Sunteți pe pagina 1din 8

Propunător: Ceban Silvia

Liceul Teoretic „ Gheorghe Asachi”

Grad didactic: doi


Clasa: I –a F

Disciplina: Educaţie plastică

Tema plastică: Culori primare, culori binare

Subiectul lecţiei: „”Pomul de Crăciun ”

Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor .

Competenţa specifică:

Valorificarea elementelor de limbaj plastic în exprimarea artistico-plastică.

Subcompetenţe:

1.1. Să mînuiască la nivel elementar, instrumentele de lucru.

1.2. Să efectuieze operaţii plastice simple cu instrumente, materiale şi suporturi variate.

2.1.Să identifice culorile în natură, obiecte, opere de artă, etc.

Obiective operaţionale:

O1-să numească culorile spectrului;

O2-să recunoască şi să denumească culorile primare/binare

O3-să obţină culori binare din amestecul culorilor primare;

O5-să folosească materiale şi instrumente de lucru adecvate temei şi subiectului lecţiei;

O6-să creeze, dirijat de învăţător, un spaţiu plastic conform subiectului lecţiei.


Strategia didactică:

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, dialogul dirijat, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire
elemente de problematizare;

b) Mijloace de instruire: planşă „Steaua culorilor”, cartonaşe colorate, diferite

planşe reprezentând culorile primare şi binare (prezentarea lor, obţinere etc.),

text literar „Povestea culorilor”;

c)Tipuri de activitate cu elevii : activitate frontală,, activitate independentă;

d)Material bibliografic: 1.Teodora Hubenco, Arta plastică în clasele primare,ghid metodologic, Ed.Prut Internaţional,2000.

2.O.Tricolici , M. Braghiş, Proiecte didactice la educaţia artistico-plastică, Tehnici de lucru, clasa I,

Ed.Interprut, Chişinău, 2008.

3.A. Ghicu, T. Lenţa, Educaţia plastică în clasa I-a, Ed. Cartdidact SRL, Chişinău, 2007

e)Resurse de timp : 45 minute


Etapele Obiective Activităţi de învăţare învăţător-elev Metode şi Forme de Mijloace de Resurse Metode de
Lecţiei Operaţion procedee organizar instruire evaluare
ale e
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Salutul conversaţia observarea


Momen Pregătirea materialelor necesare, ordinea şi umane sistematică
-tul disciplina necesară desfăşurării orei.
Organi-
zatoric

2.Reactu -Despre ce am vorbit la lecţiile precedente de arta aprecieri


alizarea plastică ? verbale
Structu- - Despre linii, puncte, modalităţi de obţinere
rilor a lor .
anterioar
e

3.Preze Captarea atenţiei


ntarea „Povestea culorilor” ( Anexa 1). Dialogul Frontal Fişa cu Materiale Aprecieri
optimă Voi purta un dialog cu elevii: ghidat textul verbale
a noului umane
- Care erau prinţesele care au plecat pe Pămînt?
Conţinu
t - Ce a făcut mama lor pentru a le aduce în
Împărăţia Cerului?
- Ce zîne au apărut din contopirea lacrimilor
zînelor?

Lucrul în În perechi
perechi
Descoperirea subiectului lecţiei
Calculaţi Fişe pentru
lucrul în
3 +3 – 2 = 5+4–8= perechi Evaluarea
8 - 3 +5 = 10 – 5 – 2 = Problematic secvenţială
9 – 2 +2 = 6+2–3= -zarea
10 – 3 -1 = 10 – 2 – 1 =
6 -2 -2 = 3 +3+3=
8–3–1= 8 -2 + 4 =
1+7–4 =

Ordonaţi descrescător /// crescator


numerele obţinute apoi întoarceţi fişele
şi veţi obţine cuvintele prin care se denumesc în
ed.plastică grupurile de culori ..

Primare Binare
10 9 8 6 5 4 2 1 3 5 7 9 10

Anunţarea obiectivelor

Azi la lecţie - vom descoperi


-vom coopera
- vom exersa
- vom crea
-vom recunoaste
CULORI PRIMARE Frontal
Demonstra Ecran
4.Dirija Tia
rea Explicaţia
învăţării

-Unde aţi întîlnit culorile primare luate


împreună?

problematiz
O6-să area
creeze, brainstormi
dirijat de ng-ul
învăţător,  Culorile drapelului ţării noastre.

un spaţiu
plastic  Culorile jucăriilor de pe brăduţul nostru.
-Vă propun să exersăm obţinerea culorilor exerciţiul
conform Frontal
binare.
subiectului Individual
lecţiei. Galben Fişe pentru
exersare
=
Roşu Acuarela
observaţia Pensule
Galben Foi de
album
O3-să
= învăţarea
obţină Albastru
culori prin
binare din Roşu descoperire
amestecul
culorilor =
analiza
primare; Albastru
sinteza

O1-să Steaua culorilor ROGVAIV (Anexa 2 )


Planşa
numească « Steaua
culorile culorilor »
spectrului

5.Cnso- O5-să Lucrul în


lidarea folosească Să verificăm cunoştinţele obţinute prin desen grup
materiei materiale
şi Nu uitaţi să folosiţi atît culori primare cît şi
şi
formarea binare. Foi A3 Umane
capacită- instrument Încercaţi pe parcursul desenării să alcătuiţi o Album materiale
ţilor e de lucru poezie în baza desenului vostru Acuarlă
adecvate pensule
temei şi Desen
subiectului
lecţiei; “Pomul de Crăciun”
O6-să
Imagini-cheie
creeze,  Brad
dirijat de  Globuleţe
învăţător,  Cadouri
un spaţiu  Jucării
plastic
conform
subiectului
lecţiei.

6.Evalu Expoziţia
a-rea Expunerea şi comentarea lucrărilor Turul umane Aprecieri
galeriei Lucrul în cu
, grup calificative

Aprecieri
verbale

7.Bilanţ -De ceculoare v-a fost dispoziţia azi la lecţie Argumentul Indivi- Sabloane cu Materiale Autoevalu
ul Argumentaţi prin plasarea steluţei-şablon dual globuleţe umane area
lecţiei. pe fişa acelei culori. frontal colorate
Concluz
ii
8.Tema De realizat individual un desen « Pomul de
pentru Crăciun »
acasă De alcătuit o poezie pe baza desenului.