Sunteți pe pagina 1din 28

MATEMATICĂ - clasa a IV-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Semestrul I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULAREA CUNOȘTINȚELOR DIN CLASA A III-A
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6 (5 + 1 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S I, S II
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat – 3.1,3.2
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări – 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tențe ore Data instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Numere naturale 1.1,1.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea, rotunjirea 2 Resurse ● observare
de la 0 la10 000; 2.1, 2.2, numerelor naturale 0 – 1000; ore 12, 13 materiale: sistematică
adunarea și 2.3, 2.4, ● exerciții și probleme cu adunări și scăderi în concentrul Sept. Fișe de lucru, ● evaluare
2.5,5.1,
scăderea în 0- 10 000, cu și fără trecere peste ordin; manualul orală
5.2
concentrul ● exerciții- joc de reactualizare a efectuării înmulţilor în tipărit/digital, ● temă de
0- 10 000; concentrul 0 -10 000 şi împărţirlor în concentrul 0-100 ; numărătoarea lucru în clasă
înmulţirea ● exerciţii de aflare a numărului necunoscut într-o relaţie de de ● interevaluare
în tipul: ? +/ - a=b; ? x/ : a=b poziționare, ●autoevaluare
concentrul ● rezolvarea și compunerea de probleme computer,
0 -10 000 ; ● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o
împărţirea în reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de
concentrul 0-100; probleme; Resurse
fracţii; probleme ● rezolvarea de probleme prin mai multe metode procedurale:
1.Amintiri din Metode:
vacanţă conversaţia,
explicaţia,
manual pag. 6-7 exerciţiul,
munca
2. Figuri și corpuri 3.1,3.2, ● descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu alte 2 ore 14,15 independentă, ● observare
4.1, 4.2, Sept.
1
geometrice; 5.1 obiecte jocul sistematică
măsurări – ● sesizarea simetriei figurilor geometrice didactic ● evaluare
lungime, ● identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, Organizare: orală
capacitate, masă, dreptunghi, cerc activitate ● temă de
timp, bani ● recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor frontală, lucru în clasă
2.Labirintul cu corpuri din mediul apropiat individuală şi ● interevaluare
surprize ● recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat pe grupe ●autoevaluare
(cub, cuboid, sferă, cilindru, con)
● ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii / masei lor;
● identificarea unor instrumente de măsurare a timpului:
● înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după
criterii variate (durată, momentul începerii etc.);
manual pag. 8 ● calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un
interval dat;

3. 3.EVALUARE INIȚIALĂ 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: 2 ore 19, 20 Resurse ● evaluare
Ce ştiu? Cât 2.1, 2.2, ● Adunarea și scăderea cu și fără trecere peste ordin, în Sept. materiale: scrisă
ştiu?Cum ştiu? 2.3, 2.5 concentrul 0 – 10 000 Fișe de
3.1,3.2
● Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 evaluare
4.1, 4.2 – 10 000, respective 0-100;
5.1, 5.2, ● recunoașterea și folosirea terminologiei specifice
5.3 corespunzătoare celor patru operații matematice (termeni,
factori, ….de ….ori mai mult etc);
● rezolvarea de probleme cu cele patru operații;
● recunoașterea figurilor și corpurilor geometrice;
manual pag. 9 ● recunoașterea instrumentelor de măsură potrivite pentru
măsurarea masei/volumului/lungimii/ timpului
● rezolvarea de probleme folosind date obținute din măsurări

2
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8 (6 + 2 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S II, S III, S IV
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule-2.1, 2.2,2.3
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Numere naturale 1.1,1.2, ● exerciţii – joc de reprezentare a numerelor punând în o ● Resurse ● observare
21
de la 0 la 10 000- 2.1 evidenţă sistemul poziţional de scriere; oră sept. materiale: sistematică
formare, citire, ● exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10000 cu Fișe de lucru, ● evaluare
scriere, cifre/litere manualul orală
comparare,ordona ● exerciţii de identificare, într-un număr, a cifrei unităţilor / tipărit/digital, ● temă de
re, rotunjire zecilor / sutelor / miilor planșă, lucru în clasă
● exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în numărătoarea ●autoevaluare
din mii, sute, zeci şi unităţi de
● exerciţii de numărare cu pas dat «înainte şi înapoi», din 1 în poziționare,
1, din 2 în 2, din 5 în 5 în concentrul 0 – 10000, cu precizarea computer,
limitelor intervalului (de la ...până la.., mai mic decât ... dar videoproiector
mai mare decât ...)
● exerciţii de identificare a unor numere mai mici decât
10 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date ● Resurse
● exerciţii de identificare a regulii de construcție a unui șir; procedurale:
exerciţii de completare a unor șiruri de numere Metode:
● compararea şi ordonarea numerelor mai mici decât 10 000 conversaţia,
folosind numărătoarea poziţională sau reprezentări explicaţia,
● exerciţii de completare a şirurilor date cu numere exerciţiul,
corespunzătoare; problematiza-
manual pag. 10-11 ● exerciţii de scriere a vecinilor numerelor date în concentrul rea, munca
0 – 10000; independentă,
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) în compararea jocul

3
numerelor didactic
● exerciţii de identificare a succesorului şi/sau a Organizare:
predecesorului unui număr activitate
● ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai frontală,
mici sau egale cu 10 000 individuală şi
● compararea şi ordonarea numerelor mai mici decât 10 000 pe grupe
folosind numărătoarea poziţională sau reprezentări
● exerciţii de completare a şirurilor date cu numere
corespunzătoare;
● exerciţii de scriere a vecinilor numerelor date în concentrul
0 – 10000;
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) în compararea
numerelor
● exerciţii de identificare a succesorului şi/sau a
predecesorului unui număr
● ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai
mici sau egale cu 10 000
22
2. Numere naturale 1.1,1.2,2. ● exerciţii – joc de reprezentare a numerelor punând în o sept. ● observare
de la 0 la 2, 2.3, evidenţă sistemul poziţional de scriere; oră sistematică
1 000 000- 5.1, 5.2 ● exerciţii de trecere de la o formă de reprezentare la alta; ● evaluare
formare, citire, ● exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 1 000 000 orală
scriere cu cifre/litere ●autoevaluare
● exerciţii – joc de reprezentare prin obiecte sau desen a
unui număr din concentrul 0 – 1 000 000
● exerciţii de identificare, într-un număr, a cifrei unităţilor /
zecilor / sutelor / miilor /zecilor de mii /sutelor de mnii
● exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în
sute de mii, zeci de mii, mii,sute, zeci şi unităţi
● exerciţii de numărare cu pas dat «înainte şi înapoi», din 1 în
1, din 2 în 2, din 5 în 5 în concentrul 0 – 10000, cu precizarea
limitelor intervalului (de la ...până la.., mai mic decât ... dar
mai mare decât ...)
● exerciţii de identificare a unor numere mai mici decât
4
1 000 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date; ● Resurse
manual pag. 12-13 ● exerciţii de identificare a regulii de construcție a unui șir; materiale:
exerciţii de completare a unor șiruri de numere Fișe de lucru,
manualul
3. Compararea, 1.1,1.2,2. ● compararea şi ordonarea numerelor mai mici decât 2 26, 27 tipărit/digital, ● observare
ordonarea, 2, 2.3, 1 000 000 folosind numărătoarea poziţională sau ore Sept. sistematică
rotunjirea 5.1 reprezentări numărătoarea ● evaluare
numerelor ● exerciţii de comparare a unor numere mai mici sau egale cu de orală
naturale cuprinse 1 000 000 utilizând algoritmul de comparare poziționare, ● temă de
între ● exerciţii de completare a şirurilor date cu numere computer, lucru în clasă
0 - 1 000 000 corespunzătoare; videoproiector ●autoevaluare
● exerciţii de scriere a vecinilor numerelor date în concentrul
0 – 1 000 000;
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) în compararea ● Resurse
numerelor cu ajutorul unor exemple concrete şi a unor procedurale:
reprezentări grafice Metode:
● exerciţii de identificare a succesorului şi/sau a conversaţia,
manual pag. 14-15 predecesorului unui număr explicaţia,
● ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai exerciţiul,
mici sau egale cu 1 000 000 problematiza-
● determinarea unor numere care să respecte condiţii date rea, munca
(mai mic decât ..., mai mare sau egal cu ... etc.) independentă,
● extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza jocul
unor criterii date didactic
● exerciţii de aproximare la mii, sute, zeci și unități a Organizare:
numerelor date; activitate
● exerciţii de scriere a numerelor cu cifre sau cu litere; frontală,
● exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor de la 0 la individuală şi
1 000 000 pe grupe
● exerciţii de completare a casetelor cu cifre
corespunzătoare pentru a obţine relaţii adevărate;
● ex. de reprezentare grafică pe axa numerelor
● exerciţii de rotunjire/aproximare a numerelor în contexte

5
similare unor situaţii din viaţa cotidiană
28, 29
4. Scrierea numerelor 1.1,1.2,2. ● exerciţii de scriere şi citire a numerelor folosind cifrele 2 sept ● Resurse ● observare
cu cifrele romane I, 2, 2.3, romane I, V, X, L, C, D, M ore materiale: sistematică
V, X, L, C, D, M 5.1 ● exerciţii de realizare a corespondenței între numere scrise Fișe de lucru, ● evaluare
cu cifre arabe/romane manualul orală
● exerciţii de utilizare a cifrelor romane în situaţii uzuale tipărit/digital, ● temă de
(de exemplu, scrierea cu cifre romane a unor numerale planșă, lucru în clasă
ordinale) computer, ● interevaluare
● exerciţii de identificare a regulii de construcție a unui șir; videoproiector ●autoevaluare
exerciţii de completare a unor șiruri de numere scrise cu cifre ,film didactic,
romane bețișoare,
manual pag. 16-17 ● ordonarea crescătoare/descrescătoare a a unor numere jetoane cu
scrise cu cifrele romane cifrele romane
● exerciţii de identificare a unor numere scrise cu cifrele
romane , care îndeplinesc condiţii date
5. Să repetăm ce am 1.1, Scrierea, citirea, compararea, ordonarea,rotunjirea o 3 oct. ● Resurse ● observare
învățat 1.2,2.1, numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 oră materiale: sistematică
2.2, 2.3, Formarea, scrierea, citirea numerelor cu cifre romane manualul ● evaluare
manual pag. 18 5.1, 5.2 (I, V, X, L, C, D, M) tipărit/digital, orală
●autoevaluare

6. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1, Itemii probei de evaluare vizează: o 4 oct ● Resurse ● evaluare
Cum știu? 1.2,2.1, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea numerelor oră materiale: scrisă
2.2, 2.3, naturale 0 – 1 000 000; Fișe de
5.1, 5.2 ● rotunjirea/aproximarea numerelor în contexte similare evaluare
unor situaţii din viaţa cotidiană
manual pag. 19 ● exerciţii de utilizare a cifrelor romane în situaţii uzuale

6
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 1 000 000

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 11 (9 + 2 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S IV, S V, S VI
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule -2.1, 2.4,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Adunarea și 1.1,1.2, ● descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, 2 5, 6 Resurse ● observare
scăderea în 2.1, 2.4, utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere și cu trecere ore Oct. materiale: sistematică
concentrul 5.1, 5.2, peste ordin manualul ● evaluare
0 – 10 000. 5.3 ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere tipărit/digital, orală
Proprietățile peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând ● temă de
adunării algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile computer, lucru în clasă
operaţiilor minicalculator, ●autoevaluare
● efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de imagini
scădere sugestive
● exerciţii de utilizare a proprietăţilor adunării în calcule pentru
(comutativitate, asociativitate, element neutru) rezolvare de
● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul probleme
0 – 10 000, fără efectuarea lui
● exerciţii de folosire a unor tehnici de calcul rapid
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de numere etc.)
● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei Resurse
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii procedurale:
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea Metode:
rezultatelor unor operaţii aritmetice conversația
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete, euristică,
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene, demonstrația,
scheme, exerciţii, grafice, tabele explicaţia,
● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme exerciţiul,

7
manual pag. 20-21 ● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile munca
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate (a independentă,
dat, a primit) jocul
2. Aflarea termenului 1.1,1.2, ● exerciții de efectuare a probei operaţiei de adunare, o 10 didactic ● observare
necunoscut – 2.1, 2.4, respectiv de scădere oră Oct. Organizare: sistematică
metoda balanței, 5.1, 5.2, ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei activitate ● evaluare
metoda mersului 5.3 , metoda mersului invers sau prin efectuarea probei adunării/ frontală, orală
invers scăderii activitate pe ● temă de
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete, grupe, lucru în clasă
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene, activitate în ●autoevaluare
scheme, exerciţii, grafice, tabele perechi
● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune
în limbaj matematic
● exerciţii de utilizare a proprietăţilor adunării în calcule
(comutativitate, asociativitate, element neutru)
● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul
0 – 10 000, fără efectuarea lui
● exerciţii de utilizare a calculatorului pentru verificarea
rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor
● exerciţii de folosire a unor tehnici de calcul rapid
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de numere etc.)
● transformarea problemelor de adunare în probleme de
scădere şi invers
● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune
manual pag. 22-23 în limbaj matematic
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme
3. Adunarea și 1.1,1.2, ● efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste ordin, cu 2 11, 12 Resurse ● observare
scăderea în 2.1, 2.4, numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de ore Oct. materiale: sistematică
concentrul 5.1, 5.2, calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor manualul ● evaluare
0 - 1 000 000, fără 5.3 ● exerciţii de utilizare a proprietăţilor adunării în calcule tipărit/digital, orală
trecere peste ordin (comutativitate, asociativitate, element neutru) ●autoevaluare
● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul computer, ● observare
8
0 – 1 000 000, fără efectuarea lui minicalculator, sistematică
● exerciţii de utilizare a calculatorului pentru verificarea ● evaluare
rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor Resurse orală
manual pag. 24-25 ● exerciţii de folosire a unor tehnici de calcul rapid procedurale: ●autoevaluare
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de numere etc.) Metode:
exerciţiul, jocul
4. Adunarea și 1.1,1.2, ● exerciţii de utilizare a proprietăţilor adunării în calcule 2 13,17 didactic ● observare
scăderea în 2.1, 2.4, (comutativitate, asociativitate, element neutru) ore Oct. Organizare: sistematică
concentrul 5.1, 5.2, ● estimarea rezultatului unui calcul din concentrul activitate ● temă de
0 - 1 000 000, cu 5.3 0 – 1 000 000, fără efectuarea lui frontală, lucru în clasă
trecere peste ordin ● exerciţii de utilizare a calculatorului pentru verificarea activitate în
rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor perechi
● exerciţii de folosire a unor tehnici de calcul rapid
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de numere etc.)
● transformarea problemelor de adunare în probleme de
scădere şi invers
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete,
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene,
scheme, exerciţii, grafice, tabele
● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune
manual pag. 26-27 în limbaj matematic
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme

9
5. Ordinea efectuării 1.1,1.2, ● efectuarea de exerciţii care conţin adunări, scăderi, fără şi o Resurse ● observare
operaţiilor şi 2.1, 2.4, cu paranteze rotunde și pătrate oră 18 materiale: sistematică
folosirea 5.1, 5.2, ● completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor Oct. manualul ● evaluare
parantezelor 5.3 corespunzătoare pentru a obţine rezultate date tipărit/digital, orală
rotunde și pătrate ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără ●autoevaluare
paranteze ), corespunzătoare rezolvării unei probleme imagini
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice sugestive
date pentru
manual pag. 28-29 ● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii rezolvare de
numerice cu paranteze , pentru a obţine rezultate diferite probleme

o 19 Resurse
6. Probleme ● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile oră Oct.
manual pag.30-31 problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate (a procedurale :
dat, a primit, a distribuit în mod egal etc.) Metode :
● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, exerciţiul, jocul
numere sau reprezentări grafice didactic
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare Organizare :
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată activitate
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o frontală,
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de activitate în
probleme perechi
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode
● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune
în limbaj matematic
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme
● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea
datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor
care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete,
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene,
scheme, exerciţii, grafice, tabele
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o

10
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează
operaţii
7. Să repetăm ce am 1.1,1.2, ● Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la o 20 oct. ● Resurse ● observare
învățat 2.1, 2.4, 0 la 1 000 000, fără și cu trecere peste ordin – proba oră materiale: sistematică
5.1, 5.2, adunării, proba scăderii, aflarea termenului necunoscut, manualul ● interevaluare
5.3 probleme de adunare și scădere, ordinea efectuării tipărit/digital,
manual pag. 32 operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde și pătrate

8. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o 24 oct ● Resurse ● evaluare
Cum știu? 2.1, 2.4, ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu oră materiale: scrisă
5.1, 5.2, numere în concentrul 0 – 1 000 000 Fișe de
5.3 ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, evaluare
metoda mersului invers sau prin efectuarea probei adunării/
scăderii
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea
rezultatelor unor operaţii aritmetice
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
manual pag. 33 efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme

11
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-1 000 000

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 11 (10 + 1 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S VII, S VIII, S IX
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Înmulţirea în 2.5,5.1, ● exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: factor, 2 25,26 Resurse ● observare
concentrul 5.2 , 5.3 produs; ore oct materiale: sistematică
0-10 000. ● scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori manualul ● evaluare
Proprietăţile ● exerciţii de identificare a cuvintelor/sintagmelor, în tipărit/digital, orală
înmulţirii enunţurile problemelor, care sugerează operaţiile de ●autoevaluare
înmulțire minicalculator,
● exerciții de reprezentare a unui număr natural ca produs de scheme
2 sau 3 factori și ca sumă de 2 sau 3 termeni egali numerice,
● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o planșe,
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică dată scheme care
● exerciţii de grupare convenabilă a factorilor ; ilustrează
● exerciţii de comparare a produselor ; relația dintre
● exerciţii de îmulțire a unui număr cu o sumă datele
● exerciţii de scriere a unei sume de produse ca produs al numerice ale
unei sume cu un număr problemei
● exerciţii de folosire a proprietăților înmulțirii pentru Resurse
verificarea rezultatelor unei expresii matematice procedurale:
manual pag. 34-35 ● exerciţii de efectuare a calculului scris Metode:
exerciţiul,
munca
independentă,
2. Înmulţirea cu 10, 2.2, 2.5, ● exerciţii de recunoaştere a contextelor care presupun o 27 oct jocul didactic ● observare
100, 1000 5.1, 5.2, efectuarea unor înmulţiri cu 10, 100, 1 000 oră Organizare: sistematică

12
5.3 ● exerciţii de recunoaştere a produselor unor înmulțiri, în activitate
care unul din factori este 10 , 100 sau 1000 frontală, ● temă de
● scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori, din activitate în lucru în clasă
care unul să fie 10 / 100 /1 000 perechi, munca ●autoevaluare
manual pag. 36 ● rezolvarea de exerciţii şi probleme care presupun operaţii independentă
de înmulţire
●estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul,
fără efectuarea acestuia
3. Înmulțirea unui 2.5, ● exerciţii de efectuare a înmulţirii cu un număr de o cifră, cu o 7 nov Resurse ● evaluare
număr de o cifră cu 5.1, 5.2, aplicarea algoritmului de calcul; oră materiale: orală
un nr. de mai 5.3 ● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor” manualul ● temă de
multe cifre realizaţi în efectuarea înmulţirii; tipărit/digital, lucru în clasă
● exerciţii de grupare convenabilă a factorilor, în vederea
dobândirii deprinderii de calcul rapid; Computer,
● exerciţii de verificare a rezultatelor prin descompunerea videoproiector,
manual pag. 37 lor în sumă de produse minicalculator
● exerciţii de observare a efectuării calculului scris pentru
cazurile particulare de înmulțire (un factor se termină cu Resurse
zerouri; un factor conține 0 în interior) procedurale:
4. Înmulțirea unui 2.5, ● exerciţii de efectuare a înmulţirii cu și fără trecere peste o 8 nov Metode: ● evaluare
număr de două 5.1, 5.2, ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; oră exerciţiul, orală
cifre cu un nr. de 5.3 ● exerciţii de verificare a rezultatelor prin descompunerea conversația, ● temă de
mai multe cifre lor în sumă de produse explicația, lucru în clasă
● utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule munca
● estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul independentă
fără efectuarea acestuia Organizare:
● utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor activitate
unor operaţii de înmulţire frontală,
● exerciţii de alegere a variantei convenabile de așezare a activitate în
factorilor, atunci când unul dintre factori se termină cu perechi,
manual pag.38-39 zerouri independentă
● rezolvarea de probleme care presupun operaţii de
înmulţire

13
● exerciţii de observare a efectuării calculului scris pentru
cazurile particulare de înmulțire (unul/ambii factori se
termină cu zerouri; un factor conține 0 în interior)
5. Înmulțirea unui 2.5, ● exerciţii de efectuare a înmulţirii cu și fără trecere peste o 9 nov ● observare
număr de 3 cifre 5.1, 5.2, ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; oră sistematică
cu un nr de 3 sau 4 5.3 ● exerciţii de verificare a produselor prin calcul scris, cu ● evaluare
cifre inversarea locului factorilor orală
● exerciţii de verificare a rezultatelor prin descompunerea ● temă de
lor în sumă de produse lucru în clasă
● utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule ●
● exerciţii de completare a cifrelor lipsă și reconstituire a interevaluare
variantelor de calcul scris ●autoevaluare
● exerciţii de alegere a variantei convenabile de așezare a
factorilor, atunci când unul dintre factori se termină cu
manual pag.40-41 zerouri
● rezolvarea de probleme care presupun operaţii de
înmulţire
● exerciţii de observare a efectuării calculului scris pentru
cazurile particulare de înmulțire (unul/ambii factori se
termină cu zerouri; factorii conțin 0 în interior)
6 Probleme cu 1.1,1.2, ● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea o 10 Resurse ● temă de
operații de 2.5,5.1, datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor oră nov materiale: lucru în clasă
înmulțire 5.2, 5.3 care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. manualul ●
● transformarea problemelor de înmulţire în probleme de tipărit/digital, interevaluare
împărţire şi invers ●autoevaluare
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete, scheme care
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene, ilustrează
scheme, exerciţii, grafice, tabele relația dintre
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o datele
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează numerice ale
operaţii problemei
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informaţii Resurse
date/culese procedurale:

14
● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile Metode:
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate (de exerciţiul,
…ori mai mult, îndoit, triplu etc.) munca
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independentă ,
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată jocul didactic
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o Organizare:
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de activitate
probleme frontală,
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode activitate în
manual pag. 42-43 ● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune perechi,
în limbaj matematic independentă
7. Ordinea efectuării 1.1,1.2 ● efectuarea de exerciţii care conţin adunări, o ● temă de
operaţiilor şi 2.5, scăderi,înmulțiri, fără şi cu paranteze rotunde/pătrate oră 14 nov lucru în clasă
folosirea 5.1, 5.2, ● completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor ●
parantezelor 5.3 corespunzătoare pentru a obţine rezultate date interevaluare
rotunde și pătrate ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără ●autoevaluare
paranteze ), corespunzătoare rezolvării unei probleme
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice
date
manual pag.44-45 ●identificarea rolului parantezelor rotunde şi a celor pătrate
asupra rezultatului final al unui exerciţiu
● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii
numerice cu paranteze , pentru a obţine rezultate diferite
8. Să repetăm ce am 1.1,1.2 ● exerciţii de efectuare a calculului scris; exerciţii de folosire o ● Resurse ●
învățat 2.5, a proprietăților înmulțirii; exerciţii de verificare a produselor oră 15 materiale: interevaluare
5.1, 5.2, prin metodele studiate nov manualul ●autoevaluare
5.3 ● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea efectuării tipărit/digital,
operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde și pătrate;
manual pag. 46 ● probleme cu operații de înmulțire

9. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: 2 ore 16,17 ● Resurse ● evaluare
Cum știu? 2.5, ● efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, în nov materiale: scrisă
5.1, 5.2, concentrul 0 – 1 000 000 Fișe de

15
5.3 ● efectuarea probei operației de înmulțire prin adunare evaluare
repetată, descompunerea rezultatului în sumă de produse sau
inversarea factorilor în calculul scris;
● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor
produse;
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
manual pag. 47 înmulțire
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0- 100

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 15 (12 + 3 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S X, XI, XII, XIII
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Împărțirea dedusă 1.1,1.2, ● exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: deîmpărțit, o Resurse ● observare
din tabla înmulțirii 2.5, împărțitor, cât; oră 21 materiale: sistematică
● rezolvarea de împărțiri folosind tabla înmulţirii; nov manualul ● evaluare
● scrierea unui număr ca rezultat al unei operații de tipărit/digital, orală
împărțire; ● temă de
● exerciţii de identificare a cuvintelor/sintagmelor, în computer, lucru în clasă
enunţurile problemelor, care sugerează operaţiile de videoproiector, ●autoevaluare
împărțire; bețișoare,
● verificarea cu ajutorul reprezentărilor simbolice a planșe
rezultatelor operaţiilor de împărțire; Resurse
● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o procedurale:

16
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică data Metode:
● exerciţii de aflare a factorului necunoscut prin relație cu exerciţiul,
manual pag. 48 operația inversă; munca
● exerciţii de verificare a câturilor/produselor prin independentă ,
procedeele învățate; jocul didactic
2. Împărțirea unui nr. 1.1,1.2, ● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o o Organizare: ● observare
de două cifre la un 2.5, reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică data oră 22 activitate sistematică
nr de o cifră, cu ● exerciţii de aflare a factorului necunoscut prin relație cu nov frontală, ● evaluare
rest 0 operația inversă; activitate în orală
● exerciţii de efectuare a împărțirii la un număr de o cifră, cu perechi, ● temă de
aplicarea algoritmului de calcul; independentă lucru în clasă
manual pag.49-50 ● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor” ●autoevaluare
realizaţi în efectuarea împărțirii;
● exerciții de folosire a proprietăților operației de împărțire
pentru verificarea rezultatelor;
● exerciţii de verificare a câturilor/produselor prin
procedeele învățate;

3. Împărțirea unui nr. 1.1,1.2, ● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o o


de cel mult două 2.5,5.1, reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică data oră 23
cifre la un nr. de o 5.2, 5.3 ● exerciţii de efectuare a împărțirii la un număr de o cifră, cu nov
cifră, cu rest diferit rest diferit de 0, cu aplicarea algoritmului de calcul;
de 0 ● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor”
realizaţi în efectuarea împărțirii;
manual pag.51-53 ● exerciții de efectuare a probei operației de împărțire cu
rest diferit de 0;
● exerciții de observare a condiției restului prin folosirea
reprezentărilor schematice

4. Împărțirea când ● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o o


deîmpărțitul și reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică data oră 24
împărțitorul au ● exerciţii de efectuare a împărțirii la un număr de o cifră, cu nov
17
două cifre rest diferit de 0, cu aplicarea algoritmului de calcul;
manual pag.54 ● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor”
realizaţi în efectuarea împărțirii;
● exerciții de efectuare a probei operației de împărțire cu
rest diferit de 0;
● exerciții de observare a condiției restului prin folosirea
reprezentărilor schematice
● exerciții de estimare a câtului prin rotunjjirea
deîmpărțitului și împărțitorului
5. Probleme cu 1.1,1.2, ● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea o Resurse ● observare
operații de 2.5, 5.1, datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor oră 28 materiale: sistematică
împărțire 5.2, 5.3 care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. nov manualul ● evaluare
● transformarea problemelor de înmulţire în probleme de tipărit/digital, orală
împărţire şi invers ● temă de
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete, minicalculator, lucru în clasă
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene, scheme ●autoevaluare
scheme, exerciţii, grafice, tabele numerice, ●
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o scheme care interevaluare
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează ilustrează
operaţii relația dintre
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informaţii datele
date/culese numerice ale
● identificarea cuvintelor/sintagmelor, în enunţurile problemei
problemelor, care sugerează operaţia de împărțire; Resurse
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare procedurale:
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată; Metode:
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o exerciţiul,
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de demonstrația,
manual pag. 55 probleme; algoritmizarea,
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode jocul didactic

18
6. Ordinea efectuării ● efectuarea de exerciţii care conţin cele patru operații, fără o
operațiilor și şi cu paranteze rotunde /pătrate oră 29 Resurse
folosirea ● completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor nov materiale:
parantezelor corespunzătoare pentru a obţine rezultate date manualul
rotunde și pătrate ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără tipărit/digital,
manual pag. 56 paranteze ), corespunzătoare rezolvării unei probleme
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice minicalculator,
date scheme
● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii numerice,
numerice cu paranteze , pentru a obţine rezultate diferite scheme care
7. Probleme care se 1.1,1.2, ● rezolvarea de probleme în care se cunoaște suma și o 30 ilustrează ● observare
rezolvă prin 2.5, 5.1, diferența numerelor/suma și raportul/ diferența și raportul; oră nov relația dintre sistematică
metoda figurativă 5.2, 5.3 probleme combinate 1 datele ● evaluare
● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme dec numerice ale orală
● organizarea datelor într-o reprezentare grafică in scopul 5 problemei ● temă de
compunerii sau rezolvării de probleme dec Resurse lucru în clasă
● exerciţii de realizare a corespondenței între reprezentarea procedurale: ●autoevaluare
grafică și enunțul problemei; Metode:
manual pag.57 ● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind exerciţiul,
reprezentări grafice demonstrația,
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare algoritmizarea,
grafică /desen jocul didactic
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme
8. Metoda 1.1,1.2, ● exerciţii de realizare a corespondenței între reprezentarea 2 Resurse ● observare
comparației 2.5, 5.1, grafică și enunțul problemei; ore 6,7 materiale: sistematică
5.2, 5.3 ● folosirea unor reprezentări schematice a datelor problemei dec manualul ● evaluare
pentru aplicarea metodei comparației tipărit/digital, orală
manual pag.58-59 ● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune ● temă de
în limbaj matematic minicalculator, lucru în clasă
● exerciţii de reprezentare prin desen a datelor problemelor scheme ●autoevaluare
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei numerice,
probleme

19
● compunere de probleme Resurse
procedurale:
9. Metoda mersului 1.1,1.2, ● exerciţii de realizare a corespondenței între reprezentarea o 8 ●
dec Metode:
invers 2.5, 5.1, grafică și enunțul problemei; oră interevaluare
5.2, 5.3 ● identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune exerciţiul, ●autoevaluare
demonstrația,
în limbaj matematic
jocul didactic
● exerciţii de reprezentare prin desen a datelor problemelor
Organizare:
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
activitate
manual pag.60-61 probleme
frontală,
● compunere de probleme
activitate în
perechi, munca
independentă
10. Să repetăm ce am 1.1,1.2, ● exerciţii de efectuare a calculului scris; exerciţii de folosire o ● Resurse ●
învățat 2.5, 5.1, a proprietăților împărțirii; exerciţii de verificare a câtului prin oră 12 materiale: interevaluare
5.2, 5.3 probă dec manualul ●autoevaluare
● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea efectuării tipărit/digital,
operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde-pătrate;
manual pag. 62 ● probleme cu operații de împărțire
caiet pag. 45 ●metoda figurativă; metoda comparaţiei; metoda mersului
invers
11. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: 2 ● Resurse ● evaluare
Cum știu? 2.5, 5.1, ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100, cu rest 0 sau ore 13,14 materiale: scrisă
5.2, 5.3 cu rest diferit de 0; dec Fișe de
● aflarea factorului necunoscut folosind relația evaluare
înmulțire/împărțire
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
manual pag. 63 ● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
împărțire

20
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0- 1 000 000

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 14 (12 + 2 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S XIII, XIV, XV, XVI
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Împărțirea unui nr 1.1,1.2, ● exerciţii de aflare a factorului necunoscut prin relație cu o Resurse ● observare
mai mic decât 2.5, 5.1, operația inversă; oră 15 materiale: sistematică
1 000 la un nr de o 5.2, 5.3 ● exerciţii de efectuare a împărțirii la un număr de o cifră, dec manualul ● evaluare
cifră cu rest 0 sau diferit de 0,cu aplicarea algoritmului de calcul; tipărit/digital, orală
● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor” ● temă de
realizaţi în efectuarea împărțirii; computer, lucru în clasă
● exerciții de folosire a proprietăților operației de împărțire videoproiector, ●autoevaluare
pentru verificarea rezultatelor; bețișoare,
● exerciţii de verificare a câturilor/produselor prin planșe
procedeele învățate; Resurse
● exerciții de efectuare a probei operației de împărțire cu procedurale:
rest 0 sau diferit de 0; Metode:
● exerciții de observare a condiției restului prin folosirea exerciţiul,
reprezentărilor schematice munca
manual pag. 64-65 ● exerciții de estimare a câtului prin rotunjjirea independentă ,
deîmpărțitului și împărțitorului jocul didactic
● utilizarea unor proprietăţi ale împărţirii în calcule Organizare:
● exerciţii de completare a cifrelor lipsă și reconstituire a activitate
variantelor de calcul scris frontală,
activitate în
perechi,
independentă

21
2. Împărțirea unui nr 1.1,1.2, ● exerciții de asociere a rezolvării unei probleme cu o o Resurse ● observare
mai mic decât 2.5, 5.1, reprezentare grafică /desen sau cu o expresie numerică data oră 19 materiale: sistematică
1 000 la un nr de 5.2, 5.3 ● exerciţii de efectuare a împărțirii la un număr de o cifră, cu dec manualul ● evaluare
două cifre rest diferit de 0, cu aplicarea algoritmului de calcul; tipărit/digital, orală
● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor” ● temă de
realizaţi în efectuarea împărțirii; computer, lucru în clasă
manual pag. 66-67 ● exerciții de efectuare a probei operației de împărțire cu videoproiector, ●autoevaluare
rest diferit de 0; planșe
● exerciții de observare a condiției restului prin folosirea Resurse
reprezentărilor schematice procedurale:
● exerciții de estimare a câtului prin rotunjjirea Metode:
deîmpărțitului și împărțitorului exerciţiul,
3. Împărțirea unui nr 1.1,1.2, ● exerciţii de aflare a factorului necunoscut prin relație cu o munca ● observare
mai mic decât 2.5, 5.1, operația inversă; oră 20 independentă , sistematică
10 000 la un nr de 5.2, 5.3 ● exerciţii de efectuare a împărțirii la un număr de o cifră, dec jocul didactic ● evaluare
o cifră cu rest 0 sau diferit de 0,cu aplicarea algoritmului de calcul; Organizare: orală
manual pag.68 ● exersarea limbajului matematic, prin verbalizarea „paşilor” activitate ● temă de
realizaţi în efectuarea împărțirii; frontală, lucru în clasă
● exerciții de folosire a proprietăților operației de împărțire activitate în ●autoevaluare
4. Împărțirea unui nr 1.1,1.2, pentru verificarea rezultatelor; o perechi,
mai mic decât 2.5, 5.1, ● exerciţii de verificare a câturilor/produselor prin oră 21 independentă
10 000 la un nr de 5.2, 5.3 procedeele învățate; dec
două cifre
manual pag.69 ● exerciții de efectuare a probei operației de împărțire cu
5. Împărțirea la 10, 1.1,1.2, rest 0 sau diferit de 0; o Resurse ● observare
100, 1 000 2.5, 5.1, ● exerciții de observare a condiției restului prin folosirea oră 22 materiale: sistematică
5.2, 5.3 reprezentărilor schematice dec manualul ● evaluare
manual pag.70 ● exerciții de estimare a câtului prin rotunjjirea tipărit/digital, orală
6. Împărțirea unui nr 1.1,1.2, deîmpărțitului și împărțitorului o 16 ● temă de
mai mic decât 2.5, 5.1, ● utilizarea unor proprietăţi ale împărţirii în calcule oră ian computer, lucru în clasă
1 000 000 la un nr 5.2, 5.3 ● exerciţii de completare a cifrelor lipsă și reconstituire a videoproiector, ●autoevaluare
de o cifră variantelor de calcul scris planșe
manual pag.71 ● exerciţii de verificare a câturilor/produselor prin Resurse

22
7. Împărțirea unui nr 1.1,1.2, procedeele învățate; o procedurale:
mai mic decât 1 2.5, 5.1, oră 17 ian Metode:
000 000 la un nr de 5.2, 5.3 exerciţiul,
două cifre munca
manual pag.72 independentă ,
8. Ordinea efectuării 1.1,1.2, ● efectuarea de exerciţii care conţin cele patru operații, fără o jocul didactic ● observare
operațiilor și 2.5, 5.1, şi cu paranteze oră 18 ian Organizare: sistematică
folosirea 5.2, 5.3 ● completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor activitate ● evaluare
parantezelor corespunzătoare pentru a obţine rezultate date frontală, orală
rotunde și pătrate ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără activitate în ● temă de
paranteze rotunde-pătrate), corespunzătoare rezolvării unei perechi, lucru în clasă
probleme independentă ●autoevaluare
● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice
date
manual pag. 73 ● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii
numerice cu paranteze, pentru a obţine rezultate diferite
9. Probleme cu 1.1,1.2, ● transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea o Resurse ● observare
operaţii de 2.5, 5.1, datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor oră 19 ian materiale: sistematică
împărţire 5.2, 5.3 care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. manualul ● evaluare
● transformarea problemelor de înmulţire în probleme de tipărit/digital, orală
împărţire şi invers ● temă de
● formularea de probleme pornind de la situaţii concrete, computer, lucru în clasă
reprezentări şi/sau relaţii matematice, imagini, desene, videoproiector, ●autoevaluare
manual pag. 75 scheme, exerciţii, grafice, tabele planșe
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o Resurse
tematică dată/de la numere date/ expresii care sugerează procedurale:
operaţii Metode:
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informaţii exerciţiul,
date/culese munca
● identificarea cuvintelor/sintagmelor, în enunţurile independentă ,
problemelor, care sugerează operaţia de împărțire; jocul didactic
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare Organizare:
grafică /desen sau cu o expresie numerică dată; activitate

23
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o frontală,
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării de activitate în
probleme; perechi,
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode independentă
10. Să repetăm ce am 1.1,1.2, ● exerciţii de efectuare a calculului scris; exerciţii de folosire 3 ● Resurse ●
23,
învățat 2.5, 5.1, a proprietăților împărțirii; exerciţii de verificare a câtului prin ore 24, materiale: interevaluare
5.2, 5.3 probă 25 ian manualul ●autoevaluare
● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea efectuării tipărit/digital,
manual pag.76 operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde-pătrate;
● probleme cu operații de împărțire
●metoda figurativă; metoda comparaţiei; metoda mersului
invers
11. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: 2 26, 30 ● Resurse ● evaluare
Cum știu? 2.5, 5.1, ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100, cu rest 0 sau ore ian materiale: scrisă
5.2, 5.3 cu rest diferit de 0; Fișe de
● aflarea factorului necunoscut folosind relația evaluare
manual pag. 77 înmulțire/împărțire
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
împărțire

24
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Recapitulare semestrială

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 3


PERIOADA: S XVII
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor în calcule- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5,
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
NR. CONŢINUTURI COMPETENȚE NR. EVALUARE
CRT. SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA RESURSE OBS.
- DETALIERI - ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Numerele naturale 1.1,1.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea numerelor 2 Resurse ● observare
cuprinse între 2.1, 2.2, naturale 0 – 1 000 000; ore 31 materiale: sistematică
2.3, 2.4,
0 – 1 000 000 2.5, ● rotunjirea/aproximarea numerelor în contexte similare Ian, manualul ●
5.1, 5.2,
Adunarea şi 5.3 unor situaţii din viaţa cotidiană 1 feb. tipărit/digital, interevaluare
scăderea ● exerciţii de utilizare a cifrelor romane în situaţii uzuale ●autoevaluare
numerelor naturale ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu computer,
în concentrul numere în concentrul 0 – 1 000 000 minicalculator,
0 – 1 000 000, cu și ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei imagini
fără trecere peste , metoda mersului invers sugestive
ordin ● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea pentru
rezultatelor unor operaţii aritmetice rezolvare de
manual pag.78-79 ● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii probleme
efectuării operațiilor Resurse
● rezolvarea și compunerea de probleme procedurale:
2. Adunarea şi ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu Metode: ● observare
scăderea numere în concentrul 0 – 1 000 000 exerciţiul, jocul sistematică
numerelor ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda didactic ●
naturale în balanţei,metoda mersului invers Organizare: interevaluare
concentrul ● utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea activitate ●autoevaluare
0 – 1 000 000, cu și rezultatelor unor operaţii aritmetice frontală,
fără trecere peste ● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii activitate în
ordin efectuării operațiilor perechi

25
Înmulţirea ● rezolvarea și compunerea de probleme
numerelor ● efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, în
naturale în concentrul 0 – 1 000 000
concentrul ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0 – 1 000 000, cu rest
0-1 000 000 0 sau cu rest diferit de 0;
Împărţirea ● efectuarea probei operației de înmulțire prin
numerelor descompunerea rezultatului în sumă de produse sau
naturale în inversarea factorilor în calculul scris;
concentrul ● efectuarea probei operației de împărțire
0 – 1 000 000 ● aflarea factorului necunoscut dintr-o înmulțire/împărțire,
folosind relația înmulțire/împărțire
manual pag.78-79 ● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme cu operații de
înmulțire și împărțire
3. Ordinea efectuării ● efectuarea de exerciţii care conţin cele patru operații, fără Resurse ● observare
operaţiilor şi şi cu paranteze rotunde sau pătrate materiale: sistematică
folosirea ● completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor manualul ●
parantezelor corespunzătoare pentru a obţine rezultate date tipărit/digital, interevaluare
rotunde şi pătrate ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără ●autoevaluare
Probleme ; metoda paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei computer,
reprezentării probleme minicalculator,
grafice; metoda ● exerciții de alcătuire de probleme după expresii numerice imagini
mersului invers; date sugestive
metoda ● exerciții de completare în diferite moduri a unor expresii pentru
comparaţiei numerice cu paranteze , pentru a obţine rezultate diferite rezolvare de
probleme
Resurse
procedurale:
Metode:
manual pag.78-79 exerciţiul, jocul
didactic

26
4. Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: o ● Resurse ● evaluare
Cum ştiu? 2.1, 2.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea, rotunjirea oră 2 feb. materiale: scrisă
2.3, 2.5, numerelor naturale 0 – 1 000 000; utilizarea cifrelor romane ; Fișe de
5.1, 5.2, ● efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu evaluare
5.3 numere în concentrul 0 – 1 000 000
● efectuarea de înmulțiri şi împărţiri cu și fără trecere peste
ordin, în concentrul 0 – 1 000 000
● rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea ordinii
efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme

27