Sunteți pe pagina 1din 94

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.04

Pagina 1 din 94

Nr .Exemplare nr.: 2

PROCEDURA OPERATIONALA

Organizarea si conducerea contabilitatii

COD procedura: PO – 03.04

Editia I

Revizia 1

Data elaborarii : 2016

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.04

Pagina 2 din 94

Nr .Exemplare nr.: 2

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii

Nr.

Operatiune

       

Semna

Crt.

Numele si

prenumele

Functia

Compartimentul

Data

tura

 

1

2

3

 

4

5

1.

Elaborat

Diana Rosu

Consilier

DEAJRU

   
   

Minzalescu

Director

DEAJRU

   

2.

Verificat

Magdalena

 

Avizat

Coifan Eugen

Secretar

     

5.

General

   

Graziela

Elena

Presedinte

     

6.

Aprobat

Vajiala

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse Umane

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.04

Pagina 3 din 94

Nr .Exemplare nr.: 2

2.Situatia

editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei

Componenta

Modalitatea

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

revizuita

reviziei

1

2

3

4

2.1 Editia I

x

x

20.12.2011

2.2 Revizia 1

   

18.01.2016

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 4 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

3.Lista persoanelor

la care se difuzeaza editia/revizia din cadrul editiei procedurii

Nr.

Scopul

Exexemplar

Compartimentul

Functia

Numele si

Data

Semnatura

Ex

difuzarii

nr

prenumele

primirii

 

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Informare

1

Directia economica, administrativ, juridic si resurse umane

Director

Magdalena

   

/aplicare

Minzalescu

3.2

Informare

1

Directia economica, administrativ, juridic si resurse umane

Sef birou

Georgeta

   

Basturescu

3.3

Informare

1

Directia economica, administrativ, juridic si resurse umane

Consilier

Diana Rosu

   

3.4

Evidenta

1

Directia economica, administrativ, juridic si resurse umane

Consilier

Camelia

   

Munteanu

3.5

Informare

1

Directia economica, administrativ, juridic si resurse umane

Consilier

Alexandru Zaharia

   

/Arhivare

4

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 5 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

4. Scopul procedurii operationale

Procedura prezintă modul de organizare şi conducere a contabilitatii ANAD.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică în cadrul DEAJRU.

6. Documente de referinta

6.1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu completările şi modificările ulterioare;

6.2. O.U.G. 37/2011 pentru modoficarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si

pentru modificarea altor acte normativev incidente;

6.3.OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

6.4. OMFP nr. 3512/2008 privind registrele şi formularele financiar-contabile;

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Clasificaţie bugetară gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine

obligatorie şi după criterii unitare;

7.2. Ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa

dispună şi sa aprobe operaţiuni;

7.3. Compartimentul financiar-contabil - structura organizatorică din cadrul instituţiei publice

în care este organizată execuţia bugetară;

7.4. Contabil – denumire generică pentru persoana şi/sau persoanele care lucrează în

compartimentul financiar-contabil, care verifică documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

7.5. Operaţiune - orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a

patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;

7.6. Documente justificativ cuprinde urmatoarele elemente principale, prevazute in structura

formularelor aprobate: - denumirea documentului; - denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul (cand este cazul); - numarul documentului si data intocmirii acestuia; - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei economice si financiare (cand este cazul); - continutul operatiei economice si financiare, iar atunci cand este necesar si temeiul legal al efectuarii ei; - datele cantitative si valorice aferente operatiei economice si financiare efectuate; - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei economice si financiare patrimoniale, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiile respective, dupa

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 6 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

caz; - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor in documente justificative. 7.7. Document Contabil- Document care evidentiaza executarea unei operatiuni economico- financiare (spre exemplu, balanta de verificare, bilant contabil etc.). 7.8. Legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia; 7.9.Regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte. 7.10. MFP – Ministerul Finanţelor Publice

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati

Principii contabile:

1. Principiul continuităţii activităţii - Presupune ca instituţia publica îşi continua în

mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a

activităţii.

2. Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod

consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

3. Principiul prudentei - Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta şi în special:

trebuie sa se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent

sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data depunerii acestuia şi trebuie sa se ţină cont de toate deprecierile.

4. Principiul contabilităţii pe baza de angajamente - Efectele tranzacţiilor şi ale

altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidentele contabile şi raportaate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - Componentele

elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

6. Principiul intangibilitatii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar

trebuie sa corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.

7. Principiul necompensarii - Orice compensare între elementele de activ şi de

datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrala.

8. Principiul comparabilitatii informaţiilor - Elementele prezentate trebuie sa dea

posibilitatea comparării în timp a informaţiilor.

9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) - Orice element care are o

valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeaşi natura sau au funcţii similare trebuie insumate şi prezentate într-o poziţie globală.

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 7 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

10. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparentei) - Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie sa fie credibile, sa respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. Obiectul contabilităţii:

1. Contabilitatea, ca activitate specializata in măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice, trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si

sistematica, prelucrarea, publicarea si păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie.

2. Contabilitatea instituţiilor publice asigura informaţii ordonatorilor de credite cu

privire la execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat si

fondurilor speciale.

3. Instituţiile publice, au obligaţia sa conducă contabilitatea in partida dubla cu

ajutorul conturilor prevăzute in planul de conturi general, care cuprinde următoarele clase de conturi:

- clasa 1 "Conturi de capitaluri";

- clasa 2 "Conturi de active fixe";

- clasa 3 "Conturi de stocuri si producţie in curs de execuţie";

- clasa 4 "Conturi de terţi";

- clasa 5 "Conturi la trezoreria statului si banci comerciale";

- clasa 6 "Conturi de cheltuieli";

- clasa 7 "Conturi de venituri si finanţări".

4. Cu ajutorul acestor conturi, instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-

financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi si obligaţii (de angajamente), respectiv in momentul creării, transformării sau dispariţiei/anularii unei valori economice, a unei creanţe sau unei obligaţii.

5. Pentru respectarea conţinutului economic al operaţiunilor, a cerinţelor contabilităţii

bazata pe principiul drepturilor si obligaţiilor si a prevederilor legale in vigoare, ordonatorii

de credite dispun elaborarea următoarelor documente:

1. planul de conturi, conform modelului prezentat în anexa 1;

2. monografia cu operaţiunile specifice domeniului de activitate, conform

modelului prezentat în anexa 2;

3. nomenclatorul formularelor financiar-contabile folosite, conform modelului

prezentat în anexa 3.

6. În cazul în care apar modificări în oricare din aceste documente ele vor fi refăcute şi

aprobate în aceleaşi condiţii ca variantele iniţiale.

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 8 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

8.2 Documente utilizate

1. Efectuarea de operaţiuni economice, fara sa fie înregistrate in contabilitate,

constituie contravenţie la Legea contabilităţii, daca nu este săvârşită in astfel de condiţii incat, potrivit legii, sa fie considerată infracţiune.

2. Instituţiile publice consemnează operaţiunile economico-financiare in momentul

efectuării lor in documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări in jurnale, fise si alte

documente contabile după caz.

3. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate angajează

răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat in contabilitate, după caz.

4. Documentele justificative trebuie sa cuprindă, următoarele elemente principale:

- denumirea documentului;

- denumirea si, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;

- numărul documentului si data întocmirii acestuia;

- menţionarea părtilor care participa la efectuarea operaţiunii economico- financiare (când este cazul);

- conţinutul operaţiunii economico-financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

- datele cantitative si valorice aferente operaţiunii economico-financiare

efectuate;

- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care răspund de

efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operaţiunile respective, după caz;

- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.

5. Înregistrările in contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii

documentelor după data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare in contabilitate "maestru-sah".

6. Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie, care nu au regim

special de inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, pot fi adaptate in

funcţie de specificul si necesităţile instituţiilor publice, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora.

7. La instituţiile publice, forma de înregistrare in contabilitate a operaţiunilor

economico-financiare este "maestru-sah". În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah",

principalele registre si formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare si Balanţa de verificare.

8. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau

listări informatice, după caz.

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 9 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

8.3 Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date,

retea, imprimanta, xerox, registre

8.3.2. Resurse umane: personalul DEAJRU

8.3.3. Resurse financiare

8.4. Modul de lucru

Activitate/

Descriere

Proces

PO.03.02.1

Organizarea şi coordonarea activitatii de elaborare a proiectului bugetului Agenţiei; centralizarea și analizarea propunerile de buget ale compartimentelor de specialitate din cadrul Agenţiei; întocmirea, avizarea și înaintarea proiectul bugetului Agenţiei președintelui acesteia pentru aprobare; transmiterea proiectul bugetului Agenţiei, semnat, ordonatorului principal de credite, în termenele prevăzute de lege sau de acesta;

PO.03.02.2

Organizarea şi coordonarea activitatii de repartizare a bugetului Agenţiei pe activităţi şi pe trimestre; elaborarea și avizarea propunerilor privind repartizarea bugetului Agenţiei pe trimestre şi pe activităţi, pe baza propunerilor conducătorilor compartimentelor de specialitate;

PO.03.02.3

Intocmirea şi transmiterea adreselor de comunicare a creditelor bugetare aprobate pentru activitatea compartimentelor de specialitate ale Agenţiei care răspund de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;

PO.03.02.4

Organizarea și coordonarea activitatii de rectificare a bugetului Agenţiei; elaborarea şi avizarea propunerile de modificare a bugetelui de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, urmărește semnarea acestora de către președintele Agenției și le transmite ordonatorului principal de credite, în vederea aprobării;

PO.03.02.5

Lunar, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, întocmeşte, avizează şi înaintează ordonatorului principal de credite, în termen, necesarul de credite bugetare şi situaţiile justificative;

PO.03.02.6

Tine evidenţa creditelor bugetare deschise pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi activităţi;

PO.03.02.7

Organizarea circuitul intern al documentelor financiar - contabile;

PO.03.02.8

Organizarea și exercitarea controlul financiar preventiv propriu; ține evidența operațiunilor/ documentelor supuse CFPP; întocmește raportările trimestriale privind CFPP

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 10 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

Activitate/

Descriere

Proces

PO.03.02.9

Organizarea și controlarea activitatii de execuţie a bugetului Agenţiei;

PO.03.02.10

Intocmirea și avizarea angajamentelor bugetare, propunerilor de angajare a unei cheltuieli și ordonanțările de plată;

PO.03.02.11

Tine evidenţa creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale precum şi a plăţilor efectuate; întocmeşte şi transmite situaţiile privind raportarea acestora, conform prevederilor legale

PO.03.02.12

Avizarea contractelor de prestări servicii in care Agenţia are calitatea de prestator; ține evidența contractelor de prestări servicii; întocmește și ține evidența facturilor privind serviciile prestate de Agenție către terți, inclusiv pentru avansurile prevăzute în contractele de prestări servicii;

PO.03.02.13

Asigură constituirea și înregistrarea veniturilor proprii al Agenției; urmărește încasarea veniturilor proprii în termenele prevăzute în contracte sau alte titluri de creanță;

PO.03.02.14

Verificare şi avizarea ștatelor de plată a salariilor lunare;

 

PO.03.02.15

Verificarea şi avizarea declaraţiilor fiscale privind contribuţiile instituţiei la

bugetele asigurărilor sociale şi de sanatate, personalul Agentiei

precum si

fişele fiscale pentru

PO.03.02.16

Verificarea deconturilor de cheltuieli şi evidenţa acestora;

 

PO.03.02.17

Intocmirea documentelor necesare pentru plata, în numerar și/sau prin virament, a cheltuielilor ordonanţate;

PO.03.02.18

Intocmeşte documentaţia şi participă la licitaţiile valutare în vederea asigurării necesarului de valută pentru desfăşurarea acţiunilor internaţionale ale Agenţiei;

PO.03.02.19

Asigură gestionarea mijloacelor băneşti şi a altor valori în conformitate cu prevederile legale;

PO.03.02.20

Verifică și avizează zilnic registrele de casă; realizează controlul inopinat al mijloacelor bănești aflate în casierie, precum și a altor valori;

PO.03.02.21

Asigură plata, la termenele scadente sau legale, după caz, a facturilor, salariilor și a altor drepturi de natură salarială, a impozitelor și contribuțiilor aferente drepturilor salariale, a avansurilor spre decontare, în lei și în valută, precum și altele asemenea, în baza documentelor justificative de cheltuieli;

PO.03.02.22

Intocmește și avizează actele administrative privind accesul la resursele materiale și financiare, precum și la sistemul informatic financiar - contabil;

PO.03.02.23

Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale care privesc Agenţia, în conformitate cu prevederile legale în materie, precum şi prelucrarea, păstrarea și securitatea informațiilor înregistrate;

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 11 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

Activitate/

 

Descriere

 

Proces

 

PO.03.02.24

Intocmeşte evidenţa contabilă a materialelor, obiectelor de inventar şi a activelor fixe corporale şi necorporale; actualizează valorile contabile ale activelor fixe;

PO.03.02.25

Calculeaza și înregistrează amortizarea lunară pentru activele fixe din patrimoniul Agenției;

PO.03.02.26

Lunar, întocmeşte balanţele de verificare, analizează soldul conturilor din balanţe şi urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor;

PO.03.02.27

Asigură urmărirea și soluționarea debitorilor și creditorilor;

 

PO.03.02.28

Intocmeşte registrele contabile;

 

PO.03.02.29

Trimestrial, întocmeşte situaţia financiară a Agenţiei, o inaintează spre aprobare preşedintelui Agenţiei şi o transmite ordonatorului principal de credite, la termenul stabilit de acesta;

PO.03.02.30

Analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi contul de execuţie pe programe şi prezintă conducerii Agenţiei, la solicitarea acesteia, date şi informaţii privind execuţia bugetară;

PO.03.02.31

Organizează, participă şi controlează activitatea de inventariere anuală a patrimoniului Agenţiei, potrivit competențelor și responsabilităților ce decurg din lege, din actele administrative și din procedurile interne; avizează procesul verbal privind rezultatele inventarierii și asigură reflectarea rezultatelor inventarierii în bilanțul contabil și anexele la acesta;

PO.03.02.32

Furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a Agenţiei, la cererea conducerii instituției;

PO.03.02.33

Intocmeşte orice alte situaţii financiar contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Agenţiei, a ordonatorului principal de credite, a Ministerului Finanţelor Publice, a Curţii de Conturi, a altor ministere şi instituţii centrale;

PO.03.02.34

Certifică

realitatea,

regularitatea

și

legalitatea

cheltuielilor,

în

limitele

de

competență.

 

PO.03.02.35

Documentele financiar contabile se arhiveaza la DEAJRU.

 

Sistemul informatic

1. Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie sa asigure prelucrarea datelor înregistrate in contabilitate in conformitate cu normele

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 12 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

contabile aplicabile, controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice.

2. La elaborarea si adaptarea programelor informatice trebuie avute in vedere criteriile

minimale pentru programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila, potrivit

reglementarilor legale in vigoare.

3. Unităţile de informatica sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul

sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea si

realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

4. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in

orice moment a conţinutului registrelor, jurnalelor si altor documente financiar-contabile.

Exerciţiul financiar

1. Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile

financiare anuale si este de 12 luni.

2. Exerciţiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu excepţia

primului an de activitate, când acesta incepe la data înfiinţării instituţiei publice, potrivit legii.

9. Responsabilitati

Departamentul/

Presedinte

DEAJRU

Procesul

PO.03.02.01

Aprobare

Elaboreaza

PO.03.02.02

 

Elaboreaza

PO.03.02.03

 

Elaboreaza

PO.03.02.04

Aprobare

Elaboreaza

PO.03.02.05

Aprobare

Elaboreaza

PO.03.02.06

 

Elaboreaza

PO.03.02.07

 

Elaboreaza

PO.03.02.08

 

Elaboreaza

PO.03.02.09

 

Elaboreaza

PO.03.02.10

 

Elaboreaza

PO.03.02.11

 

Elaboreaza

PO.03.02.12

 

Elaboreaza

PO.03.02.13

 

Elaboreaza

PO.03.02.14

 

Elaboreaza

PO.03.02.15

 

Elaboreaza

PO.03.02.16

 

Elaboreaza

PO.03.02.17

 

Elaboreaza

PO.03.02.18

 

Elaboreaza

PO.03.02.19

 

Elaboreaza

PO.03.02.20

 

Elaboreaza

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 13 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

PO.03.02.21

 

Elaboreaza

PO.03.02.22

 

Elaboreaza/Avizare

PO.03.02.23

 

Elaboreaza

PO.03.02.24

 

Elaboreaza

PO.03.02.25

 

Elaboreaza

PO.03.02.26

 

Elaboreaza

PO.03.02.27

 

Elaboreaza

PO.03.02.28

 

Elaboreaza

PO.03.02.29

Aprobare

Elaboreaza

PO.03.02.30

 

Elaboreaza

PO.03.02.31

Aprobare

Elaboreaza

PO.03.02.32

 

Elaboreaza

PO.03.02.33

 

Elaboreaza

PO.03.02.34

 

Elaboreaza

PO.03.02.35

 

Arhiveaza

10. Formulare –anexe, inregistrari, arhivari

10.1. Instituţiile publice au obligaţia păstrării in arhiva lor a registrelor de

contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate.

10.2. Termenul de păstrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este

de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar in cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.

10.3. Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative si contabile se

face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 10.4. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire". Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil menţiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numărului si datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. 10. 5. Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legala pentru efectuarea înregistrărilor in contabilitate.

Numar

Denumire anexa

Emitent

Cine

Nr.

Difuzare

Arhivare

Alte

anexa

aproba

Ex

Loc/perioada

elemente

1

Plan de conturi

DEAJRU

Presedinte

2

DEAJRU

ARHIVA/permanent

 

2

Monografie

DEAJRU

Presedinte

2

DEAJRU

ARHIVA/permanent

 

contabila

3

Nomenclatorul formularelor financiar contabile

DEAJRU

Presedinte

2

DEAJRU

ARHIVA/permanent

 

13

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 14 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

ANEXA 1

Planul de conturi

PLANUL DE CONTURI

Cont

Tip

Analitice Denumire Cont

Grad

cont

sintetic

100

C

A

CONTURI DE CAPITALURI

1

10000

C

A

CAPITAL, REZERVE, FONDURI

2

1000000

C

FONDUL ACTIVELOR FIXE NECORPORALE

3

101

C

A

FONDUL ACTIVELOR FIXE NECORPORALE

1

10100

C

A

FONDUL ACTIVELOR FIXE NECORPORALE

2

1010000

C

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

3

102

C

A

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

1

10200

C

A

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

2

1020000

C

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL STATULUI

3

103

C

A

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL STATULUI

1

10300

C

A

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2

1030000

C

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

3

104

C

A

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1

10400

C

A

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2

1040000

C

FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC

3

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 15 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

DOMENIUL PRIVATA AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

105

C

A

REZERVE DIN REEVALUARE

1

10501

C

A

REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI

2

1050100

C

REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI

3

10502

C

A

REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR

2

1050200

C

REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR

3

10503

C

A

REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

2

1050300

C

REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

3

10504

C

A

REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

2

1050400

C

REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

3

10505

C

A

REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI

2

1050500

C

REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI

3

106

B

A

DIFERENTE DIN REEVALUARE SI DIFERENTE DE CURS AFERENTE DOBÂNZILOR ÎNCASATE/SAPARD

1

10600

B

A

DIFERENTE DIN REEVALUARE SI DIFERENTE DE CURS AFERENTE DOBÂNZILOR ÎNCASATE/SAPARD

2

1060000

B

DIFERENTE DIN REEVALUARE SI DIFERENTE DE CURS AFERENTE DOBÂNZILOR ÎNCASATE/SAPARD

3

117

B

A

REZULTATUL REPORTAT

1

11700

B

A

REZULTATUL REPORTAT

2

1170000

B

A

REZULTATUL REPORTAT

3

121

B

A

REZULTATUL PATRIMONIAL

1

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 16 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

12100

B

A

REZULTATUL PATRIMONIAL

2

1210000

B

REZULTATUL PATRIMONIAL

3

132

C

A

FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

1

13200

C

A

FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

2

1320000

C

FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

3

133

C

A

FONDUL DE REZERVA CONSTITUIT CONFORM LEGII NR. 95/2006

1

13300

C

A

FONDUL DE REZERVA CONSTITUIT CONFORM LEGII NR. 95/2006

2

1330000

C

FONDUL DE REZERVA CONSTITUIT CONFORM LEGII NR. 95/2006

3

139

C

A

ALTE FONDURI

1

13901

C

A

ALTE FONDURI

2

1390100

C

FOND DE DEZVOLTARE A SPITALULUI 3

151

C

A

PROVIZIOANE

1

15101

C

A

PROVIZIOANE SUB 1 AN

2

1510101

C

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI, PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE SUB 1 AN

3

1510102

C

PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR SUB 1 AN

3

1510103

C

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI

3

 

SALARIALE CÂSTIGATE ÎN INSTANTA AN

SUB 1

1510104

C

PROVIZIOANE PENTRU GARANTII CE VOR FI EXECUTATE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR GARANTATE SUB 1 AN

3

1510108

C

ALTE PROVIZIOANE SUB 1 AN 3

15102

C

A

PROVIZIOANE PESTE 1 AN

2

1510201

C

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI, PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE PESTE 1 AN

3

1510202

C

PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR PESTE 1 AN

3

1510203

C

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CÂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN

3

1510204

C

PROVIZIOANE PENTRU GARANTII CE VOR FI EXECUTATE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR GARANTATE PESTE 1 AN

3

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 17 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

1510208

C

ALTE PROVIZIOANE PESTE 1 AN

3

161

C

A

ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

1

16101

C

A

ÎMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

2

1610100

C

ÎMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

3

16102

C

A

ÎMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIILE VIITOARE

2

1610200

C

ÎMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIILE VIITOARE

3

162

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

1

16201

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

2

1620100

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

3

16202

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

2

1620200

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

3

163

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

1

16301

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL

2

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 18 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

CURENT

1630100

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

3

16302

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

2

1630200

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

3

164

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT

1

16401

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

2

1640100

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

3

16402

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

2

1640200

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

3

165

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT

1

16501

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

2

1650100

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

3

16502

C

A

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

2

1650200

C

ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

3

166

C

A

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITELOR BUGETARE

1

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 19 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

16601

C

A

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITELOR BUGETARE (PENTRU SUMELE CE URMEAZAA A FI PLATITE IN CURSUL EX.CURENT

2

1660101

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI IN EX CURENT

3

1660102

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI DE STAT DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI/EX CURENT

3

1660103

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ DIN CT CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX CURENT

3

1660104

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIG.SAOCIALE DE SANATATE DIN CT CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI /EX CURENT

3

16602

C

A

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITELOR BUGETARE (PENTRU SUMELE CE URMEAZAA A FI PLATITE IN CURSUL EX.VIITOARE

2

1660201

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CIN CONTUL CURENT GENERASL AL TREZORERIEI STATULUI IN EX VIITOARE

3

1660202

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI DE STAT DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI/EX VIITOARE

3

1660203

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ DIN CT CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX VIITOARE

3

1660204

C

SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIG.SOCIALE DE SANATATE DIN CT CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI /EX VIITOARE

3

167

C

A

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

1

16701

C

A

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EX CURENT

2

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 20 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

1670101

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIALA DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX .CURENT

3

1670102

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX.CURENT

3

1670103

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE/EX.CURENT

3

1670108

C

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG PRIMITE REZULTATE DIN RECLASIFICAREA CREDITELOR COMERCIALE IN IMPRUMUTURI/EX CURENT

3

1670109

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EX CURENT

3

16702

C

A

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EX VIITOARE

2

1670201

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIALA DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX VIITOARE

3

1670202

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX VIITOARE

3

1670203

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE /EX VIITOARE

3

1670208

C

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG PRIMITE REZULTATE DIN RECLASIFICAREA CREDITELOR COMERCIALE IN IMPRUMUTURI/EX VIITOARE

3

1670209

C

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EX VIITOARE

3

168

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE

1

16801

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR DIN EMIIUNI DE OBLIGA IUNI

2

1680100

C

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR DIN EMIIUNI DE OBLIGA IUNI

3

16802

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORIT.ADMIN.PUBLICE LOCALE

2

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 21 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

1680200

C

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORIT.ADMIN.PUBLICE LOCALE

3

16803

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORIT.PUBLICE LOCALE

2

1680300

C

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORIT.PUBLICE LOCALE

3

16804

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT

2

1680400

C

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT

3

16805

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT

2

1680500

C

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT

3

16807

C

A

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

2

1680701

C

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI

3

1680702

C

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZ.STATULUI

3

1680703

C

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE

3

1680708

C

DOBÂNZI AFERENTE CREDITELOR PE TERMEN LUNG PROVENITE DIN RECLASIFICAREA CREDITELOR COM IN IMPRUMUTURI

3

1680709

C

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - ALTELE

3

169

D

A

PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR

1

16901

D

A

PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX CURENT

2

1690100

D

PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX CURENT

3

16902

D

A

PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX.VIITOARE

2

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 22 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

1690200

D

PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX.VIITOARE

3

203

D

A

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

1

20300

D

A

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

2

2030000

D

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

3

205

D

A

CONCEIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE

1

20500

D

A

CONCEIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE

2

2050000

D

CONCEIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE

3

206

D

A

ÎNREGISTRARI ALE EVENIMENTELOR CULTURAL-SPORTIVE

1

20600

D

A

ÎNREGISTRARI ALE EVENIMENTELOR CULTURAL-SPORTIVE

2

2060000

D

ÎNREGISTRARI ALE EVENIMENTELOR CULTURAL-SPORTIVE

3

208

D

A

ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE

1

20801

D

A

PROGRAME INFORMATICE

2

2080100

D

PROGRAME INFORMATICE

3

20802

D

A

ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE

2

2080200

D

ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE

3

211

D

A

TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI

1

21101

D

A

TERENURI

2

2110100

D

TERENURI

3

21102

D

A

AMENAJARI LA TERENURI

2

2110200

D

AMENAJARI LA TERENURI

3

212

D

A

CONSTRUCTII

1

21200

D

A

CONSTRUCTII

2

2120000

D

CONSTRUCTII

3

213

D

A

INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII

1

21301

D

A

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)

2

2130100

D

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)

3

21302

D

A

APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE

2

2130200

D

APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE

3

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 23 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

21303

D

A

MIJLOACE DE TRANSPORT

2

2130300

D

MIJLOACE DE TRANSPORT

3

21304

D

A

ANIMALE SI PLANTATII

2

2130400

D

ANIMALE SI PLANTATII

3

214

D

A

MOBILIER, APARATURA BIROTICA , ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE,MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE

1

21400

D

A

MOBILIER, APARATURA BIROTICA , ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE,MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE

2

2140000

D

MOBILIER, APARATURA BIROTICA , ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE,MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE

3

215

D

A

ALTE ACTIVE ALE STATULUI

1

21500

D

A

ALTE ACTIVE ALE STATULUI

2

2150000

D

ALTE ACTIVE ALE STATULUI

3

231

D

A

ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE

1

23100

D

A

ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE

2

2310000

D

ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE

3

232

D

A

AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE

1

23200

D

A

AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE

2

2320000

D

AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE

3

233

D

A

ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE

1

23300

D

A

ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE

2

2330000

D

ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE

3

234

D

A

AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE NECORPORALE

1

23400

D

A

AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE NECORPORALE

2

2340000

D

AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE NECORPORALE

3

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 24 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

260

D

A

TITLURI DE PARTICIPARE

1

26001

D

A

TITLURI DE PARTICIPARE COTATE

2

2600100

D

TITLURI DE PARTICIPARE COTATE

3

26002

D

A

TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE

2

2600200

D

TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE

3

26003

D

A

ALTE PARTICIPATII

2

2600300

D

ALTE PARTICIPATII

3

265

D

A

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

1

26500

D

A

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

2

2650000

D

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

3

267

D

A

CREANTE IMOBILIZATE

1

26701

D

A

CREANTE IMOBILIZATE PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI ÎNCASATE ÎN CURSUL EX CURENT

2

2670101

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN FONDUL SPECIALA DE DEZVOLTARE AFLAT LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX CURENT

3

2670102

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN DISPONIBILITATILE CONTULUI CURENT AL TREZ STATULUI /EX CURENT

3

2670103

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE /EX CURENT

3

2670104

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN BUGET PENTRU SUMELE CE URMEAZAA A FI INCASATE IN EX CURENT

3

2670105

D

ÎMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN LUNG PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI INCASATE IN EX CURENT-ALTELE

3

2670108

D

ALTE CREANTE IMOBILIZATE (PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI ÎNCASATE ÎN EX.CURENT

3

26702

D

A

CREANTE IMOBILIZATE PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI ÎNCASATE ÎN CURSUL EX.VIITOARE

2

2670201

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE AFLAT LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX VIITOARE

3

2670202

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN DISPONIBILITATILE CONTULUI CURENT AL TREZ STATULUI /EX VIITOARE

3

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 25 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

2670203

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE PENTRU SUMELE INCASATE IN EX VIITOARE

3

2670204

D

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN BUGET PENTRU SUMELE INCASATE IN EX VIITOARE

3

2670205

D

ÎMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN LUNG PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI INCASATE IN EX VIITOARE-ALTELE

3

2670208

D

ALTE CREANTE IMOBILIZATE PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI ÎNCASATE ÎN EX.VIITOARE

3

26706

D

A

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG

2

2670601

D

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN FONDUL DE DEZVOLTARE LA DISP.GUVERNULUI

3

2670602

D

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

3

2670603

D

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE

3

2670604

D

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN BUGET

3

2670605

D

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG -ALTELE

3

2670609

D

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOBILIZATE

3

269

C

A

VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE

1

26901

C

A

VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - CURENTE

2

2690100

C

VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - CURENTE

3

26902

C

A

VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - NECURENTE

2

2690200

C

VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - NECURENTE

3

280

C

A

AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE

1

28003

C

A

AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

2

AGENTIA

NATIONALA

ANTI-DOPING

Directia Economica, Administrativ, Juridic si resurse Uamne

Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si conducerea contabilitatii

Ediţia: 1

Revizia: -1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 26 din 94

Nr .Exemplare nr.:2

2800300

C

AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE

3

 

DEZVOLTARE

28005

C

A

AMORTIZAREA CONCEIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR

2

 

COMERCIALE,DREPTURILOR SI ACTIVELOR

SIMILARE

2800500

C

AMORTIZAREA CONCEIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR

3

 

COMERCIALE,DREPTURILOR SI ACTIVELOR

SIMILARE

28008

C

A

AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE

2

 

NECORPORALE

2800800

C

AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE

3

 

NECORPORALE

281

C

A

AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE

1

 

CORPORALE

28101

C

A

AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI

2

2810100

C

AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI

3

28102

C

A

AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

2

2810200

C

AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

3

28103

C

A

AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE,

2

 

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR

SI

PLANTATIILOR

2810300

C

AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR

3

 

SI

PLANTATIILOR

28104

C

A

AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTI

2

 

A

VAL.UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR

ACTIVE FIXE CORPORALE

 

2810400

C

AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTI

3

 

A

VAL.UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR

ACTIVE FIXE CORPORALE

 

290

C

A

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE NECORPORALE

1

29004

C

A

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

2

2900400

C

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

3

29005

C

A

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE ,DREPTURILOR SI ACTIV.SIMILARE

2