Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR
NR.....................DIN.....................................

Privind lucrarea ......................................................................................................


...........................................................................................................................................
execuată în cadrul contractului nr. ............../........................................, încheiat
între ..................... ............................................. și
între ........................................................... .......................................................................
....................................................................
1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ................../...........................
eliberată de .....................................................................................................................
cu valabilitate până la .....................................................................................................
2. Comisia de recepție, formată
din: ....................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Au mai participat la
recepție: ...........................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Prezentul proces verbal conținând ......... file și ......... pagini numerotate cu un
total de ......... file, a fost încheiat astăzi .............................................. la ........................
........................................................................................................... în două exemplare.

Comisia de recepție: ...................................................


...................................................
...................................................
................................................... Am predat,
................................................... ...................................................