Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE INTRARE ÎN LOCUINȚĂ

Anul ............, luna ............, ziua ............, în ....................., județul ......................................


............................................................. din
cadrul .................................................................
Astăzi, data de mai sus, fiind sesizat de numitul(a) ........................................
din.........................................., str. .........................................., nr. ............., bl. .......................,
sc. ........., et. .............., ap. ............., județul ................................... despre faptul
că .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................. împreună cu reclamantul(a) și
martorii:
1. ...................................................................................., fiul lui .....................................
și ......................................., născut(ă) la data de ..........................
în ............................................, județul ..................................., cu domiciliul
în ..........................., str. ......................................., nr. ............., bl. ............., sc. ...............,
ap. ..................., posesor al C.I. seria ........., nr. .............., eliberat de .............................. la
data de ........................, am pătruns în locuința aparținand ................................................,
situată pe str. ..............................., nr. ............, bl. ............., sc. ....................,
et. .................., ap. ................, din localitatea ..................................;
2. ...................................................................................., fiul lui .....................................
și ......................................., născut(ă) la data de ..........................
în ............................................, județul ..................................., cu domiciliul
în ..........................., str. ......................................., nr. ............., bl. ............., sc. ...............,
ap. ..................., posesor al C.I. seria ........., nr. .............., eliberat de .............................. la
data de ........................, am pătruns în locuința aparținand ................................................,
situată pe str. ..............................., nr. ............, bl. ............., sc. ....................,
et. .................., ap. ................, din localitatea ..................................

Organ de poliție Persoana vătămată Martori

S-ar putea să vă placă și