Sunteți pe pagina 1din 21

SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument

SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 1/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

PROGRAMUL CALITĂŢII

„Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între staţiile


Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara godevil, judeţul
Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Contract nr.: …………………


Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI

APROBAT: Responsabil CQ,

Director general, Ing. Gurău Mircea

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 2/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

CUPRINS

Capitol Denumire capitol


I Identificare părţi contractante
II Prezentare lucrare
III Documentaţia tehnică de referinţă
IV Documentele sistemului calităţii
V Organizarea execuţiei lucrării
VI Controlul calităţii
VII Recepţia lucrărilor

APROBAT,
Director general,

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 3/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

I. IDENTIFICARE PĂRŢI CONTRACTANTE

1.Contract nr. ……………………………


2.Obiectivul contractului: „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între staţiile
Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332
km”
3.Părţi contractante:
*beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI
*antreprenor general: SC TALPAC SRL Constanţa, str. Haneş Gheorghe nr.3 Constanţa.
Responsabil – director general Talpac Gheorghe
4.Proiectant general – SC PETROSTAR S.A. Ploieşti
5.Colectiv de proiectare : Şef Proiect - Ing.Niculescu Răzvan
Şef serviciu - Ing.Alexandru Nicolae
Consilier: Ing. Roşu Bogdan
Proiectant specialitate:Tehn. Enuş Florin
Consilier : Ing.Roiban Mihai
Proiectant specialitate : Ing.Geolog Costache Adrian

6.Constructor: SC TALPAC SA Constanţa


director general – Talpac Gheorghe
responsabil tehnic cu execuţia –ing. Chinţoiu Tudoriţa - Certificat de Atestare Seria B
Nr.08032/24.07.2008

responsabil CQ – ing. Gurău Mircea


responsabil SMC – ing. Gurău Mircea

II . PREZENTARE LUCRARE

Denumirea investiţiei : „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între staţiile


Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332
km”
Proiectant general : SC PETROSTAR S.A. Ploieşti
Beneficiar : S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI
Proiect – :160/926 ET.1/2004
Faza de Proiectare: PT+DE+CS

II.1.PREZENTAREA LUCRĂRILOR PROIECTATE


II.1.1. Amplasamentul lucrării .
Din punct de vedere administrativ, tronsonul de conductă de ţiţei Ø 10”3/4 în F1, ce urmează a fi înlocuit
este amplasat pe terenuri care aparţin localităţii OLteanca, comuna Glăvile, jud.Vâlcea.

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 4/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

II.1.2.Descrierea lucrărilor
Principalele obiective ale construcţiei sunt :
- Amenajarea terenului,
- Montaj conductă,
- Protecţie catodică,
- Organizare de şantier.

II.1.5.Organizarea de şantier (descriere sumară)


Execuţia lucrărilor de bază va începe numai după definitivarea lucrărilor de organizare de şantier.
Organizarea de şantier se va realiza în vecinatatea lucrărilor . Pentru personalul de conducere, execuţia
lucrarilor şi depozitarea materialelor şi uneltelor se vor amplasa containere. Incinta organizării de şantier
se va împrejmui cu panouri tip purtând inscripţia “ S.C. TALPAC S.A. “

II.2.REPARTIZAREA LUCRĂRILOR
Nr Obiectiv Denumire lucrare Executant Obs.
crt
1 1 Amenajarea terenului SC TALPAC SRL
CONSTANŢA
2 2 Montaj conductă SC TALPAC SRL
CONSTANŢA
3 3 Protecţie catodică SC TALPAC SRL
CONSTANŢA
4 4 Organizare de şantier SC TALPAC SRL
CONSTANŢA

II.3.MODIFICĂRI ULTERIOARE ALE CONTRACTULUI


Capl Obiectiv Denumirea lucrării Executant Observaţii

II.4.DURATA DE EXECUŢIE
ŘConform termen contractual – grafic eşalonare: 90 zile de la predarea amplasamentului
Ř Efectiv ………………………………….

II.5.CLAUZE ŞI CONDIŢII PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRII


a)Clauze contractuale:

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 5/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

b)Condiţii suplimentare (rezultate din avize şi autorizaţii):

c)Avize, autorizaţii:

d)Autorizaţie de construcţie nr. ………/…………… emisă de ………………………………..

II.6.COMPLETĂRI ŞI MODIFICĂRI LA CONTRACT:

.
.

II.7.ANALIZA CONTRACTULUI
♦Procedura PS – 08-02 Analiza contractului
♦Fişă analiză contract nr. ………/………………………….;
♦Contract nr. ……………/………………………… .

IV. DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII

IV. 1. Manual de management integrat – cod. MMI-02, Ed.2/Rev.0


IV. 2 . Proceduri de sistem integrat calitate-mediu
COD
PROCEDURI DE SISTEM
procedură
PS-01–02 Contolul documentelor
PS-02–02 Controlul înregistrărilor
PS-03–02 Audit intern
PS-04–02 Neconformitate şi produs neconform
PS-05-02 Acţiuni corective
PS-06-02 Acţiuni preventive
PS-07-02 Aspecte de mediu
PS-08-02 Cerinţe legale şi alte cerinţe
PS-09-02 Comunicare
PS-10-02 Competenţă,instruire,conştientizare
PS-11-02 Monitorizarea şi măsurarea aspectelor de mediu
PS-12-02 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
PS-13-02 Controlul operaţional
PS-14-02 Evaluarea conformităţii

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 6/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

IV. 3. Proceduri de organizare – Ed.3,Rev.0

Nr. Cod
PROCEDURI DE ORGANIZARE
Crt. procedură
1 Elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor SMI PO – 01 – 03
2 Analiza efectuată de management PO – 02 – 03
3 Evaluarea furnizorilor PO – 03 – 03
4 Monitorizarea satisfacţiei clienţilor PO – 04 – 03
5 Procesul de aprovizionare PO – 05 – 03
6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare PO – 06 – 03
7 Analiza datelor şi îmbunătăţire continuă PO – 07 – 03
8 Analiza comandă-contract PO – 08 – 03

IV.4 Lista procedurilor tehnice de execuţie:

Cod procedură Denumirea procedurii tehnice de execuţie


PL 11 – 00,REV.2 Procedura de lucru – Procesul tehnologic la reparaţii/sistematizare trasee conducte tehnologice
EDITIA 1
PL 12 – 00,REV.2 Procedura de lucru – Procesul tehnologic de montaj conducte tehnologice şi armături
EDITIA 1
PL 14 – 00,REV1 Procedura de lucru – Procesul tehnologic de montaj compensatori la conducte tehnologice
EDITIA 1
PL 18 – 00, REV.1 Procedura de lucru – Procesul tehnologic la demontarea conductelor tehnologice
EDIŢIA 1

V . ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRII

1.Organizare şantier
Proiect organizare şantier. Stabilirea necesităţii.
Responsabil ing.Nicola Viorel
2.Structura şantierului
Încadrare cu personal. Stabilire atribuţii
director coordonator – ing. Aurică Mihaela
şef lucrare - ing. Nicola Viorel
3. Responsabil CQ - ing.Gurău Mircea
4.Asigurare resurse personal (pe funcţii şi meserii) - conf.necesar forţă de muncă
materiale: - conf.necesar, caiete de sarcini
utilaje şi echipamente - conf.extras proiect
transport muncitori –
responsabil – director general Talpac Gheorghe

5.Aprovizionare
-selecţie furnizori produse/servicii
ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie
2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 7/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

-recepţie materiale
-testări, probe, verificări
Responsabili: -şef serviciu aprovizionare: Talpac Marian
Şef compartiment CQ- Ing. Gurău Mircea

VI. CONTROLUL CALITĂŢII

1.Flux tehnologic de execuţie


2.Plan control calitate, verificări şi încercări – cod PS- 13-02
3.Analiza constatărilor înregistrate în urma controalelor
Responsabili – Ing. Gurău Mircea - şef compartiment CQ
- Talpac Gheorghe – director general
4.Mijloace şi metode pentru verificarea execuţiei conorm PCCVI
– Contract nr. 1477/26.01.2009 de prestaţii servicii cu firma SC CSD SRL Constanţa,
autorizată pentru controlul execuţiei îmbinărilor sudate cu radiaţii penetrante, control
etanşeitate, lichide penetrante şi ultrasunete; măsurători de grosimi prin ultrasunete table şi
ţevi.

5.Ţinerea sub control a neconformităţilor:


Conform procedurilor : PS – 04-02 ; PS – 05-02; PS – 06-02
Responsabil tehnic cu execuţia - ing .Chinţoiu Tudoriţa
şef comp.CQ - ing. Gurău Mircea
director coordonator - ing. Aurică Mihaela

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 8/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

VI.1. FLUX TEHNOLOGIC

Nr. Activitatea Documente aplicabile Verificări,examinări,inspecţii Funcţii responsabile DMM Înregistrări


Obs.
Crt Denumire Cod Parametrii Volum Executare Verificare necesare rezultate
Şef lucrare,
RTE,
Forma de prezentare şi conţinutul
RTL,
Analiza Existenţa avizelor necesare Registru de
Responsabil cu controlul Director Coordonator,
1. documentelor de DDE (ISCIR,verificator de proiect; Integral - evidenţă
tehnic de calitate în Director Tehnic
execuţie Tehnologii de montaj/reparaţii/sudare DTE
construcţii,
necesare
RTS,
şef echipă
Bborne şi axe materializate pentru trasare
amplasament; Ruletă,
Şef lucrare,
Amplasare stâlpi de estacade, elemente de Telemetru, PVPA
Preluare RTE Director Coordonator,
2. DDE susţinere, piese metalice înglobate pentru Integral Teodolit, FUMC
amplasament RTL Director Tehnic
suporţi, etc; Furtun de nivel Fişă măsurători
Şef echipă
Încadrarea abaterilor faţă de DDE în
limite de toleranţă admisibile
CR9/1/2003, Director Coordonator,
DDE, Şef lucrare,
CR7/96, Personal autorizat de execuţie şi control Responsabil cu
Asigurare resurse PT ISCIR, RTE, FUES
3. CR7/1-2003 (RTE, RTS, sudori, CQ, Responsabil cu Integral controlul tehnic de -
umane Instrucţiuni RTL,
C10-2003, controlul tehnic de calitate în construcţii,) calitate în construcţii
Tehnice RTS
I27-1982
Materialele solicitate conform DDE Şef lucrare, Responsabil
(însoţite de certificatele de calitate, Responsabil Aprovizionare, Aprovizionare, Ruletă,
FUMC,
DDE, marcate corespunzător, RTL, RTL, Şubler,
Procurare material Bon de Consum,
4. Procedura de PO-05-03 Aspectul vizual, Integral Responsabil cu controlul Responsabil cu Poansoane,
tubular preizolat Fişă de Urmărire
aprovizionare Dimensiunea, tehnic de calitate în controlul tehnic de Aparat de
Materiale
Completarea bonurilor de consum, construcţii, calitate în construcţii, măsurat grosimi

Şef lucrare, Şef lucrare,


Responsabil cu controlul Responsabil cu
Marcare culoar de Lăţime culoar de lucru,
5. DDE Integral tehnic de calitate în c-ţii, controlul tehnic de Ruletă
Lucru Identificare alte trasee subterane
Beneficiar calitate în construcţii,

6. Săpare şanţ DDE Decopertare strat vegetal şi depozitare Integral Şef lucrare, Şef lucrare,
ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie
2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 9/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Responsabil cu controlul Responsabil cu


separată a acestuia tehnic de calitate în controlul tehnic de
Lăţime şi adâncime şanţ construcţii, calitate în construcţii

Starea suprafeţelor exterioare şi interioare,


Curăţirea ţevilor conform DDE Şef lucrare,
Debitare la cote, (spălare,suflare cu aer, abur, sablare, Responsabil cu Ruletă,
DDE, Parţial şi
7. pregătire rost periere, decapare neutralizare), Şef de echipă controlul tehnic de Şubler, FUMC
WPS aleatoriu
sudură Pregătire şanfren conform WPS, calitate în construcţii Şablon Şanfren
Transfer marcaj

Starea de curăţenie la interiorul


conductelor, Liniar,
Şef lucrare,
DDE, Procedura Abateri la aliniere a suprafeţelor de Dispozitiv de
Montaj, Responsabil cu
WPS, tehnică de îmbinat Parţial şi centrare FUMC
8. poziţionare, Şef de echipă controlul tehnic de
Procedura de execuţie Coaxialitate aleatoriu Şablon şanfren
aliniere şi prindere calitate în construcţii
lucru PL-11-00 Temperatura de preîncălzire Termometru de
Dimensiunea elementelor de îmbinat, contact
orientare, pantă
Parametrii de sudare,
Şef lucrare,
DDE, Procedura Materiale de adaos, FUMC,
Responsabil cu Termometru de
Execuţie îmbinări WPS, tehnică de Temperatura de încălzire, Parţial şi FUES,
9. Şef de echipă controlul tehnic de contact
sudate Procedura de execuţie Curăţarea rădăcinii, aleatoriu Schema
calitate în construcţii, Cretă termocrom
lucru PL-11-00 Suportul la rădăcină, izometrică
RTS
Curăţirea zgurii
Curăţirea zgurii şi oxizilor
Abateri de execuţie dimensională şi formă Şef Laborator control
Defecte vizibile la suprafaţă(crestături, nedistructiv,
cratere, zgură, nepătrundere la rădăcină) Operator Laborator
FUMC,
Examinări Poanson sudor, control nedistructiv,
DDE, Conform Laborator control Laborator control FUES,
10. nedistructive ale Identificare sudură, Şef Lucrare,
PT ISCIR DDE nedistructiv nedistructiv Buletin de
îmbinărilor sudate Conformitatea datelor din buletinul de Responsabil cu
examinare
examinare cu cele din Fişa de urmărire şi controlul tehnic de
evidenţa sudurilor, calitate în construcţii
Rezultatele examinărilor,
Buletinele de examinare
11 Curăţarea şi DDE Curăţarea mecanică prin periere, sablare Integral Şef de echipă Şef lucrare, FUMC,
suflarea etc.,spălare cu apă şi suflare cu aer, abur, Responsabil cu PVLA
conductelor azot etc. controlul tehnic de

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 10/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

calitate în construcţii
Poziţionare conductă,
Execuţie ramificaţii, inele de întărire,
schimbări de direcţie,
Executarea racordurilor auxiliare (pentru
Director Coordonator,
probe, aerisiri, goliri, AMC, etc.),
Şef Lucrare,
Procedura Executarea tuturor îmbinărilor sudate şi
Verificarea DDE, Responsabil cu
tehnică de corespondenţa cu izometria, Şef Lucrare,
12 execuţiei Procedură de Integral controlul tehnic de Ruletă FUMC
execuţie Verificarea strângerii îmbinărilor flanşate, Şef echipă
montajului lucru calitate în construcţii,
PL-11-00 Îndepărtarea provizoratelor (susţineri,
Beneficiar
suporturi, nacele, etc.),
Fişa de urmărire a montajului conductei,
Fişa de urmărire şi evidenţa sudurilor,
Buletine de control nedistructiv,
Schema izometrică
Pregătirea suprafeţelor (curăţire mecanică, Director Coordonator,
ştergere, suflare, degresare), Responsabil cu Aparat de
DDE, Procedura de
Protecţia Măsuri de protecţia muncii, Şef Lucrare, controlul tehnic de măsurat grosimea FUMC,
13 Procedură de lucru : Integral
anticorozivă Temperatura mediului, Şef echipă calitate în construcţii, straturilor de PVLA
lucru PL-12-00
Aplicarea succesivă a straturilor, Beneficiar vopsea
Grosimea straturilor
Întregire izolaţiei Pregătirea suprafeţelor (curăţire mecanică, Director Coordonator,
anticorozivă ştergere, suflare, degresare), Responsabil cu
DDE, Procedura de
exterioară a ţevilor Măsuri de protecţia muncii, Şef Lucrare, controlul 10thnic de FUMC,
14 Procedura de lucru : Integral
în teren (la suduri) Temperatura mediului, Şef echipă calitate în construcţii, PVLA
lucru PL-16-00
înainte de lansarea Aplicarea succesivă a straturilor, Beneficiar
în şanţ Grosimea izolaţiei
Lansare conductă,
aliniere pantă,
15 astupare şanţ,
refacere teren şi
montat marcatori

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 11/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

VI.2 – PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Cod : PS -13-02
Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de
Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
0 1 2 3 4
Procurarea materialului tubular Conf.certif. de Beneficiar, Vizual
Calitate de la furnizor Constructor Măsurare
1
Calitatea izolaţiei (continuitate, Certificat de calitate Beneficiar, Fişa tehnică
aderenţă, grosime) Constructor producător, STAS
Laborator 7335/3-86, cap.3,4
2 autorizat (mai putin Tabel 5)

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 12/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
Transport conductă preizolată şi Certificat de calitate a Beneficiar,
conductă veche demontată în teren ţevii, Constructor
Vizual (conform
Proces Verbal de
3 STAS 7335/3-86,
predare-primire de la
pct.5.1, 5.2)
locul de
montaj(depozitare)
Curăţire la interior şi exterior pe o Proces Verbal Constructor Suflarea cu aer
porţiune de 75 mm de o parte şi de trebuie să nu permită
4 alta a rosturilor, cu perii de sârmă evacuarea în mediul
înconjurător a
exfolierii, ruginii
Sudarea conductei pe tronsoane de Procedura de control Constructor
nedistructiv P.V. de omologare a
tehnologiei de sudare
5
Proces Verbal de
calificare sudori

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 13/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
Verificare calitate cordoane de
sudură şi emitere certificat de Buletin de examinare
calitate a sudurilor cu Laborator Control vizual şi
6 - 100% la sudurile de poziţie, la radiaţiipenetrante , autorizat, nedistructiv cu
cuplări, subtraversari Anexa cu coordonate- Constructor radiaţii penetrante
- 50% în fir curent le sudurilor examinate

Întregire izolaţiei anticorozivă


7 exterioară a ţevilor în teren (la
suduri) înainte de lansarea în şanţ

7.1. Calitate material izolare

Beneficiar
Proiectant
Fişa tehnică
7.1.1. Manşoane termocontractile Certificat de calitate Constructor
producător
Laborator
autorizat
7.1.2. Bandă termocontractilă Certificat de calitate Beneficiar Fişa tehnică
Proiectant producător
Constructor
Laborator
ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie
2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 14/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
autorizat

STAS 12796-90
Beneficiar
SR ISO 8503-3:1995
Proiectant
SR ISO 8503-4:1995
8.2. Pregătire suprafaţa metalică Buletin de certificare Constructor
STAS 5730/4-87
Laborator
STAS 7087-82
autorizat
STAS 10166/1-77

Aplicarea izolaţiei Certificat de calitate Beneficiar Fişa tehnică


Proiectant producător şi proiect
8.3. Constructor tehnic
Laborator
autorizat
Verificarea calităţii izolaţiei înainte Buletin de certificare Beneficiar
Fişa tehnică
de lansarea în şanţ (continuitate , Proiectant
producător şi STAS
9 aderenţa, grosime) Constructor
7335/3-86, Cap.3,4
Laborator
(mai puţin tabel 5)
autorizat

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 15/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
P.V. de predare – Beneficiar
Măsurători topo-
primire a traseului Executant
10 Trasare culoar montaj conductă grafice şi pichetare
între proiectant şi Proiectant
traseu conducte
constructor Constructor

11 Decopertare strat fertil Proces-Verbal Constructor Vizual


Proces-Verbal Constructor
12 Săparea şanţului Vizual
Proces-Verbal care să Beneficiar
ateste respectarea Proiectant Vizual STAS 7335-
13 Lansarea tronsoanelor în şanţ
prescripţiilor Constructor 3-86 Cap.5.1.
proiectului tehnic
Buletin de examina-re Laborator
a sudurilor, Anexa cu autorizat
Asamblarea în fir continuu prin coordonatele sudurilor Constructor Vizual,
14 examinate
sudarea tronsoanelor între ele Control nedustructiv

15 Întregirea izolaţiei (la sudura


tronsoanelor de conductă şi la
îmbinări electroizolante) după
ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie
2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 16/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
lansarea în şanţ
Beneficiar
Proiectant
Fişa tehnică
15.1. Manşoane termocontractile Certificat de calitate Constructor
producător
Laborator
autorizat
15.1.1 Bandă termocontractilă Certificat de calitate Beneficiar Fişa tehnică
Proiectant producător
Constructor
Pregătire suprafaţa metalică P.V. de lucrări Beneficiar STAS 12796-90
ascunse Proiectant SR ISO 8503-3:1995
Constructor SR ISO 8503-4:1995
15.2
Laborator STAS 5730/4-87
autorizat STAS 7087-82
STAS 10166/1-77
Aplicarea izolaţiei Beneficiar Fişa tehnică
Proiectant producător şi proiect
15.3
Constructor tehnic

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 17/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
Verificarea calităţii izolaţiei la P.V.de recepţie Beneficiar
întregirea cupoanelor,îmbinări calitativă, Proiectant Fişa tehnică
electroizolante,repararea defectelor Proces Verbal de Constructor producător şi STAS
15.4 şi verificarea finală lucrări ascunse Laborator 7335/3-86, Cap.3,4
autorizat (mai puţin tabel 5)
Proiect tehnic

Curăţirea întregului traseu lansat în Proces Verbal Constructor


şanţ, prin postonare

15.5 Vizual

Astupare şanţ – firul curent, inclusiv P.V. de recepţie Constructor


15.6 reamenajare teren calitativă Vizual

Încercare preliminară a etanşeităţii P.V.+ Diagramă Proiectant,


cu aer la 5 bar 4 ore înregistrare presiune Constructor
(se predau beneficia- Laborator
Diagramă
16 rului şi se pun în autorizat
înregistrare presiune
cartea tehnică)

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 18/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
Încercarea de rezistenţă hidraulică P.V.+ Diagramă Proiectant,
la 84 bar, 8 ore înregistrare presiune Constructor
(se predau Laborator Diagrama
17
beneficiarului şi se autorizat înregistrare presiune
pun în cartea tehnică

Încercarea de etanşeitate, cu apă la P.V.+ Diagramă Proiectant,


71 bar, timp de 24 ore înregistrare presiune Constructor
(se predau Laborator Diagrama
18.1 beneficiarului şi se autorizat înregistrare presiune
pun în cartea tehnică timp de 24 ore

Verificarea calităţii izolaţiei după Proces verbal de Constructor


Depistare defecte de
îngropare recepţie calitativă, Laborator
19 izolaţie (DCVG sau
Proces verbal de autorizat
similar)
lucrări ascunse

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 19/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
Cuplarea în conducta existentă Buletin de examinare Constructor
a sudurilor, Laborator
Anexa cu coordona- autorizat
Vizual
20 tele sudurilor exami-
Control nedistructiv
nate, Proces-verbal
recepţie calitativa

Verificare calitate cordoane sudură Certificat de calitate Control nedistructiv


21 100% cordoane de
sudură
Execuţia instalaţiilor de protecţie Procese Verbale la Beneficiar
catodică şi legare la pământ (inclusivfaze determinante Proiectant
STAS 7335/9-88
reparaţii ale izolaţiei la locurile de conform proiect Constructor
22 Proiect Tehnic SR
conectare a elementelor sistemului
7335/12-98
de protecţie catodică şi legare la
pământ)
Astupare şanţ la locurile de cuplare Beneficiar Vizual
a conductelor noi cu conducta Constructor
23 existentă, inclusiv reamenajare teren

24 Verificarea calităţii izolaţiei şi a Buletin de Beneficiar STAS 7335/9-88


instalaţiilor de protecţie catodică şi verificare emis de Proiectant Proiect Tehnic SR

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 20/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

Nr Faze de execuţie a lucrărilor, supuse Documentaţia ce Participant la Metoda de


Crt obligatoriu controlului urmează să ateste control control
calitatea lucrărilor
legare la pământ şi punerea în laborator autorizat Constructor 7335/12-98
funcţiune a instalaţiilor de protecţie Laborator
catodică autorizat al
constructorului
Pregătire punere în funcţiune a Proces Verbal Beneficiar Curăţirea conductei
25 conductei Proiectant
Constructor
Verificarea calităţii izolaţiei şi a Constructor Normativ I 14-76
eficienţei protecţiei catodice la Laborator
26
sfârşitul perioadei de garanţie a autorizat al
lucrării constructorului

VII . RECEPŢIA LUCRĂRILOR

1.Recepţia de faze de execuţie: conform normativ C56/85


ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie
2009
SC TALPAC PROGRAMUL CALITĂŢII Cod cocument
SRL
CONSTANŢA „Înlocuire conductă de transport ţiţei 10 ¾” F1 pe tronsoane, între PS- 13-14
staţiile Bărbăteşti-Orleşti – Tronson 21: Deal Văratec – Gara Pag. 21/14
godevil, judeţul Vâlcea, pe o lungime de 1,332 km”

şef lucrare - ing. Nicola Viorel


2.Responsabil tehnic cu execuţia - ing. Chinţoiu Tudoriţa
Responsabil CQ - ing . Gurău Mircea

3.Recepţia la terminarea lucrării: conform HGR 273/94 Regulament privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii

PV la terminarea lucrărilor nr. ……………/ ……………………………


4.Lucrări rămase de executat după recepţia la terminarea lucrărilor

____________

5.Recepţia finală : conform H.G.R.273/94

Comisia de recepţie :

P.V. recepţie finală nr.

Constatările comisiei de recepţie :

ÎNTOCMIT Ing. Gurău Mircea Nr.515 din 20 Martie


2009