Sunteți pe pagina 1din 1

C.N. APDM S.A.

Galati
Serviciul Valorificare Active AVIZAT,
Nr. …………………………. DIRECTOR GENERAL,
COSTEA Marcela Daniela
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
a CN APDM SA Galati
24 octombrie 2019

Referitor : adresa nr. 13078/02.09.2019 transmisa de Consiliul Judetean Tulcea privind cumpararea
bunurilor situate in zona faleza Tulcea – proprietate privata a C.N. APDM S.A. Galati

Prin adresa nr. 13078/02.09.2019, Consiliul Judetean Tulcea ne-a adus la cunostinta ca, in Zona
Faleza Tulcea a demarat procedura de licitatie privind investitia „Modernizarea Portului Tulcea de la
Mm 38 +1530 la Mm 38 +800” si in acest sens si-a exprimat intentia de a cumpara urmatoarele bunuri,
aflate in proprietatea privata a CN APDM SA Galați, situate pe amplasamentul viitoarei investitiei,
respectiv:
- Platforma Port Calatori/Faleza Tulcea (nr. inventar 1033);
- Platforma Calatori CFR (nr. inventar 1042);
- Retele Apa Exterioara/Faleza Tulcea (nr. inventar 1035);
- Retele Electrice Exterioare/Faleza Tulcea (nr. inventar 1043).
- Instalatie electrica exterioara- racord (nr. inventar 1089)

Având in vedere prevederile art.296 alin. 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
conform cărora „trecerea in domeniul public a unui bun din patrimoniul societatilor comerciale, la care
statul este actionar, se poate face numai cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii
respective si cu achitarea contravalorii bunului”, în vederea sprijinirii realizării de către UAT Tulcea a
realizării obiectivelor sale investiționale, supunem aprobării Adunarii Generale a Actionarilor a CN
APDM SA trecerea în domeniul public al UAT Tulcea a urmatoarelor bunuri:
- Platforma Port Calatori/Faleza Tulcea (nr. inventar 1033);
- Platforma Calatori CFR (nr. inventar 1042);
- Retele Apa Exterioara/Faleza Tulcea (nr. inventar 1035);
- Retele Electrice Exterioare/Faleza Tulcea (nr. inventar 1043).
cu achitarea valorii acestora de 792.600 lei stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 18 din
14.05.2019, realizata de un evaluator independent ANEVAR, in scopul implementării proiectului de
investiții Modernizare Port Tulcea de la Mm 38 + 1530 la Mm 38 + 800.
Precizăm de asemenea că, aceste bunuri sunt direct implicate in serviciile pe care Consiliul
Judetean Tulcea urmeaza sa le furnizeze navelor care utilizeaza infrastructura de acostare din Zona
Faleza Tulcea.
Mentionam ca in sedinta din data de 17.09.2019, Consiliul de Administratie al CN APDM SA a
avizat favorabil trecerea in domeniul public al UAT a bunurilor susmentionate.
In ceea ce priveste bunul ”Instalatie electrica exterioara- racord (nr. inventar 1089)”, avand in
vedere ca acest bun asigura aprovizionarea cu energie electrica a Cladirii Garii Fluviale Tulcea aflata in
proprietatea privata a companiei, acesta nu poate face obiectul vanzarii.

Fata de cele prezentate va rugam sa analizati si sa dispuneti.

Anexam : - adresa nr. 143/CA/18.09.2019 privind hotararea CA al CN APDM SA


- solicitarea Consiliului Judetean Tulcea nr. 13078/02.09.2019,
- extras din Raportul de Evaluare nr. 18/14.05.2019 privind valoarea bunurilor in cauza.

DIRECTOR MANAGEMENT ACTIVE, SERVICIUL VALORIFICARE ACTIVE, BIROU JURIDIC,


POALELUNGI Dumitru CAZACU Silvia MARCU Dan