. prezentat de titularul de - aprobarea de către conducătorul ANAD sau
119/1999 (4); avans; persoana delegată de acesta, a decontului de
- Decretul nr. 209/1976 - decizia de imputaţie; cheltuieli;
(72); - alte acte din care rezultă - modul de calcul al sumei ce urmează a fi
- Legea nr. 82/1991 (39); obligaţii de plată în încasată;
- alte acte normative sarcina unor persoane: - dacă dispoziţia de încasare este întocmită
specifice. facturi, ordine de pentru suma ce urmează a fi încasată;
deplasare insotite de nota - existenţa semnăturii conducătorului

48
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 49 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

de fundamentare , inclusiv compartimentului de specialitate;


deviz de cheltuieli); - temeiul legal în baza căruia se incasează
- alte documente specifice. suma.
E1 Contractul de prestari - Legea nr. 500/2002 (1); - Solicitarea structurii Se verifica:
0 servicii testare doping si - HG nr. 1522/2006 (1); sportive sau a altei entități - modul de calcul a valorii contractului în
alte servicii - Legea nr. 227/2006 (2); privind efectuarea baza programărilor controalelor doping.
- Ordinul Președintelui analizelor de control
ANAD nr. 49/2015 pentru doping sau a altor servicii.
aprobarea cuantumului
taxelor de prelevare și
analizare a probelor de
control doping.

49
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 50 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

F-PO-03.08.03

Agentia Nationala Anti-Doping

REGISTRUL
privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr Denumirea Continutul Compartimentul Data Valoarea Valoarea Data Observatii


crt. operatiunii operatiunii emitent al prezentarii operatiunii operatiunii restituirii
Nr./data emiterii operatiunii la viza a pentru pentru operatiunii/
operatiunii care s-a care s-a
acordat refuzat
viza – lei - viza
0 1 2 3 4 5 6 7 8

50
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 51 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

F-PO-03.08.04

NOTA DE RESTITUIRE

Agentia Nationala Anti-Doping


Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Nr. . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . .

Domnului/Doamnei . . . . . . . . . . (numele şi funcţia conducătorului compartimentului de


specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune) (denumirea compartimentului de specialitate
al ANAD)

În conformitate cu prevederile pct. 5.4, 5.6 şi 10.3 din Normele metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune
reprezentând . . . . . . . . . . (datele de identificare a proiectului de operaţiune prezentat la viză:
denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr. /dată, compartimentul emitent), am constatat
că acesta nu îndeplineşte condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează: . . . . . . . .
. . . (Se vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de
operaţiune.)
Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operaţiunea nu poate fi
autorizată. Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, se restituie proiectul
de operaţiune . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de operaţiune), pentru refacere/completare,
în condiţiile de mai sus.
În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteţi, în scris,
punctul dumneavoastră de vedere.

Persoana desemnată cu exercitarea controlului Numele, prenumele si semnatura persoanei


financiar preventiv propriu careia i se restituie proiectul de operatiune
………………………………………………. ……………………………………….
Data …………………………………

51
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 52 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

F-PO-03.08.05

REFUZ DE VIZĂ

Agentia Nationala Anti-Doping


Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Domnului/Doamnei Presedinte

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control
financiar preventiv propriu pentru suma de . . . . . . . . . . lei, la . . . . . . . . . . (datele de
identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr. /dată; compartimentul
emitent), deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum
urmează: . . . . . . . . . . (Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care
se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente.)
În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art.
21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare
aprobate.
Ordinul prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii . . . . . . . . . . (Se nominalizează
operaţiunea) va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în
contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 "Documente respinse la viza de control financiar
preventiv" şi se întocmesc informările prevăzute de lege.

Persoana desemnată cu exercitarea


controlului financiar preventiv propriu,
..........

52
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 53 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

F-PO-03.08.06

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul . . . anul …………

Cap. I. - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Corespondenţa Total operaţiuni din acestea:


operaţiunilor supuse vizei de din care: Refuzate Neefectuate ca
din col. 1 cu control financiar la viză urmare a
Operaţiuni cu efect financiar codurile preventiv refuzului de viză
Nr.
asupra fondurilor publice sau operaţiunilor
crt.
a patrimoniului public din anexa nr. Valoare Valoare Valoare
1.1 la normele Număr (mii
Număr
(mii
Număr
(mii
metodologice operaţiuni operaţiuni operaţiuni
lei) lei) lei)
Cadrul general
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 +
rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
1. Deschideri, repartizări,
retrageri şi modificări ale
creditelor - total (1.1 + 1.2 +
1.3 + 1.4), din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizări de credite A2
1.3. Virări de credite A4
1.4. Alte operaţiuni A3, A5
2. Angajamente legale - total
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +
2.6), din care:
2.1. Acte administrative din care B11-B15
rezultă obligaţii de plată
2.2. Contracte/Comenzi de B1
prestări servicii, furnizări de
bunuri, execuţii de lucrări
2.3. Contracte/Decizii/Ordine de B2
finanţare sau acorduri de

53
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 54 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

finanţare

2.4. Contracte/Acorduri/Convenţii B3-B5, B7-


de împrumut; garanţie; B9, B18
prospecte de emisiune
2.5. Convenţii de garantare B6
2.6. Contracte de închiriere, B10, B16,
concesionare, participare, B17
parteneriat etc.
3. Ordonanţări de avansuri C2, C13
4. Ordonanţări de plăţi - total
(4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 +
4.6 + 4.7), din care:
4.1. Drepturi de personal şi C14
obligaţii fiscale aferente
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere
şi altele asemenea
4.3. Servicii prestate, bunuri C1, C6, C7
livrate, lucrări executate
4.4. Rambursări, dobânzi, C4, C5
comisioane şi alte costuri
aferente împrumuturilor
4.5. Subvenţii, transferuri, prime, C9
alte forme de sprijin
4.6. Finanţări/Cofinanţări C3, C12
4.7. Alte obligaţii de plată C8, C10, C11
5. Operaţiuni financiare/de E12
plasament
6. Operaţiuni privind activele D1-D4, E3
(vânzări, închirieri,
concesionări, gajări,
transferuri de bunuri etc.)
7. Alte operaţiuni E1, E2, E4-
E11

54
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia 1 Nr. de ex. 2
AGENTIA
NATIONALA Exercitarea activitatii de control financiar Revizia: 1 Nr. de ex.2
ANTI-DOPING preventiv propriu
Pagina 55 din 55
Directia Cod: P.O. 03.08
Economica, Exemplar nr. 1
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Cap. II. - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Motivaţiile pe care s-au întemeiat


Conţinutul Valoarea refuzurile de viză
Nr. operaţiunilor refuzată Neîncadrarea
crt. refuzate la la viză Nerespectarea Neîndeplinirea în limitele şi
viză (mii lei) prevederilor condiţiilor de destinaţia
legale regularitate
creditelor
0 TOTAL
1
.
n

Cap. III. - Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a


conducătorului entităţii publice

Documentul de informare
Conţinutul (Nr./dată/emitent)
operaţiunilor Valoarea
Înregistrarea a organelor de
refuzate la viză operaţiunilor Actul de
Nr. şi efectuate pe efectuate pe decizie
în contul 804 inspecţie
40 00 (Nr. şi a
crt. propria propria internă (Nr./ economico-
dată notă organului financiară din
răspundere a răspundere dată/emitent) ierarhic
contabilă) Ministerul
conducătorului (lei) superior
entităţii publice Finanţelor
Publice
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL
1
..
n

Presedinte, Coordonatorul activitatii de control


......................................... financiar preventiv propriu,
................................................................

55

S-ar putea să vă placă și