Sunteți pe pagina 1din 340

SC SERCOTRANS SRL

CIF: RO11499373 Tel: 0354 101310


Cont: RO69OTPV340000187956RO01 Fax: 0354 101309
Banca: OTP Suc. Deva Tel. 0722 395213
B-dul 22 Decembrie nr.37A / Cam.113
Cladire CEPROMIN
e-mail: sercotrans@yahoo.com

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL


IN COMUNA SCOARTA , JUDETUL GORJ

PROIECT TEHNIC
DETALII DE EXECUTIE

VOLUMUL I
DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
LISTE DE CANTITATI

BENEFICIAR: COMUNA SCOARTA


JUDETUL GORJ

- 2009 -
SC
SERCOTRANS
SRL

FOAIE DE CAPĂT

Proiect nr. 219 / 2009

Denumirea proiectului: ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN


COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ ”

Faza: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE

Beneficiar: COMUNA SCOARTA,


JUDETUL GORJ

Proiectant: SC SERCOTRANS SRL


330022, Deva, I. Maniu, Nr. 15 C/18,
Tel: 0354 101310; Fax: 0354 101309
CAEN 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica
legate de acestea

Director: ing. Popescu Ninu

Proiectul este concepţia S.C. SERCOTRANS S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel
care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. SERCOTRANS S.R.L

2009

''Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj” pag. 1/ 26


SC
SERCOTRANS
SRL

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Proiect nr. 219 /2009

ŞEF PROIECT: Ing. Popescu Ninu

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

ing. Popescu Ninu Dan ………………….

ing. Petrescu Mihaela ………………….

ing. Guran Carmen ………………….

ing. Borita Ioana ………………….

ing. Gruescu Radu ………………….

''Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj” pag. 2/ 26


SC
SERCOTRANS
SRL

BORDEROU

PIESE SCRISE - VOLUMUL I

1. Foaie de capat

2. Lista de responsabilitati

3. Borderou

4. Descrierea generala a lucrarilor

5. Memorii tehnice pe specialitati

6. Programul de control al calitatii lucrarilor

7. Graficul de realizare a investitiei

8. Lista de cantitati

''Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj” pag. 3/ 26


SC
SERCOTRANS
SRL

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. SERCOTRANS S.R.L., cu sediul în Deva, Str. I.Maniu nr. 15 C/18 cu numărul de
înmatriculare la Registrul Comerţului J 20/116/1999, declarăm pe proprie răspundere, că
serviciul prestat către beneficiarul CONSILIUL LOCAL SCOARTA, proiectul nr. 219 /2009
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
SCOARTA, JUDETUL GORJ ” la care se referă această declaraţie, este în
conformitate cu prevederile normelor şi normativelor de specialitate în vigoare.

Director:
Ing. Popescu Ninu Dan

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 4
SC
SERCOTRANS
SRL

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1 DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:


”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
SCOARTA, JUDETUL GORJ ”

Faza de proiectare: Proiect tehnic, Detalii de executie

1.2 Amplasament
ROMANIA, Regiunea S–V Oltenia, JUDETUL GORJ
Comuna Scoarta,localitatile Copacioasa, Pistestii din Deal,Budieni, Pirvilesti

1.3 Titularul investitiei:


COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ

1.4 Beneficiarul investitiei:


COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ

1.5 Elaborator

SC SERCOTRANS SRL

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 5
SC
SERCOTRANS
SRL

2.1 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

In cadrul descrierii generale a lucrarilor care fac obiectul acestui proiect tehnic se fac
urmatoarele referiri asupra principalelor elemente , dupa cum urmeaza:

a) Amplasament

Regiunea S – V Oltenia, judetul Gorj , comuna Scoarta.

Comuna Scoarta face parte din regiunea Sud Vest Oltenia si este situata in zona centrala
a judetului Gorj , la circa 15 km nord de orasul Targu Jiu. Comuna este amplasata in
zona subcarpatica Olteana, respectiv in Depresiunea Targu Jiu – Carbunesti, formata
dintro succesiune de dealuri si depresiuni, cu vai domoale si prelungi si pante de diferite
grade.
Comuna este formata din 11 sate amplasate de-a lungul drumului national Targu Jiu –
Targu Carbunesti si se invecineaza cu: la nord cu terenul extravilan al comunei
Balanesti;
− la sud cu terenul extravilan al comunei Pojogeni si Targu Carbunesti;
− la vest cu terenul extravilan al comunei Ungureni;
− la est cu terenul extravilan al comunei Campu Mare.
Comuna are un numar de 5000 locuitori grupati in peste 1900 gospodarii care sunt
amplasate pe o retea stradala in lungime de 65,7 km formata din drum national, drum
judetean, drumuri comunale si drumuri satesti. Cea mai critica situatie a drumurilor de
interes local din comuna Scoarta este in satele Ceratu de Copacioasa, Budieni si
Pistestii din Deal unde drumurile in cea mai mare parte sunt din pamant.
Ocupatia principala a locuitorilor este agricultura si secundar activitatile de productie
realizate in mai multe societati comerciale de tip industrial. Aceasta activitate a permis
dezvoltarea continua a comunei de la infiintare si pana in prezent.
La aceasta data locuitorii din comuna Scoarta nu beneficiaza de un sistem rutier de
interes local care sa corespunda cerintelor actuale impuse de legislatia interna si cea a
Uniunii Europene.Cresterea numarului de navetisti cat si a celor care isi desfasoara
activitatea zilnic in sectoare de tip industrial impune modernizarea drumurilor de interes
local din comuna, fapt pentru care Consiliul Local acorda o atentie speciala
imbunatatirii calitatii vietii si a sanatatii populatiei din comuna Scoarta si in contextul
existent este necesara si oportuna promovarea investitiei privind “Modernizarea
drumurilor de interes local din comuna Scoarta, judetul Gorj ”
In prezent locuitorii comunei Scoarta utilizeaza pentru deplasare in localitatile comunei
drumuri in lungime totala de 67,5 km , din care drumurile de interes local au o lungime
de circa 25 km. Satul Ceratu de Copacioasa este traversat de DC 20, iar satele Pistestii
din Deal si Budieni sunt traversate de DC 82 si DS 18, lungimea acestor drumuri fiind
de 7,5 km.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 6
SC
SERCOTRANS
SRL

Solutionarea problemei care face obiectul prezentului studiu (modernizare drumuri de


interes local) si fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe
urmatoarele:
− prevederile temei de proiectare si a studiului de fezabilitate
− incadrarea lucrarilor solicitate in Planul Urbanistic General al comunei
Scoarta;
− date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului, prin deplasarea
pe teren;
− date tehnice suplimentare preluate din alte documentatii existente, inclusiv
din discutiile purtate;
− considerarea tuturor prevederilor actelor normative si standardelor de profil,
in vigoare la data prezentei, cu referire la lucrari de modernizare drumuri.
Prezenta documentatie are ca obiect modernizarea partiala a drumurilor de interes local
din comuna Scoarta, judetul Gorj ( in aceasta faza luandu-se numai drumurile din
satele Ceratu de Copacioasa, Budieni si Pistestii din Deal), urmand ca intr-o faza
ulterioara sa fie realizata modernizarea celorlalte drumuri de interes local.

Situatia existenta

Cele trei sectoare de drum care urmeaza sa fie modernizate au o lungime totala de 5850
m.

1. DC20 : DN67 – COPACIOASA –POJOGENI - Lungime = 2 800 m


(DC 20 are originea in DN67 la km 96+700 )

2. DC 82 : DN 67 – BUDIENI - Lungime = 1 800 m


(DC 82 are originea in DN67 la km 93+400 )

3. DS 18 : DJ 961 – PIRVILESTI - Lungime = 1 250 m


(DS 18 are originea in DJ 961)

DC 20 este amenajat pe o lungime de 15 metri odata cu reabilitarea primara a drumului


national DN 67;
DC 82- intersectia drumului principal DN 67 cu drumul comunal DC 82 nu este
amenajata;
DC 20 traverseaza linia CF Targu Jiu-Targu Carbunesti printr-o trecere la nivel a caii
ferate la km CF 56+400
DC 82 traverseaza linia CF Targu Jiu-Targu Carbunesti printr-o trecere la nivel a caii
ferate la km CF 59+775
DC 82 subtraverseaza linia CF Targu Jiu-Targu Carbunesti printr-un pasaj denivelat
la km CF 59+775

Latimea platformei actuale a drumurilor proiectate este cuprinsa intre 5 – 7 m, circulatia


se realizeaza cu dificultate, drumurile sunt din pamantl. Pe partea carosabila exista un
strat de balast cu grosimi variabile 5 -15 cm De-a lungul drumurilor nu exista santuri
pentru preluarea apelor pluviale, din care cauza pe carosabilul drumurilor s-au format
gropi si sleauri, acestea devenind greu circulabile.In schimb in interval de timp fara
precipitatii atmosferice se formeaza praf care patrunde in gospodariile locuitorilor si
acopera vegetatia din apropierea drumului. Pantele in profil transversal variaza intre
''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 7
SC
SERCOTRANS
SRL

0 – 3 %, iar in profil longitudinal exista pante cuprinse intre 2 – 6 % . Podetele tubulare


existente pe DC82 si DS 18 sunt degradate si necesita inlocuire. Intersectia dintre DS18
si DC82 este neamenajata nu asigura incadrarea autovehicolelor in conditii de
siguranta in partea carosabila. Accesele existente impiedica scurgerea apelor pluviale in
santuri in profil longitudinal. Nu exista semnalizare rutiera pe nici unul din cele trei
drumuri studiate.

b) Topografie

Baza topograficǎ a lucrării, este constituitǎ din ridicări topografice în sistem STEREO
70. Terenul pe care este amplasata lucrarea apartine domeniului public.
Au fost elaborate studii topografice cuprinzand planuri de situatie cu amplasamentele
reperelor de trasare a lucrarilor prezentate in proiect.

c). Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Fiind situată în partea de sud a tării in zona subcarpatica a Olteniei , comuna Scoarţa se
află în cea mai mare parte a anului sub influenţa circulaţiei maselor de aer sudice, sud-
vestice şi vestice avand un climat temperat continental de deal, cu precipitaţii
neuniform repartizate.
Climatul bland se explica si prin predominarea circulatiei maselor de aer sudice, sud-
vestice si vestice care determina contraste termice in anotimpul rece mult mai mici decit
in estul tarii si un calm atmosferic care predomina in general. Vânturile predominante
sunt cele dinspre vest şi nord-vest. Zona subcarpaţilor are un climat de depresiune,
răcoros, fără temperaturi excesive, atât vara cât şi iarna, favorizând practicarea
diverselor forme de turism în tot timpul anului.
Sursa datelor privind caracteristicile climatice ale zonei studiate este statia meteo Targu
Jiu:
− Temperatura medie a aerului 12,3ºC;
− Maxima absoluta 38,2ºC;
− Minima absoluta -31,8ºC;
− Cantitatea medie anuala de precipitatii 654,8 mm
− Cea mai mare medie anuala de precipitatii 1096 mm;
− Cea mai mica medie anuala de precipitatii 354,8 mm
− Adancimea de inghet ,conform STAS 6054/93 ,este de - 0.80 m .

Din punct de vedere hidrologic, conform STAS 4273/83, lucrarile proiectate au fost
incadrate in clasa IV de importanta, iar conform STAS 4068/87, podetele tubulare
proiectate au fost dimensionate pentru valoarea debitului cu probabilitatea de 5%

Conform SR 1907/1-,,Zonarea Climatica a Romaniei” perimetrul cercetat se incadreaza


in zona II climaterica.

c) Geologia şi seismicitatea

Din punct de vedere geomorfologic , amplasamentul lucrarii face parte din zona
subcarpatica a Olteniei , parte componenta a Podisului Getic.
''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 8
SC
SERCOTRANS
SRL

din punct de vedere geologic, depozitele cercetate apartin Cuaternarului, Pleistocen


mediu si superior, fiind construite din alternante de depozite pelitice, argiloase,
impermeabile, cu depozite detritice (pietrisuri si nisipuri) permeabile cu potential
acvifer.
Nivelul hidrostatic al apelor subterane se afla la adancime mai mare de 4 m.
Adancimea de inghet pentru aceasta zona este de - 0,8 m, sarcina data de vant este de
0,4 kPa- zona B conform codului de proiectare NP 08 – 04, iar sarcina data de zapada
este 2,00 kN/mp- zona D conform codului de proiectare CR 1-1-3/2005.
Amplasamantul se incadreaza in zona D de intensitate macroseismica avand perioada
de colt Tc = 0,7 sec., iar coeficientul Ks = 0,12 corespunzator gradului 7 seismic MSK.
Conditiile hidrogeologice se incadreaza in categoria : conditii defavorabile .

d) Prezentarea proiectului pe specialitati:


Proiectul de modernizare a celor 3 sectoare de drum mentionate mai sus cuprinde:

Lucrari de drum :
− Lucrari de terasamente
− Structura rutiera :
ƒ Fundatie din balast 20 cm grosime
ƒ Fundatie din piatra sparta 10cm grosime
ƒ Imbracaminte bituminoasa in 2 straturi :
6 cm BADPS25 si 4 cm BAPC16
− Acostamente din balast

Lucrari de podete :
− Podet cu elemente prefabricate tip P2 -1 buc
− Podet tubular d=800 mm -1 buc

Lucrari pentru asigurarea scurgerii si evacuarea apelor de suprafata :


− Santuri trapezoidale pereate cu beton de ciment in lungime totala de
11565 m.
− Rigola carosabila l=135ml pe DS18

Amenajare intersectie si drumuri laterale :


− Se amenajeaza cu aceeasi structura rutiera ca si drumurile comunale

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 9
SC
SERCOTRANS
SRL

Amenajari alei si trotuare:


− Se amenajeaza cu urmatoarea structura :
ƒ Fundatie din balast 20cm
ƒ Strat din beton de ciment10cm
ƒ Imbracaminte asfaltica din BAPC8

Lucrari de semnalizare si marcaje rutiere:


− Indicatoare rutiere
− Marcaje longitudinale si transversale

e) Devierile şi protejările de utilităţi afectate:

La realizarea proiectului nu sunt necesare devieri de retele sau alte utilitati.


Retele existente in localitati vor putea fi utilizate in activitatea de organizare de santier.

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru


lucrări definitive şi provizorii:

Pentru lucrarile provizorii de organizare de santier se va realiza racord de energie


electrica, telefoane si alte utilitati cu acordul detinatorilor de retele. Pentru lucrarile
definitive in timpul exploatarii racordului rutier nu sunt necesare surse de apa, energie
si telefonie pentru racorduri.Asigurarea sursei de apa potabila se va face din fantani
existente , iar a apei tehnologice din apele din zona.
Pentru organizarea de santier se va amenaja o platforma din balast pentru depozitarea
principalelor materiale utilizate :balast si piatra sparta , elemente prefabricate pentru
podete , care se va imprejmui . Se va monta 1 WC ecologic.

g) Căile de acces permanente, căi de comunicaţii si altele asemenea

Se folosesc drumurile existente. Gradul de ocupare si folosire a drumurilor in timpul


executiei modernizarii se va realiza respectandu-se conditiile impuse de
administratorul drumului comunal, precum si de Politia locala.

h) Trasarea lucrărilor

Trasarea pe teren a drumului se va face ţinând cont de planurile de situaţie anexate la


prezentul proiect. Se vor respecta de asemenea prescripţiile standardelor referitoare la
trasarea drumurilor şi lucrărilor geotehnice.
Beneficiarul lucrării, împreună cu proiectantul va preda către executant – pe baza unui
proces verbal, amplasamentul lucrării ce urmează a fi executata si reperii topografici de
trasare.
''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 10
SC
SERCOTRANS
SRL

Odată amplasamentele predate, executantul are obligaţia de a le materializa pe teren


prin pichetare cu ţăruşi. În sarcina acestuia intră şi responsabilitatea protejării picheţilor
care materializează amplasamentele primite.

i) Antemasuratoarea

Anexat se prezinta antemasuratorile lucrarii pe principalele capitole de lucrari.


Distantele de transport vor fi cotate de fiecare ofertant in functie de sursa de materiale
si organizarea de santier folosita.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 11
SC
SERCOTRANS
SRL

2.2 MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

2.2.1. LUCRARI DE DRUM

ÎNCADRAREA LUCRĂRII ÎN CLASE DE IMPORTANŢĂ

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a HG nr. 261/1994, lucrarile


proiectate sunt de categoria „D” de importanta.
Lucrarea se incadreaza la categoria D de importanta, clasa tehnica a drumurilor V(doua
benzi de circulatie)
Din punct de vedere hidrologic, conform STAS 4273/83, lucrarile proiectate au fost incadrate
in clasa IV de importanta, iar conform STAS 4068/87, podetele tubulare proiectate au fost
dimensionate pentru valoarea debitului cu probabilitate de 5%.
Conform Normativului Departamental privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor
PD-95-2002, stabilirea cotelor de amplasare a platformelor drumurilor se face la nivelul apei cu
asigurarea de 5% peste care se prevede o inaltime suplimentara de siguranta (garda) de 30-50
cm.
Conform “Normativului pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si
podurilor, impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor NP 067 – 2002” au fost stabilite
tipurile de aparari de maluri tinand seama de nivelurile corespunzatoare debitelor de calcul cu
asigurarea ceruta in functie de clasa de importanta.

ELEMENTE GEOMETRICE:
Stabilirea elementelor geometrice in plan, profil longitudinal si transversal se va realiza in
conformitate cu prevederile STAS 863-85 si Ordinul MT nr.45/1998 privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor.

Traseu in plan

Traseul proiectat in plan are o lungime de 5850 m (lungimea a trei sectoare de drumuri) si se
suprapune in totalitate pe traseele drumurilor existente.
Lungimea totala a celor 3 sectoare de drum este de 5 850 m:

1. DC20 : DN67 –COPACIOASA –POJOGENI - Lungime = 2 800 m


(DC20 are originea in din DN67 la km 96+700 )

2. DC 82 : DN 67 – BUDIENI - Lungime = 1 800 m


(DC82 are originea in DN67 la km 93+400 )

3. DS 18 : DJ 961 – PÂRVILESTI - Lungime = 1 250 m


(DS 18 are originea in DJ 961)

Drumul comunal DC 20 – se modernizeaza de la o distanta de 15 m fata de intersectia


cu DN 67.
In concordanta cu normele tehnice actuale drumurile au fost proiectate cu doua benzi de
circulatie, iar prin modernizarea acestora nu sunt afectate intrarile la proprietati.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 12
SC
SERCOTRANS
SRL

Profil in lung

Declivitatile sunt in general mici fiind cuprinse intre 0 - 5 %, asigurand conditii de scurgere a
apelor prin santurile pereate ce se vor executa la marginea partii carosabile.
Racordarile verticale se vor realiza cu o raza mai mare de 300 m pentru racorduri concave si
peste 500 m pentru racorduri convexe (conform STAS 863/85).

Profil transversal :
In profil transversal cele 3 drumuri proiectate au urmatoarele caracteristici:

- clasa tehnica: V
- viteza de proiectare: 25-40 km
- latime a partii carosabile: 2 x 2,75 m;
- latime platformei in aliniament: 7.00 m;
- acostamente: 2 x 0,75 m;
- panta transversala parte carosabila 2.50%
- panta transversala acostament 4%
- incadrare parte carosabila cu pene ranfort din binder

TERASAMENTE

S-a adoptat solutia sapaturilor de pamant cu preponderenta in profil de rambleu cu


inaltimea mica a taluzului (pana la 1 m) . Excedentul de sapatura care nu se utilizeaza in
compensari la ramblee se transporta in depozitele stabilite de constructor de comun
acord cu beneficiarul. Pentru realizarea terasamentelor in rambleu se executa trepte de
infratire cu latimi de minim 1 m peste care se va realiza umplura de pamant compactata
im straturi de 20-30cm.
Sapaturile in pamant, in teren natural se executa mecanizat cu buldozerul si excavatorul,
si manual in zonele neadecvate lucrarilor mecanizate (deluviu de grosime redusa pe
panta transversala mare, la executarea treptelor de infratire ).
Platforma drumului existent se scarifica si se reprofileaza cu autogrederul.

STRUCTURA RUTIERA:

Profilul transversal tip a avut in vedere clasa tehnica de incadrare a drumului, zestrea existenta a
sistemului rutier, rezultand un singur tip de profil aplicabil pentru cele trei drumuri slab
pietruite cu partea carosabila de 5,5 m doua benzi de circulatie)si acostamente de 2x0,75 m .
Din breviarul de calcul intocmit a rezultat necesitatea alcatuirii unui sistem rutier care sa reziste
la conditiile de trafic si la conditiile de inghet.

• Sistemul rutier tip aplicat pe cele 3 sectoare de drum se prezinta astfel:

− 4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16;


− 6 cm strat de legatura din beton asfaltic cu pietris sortat BADPS 25;
− 10 cm strat de piatra sparta;
− 20 cm fundatie din balast cilindrat conform STAS 6400;
''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 13
SC
SERCOTRANS
SRL

− Partea carosabila se va incadra cu pene ranfort;


− Acostamente de 2 x 0,75 m latime din balast de 10 cm grosime ;

Pe patul drumului, nivelat si compactat se asterne stratul de fundatie inferior din balast
antigeliv, izolator si anticapilar, in grosime de 20 cm. Acesta se executa pe latimea de
6,40-6,70 m pentru a asigura suprafata suport pentru stratul superior din piatra sparta, in
grosime de 10 cm. Pentru a fi indeplinit rolul drenant al stratului din balast, la distante
de 40 m se prelungeste latimea acestuia pana la taluzuri , prin realizarea unor drenuri
din balast sub acostament pe latime 0.50 m .
Stratul de fundatie din balast si piatra sparta se va realiza in conformitate cu STAS
6400, iar agregatele utilizate vor indeplini conditiile din SR 667, respectiv SR 662, in
armonizare cu standardele europene.
Pe stratul de balast compactat se pune in opera piatra sparta poligranulara cu rol de strat
superior de fundatie conform STAS 6400, dupa care se realizeaza straturile asfaltice
conform SR 174.
Straturile asfaltice din sistemul rutier sunt asternute mecanizat.
Cilindrarea fiecarui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimii de compactare atat in
timpul executiei, cat si in timpul asternerii stratului de egalizare.
Realizarea imbracamintii asfaltice in doua straturi cuprinde urmatoarele faze:
- Curatirea si amorsarea stratului suport;
- Asternerea stratului de legatura din BADPS25;
- Amorsarea suprafetei stratului de legatura ;
- Asternerea stratului de uzura din BAPC16.

2.2.2. LUCRARI DE PODETE

Se vor executa 2 tipuri de podete : podete tubulare si podete cu elemente prefabricate


tip P2 si reparatii la podetul existent .Situatia existenta si solutia proiectata a podetelor
pe cele 3 drumuri se prezinta in tabelele de mai jos:

DC20 : DN67 –COPACIOASA –POJOGENI -


Podete
Pozitie
Nr. crt. Situatia existenta Situatia proiectata
km
Podet cadre Se amenajeaza aripile si
1 Km 0+875
prefabricate coronamentele

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 14
SC
SERCOTRANS
SRL

DC 82 : DN 67 – BUDIENI -
Podete =1 buc
Pozitie
Nr. crt. Situatia existenta Situatia proiectata
km
Podet casetat nou cu
Km 1+220 elem.prefabr.tip P2 + 4Ao
1 D=800mm
inlocuieste podetul tubular
existent

DS 18 : DJ 961 – PIRVILESTI -
Podete =1 buc
Pozitie
Nr. crt. Situatia existenta Situatia proiectata
km
1 Km 0+640 - Podet tubular d=800mm nou – 4 Aripi

• Podete tubulare :

Podetele tubulare existente necorespunzatoare se vor inlocui si se vor amenaja in


amonte si aval.
Pentru evacuarea apelor pluviale din zona drumului, din sant, s-au realizat podete
tubulare de 800 mm cu tuburi de tip Premo , in lungime de 10.00 m.
Podetele tubulare sunt puse in opera pe o fundatie de 10 cm din beton C8/10, se
racordeaza la teren prin timpane (cu aripi), cu fundatie din C8/10, si elevatie din
C12/15. Manipularea si montarea tuburilor se realizeaza cu macaraua. Tuburile se
imbina prin mufe.
Tuburile se izoleaza cu subif (suspensie de bitum filerizat) peste care se realizeaza un
dren din piatra sparta in grosime de 20 cm.
Peste drenul din piatra sparta se realizeaza sistemul rutier.
Amenajarile amonte si aval constau in:
- aripi din beton C12/15 asezate pe fundatii din beton C8/10;
- zona dintre aripi se amenajeaza pana la prag cu un pereu din piatra bruta pe
fundatie din beton C12/15;
- coronamentele se realizeaza din beton armat C12/15 si vor avea o inaltime de 40
cm peste nivelul acostamentelor.
Conditii de exploatare:
Pe toata durata exploatarii podetele tubulare vor fi decolmatate si curatate,
asigurand astfel functionarea lor normala.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 15
SC
SERCOTRANS
SRL

Podetele casetate cu elemente tip P2

S-au prevazut urmatoarele lucrari:


- demolarea podetului tubular existent
- sapaturi cu evacuarea pamantului pentru realizarea fundatiilor;
- turnarea betonului in fundatii C8/10;
- montarea elementelor prefabricate tip P2
- cofrarea si turnarea betonului in elevatii;
- realizarea hidroizolatiei;
- montarea elementelor prefabricate tip Ao pentru aripi
- realizarea drenului langa elementele prefabricate ;
- realizarea hidroizolatiei pe calea podetului si a protectiei acesteia;
- amenajarea in amonte si aval se face cu pereu din piatra bruta pe
fundatie din beton pana la limita pragurilor;
- realizarea coronamentelor din beton armat C12/15;

Podetele realizate din elemente prefabricate tip P2 au lumina de 2m, inaltimea de 1,6 m.
Se monteaza pe o fundatie tip radier, continua, realizata din beton de ciment clasa
C8/10.
Podetele se vor izola impotriva patrunderii apei pe partile laterale in contact cu
terasamentele, cu emulsie in doua straturi. La partea superioara se va realiza
impermeabilizarea prin aplicarea a doua straturi de carton asfaltat si doua straturi de
emulsie bituminoasa.
Protectia hidroizolatiei se va face cu un mortar de ciment de 4 cm armat cu plasa sudata
cu ochiuri patrate. Lateral se va realiza o chiuneta din beton C8/10 si un dren din piatra
bruta pentru preluarea apelor.
Peste stratul de mortar se va realiza calea de rulare din strat de legatura din binder si
strat de uzura.
Amonte si aval se va realiza amenajare cu aripi prefabricate tip A0. Aripile se vor
realiza pe o fundatie perimetrala de beton C8/10 iar in aval de pragul de inchidere se va
realiza o saltea din bolovani.

2.2.3. LUCRARI DE ASIGURAREA SCURGERII APELOR

Apele meteorice ce cad pe suprafata drumului, sunt conduse spre santuri si rigole, si de
aici catre podetele existente si proiectate, de unde sunt preluate de vaile naturale din
vecinatate.
Pe drumul comunal DC 20 – apele colectate de o parte si de alta a DC 20 se evacueaza
datorita declivitatii longitudinale inspre paraul Taratel si nu afecteaza DN 67.
Pe drumul comunal DC 82 – apele preluate de pe partea dreapta a drumului comunal DC
82 vor fi colectate in santul existent la DN 67 si evacuate pe sub un pod peste paraul
Zlasti.
Pe drumul satesc DS 18 – apele colectate de o parte si de alta a DS 18 se evacueaza
datorita declivitatii longitudinale inspre podetul existent situat in partea finala a sectorului

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 16
SC
SERCOTRANS
SRL

Pe intreaga lungime a drumurilor au fost prevazute santuri protejate cu beton de ciment


deoarece toate cele 3 sectoare de drum prezinta pante longitudinale cuprinse intre 0-0,5%
si pante mai mari de 4%.
Cota fundului de sant va fi cu minim 15 cm sub cota stratului drenant din balast din
fundatia drumului.
Santurile pereate vor fi realizate beton de ciment C25/30 pe o fundatie de nisip de 5 cm
grosime.
Pe partea stanga a drumului DS18 –de la inceputul sectorului- de la km 0+000 pe
lungimea de 135m , se va executa o rigola dreptunghiulara din beton de ciment C12/15 cu
placute carosabile in grosime de 15 cm.

1. DC20 : DN67 –COPACIOASA –POJOGENI


Santuri pereate cu beton : Ltotal = 5600 m
Nr.
Pozitie Km. Lungime (m) Partea
crt.
1 0+000 – 2+800 2800 Stanga
2 0+000 – 2+800 2800 Dreapta

2. DC 82 : DN 67 – BUDIENI
Santuri pereate cu beton : Ltotal = 3600 m
Nr.
Pozitie Km. Lungime (m) Partea
crt.
1 0+000 – 1+800 1800 Stanga
2 0+000 – 1+800 1800 Dreapta

3. DS 18 : DJ 961 – PIRVILESTI
Santuri pereate cu beton : Ltotal = 2365 m
Nr.
Pozitie Km. Lungime (m) Partea
crt.
1 0+135 – 1+250 1115 Stanga
2 0+000 – 1+250 1250 Dreapta
Rigola carosabila : Ltotal = 135 m
Nr.
Pozitie Km. Lungime (m) Partea
crt.
1 0+000 – 0+135 135 stanga

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 17
SC
SERCOTRANS
SRL

2.2.4 DRUMURI LATERALE SI INTERSECTII

Drumurile laterale se amenajeaza pe lungimi cuprinse intre 20 si 50 si latimi variabile


de 3-5 m, functie de latimea drumului lateral existent.
Sistemul rutier proiectat pentru drumurile laterale este acelasi ca cel folosit la drumurile
principale:
Intersectia se va amenaja asigurand capacitatea de circulatie, siguranta rutiera si
pietonala, si vizibilitatea aferenta traficului recenzat. Racordarea se va realiza
progresiv, incepand cu aceeasi structura rutiera ca si cea proiectata pe strada curenta si
terminand cu stratul de uzura (BAPC16) . Razele de racordare sunt cuprinse intre 9 m
si 16 m.Se va utiliza aceeasi structura ca si la drumurile principale proiectate.
Incadrarea partii carosabile se va executa cu borduri prefabricate din beton de ciment
10 x 15 pe fundatii din beton, iar insula va fi incadrata cu borduri din beton de ciment
20 x 25.
Declivitatea transversala a drumului comunal DC 20 –se va racorda la declivitatea
longitudinala a DN 67.
Declivitatea transversala a drumului comunal DC 82 –se va racorda la declivitatea
longitudinala a DN 67.
Declivitatea transversala a drumului satesc DS 18 –se va racorda la declivitatea
longitudinala a DJ 961.

DC20 : DN67 –COPACIOASA –POJOGENI -


Drumuri laterale = 7 buc / 835 mp
Pozitie
Nr. crt. Partea Situatia proiectata
km
Amenajare pe L=50 m cu podet tubular
1 0+160 stg
d=400mm
Amenajare pe L=50 m cu podet tubular
2 0+340 Dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
3 0+490 dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
4 1+385 dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
5 1+520 stg
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
6 2+035 dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
7 2+431 dr
d=400mm

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 18
SC
SERCOTRANS
SRL

DC 82 : DN 67 – BUDIENI -
Drumuri laterale = 4 buc / 560 mp
Pozitie
Nr. crt. Partea Situatia proiectata
km
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
1 0+340 stg
d=400mm
Amenajare pe L=50 m cu podet tubular
2 0+400 dr
d=400mm
Amenajare pe L=50 m cu podet tubular
3 0+750 dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
4 1+115 dr
d=400mm

DS 18 : DJ 961 – PIRVILESTI
Drumuri laterale = 4 buc / 400 mp
Pozitie
Nr. crt. Partea Situatia proiectata
km
Amenajare pe L=50 m cu podet tubular
1 0+040 stg
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
2 0+665 dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m ci podet tubular
3 0+935 dr
d=400mm
Amenajare pe L=20 m cu podet tubular
4 1+120 stg
d=400mm
Amenajare intersectie
1 0+160 dr Amenajare intersectie DC82 cu DS18

2.2.5 AMENAJARE ALEI SI TROTUARE

Trotuar km 0+000 – 0+150 stanga (DS 18)

Trotuarul se realizeaza pe lungimea de 160 m si latimea de 2 m si se executa dintr-un


strat de fundatie din balast de 20 cm , peste care se asterne un strat din beton de
ciment (C12/15) de 10 cm grosime si 3cm de mixtura asfaltica tip BAPC8. Trotuarul se
incadreaza cu borduri de ciment 10 x 15.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 19
SC
SERCOTRANS
SRL

Alee scoala pe DS 18 .
Aleea scolii in lungime de 10 m si latime de 2 m se executa cu aceasi structura ca si la
trotuare.

Protectia persoanelor cu handicap


Trotuarele, parcarile si traversarile vor fi amenajate astfel incat sa poata fi utilizate de
catre persoanele cu handicap, in conformitate cu normativul CPH 1-93, aprobat cu
ordinul MLPAT nr. 26/N/12.11.1993.
Astfel, se vor realiza rampe cu declivitate scazuta dispuse in dreptul trecerilor de pietoni
pentru a da posibilitatea de acces- carosabil-trotuar persoanelor cu handicap locomotor

2.2.6 PASAJE LA CALEA FERATA

Conform studiului de fezabilitate aprobat, in baza caruia s-a obtinut finantarea


obiectivului, NU sunt prevazute lucrari de refacere a trecerii la nivel cu calea ferata.

Trecere la nivel cu calea ferata

Pe sectoarele unde drumul va intersecta linia de cale ferata la nivel se va corecta


profilul longitudinal al drumului in zona de intersectie cu calea ferata conform STAS
1244-1/1996, realizand o declivitate de 2% pe o distanta de 25 m de o parte si de alta a
axului de cale ferata.
Trecerea la nivel cu calea ferata se localizeaza la pozitiile de mai jos:
− Pe DC 82 la km 1+265 , respectiv pe calea ferata la km 59+775
− Pe DC 20 la km 0+420 , respectiv pe calea ferata la km 56+400

Trecere denivelata cu calea ferata existenta:

La km 1+083 pe DC82 respectiv km CF 59+775, drumul DC82 subtraverseaza linia


ferata Targul Jiu – Targul Carbunesti printr-un pasaj inferior la care s-au facut corectii
ale liniei rosii fara a se modifica gabaritul existent al pasajului.

2.2.7 ACCESE LA PROPRIETATI CU PODETE TUBULARE

Accesele la proprietati se vor executa cu podete tubulare d=400 mm peste care se va


executa urmatoarea structura rutiera :
ƒ 20 cm balast
ƒ 10 cm piatra sparta
ƒ 6 cm BADPS25
ƒ 4 cm BAPC16

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 20
SC
SERCOTRANS
SRL

Podetele se executa cu tuburi din elemente prefabricate din beton cu d=400mm iar capetele
podetelor se amenajeaza cu timpane si coronamente din beton de ciment .
Accesele se repartizeaza pe cele 3 sectoare de drum dupa cum urmeaza:

ƒ Pe DC20 : DN67 –COPACIOASA –POJOGENI - 40 buc


ƒ Pe DC 82 : DN 67 – BUDIENI - 25 buc
ƒ Pe DS 18 : DJ 961 – PIRVILESTI - 15 buc

2.2.8 SEMNALIZARE RUTIERA

In proiect s-a avut in vedere refacerea semnalizarii rutiere verticale cu indicatoare rutiera
cu folie reflectorizanta, precum si plantarea de indicatoare kilometrice din beton de
ciment.
Pe parcursul executiei drumurile vor fi semnalizate conform „ Normelor metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
Dupa realizarea stratului de uzura se vor realiza marcaje longitudinale si
transversale.Marcajele se vor3 realiza cu avizul comisiei locale si aprobarea de catre
politia circulatie.
La intersectia drumurilor comunale DC 20 si DC 82 cu drumul national DN 67 se vor
monta indicatoare de circulatie cu semnul STOP.
La intersectia drumului DS 18cu drumul judetean DJ 961 se vor monta indicatoare de
circulatie cu semnul STOP.
La intersectiile drumurilor modernizate cu drumurile laterale amenajate se vor monta
indicatoare cu semnul de cedeaza trecerea pe drumurile laterale.
La trecerile de cale ferata se vor realiza lucrari de semnalizare specifice acestui gen de
lucrari.
Curbele se vor presemnaliza prin indicatoare de avertizare ,, curba la dreapta sau la
stanga „ , dupa caz.

Indicatoare de avertizare a pericolului:


Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele forme:
- Triunghi echilateral cu chenar rosu avand simbolul desenat cu negru pe fond alb;
- Trecere la nivel cu o cale ferata simpla fara bariere
- Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata

Indicatoare de reglemetare:
Indicatoare de prioritate avand urmatoarele forme:
- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru cedarea trecerii;
- Octogon de culoare rosie avand inscriptia ‘’STOP’’;

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Indicatoare de interzicere si restrictii:


Au forma circulara cu chenar rosu si simboluri negre sau dupa caz rosii pe fond alb sau
albastru.

Indicatoare de orientare si informare


Aceste indicatoare au fondul de culoare verde pe autostrazi, albastra pe celelalte drumuri
din afara localitatilor si alba pentru obiective locale. Semnalizarea devierii temporare a
circulatiei este pe fond galben.

Indicatoare de semnalizare a lucrarilor:


Aceste indicatoare se realizeaza similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curenta pe
perioada de executie a lucrailor cu diferenta ca se executa pe fond galben , pe baza
propunerilor constructorului avizate de beneficiar.

MARCAJE RUTIERE

Marcaje longitudinale
Se va marca cu vopsea axul drumului printr-o linie discontinua pentru delimitarea celor 2
benzi de circulatie .
Marcaje transversale
-se vor executa marcaje de trecere pentru pietoni in dreptul scolii si in zonele cu trafic
mai intens de pietoni si se executa cu linii paralele cu axul liniei rosii ( axul drumului) ,
cu latimea de 60 cm si lungimea de 3,00 m.

• Exigentele minime de calitate:

Asigurarea exigenţelor minime de calitate sunt cerinţe obligatorii în conformitate cu


prevederile din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii si ca atare prin solutia
proiectata sint asigurate :
ƒ Rezistentă mecanica şi stabilitate;
ƒ Securitate la incendiu;
ƒ Igiena, sanatate si mediu;
ƒ Siguranta in exploatare;
ƒ Protectie impotriva zgomotului;
ƒ Economie de energie si izolare termica.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 22
SC
SERCOTRANS
SRL

Domeniile de verificare ale proiectului sunt:


ƒ Constructii rutiere, drumuri si poduri – A4, B2, D

Programul de execuţie si receptie a lucrărilor


Lucrările necesare pentru realizarea investiţiei se vor face de către constructor pe baza
unui program de execuţie şi control întocmit de proiectant, şi avizat de către I.S.C. Gorj.
În cadrul acestui program de execuţie şi control se vor preciza şi principalele faze
determinante ale investiţiei care necesită întocmirea proceselor verbale la diferite faze ale
execuţiei, cu participarea celor trei factori interesaţi în derularea investiţiei beneficiar -
executant - proiectant precum şi a delegatului I.S.C. Gorj.
Începerea lucrarilor se va face pe baza graficelor detaliate de eşalonare a execuţiei pe
obiecte şi categorii de lucrari.
Recepţia lucrarilor se va face dupa remedierea defectelor, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de recepţie a lucrarilor de construcţii şi instalaţii.
Înainte de a solicita recepţia finala a lucrarilor, Antreprenorul va îndepărta de pe şantier
toate utilajele, lucrarile provizorii, surplusul de materiale, deşeuri, etc. procedând la
efectuarea curăţeniei generale, inclusiv la executarea lucrarilor necesare refacerii cadrului
natural iniţial.
Procesul verbal de recepţie va fi semnat de investitor şi antreprenor, care pe baza
documentelor din cartea construcţiei şi observaţiilor directe, atesta ca lucrarile au fost
executate conform proiectului, contractului şi prevederilor caietelor de sarcini.

Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier


Pe tot timpul execuţiei lucrărilor până la recepţia definitivă şi predarea investiţiei către
beneficiar, executantul are obligaţia de a proteja toate lucrările executate sau în curs de
execuţie precum şi materialele din incinta şantierului, prin amenajarea de zone
împrejmuite, eventual prevăzute cu încuietori şi pază.
Şantierul şi lucrările vor fi astfel realizate pentru a preveni producerea accidentelor. De
asemenea executantul lucrării are obligaţia de a semnaliza prin panouri avertizoare fiecare
obiect aflat în execuţie funcţie de caracteristicile constructive ale acestuia, cu
obligativitatea semnalizarii executiei lucrarilor de modernizare a drumului comunal
conform legislatiei in vigoare.

Măsurarea lucrărilor
Măsurarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu listele de cantităţi de lucrări anexate,
măsurate de constructor, verificate de beneficiar prin dirigintele de santier.
Beneficiarul investiţiei are obligaţia de a delega pe tot timpul derulării execuţiei
investiţiei un reprezentant al său ca diriginte de şantier în vederea urmăririi execuţiei atât
din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere al executării tuturor lucrărilor
prevăzute în documentaţie.

Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa


Pentru prezenta investiţie ofertantul execuţiei trebuie să dispună de laboratoare proprii
pentru efectuarea testelor şi a probelor, sau sa incheie un contract de servicii cu un
laborator autorizat pentru incercarile solicitate conform caietelor de sarcini.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 23
SC
SERCOTRANS
SRL

Materialele, utilajele şi echipamentele utilizate de contractant (ofertant) trebuie să fie în


conformitate cu caietele de sarcini şi anexate şi cu prevederile legislative în vigoare.
Atunci când beneficiarul lucrării sau dirigintele de santier acestuia solicită, contractantul
(ofertantul) va face dovada calităţii materialelor utilizate.
Materialele necesare la execuţia lucrarii vor fi procurate de la firme specializate în
prepararea şi furnizarea acestora, insotite de certificate de calitate/declaratii de
conformitate.
Restul obligaţiilor care îi revin contractantului (ofertantului) sunt prezentate în caietele de
sarcini pe specialităţi.

Curăţenia în şantier
Executantul are obligaţia ca în cadrul măsurilor de protecţia muncii, a siguranţei
circulaţiei, precum şi a mediului, să asigure curăţenia pe şantier.
Se va evita perturbarea circulaţiei rutiere în zonă prin depozitarea excedentelor de
materiale, majoritatea lucrărilor executându-se de-a lungul căilor de circulaţie.
În ceea ce priveşte problemele de protecţia mediului, vor fi prevăzute măsuri obligatorii
pentru executantul lucrării astfel încât să se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu.

În acest sens:
ƒ excedentele de materiale rezultate în urma săpăturilor, vor fi transportate şi depozitate,
conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locuri special amenajate (rampele de
deşeuri menajere ale comunelor sau terenuri scoase din folosinţă şi având această
destinaţie) cu respectarea principiilor ecologice pentru realizarea săpăturilor şi
compactarea umpluturilor se vor prevedea utilaje de capacitate redusă, cu nivel scăzut
de producere a zgomotelor şi vibraţiilor şi cu emisii de gaze nocive reduse;
ƒ se vor lua măsuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanţi sau uleiuri de la utilajele
folosite;
ƒ vehiculele care asigură transportul surplusului de materiale rezultate din săpături sau
materialele rămase din procesul de execuţie vor fi riguros verificate pentru a
preîntâmpina împrăştierea acestora pe traseu şi vor avea roţile curăţate la ieşirea din
zona şantierului;
ƒ pentru muncitorii de pe şantier se vor asigura closete ecologice cu tanc etanş vidanjabil.

Serviciile sanitare
Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzător, în locuri accesibile
pe şantier pe toată perioada derulării contractului.
În cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unităţile
specializate ale localităţii.

Relaţiile între contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare


Relaţiile între persoana juridică achizitoare, diriginte de santier şi contractant
(antreprenor) sunt cele stipulate în instrucţiunile pentru contractele de achiziţii publice
servicii, bunuri şi lucrări.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 24
SC
SERCOTRANS
SRL

Contractantul (ofertantul) lucrării care a câştigat licitaţia de execuţie a investiţiei va avea


relaţii de colaborare cu Autoritatea contractantă conform celor stipulate în contractul de
execuţie, precum şi conform legislaţiei în vigoare la data derulării investiţiei.

Materii prime şi echipamente


La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente agrementate
conform reglementărilor naţionale în vigoare. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu
prevederile Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării materialelor agrementate la
execuţia lucrărilor.

Norme de protecţia muncii


Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale (Legea protecţiei muncii
nr.90/1996 şi Normele specifice de securitate a muncii) elaborate de Ministerul Muncii şi
Protecţiei sociale şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului aprobate
cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.
Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului asupra obligativităţii respectării
tuturor prevederilor prevăzute în “Normele specifice de securitate a muncii” şi editate de
Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii Bucureşti, precum şi “Norme
specifice de securitatea muncii” aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 şi
publicate în Buletinul Construcţiilor vol.5-6-7-8 din 1993.
În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare (cuprinse în normele specifice) care
reglementează prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protecţie adecvate
sau alte atenţionări speciale de protecţie a locurilor de muncă ce prezintă pericole din
punct de vedere al protecţiei muncii, al siguranţei circulaţiei, al prevenirii incendiilor sau
al exploziilor, pe timpul execuţiei şi al exploatării lucrărilor proiectate, executantul şi
beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele şi mijloacele de protecţie sau de
atenţionare adecvate şi vor executa toate marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare.
Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atât ziua cât şi noaptea prin indicatoare de
circulaţie sau tăbliţe indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (împrejmuiri,
balustrade, brăţări colorate – în cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), prin marcaje
realizate prin aplicarea de vopsele sau prin materializarea de elemente prefabricate sau prin
orice alte atenţionări speciale, reglementate prin prevederile dispoziţiilor legale în vigoare sau
apărute ca necesare în funcţie de situaţia concretă din timpul execuţiei sau al exploatării
lucrărilor proiectate.
Nu se vor folosi la execuţie utilaje şi scule defecte care pot provoca accidente prin
folosirea lor. Personalul de execuţie va fi instruit în mod special privind protecţia muncii,
prevenirea şi stingerea unor eventuale incendii, conform normelor în vigoare.
Constructorul va asigura echipamentul de protecţie a muncii specific pe meserii şi lucrări
pe tot timpul execuţiei lucrării.
Pe timpul execuţiei se interzice accesul persoanelor străine în raza de acţiune a utilajelor
sau sculelor cu care se execută lucrarea. Toate organele de maşini aflate în mişcare, care
prezintă pericol de accidente, vor avea prevăzute apărători de protecţie conform
normativelor în vigoare.
Măsurile şi indicaţiile din normele de protecţia muncii nu sunt limitative, executantul şi
beneficiarul urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de
''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 25
SC
SERCOTRANS
SRL

siguranţa circulaţiei şi de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita
autorităţile locale de specialitate, ţinând seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul
execuţiei sau exploatării.
Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor măsurilor de
securitate a muncii care vor trebui să fie aduse la cunoştinţă, prin instructaje întocmite
periodic, tuturor persoanelor implicate în execuţia sau exploatarea lucrărilor proiectate.

Norme PSI
Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor prevăzute în obiectivul de investiţie
proiectat, se vor lua toate măsurile necesare de protecţie împotriva posibilităţii izbucnirii
unui eventual incendiu prin punerea în aplicare şi respectarea prevederilor privind
prevenirea si stingerea incendiilor.
Toate materialele combustibile şi inflamabile vor fi protejate şi amplasate la distanţe
corespunzătoare de construcţiile existente, în funcţie de tipul materialelor.
În timpul execuţiei şi exploatării se vor lua toate măsurile de prevenire şi stingere a
incendiilor.

Concluzii şi măsuri ce se vor lua de beneficiar


ƒ Lucrările de execuţie vor fi încredinţate de către comisia de licitaţie ofertantului care pe
lângă oferta tehnico-financiară poate face dovada că dispune de personal calificat şi că a
mai executat lucrări de o complexitate asemănătoare.
ƒ Executantul şi beneficiarul vor întocmi un grafic de execuţie amănunţit pe stadii fizice
parţiale. Orice nepotrivire ce ar putea să apară între situaţia de pe teren şi cea din proiect
va fi comunicată de executant în timp util proiectantului în vederea luărilor de măsuri
corespunzătoare înainte de începerea execuţiei.
În timpul execuţiei beneficiarul şi executantul vor respecta şi “Programul pentru controlul
calităţii lucrărilor proiectate şi în curs de execuţie”. Toate observaţiile vor fi consemnate
în procese verbale de către participanţii la recepţie (B.E.P.I.).

Intocmit, Verificat,
ing. Petrescu M. ing. Popescu N.

''Modernizare drumuri de interes local in comuna Scoarta, judetul Gorj '' pag. 26
A N T E M A S U R A T O A R E

130108 TERASAMENTE
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSH14A1
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN OR
IZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%
2MX2800M=5600MP
Cantitate= 56.000 100 MP.
02 TSG02A1
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI
2MX2800M=5600MP

Cantitate= 56.000 100 MP.


03 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
2765MCX10%=276.5MC
Cantitate= 276.500 M.C.
04 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
2765MCX70%=1935.5MC
Cantitate= 19.360 100 MC.
05 TSC20B1
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT
.3
2765MCX20%=553MC
Cantitate= 5.530 100 MC.
06 TSC35A32
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2
,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-3
0 M
Cantitate= 5.530 100 MC.
07 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 4479.300 TONA
08 TRB01C13
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3
DISTANTA 30M
Cantitate= 497.700 TONA
09 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG
.TEREN TARE
276.5MC
Cantitate= 276.500 M.C.
10 TSD03B1
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM T
ER.CAT.3 SAU 4
1936MC+553MC=2489MC
Cantitate= 24.890 100 MC.
11 TSD06B1
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLU
TURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
276.5MC
Cantitate= 2.770 100 MC.
12 TSD07D1
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %
1936MC+553MC=2489MC
Cantitate= 24.890 100 MC.
13 TSE03C1
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TAR
E
2MX2830M=5660MP

Cantitate= 56.600 100 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130118 SUPRASTRUCTURA
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DH02B1
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA L
A 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE
4MX2830M=11320MP
Cantitate= 113.200 100 MP.
02 TSE06A1
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR S
I REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.I
N PAM.NECOEZ.
5.6MX2830M=15848MP
Cantitate= 158.480 100 MP.
03 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIS
T FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU
ASTER MEC BALAST
(6.5MX2830M)X0.2M=3679MC
Cantitate= 3679.000 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 8199.400 TONA
05 DA12B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
(6.05MX2830M)X.01M=1712.2MC
Cantitate= 1712.200 M.C.
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 3652.200 TONA
07 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
2X(5.6MX2830M)=31696MP
Cantitate= 316.960 100 MP.
08 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= 14.400 TONA
09 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
(5.6MX2830M)X0.157T/MP=2488.14T
Cantitate= 2488.140 TONA
09 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 2495.604 TONA


10 DE08A1
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEM
IPERMANENTCU PENE RAMFORT
2X2830M=5660M
Cantitate= 5660.000 M
10 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 188.478 TONA


11 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
5.6MX2830M=15848MP
Cantitate= 15848.000 MP.
11 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 1489.712 TONA


12 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
2495.6T+188.5T+1489.7T=4173.8T
Cantitate= 4173.800 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130128 ACOSTAMENTE BALASTATE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DH11B1
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM C
U MIJLOACE MECAN
2X0.75MX2830M=4245MP
Cantitate= 42.450 100 MP.
02 DE01A1 [ 3]
IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST
2X0.75MX2830M=4245MP

Cantitate= 4245.000 MP.


03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 946.100 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130138 SANTURI PEREATE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA19D1
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA A
PELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.TA
RE
5660MX0.3MC/MX10%=169.8MC
Cantitate= 169.800 M.C.
02 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
5660MX0.3MC/MX90%=1528.2MC
Cantitate= 15.280 100 MC.
03 TSC35A32
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2
,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-3
0 M
Cantitate= 1.700 100 MC.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 3056.400 TONA
05 IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
1.6MX5660M=9056MP
Cantitate= 9056.000 MP.
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 659.300 TONA
07 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.0
2830BUCX.016MP/BUC=452.8MP
Cantitate= 453.000 MP.
08 IFA03B1
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM
1.6MX5660M=9056MP
Cantitate= 9056.000 MP.

08 2100995
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

Cantitate= 724.480 M.C.


09 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 1739.000 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130148 SEMNALIZARE RUTIERA


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DF01A1
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A IN
DICATOR. KILOMETRICI

Cantitate= 2.000 BUC.


01 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .314 M.C.


01 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .046 M.C.


02 DF02A1
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MO
V LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE M
OV LA DR IMPIETR
Cantitate= 2.000 BUC.
02 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .626 M.C.


02 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .066 M.C.


03 DF18A1
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CI
RCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONAT
I INDUSTRIAL
Cantitate= 27.000 BUC.
03 6301793
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

Cantitate= 27.000 BUC.


03 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 2.700 M.C.


04 DF19A1
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLAN
TAT
Cantitate= 27.000 BUC.
04 7101140
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F
41 S1848
Cantitate= 1.000 BUC.
04 7100017
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F
1 S1848
Cantitate= 26.000 BUC.
05 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 9.000 TONA
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2.200 TONA
07 DF16A1
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU I
NTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAI
L,MICROBILE STIC
Cantitate= 2.830 KM.
08 DF17A1
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTA
TE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSAB
ILE
Cantitate= 10.500 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130158 DRUMURI LATERALE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
31MX1MX0.7M=21.7MC
Cantitate= .220 100 MC.
02 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 39.100 TONA
03 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
31MX0.1MX0.6M=1.9MC
Cantitate= 1.900 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 4.040 TONA
05 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
31MX0.1MX0.6M=1.9MC
Cantitate= 1.900 M.C.
05 2100933
BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

Cantitate= 1.915 M.C.


06 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 4.600 TONA
07 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
31M
Cantitate= 31.000 BUC.
08 2804058
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 400X1
000 S816
Cantitate= 31.000 BUC.
09 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 5.700 TONA
10 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
7BUCX7MP/BUC=49MP
Cantitate= 49.000 MP.
11 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
7BUCX0.65MC/BUC=4.6MC
Cantitate= 4.600 M.C.
11 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 4.637 M.C.


12 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 11.200 TONA
13 DA04A1
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDE
RUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMP
IETR FARA ADUN M
835MPX0.5M=41.8MC
Cantitate= .420 100 MC.
14 DA06A1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
835MPX0.2M=167MC
Cantitate= 167.000 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 372.200 TONA
16 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
835MPX0.1M=83.5MC
Cantitate= 83.500 M.C.
17 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 178.100 TONA
18 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
835MP
Cantitate= 8.350 100 MP.
19 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .400 TONA
20 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
835MPX0.157T/MP=131.1T
Cantitate= 131.100 TONA
20 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 131.493 TONA


21 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

Cantitate= 835.000 MP.


21 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 78.490 TONA


22 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
131.5T+78.5T=210T
Cantitate= 210.000 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130168 PODETE TUB. ACCES PROPRIETATI-40BUC


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
2.8MC/BUCX40BUC=112MC
Cantitate= 112.000 M.C.
02 TRI1AA01C1
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A
UTO CATEG.1
Cantitate= 201.600 TONA
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 201.600 TONA
04 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
0.2MC/BUCX40BUC=8MC
Cantitate= 8.000 M.C.
05 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 17.000 TONA
06 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.2MC/BUCX40BUC=8MC
Cantitate= 8.000 M.C.
06 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 8.064 M.C.


07 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 19.400 TONA
08 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
4M/BUCX40BUC=160M
Cantitate= 160.000 BUC.
09 2804058
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 400X1
000 S816
Cantitate= 160.000 BUC.
10 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 29.400 TONA
11 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
7MP/BUCX40BUC=280MP
Cantitate= 280.000 MP.
12 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.65MC/BUCX40BUC=26MC
Cantitate= 26.000 M.C.
12 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 26.208 M.C.


13 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 62.900 TONA
14 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
1.6MC/BUCX40BUC=64MC
Cantitate= 64.000 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 136.000 TONA
16 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
0.8MC/BUCX40BUC=32MC
Cantitate= 32.000 M.C.
17 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 68.300 TONA
18 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
8MP/BUCX40BUC=320MP
Cantitate= 3.200 100 MP.
19 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .150 TONA
20 DB13A1
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
320MPX0.157T/MP=50.24T
Cantitate= 50.240 TONA
20 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 50.390 TONA


21 DB16D1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA
320MP
Cantitate= 320.000 MP.
21 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 30.080 TONA


22 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.

Cantitate= 80.470 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130178 AMENAJARE PODET CADRE KM 0+875


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 PK42A1
DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE PODUR
ILOR METALICE PRIN TAIEREA CU FLACARA OX
IACETILENICA
Cantitate= .200 TONA
02 PJ09B1
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTR
ODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIEL
I CU FORARE MECA
2X2X15BUCX0.4M/BUC=24M
Cantitate= 24.000 M
03 PD01A1
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RAD
IERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI D
REPTE,CADRE ETC.
24MX1.576KG/M=38KG
Cantitate= 38.000 KG
04 CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATEPC 52 D=10-
Cantitate= 38.000 KG
05 PC02A1
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRI
J.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE P
LANE
4X91MX4M+0.5MX1M)=18MP
Cantitate= 18.000 MP.
06 PD01A1
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RAD
IERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI D
REPTE,CADRE ETC.
Cantitate= 300.000 KG
07 CZ0302B1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM
Cantitate= 300.000 KG
08 PB11A1
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATEL
AJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL
2X4MX0.5MX1M=4MC
Cantitate= 4.000 M.C.
08 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 4.032 M.C.


09 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 9.700 TONA
10 PK31A1
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI I
NCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE P
OD DIN BETON ARM
Cantitate= .200 TONA
11 PK45B1
CURATIREA DE VOPSEA VECHE CU RASCHETA SI
PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETEL
E PODURILOR.
Cantitate= .200 TONA
12 PK49C1
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE V
OPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE MI
NA LA PARAPETE
Cantitate= .200 TONA
13 PJ09B1
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTR
ODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIEL
I CU FORARE MECA
(4X2X15BUCX0.4M/BUC=48M)
Cantitate= 48.000 M
14 PD01A1
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RAD
IERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI D
REPTE,CADRE ETC.
48MX1.576KG/M=76KG
Cantitate= 76.000 KG
15 CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATEPC 52 D=10-
Cantitate= 76.000 KG
16 PC02A1
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRI
J.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE P
LANE
8(1MX4M+0.5MX1M)=36MP
Cantitate= 36.000 MP.
17 PB06A1
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,Z
ID,TIMPAN MANUAL
4X4MX0.5MX1M=8MC
Cantitate= 8.000 M.C.
17 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 8.064 M.C.


18 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 19.400 TONA
19 IFB08A1
PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU
PIATRA BRUTA.
9MX3M=27MP
2X18MP=36MP
63MP
Cantitate= 63.000 MP.
19 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 9.260 M.C.


19 2201335
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.DRUM,ANROC
,PEREURI
Cantitate= 14238.000 KG
20 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 22.200 TONA
21 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 14.300 TONA
22 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
2X0.4MX0.8MX10M+4X1.2MX0.5MX0.5M=7.6MC
Cantitate= 7.600 M.C.
23 TRI1AA01C1
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A
UTO CATEG.1
Cantitate= 13.700 TONA
24 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 24.600 TONA
25 PC02A1
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRI
J.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE P
LANE
4X4X0.4MX0.5M=3.2MP
Cantitate= 3.200 MP.
26 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
1.2MX0.5MX0.5MX4+2X0.4MX0.8MX10M=7.6MC

Cantitate= 7.600 M.C.


26 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 7.661 M.C.


27 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 18.400 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130208 TERASAMENTE
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSG02A1
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI
2MX1800M=3600MP

Cantitate= 36.000 100 MP.


02 TSH14A1
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN OR
IZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%
2MX1800M=3600MP

Cantitate= 36.000 100 MP.


03 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
2978MCX10%=297.8MC
Cantitate= 298.000 M.C.
04 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
2978MCX70%=2084.6MC

Cantitate= 20.850 100 MC.


05 TSC20B1
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT
.3
2978MCX20%=595.6MC

Cantitate= 5.960 100 MC.


06 TSC35A32
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2
,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-3
0 M
298MC
Cantitate= 2.980 100 MC.
07 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 4288.700 TONA
08 TRB01C13
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3
DISTANTA 30M
596MCX1.8T/MC=1072.8T
Cantitate= 1072.800 TONA
09 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG
.TEREN TARE
Cantitate= 596.000 M.C.
10 TSD03B1
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM T
ER.CAT.3 SAU 4
298MC+2085MC=2383MC
Cantitate= 23.830 100 MC.
11 TSD06B1
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLU
TURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

Cantitate= 5.960 100 MC.


12 TSD07D1
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %
Cantitate= 23.830 100 MC.
13 TSE03C1
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TAR
E
2MX1800M=3600MP

Cantitate= 36.000 100 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130218 SUPRASTRUCTURA
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DH02B1
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA L
A 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCL
USIV REPROFILARE
4MX1800M=7200MP
Cantitate= 72.000 100 MP.
02 TSE06A1
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR S
I REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.I
N PAM.NECOEZ.
5.8MX1800M=10440MP
Cantitate= 104.400 100 MP.
03 DA16A1
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM
DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC P B
R PE SUBST BALAS
800MX5.8M=4640MP
Cantitate= 4640.000 MP.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2859.700 TONA
05 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIS
T FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU
ASTER MEC BALAST
6.7MX1800MX0.2M=2412MC
Cantitate= 2412.000 M.C.
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 5375.600 TONA
07 DA12B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
6.25MX1800MX0.1M=1125MC
Cantitate= 1125.000 M.C.
08 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2400.000 TONA
09 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
2X5.8MX1800M=20880MP
Cantitate= 208.800 100 MP.
10 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= 9.500 TONA
11 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
10440MPX0.157T/MP=1639.1T
Cantitate= 1639.100 TONA
11 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 1644.017 TONA


12 DE08A1
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEM
IPERMANENTCU PENE RAMFORT
2X1800M=3600M
Cantitate= 3600.000 M
12 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 119.880 TONA


13 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
5.8MX1800M=10440MP
Cantitate= 10440.000 MP.
13 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 981.360 TONA


14 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
1644.017T+119.88T+981.36T=2745.3T
Cantitate= 2745.300 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130228 ACOSTAMENTE BALASTATE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DH11B1
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM C
U MIJLOACE MECAN
2X0.75MX1800M=2700MP
Cantitate= 27.000 100 MP.
02 DE01A1 [ 3]
IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST

Cantitate= 2700.000 MP.


03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 601.800 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130238 SANTURI PEREATE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA19D1
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA A
PELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.TA
RE
2X1800MX0.3MC/MX10%=108MC
Cantitate= 108.000 M.C.
02 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
2X1800MX0.3MC/MX90%=972MC
Cantitate= 9.720 100 MC.
03 TSC35A32
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2
,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-3
0 M
Cantitate= 1.080 100 MC.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1944.000 TONA
05 IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
1.6MX3600M=5760MP

Cantitate= 5760.000 MP.


06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 419.300 TONA
07 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.0
1800BUCX.16MP/BUC=288MP
Cantitate= 288.000 MP.
08 IFA03B1
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM
3600MX1.6M=5760MP
Cantitate= 5760.000 MP.
08 2100995
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

Cantitate= 460.800 M.C.


09 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 1106.000 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130248 SEMNALIZARE RUTIERA


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DF01A1
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A IN
DICATOR. KILOMETRICI

Cantitate= 1.000 BUC.


01 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .157 M.C.


01 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .023 M.C.


02 DF02A1
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MO
V LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE M
OV LA DR IMPIETR
Cantitate= 1.000 BUC.
02 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .313 M.C.


02 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .033 M.C.


03 DF18A1
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CI
RCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONAT
I INDUSTRIAL
Cantitate= 18.000 BUC.
03 6301793
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

Cantitate= 18.000 BUC.


03 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 1.800 M.C.


04 DF19A1
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLAN
TAT
Cantitate= 18.000 BUC.
04 7100017
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F
1 S1848
Cantitate= 17.000 BUC.
04 7101140
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F
41 S1848
Cantitate= 1.000 BUC.
05 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 5.600 TONA
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1.100 TONA
07 DF16A1
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU I
NTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAI
L,MICROBILE STIC
Cantitate= 1.800 KM.
08 DF17A1
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTA
TE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSAB
ILE
Cantitate= 21.000 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130258 DRUMURI LATERALE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
16MX0.7MX1M=11.2MC
Cantitate= .110 100 MC.
02 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 19.000 TONA
03 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
16MX0.6MX0.1M=1MC
Cantitate= 1.000 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2.100 TONA
05 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
16MX0.6MX0.1M=1MC
Cantitate= 1.000 M.C.
05 2100933
BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

Cantitate= 1.008 M.C.


06 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 2.400 TONA
07 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
16M
Cantitate= 16.000 BUC.
08 2804058
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 400X1
000 S816
Cantitate= 16.000 BUC.
09 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2.940 TONA
10 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
4BUCX7MP/BUC=28MP
Cantitate= 28.000 MP.
11 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
4BUCX0.65MC/BUC=2.6MC
Cantitate= 2.600 M.C.
11 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 2.621 M.C.


12 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 6.300 TONA
13 DA04A1
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDE
RUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMP
IETR FARA ADUN M
560MPX0.05M=30MC
Cantitate= .300 100 MC.
14 DA06A1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
560MPX0.2M=112MC
Cantitate= 112.000 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 249.600 TONA
16 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
560MPX0.1M=56MC
Cantitate= 56.000 M.C.
17 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 119.500 TONA
18 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
560MP
Cantitate= 5.600 100 MP.

19 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .300 TONA
20 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
560MPX0.157T/MP=87.9T
Cantitate= 87.900 TONA
20 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 88.200 TONA


21 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
560MP
Cantitate= 560.000 MP.
21 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 52.640 TONA


22 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 140.900 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130268 PODETE TUB. ACCES PROPRIETATI-25BUC


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
2.8MC/BUCX25BUC=70MC
Cantitate= 70.000 M.C.
02 TRI1AA01C1
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A
UTO CATEG.1
Cantitate= 126.000 TONA
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 126.000 TONA
04 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
0.2MC/BUCX25BUC=5MC
Cantitate= 5.000 M.C.
05 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 10.600 TONA
06 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.2MC/BUCX25BUC=5MC
Cantitate= 5.000 M.C.
06 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 5.040 M.C.


07 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 12.100 TONA
08 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
4M/BUCX25BUC=100M
Cantitate= 100.000 BUC.

09 2804058
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 400X1
000 S816
Cantitate= 100.000 BUC.
10 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 18.300 TONA
11 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
7MP/BUCX25BUC=175MP
Cantitate= 175.000 MP.
12 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.65MC/BUCX25BUC=16.25MC
Cantitate= 16.250 M.C.
12 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 16.380 M.C.


13 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 39.300 TONA
14 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
1.6MC/BUCX25BUC=40MC
Cantitate= 40.000 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 85.000 TONA
16 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
200MPX0.1M=20MC
Cantitate= 20.000 M.C.
17 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 42.700 TONA
18 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
200MP
Cantitate= 2.000 100 MP.
19 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .090 TONA
20 DB13A1
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
200MPX0.157T/MP=31.4T
Cantitate= 31.400 TONA
20 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 31.490 TONA


21 DB16D1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA
200MP
Cantitate= 200.000 MP.
21 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 18.800 TONA


22 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 50.300 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130278 PODETE P2(7P2+4A0)-1BUC


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 PJ05B1
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.SP
RIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COM
PRIMAT
Cantitate= 5.200 M.C.
02 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
Cantitate= .433 100 MC.
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 90.420 TONA
04 PI06A1 [ 1]
DEMONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Cantitate= 1.000 BUC.


05 TRA04A
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTO
REMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE
DIS. KM.*
Cantitate= 2.100 TONA
06 TSA24A1
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA D
E 6,6-12KW
Cantitate= 12.000 ORA
07 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

Cantitate= 50.600 MP.


08 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL

Cantitate= 21.070 M.C.


08 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 21.239 M.C.


09 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 51.000 TONA
10 CZ0302B1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM
Cantitate= 353.000 KG
11 PD01A1
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RAD
IERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI D
REPTE,CADRE ETC.
Cantitate= 353.000 KG
12 PI08A1
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA D
IN BETON ARMAT

Cantitate= 7.000 BUC.


12 6424325
CADRU P2 PT POD.SOS.PREF.BET.ARMAT L= 2MPR.NR
.DP-80/C
Cantitate= 7.000 BUC.
13 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Cantitate= 7.000 BUC.


14 TRA04A
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTO
REMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE
DIS. KM.*
Cantitate= 20.400 TONA
15 PB17A1
MONOLITIZAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE D
E BETON ARMAT SAU PRECOMPRIMAT

Cantitate= .196 M.C.


16 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL

Cantitate= 9.470 M.C.


16 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 9.546 M.C.


17 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 22.900 TONA
18 PF04A1
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

Cantitate= 26.800 MP.


19 PF05A1
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BIT
UM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA ST
RATURI
Cantitate= 21.000 MP.
20 PE01C1
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZI
D. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTA
RA
Cantitate= 7.060 M.C.
21 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 13.930 TONA
22 PB01A1
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI N
IVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN S
TRAT DE 5-20CM.
Cantitate= 4.030 M.C.
22 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 4.062 M.C.


23 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 9.750 TONA
24 2004232
PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA 4,1-6MM OL37
N S 438/3
Cantitate= 67.700 KG
25 PI08A1
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA D
IN BETON ARMAT

Cantitate= 4.000 BUC.


25 6424492
ARIPA B.A.PT.POD. A0 H= 2,0 M PR.NR.DP-
80/D
Cantitate= 4.000 BUC.
26 TRA04A
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTO
REMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE
DIS. KM.*
Cantitate= 9.600 TONA
27 IFB08A1
PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU
PIATRA BRUTA.

Cantitate= 13.300 MP.


27 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 1.955 M.C.


27 2201335
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.DRUM,ANROC
,PEREURI
Cantitate= 3005.800 KG
28 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 4.690 TONA
29 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 3.006 TONA
30 IFB01A1
PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROSIME 20
CM CU PIATRA BRUTA

Cantitate= 16.000 MP.


30 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .960 M.C.


31 PC02A1
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRI
J.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE P
LANE
Cantitate= 9.600 MP.
32 CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATE OB 37 D=6-
Cantitate= 33.000 KG
33 PD01A1
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RAD
IERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI D
REPTE,CADRE ETC.
Cantitate= 33.000 KG
34 PB06A1
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,Z
ID,TIMPAN MANUAL

Cantitate= 1.600 M.C.


34 2100970
BETON DE CIMENT C20/25 (B350)

Cantitate= 1.613 M.C.


35 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 3.870 TONA
36 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 6.200 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130308 TERASAMENTE
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSG02A1
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI
2MX1350M=2700MP

Cantitate= 27.000 100 MP.


02 TSH14A1
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN OR
IZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%
2MX1350M=2700MP
Cantitate= 27.000 100 MP.
03 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
1037MCX10%=103.7MC
Cantitate= 103.700 M.C.
04 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
1037MCX70%=726MC

Cantitate= 7.260 100 MC.


05 TSC20B1
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT
.3
1037MCX20%=207.4MC

Cantitate= 2.070 100 MC.


06 TSC35A32
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2
,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-3
0 M
Cantitate= 2.070 100 MC.
07 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1680.000 TONA
08 TRB01C13
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3
DISTANTA 30M
103.7MCX1.8T/MC=186.7T
Cantitate= 186.700 TONA

09 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG
.TEREN TARE
103.7MC
Cantitate= 103.700 M.C.
10 TSD03B1
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM T
ER.CAT.3 SAU 4
207MC+726MC=933MC
Cantitate= 9.330 100 MC.
11 TSD06B1
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLU
TURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
103.7MC
Cantitate= 1.040 100 MC.
12 TSD07D1
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %
207MC+726MC=933MC
Cantitate= 9.330 100 MC.
13 TSE03C1
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TAR
E
2MX1350M=2700MP
Cantitate= 27.000 100 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130318 SUPRASTRUCTURA
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DH02B1
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA L
A 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCL
USIV REPROFILARE
4MX1350M=5400MP
Cantitate= 54.000 100 MP.
02 TSE06A1
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR S
I REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.I
N PAM.NECOEZ.
5.5MX1350M=7425MP
Cantitate= 74.250 100 MP.
03 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIS
T FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU
ASTER MEC BALAST
6.4MX1350MX.2M=1728MC
Cantitate= 1728.000 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 3851.200 TONA
05 DA12B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
5.95MX1350MX0.1M=803.3M
Cantitate= 803.300 M.C.
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1713.400 TONA
07 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
2X5.5MX1350M=14850MP
Cantitate= 148.500 100 MP.
08 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= 6.800 TONA
09 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
7425MPX0.157T/MP=1165.7T
Cantitate= 1165.700 TONA
09 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 1169.197 TONA


10 DE08A1
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEM
IPERMANENTCU PENE RAMFORT
2X1350M-135M=2565M
Cantitate= 2565.000 M
10 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 85.415 TONA


11 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
5.5MX1350X=7425MP
Cantitate= 7425.000 MP.
11 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 697.950 TONA


12 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.

Cantitate= 1952.600 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130328 ACOSTAMENTE BALASTATE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DH11B1
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM C
U MIJLOACE MECAN
2X0.75MX135M-0.75MX135M=1924MP
Cantitate= 19.240 100 MP.
02 DE01A1 [ 3]
IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST

Cantitate= 1924.000 MP.


03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 428.800 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130338 SANTURI PEREATE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA19D1
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA A
PELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.TA
RE
(2X1350M-135M)X0.3MC/MX10%=77MC
Cantitate= 77.000 M.C.
02 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
(2X1350M-135M)X0.3MC/MX90%=692.6MC
Cantitate= 6.930 100 MC.
03 TSC35A32
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2
,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-3
0 M
Cantitate= .770 100 MC.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1385.100 TONA
05 IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
1.6MX2565M=4104MP

Cantitate= 4104.000 MP.


06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 299.000 TONA
07 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.0
21282BUCX0.16MP/BUC=205MP
Cantitate= 205.000 MP.
08 IFA03B1
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM
1.6MX2565M=4104MP
Cantitate= 4104.000 MP.
08 2100995
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

Cantitate= 328.320 M.C.


09 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 788.000 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130348 SEMNALIZARE RUTIERA


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DF01A1
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A IN
DICATOR. KILOMETRICI

Cantitate= 1.000 BUC.


01 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .157 M.C.


01 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .023 M.C.


02 DF02A1
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MO
V LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE M
OV LA DR IMPIETR
Cantitate= 1.000 BUC.
02 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .313 M.C.


02 2101183
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cantitate= .033 M.C.


03 DF18A1
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CI
RCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONAT
I INDUSTRIAL
Cantitate= 10.000 BUC.
03 6301793
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

Cantitate= 10.000 BUC.


03 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 1.000 M.C.


04 DF19A1
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLAN
TAT
Cantitate= 10.000 BUC.
04 7101140
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F
41 S1848
Cantitate= 1.000 BUC.
04 7100017
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F
1 S1848
Cantitate= 9.000 BUC.
05 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 3.700 TONA
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1.100 TONA
07 DF16A1
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU I
NTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAI
L,MICROBILE STIC
Cantitate= 1.350 KM.
08 DF17A1
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTA
TE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSAB
ILE
Cantitate= 10.500 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130358 DRUMURI LATERALE


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
16MX1MX0.7M=11.2MC
Cantitate= .110 100 MC.
02 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 19.000 TONA
03 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
16MX0.1MX0.6M=1MC
Cantitate= 1.000 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2.100 TONA
05 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
16MX0.1MX0.6M=1MC
Cantitate= 1.000 M.C.
05 2100933
BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

Cantitate= 1.008 M.C.


06 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 2.400 TONA
07 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
16M
Cantitate= 16.000 BUC.
08 2804058
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 400X1
000 S816
Cantitate= 16.000 BUC.
09 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2.940 TONA
10 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
7MP/BUCX4BUC=28MP
Cantitate= 28.000 MP.

11 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.65MC/BUCX4BUC=2.6MC
Cantitate= 2.600 M.C.
11 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 2.620 M.C.


12 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 6.300 TONA
13 DA04A1
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDE
RUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMP
IETR FARA ADUN M
400MPX0.05M=20MC
Cantitate= .200 100 MC.
14 DA06A1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
400MPX0.2M=80MC
Cantitate= 80.000 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 178.300 TONA
16 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
400MPX0.1M=40MC
Cantitate= 40.000 M.C.
17 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 85.300 TONA
18 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
400MP
Cantitate= 4.000 100 MP.
19 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .200 TONA
20 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
400MPX0.157T/MP=62.8T
Cantitate= 62.800 TONA
20 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 63.000 TONA


21 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
400MP
Cantitate= 400.000 MP.

21 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 37.600 TONA


22 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 100.600 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130368 PODETE TUB. ACCES PROPRIETATI-15BUC


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
2.8MC/BUCX15BUC=42MC
Cantitate= 42.000 M.C.
02 TRI1AA01C1
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A
UTO CATEG.1
Cantitate= 75.600 TONA
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 75.600 TONA
04 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
0.2MC/BUCX15BUC=3MC
Cantitate= 3.000 M.C.
05 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 6.400 TONA
06 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.2MC/BUCX15BUC=3MC
Cantitate= 3.000 M.C.
06 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 3.024 M.C.


07 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 7.300 TONA
08 PI06A1
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MA
CARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
4M/BUCX15BUC=60M
Cantitate= 60.000 BUC.
09 2804058
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 400X1
000 S816
Cantitate= 60.000 BUC.
10 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 11.000 TONA

11 PC01A1
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
CUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
7MP/BUCX15BUC=105MP
Cantitate= 105.000 MP.
12 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
0.65MC/BUCX15BUC=9.75MC
Cantitate= 9.750 M.C.
12 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 9.828 M.C.


13 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 23.600 TONA
77 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
1.6MC/BUCX15BUC=24MC
Cantitate= 24.000 M.C.
78 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 51.000 TONA
14 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
120MPX0.1M=12MC
Cantitate= 12.000 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 25.600 TONA
16 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
120MP
Cantitate= 1.200 100 MP.
17 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .055 TONA
18 DB13A1
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
120MPX0.157T/MP=18.84T
Cantitate= 18.840 TONA
18 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 18.900 TONA


19 DB16D1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA
120MP
Cantitate= 120.000 MP.

19 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 11.280 TONA


20 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 30.200 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130378 PODETE TUB D=800MM,L=10M,-1BUC


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA02G1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADI
NC.<1,5M T.F.TAR
Cantitate= 10.200 M.C.
02 DA06A1 [ 1]
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUA~
Cantitate= 1.200 M.C.
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 2.670 TONA
04 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL

Cantitate= 3.160 M.C.


04 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 3.185 M.C.


05 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 7.640 TONA
06 PI08A1
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA D
IN BETON ARMAT

Cantitate= 2.000 BUC.


07 6419007
TUB ADUCT. PREMO D= 800 P= 7 L=5 B600SBP IS
LGC T2027
Cantitate= 2.000 BUC.
08 TRA04A
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTO
REMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE
DIS. KM.*
Cantitate= 4.200 TONA
09 PC02A1
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRI
J.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE P
LANE
Cantitate= 40.000 MP.
10 PB02A1
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL

Cantitate= 6.000 M.C.


10 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 6.048 M.C.


11 PB06A1
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,Z
ID,TIMPAN MANUAL

Cantitate= 2.960 M.C.


11 2100945
BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

Cantitate= 2.984 M.C.


12 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 21.700 TONA
13 PF05A1
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BIT
UM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA ST
RATURI
Cantitate= 19.000 MP.
14 PE01C1
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZI
D. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTA
RA
Cantitate= 4.750 M.C.
15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 9.400 TONA
16 CZ0302B1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM
Cantitate= 30.000 KG
17 PD01A1
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RAD
IERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI D
REPTE,CADRE ETC.
Cantitate= 30.000 KG
18 PB11A1
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATEL
AJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

Cantitate= 1.600 M.C.


18 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 1.613 M.C.


19 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 3.900 TONA
20 IFB08A1
PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU
PIATRA BRUTA.

Cantitate= 4.300 MP.


20 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= .632 M.C.


20 2201335
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.DRUM,ANROC
,PEREURI
Cantitate= 971.800 KG
21 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 1.500 TONA
22 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= .970 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130388 RIGOLA CAROSABILA L=135M


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADIN
C.<0,75M T.F.TAR
0.4MC/MX135M=54MC
Cantitate= 54.000 M.C.
02 TRI1AA01C1
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A
UTO CATEG.1
Cantitate= 97.200 TONA
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 97.200 TONA
04 IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
0.83MX135M=112MP

Cantitate= 112.000 MP.


05 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 8.200 TONA
06 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.0
2.7MP/MX135M=365MP
Cantitate= 365.000 MP.
07 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINU
E,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC
0.512MC/MX135M=69.1MC
Cantitate= 69.100 M.C.
07 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 69.653 M.C.


08 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 167.200 TONA
09 2800405
PLACUTA RIGOLA CAROSABILA

Cantitate= 450.000 BUC.


10 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 23.100 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

1303AL ALEE SCOALA


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSE01D1
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLA
TFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN T
EREN F.TARE
2MX10M=20MP
Cantitate= .200 100 MP.
02 DA06A1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
20MPX0.2M=4MC
Cantitate= 4.000 M.C.
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 8.900 TONA
04 DA15A1
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALE
I PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DI
NAINTE PREGATIT
20MP
Cantitate= 20.000 MP.
04 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 2.020 M.C.


05 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 4.800 TONA
06 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
Cantitate= .200 100 MP.
07 DB16B1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA
20MP
Cantitate= 20.000 MP.
07 2600181
MIXT. ASF. BAPC8

Cantitate= 1.420 TONA


08 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 1.420 TONA
09 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= .500 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

1303IN AMENAJARE INTERSECTIE DC82-DS18


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 DA04B1
SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE
ADINC NEC5 CM IN IMPIET CU ADUN MATER I
N SUL SAU CORDON
4MX54M=216MP
Cantitate= 2.160 100 MC.
02 TSE06A1
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR S
I REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.I
N PAM.NECOEZ.
5.8MX54M=313.2MP
Cantitate= 3.130 100 MP.
03 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIS
T FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU
ASTER MEC BALAST
6.7MX54MX0.2M=72.4M
Cantitate= 72.400 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 161.400 TONA
05 DA12B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
6.25MX54MX0.1M=33.8MC
Cantitate= 33.800 M.C.
06 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 72.100 TONA
07 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
2X5.8MX54M=626.4MP
Cantitate= 6.300 100 MP.
08 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .300 TONA
09 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
313.2MPX0.157T/MP=49.2T
Cantitate= 49.200 TONA
09 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 49.348 TONA


10 DE08A1
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEM
IPERMANENTCU PENE RAMFORT

Cantitate= 54.000 M
10 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 1.798 TONA


11 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
313.2MP
Cantitate= 313.200 MP.
11 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 29.441 TONA


12 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 80.600 TONA
13 DH11B1
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM C
U MIJLOACE MECAN
0.75MX54M=41MP
Cantitate= .410 100 MP.
14 DE01A1 [ 3]
IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST
41MP

Cantitate= 41.000 MP.


15 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 9.200 TONA
16 TSA19D1
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA A
PELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.TA
RE
54MX0.3MC/MX10%=1.6MC
Cantitate= 1.600 M.C.
17 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
54MX0.3MC/MX90%=14.6MC
Cantitate= .150 100 MC.
18 TRI1AA01C1
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A
UTO CATEG.1
Cantitate= 2.900 TONA
19 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 29.200 TONA
20 IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
1.6MX54M=86.4MP

Cantitate= 86.400 MP.


21 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 6.300 TONA
22 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.0
27BUCX0.16MP/BUC=4.4MP
Cantitate= 4.400 MP.
23 IFA03B1
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM
1.6MX54M=86.4MP
Cantitate= 86.400 MP.
23 2100995
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

Cantitate= 6.912 M.C.


24 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 16.600 TONA
25 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCAD
R TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 C
Cantitate= 243.000 M
25 2100933
BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

Cantitate= 4.860 M.C.


26 DE10A1
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUA
RE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X
15 CM
Cantitate= 42.000 M
26 2100933
BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

Cantitate= 1.890 M.C.


27 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 16.200 TONA
28 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 13.800 TONA
29 DA06A1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
280MPX0.2M=56MC
Cantitate= 56.000 M.C.
30 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 124.800 TONA
31 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU AS
TERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
280MPX0.1M=28MC
Cantitate= 28.000 M.C.
32 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 59.700 TONA
33 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
280MP
Cantitate= 2.800 100 MP.
34 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .130 TONA
35 DB13B1
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS E
XECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
280MPX0.157T/MP=43.96T
Cantitate= 43.960 TONA
35 2600974
BINDER BADPS25

Cantitate= 44.092 TONA


36 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
280MP
Cantitate= 280.000 MP.
36 2600972
MIXTURA ASF. BAPC16

Cantitate= 26.320 TONA


37 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 70.400 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130398 TROTUAR
===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSE01D1
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLA
TFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN T
EREN F.TARE
2MX160M=320MP
Cantitate= 3.200 100 MP.
02 DA06A1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
320MPX0.2M=64MC
Cantitate= 64.000 M.C.
03 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 142.600 TONA
05 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCAD
R TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 C
160M
Cantitate= 160.000 M
05 2100933
BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

Cantitate= 3.200 M.C.


06 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 7.700 TONA
07 DA15A1
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALE
I PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DI
NAINTE PREGATIT
320MP
Cantitate= 320.000 MP.
07 2100957
BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

Cantitate= 32.320 M.C.


08 TRA06A
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=
KM
Cantitate= 77.600 TONA
09 DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMUL
SIE CATIONICA
320MP
Cantitate= 3.200 100 MP.
10 TRA05A
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET
C) PE DIST DE
Cantitate= .150 TONA
11 DB16B1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA
320MP
Cantitate= 320.000 MP.
11 2600181
MIXT. ASF. BAPC8

Cantitate= 22.720 TONA


12 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 22.720 TONA
13 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 13.700 TONA

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130408 AMENAJAREA TERENULUI PT PROTECTIA MEDIULUI


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSH05C1
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20
CM
Cantitate= 5984.000 MP.
02 IFH14A2-1
INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA <40% TER. TAR
E
Cantitate= 59.840 100 MP.

Intocmit, Verificat,
A N T E M A S U R A T O A R E

130508 ORGANIZARE SANTIER


===============================================================
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =
===============================================================
01 TSC18B1
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IM
PINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

Cantitate= 1.800 100 MC.


02 TSD07D1
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %
Cantitate= 1.800 100 MC.
03 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIS
T FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU
ASTER MEC BALAST
Cantitate= 120.000 M.C.
04 TRA01A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
KM.
Cantitate= 267.400 TONA
05 CO08A1
IMPREJMUIRI DIN SIRMA GHIMPATA FIXATA PE
BULUMACI DIN LEMN FOIOASE PLANTATI LA 3
M CU 3 RIND.DE S
Cantitate= 240.000 M
05 2900668
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN1
8CM S4342
Cantitate= 1.680 M.C.
06 RPSC01A1 [ 1]
MONTAT TOALETA ECOLOGICA

Cantitate= 1.000 BUC.


06 3270003
WC MONOBLOC

Cantitate= 1.000 BUC.


07 TRA04A
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTO
REMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE
DIS. KM.*
Cantitate= 1.000 TONA
08 RPSC01A1 [ 2]
DEMONTAT TOALETA ECOLOGICA

Cantitate= 1.000 BUC.


09 TRA04A
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTO
REMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE
DIS. KM.*

Cantitate= 1.000 TONA


10 RPCT44A1 [ 1]
DEMONTARE IMPREJMUIRI

Cantitate= 240.000 M
11 DI19F1
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHIC
OL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA D
E 5,5 T
Cantitate= 20.000 ORA

Intocmit, Verificat,
ANTEMASURATOARE

Nr.
Simbol Denumire lucrare Cantitati pt. 1 podet cu 7P2+Cam+4A0 UM
crt.

0 1 2 3

DARIMARE BETON ELEV.LA 
CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN FARA 
001 PJ05B1 5,2mc/buc = 5,200 M.C.
EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER 
COMPRIMAT
SAPAT.MEC.CU EXC. PE 
PNEURI DE 0,21‐0,39MC IN 
002 TSC02D1 PAM.CU  43,3mc/podet = 0,433 100 MC.
UMIDITAT.NATURALA CU 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
43,3mc x 1.8t/mc+ 
PAMINTULUI SAU 
003 TRA01AP 5,2x2,4t/mc   90,42 TONA
MOLOZULUI CU 
total=90,42 t
AUTOBASCULANTA DIST.=  
DEMONTAREA 
demolare podet 
004 PI06A1[ 1] ELEM.PREF.DIN BETON  1,000 BUC.
ARMAT CU MACARAUA PE  existent
PNEURI DE 9 9 TF
TRANSPORT RUTIER 
MATER.SEMIFABR. CU 
transport tub 
005 TRA04A AUTOREMORCHERE CU  1bucx2,1t/buc 2,100 TONA
recuperat
REMORCI TREILER SUB 20T PE 
DIS. KM.*
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN 
SAP.IN TEREN CU 
009 TSA24A1 INFILTR.PUTERNICE CU  12,000 ORA
MOTOPOMPA DE APA DE 6,6‐

COFRAJE PT. BETOANE 
FUNDATII,RADIERE EXECUT.  Radier +fundatii 
010 PC01A1 20,6+4x4,6+2x5,8 50,600 MP.
DIN PANOURI CU PLACAJ TIP  aripi+fundatii pinten=
P

TURNARE BETON SIMPLU B75  3,04*1,2*0,8+0,25*0,2
011 PB02A1 IN FUNDATII  5*1,2=3,01mc/1  21,070 M.C.
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN  elemP2
BETON DE CIMENT C8/10 (B
TRANSPORTUL RUTIER AL 
012 TRA06A BETONULUI‐MORTARULUI CU   =21,239mc x 2.4t/mc= 50,973 TONA
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
CONFECT ARMAT PT PERETI 
CZ0302A1 GRINZI STILPI DIAFRAGME            25,2x7x2 352,800 KG
LACONST OBIS IN ATELIERE 
MONT.ARMATURI PT.BETON 
PD01A1 ARMAT IN FUND.RADIERE  montare armaturi  352,800 KG
ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.PO
ELEMENTE PREFABRICATE 
013 PI08A1 CONFECT.IN UZINA DIN  7P2 7,000 BUC.
BETON ARMAT
CADRU P2 PT 
013 6424325 POD.SOS.PREF.BET.ARMAT L=  7,000 BUC.
2MPR.NR.DP‐80/C
MONTAREA ELEM.PREF.DIN 
014 PI06A1 BETON ARMAT CU  7,000 BUC.
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 
TRANSPORT RUTIER 
MATER.SEMIFABR. CU  2,91t/buc x 
015 TRA04A  AUTOREMORCHERE CU 
20,370 TONA
7buc=20,37t
REMORCI TREILER SUB 20T PE 
MONOLITIZAREA 
016 PB17A1 ELEMENTELOR PREFABRICATE  0,196 M.C.
DE BETON ARMAT SAU 
PRECOMPRIMAT
TURN.BET.SIMP IN FUNDATII  Fundatii aripi  1,52mc/buc x 
017 PB026A1 9,470 M.C.
MANUAL +pinten+chiuneta 4+2x0,35x0,3x8,4+
BETON DE CIMENT C8/10 (B 
017 2100945 1,008 x 9,47mc= 9,546 M.C.
150 STAS 3622)
TRANSPORTUL RUTIER AL 
018 TRA06A BETONULUI‐MORTARULUI CU  9,546 mc x 2.4t/mc= 22,910 TONA
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
STRAT AMORSAJ APLICAT CU 
019 PF04A1 PERIA DIN BITUM TAIAT CU  1,60x8,40x2=26,8 26,800 MP.
WHITE SPIRIT RAFINAT
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE 
020 PF05A1 ARTA DIN BITUM FILERIZAT  8,40x2,50=21,00 21,000 MP.
APLICATA LA RECE IN DOUA 
ZIDARIE USCATA IN DRENURI 
021 PE01C1 LA CULEI SI ZID. SPIJ. DIN  8,40x0,35x1,20x2=7,06 7,060 M.C.
PIATRA BRUTA ROCA 
SEDIMENTARA
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICA
022 TRA01A  7,06x1972=13922,32 13,930 TONA
TELOR CU AUTOBASCULANTA 
PE DIST.=   KM.
TURNARE BETON SIMPLU B50 
IN COMPLETARI NIVELARI  beton de panta placa 
023 PB01A1 8,4 x 2,4 x 0,2= 4,032 M.C.
UMPLUTURI SI BET.PANTA  podet 
EXEC.IN STRAT DE 5‐20CM.
BETON DE CIMENT C12/15 (B 
023 2100957 4,064 M.C.
200 STAS 3622)
PLASE SUDATE LAT: 2,4‐3 M D 
023 2004232 SIRMA 4,1‐6MM OL37N S  placa podet 67,667 KG
438/3
TRANSPORTUL RUTIER AL 
024 TRA06A BETONULUI‐MORTARULUI CU  9,754 TONA
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST KM
ELEMENTE PREFABRICATE 
025 PI08A1 CONFECT.IN UZINA DIN  Aripi prefabricate tip A0 = 4,000 BUC.
BETON ARMAT
ARIPA B.A.PT.POD. A0 H= 2,0 
025 6424492 4,000 BUC.
M PR.NR.DP‐80/D
TRANSPORT RUTIER 
MATER.SEMIFABR. CU 
026 TRA04A   =2,4t/buc x 4= 9,600 TONA
AUTOREMORCHERE CU 
REMORCI TREILER SUB 20T PE 
PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8‐
027 IFB08A1 12 CM B 100 CU PIATRA  Pereu aval intre aripi‐(2+3,5)/2x1,9 13,300 MP.
BRUTA.

BETON DE CIMENT C12/15 (B 
027 2100957 Pereu aval intre aripi 1,955 M.C.
200 STAS 3622)

PIATRA BRUTA SORTATA 
028 2201335 R.MAGMATICE  Pereu aval intre aripi 3005,800 KG
PT.DRUM,ANROC,PEREURI
TRANSPORTUL RUTIER AL 
029 TRA01A  MATERIALELOR,SEMIFABRICA piatra bruta pereu 3,006 TONA
TELOR CU AUTOBASCULANTA 
PE DIST KM
TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI‐MORTARULUI CU 
030 TRA06A 4,692 TONA
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM
PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN 
031 IFB01A1 GROSIME 20 CM CU PIATRA  16,000 MP.
BRUTA
032 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S  0,960 M.C.
1030
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE 
SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI  coronamente       ( 2,0 x 1,0 x 
034 PC02A1 9,600 MP.
CU PLACAJ P CU SUPRAFETE  2+0,4x1,0x2)x2= 
PLANE
CONFECT ARMAT PT PERETI 
GRINZI STILPI DIAFRAGME  confectionare armaturi pt.coronamente 
035 CZ0302A1 33,000 KG
LACONST OBIS IN ATELIERE  =33 kg / 2buc  
CENTRALIZATE OB 37 D=6‐
MONT.ARMATURI PT.BETON 
ARMAT IN FUND.RADIERE 
037 PD01A1 montare armaturi  33,000 33,000 KG
ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.PO
D GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
TURN.BET.SIMP.B100 IN 
038 PB06A1 ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN  coronamente    0,4 x 1,0 x 2,0 x 2= 1,600 M.C.
MANUAL
BETON DE CIMENT C20/25 
038 2100970 coronamente  1,613 M.C.
(B350)
TRANSPORTUL RUTIER AL 
039 TRA06A BETONULUI‐MORTARULUI CU  coronamente  3,871 TONA
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST = KM
TRANSPORTUL RUTIER AL 
040 TRA01A  MATERIALELOR,SEMIFABRICA 6,20 TONA
TELOR CU AUTOBASCULANTA 
ANTEMASURATOARE

PODETE TUBULARE D=800 MM


Nr. Calcul cantitati pt. 1 podet 1BUC
Simbol
crt. Denumire lucrare L=10m podet
0 1 2 4 5

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU


001 TSA02D1 TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI =(2,16+2+1,84+2,15+1,12)x1,10 10,197
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TAR =

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU


FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE
002 DA06A1 [1 = 1,2 x0,10x10= 1,200
ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL -
compactare cu placa vibratoare

TRANSPORTUL RUTIER AL
003 TRA01A MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU = 1,2 x 1.311mc/mc x1.7 t/mc = 2,674
AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII


radier 2,16 mc + fundatii
004 PB02A1 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI 3,160
timpane 1,00 mc
ETC.MANUAL

004 2100945 BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622) 1,008 x 4,16mc= 3,185

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-


005 TRA06A MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 3,185mc x 2.4 t/mc= 7,645
MC DIST.= KM

MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800


006 PI08A1 2buc/podet 2,000
PREMO

TUB ADUCT. PREMO D= 1000 P= 7 L=5


007 6419007 2buc= 2,000
B600SBP ISLGC T2027

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR.


008 TRA04A CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI =2,1t/buc x 2= 4,200
TREILER SUB 20T PE DIS. KM.*

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI


009 PC02A1 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU fundatii + elevatii= 40,000
SUPRAFETE PLANE

Fundatie camera 2,15mc +


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII elevatie camera 1,75 mc +
010 PB02B1 OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI elevatii timpan 1,094mc 5,994
ETC.CU POMPA =6,724mc Elevatii aripi
=1,00 mc

BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS


010 2100957 1,008 x 6,00mc= 6,042
3622)

Pagina 1 din 3
PODETE TUBULARE D=800 MM
Nr. Calcul cantitati pt. 1 podet 1BUC
Simbol
crt. Denumire lucrare L=10m podet
0 1 2 4 5

TURN.BET.SIMP.B100 IN Fundatii aripi 1,84 mc+ fundatii


011 PB06A1 2,960
ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL pinten 1,12mc=

011 2100945 BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622) 1,008 x 3,44mc= 2,984

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-


012 TRA06A MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 (6,04mc+2,98mc) x 2.4 t/mc= 21,662
MC DIST.= KM

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN


013 PF05A1 BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN = 1,9mp/ml x 10ml= 19,000
DOUA STRATURI

ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI


014 PE01C1 ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA 0,475 mc/ml x 10 ml= 4,750
SEDIMENTARA

TRANSPORTUL RUTIER AL
=1972kg/mc x 4,75
015 TRA01A MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU 9,367
19720k =
mc=19720kg
AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI


016 CZ0302B1 DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL =30kg / 2buc coronament l=2m 30,000
CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN


FUND.RADIERE
017 PD01A1 30,000
ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI
DREPTE,CADRE ETC.

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI coronamente =0,40 x1,00 x 2 x


018 PB11A1 1,600
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL 2buc=1,60mc

018 2100970 BETON DE CIMENT C12/15 (B200) 1,008 x 3,44mc= 1,613

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-


019 TRA06A MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 =1,613mcx2,4t/mc 3,871
MC DIST.= KM

PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 Pereu=(1+3,50)/2 x 1,90m=


020 IFB08A1 4,275
CU PIATRA BRUTA. 4,28mp /podet

fundatie pereu beton de ciment


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS C12/15 (B 200 STAS 3622):
020 2100933 0,632
3622) 4,28 mp x 0,1472mc/mp=0,629
mc

PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE


020 2201335 piatra bruta pereu= 967,280
PT.DRUM,ANROC,PEREURI

Pagina 2 din 3
PODETE TUBULARE D=800 MM
Nr. Calcul cantitati pt. 1 podet 1BUC
Simbol
crt. Denumire lucrare L=10m podet
0 1 2 4 5

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-


beton pereu= 0,632mc x 2.4
021 TRA06A MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 1,517
t/mc=
MC DIST.= KM

TRANSPORTUL RUTIER AL
022 TRA01A MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU transp. Piatra bruta= 0,9673
AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.

Pagina 3 din 3
SC SERCOTRANS SRL Vizat I.C.L.P.U.A.T.
Proiect nr.218/2009

PROGRAM
pentru controlul calitatii pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul:
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SCOARTA ,
JUDETUL GORJ

BENEFICIAR: COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ


Reprezentat prin:
CONSTRUCTOR:
Reprezentat prin:

PROIECTANT: SC SERCOTRANS SRL


Reprezentat prin:

In conformitate cu Legea Nr.10/1995 privind calitatea in constructii, HG.766/97, HG.279/99, Ordin


MLPAT 31/02.10.1995 si Normativele tehnice in vigoare se stabileste de comun acord prezentul program
pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante:

Documentele de
Nr Faza din lucrare supusa Participa la Propunere faza
atestare a
crt obligatoriu controlului control determinanta
controlului

INFRASTRUCTURA DRUM

1 a)Predare-primire amplasament PV B,E,P


b) Verificare cote, platforma PVLA B,E
c) Receptie terasamente PVR B,E

SUPRASTRUCTURA DRUM

a) Receptie strat de balast PVLA B,E


2
b) Receptie strat de piatra sparta PVLA B,E
c) Receptie strat de legatura PV B,E,P,I FD
d) Receptie strat de uzura PV B,E,P

PODETE

3 a) Verificare cote radier podet PVLA B,E


b) Verificare cote cale podet PV B,E,P
c) Receptie podet PVR B,E,P

4 SANTURI SI RIGOLE DIN BETON PV B,E


5 MARCAJE -SEMNALIZARE PVR B,E,P

6 Receptie la terminarea lucrarilor PVR B,E,P,I

7 Receptia finala PVR B,E,P

Nota:
I = Inspectia de Stat in Constructii PVLA = proces verbal de lucrari ascunse
B = Beneficiar PV = proces verbal
P = Proiectant PVR = proces verbal de receptie
E = Executant

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT


Obiectiv :Modernizare drumuri de interes local in comuna SCOARTA - judetul Gorj
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARII
Nr. LUNA
Denumire obiect/
crt. categorie de lucrare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ORGANIZARE DE SANTIER
AMENAJARE PENTRU PROTECTIA
2
MEDIULUI
DC 20 : DN67 - COPACIOASA -
I
POJOGENI L=2800 M
1 TERASAMENTE
2 SUPRASTRUCTURA RUTIERA
3 ACOSTAMENTE BALASTATE
4 SANTURI PEREATE
AMENAJARE ARIPI SI CORONAMENTE
5
LA PODET EXISTENTCU CADRE
6 ACCESE PROPRIETATI
7 DRUMURI LATERALE
8 SEMNALIZARE RUTIERA
II DC 82 : DN67 - BUDIENI L=1800 M
1 TERASAMENTE
2 SUPRASTRUCTURA RUTIERA
3 ACOSTAMENTE BALASTATE
4 SANTURI PEREATE
5 PODET P2
6 ACCESE PROPRIETATI
7 DRUMURI LATERALE
8 SEMNALIZARE RUTIERA
III DS 18 : DJ961 - PIRVILESTI L=1250 M
1 TERASAMENTE
2 SUPRASTRUCTURA RUTIERA Proiectant :
3 ACOSTAMENTE BALASTATE SC SERCOTRANS SRL
4 SANTURI PEREATE
5 RIGOLA CAROSABILA
6 PODET TUBULAR D=800MM
7 ACCESE PROPRIETATI
8 DRUMURI LATERALE
9 TROTUAR
10 ALEE SCOALA
11 AMENAJARE INTERSECTIE
12 SEMNALIZARE RUTIERA
- 01 -

FORMULAR F1

OBIECTIV PROIECTANT
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA SCOARTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.|Denumirea capitolelor de cheltuieli |Valoarea cheltuielilor/obiect| Din care C+M |
|Crt.|deviz general | | exclusiv TVA | |
| | | |-----------------------------------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
|----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1.2 |Amenajarea terenului | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 2 | 1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea | | | | |
| | |la starea initiala | | | | |
| | | 2.01 AMENAJARI PT PROTECTIA MEDIULU | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 3 | 2 |Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 4 | 3.1 |Studii de teren | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 5 | 3.3 |Proiectare | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 6 | 4 |Investitia de baza | | | | |
| | | 6.01 MODERNIZARE DC 20 | | | | |
| | | 6.02 MODERNIZARE DC 82 | | | | |
| | | 6.03 MODERNIZARE DS 18 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 7 | 5.1 |Organizare de santier | | | | |
| | | 7.03 ORGANIZARE SANTIER | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Taxa pe valoarea adaugata | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA) : | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA SCOARTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: MODERNIZARE DC 20:DN 67-COPACIOASA-POJOGENI

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 1 | Terasamente | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130108 TERASAMENTE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | 2 | Drumuri si poduri | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130118 SUPRASTRUCTURA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130128 ACOSTAMENTE BALASTATE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130148 SEMNALIZARE RUTIERA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130158 DRUMURI LATERALE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130168 PODETE TUB. ACCES PROPRIET-40BUC | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130178 AMENAJARE PODET CADRE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | 3 | Imbunatatiri funciare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130138 SANTURI PEREATE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice| | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL II | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | 4 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | 5 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9 | 6 | Dotari | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL III | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL ( inclusiv TVA ) : | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|

Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA SCOARTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: MODERNIZARE DC 82:DN 67-BUDIENI

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 1 | Terasamente | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130208 TERASAMENTE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | 2 | Drumuri si poduri | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130218 SUPRASTRUCTURA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130228 ACOSTAMENTE BALASTATE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130248 SEMNALIZARE RUTIERA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130258 DRUMURI LATERALE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130268 PODETE TUB. ACCES PROPRIET-25BUC | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130278 PODETE P2(7P2+4A0)-1BUC | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | 3 | Imbunatatiri funciare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130238 SANTURI PEREATE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice| | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL II | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | 4 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | 5 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9 | 6 | Dotari | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL III | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL ( inclusiv TVA ) : | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|

Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA SCOARTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: MODERNIZARE DS 18:DJ961-PIRVULESTI

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 1 | Terasamente | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130308 TERASAMENTE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | 2 | Constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130388 RIGOLA CAROSABILA L=135M | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | 3 | Drumuri si poduri | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130318 SUPRASTRUCTURA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130328 ACOSTAMENTE BALASTATE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130348 SEMNALIZARE RUTIERA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130358 DRUMURI LATERALE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130368 PODETE TUB. ACCES PROPRIET-15BUC | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130378 PODETE TUB D=800MM,L=10M,-1BUC | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130398 TROTUAR | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 1303AL ALEE SCOALA | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 1303IN AMENAJARE INTERS DC82-DS18 | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 4 | Imbunatatiri funciare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130338 SANTURI PEREATE | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice| | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL II | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | 5 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9 | 6 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 10 | 7 | Dotari | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL III | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL ( inclusiv TVA ) : | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA SCOARTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: AMENAJARI PT PROTECTIA MEDIULU

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 1 | Terasamente | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130408 AMENAJAREA TERENULUI PT PROT MEDI | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice| | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL II | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 2 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | 3 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | 4 | Dotari | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL III | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL ( inclusiv TVA ) : | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|

Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA SCOARTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: ORGANIZARE SANTIER

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 1 | Constructii | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 130508 ORGANIZARE SANTIER | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice| | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL II | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 2 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | 3 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | 4 | Dotari | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL III | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL ( inclusiv TVA ) : | | |
| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|

Executant Proiectant
Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130108 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSH14A1 100 MP. 56.000
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN
ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

002 TSG02A1 100 MP. 56.000


CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

003 TSA02D1 M.C. 276.500


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

004 TSC02D1 100 MC. 19.360


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

005 TSC20B1 100 MC. 5.530


SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.
CAT.3

006 TSC35A32 100 MC. 5.530


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
M

007 TRA01A TONA 4479.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

008 TRB01C13 TONA 497.700


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

009 TSD01C1 M.C. 276.500


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
010 TSD03B1 100 MC. 24.890
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

011 TSD06B1 100 MC. 2.770


COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

012 TSD07D1 100 MC. 24.890


COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %

013 TSE03C1 100 MP. 56.600


FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130118 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DH02B1 100 MP. 113.200
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE

002 TSE06A1 100 MP. 158.480


PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.NECOEZ.

003 DA06B1 M.C. 3679.000


STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004 TRA01A TONA 8199.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 DA12B1 M.C. 1712.200


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

006 TRA01A TONA 3652.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DB02D1 100 MP. 316.960


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

008 TRA05A TONA 14.400


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

009 DB13B1 TONA 2488.140


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
009 2600974 TONA 2495.604
BINDER BADPS25

010 DE08A1 M 5660.000


INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE
SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT

010 2600974 TONA 188.478


BINDER BADPS25

011 DB16H1 MP. 15848.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

011 2600972 TONA 1489.712


MIXTURA ASF. BAPC16

012 TRA01A TONA 4173.800


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130128 ACOSTAMENTE BALASTATE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DH11B1 100 MP. 42.450
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU
MIJLOACE MECAN

002 DE01A1 [ 3] MP. 4245.000


IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST

003 TRA01A TONA 946.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130138 SANTURI PEREATE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA19D1 M.C. 169.800
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.
TARE

002 TSC02D1 100 MC. 15.280


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 TSC35A32 100 MC. 1.700


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
M

004 TRA01A TONA 3056.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 IFB09A1 MP. 9056.000


STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

006 TRA01A TONA 659.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 CB02A1 MP. 453.000


COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 IFA03B1 MP. 9056.000


PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM

008 2100995 M.C. 724.480


BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)
009 TRA06A TONA 1739.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130148 SEMNALIZARE RUTIERA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DF01A1 BUC. 2.000
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A
INDICATOR. KILOMETRICI

001 2100957 M.C. 0.314


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

001 2101183 M.C. 0.046


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

002 DF02A1 BUC. 2.000


PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC
MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE
MOV LA DR IMPIETR

002 2100957 M.C. 0.626


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

002 2101183 M.C. 0.066


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

003 DF18A1 BUC. 27.000


PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

003 6301793 BUC. 27.000


STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

003 2100957 M.C. 2.700


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)
004 DF19A1 BUC. 27.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

004 7101140 BUC. 1.000


INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600
MM F41 S1848

004 7100017 BUC. 26.000


INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L=
700MM F 1 S1848

005 TRA06A TONA 9.000


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

006 TRA01A TONA 2.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DF16A1 KM. 2.830


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL,MICROBILE STIC

008 DF17A1 MP. 10.500


MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130158 DRUMURI LATERALE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC02D1 100 MC. 0.220
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 TRA01A TONA 39.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

003 TSD16B1 M.C. 1.900


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

004 TRA01A TONA 4.040


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 PB02A1 M.C. 1.900


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

005 2100933 M.C. 1.915


BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

006 TRA06A TONA 4.600


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

007 PI06A1 BUC. 31.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

008 2804058 BUC. 31.000


TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.
400X1000 S816
009 TRA01A TONA 5.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

010 PC01A1 MP. 49.000


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB02A1 M.C. 4.600


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

011 2100957 M.C. 4.637


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

012 TRA06A TONA 11.200


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

013 DA04A1 100 MC. 0.420


SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

014 DA06A1 M.C. 167.000


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

015 TRA01A TONA 372.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 DA11B1 M.C. 83.500


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

017 TRA01A TONA 178.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

018 DB02D1 100 MP. 8.350


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

019 TRA05A TONA 0.400


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

020 DB13B1 TONA 131.100


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
020 2600974 TONA 131.493
BINDER BADPS25

021 DB16H1 MP. 835.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

021 2600972 TONA 78.490


MIXTURA ASF. BAPC16

022 TRA01A TONA 210.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130168 PODETE TUB. ACCES PROPRIETATI-40BUC

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA02D1 M.C. 112.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

002 TRI1AA01C1 TONA 201.600


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRA01A TONA 201.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 TSD16B1 M.C. 8.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

005 TRA01A TONA 17.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

006 PB02A1 M.C. 8.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

006 2100945 M.C. 8.064


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

007 TRA06A TONA 19.400


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

008 PI06A1 BUC. 160.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
009 2804058 BUC. 160.000
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.
400X1000 S816

010 TRA01A TONA 29.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

011 PC01A1 MP. 280.000


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012 PB02A1 M.C. 26.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

012 2100957 M.C. 26.208


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

013 TRA06A TONA 62.900


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

014 TSD16B1 M.C. 64.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

015 TRA01A TONA 136.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 DA11B1 M.C. 32.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

017 TRA01A TONA 68.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

018 DB02D1 100 MP. 3.200


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

019 TRA05A TONA 0.150


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

020 DB13A1 TONA 50.240


STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
020 2600974 TONA 50.390
BINDER BADPS25

021 DB16D1 MP. 320.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

021 2600972 TONA 30.080


MIXTURA ASF. BAPC16

022 TRA01A TONA 80.470


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0001 1 MODERNIZARE DC 20

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130178 AMENAJARE PODET CADRE KM 0+875

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 PK42A1 TONA 0.200
DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE
PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU
FLACARA OXIACETILENICA

002 PJ09B1 M 24.000


GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
CAMASUIELI CU FORARE MECA

003 PD01A1 KG 38.000


MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

004 CZ0302E1 KG 38.000


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

005 PC02A1 MP. 18.000


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

006 PD01A1 KG 300.000


MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

007 CZ0302B1 KG 300.000


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM

008 PB11A1 M.C. 4.000


TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

008 2100957 M.C. 4.032


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)
009 TRA06A TONA 9.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

010 PK31A1 TONA 0.200


PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM

011 PK45B1 TONA 0.200


CURATIREA DE VOPSEA VECHE CU RASCHETA SI
PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE
PODURILOR.

012 PK49C1 TONA 0.200


VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE
VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE
MINA LA PARAPETE

013 PJ09B1 M 48.000


GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
CAMASUIELI CU FORARE MECA

014 PD01A1 KG 76.000


MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

015 CZ0302E1 KG 76.000


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

016 PC02A1 MP. 36.000


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

017 PB06A1 M.C. 8.000


TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

017 2100957 M.C. 8.064


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

018 TRA06A TONA 19.400


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

019 IFB08A1 MP. 63.000


PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU
PIATRA BRUTA.

019 2100957 M.C. 9.260


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)
019 2201335 KG 14238.000
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.
DRUM,ANROC,PEREURI

020 TRA06A TONA 22.200


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

021 TRA01A TONA 14.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

022 TSA02D1 M.C. 7.600


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

023 TRI1AA01C1 TONA 13.700


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

024 TRA01A TONA 24.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

025 PC02A1 MP. 3.200


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

026 PB02A1 M.C. 7.600


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

026 2100957 M.C. 7.661


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

027 TRA06A TONA 18.400


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130208 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSG02A1 100 MP. 36.000
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

002 TSH14A1 100 MP. 36.000


COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN
ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

003 TSA02D1 M.C. 298.000


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

004 TSC02D1 100 MC. 20.850


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

005 TSC20B1 100 MC. 5.960


SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.
CAT.3

006 TSC35A32 100 MC. 2.980


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
M

007 TRA01A TONA 4288.700


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

008 TRB01C13 TONA 1072.800


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

009 TSD01C1 M.C. 596.000


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
010 TSD03B1 100 MC. 23.830
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

011 TSD06B1 100 MC. 5.960


COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

012 TSD07D1 100 MC. 23.830


COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %

013 TSE03C1 100 MP. 36.000


FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130218 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DH02B1 100 MP. 72.000
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE

002 TSE06A1 100 MP. 104.400


PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.NECOEZ.

003 DA16A1 MP. 4640.000


FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM
DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC P BR
PE SUBST BALAS

004 TRA01A TONA 2859.700


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 DA06B1 M.C. 2412.000


STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

006 TRA01A TONA 5375.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DA12B1 M.C. 1125.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

008 TRA01A TONA 2400.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

009 DB02D1 100 MP. 208.800


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA
010 TRA05A TONA 9.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

011 DB13B1 TONA 1639.100


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

011 2600974 TONA 1644.017


BINDER BADPS25

012 DE08A1 M 3600.000


INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE
SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT

012 2600974 TONA 119.880


BINDER BADPS25

013 DB16H1 MP. 10440.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

013 2600972 TONA 981.360


MIXTURA ASF. BAPC16

014 TRA01A TONA 2745.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130228 ACOSTAMENTE BALASTATE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DH11B1 100 MP. 27.000
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU
MIJLOACE MECAN

002 DE01A1 [ 3] MP. 2700.000


IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST

003 TRA01A TONA 601.800


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130238 SANTURI PEREATE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA19D1 M.C. 108.000
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.
TARE

002 TSC02D1 100 MC. 9.720


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 TSC35A32 100 MC. 1.080


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
M

004 TRA01A TONA 1944.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 IFB09A1 MP. 5760.000


STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

006 TRA01A TONA 419.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 CB02A1 MP. 288.000


COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 IFA03B1 MP. 5760.000


PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM

008 2100995 M.C. 460.800


BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)
009 TRA06A TONA 1106.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130248 SEMNALIZARE RUTIERA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DF01A1 BUC. 1.000
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A
INDICATOR. KILOMETRICI

001 2100957 M.C. 0.157


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

001 2101183 M.C. 0.023


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

002 DF02A1 BUC. 1.000


PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC
MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE
MOV LA DR IMPIETR

002 2100957 M.C. 0.313


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

002 2101183 M.C. 0.033


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

003 DF18A1 BUC. 18.000


PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

003 6301793 BUC. 18.000


STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

003 2100957 M.C. 1.800


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)
004 DF19A1 BUC. 18.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

004 7100017 BUC. 17.000


INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L=
700MM F 1 S1848

004 7101140 BUC. 1.000


INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600
MM F41 S1848

005 TRA06A TONA 5.600


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

006 TRA01A TONA 1.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DF16A1 KM. 1.800


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL,MICROBILE STIC

008 DF17A1 MP. 21.000


MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130258 DRUMURI LATERALE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC02D1 100 MC. 0.110
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 TRA01A TONA 19.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

003 TSD16B1 M.C. 1.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

004 TRA01A TONA 2.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 PB02A1 M.C. 1.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

005 2100933 M.C. 1.008


BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

006 TRA06A TONA 2.400


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

007 PI06A1 BUC. 16.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

008 2804058 BUC. 16.000


TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.
400X1000 S816
009 TRA01A TONA 2.940
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

010 PC01A1 MP. 28.000


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB02A1 M.C. 2.600


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

011 2100957 M.C. 2.621


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

012 TRA06A TONA 6.300


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

013 DA04A1 100 MC. 0.300


SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

014 DA06A1 M.C. 112.000


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

015 TRA01A TONA 249.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 DA11B1 M.C. 56.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

017 TRA01A TONA 119.500


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

018 DB02D1 100 MP. 5.600


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

019 TRA05A TONA 0.300


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

020 DB13B1 TONA 87.900


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
020 2600974 TONA 88.200
BINDER BADPS25

021 DB16H1 MP. 560.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

021 2600972 TONA 52.640


MIXTURA ASF. BAPC16

022 TRA01A TONA 140.900


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130268 PODETE TUB. ACCES PROPRIETATI-25BUC

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA02D1 M.C. 70.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

002 TRI1AA01C1 TONA 126.000


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRA01A TONA 126.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 TSD16B1 M.C. 5.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

005 TRA01A TONA 10.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

006 PB02A1 M.C. 5.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

006 2100945 M.C. 5.040


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

007 TRA06A TONA 12.100


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

008 PI06A1 BUC. 100.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
009 2804058 BUC. 100.000
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.
400X1000 S816

010 TRA01A TONA 18.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

011 PC01A1 MP. 175.000


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012 PB02A1 M.C. 16.250


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

012 2100957 M.C. 16.380


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

013 TRA06A TONA 39.300


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

014 TSD16B1 M.C. 40.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

015 TRA01A TONA 85.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 DA11B1 M.C. 20.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

017 TRA01A TONA 42.700


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

018 DB02D1 100 MP. 2.000


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

019 TRA05A TONA 0.090


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

020 DB13A1 TONA 31.400


STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
020 2600974 TONA 31.490
BINDER BADPS25

021 DB16D1 MP. 200.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

021 2600972 TONA 18.800


MIXTURA ASF. BAPC16

022 TRA01A TONA 50.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0002 2 MODERNIZARE DC 82

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130278 PODETE P2(7P2+4A0)-1BUC

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 PJ05B1 M.C. 5.200
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
COMPRIMAT

002 TSC02D1 100 MC. 0.433


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 TRA01A TONA 90.420


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 PI06A1 [ 1] BUC. 1.000


DEMONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

005 TRA04A TONA 2.100


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. KM.*

006 TSA24A1 ORA 12.000


EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

007 PC01A1 MP. 50.600


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

008 PB02A1 M.C. 21.070


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

008 2100945 M.C. 21.239


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)
009 TRA06A TONA 51.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

010 CZ0302B1 KG 353.000


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM

011 PD01A1 KG 353.000


MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

012 PI08A1 BUC. 7.000


ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

012 6424325 BUC. 7.000


CADRU P2 PT POD.SOS.PREF.BET.ARMAT L=
2MPR.NR.DP-80/C

013 PI06A1 BUC. 7.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

014 TRA04A TONA 20.400


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. KM.*

015 PB17A1 M.C. 0.196


MONOLITIZAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
DE BETON ARMAT SAU PRECOMPRIMAT

016 PB02A1 M.C. 9.470


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

016 2100945 M.C. 9.546


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

017 TRA06A TONA 22.900


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

018 PF04A1 MP. 26.800


STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

019 PF05A1 MP. 21.000


HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI
020 PE01C1 M.C. 7.060
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA

021 TRA01A TONA 13.930


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

022 PB01A1 M.C. 4.030


TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

022 2100957 M.C. 4.062


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

023 TRA06A TONA 9.750


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

024 2004232 KG 67.700


PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA 4,1-
6MM OL37N S 438/3

025 PI08A1 BUC. 4.000


ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

025 6424492 BUC. 4.000


ARIPA B.A.PT.POD. A0 H= 2,0 M PR.NR.DP-
80/D

026 TRA04A TONA 9.600


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. KM.*

027 IFB08A1 MP. 13.300


PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU
PIATRA BRUTA.

027 2100957 M.C. 1.955


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

027 2201335 KG 3005.800


PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.
DRUM,ANROC,PEREURI
028 TRA06A TONA 4.690
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

029 TRA01A TONA 3.006


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

030 IFB01A1 MP. 16.000


PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROSIME 20
CM CU PIATRA BRUTA

030 2101183 M.C. 0.960


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

031 PC02A1 MP. 9.600


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

032 CZ0302A1 KG 33.000


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

033 PD01A1 KG 33.000


MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

034 PB06A1 M.C. 1.600


TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

034 2100970 M.C. 1.613


BETON DE CIMENT C20/25 (B350)

035 TRA06A TONA 3.870


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

036 TRA01A TONA 6.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130308 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSG02A1 100 MP. 27.000
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

002 TSH14A1 100 MP. 27.000


COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN
ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

003 TSA02D1 M.C. 103.700


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

004 TSC02D1 100 MC. 7.260


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

005 TSC20B1 100 MC. 2.070


SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.
CAT.3

006 TSC35A32 100 MC. 2.070


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
M

007 TRA01A TONA 1680.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

008 TRB01C13 TONA 186.700


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

009 TSD01C1 M.C. 103.700


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
010 TSD03B1 100 MC. 9.330
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

011 TSD06B1 100 MC. 1.040


COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

012 TSD07D1 100 MC. 9.330


COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %

013 TSE03C1 100 MP. 27.000


FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130318 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DH02B1 100 MP. 54.000
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE

002 TSE06A1 100 MP. 74.250


PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.NECOEZ.

003 DA06B1 M.C. 1728.000


STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004 TRA01A TONA 3851.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 DA12B1 M.C. 803.300


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

006 TRA01A TONA 1713.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DB02D1 100 MP. 148.500


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

008 TRA05A TONA 6.800


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

009 DB13B1 TONA 1165.700


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
009 2600974 TONA 1169.197
BINDER BADPS25

010 DE08A1 M 2565.000


INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE
SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT

010 2600974 TONA 85.415


BINDER BADPS25

011 DB16H1 MP. 7425.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

011 2600972 TONA 697.950


MIXTURA ASF. BAPC16

012 TRA01A TONA 1952.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130328 ACOSTAMENTE BALASTATE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DH11B1 100 MP. 19.240
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU
MIJLOACE MECAN

002 DE01A1 [ 3] MP. 1924.000


IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST

003 TRA01A TONA 428.800


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130338 SANTURI PEREATE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA19D1 M.C. 77.000
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.
TARE

002 TSC02D1 100 MC. 6.930


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 TSC35A32 100 MC. 0.770


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
M

004 TRA01A TONA 1385.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 IFB09A1 MP. 4104.000


STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

006 TRA01A TONA 299.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 CB02A1 MP. 205.000


COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 IFA03B1 MP. 4104.000


PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM

008 2100995 M.C. 328.320


BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)
009 TRA06A TONA 788.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130348 SEMNALIZARE RUTIERA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DF01A1 BUC. 1.000
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A
INDICATOR. KILOMETRICI

001 2100957 M.C. 0.157


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

001 2101183 M.C. 0.023


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

002 DF02A1 BUC. 1.000


PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC
MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE
MOV LA DR IMPIETR

002 2100957 M.C. 0.313


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

002 2101183 M.C. 0.033


MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

003 DF18A1 BUC. 10.000


PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

003 6301793 BUC. 10.000


STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

003 2100957 M.C. 1.000


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)
004 DF19A1 BUC. 10.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

004 7101140 BUC. 1.000


INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600
MM F41 S1848

004 7100017 BUC. 9.000


INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L=
700MM F 1 S1848

005 TRA06A TONA 3.700


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

006 TRA01A TONA 1.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DF16A1 KM. 1.350


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL,MICROBILE STIC

008 DF17A1 MP. 10.500


MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130358 DRUMURI LATERALE

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC02D1 100 MC. 0.110
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 TRA01A TONA 19.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

003 TSD16B1 M.C. 1.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

004 TRA01A TONA 2.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 PB02A1 M.C. 1.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

005 2100933 M.C. 1.008


BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

006 TRA06A TONA 2.400


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

007 PI06A1 BUC. 16.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

008 2804058 BUC. 16.000


TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.
400X1000 S816
009 TRA01A TONA 2.940
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

010 PC01A1 MP. 28.000


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB02A1 M.C. 2.600


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

011 2100957 M.C. 2.620


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

012 TRA06A TONA 6.300


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

013 DA04A1 100 MC. 0.200


SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

014 DA06A1 M.C. 80.000


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

015 TRA01A TONA 178.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 DA11B1 M.C. 40.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

017 TRA01A TONA 85.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

018 DB02D1 100 MP. 4.000


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

019 TRA05A TONA 0.200


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

020 DB13B1 TONA 62.800


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
020 2600974 TONA 63.000
BINDER BADPS25

021 DB16H1 MP. 400.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

021 2600972 TONA 37.600


MIXTURA ASF. BAPC16

022 TRA01A TONA 100.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130368 PODETE TUB. ACCES PROPRIETATI-15BUC

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA02D1 M.C. 42.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

002 TRI1AA01C1 TONA 75.600


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRA01A TONA 75.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 TSD16B1 M.C. 3.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

005 TRA01A TONA 6.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

006 PB02A1 M.C. 3.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

006 2100945 M.C. 3.024


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

007 TRA06A TONA 7.300


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

008 PI06A1 BUC. 60.000


MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF
009 2804058 BUC. 60.000
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.
400X1000 S816

010 TRA01A TONA 11.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

011 PC01A1 MP. 105.000


COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012 PB02A1 M.C. 9.750


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

012 2100957 M.C. 9.828


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

013 TRA06A TONA 23.600


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

077 TSD16B1 M.C. 24.000


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

078 TRA01A TONA 51.000


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

014 DA11B1 M.C. 12.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

015 TRA01A TONA 25.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 DB02D1 100 MP. 1.200


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

017 TRA05A TONA 0.055


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

018 DB13A1 TONA 18.840


STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
018 2600974 TONA 18.900
BINDER BADPS25

019 DB16D1 MP. 120.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

019 2600972 TONA 11.280


MIXTURA ASF. BAPC16

020 TRA01A TONA 30.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130378 PODETE TUB D=800MM,L=10M,-1BUC

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA02G1 M.C. 10.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

002 DA06A1 [ 1] M.C. 1.200


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL -compactare cu placa
vibratoare

003 TRA01A TONA 2.670


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 PB02A1 M.C. 3.160


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

004 2100945 M.C. 3.185


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

005 TRA06A TONA 7.640


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

006 PI08A1 BUC. 2.000


ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

007 6419007 BUC. 2.000


TUB ADUCT. PREMO D= 800 P= 7 L=5 B600SBP
ISLGC T2027

008 TRA04A TONA 4.200


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. KM.*
009 PC02A1 MP. 40.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

010 PB02A1 M.C. 6.000


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

010 2100957 M.C. 6.048


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

011 PB06A1 M.C. 2.960


TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

011 2100945 M.C. 2.984


BETON DE CIMENT C8/10 (B 150 STAS 3622)

012 TRA06A TONA 21.700


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

013 PF05A1 MP. 19.000


HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

014 PE01C1 M.C. 4.750


ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA

015 TRA01A TONA 9.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 CZ0302B1 KG 30.000


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM

017 PD01A1 KG 30.000


MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

018 PB11A1 M.C. 1.600


TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

018 2100957 M.C. 1.613


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)
019 TRA06A TONA 3.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

020 IFB08A1 MP. 4.300


PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU
PIATRA BRUTA.

020 2100957 M.C. 0.632


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

020 2201335 KG 971.800


PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.
DRUM,ANROC,PEREURI

021 TRA06A TONA 1.500


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

022 TRA01A TONA 0.970


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130388 RIGOLA CAROSABILA L=135M

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA02D1 M.C. 54.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

002 TRI1AA01C1 TONA 97.200


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRA01A TONA 97.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 IFB09A1 MP. 112.000


STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

005 TRA01A TONA 8.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

006 CB02A1 MP. 365.000


COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

007 CA01A1 M.C. 69.100


TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

007 2100957 M.C. 69.653


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

008 TRA06A TONA 167.200


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM
009 2800405 BUC. 450.000
PLACUTA RIGOLA CAROSABILA

010 TRA01A TONA 23.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 1303AL ALEE SCOALA

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSE01D1 100 MP. 0.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

002 DA06A1 M.C. 4.000


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

003 TRA01A TONA 8.900


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 DA15A1 MP. 20.000


FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT
ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT
DINAINTE PREGATIT

004 2100957 M.C. 2.020


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

005 TRA06A TONA 4.800


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

006 DB02D1 100 MP. 0.200


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

007 DB16B1 MP. 20.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA

007 2600181 TONA 1.420


MIXT. ASF. BAPC8
008 TRA01A TONA 1.420
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

009 TRA01A TONA 0.500


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 1303IN AMENAJARE INTERSECTIE DC82-DS18

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 DA04B1 100 MC. 2.160
SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE
ADINC NEC5 CM IN IMPIET CU ADUN MATER IN
SUL SAU CORDON

002 TSE06A1 100 MP. 3.130


PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.NECOEZ.

003 DA06B1 M.C. 72.400


STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004 TRA01A TONA 161.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 DA12B1 M.C. 33.800


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

006 TRA01A TONA 72.100


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

007 DB02D1 100 MP. 6.300


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

008 TRA05A TONA 0.300


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

009 DB13B1 TONA 49.200


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
009 2600974 TONA 49.348
BINDER BADPS25

010 DE08A1 M 54.000


INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE
SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT

010 2600974 TONA 1.798


BINDER BADPS25

011 DB16H1 MP. 313.200


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

011 2600972 TONA 29.441


MIXTURA ASF. BAPC16

012 TRA01A TONA 80.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

013 DH11B1 100 MP. 0.410


ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU
MIJLOACE MECAN

014 DE01A1 [ 3] MP. 41.000


IMPTR ACOST CU 10 CM BALAST

015 TRA01A TONA 9.200


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

016 TSA19D1 M.C. 1.600


SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.
TARE

017 TSC02D1 100 MC. 0.150


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

018 TRI1AA01C1 TONA 2.900


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1
019 TRA01A TONA 29.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

020 IFB09A1 MP. 86.400


STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

021 TRA01A TONA 6.300


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

022 CB02A1 MP. 4.400


COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

023 IFA03B1 MP. 86.400


PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS.
8 CM

023 2100995 M.C. 6.912


BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

024 TRA06A TONA 16.600


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

025 DE11A1 M 243.000


BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

025 2100933 M.C. 4.860


BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

026 DE10A1 M 42.000


BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

026 2100933 M.C. 1.890


BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

027 TRA06A TONA 16.200


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM
028 TRA01A TONA 13.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

029 DA06A1 M.C. 56.000


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

030 TRA01A TONA 124.800


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

031 DA11B1 M.C. 28.000


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

032 TRA01A TONA 59.700


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

033 DB02D1 100 MP. 2.800


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

034 TRA05A TONA 0.130


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

035 DB13B1 TONA 43.960


STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

035 2600974 TONA 44.092


BINDER BADPS25

036 DB16H1 MP. 280.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

036 2600972 TONA 26.320


MIXTURA ASF. BAPC16

037 TRA01A TONA 70.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0004 4 AMENAJARI PT PROTECTIA MEDIULU

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130408 AMENAJAREA TERENULUI PT PROT MEDIULUI

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSH05C1 MP. 5984.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
20CM

002 IFH14A2-1 100 MP. 59.840


INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA <40% TER.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130508 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC18B1 100 MC. 1.800
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.
IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

002 TSD07D1 100 MC. 1.800


COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
100 %

003 DA06B1 M.C. 120.000


STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004 TRA01A TONA 267.400


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 CO08A1 M 240.000


IMPREJMUIRI DIN SIRMA GHIMPATA FIXATA PE
BULUMACI DIN LEMN FOIOASE PLANTATI LA 3M
CU 3 RIND.DE S

005 2900668 M.C. 1.680


LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB
MIN18CM S4342

006 RPSC01A1 [ 1] BUC. 1.000


MONTAT TOALETA ECOLOGICA

006 3270003 BUC. 1.000


WC MONOBLOC

007 TRA04A TONA 1.000


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. KM.*
008 RPSC01A1 [ 2] BUC. 1.000
DEMONTAT TOALETA ECOLOGICA

009 TRA04A TONA 1.000


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS. KM.*

010 RPCT44A1 [ 1] M 240.000


DEMONTARE IMPREJMUIRI

011 DI19F1 ORA 20.000


UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU
CAROSERIE LEA DE 5,5 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3

Obiectivul: 0130 000000130 MODERNIZ DRUMURI COM SCOARTA


Obiectul: 0003 3 MODERNIZARE DS 18

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 130398 TROTUAR

Categoria de lucrari: 1000


=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSE01D1 100 MP. 3.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

002 DA06A1 M.C. 64.000


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

003 TRA01A TONA 142.600


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

005 DE11A1 M 160.000


BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

005 2100933 M.C. 3.200


BETON DE CIMENT C6/7.5 (B 100 STAS 3622)

006 TRA06A TONA 7.700


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

007 DA15A1 MP. 320.000


FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT
ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT
DINAINTE PREGATIT

007 2100957 M.C. 32.320


BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

008 TRA06A TONA 77.600


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM
009 DB02D1 100 MP. 3.200
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

010 TRA05A TONA 0.150


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE

011 DB16B1 MP. 320.000


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA

011 2600181 TONA 22.720


MIXT. ASF. BAPC8

012 TRA01A TONA 22.720


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

013 TRA01A TONA 13.700


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-ALTELE (FOND DE RISC)
-ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


SC SERCOTRANS SRL
CIF: RO11499373 Tel: 0354 101310
Cont: RO69OTPV340000187956RO01 Fax: 0354 101309
Banca: OTP Suc. Deva Tel. 0722 395213
B-dul 22 Decembrie nr.37A / Cam.113
Cladire CEPROMIN
e-mail: sercotrans@yahoo.com

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,


IN COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ

PROIECT TEHNIC
DETALII DE EXECUTIE

VOLUMUL II

CAIETE DE SARCINI

BENEFICIAR: COMUNA SCOARTA


JUDETUL GORJ

- 2009 -
SC
SERCOTRANS
SRL

FOAIE DE CAPĂT

Proiect nr. 219 / 2009

Denumirea proiectului: ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL


COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ ”

Faza: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE

Beneficiar: COMUNA SCOARTA,


JUDETUL GORJ

Proiectant: SC SERCOTRANS SRL


330022, Deva, I. Maniu, Nr. 15 C/18,
Tel: 0354 101310; Fax: 0354 101309
CAEN 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica
legate de acestea

Director: ing. Popescu Ninu

Proiectul este concepţia S.C. SERCOTRANS S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel
care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. SERCOTRANS S.R.L

2009

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Proiect nr. 219 /2009

ŞEF PROIECT: Ing. Popescu Ninu

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

ing. Popescu Daniela ………………….

ing. Borita Ioana ………………….

ing. Petrescu Mihaela ………………….

ing. Gruescu Radu ………………….

ing. Guran Carmen ………………….

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

CUPRINS

PIESE SCRISE - VOLUMUL I

1. Foaie de capat

2. Foaie de responsabilitati

3. Borderou

4. Date generale

5. Descrierea generala a lucrarilor

6. Memorii tehnice pe specialitati

7. Graficul de realizare a investitiei

8. Programul de control a calitatii lucrarilor

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

CUPRINS

PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona

2. Plan de situatie

3. Plan longitudinal

4. Profile transversale

5. Detalii de executie

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

''Modernizare drum comunal DC 134: DN68A – Dobra – Fagetel '' comuna DOBRA, jud. pag. 2/ 5
Hunedoara
SC
SERCOTRANS
SRL

BORDEROU
Proiect nr. 219 / 2009

Breviar de calcul DIMENSIONAREA SISTEMELOR RUTIERE

Caiet de sarcini Nr.1 LUCRARI DE TERASAMENTE

Caiet de sarcini Nr.2 FUNDATII DE BALAST SI BALAST OPTIMAL

Caiet de sarcini Nr.3 FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI PIATRA


SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Caiet de sarcini Nr.4 IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE

Caiet de sarcini Nr.5 DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A


APELOR DE SUPRAFATA

Caiet de sarcini Nr.6 PODETE

Caiet de sarcini Nr.7 SEMNALIZARE RUTIERA

Caiet de sarcini Nr.8 INTRETINERE, EXPLOATARE,


POSTUTILIZARE

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


DIMENSIONAREA SISTEMELOR RUTIERE

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SCOARTA

DRUMURI COMUNALE DC 20 , DC 82 si DS 18

1. Stabilirea traficului de calcul:

Traficul mediu zilnic MZA 2000, / VEH/24 ore, este:

COEFICIENTI DE EVOLUTIE
Nr. MZA COEF. echiv
GRUPA DE VEHICULE
crt. 2000 trafic ECHIV. OS115

2000

2010

2020
perspectiva 2020

1 Biciclete, motociclete 97 1 1,3 1,7 165


2 Autoturisme, microbuze, autocamioane 309 1 1,7 2,3 711
3 Autocamioane si derivate cu 2 osii 30 1 1,3 1,7 51 0,4 20,4
4 Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii 13 1 1,3 1,7 22 0,6 13,26
5 Autovehicule articulate 3 1 1,2 1,5 5 0,8 3,6
6 Autobuze 6 1 1,2 1,5 9 0,6 5,4
7 Tractoare 36 1 1,3 1,8 65
8 Remorci la autocamioane si tractoare 18 1 1,5 1,9 34 0,3 10,26
9 Vehicule cu tractiune animala 109 1 0,7 0,5 55
10 TOTAL OSII STANDARD 115kN 53

Rezulta urmatorul trafic de calcul


Nc= 365 x 10-6 x 10 x 0,5 x 53 = 0,097 m.o.s.
-0,28
ez adm=600Nc 1154,47 microdef.

2. Pamantul de fundare, alcatuit din prafuri si argile, se incadreaza in tipul P5, conform clasificarii pamanturilor.
(drum din pamint)

3. Sectorul de drum fiind situat in rambleu cu inaltimea de maxim 1m, la nivelul terenului si in profil mixt, regimul
hidrologic este 2b.

4. Conform hartii cu repartitia tipurilor climatice, zona se situeaza in tipul climatic II.

5. Conform tipului climatic II si regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al
pamantului de fundare este 70 MPa.

6. Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0.42

Tipul de pamant P1 P2 P3 P4 P5
Coeficientul lui Poisson 0.27 0.30 0.30 0.35 0.42
7. Alegerea alcatuirii sistemului rutier:

Denumire material din strat DRUM COMUNAL E,Mpa n


Beton asfaltic strat uzura BAPC16 4 3600 0,35
Strat de legatura BADPS25 6 3000 0,35
Strat de piatra sparta 10 500 0,27
Strat de balast 20 152 0,27
Pamant de fundare - 70 0,42

8. Calculul analitic al starii de tensiune si de deformatie sub sarcina a sistemului rutier.

Parametrii problemei sunt :

Sarcina..... 57.500 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.110 cm

Stratul 1:

Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm

Stratul 2:

Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm

Stratul 3:

Modulul 500. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 10.00 cm

Stratul 4:

Modulul 152. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm

Stratul 5:

Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

R E Z U L T A T E:

R Z sigma r (MPa) epsilon r epsilon z


cm cm microdef microdef

.0 -10.00 .990E+00 .252E+03 -.337E+03


.0 10.00 .544E-01 .252E+03 -.697E+03
.0 -10.00 .990E+00 .252E+03 -.337E+03
.0 10.00 .544E-01 .252E+03 -.697E+03
.0 -40.00 .501E-01 .339E+03 -.541E+03
.0 40.00 .971E-03 .339E+03 -.799E+03

Se calculeaza componentele deformatiei:


- la baza straturilor bituminoase, h = 10 cm;
- la nivelul patului drumului, h= 40 cm;
VARIANTA DRUM COMUNAL
er 252
ez 799
Nadm (m.o.s.) 0,72
RDO=Nc/Nadm. 0,14

RDO < RDOadmisibil ; RDOadm=max. 1.00 pentru drumuri judetene si comunale.

RDO=Nc/Nadm =0,14 < 1,00

9. VERIFICAREA LA INGHET – DEZGHET A COMPLEXULUI RUTIER

- CONDITII HIDROLOGICE DEFAVORABILE : TIPUL CLIMATIC II

- INDICELE DE INGHET conf. STAS 1709/1 – 90 : 441

- ADANCIMEA DE INGHET IN COMPLEXUL RUTIER Z :


Z= 80 cm
- GROSIMEA SISTEMULUI RUTIER Hsr :
Hsr= 62 cm

- GROSIMEA ECHIVALENTA DE CALCUL LA INGHET ESTE


- strat de forma pietruire existenta 22 x 0,90 = 19,80 cm
- strat din balast 20 x 0,90 = 18,00 cm
- strat de piatra sparta 10 x 0,75 = 7,50 cm
- strat de legatura BADPS25 6 x 0,60 = 3,60 cm
- strat de uzura BAPC16 4 x 0,50 = 2,00 cm
TOTAL Hsre = 50,90 cm

- ADINCIMEA DE INGHET A COMPLEXULUI RUTIER


Zcr = Z + dZ
dZ = 62 - 50,90 = 11,10 cm
Zcr = 80 + 11,10 = 91,10 cm

- GRADUL DE ASIGURARE LA INGHET A COMPLEXULUI RUTIER


K = Hsre / Zcr = 50,90 / 91,10 = 0,56

Kmin = 0.55

K > Kmin => COMPLEXUL RUTIER REZISTA LA INGHET – DEZGHET.

Ing. Popescu Ninu,


SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 1

LUCRARI DE TERASAMENTE

CUPRINS

GENERALITATI
ART. 1 DOMENIUL DE APLICARE
ART. 2 PREVEDERI GENERALE

CAP. I MATERIALE FOLOSITE


ART. 3 PAMANT VEGETAL
ART. 4 PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE
ART. 5 APA DE COMPACTARE
ART. 6 PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
ART. 7 VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

CAP. II EXECUTAREA TERASAMENTELOR


ART. 8 PICHETAJUL SI BORNAREA LUCRARILOR
ART. 9 LUCRARI PREGATITOARE
ART. 10 MISCAREA PAMANTULUI
ART. 11 GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE
ART. 12 EXECUTIA DEBLEELOR
ART. 13 PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEE
ART. 14 EXECUTIA RAMBLEELOR
14. 1 PRESCRIPTII GENERALE
14. 2 MODUL DE EXECUTIE A RAMBLEELOR
14. 3 COMPACTAREA RAMBLEELOR
14. 4 CONTROLUL COMPACTARII
14. 5 PROFILE SI TALUZE
14. 6 PRESCRIPTII APLICABILE PAMANTURILOR SENSIBILE LA APA
14. 7 PRESCRIPRII APLICABILE RAMBLEELOR DIN MATERIAL
STANCOS
14. 8 PRESCRIPTII APLICABILE RAMBLEELOR NISIPOASE
14. 9 PRESCRIPTII APLICABILE RAMBLEELOR DIN SPATELE
ZIDARIILOR
14. 10 PROTECTIA IMPOTRIVA APEI
ART. 15 EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR
ART. 16 FINISAREA PLATFORMEI
ART. 17 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL
ART. 18 DRENAREA APELOR SUBTERANE
ART. 19 INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
ART. 20 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

CAP. III RECEPTIA LUCRARILOR


ART. 21 RECEPTIA PE FAZE
ART. 22 RECEPTIA LA TERMINAREA TERASAMENTELOR
ART. 23 RECEPTIA FINALA

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 19


SC
SERCOTRANS
SRL

GENERALITATI

ART. 1 DOMENIUL DE APLICARE


Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor.

ART. 2 PREVEDERI GENERALE


2.1 La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in
vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2 Antreprenorul va asigura, prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitatile de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.
2.3 Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.4 Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.5 Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a
terasamentelor, cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.
2.6 In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

CAPITOLUL I
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

MATERIALE FOLOSITE

ART. 3 PAMANT VEGETAL


3.1. Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza sa fie insamintate sau plantate, se foloseste
pamant vegetal ales din pamanturile vegetale locale care prezinta conditii de crestere a
vegetatiei.

ART. 4 PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE


4.1 Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 - 88 care se folosesc
la executarea terasamentelor sint date in tabelul 1.a si 1.b.
4.2 Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara sa fie luate masuri speciale.
4.3 Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul in care conditiile
hidrologice locale sint mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea
prevederilor STAS 1709/2 - 90 privind prevenirea degradarilor provocate din inghet -
dezghet.
4.4 In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, alcatuite din pamanturi
argiloase cu simbolul 4e, 4f si a caror calitate, conform tabelului 1b este rea sau foarte
rea, vor fi inlocuite cu pamanturi corespunzatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu
lianti hidraulici (var, cenusa de termocentrala, etc.), pe o grosime de minimum 20 cm in
cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele (sau a
celor cu densitatea in stare uscata mai mica de 1,5 g/cmc). Pentru pamanturile argiloase
simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea acestora pe o grosime de
minimum 15 cm. Atit inlocuirea cit si stabilizarea lor se va face pe toata latimea
platformei, grosimea fiind considerata sub nivelul patului drumului constituind partea
superioara a terasamentelor, care impreuna cu sistemul rutier, trebuie sa asigure o
grosime mai mare decit adincimea de inghet-dezghet din zona.
4.5 La realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b
este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de
imbunatatire sa fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-
economice. Atit inlocuirea cit si stabilizarea lor se va face pe toata latimea platformei
grosimea fiind considerata sub nivelul patului drumului constituind partea superioara a
terasamentelor, care impreuna cu sistemul rutier, trebuie sa asigure o grosime mai mare
decit adincimea de inghet-dezghet din zona.
4.6 Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea beneficiarului
cu masuri specifice destinate sa aduca pamantul extras in stare compatibila cu
modalitatile de punere in opera si cu conditiile metereologice. Aceste masuri care cad in
sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extragere si de corectii a continutului in
apa fara aport de liant sau reactiv.

ART. 5 APA DE COMPACTARE


5.1 Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina
materii organice in suspensie.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 19


SC
SERCOTRANS
SRL

5.2 Apa salcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului in afara de terasamentele din
spatele lucrarilor de arta.
5.3 Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se face
decit cu aprobarea beneficiarului in care se vor preciza si modalitatile de utilizare.

ART. 6 PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE


6.1 Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor
erodabile trebuie sa aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleelor,
excluse fiind nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba
elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. Ele se regasesc in zona hasurata a
graficului din tabelul 1b.

ART. 7 VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR


7.1 Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia prevazute in tabelul 2.

Tabel 2
Nr.
Metoda de determinare
Caracteristica Frecvente minime
conform STAS

1 Granulozitate 1913 / 5 - 86

2 Limite de plasticitate 1913 / 4 - 86


In functie de heterogenitatea
pamantului utilizat, insa nu va fi
Coeficientul de
3 mai mica decit o incercare la 5000 730-89
neuniformitate
mc
Caracteristicile de
4 1913 / 13 - 83
compactare
Pentru pamanturile folosite in
5 Umflare libera rambleele din 1913 / 12 - 88
-spatele zidurilor
-pamanturilor folosite la protectia
Sensibilitate la
6 rambleelor 1709 / 2 - 90
inghet-dezghet
o incercare la 1000 mc

7 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913 / 1 - 82

7.2 Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de


laborator.

CAPITOLUL II

EXECUTAREA TERASAMENTELOR
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

ART. 8 PICHETAJUL SI BORNAREA LUCRARILOR


8.1 Prin pichetajul axului traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale
traseului prin picheti cu martori, iar virfurile de unghi prin borne de beton legati de
reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi
de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului cel putin cite
doi reperi pe km.
8.2 In cazul in care documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca de catre
beneficiar la inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu
coordonate pentru virfurile de unghi si a reperilor de pe teren.
8.3 Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, antreprenorul trece la restabilirea si
completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct. 8.1 sau la executarea
pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct. 8.2. Aceste lucrari se fac de comun
acord cu beneficiarul si proiectantul. Pichetii implantati in cadrul pichetajului
complementar vor fi legati in plan si in profil in lung de aceeasi reperi ca si pichetii din
pichetajul initial.

8.4 Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va


materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:
- inaltimea umpluturii sau adincimea sapaturii in axul drumului;
- punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza);
- inclinarea taluzelor.
8.5 Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor de a
restabili sau de a le restabili sau de a le reamplasa daca este necesar. Acestia se vor
scoate in afara zonei de lucru.
8.6 Scoteaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre antreprenor, pe
cheltuiala si raspunderea sa.
8.7 Cu ocazia efectuarii pichetajului, vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, electrice, de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilor in
vederea mutarii sau protejarii acestora, conform documentatiilor tehnice pentru
predarea terenului liber antreprenorului. Aceste lucrari se vor corela cu cele prevazute
in proiect si in caz de neconcordante se va instiinta beneficiarul pentru a stabili sumele
necesare, eventual suplimentare, fata de cele prevazute in proiect.

ART. 9 LUCRARI PREGATITOARE


9.1 Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari
pregatitoare in limita zonei expropriate:
- defrisari;

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 19


SC
SERCOTRANS
SRL

- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;


- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si subterane;
- demolarea constructiilor existente.
9.2 Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu sau sa contacteze organele silvice
pentru taierea arborilor, a pomilor si arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile.
Doborirea arborilor si a pomilor, precum si transportul materialului lemnos rezultat, se
face pe cheltuiala antreprenorului dupa indeplinirea formelor legale.
Scoaterea buturugilor si a radacinilor se face in mod obligatoriu la ramblee cu inaltime
mai mica de 2 m, precum si la deblee.
9.3 Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni, precum si de alte materiale, se
face pe intreaga suprafata a amprizei.
9.4 Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a
gropilor de imprumut.
9.5 Pamantul decapat si alte produse care sint improprii vor fi depozitate in depozit
definitiv. Pamantul vegetal va fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea reutilizarii.
9.6 In portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea trebuie abatute prin santuri de garda provizorii sau definitive care sa
colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei drumului.

9.7 Demolarile constructiilor existente vor fi executate pina la adincimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor.
9.8 Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi dupa scoaterea buturugilor si
radacinilor, etc., vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura conform prevederilor
art. 4 si compactate metodic pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul
nr.5, punctul b.
9.9 Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa constate
si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul articol.
Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

ART. 10 MISCAREA PAMANTULUI


10.1 Miscarea pamantului se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi in
profilele cu umpluturi a proiectului.
10.2 Excedentul de sapatura ca si pamiturile din deblee care sint improprii realizarii
rambleelor in sensul prevederilor din art. 4, precum si pamantul din patul drumului din
zonele de debleu care trebuie inlocuite in sensul art. 4 vor fi transportate in depozite
definitive.
10.3 Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de
imprumut.
10.4 Recurgerea la deblee si ramblee in afara profilului din proiect sub forma de
supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii beneficiarului.
10.5 Daca in cursul executiei apar pamanturi provenind din deblee si gropi de imprumut
incompatibile cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale relativ la calitate si conditiile de executie a rambleelor, antreprenorul trebuie sa
informeze beneficiarul si sa-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a
provenientei pamantului pentru umplutura.
10.6 La lucrarile importante, beneficiarul, daca considera necesar sa precizeze, sa
completeze sau sa modifice prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini, poate
intocmi in cadrul caietului de sarcini speciale “Tabloul de corespondenta a pamantului“

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 19


SC
SERCOTRANS
SRL

prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din deblee sau
gropi de imprumut si o inainteaza spre verificare proiectantului.
10.7 Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de antreprenor - “Tabloul
miscarii pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecaru
volum izolat de debleu sau din groapa de imprumut considerata in mod individual. El
tine cont de “Tabloul de corespondenta a pamantului” stabilit de beneficiar, daca acesta
exista, ca si de punctele de trecere obligatorii ale intinerarului de transport si
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii beneficiarului
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor, precum si a
proiectantului.

ART. 11 GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE


11.1 In lipsa unor precizari in caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de imprumut sau a
depozitelor este lasata la latitudinea antreprenorului, sub rezerva aprobarii
beneficiarului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu munimum opt zile ininte de
inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Cererea trebuie sa fie
insotita, daca beneficiarul considera necesar, de:
- o justificare a calitatii materialelor in spiritul prevederilor art. 4 al prezentului caiet de
sarcini, in ceea ce priveste gropile de imprumut. Cheltuielile pentru sondaje si analize
sint in sarcina antreprizei;
- acordul pentru ocuparea terenurilor pentru depozite si pentru extragerea de pamant din
gropile de imprumut dat de proprietarul terenului.
11.2 La exploatarea gropilor de imprumut antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:
- Crestele taluzelor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;
- Sapaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzelor de debleu,
cu conditia ca fundul sapaturii sa fie la terminarea extragerii, nivelat de asa maniera
incit evacuarea apelor din precipitatii sa fie asigurata, spre terenul natural, in bune
conditii, iar taluzele sa fie ingrijit taluzate;
- Sapaturile in camerele de imprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al
drumului, in profilele in debleu sau sub cota santului de scurgere a apelor in zona de
rambleu;
- In albiile majore ale riurilor, gropile de imprumut vor fi executate spre albie cu o
bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;
- Fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1÷3% si o panta
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;
- Taluzurile camerelor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa cu
inclinarea de 1:1,5÷1:3. Cind intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de
imprumut nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul camerelor de imprumut dinspre
drum va fi de 1:3.
11.3 Surplusul de sapatura in zonele de debleu poate fi depozitat dupa cum urmeaza:
- fie in continuarea terasamentului in rambleu, cu nivelare, compactare si taluzare
conform prescriptiilor aplicabile rambleelor drumului. Suprafata lor superioara va fi
nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului;
- fie la mai mult de 10 m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie sau a
celor existente si in afara firelor de scurgerea apelor, cu aceleasi conditii de amenajare
ca mai sus.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 19


SC
SERCOTRANS
SRL

In ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului, sa se


respecte conditiile impuse, sa se asigure scurgearea apelor si sa se verifice stabilitatea
versantilor.
La amplasarea depozitelor se va urmari ca prin executia lor sa nu provoace
inzapezirea drumului.

11.4 Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita


stabilitatea masivelor naturale, nici sa nu riste antrenarea lor de ape sau sa cauzeze, din
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In
acest caz, antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.
11.5 Beneficiarul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor care pot
afecta nefavorabil aspectul imprejurimilor, scurgerea apelor, stabilitatea versantilor sau
a taluzelor, fara ca antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare
sau despagubiri.
11.6 Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de
pamanturi ca si celor necesare gropilor de imprumut ramin in sarcina antreprenorului.

ART. 12 EXECUTIA DEBLEELOR


12.1 Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a
amprizelor de debleu precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale
sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre beneficiarul lucrarii.
Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu, sa fie mentionate in registrul de santier.
12.2 Sapaturile trebuie atacate frontal pe intreaga latime si, pe masura ce avanseaza, se va
realiza si taluzarea, urmand pantele taluzelor mentionate pe profilele transversale. Daca
nu este posibil, aceste lucrari se pot ataca pe 2-3 nivele.
12.3 Nu se vor crea supra-adanciri in debleu. In cazul in care, in mod accidental, apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va
prescrie beneficarul lucrarii si pe cheltuiala antreprenorului.
12.4 In cazul in care terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile
stabilite si nu este de portanta dorita, beneficiarul va putea prescrie realizarea unui strat
de forma pe cheltuiala investitorului. Compactarea stratului de forma va trebui sa
permita atingerea unui grad de compactare de 100% Proctor normal.
12.5 Inclinarea taluzelor va depinde de natura terenului efectiv. Daca aceasta difera de
prevederile proiectului, antreprenorul il va informa pe beneficiar care va putea,
eventual, dispune o modificare a inclinarii taluzelor si modificarea volumului
terasamentelor.
12.6 Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adincimi de
maximum 12,00 m sint date in tabelul 3 in functie de natura materialelor existente in
debleu.

Tabel 3

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZELOR

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau 1,0: 1,5


„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

prafoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase

Pamanturi marnoase 1,0: 1,0 ... 1,0: 0,5

Pamanturi macrioporice (loess si pamanturi loessoide) 1,0: 0,1

Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de 1,0: 1,5 ... 1,0: 1,0
laterabilitate si de adincimea debleelor

Roci stincoase nealterabile 1,0: 0,1

Roci stincoase (care nu se degradeaza) cu stratificatia de la 1,0: 0,1 pina la pozitia


favorabila in ceea ce priveste stabilitatea verticala sau chiar in consola
In deblee mai adinci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile
(zone umede, infiltratii, zone de baltiri), indiferent de adincimea lor, inclinarea
taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.
12.7 Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sint
perfect aderente sau incorporate in teren ca si de rocile dislocate a caror stabilitate este
incerta.
12.8 Daca constata ca stabilitatea pamanturilor nu este asigurata, antreprenorul trebuie sa ia
de urgenta masuri de consolidari si sa previna imediat beneficiarul si proiectantul.
12.9 Debeele ajunse la cota vor suporta o compactare de suprafata care va fi executata de asa
maniera incit sa se obtina pe o adincime de 30 cm un grad de compactare de cel putin
100% Proctor normal, conform prevederilor din tabelul 5.
12.10 In terenuri stincoase in care este necesar sa se recurga la exploziv, antreprenorul va
trebui sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incit sa se
obtina:
- degajarea la gabarit a taluzelor si a platformei
- cea mai mare fractionare posibila a rocii evitind orice risc de degradare a lucrarilor
proiectului.
12.11 Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se viziteze, in mod frecvent si in special
dupa explozie, taluzurile de deblee terenurile de deasupra acestora in scopul de a se
rangui partile de roca care ar putea sa fie dislocate de explozii sau din alte cauze.
Dupa executia lucrarilor, se va verifica in mod contradictoriu ca adincimea necesara
este peste tot atinsa. In cazul in care acestea nu sint atinse, antreprenorul va trebui sa
execute derocarea suplimentara care este necesara.
12.12 Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m
sint date in tabelul 4.

Tabel 4
TOLERANTE ADMISE
PROFILUL pamanturi necoezive si
material stancos
coezive

Platforma cu strat de forma +/- 3 cm +/- 5 cm


„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

Platforma fara strat de forma +/- 5 cm +/- 10 cm


variabil in functie de
Taluzului de debleu neacoperit +/- 10 cm natura rocii

12.13 Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stincoase este lasata la
alegerea antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adincime suplimentara, apoi
de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de beton slab pentru aducerea la cote.
12.14 Daca proiectul comporta reutilizarea in ansamblu a debleelor sensibile la apa,
beneficiarul va prescrie:
- in perioada ploioasa: extragerea verticala;
- dupa perioada ploioasa: extragerea in straturi pana la orizontul a carui continut in apa
va fi superior cu 10 puncte umiditatii optime Proctor normal.
12.15 In timpul executiei debleelor, antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile de asa
maniera incat pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleelor sa nu fie
degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special, sa se inceapa cu
lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung cu conditia ca apelor
de scurgere naturala sa nu se adune in acest front.
Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor antreprenorul va
trebui sa mentina o panta suficienta la suprafata partii excavate si sa execute in timp util
santuri, rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

ART. 13 PREGATIRE TERENULUI DE SUB RAMBLEE


In afara de lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 lucrari care sint comune atit sectoarelor
de debleu cit si celor de rambleu, pentru acestea din urma mai sint necesare si alte
lucrari, pregatitoare dupa cum urmeaza:
13.1 Atunci cind linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 10%,
antreprenorul va trebui sa execute trepte de infratire avind o inaltime de 0,15 m si
distantate la maximum 1,50 m pe terenuri obisnuite si cu inclinare de 4% spre vale.
Aceste trepte vor putea fi folosite pentru deplasarea utilajelor in lungul drumului.
Executia lor se face de jos in sus, pamantul extras fiind folosit pe treapta inferioara.

13.2 In completarea pregatirilor prevazute la art.8, pe terenurile remaniate in cursul acestor


pregatiri sau pe terenuri de slaba portanta desemnate prin caietul de sarcini speciale se
va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adincime minima de 30
cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor normal conform tabelului 5.

ART. 14 EXECUTIA RAMBLEELOR


14.1 Prescriptii generale
14.1.1 Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului indicate in
caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fie verificate si acceptate de catre
beneficiar. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu consemnata in caietul de
santier.
14.1.2 Nu se executa lucrari de umpluturi pe timp de ploaie sau ninsoare sau cu pamanturi
inghetate.
14.1.3 Executia rambleelor trebuie sa fie intrerupta in cazul in care calitatile lor minimale
definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
compromise de intemperii.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 10/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

Executia nu poate fi reluata decit dupa un timp fixat de beneficiar sau reprezentantul
sau la propunerea antreprenorului.

14.2 Modul de executie a rambleelor


14.2.1 Rambleele se executa din straturi elementare succesive, pe cit posibil pe intreaga latime
a platformei si in principiu pe lungimea corespunzatoare procesului tehnologic adoptat.
Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de
mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. In lipsa unor precizari in
caietul de sarcini speciale, aceste pante vor fi de minimum 5%.
14.2.2 Inclinarea taluzelor va depinde de natura terenului efectiv. Daca aceasta difera de
prevederile proiectului, antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta beneficiarului
care va putea, eventual, dispune o modificare a inclinarii taluzelor si modificarea
volumului terasamentelor.
14.2.3 Realizarea rambleelor cu materiale din derocari se face cu conditia respectarii
urmatoarelor masuri:
- blocurile sa nu depaseasca 0,50 m;
- impanarea golurilor cu materiale derocate marunte;
- asigurarea compactarii cu vibratoare grele 12-16t;
- realizarea unor umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel
putin 2,00 m grosime la partea superioara a rambleului.
14.2.4 La punerea in opera se va tine cont de umiditatea optima de compactare. Pentru aceasta,
laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile
in consecinta pentru punerea in opera, respectiv asternerea si necompactarea imediata,
lasind pamantul sa se zvinte sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea cit
mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea stratului asternut pentru a-l aduce la
valoarea umiditatii optime.

14.3 Compactarea rambleelor


14.3.1 Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor
normal prevazute in STAS 2914-84 conform tabelului 5.
Tabel 5
Zonele din terasamente la Pamanturi
care se prescrie gradul de necoezive coezive
compactare Imbracaminti permanente Imbracaminti semipermanente
a.Primii 30 cm ai terenului
natural sub un rambleu cu
inaltimea h de:
h: ≤ 2,00 m
h: > 2,00 m 100 95 97 93
95 92 92 90
b.In corpul rambleelor la
adincimea (h) sub patul
drumului: h: ≤ 0,50 m
0,5 < h: ≤ 2,00 m 100 100 100 100
h: > 2,00 m 100 97 97 94
95 92 92 90
c.In deblee pe adincimea de
100 100 100 100
30 cm sub patul drumului

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 11/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

14.3.2 Antreprenorul va trebui sa supuna acordului beneficiarului cu cel putin opt zile inainte
de inceperea lucrarilor fisa tehnologica cuprinzind conditiile de executie a
terasamentelor stabilite, pe cite un tronson, experimental, continind cel putin
urmatoarele date: setul de utilaje pentru excavare, asternere, compactare; caracteristicile
utilajelor de compactare (greutate, latime, presiune in pneuri, caracteristici de vibrare,
etc.) grosimea stratului de pamant afinat si grosimea stratului de pamant compactat,
numarul de treceri ale utilajului de compactare, viteze cu si fara vibrare; intensitatea de
compactare Q/S.
In cazurile in care nu se va putea sa fie satisfacuta aceasta obligatie, grosimea straturilor
succesive nu va putea depasi 20 cm dupa compactare.
14.3.3 Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 1% sub imbracamintile din beton de
ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul
punctelor de verificare.
14.4 Controlul compactarii
Starea rambleului este controlata prin supravegherea beneficiarului pe masura executiei
in urmatoarele conditii:
a)controlul va fi strat dupa strat;
b)se va proceda pentru fiecare strat la urmatoarele incercari cu frecventa teoretica din
tabelul 6 care vor putea, eventual, sa fie modificate la cererea Inginerului.

Tabel 6

FRECVENTA
DENUMIREA INCERCARII OBSERVATII
MINIMALA A
INCERCARILOR
Pentru fiecare tip de
Incercarea Proctor min.1 la 5000 mc pamant
Determinarea continutului de apa si
min.3 la 250 ml de pe strat
determinarea gradului de compactare
platforma

Laboratorul antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe
straturi si sectoare.
Antreprenorul nu va putea cere receptia unui strat decit daca toate gradele de
compactare corespunzatoare sint superioare minimului prescris. Aceasta receptie va
trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier.
14.5 Profile si taluze
14.5.1 Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incit dupa compactare profilele din
proiect sa fie realizate cu tolerante admisibile.
Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut, in lipsa unor dispozitii contrare, in caietul de
sarcini speciale prin metoda rambleului excedentar.
Taluzul nu trebuie sa se prezinte nici cu scobituri si nici cu excrescente in afara celor
rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.
14.5.2 Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta
corespunzatoare, vor avea inclinarea 1: 1,5 pina la inaltimile maxime pe verticala-date
in tabelul 7.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 12/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

Tabel 7

NATURA MATERIALELOR IN RAMBLEU H max.


m

Argile prafoase sau argile nisipoase 6

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7

Nisipuri 8

Pietrisuri sau balasturi 10

14.5.3 In cazul rambleelor cu inaltimi mai mari decit cele aratate in tabelul 7 dar pina la 12,00
m, inclinarea taluzurilor pe inaltimile din tabelul 7, socotite de la nivelul platformei
drumului in jos, va fi de 1: 1,5, iar pe restul inaltimii pina la baza rambleului inclinarea
va fi de 1: 2.
14.5.4 In ramblee mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale riurilor,
vailor si in baltile unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine,
inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient
de stabilitate de 1,3÷1,5.
14.5.5 Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa vor
avea inclinarea de 1: 1,5 pina la inaltimile maxime hmax pe verticala date in tabelul 8, in
functie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
Panta a) unghiul de frecare interna in grade
terenului 5° 10° 15°
de b) coeziunea materialului KPa
fundatie 30 60 10 30 60 10 30 60 80
Inaltimea maxima a rambleului, hmax in m
0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

14.5.6 Forma si dimensiunile profilelor vor fi cele din proiect. Suprafata patului drumului
trebuie sa fie plana, cu inclinarea transversala de 3,5 - 4,0% la drumurile de clasa
tehnica I si II si similara cu cea a imbracamintii drumurilor la drumul de clasa tehnica
III - IV. Tolerantele de executie pentru suprafata patului drumului si pentru taluze, sub
lata de 3 m, vor fi cele de la art.12 paragr. 12.12.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat fata de proiectare este de + 5 cm.
14.6 Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 13/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

14.6.1 Atunci cind la realizarea rambleelor sint folosite pamanturi sensibile la apa si nu sint
masuri speciale in caietul de sarcini speciale, beneficiarul lucrarii va putea sa prescrie
antreprenorului:
- Punerea in opera si compactarea imediata a pamantului din deblee sau din gropi
de imprumut la umiditatea optima de compactare, cu luarea masurilor de prevenire a
supraumezirii;
- Asternerea in asteptarea compactarii si scarificarea in vederea reducerii umiditatii prin
evaporare;
- Practicarea de drenuri deschise in vederea reducerii umiditatii pamanturilor al caror
continut excesiv de apa nu ar fi permis obtinerea unei densitati suficiente si reluarea
ulterioara a compactarii.
Pentru aceste pamanturi beneficiarul va putea impune antreprenorului prescriptii
speciale in ceea ce priveste evacuarea apelor.
14.7 Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos
14.7.1 Descarcarea materialului derocat in rambleu si nivelarea lui va fi organizata in asa fel
incit sa se obtina un material omogen si pe cit posibil cu un volum minim de goluri.
Straturile elementare vor avea o grosime care va fi determinata in functie de
dimensiunea materialului si de posibilitatile mijloacelor de compactare. Aceasta
grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0,80 m in corpul rambleului. In cei
0,30 m superioari se vor elimina blocurile a caror dimensiune cea mai mare va depasi
0,20 m.
Piatra bruta pentru anrocamente trebuie sa indeplineasca conditiile din SR 667:2001.
Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus
vor fi fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive.
Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleelor trebuie sa fie continua.
Este interzisa intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stincoase
care prezinta un procentaj de goluri ridicat.
14.7.2 Rambleele vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone sau cu utilaje cu senile
de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu apa suficienta
pentru a a facilita aranjarea blocurilor.
Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:
Q - reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi masurat in mc dupa
compactare;
S - reprezinta suprafata lucrata intr-o zi de utilajul de compactare deplasindu-se cu
viteza stabilita in timpul experimentarii.
Valoarea parametrilor va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin
incercari cu placa permitind sa obtina un modul al primei incercari cel putin egal cu 500
bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15.
Incercarile se vor face de antreprenor iar rezultatele vor fi inscrise in registrul de
santier.
14.7.3 Platforma va fi nivelata admitindu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleelor in
material stancos art. 12 tabel 4.
Toleranta nivelarii taluzelor neacoperite va fi astfel ca toate blocurile instabile sa fie
indepartate prin ranguire.

14.8 Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase


14.8.1 Rambleele din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzelor in
scopul de a le proteja de eroziune.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 14/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

Grosimea straturilor elementare va fi cea care permite obtinerea compactarii cerute.


14.8.2 Vor fi stropite pina la obtinearea unei umectari omogene a masei nisipoase pe intreaga
grosime a stratului elementar.
14.8.3 Platforma si taluzele vor fi nivelate admitindu-se tolerantele aratate la art.12 tabel 4.
Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzele
nisipoase.
14.9 Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele zidariilor
14.9.1 Sint considerate “ramblee in spatele zidariilor” rambleele puse de o parte si de alta a
lucrarilor de arta pe toata inaltimea acestora.
In lipsa unor indicatii contrare ale caietului de sarcini speciale, rambleele vor fi
constituite din materiale identice cu cele adoptate pentru platforma, cu exceptia
materialelor stincoase. Pe o latime minima de un metru, plecind de la zidarie, vor fi
inlaturate pietrele a caror dimensiune depaseste 10 cm.
14.9.2 Acestea vor fi compactate cu ajutorul utilajelor, respectind integritatea lucrarilor si
permitind obtinerea gradului de compactare conform prevederilor tabelului 5.
Aceste utilaje vor fi supuse aprobarii beneficiarului sau reprezentantului acestuia care
vor preciza pentru fiecarre lucrare de arta intinderea zonei lor de utilizare.
14.10 Protectia impotriva apelor
Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleelor contra apelor pluviale si a
inundatiilor provocate de ploi a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai
puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.
Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai
apropiata statie pluviometrica.

ART.15 EXECUTIA SANTURILOR SI A RIGOLELOR


Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectindu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.
Santul sau rigola trebuie sa ramina constant paralel cu muchia taluzului. In nici un caz
nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivului stancos.
Paramentele santului sau a rigolei vor trebui sa fie plane, iar blocurile in proeminenta sa
fie taiate.
La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgari si de blocuri ebulate.

ART.16 FINISAREA PLATFORMEI


Daca se executa strat de forma, sapaturile se executa mai jos decit cota patului drumului
cu grosimea acestui strat asigurind santuri, rigole provizorii la nivelele corespunzatoare
pentru a se evita influenta infiltratiilor de ape in trerasamente. Suprafata patului
drumului se protejeaza cu emulsie bituminoasa impotriva infiltratiilor de apa.
16.1 Stratul superior al platformei va fi completat, nivelat si compactat, respectind cotele in
profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.
Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sint date in tabelul 5, respectiv in
tabelul 4.
In ceea ce privesc latimea platformei si cotele de executie, abaterile limita sint:
- la latimea platformei:
± 0,05 m fata de ax
± 0,10 m la latimea intreaga
- la cotele proiectului:
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 15/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

± 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului


16.2 Daca constructia sistemului rutier nu urmeaza imediat terasamentelor, platforma va fi
nivelata transversal urmarind profilul acoperis constituit din doi versanti plani, inclinati
cu 4% spre marginea acestora. In curbe se aplica deverul prevazut in planuri fara sa
coboare sub o panta transversala de 4%.

ART.17 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL


Atunci cind acoperirea trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in prealabil taiat in
trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate, etc, destinate sa le
fixeze. Aceste trepte sau caroiaje sint apoi umplute cu pamant vegetal.
Terenul vegetal trebuie farimitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat
inainte de raspindire.
Dupa raspindire, pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.
Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este, in principiu, suspendata pe
timp de ploaie.

ART.18 DRENAREA APELOR SUBTERANE


Antreprenorul este obligat sa asigure scurgerea si drenarea apelor pe tot parcursul
executarii lucrarilor, pina la forma lor finala.
Lucrari de drenare a apelor subterane care s-ar putea sa se dovedeasca necesare vor fi
definite prin dispozitii de santier de catre beneficiar si reglementarea lor va interveni in
lipsa unor dispozitii speciale ale caietului de sarcini speciale conform prevederilor
Clauzelor administrative generale.

ART.19 INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE


In timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui sa execute, in timp util si pe
cheltuiala sa, lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzelor si
a rambleelor si sa corijeze tasarile rezultate dintr-o proasta executie a lucrarilor.
In afara de aceasta, antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada si la cererea
in scris a beneficciarului toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca urmare a
degradarilor de care antrepriza nu va fi responsabila.

ART.20 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR


20. 1 Controlul calitatii lucarilor de terasamente consta in:
- verificarea trasarii si bornarii axei si amprizei drumului;
- verificarea pregatirii terenului de fundatie;
- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat;
- controlul grosimii straturilor asternute;
- controlul compactarii terasamentelor;
- controlul caracteristicilor platformei drumului;
- controlul capacitatii portante.
20. 2 Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator a verificarilor
efectuate asupra calitatii si starii (umiditatii) pamantului pus in opera si a rezultatelor
obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.
20. 3 Verificarea trasarii axului si a amprizei drumului se va face inainte de inceperea
lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor
proiectului. Toleranta admisibila fiind de ±0,10 m in raport cu reperii pichetajului
general.
Verificarea pregatirii terenului de fundatie de sub rambleu.
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 16/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

20. 4 Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa ce s-a curatat terenul, s-a indepartat
stratul vegetal si s-a compactat pamantul, se determina natura pamantului, gradul de
compactare si deformabilitatea terenului de fundatie de sub rambleu.
20. 5 Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii
lucrarilor ascunse, specificindu-se si eventuale remedieri necesare.
20. 6 Numarul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de
3 incercari pentru fiecare 2000 mp de suprafete compactate.
20. 7 Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu pirghii
conform instructiunilor tehnice departamentale - indicativ CD 31-2002.
20. 8 Masuratorile cu deflectometru se vor efectua in profile transversale amplasate la
maximum 25 m unul dupa altul in trei puncte (dreapta, ax, stinga) de pe ampriza
variantelor de drum nou. Pentru portiunile in care se executa banda a III-a, se va face o
verificare din 25 in 25 m.
20. 9 La nivelul terenului de fundatie de sub rambleu, se considera realizata capacitatea
portanta necesara daca deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon de 115
KN to are valori mai mari decit cea admisibila in cel mult 10% din punctele masurate.
Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie se stabilesc in functie
de tipul pamantul de fundatie conform tabelului 9.
20.10 Verificarea gradului de compactare a terenului de fundare se va face in corelatie cu
masuratorile cu deflectometru in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de
capacitate portanta scazuta, iar daca nu corespund se continua compactarea concomitent
cu alte masuri de imbunatatire a granulometriei, a umiditatii, etc.
Verificarea calitatii straturilor asternute.
20.11 Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului conform tabelului 2.
In cazul probelor extrase din gropile de imprumut se va determina si densitatea in starea
uscata.
Verificarea calitatii straturilor asternute.
20.12 Grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului va fi verificata,
aceasta trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de
pamant respectiv si utilajele folosite la compactare pentru a se asigura gradul de
compactare si capacitatea portanta prescrisa.
20.13 Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamant pus in opera.
In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si de
la baza stratului atunci cind acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la
suprafata si baza stratului atunci grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul
pamanturilor necoezive se va preleva o singura proba din fiecare punct care trebuie sa
aiba un volum de minimum 1000 cm3.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a
acestor probe cu densitate in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor
Normal STAS 1913/13-83.
Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei puncte
repartizate stinga, ax, dreapta, in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m
lungime.
20.14 In cazul in care valorile obtinute nu sint corespunzatoare celor prevazute in tabelul 5 se
va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului
respectiv.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 17/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

20.15 Nu se va trece la executia stratului urmator atit timp cit rezultatele verficarilor efectuate
nu confirma realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a
stratului nefiind posibila. Aceste date se urmaresc de catre beneficiar si se inscriu in
cartea tehnica a drumului.
20.16 Portiunile slab compactate pot fi depistate prin metode expeditive cu penetrometrul sau
cu deflectometrul cu pirghie.
Controlul caracteristicilor patului drumului.
20.17 Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei
terasamentelor si consta in verificarea gradului de compactare, verificarea elementelor
geometrice, verificarea topografica a nivelmentului si determinarea deformabilitatii cu
ajutorul deflectometrului cu pirghie sau a Dynatestului sau a altor metode agrementate,
la nivelul patului drumului.
20.18 Tolerantele de nivelment admisibile impuse pentru patul drumului sint ±0,05 m fata de
prevederile proiectului. In ceea ce priveste suprafata platformei si nivelarea taluzelor,
tolerantele sint cele aratate in art. 12 si 14 in prezentul caiet de sarcini. Controlul
topografic al nivelmentului va fi facut pe profile din 20 in 20 m.
20.19 Deformabilitatea platformei drumului este stabilita prin masuratori cu deflectometrul cu
parghie. La nivelul platformei (patului) se considera realizata capacitatea portanta
necesara daca deformatia elastica corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN
are valori mai mari decat cea admisa conform tabel 9.

Tabel 9

TIPUL DE PAMANT CONFORM STAS 1243-88 VALOAREA ADMISIBILA A


DEFORMATIEI ELASTICE 1/100
MM
Nisip prafos, nisip argilos 350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, pra 400


Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa 450
nisipoasa, argila

CAPITOLUL III

RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executie (receptii pe


faze de executie) unei receptii la terminarea terasamentelor si unei receptii finale.

ART.21 RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 18/ 19
SC
SERCOTRANS
SRL

21.1 In cadul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de
documentatii si de prezentul caiet de sarcini.
21.2 In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
21.3 Receptia pe faze se efectueaza de catre beneficiar si antreprenor, iar documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei trebuie sa poarte ambele semnaturi.
21.4 Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:
- trasarea si sablonarea lucrarii
- terminarea lucrarilor pregatitoare (pct. 9.1) inclusiv decaparea stratului vegetal
- pregatirea terenului de fundatie de sub rambleu (pct.20.4)
- terminarea terasamentelor la nivelul patului drumului.
21.5 Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cit si a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sau finala.
21.6 Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- nu sint realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect
- nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cit si pe fiecare strat
in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze)
- lucrarile de scurgerea apelor sint necorespunzatoare
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei
- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzelor, etc.
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

ART.22 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR


22.1 Receptia la terminarea terasamentelor se efectueaza odata cu receptia sectorului de
drum terminat, verificandu-se:
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini, a caietului de sarcini
speciale si a proiectului de executie;
- natura pamantului din corpul drumului si din terenul de sub rambleu, concordanta
gradului de compactare si a capacitatii portante realizate, cu prevederile caietului de
sarcini;
- starea de stabilitate, indepartarea apelor, starea taluzurilor.
Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

ART.23 RECEPTIA FINALA


23.1 La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele
in perioada de garantie si daca acestea au fost intretinute corespunzator.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 19/ 19
SC SERCOTRANS SRL

Material pentru terasamente


Granulozitate Coeficient Indice de Umflare Calitate
Denumirea si caracterizarea principalelor Simbol Continutul in parti fine in de ne- plasticitate libera material
tipuri de paminturi % din masa totala pentru: uniformi- lp pentru pentru
tate fractiunea terasamente
d<0,005min d < 0,05 min d < 0,25 min Un sub 0,5 mm Ul %
1. Paminturi necoezive grosiere cu foarte putine partie fine,
fractiunea mai mare de 2 mm neuniforme (granulozitate continua) Foarte
reprezinta mai mult de 50 % insensibilitate la inghet-dezghet si 1a >5 buna
Blocuri, bolovanis, pietris la variatiile de umiditate <1 < 10 < 20 0

Idem 1a, insa uniforme Foarte


<5
(granulozitate continua) 1b buna
2. Paminturi necoezive medii si cu parti fine, neuniforme (granuloz
fine(fractiunea mai mica de 2mm continua) sensibilitate mijlocie Foarte
reprezinta mai mult de 50%) la inghet-dezghet, insensibile la 2a >5 buna
Nisip cu pietris, nisip mare, variatiilede umiditate <6 < 20 < 40 < 10
mijlociu sau fin
Idem 2a, insa uniforme
<5 Buna
(granulozitate continua) 2b
2. Paminturi necoezive medii si cu multe parti fine, foarte
fine(fractiunea mai mica de sensibile la inghet-dezghet,
2mm reprezinta mai mult de 50%) fractiunea fina prezinta umflare 3a < 40 Mediocra
cu liant constituit din libera (respectiv contractie) >6 > 20 > 40 > 10
-
paminturi coezive redusa
Nisip cu pietris, nisip mare, Idem 3a, insa fractiunea fina
mijlociu sau fin prezinta umflare libera medie > 40 Mediocra
sau mare 3b
NOTA : In terasamente se poate folosi si materialul provenit din derocari, in conditiile aratate in prezentul tabel.
SC SERCOTRANS SRL

Material pentru terasamente Tabel 1b


GRANULOZITATE Indice de Umflare Calitate
DENUMIREA SI CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR SIMBOL plasticitate libera material
TIPURI DE PAMINTURI Conform nomogramei Casagrande lp pentru pentru
fractiunea terasamente
sub 0,5 mm Ul %
1. Paminturi coezive : anorganice cu compresibilitate
nisip prafos, praf nisipos, si umflare libera reduse, 4a < 10 < 40 Mediocra
nisip,argilos,praf,praf argilos sensibilitate mijlocie la
nisipos,praf argilos,argila inget-dezghet
prafoasa,argila,argila anorganice cu compresibilitate
g
grasa j
mijlocie,, umflare libera redusa sau 4b < 35 < 70 Mediocra
medie, foarte sensibile la
inghet-dezghet
organice (MO>5%) cu
compresibilitate si umflare libera 4c < 10 < 40 Mediocra
reduse si sensibilitate mijlocie
la inghet-dezghet
anorganice cu compresibilitate si
umflare libera mare, sensibilitate 4d > 35 > 70 Rea
mijlocie la inghet-dezghet

organice (MO>5%) cu
compresibilitate mijlocie, umflare 4e < 35 < 75 Rea
libera rediusa sau medie, foarte
sensibile la inghet-dezghet

organice (MO>5%) cu
compresibilitate medie, umflare 4f - > 40 Foarte
libera medie sau mare, foarte rea
sensibile la inghet-dezghet
inghet dezghet
NOTA : Materialele organice sint notate cu MO
SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 2

FUNDATII DE BALAST SI BALAST OPTIMAL

CUPRINS

GENERALITATI

ART. 1 OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE


ART. 2 PREVEDERI GENERALE

CAP. I MATERIALE

ART. 3 AGREGATE
ART. 4 APA
ART. 5 CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
OPTIMAL

CAP. II STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART. 6 CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTRE


ART. 7 CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

CAP. III PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART. 8 MASURI PRELIMINARE


ART. 9 EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI
ART. 10 PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
ART. 11 CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI

CAP. IV CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART. 12 ELEMENTE GEOMETRICE


ART. 13 CONDITII DE COMPACTARE
ART. 14 CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDARE

CAP. V RECEPTIA LUCRARILOR

ART. 15 RECEPTIA PE FAZE


ART. 16 RECEPTIA LA TERMINAREA STRATULUI
ART. 17 RECEPTIA FINALA

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

GENERALITATI

ART. 1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din balast
optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice, strazilor si autostrazilor.
El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit si stratul de
fundatie realizat.
1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si la drumurile industriale si forestiere cu
acordul beneficiarului acestor drumuri.

ART. 2 PREVEDERI GENERALE DE APLICARE


2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-un singur strat a carui
grosime este stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400-84 intre 15 si
30 cm.
2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL I

MATERIALE

ART. 3 AGREGATE NATURALE


3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu
granula maxima de 63 mm.
3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa
contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamint, carbune, lemn, resturi vegetale) sau
elemente alterate.
3.3. Balastul si balastul optimal pentru a fi folosite in stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca
caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

Tabel 1
Caracteristici Conditii de admisibilitate Metode de
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 9
SC
SERCOTRANS
SRL

Balast Balast optimal verificare


Conform stas
Sort 0 - 63 0 - 63 -

Continut de fractiuni %
maxim : sub 0,02 mm 3 3 1913/5 - 85
0-1 4-38 12-22 730-89
0-4 16-57 26-38 4606-80
0-8 25-70 35-50
0-16 37-82 48-65
0-25 50-90 60-75
0-50 80-98 85-92
0-63 100 100
Granulozitate Cf.SR 662:2002 sa se inscrie intre
limitele din tabelul 2
Coeficient de
15 - 730 - 89
neuniformitate minim
Echivalent de nisip
30 30 730 - 89
(EN) min
Uzura cu masina tip
Los Angeles (LA) % 30 30 730 - 89
max

3.4. Balastul optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25(31), 25-40,
40-63, fie direct din balast daca indeplineste conditiile din tabelul 1
3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului optimal sint aratate in tabelul
1.
3.6. Agregatul (balast sau balast optimal) se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va
face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzator.
3.7. Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului optimal astfel :
-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor
-intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laborator
3.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucrarilor.
Trebuie sa fie interzisa circulatia autovehivulelor in depozitele de balat pentru a nu se
modifica granulozitatea.
3.9. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora
se va face astfel incit sa se evite amestecarea balasturilor.

3.10. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului optimal aprovizionat,
granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu
sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

ART.4 APA

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte
surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5 CONTROLUL CALIATTII BALASTULUI SAU A BALASTULUI OPTIMAL INAINTE


DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 3.

Tabel 3
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
verificare sau caracteristici determinare
La aprovizionare La locul de punere in
ce se verifica conform STAS
opera
Examinarea datelor
inscrise in certificatul La fiecare lot - -
1 de calitate sau aprovizionat
certificatul de calitate
sau certificatul de
garantie
O proba la fiecare lot
2 Determinarea aprovizionat pentru - 1913/5 - 85
granulometrica fiecare sursa (daca este
cazul pentru fiecare
sort)
O proba pe schimb
3 Umiditate - (si sort) si ori de cite 1913/1 - 82
ori se observa o
schimbare cauzata
de conditii meteo

4 Rezistente la uzura cu O proba la fiecare lot -


masuna tip Los aprovizionat pentru 730-89
Angeles (LA) fiecare sursa (sort)

CAPITOLUL II

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6 CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE


Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se stabilesc de
catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913 / 13 - 83 se stabileste :
Q du max. P.M. = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g / cmc
Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7 CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE


7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului de probe
prelevate din lucrare si anume:
Q du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g / cmc
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la
art.13.
Gradul de compactare se calculeaza cu formula :
d. u. ef.
Gc= Q x100
du. max. pM

CAPITOLUL III

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8 MASURI PRELIMINARE


8.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor
lucrari.
8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii
in opera a balastului sau balastului optimal.
8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii -
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si
racordurile stratului de fundatie la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in
proiect.
8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat
drenant continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al
traseului la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.
8.5. In cazul cind sint mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care
vor fi consemnate in registrul de laborator.

ART. 9 EXPERIMENTAREA PUNERRII IN OPERA A BALASTULUI


9.1. Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta experimentare.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de


cel putin 3,40 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curente, componenta
atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de
compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspindire pentru
realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.
9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta beneficiarului,
efectuind controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si
efectuate de un laborator de specialitate.
In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul va trebui sa
realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare
folosit, sau eventual, dupa concasarea unei parti de balast 5 - 30 %.
Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume :
- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare, de regula numai
utilaje vibratoare) si intensitatea de compactare a utilajului.
Intensitatea de compactare = Q / S
Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.
In cazul cind se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare utilaj
se cumuleaza.
9.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta pentru
restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in fisa tehnologica pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.

ART.10 PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI


10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul optimal intr-unul
sau mai multe straturi in functie de grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima de
compactare stabilita pe tronsonul experimental.
Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in proiect,
sau cu repartizorul de asfalt.
10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tinind seama de umiditatea agregatului se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea locala.
10.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental respectindu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare,
tehnologia si intensitatea Q / S de compactare.
10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie astfel ca
straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente asigurindu-se si masurile de
evacuare a apelor conform pct.7.3.
10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau ramin dupa
compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu denivelari
mai mari de 4 cm se scarifica superficial, se completeaza, se reniveleaza si apoi se
compacteaza din nou.
10.6. Este interzisa executia din balast inghetat.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit ce un strat de zapada sau cu pojghita de
gheata.

ART.11 CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI


11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast optimal se vor face pentru verificarea
compactarii incercarile si determinarile aratate in tabelul 4 cu frecventa mentionata in acelasi
tabel.

Tabel 4
Determinarea, procedeul de verificare sau Frecvente minime la locul Metode de verificare
caracteristica care se verifica de punere in opera STAS

1 Incercare Proctor modificata - 1913 / 13 - 83

minim 3 probe la o
2 Determinarea umiditatii de suprafata de 2000 mp de 1913/1 - 82
compactare strat

minim 3 probe la o
3 Determinarea grosimii stratului suprafata de 2000 mp de -
compact strat

4 Verificarea realizarii intensitatii de zilnic -


compactare Q/S

minim 3 puncte pentru


5 Determinarea gradului de suprafete < 2000 mp si 1913 / 15-75
compactare prin determinarea minim 5 puncte pentru
greutatii volumice suprafete > 2000 mp de strat

in cite doua puncte situate in


6 Determinarea capacitatii portante la profiluri transversale la Normativ
nivelul superior al stratului de distante de 10 cm unul de CD 31 - 2002
fundatie altul pentru fiecare banda cu
latime de 7,5 m

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast aceasta se


determina prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie conform “Instructiunilor tehnice
departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor
cu pirghie - indicativ CD 31-2002.

11.1. Laboratorul antreprenorul va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executant:
-compozitia granulometrica a balastului utilizat

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

-caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate


optima, densitate maxima uscata)
-caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta)

CAPITOLUL IV

CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART.12 ELEMENTE GEOMETRICE


12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast optimal este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul
la fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.
12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast optimal este prevazuta in proiect.
Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast optimal este cea a imbracamintii prevazuta
in proiect.
12.4. Declivitatile in profil longitudinal sint conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

ART.13 CONDITII DE COMPACTARE


Stratul de fundatie din balast sau balast optimal trebuie compactat pina la realizarea gradului
de compactare 98 %. Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
admitindu-se min. 95% in 7 % din punctele masurate si 100 % Proctor modificat pentru
drumurile din clasele tehnice I - III, autostrazi si piste de aeroporturi admitindu-se realizarea
unui grad de compactare de 98% numai intr-un numar de 5% din punctele masurate.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca
valoarea inregistrata la deflexiuni este mai mica decit valoarea admisibila in 1/100 mm
conform cerintelor CD 31 -2002, functie de tipul de pamant din stratul superior al
terasamentelor si grosimea stratului de balast.

ART.14 CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE


Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime
astfel :
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot
fi mai mari de +/-20 mm
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot
fi mai mari de +/-20 mm.
De asemenea se poate folosi utilajul APL detinut de CESTRIN, care masoara si inregistreaza
continuu denivelarile.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decit cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va
face corectarea suprafetei fundatiei, conform STAS 6400-84 art. 3.6.4.
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 9
SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL V

RECEPTIA LUCRARILOR

ART.15 RECEPTIA PE FAZA


Receptia pe faza se efectueaza atunci cind toate lucrarile prevazute in documentatii sint
complet terminate si toate verificarile sint efectuate in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini.

ART.16 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR


Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza odata cu receptia preliminara a sectorului de
drum terminat, comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de
executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate
pe parcursul executiei de catre organele de control si existenta proceselor verbale de receptie
pe faza.

ART.17 RECEPTIA FINALA


Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile
prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 9


SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 3

FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

CUPRINS

GENERALITATI

ART. 1 OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE


ART. 2 PREVEDERI GENERALE

CAP. I MATERIALE
ART. 3 AGREGATE
ART. 4 APA
ART. 5 CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE
REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

CAP. II STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE


ART. 6 CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTRE
ART. 7 CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

CAP. III REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE


ART. 8 MASURI PRELIMINARE
ART. 9 EXPERIMENTAREA EXECUTARII STRATURILOR DE
FUNDATIE
ART. 10 EXECUTAREA STRATURILOR DE FUNDATIE
A. Fundatii de piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire
B. Fundatii de piatra sparta amestec optimal
ART. 11 CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATULUI

CAP. IV CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE


ART. 12 ELEMENTE GEOMETRICE
ART. 13 CONDITII DE COMPACTARE
ART. 14 CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

CAP. V RECEPTIA LUCRARILOR


ART. 15 RECEPTIA LA TERMINAREA STRATULUI
ART. 16 RECEPTIA FINALA

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

GENERALITATI

ART. 1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din piatra
sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire sau piatra sparta amestec optimal care fac parte
din alcatuirea sistemelor rutiere ale drumurilor publice si strazilor.
El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite de si
stratul de fundatie realizat.
1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si la drumurile industriale, agricole si
forestiere cu acordul partilor interesate.

ART. 2 PREVEDERI GENERALE


2.1. Conform STAS 6400-84, straturile de fundatie din piatra sparta 40-63 cu impanare, fara
innoroire si piatra sparta amestec optimal, au in componenta un strat inferior de balast si
un strat superior de de piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire sau piatra sparta
amestec optimal.
2.2. Pentru tipuri de imbracaminti bituminoase la clasa tehnica I, II si III, asezate pe straturi de
baza din mixturi asfaltice se recomanda alcatuirea stratului superior de fundatie din piatra
sparta amestec optimal.
2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor
masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive,
stratul superior de fundatie din piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire sau piatra
sparta amestec optimal 0-63, se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie
care poate fi:
- substrat izolant de nisip de 7 cm grosime dupa compactare;
- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa compactare.
Cind stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast asa cum se prevede la
pct.2.1., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare
privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei.
2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.
2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Inginerului verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL I

MATERIALE

Materialele din care se executa straturile de fundatie alcatuite conform pct.2.1. trebuie sa
indeplinesca conditii de calitate in conformitate cu prevederile standardelor respective,
dupa cum urmeaza:
- agregatele naturale de balastiera, conform SR 622:2002
- piatra sparta pentru drumuri, conform SR 667:2001.

ART. 3. AGREGATE NATURALE


3.1. Pentru executia stratului de piatra sparta se vor utiliza urmatoarele agregate:
a. Pentru stratul din piatra sparta mare:
- balast 0-63 mm in stratul inferior;
- piatra sparta 40-63 mm in stratul superior;
- split 16-25 mm pentru impanarea stratului superior;
- nisip grauntos sau savura ca material de protectie.
b. Pentru stratul din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm:
- nisip 0-8 mm pentru realizarea substratului in cazul in care pamantul din patul drumului
este coeziv si nu se prevede strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant;
- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm.
Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se prevad in cazul in cand stratul
superior este un macadam sau beton de ciment.
3.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Se
interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
3.3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile
de admisibilitate cerute de standardele mentionate SR 667:2001 si SR 662:2002 .
3.4. Piatra sparta si piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor
0-8, 8-16, 16-25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasare daca indeplineste conditiile
prevazute in tabelul 1.

Tabelul 1
Piatra sparta – Conditii de admisibilitate

Caracteristici Conditii de admisibilitate


Savura Piatra sparta
0-8(16) (split)8-16, 16- Piatra sparta mare
Sort
25(31), 40-63
25-40
Continut de granule % max.:
5 5
-care raman pe Dmax. 5
10 10
-care terc prin Dmin. -
Continut de granule alterate, moi,
friabile, poroase, vacuolare, % max. - 10 10

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

Coeficient de forma, % max. - 35 35


Continut de impuritati, % max.:
1 1
-corpuri straine
3 -
-fractiuni sub 0,1 mm 1
Rezistenta la actiunea repetata a
- 6 3
sulfatului de sodiu, 5 cicluri, % max.
Uzura cu masina tip los Angeles ( LA ) - 30 Corespunzatoare
%, max. clasei rocii
Piatra sparta amestec optimal 0-63
Continut de fractiuni % max.:
sub 0,02 mm 3
sub 0.2 mm 4-10
0-8 mm 30-45
25-63 mm 25-45
Echivalent de nisip (EN), min.(doar in
30
cazul nisipului natural)
Uzura cu masina tip Los Angeles ( LA ) 30
%, max.

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si
constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai
dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzator.
3.6. In timpul transportului de la furnizor la santier si al depozitarii, agregatele
trebuie sa fie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat
pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare si
amestecare.
3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor se va face in conformitate cu
prevederile tabelului 6.
3.8. Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel :
-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor
-intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate
de laborator.

3.9. In cazul in care la verificarea calitatii granulozitatea


agregatelor nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acestea sevor corecta cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

ART. 4. APA
Apa necesara compactarii stratului de balast si piatra sparta poate sa provina din reteaua
publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de
particule in suspensie.

ART. 5. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA


STRATURILOR DE FUNDATIE

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu


prevederile cuprinse in tabelul 2.
Tabel 2
Frecventa minima Metoda de
Actiunea, procedeul de
determinare
verificare sau caracteristici ce La locul de punere in
La aprovizionare conform
se verifica opera STAS
Examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate sau La fiecare lot
- -
certificatul de calitate sau aprovizionat
certificatul de garantie
Continut de impuritati:
- corpuri straine -
O proba la max.2000t
de sort de piatra sparta
- argila bucati ori de cite ori apar
4606-80
- argila aderenta factori de
In cazul cind se
- continut de carbune impurificare
observa prezenta lor
Granulozitatea sorturilor: O proba la
- agregate naturale max.aprovizionat
cu Dmax. < 7.1 mm
- 4606-80
cu dmax. > 7.1 mm 200 t
-
- piatra sparta 400 t
O proba la max.2000t
-
pentru fiecare sort
O proba la max.2000t
Aspectul si forma granulelor
pentru fiecare sort si - 4606-80
pentru piatra sparta
sursa
O proba la max.400t
Echivalentul de nisip - 730-89
pentru fiecare sursa
O proba pe schimb (si
sort) si ori de cite ori
Umiditate - se observa o 4606-80
schimbare cauzata de
conditii meteo
Rezistenta la sfarimare prin O proba pentru
compresiune pe piatra sparta in aprobarea sursei, ori de
- 730-89
stare saturata la presiune cate ori se schimba
normala sursa
O proba pentru
Uzura cu masina tip Los aprobarea sursei, ori de
- 730-89
Angeles (LA) cate ori se schimba
sursa

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL II

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART. 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE


Caracteristicile optime de compactare ale amestecului de piatra sparta amestec optimal se
stabilesc de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 - 83 se stabileste :
Q du max. P.M. = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g / cmc
Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART. 7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE


7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului de probe
prelevate din lucrare si anume :
Q du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g / cmc
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la
pct.7.1.
Gradul de compactare se calculeaza cu formula :
d .u.ef .
Gc= Q x100
du. max . pM

CAPITOLUL III

REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

ART. 8. MASURI PRELIMINARE


8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor
lucrari.
8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare
punerii in opera a pietrei sparte.
8.3. Inainte de asternerea agregatelor se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din
fundatii - drenuri transversale de
acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de
fundatie la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.
8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului cum este cazul
la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat
drenant continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al
traseului la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

8.5. In cazul cind sint mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se vor lua masuri de a
nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita
si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

ART. 9 EXPERIMENTAREA PUNERRII IN OPERA A STRATULUI DE PIATRA


SPARTA
9.1. Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta
experimentare.
Experimentarea se va face pentru fiecare tip strat de fundatie – strat de fundatie din piatra
sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire pe un strat de balast de min.10 cm sau fundatie
din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm, cu sau fara substrat de nisip in functie de
solutia prevazuta in proiect.
In cazul fundatiei din piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire, experimentarea se va
face pe tronsoane de proba in lungime de min.30 m, si latime cel putin 3,50 m (dublul
latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curente,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se
poate executa intr-un singur strat sau doua, precum si reglarea utilajelor de raspindire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.
9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta beneficiarului,
efectuind controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord. In
cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul va trebui sa
realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.
Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume :
- grosimea maxima a stratului fundatiei;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare, de regula
numai utilaje vibratoare) si intensitatea de compactare a utilajului.
Intensitatea de compactare = Q / S
Q = volum materialului pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.
In cazul cind se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare
utilaj se cumuleaza.

9.3. In cazul fundatiei din piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire, se urmareste stabilirea
corecta de atelierul de compactare compus din rulouri compresoare usoare si rulouri
cmpresoare mijlocii, a numarului de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata
pana la fixarea pietrei sparte 40-63 si in continuare a numarului minim de treceri dupa
asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16-25 pana la obtinerea inclestarii
optime.
Compactarea se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe
suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre de aceeasi marime 40-63 puse in fata
ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate.
9.4. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in fisa tehnologica pentru a servi
la urmarirea calitatii lucrarilor.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

ART. 10. EXECUTAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

A. FUNDATII DIN PIATRA SPATRA MARE 40-63 PE UN STRAT DE BALAST


a. Executia stratului inferior din balast
10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-un singur strat avind
grosimea stabilita pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa nu depaseasca
10 cm.
Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in
proiect
10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste
de laboratorul de santier tinind seama de umiditatea agregatului, se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea locala.
10.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental respectindu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare,
tehnologia si intensitatea Q / S de compactare.
10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie astfel ca
straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente asigurindu-se si masurile
de evacuare a apelor conform pct.7.3.
10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau ramin dupa
compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu
denivelari mai mari de 4 cm se scarifica superficial, se completeaza, se reniveleaza si apoi
se compacteaza din nou.
10.6. Este interzisa executia din balast inghetat.
10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit ce un strat de zapada sau cu pojghita
de gheata.
b. Executia stratului superior din piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire
10.8. Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior in balast care in prealabil a
fost umezit.
10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pina la inclestarea pietrei
sparte campactarea se execuat cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care se continua
compactarea cu cilindri de 10-14 t cu sau fara vibrare. Numarul de treceri a atelierului de
compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.
10.10. Dupa terminarea cilindrarii, piara sparta se impaneaza cu split 16-25 care se compacteaza,
apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare cu savura 0-8 sau
nisip.
10.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de piatra sparta astfel executat, se
acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura). In cazul in care stratul
superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor si protectia
de fundatie din piatra sparta 40-63.

B. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL


10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in
proiecte imbunatatiri ale patului sau executie de straturi de forma, se va executa in
prealabil un substrat de nisip de 7 cm. Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon cu

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

respectarea latimii si a pantei pevazute pentru stratul de fundatie prevazut in proiect.


Nisipul asternut se umecteaza si se cilindreaza.
10.13. Pe substratul de nisip realizat se asterne amestecul preparat intr-o instalatie de nisip
stabilizat, cu un repartizator-finisor de asfalt cu o eventuala completare a cantitatilor de de
apa corespunzatoare umiditatii optime de compactare. Asternerea si nivelarea nisipului se
fac la sablon cu respectarea latimii si a pantei prevazute in proiect.
10.14. Cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste
de laboratorul de santier tinind seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire
uniforma evitindu-se supraumezirea locala.
10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental respectindu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.
10.16. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe toata latimea platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie astfel ca
straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente asigurindu-se si masurile
de evacuare a apelor conform pct.7.3.
10.17. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman dupa
compactare se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu
denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

10.18. Este interzisa executia stratului de fundatie din piatra sparta amestec optimal inghetata.

10.19. Este interzisa asternerea pietrei sparte amestec optimal pe patul acoperit cu un strat de zapada
sau pojghita de gheata.
10.20. In cazurile in care piatra sparta amestec optimal se obtine prin amestecarea sorturilor in
conformitate cu prevederile de la pct.3.4., la preparare se vor utiliza instalatii in amestec
continuu si punerea in opera se va face integral mecanizat.

ART. 11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE


11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast, piatra sparta 40-63 cu impanare, fara
innoroire mare si din piatra sparta amestec optimal se vor face pentru verificarea
compactarii incercarile si determinarile aratate in tabelul 3 cu frecventa mentionata.

Tabel 3

Nr. Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul de Metode de verificare


verificare sau caracteristica care punere in opera STAS
crt.
se verifica

1 Incercare Proctor modificata - 1913 / 13 - 83

minim 3 probe la o suprafata


2 Determinarea umiditatii de de 2000 mp de strat 4606-80
compactare

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 12


SC
SERCOTRANS
SRL

minim 3 probe la o suprafata


3 Determinarea grosimii stratului de 2000 mp de strat -
compact

4 Verificarea realizarii intensitatii zilnic -


de compactare Q/S

minim 3 puncte pentru


5 Determinarea gradului de suprafete < 2000 mp si minim 1913 / 15-75
compactare prin determinarea 5 puncte pentru suprafete > 12288-85
greutatii volumice 2000 mp de strat

Minim 3 incercari la o
6 Verificarea compactarii prin suprafata de de 2000 mp
incercarea cu p.sp. in fata
compactorului
in cite doua puncte situate in
7 Determinarea capacitatii portante profiluri transversale la Normativ
la nivelul superior al stratului de distante de 10 cm unul de CD 31 - 94
fundatie altul pentru fiecare banda cu
latime de 7,5 m

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast aceasta se


determina prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie conform “Instructiunilor tehnice
departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul
deflectometrelor cu pirghie - indicativ CD 31-94.
11.2. Laboratorul antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executant :
-compozitia granulometrica a agregatelor;
-caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata)
-caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate).

CAPITOLUL IV

CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE


12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge
stratul la fiecare 200 m de strat executat sau la 1500 mp suprafata de drum.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 10/ 12
SC
SERCOTRANS
SRL

12.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.


Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3. Panta transversala a fundatiei este cea a imbracamintii prevazuta in proiect. Abaterea
limita la panta este de +4 %, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.
12.4. Declivitatile in profil longitudinal sint conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

ART. 13. CONDITII DE COMPACTARE


13.1. Stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactat pina la realizarea
gradului de compactare 95-98 % Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IV
si V si 98-100 % Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice I - III, pentru
autostrazi si piste de aeroporturi admitindu-se realizarea unui grad de compactare de 98%
numai intr-un numar de 5% din punctele masurate.
13.2. Stratul de fundatie din piatra sparta 40-63 cu impanare, fara innoroire mare trebuie
compactat pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor si care se probeaza prin
faptul ca ruloul compresor nu mai lasa urme, iar mai multe pietre de aceeasi marime si
natura cu piatra sparta nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate de rulourile
compresorului.

ART. 14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE


Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m
lungime astfel :
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si
nu pot fi mai mari de +/- 2 cm
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si
sunt cu +/- 5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracaminti sub care se executa.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decit cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se
va face corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL V

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape:pe faze de excutie, la terminarea


lucrarilor si finala.

ART. 15. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE


In cadrul receptiei pe faze de executie (receptia lucrarilor ce devin ascunse sau receptii pe
faza determinanta, stabilite prin proiect) se va verifica daca partea de lucrari supusa
receptiei s-a executat conform proiectului si prezentului caiet de sarcini. Cu aceasta ocazie
respecatrea proceselor tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale
si suprafatare, calitatea materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea
portanta la nivelul superior al stratului de executie.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 11/ 12
SC
SERCOTRANS
SRL

Se verifica exactitatea determinarilor inscrise in registrul de laborator. Se incheie proces


verbal de receptie conform reglementarilor in vigoare, specificindu-se eventualele
remedieri necesare. Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa
aceste remedieri.
Receptia lucrarilor ce devin ascunse se efectueaza de catre inginer si antreprenor, iar la
receptia de faza determinanta participa in plus proiectantul de specialitate al lucrarii si
reprezantantul Inspectiei teritoriale de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului, documentele incheiate ca urmare a receptiei purtand semnaturile
tuturor participantilor.
Registru de santier cu procesele verbale de receptie pe faze de executie se va pune la
dispozitia organelor de control cat si comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

ART. 16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR


Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza odata cu receptia la terminarea intregii
lucrari conform normelor legale in vigoare.
Antreprenorul va pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie, precum
si documentele de receptie incheiate pe parcursul executiei privind coordonatele lucrarilor
cu prevederile proiectului si caietului de sarcini.

ART. 17. RECEPTIA FINALA


Receptia finala va avea loc odata cu receptia imbracamintii, dupa expirarea perioadei de
garantie.
Receptia finala se va face conform prescriptiilor legale in vigoare.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 12/ 12
SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 4

IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

CUPRINS

GENERALITATI
ART. 1 OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE
ART. 2 DEFINIREA TIPULUI DE MIXTURI

CAP. I CONDITII TEHNICE


ART. 3 ELEMENTE GEOMETRICE
ART. 4 ABATERI LIMITA LA ELEMENTELE GEOMETRICE SI
DENIVELARI ADMISIBILE
ART. 5 TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE
ART. 6 MATERIALE
ART. 7 COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE
ART. 8 CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE

CAP. II PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE


ART. 9 PREGATIREA STRATULUI SUPORT
ART. 10 PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE
ART. 11 TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE
ART. 12 PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOE ASFALTICE
ART. 13 TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII
ART. 14 INCADRAREA IMBRACAMINTILOR

CAP. III CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


ART. 15 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
ART. 16 CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC
ART. 17 CONTROLUL CALITATII IMBRACAMINITILOR ASFALTICE
DUPA EXECUTIE

CAP. IV RECEPTIA LUCRARILOR

ART. 18 RECEPTIA PRELIMINARA


ART. 19 RECEPTIA FINALA

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

GENERALITATI

ART. 1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezentul caiet de sarcini priveste imbracamintile bituminoase cilindrate aplicate pe drumurile
de clasa tehnica IV –V, bituminoase, executate la cald din mixturi asfaltice preparate la cald
cu agregate naturale, filer si bitum neparafinos pentru drumuri.
1.2. Caietul de sarcini se aplica la constructia si modernizarea drumurilor publice si la constructia
drumurilor de exploatare.
1.3. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu
nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase,cu bitum modificat cu polimeri sau din
mixturi asfaltice recuperate.
1.4. Aplicarea prezentului caiet de sarcini la alte categorii de drumuri se poate face numai cu
aprobarea administratorului lucrarii sau a investitorului.

ART. 2 DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI


2.1. Imbracamintile bituminoase se executa de regula din doua straturi:
-stratul inferior, de legatura
-stratul superior, de uzura sau de rulare.

CAPITOLUL I

CONDITII TEHNICE

ART. 3 ELEMNTE GEOMETRICE


3.1. Grosimea imbracamintii bituminoase realizata din mixturi asfaltice se stabileste prin calcul de
dimensionare conform standardelor si normativelor in vigoare tinand seama si de urmatoarele
valori constructive:
- min. 4,0 cm pentru stratul de legatura din binder;
- min. 4,0 cm pentru stratul de uzura.
3.2. Latimea imbracamintii bituminoase a partii carosabile trebuie sa corespunda prevederilor
STAS 2900 si Ordinului MT nr.45/1998 (Anexa 1 la Norme).

ART. 4 ABATERI LIMITA LA ELEMENTELE GEOMETRICE SI DENIVELARI


ADMISIBILE
4.1. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta pot fi de max. 10%.
Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii daca se respecta prevederile
prezentului caiet de sarcini privind gradul de compactare si uniformitatea straturilor.
4.2. Abaterile limita locale admise la latimea prevazuta sunt de + 50mm.
4.3. Abaterile limita la panta profilului transversal pot fi de + 5mm/m.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

4.4. La cotele profilului longitudinal se admite o abatere locala de + 5 mm fata de prevederile


proiectului, cu conditia respectarii pasului de proiectare adoptat.
4.5. Denivelarile admisibile in lungul drumului sub dreptarul de 3m sunt de max. 5 mm.

ART. 5 TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE


5.1. Tipurile de mixturi asfaltice utilizate la executia imbracamintilor bituminoase sunt prevazute
in tabelul 1.

Tabelul 1
Nr Clasa
Tipul mixturii asfaltice Simbol Strat
crt tehnica
BA 8, BA16, BA25
1 Beton asfaltic bogat in criblura BA 8a, BA 16a, Uzura IV-V
BA 25a
Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16
2 Uzura IV-V
(*) BAPC 16a
Beton asfaltic deschis cu BAD 25
3 Legatura IV-V
criblura BAD 25a
Beton asfaltic deschis cu pietris BADPC 25
4 Legatura IV-V
concasat BADPC 25a
Beton asfaltic deschis cu pietris BADPS 25
5 Legatura IV-V
sortat BADPS 25a

(*) Pentru folosirea betonului asfaltic cu pietris concasat la stratul de uzura este necesara aprobarea
administratorului drumului.
Nota:
1. Tipul de mixtura se alege, functie de conditiile locale, pe criterii tehnico-economice, de catre
administrator si proiectant.
3. Bitumul aditivat se utilizeaza in cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale
utilizate este sub limita de 80%.

ART. 6 MATERIALE
6.1. Agregate naturale care se utilizeaza sunt:
- nisip natural sort 0-4 conform SR 662:2002;
- pietris sortat sort 4-8, 8-16 si 16-25 conform SR 662:2002;
- nisip si pietris sort 0-4, 4-8, 0-8, 8-16 si 16-25 rezultat din concasarea agregatelor de rau cu
caracteristici conform SR 662-2002;
- nisip de concasare sort 0-4 conform SR 667:2001;
- criblura sort 4-8, 8-16, sau 16-25 conform SR 667.
Clasa minima a rocii din care se obtin agregatele de cariera, in functie de clasa tehnica a
drumului trebuie sa fie conform SR 667:2001, precum si a celorlalte reglementari in vigoare.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

6.2. Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separate in padocuri prevazute cu
platforme betonate avand panta de scurgere si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii si
impurificarii agregatelor.
6.3. Sitele si ciururile de control utilizate pentru dtereminarea granulozitatii agregatelor naturale au
ochiuri patrate conform SR EN 933-2.
6.4. In functie de tipul mixturii se utilizeaza urmatoarele agregate naturale conform tabelului 2.

Tabelul 2
Nr
Tipul mixturii Agregate naturale utilizate
crt.
Nisip natural sort 0-4
Beton asfaltic bogat in Nisip de concasare sort 0-4
1
criblura Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
Filer
Nisip natural sort 0-4
Beton asfaltic cu pietris
2 Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25
concasat
Filer
Nisip natural sort 0-4
Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasare sort 0-4
3
criblura Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
Filer
Nisip natural sort 0-4
Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasare sort 0-4
4
pietris concasat Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25
Filer
Nisip natural sort 0-4
Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasare sort 0-4
5
pietris sortat Pietris sort 4-8, 8-16, 16-25
Filer

Nota:
1.Nisipul natural sort 0-4 rezultat din concasarea agregatelor de rau se poate inlocui cu nisip de
concasare sort 0-4 conform SR 667.
2.In cazul unor resurse locale avantajoase, in locul nisipului sort 4-8 sau al pietrisului sort 8-16
si 16-25 se pot utiliza cribluri sort 4-8, 8-16 si 16-25 conform SR 667.
La betoanele BA 8, BA 16, BA 25 si BAD 25, BADPC 25, BADPS 25 se folosesc amestecuri
de nisip de concasaj si nisip natural, din care nisipul natural este in proportie de maximum:
- 25% pentru BA8, BA16;
- 30% pentru BA25;
- 50% pentru BAD25, BADPC25, BADPS25.
6.5. Filerul trebuie sa corespund prevederilor STAS 539. Utilizarea altor pulberi ca filer se va face
numai pe baza de agrement tehnic si aviz de protectie a mediului. Nu se admite folosirea ca
inlocuitor partial al filerului a fractiunii fine recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt decat
in conditiile in care acesta corespunde din punct de vedere al continutului de argila (max.2)
determinat prin metoda de albastru (VA) conform SR 667. Filerul se depoziteaza in incaperi
acoperite, ferite de umezeala sau silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea
filerului aglomerat.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

6.6. La betoanele pentru stratul de legatura BAD 25, BADPC 25, BADPS 25, se recomanda
adaugarea a 2% filer.
6.7. Liantii bituminosi folositi vor fi:
- Bitum tip D 60/80 conform SR 754 pentru zona climatica calda;
- Bitum tip D 80/100 conform SR 754 pentru zona climatica rece.
Delimitarea zonelor se face conform SR 174-1:2002. Fata de agregatul nautural utilizat,
bitumul trebuie sa prezinte o adezivitate de min. 80%. In cazul in care aceasta conditie nu este
indeplinita se utilizeaza bitum aditivat. Prepararea bitumului aditivat se efectueaza conform
reglementarilor in vigoare.
- Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida EBCR 60 sau EBCR 65 conform STAS
8877 sau Normativ AND 552, pentru amorsarea stratului suport.
Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei, sistem
de inregistrare a temperaturilor, gura de aerisire, pompe de recirculare, etc. Fiecare tip de
bitum se depoziteaza separat.
Emulsia bituminoasa cationica se depoziteaza in rezervoare metalice verticale curate,
prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire. In cazuri speciale,
emulsia se poate stoca si in butoaie metalice curate, inchise etans.

ART. 7 COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE


8.1. Dozajele materialelor pentru diferitele tipuri de mixturi asfaltice destinate imbracamintilor
bituminoase se determina prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1, STAS
1338/2 si STAS 1338/3 astfel incat compozitia acestora sa se incadreze in limitele din tabelul
4, iar caracteristicile fizico-mecanice in limitele din tabelul 5.
8.2. Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt conform tabel 3.

Tabel 3
Mixtura asfaltica tip:
Fractiuni de agregate din Strat de uzura Strat de legatura
amestecul total, % masa
BAPC1 BADPC2 BAD
BA8 BA16 BA25 BAD25
6 5 PS25
Filer si fractiuni din nisipuri
9-13 9-13 6-13 9-13 2-7 2-7 2-7
sub 0,1mm, %
Filer si nisip fractiunea 0,1-
Diferenta pana la 100%
4 mm, %
Cribluri cu dimensiunea
22-45 34-58 39-60 - 55-72 - -
peste 4mm, %
Pietris concasat cu
- - - 18-34 - 39-58 -
dimensiunea peste 8 mm, %
Pietris sortat cu
- - - - - - 39-58
dimensiunea peste 8 mm, %

Tabelul 4
Marimea ochiului Tip mixtura asfaltica

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

sitei cf. SR EN 933- Strat de uzura Strat de legatura


2
BAPC1 BADPC BADPS
BA8 BA16 BA25 BAD25
6 25 25
Treceri prin site cu ochiuri patrate, cf. SR EN 933-2, %
25 mm - - 90-100 - 90-100 90-100 90-100
16 mm - 90-100 72-90 95-100 73-90 73-90 73-90
8 mm 90-100 66-85 54-80 66-82 42-61 42-61 42-61
4mm 56-78 42-66 40-61 42-66 28-45 28-45 28-45
2 mm 30-55 30-55 30-50 30-55 20-35 20-35 20-35
1mm 22-42 22-42 20-40 21-42 14-32 14-32 14-32
0,63 mm 18-35 18-35 15-35 18-35 10-30 10-30 10-30
0,20 mm 11-25 11-25 8-25 11-25 5-20 5-20 5-20
0,10 mm 9-13 9-13 6-13 9-13 2-7 2-7 2-7
8.3. Compozitia granulometrica a agregatului natural este cuprinsa pentru fiecare tip de mixtura
asfaltica in limitele indicate in tabelul 4.
8.4. Continutul optim de bitum, raportul filer:liant recomandat se stabileste prin studii preliminare
de laborator si trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 5.
8.5. Caracteristicele fizice si mecanice ale mixturii asfaltice se determina pe epruvete cubice sau de
tip Marshall confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator la elaborarea dozajelor
optime, pe probe din mixtura asfaltice recoltate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul
executiei, precum si pe probe luate din imbracamintea gata executata. Valorile obtinute trebuie
sa se incadreze in limitele din tabelul 5.

Tabelul 5
Tip mixtura asfaltica
Incercari pe epuvete Strat de uzura Strat de legatura
Marshall
BADP
BAPC1 BAD2 BADPS
BA8 BA16 BA25 C
6 5 25
25
Continut de liant, % din
6,5-7,5 6,5-7,5 5,5-7,0 6,0-7,5 40,-5,0
masa mixturii
Raport filer:liant
1,3-1,8 1,3-1,8 1,1-1,8 1,6-1,8 0,5-1,4
recomandat
Stabilitatea (S) la 60oC,
kN, min.
- bitum D60/80 6,0 6,5 6,0 6,0 5,0 4,5 4,5
- bitum D80/100 5,5 6,0 5,5 5,5 4,5 4,0 4,0
Indice de curgere (I), mm 1,5-4,5 1,5-4,5 1,5-4,5 1,5-4,5 1,5-4,5 1,5-4,5 1,5-4,5
Raport S/I, kN/mm
- bitum D60/80 1,3-4,0 1,4-4,3 1,3-4,0 1,3-4,0 1,1-3,3 1,0-3,0 1,0-3,0
- bitum D80/100 1,2-3,6 1,3-4,0 1,2-3,6 1,2-3,6 1,0-3,0 0,9-2,6 0,9-2,6
Densitatea aparenta,
2300 2250
Kg/m3, min.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

Absorbtia de apa, % vol. 2-5 2-5

8.6. Abaterile de la compozitia prescrisa de reteta trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 6.

Tabelul 6
Nr. Abateri admise fata de dozajul
Elemente componente ale mixturii asfaltice
crt. prescris, %
1 Continut de bitum, % +0,3
2 Fractiuni de agregate naturale:
25-31,5 +5,0
16-25 +5,0
8-16 +5,0
4-8 +5,0
0,63-4 +4,0
0,20-0,63 +3,0
0,1-0,2 +2,0
0-0,1 +1,5

ART. 8 CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE


8.1. Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare si prin incercari de
laborator pe carote.
8.2. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii
compactate din strat si densitatea aparenta deteminata pe epruvete Marshall preparate in
laborator din mixtura respectiva.
8.3. Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din stratul gata
executat sau prin masuratori "in situ" cu gamadensimetrul.
8.4. Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in
determinarea densitatii aparente si a absortiei de apa pe placute (100x100mm) sau pe carote
cilindrice Φ100 sau Φ200 mm netulburate.
8.5. Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul
7.
Tabelul 7
Mixtura asfaltica tip:

Caracteristici Strat de uzura Strat de legatura


BAPC1 BADPC2 BAD
BA8 BA16 BA25 BAD25
6 5 PS25
Densitate aparenta, kg/m3,
2250 2200
min
Absorbtia de apa, % vol 2-6 3-8

Grad de compactare, % min. 96 96


8.6. Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie
prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3m – indice de planeitate IRI m/km (masuratori
cu analizorul de profil longitudinal APL):
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

- clasa tehnica IV: < 4,5 m/km;


- clasa tehnica V: < 5,5 m/km;
8.7. Uniformitatea suprafetei stratului de uzura se verifica cu dreptarul si pana conform SR 174/2
sau cu alte dispozitive adecvate.
8.8. Denivelarile maxime admise in profil longitudinal masurate sub dreptarul de 3m sunt de max.
5mm.
8.9. Rugozitatea suprafetei stratului de uzura se verifica cu aparatul SRT sau prin metoda inaltimii
de nisip conform STAS 8849 sau cu alte dispozitive adecvate. Interpretarea rezultatelor se face
conform STAS 8849, respectin SR 174/1. Se recomanda ca valorile obtinute la data receprtiei
lucrarilor sa se incadreze in limitele urmatoare:
- rugozitatea geometrica, HS: min.0,55mm;
- rugozitatea cu pendul SRT: min.60 unitati SRT;
- coeficientul de frecare μGT > 0,7 (aparat de masura Grip Tester).

CAPITOLUL II

PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE

ART. 9 PREGATIREA STRATULUI SUPORT


9.1. Se vor verifica cotele stratului suport conform proiectului de executie.
9.2. In cazul cand stratul suport este constituit din imbracaminti existente, aducerea acestuia la
cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza dupa caz fie prin aplicarea unui strat de
egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare.
9.3. Remedierea defectiunilor se va face conform reglementarilor in vigoare, iar stratul suport va fi
curatat. In cazul in care stratul suport este din macadam, acesta se curata si se matura,
urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul de agregate de colmatare.
9.4. Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu dispozitiv de special care poate regla
cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. Dupa amorsare se
asteapta timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv ruperea emulsiei
bituminoase.In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea
amorsajului trebuie sa fie de (0,3-0,5)kg/m2.
9.5. La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam
cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere de mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm,
rosturile se acopera pe o latime de 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate
tehnic.In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se
recomanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase armate cu
geosintetice.Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime
de minimum 2 cm.
9.6. Suprafata stratului suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscata.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

ART. 10 PREPARAREA, TRANSPORTUL SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR


ASFALTICE
10.1. Prepararea mixturilor asfaltice se face in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare,
uscare, resortare si dozare gravimetrica agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau
volumetrica a bitumului si a ilerului, precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu
liantul bituminos.
10.2. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia, la
temperaturi de 150-180oC, este de 900-917 kg/m3, ceea ce corespunde la 1,09-1,11 litri pentru
1 kg de bitum.
10.3. Predozatoarele instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate astfel incat curba de
granulozitate a amestecului de aggregate naturale obtinuta sa corespunda celei calculate in
laborator, in limitele de toleranta conform caietului de sarcini.
10.4. Agregatele se incalzesc in uscator, se resorteaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc
conform dozajelor stabilite si se trec in malaxor unde se maesteca cu filerul rece, dozat
separate. Se introduce bitumul incalzit in prealabil si se continua amestecarea.
10.5. Temperaturile agregatelor naturale, bitumului si ale mixturilor asfaltice se stabilesc functie de
tipul liantului, conform tabelului 8 cu observatia ca temperaturile situate la partea superioara a
intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere in zone climatice reci.
10.6. Se interzice incalzirea agregatelor si a bitumului peste 190oC, in scopul evitarii modificarii
caracteristicilor liantului in procesul tehnologic.
10.7. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleasi cantitati de bitum de
mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincalzirea
bitumului, este necesara determinarea penetratiei acestuia. Daca penetratia nu este
corespunzatoare se renunta la utilizarea lui.
10.8. Filerul trebuie sa fie stocat la statia de prepararea mixturilor asfaltice in silozuri prevazute cu
dispozitive de alimentare si de extragere corespunzatoare care sa permita de a doza filerul
conform tolerantelor prezentului caiet de sarcini.
10.9. Statia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce
mixturi asfaltice omogene.
10.10. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea
unei anrobari complete si uniforma a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.
10.11. Daca cuva malaxorului nu este inchisa, ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a
impiedica pierderea prafului prin dispersie.
10.12. Statia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare impiedicind golirea malaxorului atita
timp cat durata de malaxare nu a fost atinsa.
10.13. La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive si luate precautiuni utile in scopul limitarii
la maximum a segregarii mixturii asfaltice la incarcarea in mijloacele de transport.
10.14. Daca se foloseste buncar de stocare, acesta va trebui in mod imperios incalzit.

Tabelul 8
Temperatura, oC, functie de tipul bitumului
Materialele si faza de executie
D60/80 D80/100

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 16


SC
SERCOTRANS
SRL

Agregate naturale la iesirea din uscator 170-190 165-180


Bitum la intrarea in malaxor 155-165 160-170
Mixtura asfaltica:
-la iesire din malaxor 160-180 155-170
-la asternere min.145 min.140
-la inceputul compactarii min.140 min.135
-la sfarsitul compactarii min.110 min.100

ART. 11 TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE


11.1. Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueaza cu autocamioanele cu bene
metalice care trebuie sa fie uscate si curatate de orice corp strain, inainte de incarcare.
Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta
(motorina, pacura,etc.) este interzisa.
11.2. Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinata de debitul de
functionare a statiei de preparare a mixturii asfaltice, de punere in opera, de asa natura incit sa
nu existe intreruperi.
11.3. Autobasculantele sint in mod obligatoriu echipate cu o prelata care va fi intinsa la terminarea
incarcarii, la distante de transport peste 20 km sau cu durata peste 30 minute, indiferent de
anotimp, precum si pe vreme rece (+10 … +15 oC). Se va urmari ca pierderile de temperatura
pe tot timpul transportului sa fie minime.

ART. 12 PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE


12.1. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza perioada martie-octombrie la temperaturi
atmosferice peste +10oC, in conditiile unui timp uscat.
12.2. Punerea in opera a mixturilor asfaltice se va efectua numai mecanizat, cu repartizatoare-
finisoare prevezute cu sistem de nivelare automat si care asigura o precompactare.
12.3. In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) astrenerea mixturilor asfaltice se
poate face manual.
12.4. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile conform tabelului 8. Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii in
buncarul finisorului. Temperatura se va fixa definitiv in timpul punerii la punct a modului de
compactare pentru a obtine compactitatea optima.
12.5. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atit din punct de vedere al
grosimii, cit si cel al afinarii. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci
cind acest lucru nu este posibil, antreprenorul propune dirigintelui latimea benzilor de asternere
si pozitia rosturilor longitudinale.
12.6. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor, de la
statie cit se poate de constanta ca sa se evite tota opririle. Antreprenorul trebuie sa dispuna de
un lucrator calificat pentru a corecta imediat dupa asternere si inainte de orice compactare
denivelarile flagrante cu ajutorul unui suport de material proaspat depus cu grija in fata lopetii.
In buncarul utilajului de asternere trbuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru a se
evita o raspindire neuniforma a materialului.
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 10/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

12.7. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa
necompacatata in amplasamentul repartizatorului, pana la 120oC, se procedeaza la scoaterea
acestui utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata si se
indeparteaza resturile de mixture ramase la capatul benzii. Concomitent se efectueaza si
curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Aceasta operatie se face in afara
zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixture asfaltica.
12.8. Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie foarte regulate si etanse. Rostul
longitudinal al unui strat nu va trebui niciodata sa se gaseasca suprapus rostului longitudinal al
stratului imediat inferior, indiferent daca acesta din urma este in stratul de legatura sau in
stratul de baza. Este necesar un decalaj intre rosturi minim de ordinul a 20cm.
12.9. Dupa compactarea stratului de legtura sau uzura din prima banda ramane pe marginea
adiacenta brnzii urmatoare o zona ingusta de cativa centimetri care este mai putin compactata
si in general deformata. Aceeasi situatie se produce si la intreruprerea lucrului in sectiune
transversala din capatul benzii respective, dar pe o zona mai mare.
12.10. In ambele cazuri la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe benda adiacenta zonele aferente
rosturilor de lucru se taie pe oata grosimea stratului astfel incat sa rezulte o muchie vie
verticala. Aceasta operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de
legatura daca stratul interrupt s-a executat pe lungimea respective in aceeasi zi cu stratul de pe
banda adiacenta.
12.11. Atelierul de compactare va fi stabilit dupa incercarile de etalonare pe sector de lucru etalon, in
timpul primelor zile ale punerii in opera. Aceste incercari de etalonare vor fi efectuate cu
utilaje prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astefel incat sa se obtina un grad de
compactare de minim 96% pentru fiecare strat al imbracamintii si a celorlalte caractersitici
conform table 7 din prezentul caiet de sarcini.
12.12. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata incat sa se obtina valori
optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare. Compactarea
are loc in lungul drumului, de la margine spre ax. Pe secoarele in panta sau cu panta
transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata.
Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea
imbracamintii.Suprafata stratului se va controla in permanenta, eventualele mici denivelari
corectandu-se dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
12.13. Conform reglementarilor in vigoare pentru imbracamintile bituminoase atelierul de compactare
este alcatuit din :
A. Compactor pe pneuri de 160 KN si compactor cu rulouri netede de 120 KN.
B.Compactor cu rulouri netede de 120KN.
12.14. In tabelul 9 este aratat si numarul minim de treceri pentru a obtine gradul de compactare minim
necesar.

Tabel 9
Atelier de compactare
Tip strat
A B

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 11/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

Compactor cu Compactori cu rulouri Compactori cu rulouri


pneuri 160kN netede 120 kN netede 120 kN KN
Numar minim de treceri
Strat de uzura 10 4 12

Strat de legatura 12 4 14

12.15. Specificarea acestor ateliere si numarul minim de treceri al acestora nu exclud obligativitatea
antreprenorului de efectuare a incercarilor de etalonare si supunere spre aprobare beneficiarului
a celor specificate la inceputul acestui articol.
12.16. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Ele nu trebuie niciodata sa
se indeparteze la mai mult de 50 m in spatele finisorului.

ART. 13 TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII


13.1. In cazul imbracamintilor bituminoase aplicate pe drumuri cu declivitati mai mari de 4,5%,
respectiv 6%, dupa punerea in opera a stratului de uzura si precompactarea acestuia se
procedeaza la executia unui tratament de rugozitate de tip clutaj cu criblura sort 8-16 sau 16-25
neanrobata sau preanrobata cu 1,5-1,8% bitum.
13.2. Realizarea clutajului se face de regula mecanizat prin raspandirea continua si uniforma a 8-12
kg/m2 criblura pe stratul de uzura precompactat prealabil cu cilindru compactor greu prin 4-6
treceri pe aceeasi urma. Compactarea finala se face dupa raspandirea criblurii la o temperatura
de 90-100oC prin 10-12 treceri pe aceeasi urma. Darea in circulatie se face numai dupa racirea
completa a stratului.
13.3. Se va urmari ca raspandirea criblurii de clutaj si compactarea acesteia sa se faca atunci cand
temperatura mixturii din strat are o valoare de 90-110oC, se asigura astfel o fixare
corespunzatoare evitandu-se inglobarea completa a criblurii sau desprinderea acesteia.

ART. 14 INCADRAREA IMBRACAMINTILOR


14.1. Incadrarea imbracamintilor bituminoase din mixturi asfaltice se face conform STAS 1598/1
sau STAS 1598/2, functie de tipul lucrarii.

CAPITOLUL III

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 12/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

ART. 15 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR


15.1. La elaborarea dozajelor, materialele folosite la executia IBU din mixturi asfaltice se verifica in
conformitate cu prescriptiile din standardele de produs si conditiile prevazute conform
prezentului caiete de sarcini.
15.2. Studiul de laborator pentru elaborarea dozajelor si verificarea calitatii materialelor se face de
catre laborator ul antreprenorului sau de catre un alt laborator autorizat.
15.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, verificarile si detrminarile minime care se executa pe santier
de catre laboratorul antreprenorului, pe fiecare lot de materiale aprvizionat precum si
saptamanal din depozitele de agregate naturale si respectiv din tancul de depozitare al
bitumului, constau in urmatoarele:
a. Bitum
- penetratia la 250C STAS 42;
- punctul de inmuiere IB, STAS 60.
b. Cribluri
- granulozitate, STAS 730;
- coeficient de forma, STAS 730;
- continut de fractiuni sub 0,1mm, STAS 730;
- continut de argila, SR 667.
c. Pietris
- granulozitate STAS 4606;
- forma granulelor, STAS 4606;
- continut de fractiuni sub 0,1mm, STAS 730;
- parte levigabila, STAS 4606.
d. Nisip de concasare
- granulozitate, STAS 730;
- continut de impuritati, STAS 4606;
- coeficient de activitate SR 667.
e. Pietris concasat
- granulozitate, STAS 730;
- coeficient de forma, STAS 730;
- continut de fractiuni sub 0,1mm, STAS 730;
- grad de spargere.
f. Nisip natural
- granulozitate, STAS 4606;
- continut de impuritati, STAS 4606;
- echivalent de nisip, STAS 730.
g. Filer
- finetea, STAS 539;
- umiditatea, STAS 539.

ART. 16 CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC


16.1 Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 13/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

-functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica ala inceputul fiecarei
zile de lucru;
-functionarea corecta a predozatoarelor de agregate zilnic.

16.2 Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:


-temperatura liantului la introducerea in malaxor:permanent;
-temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator:permanent;
-temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor:permanent.
16.3 Controlul procesului tehnologic de executie a stratutilor bituminoase:
-pregatirea stratului suport:zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
-temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare:cel putin de doua ori pe zi;
-tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri):zilnic;
-modul de executie a rosturilor si a clutajului:zilnic.
16.4 Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita, prin analize de laborator
efectuate de laboratorul de santier al antreprenorului:
-granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea bitumului (aceasta trebuie sa se incadreze in limitele de toleratnte admise fata de
reteta prescrisa):zilnic, ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor
asfaltice;
-compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin extractii,
pe probe din mixtura asfaltica prelevate de la malaxor si de la asternere:zilnic.
16.5 Verificarea calitatii mixturilor asfaltice, prin analize de laborator efectuate de laboratorul
antreprenorului sau de un alt laborator autorizat pe probe de mixtura asfaltica: 1 proba/400 tone
mixtura asfaltica fabricata, dar cel putin una pe zi;
-compozitia mixturii asfaltice trebuie sa se incadreze in limitele admise si sa corespunda
dozajelor stabilite in studiul preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul 6;
-caracteristicile fizico-mecanice pe epruvete Marshall si carote sau placi, conform tabelelor 4,5
si 7.
16.6 Mixturile asfaltice produse in statiile de prepararea mixturilor asfaltice sunt supuse incercarilor
preliminare de informare, controlului de calitate si receptie a caror frecventa, in cazul lipsei de
dispozitii contrare a caietului de prescriptii speciale este cea indicata in tabelul 10 si 11.
*) A - Incercari preliminare de informare
B - Controlul de calitate
C - Controlul de receptie
Prevederile indicative din tabelul 10 si 11 nu exclud obligativitatea dotarii centralelor de
fabricatie cu dispozitive de control de blocare.

Tabelul 10
Categoria *)
Faza de controlului
Natura controlului sau a incercarii Frecventa
executie
A B C
Studiu Studiul compozitiei X pentru fiecare tip de
produs

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 14/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

inaintea inceperii
Controlul reglajului statiei de asfalt fabricatiei fiecarui tip de
X
produs
Determinarea continutului de bitum
X zilnic
si filer
Granulometria amestecului X zilnic
Temperatura agregatelor minerale, a
bitumului si a mixturii la iesirea din X permanent
malaxor
Stabilitatea la 60°C, S X unul la fiecare 400 t
Fabricatie Indicele de curgere(Fluaj), I X unul la fiecare 400 t
Raport S/I X unul la fiecare 400 t
Densitatea aparenta X unul la fiecare 400 t
Absorbtia de apa X unul la fiecare 400 t

Tabel 11
Categoria
Faza de controlului
Natura controlului sau a incercarii Categoria *) controlului
executie
A B C
Temperatura de asternere X Permanent
La inceputul exec.
Executarea lucrarilor apoi un control
Etalonarea atelierului de compactare
lucrarilor X ocazional de comp.
neconforma
Controlul ocazional de compactare O carota la fiecare 500 ml
X X
prin carotare de drum
Reglajul de suprafata: controlul In fiecare zi si la sfirsit de
X X
cantitatii medii asternute santier
In fiecare punct indicat de
Reglarea nivelmentului
X diriginte
Controlul
In fiecare punct indicat de
profilelor Controlul denivalarilor
X diriginte
Compozitia si caracteristicile fizico- 1 placa de minim 40x40 la
mecanice ale mixturilor asfaltice X fiecare 7000 m

ART. 17 CONTROLUL CALITATII IMBRACAMINTILOR ASFALTICE DUPA


EXECUTIE
17.1. Verificarea calitatii mixturilor asfaltice si a gradului de compactare se poate efectua prin
metode nedistructive (determinarea densitatii aparente a stratului dupa compactare
(gamadensimetrul) sau prin prelevarea de carote (o placa de minim 40x40 cm sau carote
cilindrice echivalente pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata.
17.2. Carotele se preleveaza in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului, la aproximativ
1 m de la marginea stratului, incheindu-se proces verbal.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 15/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

17.3. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea de carote sunt astfel alese incat ele sa reprezinte cat
mai corect aspectul calitativ al stratului executat.
17.4. Pentru corectarea unor sectoare izolate si limitate cu defctiuni vizibile stabilite de beneficiar
sau la cererea comisiei de receptie se pot preleva si probe suplimentare, acestea avand o
mentiune speciala.
17.5. Incercarile se efectueaza conform STAS 1338/1, STAS 1338/2 de catre laboratorul
antreprenorului sau de un alt laborator autorizat si constau in:
-masurarea grosimii fiecarui strat;
-determinarea densitatii aparente, a absorbtiei de apa si a gradului de compactare;
-determinarea caracteristicilor mixturii asfaltice continute (compozitie si caracteristici fizico-
mecanice) specificate in caietul de sarcini.
17.6. Verificarea elementelor geometrice, a uniformitatii si a rugozitatii suprafetei se face conform
STAS 6400 si SR 174/2.

CAPITOLUL IV

RECEPTIA LUCRARILOR

ART.18 RECEPTIA LA TERMINAREA STRATURILOR BITUMINOASE


18.1. Receptia imbracamintilor asfaltice se efectueaza in doua etape: la terminarea lucrarilor si
finala.
18.2. Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cind toate lucrarile prevazute in
documentatii sint complet terminate si toate verificarile sint efectuate in conformitate cu
prevederile din prezentul caiet de sarcini.
Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate in cursul executiei de
beneficiar.
In urma acestei receptii se incheie procesul verbal la terminarea lucrarilor.

ART.19 RECEPTIA FINALA


19.1. Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile
respectarii prevederilor din prezentul caiet de sarcini pe baza verificarii starii lucrarilor, a
verificarii rezolvarii eventualelor probleme consemnate cu ocazia receptiei la terminarea
lucrarilor si a documentatiei de controlul calitatii preliminar si in timpul executiei lucrarilor si
de certificare a calitatii lucrarilor executate.
Se vor respecta prevederile SR 174/2, HG 273-1994 si Regulamentul AND 214-2000 si
Normativ C 56 privind receptia lucrarilor.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 16/ 16
SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 5

DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFATA

CUPRINS

GENERALITATI
ART. 1 Obiectul si domeniul de aplicare
ART. 2 Prevederi generale

CAP. I MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE


ART. 3 Cimenturi
ART. 4 Agregate
ART. 5 Apa
ART. 6 Aditivi
ART. 7 Otel beton

CAP. II MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI


BOLOVANI
ART. 8 Nisip pentru pereuri uscate
ART. 9 Piatra bruta si bolovani pentru pereuri si zidarii

CAP. III MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI


ART. 10 Materiale pentru filtre
ART. 11 Tuburi pentru drenuri

CAP. IV MATERIALE PENTRU CANALIZARI


ART. 12 Tuburi prefabricate din beton simplu

CAP. V BORDURI DE TROTUARE, PREFABRICATE PENTRU RIGOLE, SANTURI SI


CASIURI
ART. 13 Borduri de trotuare – borduri de refugiu
ART. 14 Elemente prefabricate pentru amenajarea rigolelor, santurilor si a
casiurilor de taluz

CAP. VI PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR


ART. 15 Pichetarea lucrarilor
ART. 16 Executia sapaturilor

CAP. VII ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI


ART. 17 Zidarii din piatra bruta sau bolovani

CAP. VIII AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR SI A CASIURILOR


ART. 18 Prescriptii generale de amenajare
ART. 19 Executia pereurilor uscate

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

ART. 20 Executia pereurilor rostuite cu mortar de ciment


ART. 21 Executia pereurilor in mortar de ciment
ART. 22 Pereu din piatra bruta sau bolovani pe fundatie din beton
ART. 23 Pereu din beton turnat pe loc
ART. 24 Pereu din elemente prefabricate din beton

CAP. IX DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR DIN


CORPUL DRENULUI
ART. 25 Prescriptii generale
ART. 26 Realizarea drenurilor de acostament
ART. 27 Realizarea stratului drenant continuu
ART. 28 Realizarea drenului longitudinal sub acostament sau rigola

CAP. X BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE


ART. 29 Montarea bordurilor

CAP. XI INCERCARI SI CONTROALE


ART. 30 Controlul de calitate si receptia lucrarilor

CAP. XII RECEPTIA LUCRARILOR


ART. 31 Receptia pe faze
ART. 32 Receptia preliminara
ART. 33 Receptia finala

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

GENERALITATI

ART. 1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea
apelor de suprafata si anume :
- santuri la marginea platformei;
- rigole la marginea platformei;
- rigole la bordura trotuarului;
- rigole de acostament;
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea acestor
dispozitive si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform prevederilor
proiectelor de executie.

ART. 2 PREVEDERI GENERALE


Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura, prin laboratorul sau, efectuarea tuturor incercarilor si
determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini,
investitiorul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor necesare ce se
impun.

CAPITOLUL I

MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE

ART. 3 Cimenturi
Sorturile uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum si domeniul si conditiile de
utilizare sunt precizate NE 012-99, precum si conform cu SR 197-1:2002.
Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hirtie insotit de certificate de calitate.
Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau
vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs. Transportul cimentului ambalat in saci se
face in vagoane inchise sau camioane acoperite.
Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate
sau de garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului
respectiv de ciment sau in incaperi special amenajate.
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate
initial alte materiale. Pe intrega perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta
loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si
livrarilor.
Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi asezati in
stive, lasindu-se o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrind imprejurul lor un
spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 rinduri de saci suprapusi. In
fiecare stiva se va afisa data sosirii cimentului, sortimentul si datele de fabricatie.
Cimentul se va utiliza in ordinea datelor de fabricatie.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

Durata de depozitare nu va depasi 60 zile de la data expedierii de catre producator pentru


cimenturile cu adaos si respetiv 30 zile in cazul cimenturilor fara adaosuri.
Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elementele de beton
si beton armat decit dupa verificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile
normativ NE 012-99.
Verificarea calitatii cimentului se va face conform SREN 196-7/95, 196-6/94, 196-3/97, 227-
5/96, 196-1/95.

ART. 4 Agregate:
Pentru prepararea betoanelor avind densitatea intre 2201-2500 daN/m3 se folosesc agregate
grele, provenite din sfarimarea naturala si/sau din cancasarea rocilor.
Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca agregatele sunt precizate in STAS 1667-
76 anexa IV.3.
Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avind pante si rigole de evacuare a
apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente avind
inaltimea corespunzatoare pentru a se evita amestecarea sorturilor. Nu se admite depozitarea
pe pamant sau pe platforme balastice. Pentru depozitele de consum se pot folosi silozuri.
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de noroi si
impurificarea agregatelor. In cazul aprovizionarii cu mijloace de cale ferata se va asigura un
spatiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate.
Verificarea calitatii agregatelor se va face conform NE 012-99, metodele de incercare
corespund STAS 4606-80.

ART. 5 Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor poate proveni dinreteaua publica sau alta sursa, dar in
acest caz va indeplini conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84.

ART. 6 Aditivi
La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:
- imbunatatirii lucrabilitatii la elementele cu sectiuni subtiri sau turnate cu pompa;
- imbunatatirii gradului impermeabilitatii pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in
medii agresive;
- obtinerii unor betoane de rezistenta superioara;
- imbunatatirii comportarii la inghet-dezghet repetat;
- reglarii procesului de intarire, intirziere sau accelerare in functie de cerintele tehnologice;
- cresterii rezistentei, durabilitatii si imbunatatirii omogenitatii betonului.

Cenusa de termocentrala
Cenusa de termocentrala poate fi utilizata la prepararea betoanelor in scopul imbunatatirii
caracteristicilor acestora (lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici
agresivi, etc.)
Utilizarea cenusei de termocentrala se va face numai cu acordul beneficiarului.

ART. 7 Oteluri pentru armaturi


Otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89, STAS
438/2-91, SR 438/3-98 si STAS 6482/1,2,3,4-80. Tipurile utilizate curent in elementele de beton
armat si beton precomprimat si domeniile lor de aplicare sunt indicate in tabelul urmator si
corespund prevederilor din normativele NE 012-99 si C21.
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

C A P I T O L U L II

MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII


DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI

ART. 8 NISIP PENTRU PEREURI USCATE


Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul 0-8 care trebuie sa
aiba continut de fractiuni sub 0,1 mm de max. 12%. Daca este posibil, patrunderea apei in
spatele pereului se prevede cu filtru invers dintr-un strat de 15 cm de nisip si unul de pietris
ciuruit. Filtrul invers se prevede cu barbacane.
ART. 9 PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII
Piatra bruta folosita la pereuri si zidarii trebuie sa provina din roci fara urme vizibile de
dezagregare fizica, chimica sau mecanica, trebuie sa fie omogena in ceea ce priveste culoarea
si compozitia mineralogica, sa aiba o structura compacta.

Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sa corespunda prevederilor din tabel:

CARACTERISTICI CONDITII DE
ADIMISIBILITATE
Rezistenta la comprresiune pe epruvete in stare uscata, 80
N/mmp min.
Rezistenta la inghet-dezghet
- coeficient de gelivitate la 25 cicluri pe piatra scara % 3
max. 25
- coeficient de inmuiere pe epruvete % max.

Forma si dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aratata in tabel:


CARACTERISTICI CONDITII DE ADIMISIBILITATE
Forma neregulata, apropiata de un trunchi de
piramida sau de o pana
Inaltimea, mm 140...180
Dimensiunile bazei, mm : - lungime egala sau mai mare ca inaltimea
- latime 80...150
Piatra necorespunzatoare dimensiunilor,%max. 15

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL III
MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI

ART. 10 MATERIAL PENTRU FILTRE


Ca material drenant se foloseste balastul 0-71 mm care trebuie sa aiba un echivalent de
nisip (EN) superior lui 40.

Balastul trebuie sa fie curat, sa nu contina elemente vegetale, humus, detritusuri. Trebuie sa
aiba o granulometrie continua pentru a preintimpina contaminarea lui de catre terenul
natural prin antrenarea acestuia printre granulele corpului drenului.
Pietris ciuruit 8-40 mm conform SR 662 asezat in zona tubului perforat al drenului de
adincime.
Ca filtru invers se foloseste geotextil sau agregate naturale care sa indeplineasca conditiile
de filtru invers dupa regula lui TERZAGHI.
D 15 > 4 d 85
D 15 > 5 d 15
unde :
D 15 - dimensiunea ciurului care lasa sa treaca 15% din materialul filtrant
d 85 - dimensiunea ciururilor care lasa sa treaca 85% din materialele filtrelor

ART.11 Tuburi pentru drenuri


Pentru colectarea si evacuarea apelor din drenuri se pot folosi:
- tuburi rigide de policlorura de vinil (P.V.C)
- tuburi de polietilena (PE)STAS 10617/2 - 84
- tuburi ondulate riflate perforate din PE N.I. 8500 - 80 tip IPMP Buzau.
Caracteristicile tehnice ale acestor tuburi sint aratate in tabel:

Dimens. STAS 6675/2-86 STAS 10617/2-84 N.I.8500-80 IPMP


TUB P.V.C.rigid TUB P.E.rigid TUB P.V.C.
Diametrul
75 110,0 75 110,0 65,0 80,5
exterior
Grosimea
3,6 5,3 4,3 6,3 0,6 0,7
nominala mm
Lungimea ml 6,0 6,0 5-12 5-12 140 170
Greutatea
kg/ml 2,080 0,220 0,325
1,120 2,610 0,972
Suprafata
activa 24:45
24-45 neperforat 24:45 neperforat 24:45
cmp/ml

Tuburile riflate din P.V.C. (N.I.8500 - 80 tip Buzau) de 80,5 mm se folosesc la drenuri
sapate si la drenuri forate tubate, invelite in geotextil.

Tuburile rigide perforate P.V.C. sau P.E.de 75 mm se folosesc la drenuri forate netubate.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

Tuburile neperforate din P.E. sau P.V.C de 110 mm se folosesc la :


- intrari si iesiri din caminele drenurilor
- la cap de dren
- la cap de aerisire
- intre chesoane pentru evacuarea apelor

Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1,0x5,0 mm sau 1,5x8,0 mm trebuie sa fie


intr-un numar care sa realizeze o suprafata activa (de intrare a apei in tuburi) de 24-45 cmp
/ml de tub.

Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi perforate din beton cu
sectiuni circulare cu cep si buza, fara talpa D=200 mm si lungime de 1,00 m conform STAS
816-80 tabel 15.

GEOTEXTIL
Caracteristicile geotextilului trebuie sa corespunda prevederilor reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL IV

MATERIALE PENTRU CANALIZARI

ART.12 TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU

Pentru canalizarea cu scurgere libera se vor folosi tuburi prefabricate din beton simplu cu
sectiune circulara cu cep si buza sau cu mufa, cu talpa sau fara talpa, de diverse diametre
conform STAS 816-80 aratate in tabelele de mai jos:

TUBURI CIRCULARE FARA TALPA CU MUFA TUBURI CIRCULARE CU TALPA CU MUFA


PENTRU IMBINARI UMEDE SI USCATE PENTRU IMBINARI UMEDE SI
USCATE
DIAMETRU DIAMETRU D

nomin abatere abatere la lungime grosimea nomin abatere abatere la lungime gros.
al limita perpendic. a l –1% peretilor al limita perpendic. a pereti
a a l –1%
suprafetei g mm suprafetei
frontale frontale g
pe axe pe axe mm

200 –3 3 26 - - - -

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

1000 1000
300 –4 4 1250 36 300 –4 4 2500 45
1500

400 –4 4 2500 42 400 –4 4 50


2000

500 –5 5 50 500 –5 5 58

600 –6 6 58 - - - -

Tuburi circulare fara talpa cu cu cep si buza Tuburi circulare cu talpa cu cep si buza

Diametru D Diametru D

nomi abatere abatere la lung. grosim nomin abatere abatere la lung. l gros. latim
nal limita perpendic. l –1% ea al limita perpendic. –1% pereti ea
a peretil a suprafetei talpii
suprafetei or frontale pe g
frontale g axe mm
pe axe mm
200 –3 3 26 200 - 3 26 160

300 –4 4 1000 36 300 –4 4 1000 36 240

400 –4 4 42 400 –4 4 42 320

500 –5 5 50 500 –5 5 50 400

600 –6 - 58 450

Folosirea tipului de tub cu cep si buza sau cu mufa, pentru imbinari umede sau uscate, cu
talpa sau fara talpa se va face in functie de prevederile proiectului de executie si ale caietului
de sarcini speciale.

Pentru amenajarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare conform STAS 816-80
cu diametrul de 500 mm si 250 mm specificate in tabel:

Specificatia tubului Diametrul Lungimea Grosimea Stas


interior 816 - 80
Tubul interior la care se 500 1085 60 Fig.19
racordeaza canalul
Tubul superior 500 700 60 Fig.20
900
1000
Tubul racord 200 - 26 Fig.21
Cot cu mufa 200 315 26 Fig.12-14

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

Pentru caminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul de 1000 si 800
mm conform STAS 816-80 precizate in tabel:

Specificatia tubului Diametrul Lungimea Grosimea Stas


interior 816 - 80
Tubul la pareta superioara 1000 1000 140 Fig.22
Tubul de la paretea 1000 1000 120 Fig.23
superioara
Tubul racord 800 500 120 Fig.24
1000

Pentru tuburi cu diametre mai mici decit cele din tabelele de mai sus se va respecta caietul
de sarcini pentru podete tubulare.

Pentru caminele de vizitare si gurile de scurgere se vor folosi capace carosabile sau
necarosabile si gratare de scurgere din tipurile prevazute in STAS 2308-81, respectiv 3272-
80, conform precizarilor din caietul de sarcini speciale.

Tuburile si piesele de canalizare trebuie sa aiba suprafata interioara cu aspect de beton


nesclivisit.
Suprafata interioara trebuie sa fie neteda si sa nu aiba defecte.

Pe suprafata exterioara se admit mici fisuri de contractie, distribuite neegal, daca nu au


influenta asupra calitatii, astfel ca la lovirea cu un ciocan de max.200 g sa se obtina un sunet
clar, nedogit.

Tuburile trebuie sa fie impermeabile indeplinind conditiile prevazute in tabelul de mai jos
privind valoarea medie a pierderilor de apa determinata sub presiune. Rezultatele
individuale nu trebuie sa difere de medii cu mai mult de 30%.

Diametrul nominal d mm Pieredrea de apa la presiunea de 5 m h2o


cmc/m lungime (la tuburi cmc/dm2 suprafata de
intregi)max. incercare
200 120 1,9
300 160 1,7
400 210 1,6
500 270 1,5
600 300 1,5

Absorbtia totala de apa determinata pe cioburi de tub conform STAS 816-80, va fi de


maximum 6%.

Rezistenta la compresiune pe generatoare pe tuburi de proba, avind o vechime de 28 zile,


incercate conform prevederilor STAS 816-80, trebuie sa indeplineasca conditiile din
tabel:

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 21


SC
SERCOTRANS
SRL

Diametre nominale d mm Incarcare minima p, n/m


200 27000
300 30000
400 32000
500 35000
600 38000

Manipularea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie, ferindu-le de lovituri si socuri.

Se interzice cu desavirsire: descarcarea tuburilor prin cadere libera, manipularea tuburilor


agatate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu cirlige la capetele tubului,
ciocnirea tuburilor intre ele sau alte obiecte.

Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capatului cu mufa (in cazul tuburilor
cu mufa), direct tub pe tub sau prin intermediul unor reazeme de lemn.

Depozitarea se face si pe verticala, cu conditia asigurarii planeitatii terenului de depozitare.


La transport tuburile se aseaza pe suporti de lemn, in cazul ambalarii pe mai multe rinduri,
suportii trebuind sa se gaseasca pe aceeasi verticala. Se pot folosi la transport si alte
dispozitive precum si alte materiale care sa asigure tuburile impotriva deteriorarii.

Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta si in pozitia verticala.


Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform
dispozitiilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V

BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU


RIGOLE, SANTURI SI CASIURI

ART.13 BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII

Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton conform prevederilor din STAS
1139 - 87 a caror dimensiuni trebuie sa corespunda datelor din tabel:

Latimea
Inaltimea Lungimea
Tipul Marimea 60+/-2 Observatii
4+/-5 1+/-5

A B1 200 250 1000;330 Utilizat la trotuare


Utilizate la drenarile
B B2 100 150 750;500 spatiilor verzi
incadramente
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 10/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

laterale, etc.
I I 300 300 600 Utilizate la intrari
P P 600 300 400 Carosabile

Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sint aratate in tabel:

Caracteristici mecanice Conditii de admisibilitate

Rezistenta la rupere medie la incovoiere


pentru tipurile A si B kgf/cmp 40
Rezistenta la rupere la incovoiere a unei
singure epruvete de proba pentru lungimile de 30
1000, 750 si 500 mm kgf/cmp
Rezistenta la uzura mm max. 1,3

Rezistenta la inghet - dezghet la 20 cicluri inghet -dezghet fara sa apara


fisuri sau stirbituri

Defectele admisibile pentru borduri sint cele indicate in tabel:

Denumirea defectului Conditii de admisibilitate

Sageata fetelor vazute, 0/00 max. 3

Deformari pe fetele vazute mai mari de 2 Nu se admit


mm
Devieri de la unghiul de 90, % max. 3,3

Stirbituri, mm max. Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se


admit la 25% din proba cu lungime de max. 3
mm si adincime de max. 2 mm
Crapaturi Nu se admit

ART.14 ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR,


SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 11/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

La amenajarea rigolelor, santurilor si casiurilor de taluz din elemente prefabricate se vor


folosi elemente prevazute in proiectul de executie care pot fi cele indicate in STAS 10796 /
2 - 79 sau alte tipuri.

Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa Bc15 respectind intocmai
elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile impuse in caietul de sarcini
speciale.

In lipsa unor detalii ale proiectului de executie, amenajarea santurilor poate fi facuta fie cu
elemente prefabricate din beton de un tip agreat de beneficiar, fie din beton turnat pe loc a
caror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini speciale.

C A P I T O L U L VI

PICHETAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

ART.15 PICHETAREA LUCRARILOR


Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor
lucrarilor, in functie de natura acestora, legate de axa pichetata a drumului precum si de
implementarea unor borne si repere de nivelment in afara amprizei.

Pichetarea se face de catre proiectant si antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le


va respecta intocmai si se aproba de catre beneficiar, consemnindu-se in registrul de santier.

ART.16 EXECUTIA SAPATURILOR


Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie.

Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei, pantei si a
profilului dibn plansele cu detalii de executie (latimea fundului, inaltimea si inclinarea
taluzelor), precum si a amplasamentului acestora fata de axa drumului sau de muchia
taluzelor in cazul santurilor de garda.

Sapaturile pentru drenuri si canalizari vor fi executate cu respectarea stricta a latimii transeei,
a inclinarii taluzelor, a cotei si pantei precizate in plansele de executie.
Sapaturile vor fi executate pe cit posibil pe uscat. Daca este cazul de epuismente, acestea cad
in sarcina antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.
Pamintul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul stabilit de proiectant la o
distanta care nu va putea depasi 5 km decit in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de
prescriptii speciale.
In cazul canalizarilor, daca este nevoie de sprijiniri, antreprenorul le va executa pentru a evita
ebulmentele si de a asigura securitatea personalului realizind sustineri joantive sau cu
interspatii, in functie de natura terenurilor care insa nu o pot depasi dublul latimii medii a
elementelor de sustinere.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 12/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Pamintul pentru umplerea transeelor va fi curatat de pietrele a caror dimensiune depaseste 15


centimetri.
Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat elementar nu
va depasi dupa compactare 20 cm. Densitatea uscata a rambleului va trebui sa atinga 95% din
densitatea optima uscata Proctor Normal.

CAPITOLUL VII

ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

ART.17 ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI


In momentul folosirii, piatra bruta trebuie sa fie usor umezita fapt pentru care gramezile de
piatra bruta sint in prealabil stropite cu apa, din abundenta.
Inainte de folosire, mortarul se aduce pe platforma de lemn, metalica sau din materiale
plastice adapostit de ploaie sau de caldura. Este interzisa sa fie inmuierea materialului prin
adaugiri de apa.
Pietrele sau bolovanii sint asezati cu mina pe un strat abundent de mortar si potrivite prin
alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata
prin toate rosturile. Rosturile si spatiile, bine umplute cu mortar se impaneaza cu aschii de
piatra infipte si strinse astfel ca fiecare piatra bruta sau bolovan, precum si aschiile infipte, sa
fie acoperite in intregime cu mortar. Rosturile de pe fata vazuta a zidariei de piatra bruta sau
de bolovani nu vor fi completate cu aschii de piatra. Se va cauta ca aceste rosturi sa aiba o
grosime redusa care nu trebuie sa depasesca 3 cm in cazul pietrei brute.

Fata vazuta a zidariei va fi realizata din pietre brute sau bolovani bine alesi si bine asezati, cu
rosturile tesute sau cel mult trei muchii intersectate in acelasi punct.
La executia zidurilor, cu o grosime mai mica de 40 cm, se va cauta sa se foloseasca pietre
care sa cuprinda intreaga grosime.

Paramentul vazut al zidariei se recomanda sa nu fie tencuit decit daca se prevede prin Caietul
de sarcini speciale. Paramentul trebuie rostuit in cazul in care nu este prevazuta tencuirea.
Cind paramentul nu trebuie rostuit, mortarul refulat prin rosturi va fi indepartat cu grija fara
bavuri si bine netezit cu mistria.
Cind paramentul unei zidarii noi trebuie sa fie rostuit se curata rosturile, inainte de a face
priza mortarul, pe 3 cm adincime. Inainte de a proceda la rostuire se va uda suprafata cu o
perie. Suprafetele rostuite sint adincite fata de planul zidariei cu cca.1 cm.
Cind rostuirea este facuta pentru renovarea unei zidarii vechi, rosturile se curata pe o
adincime pina la 5 cm si se umezesc cu apa multa. Mortarul se introduce in rosturi cu mistria
si se netezeste sau se utilizeaza procedee mecanice.
La terminarea executiei lor zidariile trebuie protejate prin diferite mijloace impotriva
uscaciunii, ploii si inghetului pe o perioada de timp de cca. 3 zile.

Daca lucrarile de zidarie trebuie intrerupte ca urmare a intemperiilor, antreprenorul va lua


masuri de acoperire a lor la partea superioara cu rogojini, pamint sau nisip de 10 cm grosime
cel putin. La reluarea lucrarilor orice zidarie avariata este demolata si reconstruita.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 13/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Cind se aplica o zidarie noua pe o zidarie veche, suprafetele de contact ale acestora vor fi
curatate, udate iar portiunile de zidarie veche deteriorate vor fi inlocuite.

CAPITOLUL VIII

AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR SI CASIURILOR

ART.18 PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE


Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sint cele indicate in
proiectul de executie, stabilite de la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura
terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele
trebuie respectate intocmai de catre antreprenor.
Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate.
Panta longitudinala minima va fi:
- 0,25% in teren natural
- 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.

Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta
maxima admisa pentru evitarea eroziunii pamintului.

Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sint date in tabelul a.

Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sint date in tabelul de mai jos.
Pantele maxime sint de cca. 0,20 - 0,60 la paminturi coezive si 0,30 - 1% pentru cele
granulare.

Tabel a
Denumirea principalelor tipuri de paminturi Panta maxima admisa %

Paminturi coezive cu compresibilitate mare 0,5


Paminturi coezive cu compresibilitate redusa :
- nisipuri prafoase si argiloase 1
- nisipuri argiloase nisipoase 2
-argile prafoase si nisipoase 3
Paminturi necoezive grosiere :
- pietris (2 - 20 mm) 3
- bolovanis (20 - 200 mm) 4
- blocuri (peste 200 mm) 5
Paminturi necoezive de granulatie mijlocie si fina :
- nisip prafos si fin (0,05 - 0,25 mm) 0,5
- nisip mijlociu mare (0,25 - 2,00 mm) 1
- nisip cu pietris 2

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 14/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decit cele indicate in tabelul b,
se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel.

Tabel b

Tipul protejarii santului rigolei sau casiului Panta maxima admisa %


Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maxim 5
cm grosime, betonul fiind :
- clasa C12 /15 10
12
Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment
sau pereu din dale de beton simplu clasa C12 /15pe pat de 15
beton
Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatra bruta cu
mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu
amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului 17

Rigolele de acostament sint obligatorii in urmatoarele situatii :


- la ramblee cu inaltimea 3 - 5,00 m in cazul curbelor convertite si suprainaltate, pe
acostamentul din centrul curbei;
- la ramblee peste 5,00 m
Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze.

Santurile de garda se recomanda sa fie pereate, indiferent de panta.


Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima, de 5,00 m de muchia taluzului
debleului, iar cind este la piciorul rambleului la distanta minima de 1,50 - 2,00 m, banda de
teren dintre piciorul rambleului si santul de garda va avea pante de 2% spre sant.
Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie.
Acolo unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile
proiectului si realitatea de pe terenprivind natura pamintului si panta de scurgere situatia va fi
semnalata beneficiarului lucrarii care va decide o eventuala modificare a solutiei de protejare
a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier.

ART.19 EXECUTIA PEREURILOR USCATE


Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm
dupa pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afinat, de aceeasi calitate, in care se
aseaza pietrele sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 15/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afinat, unele linga altele, batindu-se deasupra si
lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine strinsa de pietrele vecine. Pietrele se
aseaza cu rosturile tesite.
Pentru a se asigura fixarea pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru
asezarea pietrelor.
Se asterne apoi un strat de nisip de 1 - 1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se
impinge cu periile in golurile dintre pietre pina se umplu, dupa care se bate din nou cu maiul
pina la refuz.

Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitindu-se abateri de peste 2 cm fata de


suprafata teoretica a taluzului, refacerea facindu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului
de nisip de sub aceasta.

ART.20 EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT


Executia acestui tip de pereu este aceeasi ca la art.19 cu exceptia ca dupa prima pilonare
umplerea rosturilor nu se face cu nisip, ci cu mortar de ciment, M100 dupa care se piloneaza
pina la refuz inainte de a incepe priza mortarului.

Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

ART.21 EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT


Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm
dupa pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care
se implinta pietrele sau bolovanii se potrivesc prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare
a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata prin toate rosturile.
Se continua apoi cu umplerea cu mortar a rolurilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei
prin pilonare dupa care mortarul este netezit cu mistria.
Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire
cu rogojini sau saci timp de 7 zile.

ART.22 PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON


Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectul de
executie din beton de ciment C6/7.5 si pina sa inceapa priza betonului se trece la executia
pereului din piatra bruta sau bolovani si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in
conditiile aratate mai sus.

ART.23 PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC


Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamint stratul de beton C8/10 sau C12/15 in
grosimea prevazuta in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi de 2cm.

Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepind din momentul cind
incepe priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atit cit
este nevoie, in functie de conditiile atmosferice.

ART.24 PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 16/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat
de beton C8/10 conform prevedrilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de
executie.

Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de


executie sau elementele similare propuse de antreprenor si acceptate de beneficiar.

Rosturile elemenetelor prefabricate trebuiesc obligatoriu colmatate.

CAPITOLUL IX

DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA


SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI

ART.25 PRESCRIPTII GENERALE

Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se realizeaza in functie de posibilitatile de


scurgere prin:
- drenuri transversale de acostament
- strat drenant continuu
- dren longitudinal sub acostament.

Drenurile transversale de acostament au o latime de minim 25 - 30 cm si adincime de 30 - 50


cm dar obligatoriu la nivelul substratului de balast, situat la o distanta de 10 - 20 m in functie
de panta longitudinala a drumului, dispuse alternat pe cele doua acostamente.

Panta longitudinala a acestor drenuri este de 3 - 5% si se executa normal pe axa drumului


cind declivitatea in profil longitudinal al drumului este mai mica de 2% si cu inclinarea de
cca.60 grade in directia pantei cind declivitatea este mai mare de 2%.

Stratul drenant continuu are o grosime de 15 cm pina la taluzurile drumului; el se recomanda


in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de circulatie.

Evacuarea apei din drenurile transverale de acostament sau din stratul drenant continuu prin
taluzurile drumului, se face cu cel putin 15 cm deasupra fundului santurilor; in cazul
rambleelor, deasupra terenului sau a nivelului maxim al apelor stagnate in zona, iar in cazuri
justificate prin drenuri longitudinale.

Nu se prevad masuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cazul rambleelor executate
din paminturi necoezive sau permeabile.

Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se prevad in zonele de debleu sau la
nivelul terenului unde nu exista posibilitatea evacuarii apelor prin santuri.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 17/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

In acest caz startul inferior de fundatie va fi prelungit pina la dren, iar panta longitudinala a
drenului va fi de minimum 0,3%.

ART.26 REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT


Dupa executarea stratului de fundatie si completarea acostamentelor cu pamint la nivelul
acesteia, inainte de cilindrare se vor realiza sapaturile in acostament la dimensiunile,
inclinarea fata de axe, panta prescrisa si distanta intre ele aratate la punctul 25.

Pamintul va fi evacuat in afara amprizei si in locul acestuia se va pune materialul drenat din
balast 0 - 71 realizindu-se continuitatea materialului granular si racordarea cu cota inferioara
a fundatiei.

Odata terminate aceste operatii se trece la cilindrarea fundatiei cu acostamente si drenurile


executate carora trebuie sa li se asigure evacuarea la o cota superioara santului cu cel putin
15 cm.

ART.27 REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU


Aceasta se realizeaza odata cu stratul inferior al fundatiei.

ART.28 REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU


RIGOLA

Sapatura pentru realizarea drenului se poate realiza manual sau mecanizat.


Daca se sapa manual latimea acestuia va fi in functie de adincime si anume:
- pentru H = 1,00 - 1,50 latimea = 0,60 m
- pentru H = 1,50 - 2,00 latimea = 0,80 m
- pentru H = 2,00 - 4,00 latimea = 1,20 m
In cazul drenului sapat mecanizat latime va fi in functie de latimea cupei.

In cazul sapaturii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4 - 6 m lungime din aval
catre amonte, sprijinite corespunzator, cu asigurare permanenta a scurgerii apelor colectate.
Tronsonul urmator se ataca numai dupa ce tronsonul precedent a fost umplut, cel putin pina
la jumatatea adincimii lui, cu corpul drenat.

In cazul executarii drenului prin sapare mecanica este necesar sa se coordoneze saparea si
executarea corpului drenului astfel incit sa nu se tina sapatura deschisa.

Sapaturile se vor executa cu pereti verticali, fara sprijiniri pina la adincimi de:
- 1,00 m in paminturi plastic virtoase si nisipuri in stare indesata
- 1,50 m in paminturi tari.
Cind adincimea sapaturilor depaseste aceste dimensiuni, se vor face sprijiniri sau se va sapa
cu taluze.
Este interzis sa se mentina sapaturile deschise. Corpul drenurilor se executa imediat ce
sapatura a ajuns la cota prevazuta.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 18/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

Materialul rezultat din sapatura se va indeparta de la locul sapaturii la o distanta mai mare de
0,50 m.

In functie de solutia prevazuta in documentatia de executie se va realiza radierul rigid din


beton c6/7,5, la cota prevazuta in documentatia de executie care poate avea o panta
longitudinala de 0,2 - 10% sau radierul elastic prin compactarea terenului din talpa sau din
balast, care nu poate avea o panta mai mare decit santurile si rigolele neprotejate.
Pe radierul pregatit se pozeaza tubul de drenaj perforat, cu talpa din PVC avind diametrul de
80 - 150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65 - 150 mm conform
prevederilor din proiectul de executie.

Umplerea drenului cu material drenant, balast, pietris dupa regula filtrului invers, se face prin
mijloace macanice sau direct prin aruncare. Corpul drenant se realizeaza prin compactare in
straturi de 30 - 40 cm grosime. Pentru a se evita executia greoaie a filtrului invers, se
recomanda ca imediat dupa executia sapaturii, sa se captuseasca peretii cu material geotextil -
cu rol de filtru invers - la buza lui sa se pozeze tubul de drenaj si apoi sa se umple macanizat
corpul drenului cu orice tip de material drenant.

CAPITOLUL XI

BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

ART.29 MONTAREA BORDURILOR


Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20 m.
Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compact, daca este
nevoie, ca sa atinga 95% din densitatea optima Proctor normal.

In cazul unei sapaturi mai adinci fata de cota prescrisa, antreprenorul trebuie sa compenseze
diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii si rigolei. Cind lucrarile sint
montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar va fi bine pilonat.
Caietul de sarcini speciale sau beneficiarul stabileste conditiile de depozitare provizorii de
refolosire sau de evacuare a pamintului rezultat din sapaturi.

Bordurile si rigolele prefabricate sint montate pe o fundatie de nisip sau beton de minimum
10 cm grosime.
Caietul de sarcini speciale sau planurile de executie stabilesc natura si dimensiunile fundatiei,
precum si un eventual element de sprijinire a bordurii si a dispozitivului destinat sa asigure
scurgerea apelor infiltrate in corpul drumului.
Rosturile nu vor trebui sa aiba mai mult de 2 cm grosime si vor fi rostuite cu mortar M50.
Bordurile si rigolele prefabricate sint puse urmarind cotele, aliniamentele si declivitatile
stabilite prin detaliile de executie.
Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor va fi mai mici de 5 mm fata de cotele
precizate in profilele transversale corespunzatoare si in profilul in lung.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 19/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL XII

INCERCARI SI CONTROALE

ART.30 CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR


Incercarile preliminare de informare si incercarile de reteta privind calitatea materialelor care
intervin in constitutia materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor se
efectueaza conform standardelor si reglementarilor in vigoare corespunzatoare fiecarui
material, pe urmatoarele etape:

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE


Aceste incercari care cuprind analize de materiale si studii de compozitie a betoanelor sint
efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor.

B. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE


Incercarile de control de calitate sint efectuate in cursul lucrarilor in conditiile de frecventa
specificate in tabelele nr. 23 si nr.33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale.

C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE


Incercarile de control de receptie sint efectuate fie la sfirsitul executiei uneia din fazele
lucrarii, fie in momentul receptiei la terminarea lucrarii, in conditiile precizate in tabelul
nr.33, completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale.

C A P I T O L U L XIII

RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula unei
receptii preliminare si unei receptii finale, iar acolo unde sint lucrari ascunse, care necesita sa
fie controlate si receptionate, inainte de a se trece la faza urmatoare de lucru cum sint
lucrarile de drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse si receptiei pe faza de executie.

ART.31 RECEPTIA PE FAZE


In cadrul receptiei pe faza (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrare ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de
executie si de prezentul caiet de sarcini.
In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

Receptia pe faza se efectueaza de catre “inginerul” lucrarii si antreprenor, documentul se


incheie ca urmare a receptiei si poarta ambele semnaturi.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:


a. Pentru drenuri :

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 20/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

- trasarea si amplasarea caminelor;


- executarea sapaturii la cota;
- realizarea radierului si pozarea tubului drenant;
- la realizarea umpluturii drenante.
b. Pentru lucrari din beton si zidarii : santuri ranforsate, santuri zidite, camere de cadere,
s.a.
- trasarea;
- executia sapaturilor la cote;
- executarea cofrajului;
- montarea armaturii.
c. Drenuri transversale de acostament
- la realizarea acestora
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control,
cit si comisiei de receptie preliminara sau finala.

ART.32 RECEPTIA PRELIMINARA


Receptia preliminara se efectueaza odata cu receptia preliminara a sectorului de drum
terminat, verificindu-se :
- concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini speciale si a
proiectului de executie
- daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in totalitate
- daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora
- conditiile tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate in cursul
executiei de catre organele de control (client, inginer, etc.)

In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara si in care se


consemneaza eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari
cu privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.33 RECEPTIA FINALA


La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile,
daca au functionat bine si daca au fost bine intretinute.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 21/ 21
SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 6

PODETE

CUPRINS

CAP. I SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

ART. 1.1 PREVEDERI SPECIFICE PODETELOR


ART. 1.2 PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR

CAP. II INFRASTRUCTURI – FUNDATII DIRECTE, RADIERE

ART. 2.1 PREVEDERI GENERALE


ART. 2.2 CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA FUNDATIILOR
DIRECTE ALE RADIERELOR IN INCINTA

CAP. III SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

ART. 3.1 PREVEDERI GENERALE, DETALII DE COFRAJ SI ARMARE


ART. 3.2 MATERIALE DE CONSTRUCTIE
ART. 3.3 ELEMENTE PREFABRICATE. MONTAJ SI MONOLITIZARE
ART. 3.4 RECEPIA LUCRARILOR

CAP. IV DISPOZITIVE SI ELEMENTE PENTRU SUPRASTRUCTURI

ART. 4.1 DISPOZITIVE PENTRU ASIGURAREA ETANSEITATII,


HIDROIZOLATIA
ART. 4.2 PARAPETI

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 6


SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL I

SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

ART. 1.1 Prevederi specifice podetelor


Ca alcatuire constructiva podetele se impart in podete dalate, ovoidale sau tubulare, din
elemente prefabricate sau monolite.
Executia podetelor se face pe baza de proiecte intocmite de unitati specializate de
proiectare.
Conditiile de fundare, modul de realizare a lucrarilor de sprijinire, cofrare, armare,
betonare, descintrare urmeaza sa indeplineasca conditiile din proiect si din prezentul caiet
de sarcini.
In cazul in care podetele se executa din elemente prefabricate in ateliere speciale sau in
poligoane de santier, acestea trebuie insotite de certificatul de calitate.
Proiectele de adaptare la teren a podetelor se efectueaza in conformitate cu Normativul P
19-86 pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri.

ART. 1.2 Prevederi generale privind receptia lucrarilor


Pentru a asigurara o executie de calitate a lucrarilor de podete, se va face receptia
lucrarilor ascunse pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

C A P I T O L U L II

INFRASTRUCTURI – FUNDATII DIRECTE, RADIERE

ART. 2.1 Prevederi generale


Obiectul prezentului capitol il constituie lucrarile la radierele podetelor.
La proiectarea si executarea fundatiilor de suprafata, a fundatiilor in conditii speciale, a
pamanturilor sensibile la umezire si a pamanturilor contractili, se vor intocmi caiete de
sarcini speciale ce vor tine seama de normativele specifice in vigoare.
Adoptarea sistemului de fundare, in incinta sau cu cheson se face numai pe baza existentei
studiilor geotehnice, cu precizarea stratificatiei, pozitia pinzei subterane, gradul de
agresivitate naturala sau artificiala.

ART. 2.2 Conditii tehnice pentru executia fundatiilor directe ale radierelor in incinta
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 6
SC
SERCOTRANS
SRL

Antreprenorul va supune aprobarii beneficiarului tehnologia preconizata pentru executie.


Inainte de a incepe sapaturile, antreprenorul va informa beneficiarul, in timp util, pentru a-
i permite acestuia sa faca toate verificarile privind amplasamentul, dimensiunile,
incadrarea in tolerante si daca instalatiile necesare sapaturilor sunt in stare de functionare.
Dupa ajungerea la cota si terminarea lucrarilor de sapatura, antreprenorul va anunta
beneficiarul care va face toate verificarile privitoare la cota si natura terenului de fundare
si la pozitia si stabilitatea incintei, dupa care va aproba inceperea betonarii fundatiei.
Natura, provenienta si calitatea materialelor necesare pentru executia funadatiilor
executate in incinta vor corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specificate in
proiect.

C A P I T O L U L III

SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

ART. 3.1 Prevederi generale. Detalii de cofraj si armare


Prezentul capitol se refera la lucrarile sau partile de lucrari executate din beton armat in
suprastructurile de podete, si anume:
- grinzi simplu rezemate sau continui din beton armat;
- placi turnate monolit din beton armat; elemente prefabricate din beton armat;
- monolitizarea elementelor prefabricate.
Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza de proiect elaborat de catre
o organizatie de proiectare autorizata cu respectarea stricta a prevederilor din STAS
10111/2 – 87 “Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat – prescriptii de
proiectare.”
Elementele prefabricate vor fi introduse in structuri numai daca sunt insotite de certificatul
de calitate si adac respecta conditiile prevazute normativul NE 012-99.
Proiectul de organizare a lucrarilor la fiecare lucrare in parte va preciza in special
conditiile de stocaj si intretinere a materialelor, componentelor, elementelor prefabricate si
a oricaror altor dispozitive necesare executiei.
Plansele de executie insotite de notele de calcul vor cuprinde toate elementele necesare
executiei, inclusiv plansele tehnologice cu fazele succesive de executie.
Detaliile de executie vor fi cuprinse in planse de cofraj si armare pentru suprastructura in
intregime si pentru parti de lucrari din aceasta.
La executia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect,
Normativul NE 012-99 pentru executia lucrarilor din beton si beton armat si precomprimat
si prevederile din prezentul caiet de sarcini.

ART. 3.2 Materiale de constructie


Materialele de constructie folosite la executia infrastructurilor vor indeplini conditiile din
NE-012-99.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 6


SC
SERCOTRANS
SRL

ART. 3.3 Elemente prefabricate. Montaj si monolitizare.


In cazul structurilor din grinzi si placi prefabricate, atit grinzile cit si placile prefabricate
vor fi numerotate, iar pe ele vor fi inscrise cu vopsea data fabricarii si tipul de placa sau
grinda, prin care se precizeaza astfel pozitia acesteia in lucrare.
Montarea elementelor prefabricate va fi condusa de un inginer specializat in acest
domeniu si supravegheata permanent de maistri cu experienta dobindita in lucrari similare.
Operatia de montaj trebuie sa fie precedata de lucrari pregatitoare specifice operatiei
respective si care depinde de la caz la caz de tipul elementului care se monteaza sau de
modul de alcatuire a structurii.
Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care sa asigure montajul in
conditii de securitate.
La asezarea pe reazeme se va urmari pozitionarea corecta conform proiectului atit in ceea
ce priveste asigurarea amplasamentului cit si a lungimii de rezemare si a contactului cu
suprafetele de rezemare.
Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere dupa realizarea corecta a rezemarii.
Este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor elementelor montate sau care
reazema pe acestea.
Imbinarile definitive trebuie sa fie executate in cel mai scurt timp posibil de la montaj.
Fetele elementelor care urmeaza a veni in contact cu betonul de monolitizare sau cu
mortarul de poza vor fi bine curatate cu o perie de sirma si apoi spalate cu apa din
abundenta sau suflate cu jet de aer.
Verificarea montarii elementelor si incadrarea in tolerante se va face conform normativul
NE 012-99.
La corectarea evetualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedeele care pot duce la
deteriorarea elementelor.
Grinzile si placile prefabricate se vor monolitiza intre ele conform detaliilor din proiect.
Betonul zonelor de monolitizare va avea aceeasi clasa cu cel din elementul prefabricat.
Reteta betonului de monolitizare se va stabili experimental pe baza de incercari.
Abaterile limita de la dimensiunile elementelor prefabricate din beton armat se vor incadra
in prevederile STAS 8700-79, STAS 7009-79, STAS 6657/1-76, NE 013-2001.
Alte abateri limita decit cele referitoare la dimensiuni (lungimi, latime si grosime placa) se
vor incadra in prevederile normativului NE 012-99.

ART. 3.4 Receptia lucrarilor


Antreprenorul are in intregime in sarcina sa cheltuielile de incercare a lucrarilor precizate
in proiect. Aceste incercari se executa in prezenta beneficiarului.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 6


SC
SERCOTRANS
SRL

C A P I T O L U L IV

DISPOZITIVE SI ELEMENTE PENTRU SUPRASTRUCTURI

ART.4.1 Dispozitive pentru asigurarea etanseitatii, hidroizolatia:


Etanseitatea se poate asigura prin urmatoarele elemente:
- hidroizolatia;
- protectia hidroizolatiei;
Acestea vor avea dimensiunile precizate prin proiect si vor trebui sa asigure
impermeabilitatea.
Anterprenorul va da o atentie deosebita hidroizolatiei:
- stratul suport al hidroizolatiei trebuie sa nu prezinte proeminente mai mari de 2 mm;
- la planeitate se admit abatrei de max.+5 mm verificata cu un dreptar de 3,0 m pe orice
directie;
- este interzisa circulatia personalului de santier pe suprafetele pregatite pentru aplicarea
sapei;
- nu este permisa aplicarea sapei propriu-zisa la temperaturi sub +5OC.
Antreprenorul poate propune beneficiarului si alte solutii decit cele din proiect, in care caz
va intocmi o documentatie tehnica cuprinzind planse de detalii, tehnologia de executie si
calitatile materialelor componente, cit si ale imbracamintii in ansamblu, ce se va supune
aprobarii beneficiarului.
Prezentul capitol traeaza conditiile tehnice generale ce trebuie indeplinite la realizarea
hidroizolatiilor.
La proiectarea , executia si receptia hidroizolatiilor se vor respecta prevederile din STAS
5088-76 “Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare se executie”.
Hidroizolatiile au ca scop impiedicarea patrunderii apei in elementele de constructie,
captarea si evacuarea ei, preluarea solicitarilor din incarcari si transmiterea lor la structura
de rezistenta.
In functie de pozitia elementelui de constructie care se hidroizoleaza fata de nivelul apei
freatice, hidroizolatiile sunt:
- hidroizolatii impotriva pamantului, care se aplica la culei si ziduri de sprijin, elemente ce
vin in contact cu apa mai mult timp;
- hidroizolatii impotriva apelor fara presiune hidrostatica, care se aplica la suprastructura
podetelor.
Se recomanda ca procesul de executie a hidroizolatiei sa se organizeze astfel incit stratul
de protectie sa se aplice in cimp continuu.
Pe stratul hidroizolant inca neacoperit cu strat de protectie sau in zona zona in care
urmeaza a se hidroizola imediat, nu se executa sprijiniri.
Eventualele schimbari de materiale sau de solutii constructive pentru hidroizolatii, fata de
proiect, antreprenorul le va face numai cu acordul proiectantului si al beneficiarului.
Calitatea materialelor folosite se garanteaza prin certificate de calitate emise de
producator. Executantul lucrarilor de hidroizolatii va verifica calitatea materialelor pe baza
acestor certificate, efectuind isi incercari in caz de dubiu.
Defectele constatate pe parcursul excutiei si la terminarea lucrarilor de hidroizolatii se vor
remedia pe baza unor solutii propuse de antreprenor si care pot fi acceptate sau nu de catre

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 6


SC
SERCOTRANS
SRL

beneficiar. In cazul in care beneficiarul nu accepta remedierile propuse de antreprenor se


poate dispune refacerea intregii lucrari de hidroizolatii.

ART.4.2 Parapeti
Parapetii pietonali se realizeaza in conformitate cu proiectul, din teava matalica, sudata.
Parapetii se vor proteja prin vopsire, calitatea si culoarea vopselei fiind aprobata de
beneficiar.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 6


SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 7


SEMNALIZARE RUTIERA

CUPRINS

MARCAJE RUTIERE

I. GENERALITATI

II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

III. TIPURI DE MARCAJE

IV. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI

INDICATOARE RUTIERE

I. GENERALITATI

II. TIPURI DE INDICATOARE

III. CONFECTIONAREA INDICATOARELOR

IV. CONDITII DE CALITATE ALE FOLIEI RETROREFLECTORIZANTE

V. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA INDICATOARELOR

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

MARCAJE RUTIERE

I. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor
rutiere, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe
drumurile publice precum si a standardelor din colectia Siguranta Circulatiei.

II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele

Se pot utiliza urmatoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:


Se pot Vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastica", monocomponenta, solubila
in apa (fara solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in pelicula
continua sau in model structurat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe
timp uscat sau ploios.
Vopseaua se aplica, ca atare sau pe amorsa.
Marcajul se aplica cu masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat vopsea, amorsa
si bile de sticla sau manual, in functie de tipul marcajului.

- Durata Calitatea vopselei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentata in
Anexa 1, iar calitatea amorsei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentata
in Anexa 2.
Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, cu
aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineasca acelea si conditii tehnice de exploatare
ca vopseaua de tip masa plastica de la paragraful anterior.
Durata de serviciu a acestora trebuie sa fie de minim 36 luni. Tehnologia de aplicare si
fisele tehnice ale materialelor pentru executia marcajelor termoplastice vor fi prezentate
Beneficiarului spre aprobare. Materialele folosite trebuie agrementate de o institutie
agreata de Beneficiar.
De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a
calitatii, eliberate de laboratoare recunoscute pe plan international (de preferinta BAST
si LGA).

2. Controlul vopselei de marcaj


Vopseaua de marcaj destinata efectuarii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de
probe, prelevate din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.
Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de catre Laboratorul de
Siguranta Circulatiei (AND).
In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent antreprenorul,
iar Administratia Nationala a Drumurilor va trimite pentru analiza la LGA, vopsea in
ambalaje originale.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

L.G.A (Landesgewerbeanstalt Bayern) este laboratorul autorizat care asigura si


confirma calitatea vopselei de marcaj rutier. Costul transportului si al analizelor va fi
suportat de catre antreprenor. In cazul confirmarii de catre LGA a unor rezultate
necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sa inlocuiasca acest lot de vopsea.

3. Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla

Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de
sticla. Tipul si dozajul de microbile sau bile mari de sticla vor fi recomandate de
fabricantul de vopsea de marcaj, conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor
sau a bilelor mari de sticla se face in saci etansi. Calitatea lor trebuie sa corespunda
datelor din fisele tehnice.

III. TIPURI DE MARCAJE


1. Marcajele longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dint-o linie continua si una discontinua.

Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor longitudinale.


Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din
linie discontinua simpla, iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate
dintr-o linie continua.
Marcajele longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circuiatie
este de minim 3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele
aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.
In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de


incadrare, in exteriorul limitei partii carosabile cu:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de


drum cu izibilitate redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu
linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue atunci cand distanta de
vizibilitate dmin. este inferioara valorilor date.

2. Marcaje transversale
a). de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat din locul de oprire sa
fie asigurata vizibilitatea in intersectie

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

b). de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un


triunghi;
c). de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de
60 cm iar lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatie pe
zona respectiva mai mica de 50 km/h, mai mare de 50 km/h.
In intersectiiie cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajeie trecerilor de pietoni pot
fi compietate prin sageti indicand semnele de traversare.
d). - de traversare pentru biciclete - se executa prin doua linii intrerupte.

3. Marcaje diverse
- de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa o
urmeze in traversarea intersectiei;
- pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o
linie continua, realizate,;
- pentru interzicerea stationarii;
- curbe deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi, pot fi precedate de
marcaje de reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu latime de 0,40m.

4. Marcaje prin sageti si inscriptii


Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o
anumita localitate, limitari de viteza, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul
unde se aplica si viteza de propiere care poate fi mai mare de 50 km/h sau mai mica sau
egala cu 50 km/h.
Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.
Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.
Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot
executa manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare.
La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile trebuie sa fie perfect
uscata, iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. + 15°C, astfel incat sa se asigure
functionarea ispozitivelor de pulverizare fara adaos de liant, iar intensitatea vantului sa
fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea.

IV. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

1. Tipul si tipodimensiunile marcajului


Marcajele rutiere cu vopsea ecologica, alba, diluabila cu apa, tip masa plastica, care
asigura vizibilitate in conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat si de noapte.
Vopseaua se aplica la rece, ca atare sau pe amorsa, in grosime de pelicula uda de 2000
microni.
Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata,
ploaie, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.
Marcajele termoplastice se aplica conform tehnologiei Producatorului, dupa aprobarea
acesteia de catre Beneficiar.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

2. Executia marcajului rutier

2.1. Specificatii generale


Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, condiitii de mediu 5i locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul;
- stabilirea dozajului ud de vopsea;
- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;
- metodologia decontrol a calitatii;
- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.

2.2. Executia premarcajului


- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au rolul
de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;
- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu
vopsea punctele de reper determinate;
- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificata cu ocazia
supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv.

In cazul respingerii premarcajului; execv.atantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.


Marcajul rutier se aplica numai pe suprafete curate si uscate.
- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin
suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate; '
- Pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea suprafetei
drumului sau prin spalare cu detergent sau solvent organic;

Indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urmatoarele situatii:


1. Cand modificarife impuse de conditiile de teren necesita stergerea marcajului
existent;
2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea
marcajului existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele


conditii:
- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere
pentru instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii
lucrarilor;
- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare, pentru
presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;
- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului;
- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor;


- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de
avertizare;
- pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;
- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata
pana la darea in circulatie si de a recupera conurile.

V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI

1. Specificatii generale
In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere:
- daca executantul efectueaza omogenizarea vopselei in ambalaj;
- daca se fac determinari periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de
vopsea si microbile;
- banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari
repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;
- la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistenta la uzura, luminanta si
retroreflexie uniform distribuite pe toata suprafata marcajului;
- in cazul nerespectarii prescriptiilor caietului de sarcini de catre aplicator,
acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de
responsabilul desemnat sa supravegheze si sa indrume in permanenta executia lucrarilor
de marcaje rutiere.

`1`

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

ANEX A 1

FISA TEHNICA

1. Vopsea de marcaj ecologica tip masa plastica, monocomponenta, solubila in apa (fara
solveniti organici) cu uscare la aer, aplicabila ca atare sau pe amorsa, pentru marcaje in
pelicula continua sau in mode! structurat sau profilat, asigurand vizibilitatea marcajului
ziua si noaptea pe timp uscat si ploios.
2. Denumire: conform fabricantului
3. Caracterizare masa plastica:
3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3. substani;e nevolatile (masa plastica ce se aplica) min. 85%
3.4. vascozitate conform fabricantului
3.5. cenusa % 95°C min. 66%
3.6. timp de depozitare in ambalaj min. 6 luni
4. Caracterizari peliculogene
4.1. test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de pelicula uda de 2.000 μm
Buletin BAST
Retroflexie min. 150 mcd/Lx mZ
Factor de luminani;a min. 0,40
Pendul SRT min. 40
Rezistenta la uzura min. 85%
Grosime de pelicula uda 2.000 pm
Tip microbile Buletin BAST
Dozaj microbile gr/mz Buletin BAST
4.2. timp de uscare pelicula uda Buletin BAST
4.3. rezistenta la ploaie dupa timpul de uscare (4.2.) conform fabricantului
5. Asigurarea calitatii masei plastice si a microbilelor
5.1. vopsea Buletin LGA
5.2. microbile Certificat Lloyd
5.3. agrement MLPTL
6. Conditii de aplicare
6.1. temperatura de aplicare
* aer conform fabricantului
* sol conform fabricantului
6.2. higrometrie conform fabricantului
6.3. dilutie conform abricantului
6.4. masina de marcaj conform fabricantului
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin conf. prescriptiei 91/155EWG
8. Reguli de siguranta la transport, manipulare si conform fabricantului depozitare
9. Expediere conform fabricantului

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

ANEXA 2
FISA TEHNICA

1. Amorsa (primer), monocomponenta, utilizata pentru realizarea unei aderente bune


la suprafata suportului vopselelor ecologice monocomponente, cu uscare la aer,
pe baza de apa (grosime pelicula uda 600 μm) si a vopselelor de tip masa
plastica, monocomponente, solubile in apa, cu uscare la aer. Amorsa se aplica pe
suprafete bituminoase noi, vechi sau pe marcaje rutiere vechi.
2. Denumirea vopselei: conform fabricantului 3. Caracterizare amorsa
uda:
3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3. vascozitate conform fabricantului
3.4. timp de depozitare in ambalaj min. 6 luni
Dozaj microbile gr/m2 Buletin BAST
4. Conditii de aplicare:
4.1. temperatura de aplicare conform fabricantului
4.2. temperatura suprafetei de aplicare conform fabricantului
4.3. umiditate relativa % conform fabricantului
4.4. mod de aplicare conform fabricantului
4.5. grosime pelicula uda conform fabricantului
5. Timp de uscare ca atare sau ud max. 3-6 minute
6. Rezistenta la ploaie dupa timpul de uscare max. 15 minute
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin conf. prescriptiei 91/155EWG
8. Reguli de siguranta la transport, manipulare si conform fabricantului depozitare
9. Expediere conform fabricantului

ANEXA REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat
in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului.
Legea nr. 90/1996 - Legea protectiei muncii.
Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de
stingere.

II. STANDARDE
SR 1848/7-:2004 - Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

INDICATOARE RUTIERE

I. GENERALITATI

1. Obiect si domeniu de aplicare


Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor de semnalizare rutiera si la
receptia acestora dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice si alte conditii
ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera pe drumuri
natioanle si autostrazi.

2. Prevederi generale
Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa corespunda
prevederilor seriei de standarde privind Siguranta Circulatiei. Indicatoare rutiere (STAS
1848/1, 2 si 3-86) cu completarilor ulterioare. Producatorul va asigura prin mijloace
proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate, efectuarea incercarilor si
determinarilor rezulltate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Producatorul este obligat ca la cererea beneficiarului sa efectueze pe cheltuiala sa
verificari suplimentare fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Producatorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sa conduca la respectarea stricta a prevedeirlor prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune nlocuirea indicatoarelor necorespunzatoare si aplicarea masurilor prevazute de
contract si de eglementarile legale in vigoare.

II. TIPURI DE INDICATOARE

1.Forme, culori, simboluri ale indicatoarelor


Formele si simbolrurile indicatoarelor sunt conform standardelor in vigoare:

Indicatoare de avertizare a pericolului


Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele forme:
- Triunghi echilateral cu chenar rosu avand simbolul desenat cu negru pe fond alb
- Dreptunghiuri cu fond alb pe care sunt figurate farfurii de sageti rosii care indica sensul
virajului sau benzi rosii inclinate descendent spre partea carosabila.
-
2. Indicatoare de reglemetare

Indicatoare de prioritate avand urmatoarele forme:


- Sageti incrucisate – pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, de culoare
alba cu chenar rosu – se instaleaza de administratorul caii ferate
- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru cedarea trecerii;
- Octogon de culoare rosie avand inscriptia ‘’STOP’’;
- Circular cu fon alb si chenar rosu, avand ca simbol doua sageti de sens contrar, una
rosie si una neagra;
- Partrat cu doua sageti de sens contrar, una rosie si una alba, pe fond albastru.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 15


SC
SERCOTRANS
SRL

Indicatoare de interzicere si restrictii: Au forma circulara cu chenar rosu si simboluri


negre sau dupa caz rosii pe fond alb sau albastru.

Indicatoare de obligare:
Au forma circulara cu inscrisuri de culoare alba pe fond albastru.

3. Indicatoare de orientare si informare


Aceste indicatoare au fondul de culoare verde pe autostrazi, albastra pe celelalte
drumuri din afara localitatilor si alba pentru obiective locale. Semnalizarea devierii
temporare a circulatiei este pe fond galben.

Indicatoare de orientare: au urmatoarele forme


- Dreptunghiulara – pentru panourile de presemnalizare;
- Sageata – pentru orientarea in intersectii.
Pe autostrazi, scriere va fi de tip ‘’normal’’ cu inaltimea literei majuscule de 250 mm,
iar pe celelalte drumuri va fi de tip ‘’ingust’’, cu inaltimea literei majuscule de 200 mm
sau 250 mm.
Indicatoare de informare: au forme patrate sau dreptunghiulare cu inscrisuri de culoare
alba pe fon albastru sau cu simbol negru ori rosu intr-un patrat cu fond alb.

4. Semne aditionale
Aceste panouri au forme de dreptunghi, patrat sau sageata si sunt montate sub
indicatoarele descrise anterior sau sub semafoarele rutiere din intersectiile de drumuri,
completandu-le semnificatia.

5. Indicatoare de semnalizare a lucrarilor


Aceste indicatoare se realizeaza similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curenta cu
diferenta ca se executa pe fond galben.

III. CONFECTIONAREA INDICATOARELOR


Indicatoarele se vor confectiona din tabla de otel cu grosimea de 1 mm sau din tabla de
aluminiu cu grosimea de 2 mm, conform standardelor in vigoare, astfel incat sa se
realizeze cu precizie formele si dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Indicatoarele triunghiulare, circulare, in forma de sageata si cele dreptunghiulare cu
laturi sub 1000 mm confectionate din aluminiu vor avea conturul ranforsat prin dubla
indoire la un unghi de 900. La indicatoarele din otel, bordurarea va fi facuta prin simpla
indoire.
Indicatoarele din otel vor fi protejate integral prin zincare cu un strat de acoperire in
grosime de minimum 60 microni. La aceste indicatoare vopsirea se executa in camp
electrostatic pentru indicatoare cu dimensiunea maxima de 3 m si prin grunduire si
vopsire pentru celelalte dimensiuni. Indicatoarele din aluminiu se vopsesc numai pe
spate si pe canturi in culoare gri deschis, mata sau semimata spre a se evita efectul de
oglinda. Se interzice utilizarea vopselelor pe baza de ulei. Sistemul de prindere pe stalp
al indicatorului va fi de asemenea protejat anticoroziv. Protectia anticoroziva trebuie sa
asigure o durata de serviciu a suprotului metalic, egala cu durata de serviciu a foliei
retroreflectorizante utilizate, in conditii normale de exploatare.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 10/ 15
SC
SERCOTRANS
SRL

Legatura intre indicatoare si sistemul de prindere pe stalpi se va realiza cu suruburi


montate in gauri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolturi filetate prinse pe
spatele indicatoarelor cu sudura prin puncte sau cu benzi dublu adezive speciale.
Panourile dreptunghiulare sau patrate la care latura cea mai mica depaseste 1000 mm,
se executa astfel:
- Din mai multe foi de tabla ranforsate cu cornire sau profile de tabla indoita, pe contur si
la imbinarea foilor de tabla;
- Din profile speciale din aluminiu.
La indicatoarele mentionate fetele indicatoarelor se executa din folii
Retroreflectorizante cu performante vizuale minim din clasa Ref.2 (SR EN 12899-
1/2003).
Conturul de culoare rosie al indicatoarelor triunghiulare si circulare, precum si fondul
albastru sau verde al indicatoarelor de obligare si informare, se excuta prin serigrafiere.
Simbolul de culoare neagra al indicatoarelor triunghiulare si circulare, preucm si a celor
de informare se poate realiza fie prin serigrafiere, fie prin aplicarea simbolului decupat
din folie neagra autoadeziva.
Pentru realizarea indicatoarelor de orientare cu inscrisuri, se procedeaza la aplicarea pe
panou a unor folii retroreflectorizante clasa Ref.2 sau superioare peste care se aplica un
film colorat de culoare verde sau albastra din care au fost decupate literele constituind
mesajul dorit.
Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culoare gri.
Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv prin zincare sau cadmiere.
Folia retroreflectorizanta trebuie sa aiba durata de serviciu garantata de producator,
perioada in care performatele vizuale ale acesteia trebuie sa respecte cel putin valorile
din tabelul A.

*NOTA:
Pentru lucrarile de eliminare a punctelor negre se vor folosi numai indicatoare
confectionate cu folie retroreflectorizanta din clasa 3 (Diamond grade), aplicata pe
suport de tabla de aluminiu. Utilizarea foliei retroreflectorizante din clasa 2 (High
Intensity Grade) si/sau a suporturilor din tabla de otel se va face numai cu aprobarea
Consultantului sau a Beneficiarului. Este oblogatorie prezentarea unor monstre de
indicatoare fiecaruia dintre cei susmentionati. Nu se accepta utilizarea unei folii
inferioare din punct de vedere calitativ si al performantelor fata de caracteristicile clasei
High Intensity Grade si al clasei de Ref.2.

Pregatirea suprafetei vopsite a indicatoarelor in vedera aplicarii foliei


retroreflactorizante comporta unele operatiuni:
- Degresarea cu apa si detergenti a suprafetei pentru a indeparta orice urma de ulei, la o
temperatura de cca. 250C;
- Inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa inmuiata in
alcool;
- Dupa zvantare se poate trece la aplicarea foliei retroreflectorizante.

Aplicarea foliei retroreflectorizante:


Foliile retroreflectorizante trebuie sa corespunda calitativ conditiilor din caietul de
sarcini.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 11/ 15
SC
SERCOTRANS
SRL

Aplicarea foliei se poate face ‘’la rece’’ atunci cand se foloseste folie cu adeziv activat
prin presare, au ‘’la cald’’, in instalatii speciale, atunci cand se foloseste folie cu adeziv
activat la cald.
In cazul aplicarii ‘’la rece’’, indicatorul cat si folia se lasa cel putin 24 ore la
temperatura incaperii, care trebuie sa fie de 200 – 250C.

Ambalarea indicatoarelor:
Indicatoarele se ambaleaza cate doua bucati, fata in afta, separate, printr-o foaie de
hartie de protectie. Depozitarea se face pe stelaje a caror rafturi sa nu fie la inaltime mai
mare de 1.50 m, in pozitie veritcala, fara a se sprijini direct unele de altele spre a evita
zgarieturile.
Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambaleaza astfel inacat
sa nu fie degradate in timpul manipularii si a transportului.
Pe ambalaj se vor aplica sau atasa etichete pe care se va inscrie numarul figurii si
denumirile indicatoarelor ambalate.
Tolerantele pentru dimensiunile indicatoarelor sunt in conformitate cu prevederile
STAS 1848/2-86, capitolul 6.
Dimensiunile indicatoarelor pentru autostrazi sunt din categoria ‘’foarte mari’’, iar
pentru celelalte drumuri nationale din categoria ‘’mari’’, asa cum sunt prevazute in
STAS 1848/2-6.
Dimensiunile sunt date in mm.

IV.CONDITII DE CALITATE ALE FOLIEI RETROREFLECTORIZANTE

1. Generalitati
Prezentele specificatii privind calitatea foliilor retroreflectorizante permit
Administratiei Nationale a Drumurilor autorizarea instalarii indicatoarelor de
semnalizare rutiera executate in conditii optime si cu o durata de exploatare
corespunzatoare.
Foliile retroreflectorizante utilizate trebuie sa aiba cel putin caracteristicile din clasa de
Ref.2 (vezi SR EN 12899-1/2003).
Metodele de testare se refera la foliile retroreflectorizante noi si la indicatoarele vechi
aflate in xploatare si constau din teste fotometrice, incercari la actiuni mecanice si
rezistenta la medii agresive.
Foliile retroreflectorizante de orice tip trebuie fie insotite in vedera contractarii de un
buletin de calitate emis de unul din laboratoearele specializate recunoscute pe plan
european mentionate in Anexa 2.
Tehnologiile de prelucrera, aplicare si imprimare a foliilor retroreflectorizante trebuie
sa respecte prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile de luat la efectuarea
acestor operatii.

Indicatoarele terminate trebuie sa poarte pe spate o eticheta indestructibila cu suprafata


de max. 30 cm2 care sa precizeze producatorul indicatorului, producatorul foliei
retroreflectorizante, anul fabricatiei si cuvintele ‘’indicator garantat’’.
Pregatirea si conditionarea monstrelor in vederea efectuarii incercarilor de laborator.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 12/ 15
SC
SERCOTRANS
SRL

Monstrele de folii retroreflectorizante se aplica pe placute din aluminiu cu grosimea de


2 mm sau pe aliaje de aluminiu asmenatoare cu Al2Mg2MnO3 ori se decupeaza din
indicatoare existente. Suprafata placutei trebuie sa fie plana. Conditionarea monstrelor
se face prin pastrarea lor timp de 24 ore la temperatura de 230 ± 20C si umiditate de 50
RH ± 5%.
Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei
determinari pe trei monstre testate in conditii asemanatoare.

2. Analize fotometrice

2.1. Determinarea coeficientului de retroreflesie

Determinarea se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 cm, la unghiuri de incidenta


φ a sursei luminoase de 50, 300 si 400 fata de normala si al unghiuri de receptie άde
0,120, 0,20 si 20 in raport cu fasciculul incident. Coeficientul de retrorelesie R’ se
masoara conform ‘’CIE Publication’’ nr.54 Retroreflection 1982 pentru sursa de
alimentare A (temperatura culorii de 28560 K), se exprima in cd/lx.m2 si se determina
in laborator cu reflectometre fixe, iar pe indicatoare montate pe drumuri, cu ajutorul
retroreflectometrelor mobile. Valoarea coeficientului R’ rezulta ca o medie a citirilor
efectuate in diferite puncte pe toata suprafata mostrei.
2.2. Culoarea
Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile 5 x 5 cm,
aplicate pe placutele metalice. Masurarea culorii se face cu colorimetru conform CIE
Publication nr. 15.2. Colorimetry, 1986, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare
standard D65, sub un unghi de 50 fata de suprafata normala si cu o directie de masurare
de 00 (geometrie de masurare si 5/0).
Pentru foliile retroreflectorizante, domeniile de culoare sunt exprimate prin
coordonatele punctelor de colt din diagrama CIE 1931, domeniile de culoare pentru
materiale noi sunt delimitate pe diagrama din fig.3, iar pentru materiale in exploatare in
fig.4, domeniul fiind hasurat. Domeniile coordonatelor cromatice si de luminanta pentru
foliile retroreflectorizante noi sunt conform SR EN 12899-1.

2.3. Contrastul de luminanta k al indicatoarelor cu sistem de iluminare


interna
Contrastul de luminanta al indicatoarelor cu sistem de iluminare propriu va fi in
conformitate cu tabelul de mai jos fiind determinat de raportul dintre luminanta culorii
de contrast si luminanta culorii SR EN 12899-1.

3. Caracteristici mecanice
3.1. Adeziunea la suport
Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea
prin jupuire neputand fi posibila fara distrugerea foliei.
Testul de adeziune la suport se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10 x 15
cm. Cu un cutit sau lama se jupoaie folia de pe suport, astfel ca pe suport sa mai ramana
prinsa la un capat o bucata de 2 x 2 cm. Se incearca jupuirea mai departe a foliei cu
mana. Daca aceasta nu este posibila decat prin distrugerea foliei, testul de adeziune se
considera ca fiind raspunzator.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 13/ 15
SC
SERCOTRANS
SRL

3.2. Rezistenta la soc


O mostra cu dimensiunile de 15 x 15 cm decupata din indicatorul rutier este asezata pe
o rama avand laturile de 10 x 10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu
diametrul de 51 mm avand o greutate de 540 gr.
Testul se considera corespunzator daca folia nu se desprinde de suport sa nu prezinta
crapaturi.

4. Rezistenta la mediu
4.1. Rezistenta la caldura uscata
Mostrele de testare avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se mentin 24 ore in etuva la
temperatura de 710 ± 30C, apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei, dupa
care se poate interpreta testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu
prezinta defecte de tipul fisuri sau desprinderi de suport.

4.2. Rezistenta la frig


Mostrele, avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se pastreaza timp de 72 ore in
congelator la temperatura de – 350 ± 30 C, dupa care se conditioneaza 2 ore la
temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator daca
mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau desprinderi de suport.

4.3. Rezistenta la coroziune


Testul consta in determinarea rezistentei la ceata salina produsa de pulverizarea la
temperatura de 350 ± 20 C a unei solutii de 5 parti in greutate clorura de sodiu dizolvata
in 95 parti apa distilata. Mostrele de testat, cu dimensiunile de 15,0 x 15,0 cm, sunt
supuse actiunii cetii saline la minim 2 cicluri de cate 22 ore fiecare, separate de un
interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. La
terminarea ambelor cicluri, mostrele se spala cu apa distilata si se usuca cu o pasla in
vederea examinarii.
Testul se considera corespunzator daca mostrele nu prezinta defecte de suprafata de
tipul fisuri, decolorari, etc., iar coeficientul de retroreflesie si coordonatele cromatice
conditiilor inscrise in tabelul A, B, C si D.

4.4. Rezistenta la intemperii


Mostrele de folii retroreflectorizante se expun in diferite zone climatice timp de 2 ani,
cu fata orientata spre sud si la o inclinare de 450 fata de orizontala. Suprafata mostrei se
spala periodic pentru indeprtarea pulberilor depuse din atmosfera in vederea
interpretarii testului, mostrele se spala cu apa distilata si se conditioneaza conform
prevederilor de la punctul 5.1.7.
Testul se considera corespunzator daca:
- Mostrele nu prezinta defecte de suprafata de tip fisuri, umflaturi, cojiri, contractii ce
depasesc 0,8 mm, intinderi sau desprinderi de suport;
- Coeficientul de retroreflesie masurat pentru un unghi ά = 0,200 si in unghi β = 20, nu
trebuie sa fie mai mic decat valorile inscrise in tabelul A;
- Valorile cromatice nu trebuie sa se situeze in afara domeniului de culoare prezentate in
tabelele B si C, iar factorii de luminozitate sa fie mai mari decat valorile minime

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 14/ 15
SC
SERCOTRANS
SRL

inscrise in tabelul D. Durata de serviciu a foliilor retroreflectorizante trebuie garantata


de producator.

5. Documente de certificare a calitatii pentru folia retroreflectorizanta


Buletin de analiza emis de unul din laboratoarele europene specializate inscrise in
Anexa 2, care trebuie sa contina conditiile tehnice de la punctele 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.
Agrement tehnic pentru folie eliberat de organismele abilitate.

V. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA INDICATOARELOR

Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie sa fie insotit de un buletin de calitate emis de
producator.
Verificarea calitatii, a cantitatii si receptia indicatoarelor se fac de catre reprezentantul
beneficiarului.

Verificarea calitatii
Furnizorul trebuie sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu
acceptat si de beneficiar
Furnizorul va trebui sa propuna in plan de control al calitatii, insusit de beneficiar,
cuprinzand testele ce se vor efectua la fabricatie.
In plus fata de aceste teste, beneficiarul isi rezerva dreptul de a face contra expertizele
pe care le considera necesare, pe cheltuiala furnizorului.
Verificarea integritatii si a calitatii indicatoarelor la preluarea din depozitul
furnizorului.
Verificarea prin sondaj a planeitatii fetei indicatoarelor si a dimensiunilor.
Verificarea integritatii ambalajelor.
Verificarea corespondentei indicatorului cu imaginile prezentate in Anexa 1 la
prezentul caiet de sarcini.

Controlul calitatii consta din:


Verificarea numarului de indicatoare din fiecare tip.
Verificarea buletinului de calitate ce insoteste marfa, emis de producator.

Receptia:
Receptia se face atat in ce priveste calitatea cat si in ce priveste tipodimesiunile.
Toate produsele care nu corespund calitativ caietului de sarcini vor fi refuzate.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 15/ 15
SC
SERCOTRANS
SRL

CAIET DE SARCINI NR. 8

INTRETRETINERE, EXPLOATARE,
POSTUTILIZARE DRUMURI

CUPRINS

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI
CAPITOLUL II CLASIFICAREA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR
AFERENTE ÎNTREŢINERII ŞI REPARĂRII DRUMURILOR,
PODURILOR ŞI ANEXELOR ACESTORA
CAPITOLUL III PLANIFICAREA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR
AFERENTE ÎNTREŢINERII ŞI REPARĂRII DRUMURILOR,
PODURILOR ŞI ANEXELOR ACESTORA
CAPITOLUL IV PROIECTAREA, AVIZAREA ŞI APROBAREA
DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO - ECONOMICE
CAPITOLUL V ORGANIZAREA, EXECUTAREA ŞI URMĂRIREA
LUCRĂRILOR
CAPITOLUL VI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

ANEXA 1 Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor


publice
ANEXA 2 Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor
aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice
ANEXA 3 Competente de avizare şi aprobare din punct de vedere tehnico -
economic a documentaţiilor pentru lucrările de întreţinere şi
reparaţii a drumurilor publice, a podurilor de şosea şi a anexelor
aferente
ANEXA 4 Prevederi generale privind durata normală de funcţionare a
drumurilor publice
ANEXA 5 Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente la drumurile publice

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 1/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL I

1. GENERALITĂŢI
Caietul de sarcini are ca scop:
a) stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a tipurilor de lucrări şi servicii pentru fiecare
din activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor şi podurilor de şosea, a construcţiilor şi
amenajărilor aferente lor, reglementarea organizării, planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor
şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii, în mod sistematic şi la timp, pentru a asigura desfăşurarea
traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort şi conservarea patrimoniului rutier.
b) principii, sisteme şi proceduri de planificare şi evaluare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
la drumuri, poduri şi construcţii aferente;
c) organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri, poduri şi
construcţii aferente;
d) recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri, poduri şi construcţii aferente.
Drumul - cuprinde terasamentele, fundaţia, stratul de baza şi îmbrăcămintea, acostamentele,
şanţurile de scurgere, rigolele, trotuarele, podeţele ( cu deschiderea sau suma deschiderilor mai
mică de 5 m), trecerile la nivel cu căile ferate, amenajările la nivel ale intersecţiilor de drumuri,
benzile separatoare ale căilor şi spaţiile verzi, plantaţiile de arbori şi arbuşti situate în zonele de
siguranţă ale drumurilor, indicatorii kilometrici şi hectometrici, zidurile de sprijin sau de
căptuşire şi bolţile cu pilaştrii din zona drumurilor, inclusiv părţile componente ale acestor
lucrări care depăşesc zonele, precum şi construcţiile, amenajările şi instalaţiile legate de
siguranţa circulaţiei (indicatoarele pentru circulaţie, console, portale de semnalizare, stâlpi de
ghidare, parapete, semafoare, lămpi cu lumina intermitentă, oglinzi parabolice, etc.), marcaje
rutiere, gardurile de protecţie de pe autostrăzi, contori de înregistrare a traficului, locurile de
parcare şi de staţionare pentru autovehicule inclusiv dotările lor, platformele staţiilor pentru
mijloacele de transport în comun, refugiile pentru pietoni, pistele pentru ciclişti, insule de
dirijare, benzile de urgenţă sau de staţionare, benzile suplimentare destinate vehiculelor lente,
platformele amenajate (inclusiv căile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în
punctele de control şi trecere a frontierei şi pentru instalaţiile portabile de cântărire, platformele
de depozitare a materialelor pentru lucrările de întreţinere şi reparare drumuri. De asemenea sunt
cuprinse în noţiunea de drum instalaţiile şi aparatura pentru monitorizarea traficului rutier pe
timp de iarnă, instalaţiile şi aparatura de monitorizare, control şi dirijare a traficului rutier,
dotările din gama apel urgenţă (telefoane, etc.), instalaţiile şi dotarea staţiilor de peaj de pe
autostrăzi sau de la traversarea podurilor, panourile de semnalizare cu mesaj variabil.
Podurile - cuprind podurile de şosea şi cele combinate cu deschideri sau suma deschiderilor mai
mare de 5 m, pasajele denivelate şi pasarelele pentru pietoni cu toate elementele lor componente.
Termenii de pod definitiv, pod semidefinitiv şi pod provizoriu sunt cei prevăzuţi în standardul de
terminologie. Prin definitivare se înţeleg lucrările necesare trecerii podurilor semidefinitive în
categoria podurilor definitive.
c) construcţiile şi amenajările aferente - cuprind tunelurile, lucrările de drenaje, captările de
izvoare, puţurile absorbante, consolidările de suprafaţă (prin înierbări, brăzduiri, plantaţii,
cleionaje, etc.), apărări de maluri şi rectificări ale cursurilor de apă, amenajările de torenţi şi
amenajări de văi contra eroziunilor, şanţurile de gardă şi canalele de evacuare, consolidările de
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 2/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

terenuri prin coloane şi piloţi, prin metoda pământului armat sau prin metode chimice şi
electrochimice, camerele de împrumut, plantaţiile din perdelele de protecţie cantoane, sedii
districte, baze de deszăpezire, precum şi alte construcţii, amenajări şi instalaţii destinate
întreţinerii reparării şi siguranţei circulaţiei pe drumuri sau pentru producţia auxiliară necesară
realizării lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică precum şi pentru informarea operativă
asupra stării drumurilor.
Proiectul si caietul de sarcini respecta legislatia in vigoare, s-au tinut cont de urmatoarele legi si
hotarari de guvern:
a) Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/97 privind regimul
drumurilor ;
b) Legea nr. 10 / 95 - Lege privind calitatea în construcţii;
c) Legea nr. 50 / 91, republicată - Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor;
d) H.G. 1275 / 90, completată cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250 / 97, H.G. 612 / 98 -
Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor, cu completările ei
ulterioare;
e) HG 766 / 97 , Anexa nr.4 - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea În construcţii - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în
timp şi postutilizarea construcţiilor;
f) Ord. MT nr. 43 / 98 - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale;
g) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii
aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor,
P130-99;
i) IND. AND nr. 525 / 2000 - Instrucţie privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă,
combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii;
j) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la
îmbrăcăminţile rutiere moderne;
k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instrucţie pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi apărarea
contra gheţurilor pe drumurile publice;
l) IND. AND nr. 504 / 94* - Instrucţie privind revizia drumurilor publice;
m) IND. DD nr. 505 / 2001 - Instrucţiuni privind activitatea districtului de drumuri;
n) IND. PD nr. 99 / 2001 - Instrucţiuni tehnice privind repararea şi întreţinerea podurilor,
podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră;
o) IND. AND nr. 561 / 2001 - Instrucţie privind plantaţiile rutiere;
p) IND. AND nr. 562 / 2001 - Instrucţie privind activitatea pepinierelor rutiere;
r) IND. CD nr. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , întreţinerea şi repararea clădirilor din
ramura drumuri;

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 3/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

s) IND. AND nr. 514 / 2000* - Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii curente la drumurile publice ;
ş) IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la
rece, cu emulsie de bitum;
t) IND. AND nr. 532 / 97 - Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere;
ţ) IND. AND nr. 522 / 94 - Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod;
u) IND. CD nr. 155 / 86 - Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stării tehnice
a drumurilor moderne;
v) STAS 4032/1/90* - Lucrări de drumuri. Terminologie;
w) STAS 5626 / 92 - Poduri. Terminologie;
x) SR 174 / 97 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald;
y) SR 183/1-95 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi din beton de ciment executate în cofraje fixe.
Condiţii tehnice generale de calitate;
z) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase.
*) în curs de revizuire

CAPITOLUL II
Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor, podurilor şi
anexelor acestora
În scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutiere în condiţii de siguranţa şi confort
precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice executa
lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor, podurilor şi anexelor acestora.
Activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor, podurilor şi anexelor aferente acestora se
clasifica în :
a) lucrări şi servicii planificate;
b) lucrări accidentale.
Art. 10. Lucrările şi serviciile planificate pot fi :
a) servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor, podurilor şi anexelor acestora;
b) lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor, podurilor şi anexelor acestora;
c) lucrări şi servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor, podurilor şi anexelor acestora
d) lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice
e) lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice
Întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor şi anexelor acestora cuprinde deci pe lângă
lucrările propriu-zise şi o serie de servicii pregătitoare, începând de la gestionarea reţelei de
drumuri, întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi asigurarea calităţii, până la
monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 4/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

Lucrările şi serviciile privind întreţinerea drumurilor, podurilor şi anexelor acestora constau in


totalitatea activităţilor de intervenţie ce se executa în tot timpul anului, determinate de uzura sau
degradarea în condiţii normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice
necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă, cu respectarea normelor în vigoare, precum
şi de a menţine acest patrimoniu public în stare permanentă de curăţenie şi aspect.
Serviciile propriu-zise reprezintă activităţi (altele decât lucrările) ce se desfăşoară atât în
perioada de vară cât şi în perioada de iarnă în vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile
publice în condiţii de siguranţă.
Lucrările de întreţinere pot fi:
a) lucrări de întreţinere curentă, care se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei,
esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică
amploare la drumuri, lucrări de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor;
b) lucrări de întreţinere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic şi planificat în
scopul compensării parţiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor de artă, de
siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor.
Ca strategie de execuţie a lucrărilor de întreţinere, acestea pot fi:
a) strategie de tip curativ, care se aplică de regulă în condiţiile unui buget restrictiv, când se
execută lucrări punctuale, funcţie de degradările ce apar, asigurându-se niveluri de serviciu
scăzute cu o suprafaţă de rulare foarte eterogenă, necesitând personal numeros având în vedere
volumul mare de lucrări de tip intervenţie care au o productivitate şi eficienţă foarte scăzută;
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea şi adaptarea sistemului
rutier sau a elementului lucrării de artă (pod, podeţ, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranţa rutieră
pentru nivelul de agresivitate la care este supus.
Lucrările de reparaţii a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenţie
care au ca scop compensarea parţială sau totală a uzurii fizice şi morale produsă ca urmare a
exploatării normale sau a acţiunii agenţilor de mediu, îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice la
nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulaţie existente, refacerea sau
înlocuirea de elemente sau părţi de construcţii ieşite din uz care afectează rezistenţa, stabilitatea,
siguranţa în exploatare şi protecţia mediului.
În funcţie de modalitatea de intervenţie lucrările de reparaţii pot fi :
a) reparaţii curente;
b) reparaţii capitale.
Lucrările de reparaţii curente sunt cele care se executa periodic în scopul compensării parţiale
sau totale a capacităţii portante şi uzurii produse drumurilor, podurilor şi anexelor acestora,
pentru a li se reda condiţiile normale de exploatare şi de siguranţa a circulaţiei rutiere.
Lucrările de reparaţii capitale sunt cele care se executa periodic în scopul compensării totale a
uzurii fizice şi morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor şi
anexelor acestora la nivelul impus de creşterea traficului rutier şi în raport cu cerinţele categoriei
din care face parte drumul ţinând seama atât de condiţiile prezente cât şi cele de perspectivă.
CAPITOLUL III

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 5/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

PLANIFICAREA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR AFERENTE ÎNTREŢINERII ŞI


REPARĂRII DRUMURILOR, PODURILOR ŞI ANEXELOR ACESTORA
La planificarea lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor de
şosea şi a anexelor aferente lor, se va ţine seama de următoarele principii de bază:
a) crearea unor legaturi organice între diferite categorii de drumuri (autostrăzi, drumuri expres,
drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri
judeţene, drumuri comunale, drumuri vicinale şi străzi) în vederea asigurării unei reţele de
drumuri unitare din punct de vedere funcţional şi omogene din punct de vedere tehnic în
concordanţă cu cerinţele economiei naţionale;
b) acordarea priorităţii în planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru drumurile
deschise traficului internaţional, traseelor importante din punct de vedere economic,
administrativ şi turistic;
c) obţinerea unei eficienţe maxime a utilizării fondurilor.
Tipurile de lucrări de întreţinere sau reparaţii, volumul lucrărilor şi fondurilor necesare execuţiei
acestora se stabilesc în funcţie de :
a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura şi intensitatea traficului , zona climatică);
b) starea tehnică a drumurilor, a podurilor şi a construcţiilor aferente lor, ca urmare a efectuării
măsurătorilor tehnice, a reviziilor şi controalelor;
c) evidenţele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare;
d) strategia şi politicile de întreţinere adaptate în funcţie de ipotezele bugetare avute în vedere;
e) normativele specifice fiecărei activităţi.
Utilizarea cu maximă eficienţă tehnică şi economică a fondurilor pentru întreţinerea şi repararea
drumurilor şi podurilor de şosea, se poate obţine şi prin utilizarea la planificarea şi prioritizarea
lucrărilor a sistemelor de administrare optimizată a drumurilor şi podurilor (Pavement
Management System şi Bridge Management System ), sisteme care au la bază măsurători tehnice
complexe periodice ale reţelei de drumuri şi poduri.
Urmare interpretării datelor privind starea drumurilor şi podurilor, şi introducerii acestora într-un
program special, se vor alege politicile şi strategiile de intervenţie, perioada optimă de execuţie,
prioritizarea lucrărilor şi nivelul de urgenţă.
Lucrările accidentale datorate calamităţilor naturale, se executa în primă urgenţă pentru
restabilirea circulaţiei, urmând ca documentaţia tehnico-economică să fie elaborată şi aprobată
ulterior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării.
Programele anuale pentru lucrările şi serviciile de întreţinere şi reparaţii la drumuri, poduri de
şosea şi anexele acestora se vor stabili în conformitate cu nomenclatorul privind lucrările şi
serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1) din Normativul privind întreţinerea şi repararea
drumurilor publice – indic. AND 554-2002, în funcţie de resursele financiare aprobate, durata
normală de funcţionare a drumurilor publice din anexa 4 şi periodicitatea lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii curente la drumurile publice din anexa 5.
Programele anuale de întreţinere şi reparaţii se elaborează de către administratorii reţelei de
drumuri publice - Administraţia Naţională a Drumurilor pentru reţeaua de drumuri de interes

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 6/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

naţional, Consiliile judeţene pentru reţeaua de drumuri de interes judeţean şi Consiliile locale
pentru reţeaua de drumuri de interes local.

CAPITOLUL IV

PROIECTAREA, AVIZAREA ŞI APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO -


ECONOMICE
Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri,
poduri şi anexele aferente lor se elaborează prin forţe proprii ale administratorului sau prin alte
unităţi de proiectare specializate.
Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de reparaţii capitale la drumuri, poduri şi
anexele aferente, sunt lucrări de tehnicitate şi complexitate deosebită care se elaborează prin
unităţi de proiectare specializate; alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale în
vigoare.
Proiectele de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale vor fi verificate de către
specialişti verificatori de proiecte atestaţi.
Documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii se avizează şi se
aproba potrivit competentelor indicate în anexa 3. din Normativul privind întreţinerea şi
repararea drumurilor publice – indic. AND 554-2002

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA, EXECUTAREA ŞI URMĂRIREA LUCRĂRILOR


Organizarea şi executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curenta a drumurilor, a podurilor
şi a anexelor acestora, se fac de regulă prin unităţi proprii ale administraţiilor de drumuri
respectiv în regie proprie sau prin contract cu unităţi de execuţie atestate tehnic pentru acest gen
de lucrări urmare analizei de oferte sau licitaţie.
Executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curentă a drumurilor, a podurilor şi a anexelor
acestora, se face în limita fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale şi a priorităţilor
stabilite pe baza documentaţiilor tehnico - economice.
Execuţia lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii la drumuri, poduri şi accesoriile acestora
se face prin unităţi de profil, atestate tehnic, pe baza de contract încheiat între administratorul
drumului şi antreprenori conform procedurilor legale în vigoare.
Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa în regie se face de către personalul tehnic de
specialitate al administraţiilor de drumuri.
Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa prin terţi se va face de către personalul tehnic
aparţinând administratorului, atestat pentru activitatea de dirigenţie sau consultanţă, sau de firme
specializate de profil angajate prin contract.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 7/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

CAPITOLUL VI
RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor, podurilor de şosea şi accesoriilor
acestora, se face în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi
regulamentele proprii, emise în baza reglementarilor în vigoare.

Anexa 1
NOMENCLATORUL PRIVIND LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE AFERENTE
DRUMURILOR PUBLICE

Servicii /
Lucrări Denumirea activităţii şi a indicativului U.M.
A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice mii lei
A.1. Gestionarea bunurilor publice din administrare mii lei
A.2. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi
reparaţii la drumuri mii lei
A.3. Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii, activitate laboratoare
studii, cercetări, experimentări, inclusiv urmărirea în exploatare a acestora
mii lei
A.5. Coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice mii lei
A.6. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice mii lei
B. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor publice mii lei
101. Întreţinere curenta pe timp de vară mii lei
102. Întreţinere curentă pe timp de iarnă mii lei
C. Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice mii lei
103. Tratamente bituminoase mii m2/km/mii lei
104. Straturi bituminoase foarte subţiri mii m2/km/mii lei
105. Covoare bituminoase mii m2/km/mii lei
106. Reciclarea în situ a îmbrăcămintei asfaltice mii m2/km/mii lei
107. Siguranţa rutieră mii lei
108. Plantaţii rutiere mii lei
109. Întreţinerea clădirilor mii lei
110. Pietruiri de drumuri de pământ mii m2/km/mii lei
111. Protejarea corpului şi a platformei drumului mii lei
112. Întreţinere periodica a podurilor, pasajelor, podeţelor, tunelelor mii lei
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 8/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

D. Lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice mii lei


113. Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor În starea tehnica
iniţială În urma unor evenimente accidentale (inundaţii, cutremure, alunecări, etc.) mii lei
114. Îmbrăcăminte bituminoasa uşoară mii m2/km/mii lei
115. Ranforsări sisteme rutiere (cu lianţi bituminoşi şi hidraulici) mii m2/km/mii lei
116. Benzi suplimentare pentru vehicule lente mii m2/km/mii lei
117. Eliminarea punctelor periculoase, amenajări intersecţii buc/mii lei
118. Reparaţii curente la poduri mii lei
119. Reparaţii curente clădiri (districte, secţii, cantoane, baze de deszăpezire, garaje,
ateliere, sedii centrale şi locale, etc.) mii lei
TOTAL A+B+C+D mii lei
E. Lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice mii lei
120. Consolidări de terasamente la drumuri, versanţi, ameliorări de albii, ziduri de sprijin de
volum mare, copertine de protecţie contra avalanşelor, etc. mii lei
121. Reabilitări de sisteme rutiere, amenajări ale variantelor ocolitoare pe traseele existente
km/mii lei
122. Consolidări, definitivări de poduri având lungimea până la 40ml şi reabilitări de poduri
şi pasaje buc/mii lei
123. Consolidări ale structurii de rezistenta, extinderi, modernizări de clădiri aferente
drumurilor publice mii lei
TOTAL A+B+C+D+E mii lei

Anexa 2
STRUCTURA PE GRUPE ŞI SUBGRUPE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII A
INDICATIVELOR AFERENTE ÎNTREŢINERII ŞI REPARĂRII DRUMURILOR
PUBLICE

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 9/ 33


SC
SERCOTRANS
SRL

Simbolul/
Indicativul Denumirea activităţii, indicativului şi a subindicativului
A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice
A.1. Gestionarea drumurilor publice
A.1.1. Cadastrul drumurilor publice
A.1.2. Cartea construcţiilor şi arhiva de documente
A.1.3. Postutilizarea drumurilor publice
A.1.4. Asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice (poduri, tuneluri, secţii, baze,
districte, ateliere, sedii, etc.)
A.1.5. Reţea de radio telefon, teletransmisie la reţele locale, naţionale şi internaţionale
A.1.6. Sistemul de administrare optimizata a drumurilor publice
A.1.6.1. Banca de date tehnice rutiere
A.1.6.2. Exploatarea şi dezvoltarea sistemului de administrare optimizata PMS şi BMS
A.1.6.3. Gestiunea traficului rutier
A.1.6.4. Investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatura
şi revizii ale stării acestora
A.1.6.5. Concesionari, arendări şi închirieri În legătură cu drumurile publice
A.2. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi
reparaţii drumuri publice
A.3. Asigurarea calităţii şi controlul tehnic al calităţii, activitate laboratoare şi
consultanta
A.4. Studii, cercetări, experimentări
A.4.1. Studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei rutiere
A.4.2. Studii şi experimentări pentru realizarea îmbrăcămintei rutiere cu caracteristici
superioare
A.4.3. Investigaţii, expertizări, cercetări şi testări poduri, pasaje, tuneluri şi alte lucrări de
arta
A.4.4. Alte studii şi cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv
urmărirea În exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung
A.5. Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice
A.5.1. Elaborare studiilor şi prognozelor pentru întreţinerea, dezvoltarea unitara şi
sistematizarea drumurilor publice
A.5.2. Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice
A.5.3. Asigurarea îndrumării tehnice şi metodologice a unităţilor de administrare a
drumurilor de interes judeţean şi local
A.5.4. Activităţi funcţionale, gestionarea rovignetelor etc.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 10/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

A.5.5. Activităţi de protocol, prezentare şi de publicitate, schimburi reciproce etc.


A.5.6. Pregătirea, perfecţionarea şi specializarea personalului
A.5.7. Coordonarea dezvoltării sistemului informatic integrat al drumurilor publice
A.6. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice
B. Lucrări şi servicii*) privind întreţinerea curenta a drumurilor publice
101. Întreţinere curenta pe timp de vara
101.1. Întreţinerea părţii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)
101.1.1. Întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice cuprinde : întreţinerea suprafeţelor degradate
la îmbrăcămintea asfaltica şi masuri de protecţie a acesteia ; înlăturarea denivelărilor şi
făgaşelor, plombări, colmatarea fisurilor şi a crăpaturilor, badijonarea suprafeţelor poroase,
precum şi aşternerea nisipului sau a criblurii pe suprafeţe cu bitum în exces sau şlefuite,
înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare etc.
101.1.2. Întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici cuprinde : plombări, colmatări de
rosturi şi crăpaturi, refacerea rosturilor; eliminarea fenomenului de pompaj , refaceri de dale etc.
101.1.3. Întreţinerea pavajelor din piatra cioplita cuprinde : refaceri de suprafeţe izolate,
înlocuiri de pavele, refacerea locala a bitumărilor de rosturi, combaterea excesului de bitum,
eliminarea suprafeţelor şlefuite etc.
101.1.4. Întreţinerea pavajelor din bolovani sau din piatra bruta cuprinde curăţarea sau
repararea locala a pavajelor din bolovani sau din piatra bruta.
101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite cuprinde : greblarea pietrei alergătoare şi
aşternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase În volum de până la 300 mc/km,
astuparea gropilor şi a făgaşelor cu material pietros, scarificarea şi reprofilarea, cu sau fără
cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos etc.
101.1.6. Întreţinerea drumurilor de pământ cuprinde : reprofilarea platformei astuparea
gropilor şi a făgaşelor cu pământ, tăierea dâmburilor; stabilizări cu lianţi şi cu alte produse
chimice, completarea cu nisip, cu balast etc.
101.2. Întreţinere comuna tuturor drumurilor:
101.2.1. Întreţinerea platformei drumului cuprinde : curăţarea platformei drumului de
noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stânci,
anrocamente, arbori etc.), tratarea burduşirilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a
acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tăierea dâmburilor, completarea cu pământ,
cu balast etc., nivelarea la cota, curăţirea acostamentelor În dreptul parapetelor direcţionale;
tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; întreţinerea benzilor de
încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin
acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate iniţial etc.
101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum şi prevenirea efectelor
inundaţiilor cuprinde :
- întreţinerea şanţurilor şi a rigolelor: curăţirea şanţurilor, a rigolelor, a canalelor şi a podeţelor;
executarea şanţurilor de acostament şi a şanţurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau
perierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 11/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

şanţurilor, rigolelor, a şanţurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a


tasărilor şi a crăpaturilor ,refacerea rostuiri la şanţurile şi rigolele pavate ;
- întreţinerea drenurilor: curăţarea şi repararea căminelor de vizitare, a puţurilor de aerisire şi a
capetelor de drenuri, completarea capacelor căminelor la puţurile de aerisire; verificarea
funcţionarii drenurilor (conform instrucţiei) şi curăţarea cunetelor;
- prevenirea efectelor inundaţiilor: întreţinerea lucrărilor de corecţii ale torenţilor şi de amenajare
a văilor contra eroziunilor; întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri şi regularizări ale
cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local şi a eroziunilor provocate de
topirea zăpezilor; apărări de maluri de volum mic, corecţii locale ale albiilor, şanţuri de garda,
amenajări ale torenţilor şi ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime; stocuri de materiale,
echipamente şi dispozitive pentru intervenţii În caz de inundaţii, variante locale de deviere a
circulaţiei ca urmare a efectelor inundaţiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale,
echipamente, şi mijloace de prima intervenţie În caz de inundaţii;
- întreţinerea zidurilor de sprijin: întreţinerea bolţilor cu pilaştri, a ranforturilor şi a zidurilor de
sprijin sau de căptuşire; curăţarea coronamentelor şi barbacanelor de vegetaţie, gunoaie, precum
şi corecţii izolate.
101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi de informare cuprinde:
- întreţinerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreţinerea, spălarea şi vopsirea portalelor, a
indicatoarelor de circulaţie, a stâlpilor şi a altor mijloace de dirijare a circulaţiei, recondiţionarea
tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a sectoarelor cu pericole,
a portalelor şi a consolelor; remontarea acestora.
- întreţinerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea
carosabila, corecţii ale marcajelor;
- întreţinerea şi montarea indicatoarelor de km şi hm: vopsirea şi scrierea, spălarea sau
îndreptarea indicatoarelor de km şi hm, montarea acestora;
- întreţinerea parapetelor direcţionale : întreţinerea parapetelor metalice, de zidărie sau din beton,
prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare,
revopsire, spălare periodica, protecţii anticorosive etc.
- întreţinerea gardurilor de protecţie: întreţinerea şi repararea gardurilor de protecţie, demontare,
remontare, completare cu elemente necesare, văruire sau vopsire.
- văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor: văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor (coronamente,
garduri, borne, etc.);
*)- întreţinerea zonei drumului: curăţarea părţii carosabile de materiale lunecoase (vopsele,
bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulaţie, etc.), tăierea ramurilor pentru asigurarea
vizibilităţii şi a gabaritului;
*)-informări privind starea drumurilor: informări operative, la toate nivelurile, privind condiţiile
de circulaţie pe timp de vara sau În caz de calamităţi etc.;
*)101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
- întreţinerea drumurilor: revizii curente şi intervenţii operative, executate de echipe mobile;
curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, şanţurilor, locurilor de
parcare, fântânilor şi a spatiilor verzi, strângerea materialului În grămezi şi transportul În afara
zonei drumului; curăţarea trotuarelor şi a casiurilor, precum şi repararea sau completarea
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 12/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate şi depozitarea
lor În afara zonei drumului;
- cosirea vegetaţiei ierboase: cosirea vegetaţiei ierboase În zona (acostamente, şanţuri, taluzuri,
banda mediana), tăierea buruienilor, a lăstărişului, a drajonilor şi a mărăcinilor, curăţarea
plantaţiei de ramuri uscate etc.
101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil şi întreţineri locale,
asigurarea scurgerii apelor, etc.
101.3. Întreţinerea curenta a podurilor, pasajelor, podeţelor şi a tunelurilor cuprinde :
- la podurile din lemn : strângerea buloanelor şi baterea penelor, impregnarea cu substanţe
antiseptice şi ignifuge a elementelor din lemn;
- la podurile de zidărie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje reparaţii de
tencuieli; curăţarea rosturilor degradate şi umplerea lor cu mortar; curăţarea banchetelor şi
ungerea aparatelor de reazem ; curăţarea caii de noroi şi gunoaie, desfundarea gurilor de
scurgere; completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe; reparaţii la parapete,
trotuare, guri de scurgere, hidroizolaţii, rosturi de dilataţie, casiuri, sferturi de con, scări de
acces, perforare fâşii cu goluri;
- la podurile metalice: întreţinerea vopselei prin completări pe suprafeţe izolate; îndreptarea
elementelor deformate ; curăţarea nodurilor, a aparatelor de reazem şi a celorlalte accesorii;
degajarea gunoaielor din jurul montanţilor şi a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;
- întreţinerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor şi a
plantaţiilor care împiedică scurgerea apelor; curăţarea de răgălii a infrastructurilor şi a albiilor;
spargerea gheţii şi dirijarea sloiurilor şi a flotanţilor; reparaţii izolate la pragurile de fund şi la
apărările de maluri;
- întreţinerea podeţelor: reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de liniştire, peree;
desfundări şi decolmatări de podeţe inclusiv În perioada de dezgheţ.
- întreţinerea tunelurilor: reparaţii izolate ale căii şi cămăşuielilor; asigurarea scurgerii apelor;
întreţinerea iluminatului electric, a porţilor de la intrare.
102. Întreţinerea curenta pe timp de iarnă (specifica tuturor categoriilor de drumuri)
102.1. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă: curăţiri de
şanţuri, tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă
înzăpezirea ; amenajare de locaşe pentru depozitarea materialului antiderapant În puncte
periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor În depozite intermediare ; înlăturarea
obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii
etc.); instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă; plombarea gropilor,
inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea
gropilor.
102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului cuprinde :
aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante (nisip, pietriş, zgură, sare, soluţii etc.) pentru
combaterea gheţii şi a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substanţe
antiaglomerante, transportul materialelor În depozite, magazii, silozuri, În puncte periculoase;
întreţinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante, prin curăţare, revopsiri şi prin
mici reparaţii.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 13/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

102.3. Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de


parazăpezi şi cu materialele necesare pentru montarea şi întreţinerea acestora.
102.4. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde : montare - demontare, transport,
revizie şi întreţinere la teren, repararea şi depozitarea panourilor de parazăpezi şi a accesoriilor
respective.
*)102.5. Deszăpezirea manuala şi mecanica cuprinde : răspândirea (manual sau mecanic) a
materialelor chimice şi antiderapante, În scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheţii sau a
zăpezii; patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea
înzăpezirii În timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/h);
deszăpeziri manuale În punctele inaccesibile utilajelor În dreptul lucrărilor anexe, parapetelor,
trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km şi hm, al coronamentelor de podeţe, camerelor de
liniştire, parcărilor, şanţurilor şi rigolelor cu gheata, suprafeţelor izolate cu zăpada îndesata sau
cu gheata pe platforma drumului, curţilor, acoperişurilor, platformelor, fântânilor, etc.; marcarea
platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezire; deszăpeziri mecanice cu utilaje
grele şi uşoare; utilaje şi mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite În
platforma drumurilor ; mijloace de transport pentru însoţirea utilajelor În acţiune sau pentru
alimentarea cu carburanţi ; activitatea de iarnă a utilajelor , echipamentelor şi a dispozitivelor
pentru combaterea şi deszăpezirea drumurilor , a echipamentelor şi a dispozitivelor pentru
intervenţii (aşteptare În baza, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice
impun aceasta acţiune ); punerea În ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin;
revizuirea şi repararea utilajelor, a dispozitivelor şi a mijloacelor de transport proprii, utilizate În
perioada de iarnă .
*)102.6. Informări privind starea drumurilor
C. Lucrări şi servicii*) privind întreţinerea periodica a drumurilor publice
103. Tratamente bituminoase
104. Straturi bituminoase foarte subţiri
105. Reciclarea În situ a îmbrăcămintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament, straturi
bituminoase foarte subţiri sau covoare clasice
106. Covoare bituminoase
107. Siguranţa rutiera cuprinde :
107.1. Aprovizionări noi cu : indicatoare rutiere, stâlpi, console şi portaluri, stâlpişori de
dirijare, parapete, indicatoare de km şi hm, butoni reflectorizanţi, inclusiv plăcuţe reflectorizante
pentru stâlpi şi parapete.
107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor,
stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor reflectorizante etc.
107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale şi transversale.
107.4. Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi,
mese, bănci, jardiniere etc.).
107.5. Amenajările intersecţiilor şi eliminarea punctelor periculoase, prin lucrări care nu
afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de
borduri denivelate etc.)

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 14/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

*)108 Plantaţii rutiere


108.1. Culturi În pepiniere
108.2. Întreţinerea, completările şi defrişările de plantaţii pe zona şi în spatiile verzi
108.3. Întreţinerea perdelelor de protecţie
109. Întreţinerea clădirilor : baze, cantoane, sedii DRDP, CESTRIN, secţii, ateliere,
districte, spatii garaje auto, utilaje, echipamente, pepiniere, formaţii, laboratoare, sediu AND,
prin lucrări de zugrăveli, vopsitorie, întreţineri la acoperiş, inclusiv înlocuirea învelitorii,
tâmplărie, refacerea sobelor, revizuirea instalaţiei electrice şi termice, înlocuirea elementelor de
tâmplărie, revizuirea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice etc.
110. Pietruirea drumurilor din pământ : lucrări de terasamente pentru corectarea
traseului ]n plan, profil longitudinal şi profil transversal, inclusiv şanţuri, acostamente, taluzuri,
aprovizionarea, aşternerea şi cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice
111. Protejarea corpului şi a platformei drumului
111.1. Amenajări şi completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare
111.2. Şanţuri şi rigole pavate
111.3. Drenuri, şanţuri de garda, canale de evacuare
111.4. Corecţii locale de albii şi torenţi, în lungime de până la 200 m
111.5. Ziduri de sprijin şi de căptuşire, cu un volum până la 200 mc
111.6. Drumuri de acces şi podeţe laterale
111.7. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor
111.8. Întreţinerea drumurilor pietruite prin scarificări şi cilindrări cu adaus de material
pietros până la 600 mc/km
112. Întreţinerea periodica a podurilor, pasajelor, podeţelor şi a tunelurilor:
Înlocuirea completa a îmbrăcămintei pe cale şi pe trotuare; înlocuirea hidroizolaţiei
pe cale şi pe trotuare; refacerea trotuarelor În soluţia cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea
bordurilor, înlocuirea parapetului mana curenta; montarea parapetului direcţional pe pod,
inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilataţie;
înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare;
cămăşuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecţii şi apărări de maluri din gabioane;
refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scări de acces; vopsitorie completa la tablierele
metalice; continuizare cu placa de suprabetonare , consolidarea elementelor din beton armat şi
din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale şi longitudinale ale albiei sub poduri
etc.
D. Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice
113. Lucrări accidentale; refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, afuieri de poduri,
cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnica iniţială
114. Îmbrăcăminte bituminoasa uşoară
115. Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianţi bituminoşi sau hidraulici )

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 15/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

116. Benzi suplimentare : banda a III-a în rampe, pentru vehicule lente


117. Eliminarea punctelor periculoase, amenajări de intersecţii (care afectează
elementele geometrice şi sistemul rutier al drumului)
118. Reparaţii curente la poduri : definitivări ale podeţelor ; înlocuirea elementelor
degradate la suprastructura; consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri În
vederea efectuării unor transporturi agabaritice; variante provizorii de circulaţie; demolări şi
desfiinţări de poduri
119. Reparaţii curente clădiri (districte, secţii, cantoane, baze de deszăpezire, ateliere,
garaje, sedii centrale sau locale, etc.): consolidări parţiale, refacere pereţi (inclusiv fundaţii),
planşee sau acoperişuri, înlocuirea scărilor interioare sau exterioare, a pardoselilor, etc.
E. Reparaţii capitale la drumurile publice
120. Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, versanţilor, ameliorări de albii,
consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de protecţie împotriva
avalanşelor
121. Reabilitări ale sistemelor rutiere, amenajări ale variantelor ocolitoare pe trasee
existente
122. Consolidări şi reabilitări de poduri şi pasaje: definitivări ale podurilor având
lungimea până la 40m inclusiv; consolidarea şi reabilitarea podurilor, pasajelor şi podeţelor;
lărgirea şi ridicarea clasei de încărcare
123. Consolidări ale structurii de rezistenta, extinderi, modernizări ale clădirilor,
aferente drumurilor publice

Notă : *) reprezintă activităţi propriu - zise de natura serviciilor

ANEXA 3
COMPETENTE DE AVIZARE ŞI APROBARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO -
ECONOMIC A DOCUMENTAŢIILOR PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE ŞI
REPARAŢII A DRUMURILOR PUBLICE, A PODURILOR DE ŞOSEA ŞI A
ANEXELOR AFERENTE

Nr Categoria Categoria drumurilor publice


crt. lucrărilor de interes naţional de interes judeţean de interes local

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 16/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

Avizare Aprobare Avizare Aprobare Avizare Aprobare


Lucrări şi
servicii privind CTE- Preşedinte Comisia de
întreţinerea CTE- Director specialitate
curenta a Cons. Cons.Judeţean Cons. Local Primar
drumurilor DRDP DRDP
publice (anexa Judeţean
1, cap. B)
Lucrări şi
servicii privind
întreţinerea CTE- Preşedinte Comisia de
periodică şi CTE- Director specialitate
Cons. Cons.Judeţean Cons. Local Primar
reparaţii curente DRDP DRDP
la drumurile Judeţean
publice (anexa
1cap. Csi D)
Lucrări aferente
reparaţiilor CTE- Preşedinte Comisia de
capitale la CTE- Cons. de specialitate Consiliul
drumurile Adm. al Cons. Cons.Judeţean Cons. Local
publice publice AND Local
AND
(anexa 1, cap. Judeţean
E)

Nota 1: Lucrările cu caracter operativ pentru restabilirea circulaţiei în cazul drumurilor,


podurilor, pasajelor şi tunelurilor afectate în urma unor evenimente accidentale (inundaţii,
cutremure, alunecări de teren, etc.), se executa imediat pe baza dispoziţiilor urmare reviziilor
speciale; ulterior execuţiei lucrărilor de restabilire a circulaţiei se elaborează documentaţiile
tehnico-economice şi se avizează situaţiile de lucrări realizate efectiv.
Nota 2: Documentaţiile tehnico-economice întocmite de Consiliile judeţene şi Consiliile locale
pentru lucrări propuse a fi executate cu finanţare din Fondul Special al Drumurilor Publice, vor
fi avizate În consiliile tehnico-economice ale Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri din
subordinea Administraţiei Naţionale a Drumurilor.
Nota 3: Documentaţiile tehnico - economice aferente drumurilor de interes naţional , pentru
lucrări de “Întreţinere periodica a podurilor” (anexa 1, cap. C, ind. 112 ), vor fi avizate şi În
consiliul tehnico - economic al Administraţiei Naţionale a Drumurilor.

ANEXA 4
PREVEDERI GENERALE PRIVIND DURATA NORMALĂ DE FUNCŢIONARE A
DRUMURILOR PUBLICE
A. Durata normală de funcţionare a unui drum este durata de utilizare în condiţii normale de
exploatare, exprimată în ani, de la darea în circulaţie a drumului, ca nou, şi până la introducerea
să în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale.
B. Durata normală de funcţionare scursa de la darea în circulaţie a drumului ca nou, şi până la
prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 17/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

C. Durata normală de funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale se stabileşte în raport
cu intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectiva exprimată în vehicule fizice, şi de
tipul sistemului rutier realizat.
C stabileşte în funcţie de intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectivă, exprimată
în vehicule fizice, de
D. Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale, se stabileşte considerându-se
că prin proiectare se prevăd toate elementele şi construcţiile aferente care asigură stabilitatea şi
capacitatea de circulaţie a drumului.
E. La alegerea sistemelor rutiere şi dimensionarea acestora, elemente care determină în mod
direct durata normală de funcţionare a drumurilor, se va ţine seama de normele şi reglementările
tehnice de proiectare specifice.
F. Duratele normale de funcţionare a diverselor sisteme rutiere stabilite în raport cu elementele
menţionate mai sus, pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulaţie (ca nou sau după
efectuarea unor reparaţii capitale) au intervenit creşteri ale traficului sau modificări în structura
acestora altele decât cele avute în vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective. În acest
caz se vor executa lucrări de reparaţii capitale la drumurile respective înainte de expirarea
duratei normale de funcţionare.
G. Se consideră că durata normală de funcţionare este expirată şi în situaţiile în care drumurile
publice au capacitatea de trafic depăşită necesitând lărgiri, benzi suplimentare de circulaţie sau
modernizări chiar dacă din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, durata de funcţionare
a acestora nu a expirat.
H.(1) Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale va putea fi prelungita în
cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente şi capacitatea portanta a drumului se
menţin în limite admisibile prevăzute de reglementările tehnice În vigoare la data expirării
duratei normale de funcţionare;
(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcţionare se determină prin
observaţii şi măsurători directe ale traficului şi capacităţii portante ale sistemelor rutiere cât şi a
determinării capacităţii de circulaţie în raport cu evoluţia traficul rutier.
I. Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, în intervalul duratei normale de funcţionare
(iniţială sau intre două reparaţii capitale), se executa lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.
J. În tabelul 1 este prezentată durata normală de funcţionare a drumurilor publice în ani (iniţială
sau intre două reparaţii capitale), în funcţie de tipul de îmbrăcăminte rutiera şi intensitatea medie
zilnică anuală a traficului exprimată în vehicule fizice :
Tabelul 1
Intensitatea medie zilnică anuală de trafic în vehicule fizice.
3501- 8001- peste
sub 750 751-3500
Tipul de îmbrăcăminte 8000 16000 16000
crt.
Durata normală de funcţionare în ani (durata iniţială sau intre
două reparaţii capitale)
1 Pavaje din piatră cioplită 30 25 20 15 10
2 Beton de ciment 30 20 17 13 10

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 18/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

Îmbrăcăminţi bituminoase realizate


din mixturi cu bitum modificat cu
3 - - 8 7 5
polimeri sau din mixturi stabilizate
cu fibre
Îmbrăcăminţi bituminoase realizate
din betoane asfaltice sau mortare
4 16 12 7 6 4
asfaltice pe binder de criblura;
asfalt turnat pe binder de criblură
Îmbrăcăminţi bituminoase realizate
din betoane asfaltice sau mortare
5 13 9 6 - -
asfaltice pe binder de mărgăritar;
asfalturi turnate
Îmbrăcăminţi bituminoase realizate
6 din covoare asfaltice pe împietruiri 8 6 5 - -
existente stabilizate cu lianţi
7 Îmbrăcăminţi asfaltice uşoare 7 5 4 - -
Împietruiri realizate prin stabilizări
8 complexe, procedeul în situ sau în 3 2 - - -
instalaţii centralizate

K. În tabelul 2 este prezentată durata normală de funcţionare a podurilor şi podeţelor rutiere,


pentru infrastructura şi suprastructura În funcţie de tipul podului sau podeţului:

Tabelul 2
Nr. Durata normală de funcţionare
în ani (iniţială sau între două
crt.
Tipul podului sau podeţului reparaţii capitale)
Suprastructur
Infrastructura
a
1 Poduri şi podeţe din lemn, din care :
- din lemn de brad 8 4
-din lemn de brad cu infrastructura
-din lemn de stejar 16 4
- din lemn de stejar 16 8
2 Poduri şi podeţe mixte cu
infrastructura din zidărie, din care
cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4
cu suprastructura din lemn de stejar 30-50 9
3 Poduri metalice 30-50 30-50

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 19/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

4 Poduri şi podeţe din beton, zidărie sau


piatră, din care :
cu suprastructura din beton 30-50 30-50
cu suprastructura din zidărie (bolţi) 30-50 30-50
5 Poduri cu suprastructuri compuse sau
realizate cu soluţii deosebite (hobane, 30-50 30-50
etc.)

ANEXA 5
NORME PRIVIND PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI
REPARAŢII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de întreţinere şi
reparaţii curente la drumurile publice.
B. Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice se
defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru acelaşi sector de
drum , în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:
a) mărimea intensităţii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura sau
degradarea lucrărilor;
b) tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii curente;
c) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele,
perioadele optime pentru execuţia unor lucrări;
e) frecventa apariţiei degradărilor datorita circulaţiei şi factorilor naturali, etc.
D. Periodicitatea efectuării lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri,
poduri şi anexe este stabilită în tabelul 3 :

Tabelul 3
Intensitatea medie zilnică anuala de trafic în
vehicule fizice
Simbol sub 751- 3501- 8001- peste
indicati Denumirea lucrării, (unitatea de măsură) 750 3500 8000 16000 16000
v
Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii curente (nr. intervenţii / perioadă)
B Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice :
101 Întreţinerea curentă pe timp de vară
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 20/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

101.1 Întreţinerea părţii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)


Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice cuprinde
înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor m2
plombări (m2); colmatarea crăpaturilor şi
101.1.1 fisurilor (m);
aşternerea nisipului sau a criblurii pe permanent pe măsura necesitaţii în sezonul de
suprafeţele cu bitum în exces, sau şlefuite vară
înlăturarea pietrişului sau a criblurii
alergătoare (m2)
Întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi
hidraulici cuprinde
plombări (m2); colmatări de rosturi şi de permanent
crăpaturi (m); refacerea rosturilor(m);
101.1.2 eliminarea fenomenului de pompaj ( m2)
refaceri de dale (m2) anual, în funcţie de starea tehnică a
îmbrăcămintei în cazul în care lucrările de mai
sus nu sunt suficiente pentru asigurarea
viabilităţii
Întreţinerea pavajelor din piatră cioplită
cuprinde
1 ori/ 1 ori/ 2 ori/ 2 ori/
101.1.3 refaceri de suprafeţe izolate (m2); înlocuiri de 1 ori/an
pavele (m2); refacerea locala a bitumărilor de 2ani 2ani an an
rosturi (m); combaterea excesului de bitum
(m2) eliminarea suprafeţelor şlefuite (m2)
Întreţinerea pavajelor din bolovani sau din 1 ori/ 1 ori/
101.1.4 piatră brută cuprinde curăţarea sau repararea
4 ani 3 ani
locală (m2)
Întreţinerea drumurilor pietruite cuprinde 1 ori/an 1 ori/an
greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea ei
pe drum (m2)
aprovizionarea cu materiale pietroase, în permanent pe
volum de până la 300 mc/km (mc) măsura necesitaţii
101.1.5
astuparea gropilor şi a făgaşelor cu material 2 ori/ 4 ori/an
pietros (m2) an
scarificarea şi reprofilarea, cu sau fără 2 ori/ 4ori/ an
cilindrare cu sau fără material pietros de an
adaus (100 m2)
Întreţinerea drumurilor de pământ cuprinde : 2 ori/
4ori/ an
reprofilarea platformei (100m2) an
astuparea gropilor şi făgaşelor cu pământ,
101.1.6 permanent
tăierea dâmburilor (m2)
stabilizări cu lianţi şi cu alte produse chimice permanent pe
2
(100 m ) măsura necesitaţii

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 21/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

completarea cu nisip, cu balast (m3) 100m3/ 200


km/an m3/km/a
n
101.2. Întreţinerea comuna a tuturor drumurilor
Întreţinerea platformei drumului cuprinde:
curăţarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2), permanent, imediat după constatarea situaţiei
de materiale aduse de viituri (potmol, stânci,
anrocamente, arbori etc.) (m3)
tratarea burduşirilor, a unor tasări locale (m2) 1 ori/ 1 ori/ an 1ori/ 1ori/an 1ori/an
an an
101.2.1
aducerea la profil a acostamentelor prin taiere
manuală sau mecanizată (100 m2), tăierea
dâmburilor (m3), completarea cu pământ, cu
balast şi nivelarea la cota (100 m2), curăţirea 1 ori/ 1ori/
1 ori/ an 1ori/an 1ori/an
acostamentelor în dreptul parapetelor an an
direcţionale (m2), tăieri de cavalieri şi
corectarea taluzurilor de debleu sau de
rambleu.( m3)
întreţinerea benzilor de încadrare prin
eliminarea unor denivelări locale, eliminarea
1 ori/ 1ori/
gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu 1 ori/ an 1ori/an 1ori/an
an an
materiale din categoria celor din care acestea
au fost executate iniţial (m2)
Asigurarea scurgerii apelor din zona
drumului, precum şi prevenirea efectelor
inundaţiilor cuprinde:
intreţinerea şanţurilor şi a rigolelor: 2 ori/ 3ori/
2 ori/ an 3ori/an 3ori/an
an an
curăţirea şanţurilor şi rigolelor (m) a
canalelor şi a podeţelor (m3) decolmatarea sau
desfundarea şanţurilor, rigolelor, a şanţurilor
de garda a canalelor de scurgere (m3)
-executarea şanţurilor de acostament, a
şanţurilor de garda şi a rigolelor (exclusiv
pe măsura constatării necesitaţii
101.2.2 pavarea sau perierea) pentru îndepărtarea
apelor din zona drumului (m)
eliminarea rupturilor locale, a tasărilor şi a
crăpaturilor, refacerea rostuirii la şanţurile şi pe măsura constatării necesităţii
rigolele pavate (m)
Întreţinerea drenurilor :
curăţarea şi repararea căminelor de vizitare, a 1 ori/ 2ori/
puţurilor de aerisire şi a capetelor de drenuri, 1 ori/ an 2ori/an 2ori/an
an an
completarea capacelor căminelor la puţurile
de curăţarea cunetelor (mii lei)
Prevenirea efectelor inundaţiilor: trimestrial sau imediat după constatarea situaţiei
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 22/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

- întreţinerea lucrărilor de corecţii ale


torenţilor şi de amenajare a văilor contra
eroziunilor (mii lei)
- întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri şi
trimestrial sau imediat după constatarea situaţiei
regularizări ale cursurilor de ape (mii lei)
completarea terasamentelor deteriorate local
şi a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor imediat după constatarea situaţiei
(m£)
- apărări de maluri de volum mic, corecţii
locale ale albiilor, şanţuri de gardă, amenajări
pe măsura constatării necesităţii
ale torenţilor şi ale canalelor de evacuare până
la 200 m lungime (mii lei)
stocuri de materiale, echipamente şi
dispozitive pentru intervenţii în caz de conform programelor întocmite în acest scop
inundaţii (mii lei)
variante locale de deviere a circulaţiei ca
pe măsura constatării necesităţii
urmare a efectelor inundaţiilor (km)
Întreţinerea zidurilor de sprijin întreţinerea
bolţilor cu pilaştri, a ranforturilor şi a 1
1 ori/2 1 1 ori 1ori
zidurilor de sprijin sau de căptuşire, curăţarea ori/lun
luni ori/luna /luna /luna
coronamentelor şi barbacanelor de vegetaţie a
gunoaie, precum şi corecţii izolate (m2)
Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa
circulaţiei rutiere şi de informare, cuprinde: 1
1 1 1 ori/15
Întreţinerea semnalizării verticale îndreptarea 1 ori/15 ori/15
ori/30 ori/30 zile
şi spălarea portalelor, a indicatoarelor de zile zile
zile zile
circulaţie, a stâlpilor şi a altor mijloace de
dirijare a circulaţiei ( buc/m”)
- revopsirea indicatoarelor rutiere şi a
stâlpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor
1 - 5 ani în funcţie de necesităţi şi materiale
de semnalizare a punctelor de lucru sau a
folosite
altor mijloace de semnalizare verticala
(buc./m2)
recondiţionarea tablelor indicatoare, inclusiv
101.2.3
pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a
În funcţie de necesităţi şi materiale folosite
sectoarelor cu pericole, a portalelor şi a
consolelor, remontarea acestora
Întreţinerea semnalizării orizontale -
completarea sau refacerea izolată a marcajelor
de câte ori este necesar
pe partea carosabilă corecţii ale marcajelor
(m2 sau km echiv.. )
Întreţinerea şi montarea indicatoarelor de km 1 ori/5 1 1 ori/ 2 1 ori/2 1 ori/
şi hm completari,remedieri, degradări (buc. ) ani ori/3ani ani ani an
1 1
- spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de 1 ori/2 1 ori/ 1 ori/
ori/3lu ori/lun
km şi hm Întreţinerea parapetelor direcţionale luni lună lună
ni ă

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 23/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

curăţirea, spălarea, repararea tencuielilor, a 1ori/ 1 ori/ 2 1 ori/ 1 ori/ 1 ori/


zidurilor, aducerea la cotă, completarea 3luni luni lună lună lună
elementelor necesare (m)
- revopsirea parapetelor, protecţii 1 ori/3-5 ani în funcţie de tip şi de materialele
anticorozive (m2) folosite
Întreţinerea gardurilor de protecţie-
demontare, remontare, completare cu permanent, pe măsura necesităţii
elemente necesare, văruire sau vopsire
Văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor:
1ori/ 1 ori/2 1 ori/ 1 ori/ 1 ori/
- văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor lună lună
(coronamente, garduri, borne, etc.) 3luni luni lună
Întreţinerea zonei drumului:
- curăţarea părţii carosabile de materiale
lunecoase(vopsele, bitumuri, etc.)(m2),
îndepărtarea de pe platforma drumurilor a permanent, imediat după constatarea
obstacolelor (anrocamente, stânci situaţiei
bolovani, materiale rezultate din
£
accidente de circulaţie etc.) (m )
- tăierea ramurilor pentru asigurarea
vizibilităţii şi a gabaritului de câte ori este necesar
Informări privind starea drumurilor
informări operative, la toate nivelurile,
privind condiţiile de circulaţie pe timp de în fct. de necesităţi zilnic
vară sau în caz de calamităţi (ore)
Asigurarea esteticii rutiere cuprinde:
- revizii curente şi intervenţii operative conform cu prevederile instrucţiei
executate de echipe mobile (ore)
curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre
etc. a platformei, a taluzurilor, şanţurilor,
locurilor de parcare, fântânilor şi a
spaţiilor verzi, strângerea materialului în
1 ori/ 1 ori/ 1 ori/ 2 ori/ 2 ori/
grămezi şi transportul în afara zonei
drumului (ore); curăţarea trotuarelor şi a
101.2. casiurilor, precum şi repararea sau
4 completarea elementelor lipsa (ore)
- demontarea panourilor publicitare
instalate ilegal sau degradate şi
depozitarea lor în afara zonei drumului imediat după constatarea situaţiei
(ore)
cosirea vegetaţiei ierboase în zona
(acostamente, şanţuri, taluzuri, banda 2 - 4 ori/an, în de zona climatica funcţiede
mediană), tăierea buruienilor, a zona climatica şi frecvenţa ploilor din anul
lăstărişului, a drajonilor şi a mărăcinilor, respectiv
curăţarea plantaţiei de ramuri uscate
Întreţinerea drumurilor laterale cuprinde
101.2. 2ori/a
- aducerea la profil şi întreţineri locale, 1ori/an 1ori/an 1 ori/an 2ori/an
5. 3 n
asigurarea scurgerii apelor (m )
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 24/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

101.3. Întreţinerea curenta a podurilor ,


pasajelor, podeţelor şi a tunelurilor
periodic, în urma constatărilor făcute cu
Întreţinerea podurilor din lemn:
ocazia reviziilor
- strângerea buloanelor şi baterea penelor
(buc.)
impregnarea cu substanţe antiseptice şi periodic, în urma constatărilor făcute cu
ignifuge a elementelor din lemn (m3) ocazia reviziilor
Întreţinerea podurilor de zidărie, din
beton, din beton armat, din beton
precomprimat, pasaje : trimestrial sau pe măsura constatării
- repararea pe suprafeţe izolate a necesităţii
tencuielilor la suprastructura sau
infrastructura (m”)
- curăţarea rosturilor degradate şi
umplerea lor cu mortar (m), trimestrial sau pe măsura constatării
curăţarea banchetelor (m3), ungerea necesitaţii
aparatelor de reazem (buc.)
curăţarea căii de noroi şi gunoaie,
săptămânal sau imediat după constatarea
desfundarea gurilor de
situaţiei
scurgere (m3 sau ore)
completări izolate de terasamente la calea
imediat în funcţie de gravitatea situaţiei
de rulare sau la rampe (m3)
reparaţii la parapete (m), trotuare (m2),
101.3 guri de scurgere (buc.), hidroizolaţii (m2), ori de câte ori se constată necesitatea
rosturi de dilataţie (buc.), casiuri (m2),
sferturi de con (m3), scări de acces (m)

perforarea fâşiilor cu goluri (ore) potrivit programului elaborat


Întreţinerea podurilor metalice :
- întreţinerea vopselei prin completări pe pe măsura constatării necesitaţii
suprafeţe izolate (m2)
îndreptarea elementelor deformate (ore) în funcţie de gravitatea situaţiei
curăţarea nodurilor, a aparatelor de
reazem şi a altor accesorii , degajarea
săptămânal
gunoaielor din jurul montanţilor şi a
diagonalelor (ore)
revopsiri ale parapetelor (m2) pe măsura constatării necesitaţii
Întreţinerea albiilor din zona podurilor-
înlăturarea din albii a depunerilor, 1ori/3l 1 ori/3 1ori/3l 1 ori/3 1ori/3
drajonilor şi a plantaţiilor care împiedica uni luni uni luni luni
3
scurgerea apelor (m ); curăţarea de răgălii
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 25/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

a infrastructurilor şi a albiilor (m3)


spargerea gheţii şi dirijarea sloiurilor şi a în perioadele de dezgheţ în funcţie de
flotanţilor (m3 sau ore) gravitatea situaţiei
- reparaţii izolate la pragurile de fund şi la 2 ori/an sau pe măsura constatării
apărările de maluri (ore) necesitaţii
Întreţinerea podeţelor :
1 1 1 1
1 ori/an
- reparaţii izolate la coronamente, aripi, ori/an ori/an ori/an ori/an
camere de liniştire, peree (m2)
1 1 1
1 ori/3 1
3
desfundări şi decolmatări (m ) ori/3 ori/3lu ori/3a
luni ori/3luni
luni ni ni
Întreţinerea tunelurilor :
1 1 1 1
1 ori/an
- reparaţii izolate ale caii şi cămăşuielilor ori/an ori/an ori/an ori/an
(m2)
- asigurarea scurgerii apelor (ore) săptămânal
- întreţinerea iluminatului electric, a
săptămânal
porţilor de la intrare (ore)
Întreţinerea curentă pe timp de iarnă
102
(specifică tuturor categoriilor de drumuri)
Pregătirea drumurilor pentru sezonul de 1 1 1 1 1
iarnă şi la ieşirea din iarnă- curăţiri de ori/an ori/an ori/an ori/an ori/an
şanţuri (m), tăieri de cavalieri şi
corectarea taluzurilor pentru îndepărtarea
cauzelor care provoacă înzăpezirea (m3)

amenajare de locaşe pentru depozitarea


materialului antiderapant în puncte 1 1 1
periculoase; platforme pentru depozitarea 1ori/an ori/an 1 ori/an
ori/an ori/an
materialelor în depozite intermediare
102.1. (buc. /m 2)
înlăturarea obstacolelor care ar putea 1 1 1 1 1
ori/an ori/an ori/an ori/an ori/an
provoca înzăpezirea drumurilor (
buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii ,etc. )
specifice 1 1 1 1 1
- instalarea semnalizării
ori/an ori/an ori/an ori/an ori/an
sezonului de iarnă (buc.)
-plombarea gropilor, inclusiv aprovi-
zionarea cu mixtura sfaltică stocabilă sau permanent pe durata iernii, pe măsura
cu materiale componente pentru apariţiei gropilor
plombarea gropilor
102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru conform prevederilor din instrucţia de iarnă

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 26/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

combaterea lunecuşului cuprinde :


- aprovizionări cu materiale chimice şi
antiderapante ( nisip, pietriş, zgura,
sare, soluţii etc.) pentru combaterea gheţii
şi a poleiului
amestecul materialelor antiderapante cu
substanţe antiaglomerante, transportul permanent pentru existenta unui stoc de
materialelor în depozite, magazii, intervenţie de cel puţin 30 zile
silozuri,în puncte periculoase (t)
întreţinerea depozitelor pentru materiale 1 1 1 1
chimice şi antiderapante, prin curăţare, 1 ori/an
ori/an ori/an ori/an ori/an
revopsiri şi prin mici reparaţii (buc.)
Asigurarea cu panouri de parazăpezi
cuprinde :
102.3. - aprovizionarea cu panouri de parazăpezi în funcţie de necesităţi
şi cu materialele necesarepentru montarea
şi întreţinerea acestora (m)
Montarea panourilor de parazăpezi
cuprinde :
1 1 1 1
102.4. - montare - demontare, transport, revizie 1 ori/an
ori/an ori/an ori/an ori/an
şi întreţinere la teren, repararea şi
depozitarea panourilor de parazăpezi şi a
accesoriilor respective (m)
Deszăpezirea manuală şi mecanică
cuprinde răspândirea (manual sau
mecanic) a materialelor chimice si când situaţia o cere, conform cu prevederile
antiderapante, în scopul prevenirii sau instrucţiei
combaterii poleiului, gheţii sau a zăpezii
(t)
patrularea cu utilaje pentru informarea
privind starea drumurilor sau pentru
în funcţie de nivelul de serviciu al drumului
prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor
pe timp de iarnă
liniştite sau al viscolelor slabe (tăria
102.5.
vântului sub 30 km/oră) (ore)
deszăpeziri manuale în punctele în funcţie de nivelul de serviciu al drumului
inaccesibile utilajelor(100 m2) pe timp de iarnă
deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi în funcţie de nivelul de serviciu al drumului
uşoare (ore) pe timp de iarnă
- punerea în ordine a bazelor de
deszăpezire şi a punctelor de sprijin 1 1 1 1
1 ori/an
revizuirea şi repararea utilajelor, a ori/an ori/an ori/an ori/an
dispozitivelor şi a mijloacelor de transport
„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 27/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

proprii, utilizate în perioada de iarnă


(buc.)
102.6 Informări privind starea drumurilor (ore) conform prevederilor din instrucţia de iarnă
Lucrări şi servicii privind întreţinerea
C.
periodică a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii
lei), pe îmbrăcăminţi:
1ori/ 1 ori/ 1 ori/
- definitive, cu emulsie bituminoasă - -
4ani 3ani 2ani
cationică
103. pe baza de bitum modificat cu polimer
cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii 1ori/5a 1 ori/
ori/3ani
1 ori/ 1ori/5
bituminoase cationice ni 4ani1 2ani ani
1ori/4a 1ori/ 1
- asfaltice uşoare - -
ni 3ani ori/2ani
1 1
Straturi bituminoase foarte subţiri (mii 1
104 - ori/5an ori/3an -
m2/km/mii lei) ori/4ani
i i
Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei):
1ori/ 1ori/ 1ori/ 1ori/ 1ori/
- pe pavaje din piatră, betoane asfaltice, 6ani 6ani 5ani 4ani 3ani
sau pe betoane de ciment
1 1
pe betoane asfaltice cu binder de ori/5an ori/4an 1
105. - -
mărgăritar sau asfalturi turnate ori/3ani
i i
- pe îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, 1 1
1
inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri ori/5an ori/4an - -
ori/3ani
penetrate la cald sau la rece i i
Reciclarea în situ a îmbrăcămintei
asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat de 1ori/ 1 1ori/
- -
rulare din : 5ani ori/4ani 3ani

106. - tratament bituminos


- 1ori/ 1ori/ 1ori/ 1ori/
- straturi bituminoase foarte subţiri 6ani 5ani 4ani 3ani
1ori/ 1ori/ 1ori/
covor asfaltic - -
6ani 5ani 4ani
107. Siguranţa rutieră , cuprinde :
Aprovizionări noi cu : indicatoare rutiere,
stâlpi, console şi portaluri, stâlpişori de
dirijare, parapete, indicatoare de km şi
107.1. potrivit programului elaborat
hm, butoni reflectorizanţi, inclusiv
plăcuţe reflectorizante pentru stâlpi şi
parapete (buc.)

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 28/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

Montarea pe drum a indicatoarelor


rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor,
107.2. stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, în funcţie de necesităţi şi materiale folosite
butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor
reflectorizante, etc. (buc.)
potrivit prevederilor caietului de sarcini
Executarea marcajelor longitudinale, (funcţie de grosimea marcajului şi tipul
107.3. vopselei utilizate)
laterale şi transversale (km)

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv


conform programelor întocmite în acest
107.4. procurarea dotărilor (coşuri de gunoi,
scop
mese, bănci, jardiniere etc.) (buc.)
Amenajările intersecţiilor şi eliminarea
punctelor periculoase, prin lucrări care
conform programelor întocmite în acest
107.5. nu afectează elementele geometrice sau
scop
sistemul rutier al drumului (semaforizare,
montare de borduri denivelate etc.) (buc.)
108. Plantaţii rutiere:
108.1. Culturi în pepiniere (ha) în funcţie de speciile existente în culturi
Întreţinerea, completările şi defrişările de
plantaţii pe zonă şi în spatiile verzi 1 2 3 3
3 ori/an
- curăţirea plantaţiilor de ramuri uscate, ori/an ori/an ori/an ori/an
lăstari şi drajoni (km drum)
- tăiere pentru regenerare sau corectarea 1ori/an 1ori/an 1 ori/an 1ori/an 1ori/
coroanei (buc.) an
- executarea şi verificarea legaturilor la
tutorii plantaţiei tinere şi ale învelişului 2 2 2 2
2 ori/an
de protecţie contra rozătoarelor, precum şi ori/an ori/an ori/an ori/an
completarea tutorilor lipsă (buc. puieţi)
- săparea în jurul arborilor de pe zonă 3ori/an 3ori/an 3ori/an 3ori/an 3ori/a
108.2.
n
(buc.)
- formarea lighenelor, udarea şi 3ori/an 3ori/an 3ori/an 3ori/an 3ori/a
n
muşuroirea la plantaţiile tinere(buc.)
- combaterea dăunătorilor la plantaţii (ha) la semnalarea atacului dăunătorilor
- completarea plantaţiei pe zona şi în 2ori/an 2ori/an 2 ori/an 2ori/an 2ori/
an
perdelele de protecţie (buc.)
- tăierea arborilor atacaţi de boli, bătrâni,
uscaţi, deformaţi sau rupţi, precum şi a potrivit programului elaborat
celor care afectează siguranţa circulaţiei
(buc./m3)

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 29/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

108.3. Întreţinerea perdelelor de protecţie- 2ori/


prăşitul perdelelor de protecţie şi udarea 2ori/an 2ori/an 2 ori/an 2ori/an an
acestora în perioadele secetoase (ha)
Întreţinerea clădirilor : baze, cantoane,
sedii DRDP, CESTRIN, secţii, ateliere,
districte, spatii garaje auto, utilaje,
echipamente, pepiniere, formaţii,
laboratoare, sediu AND prin lucrări de :
109. - zugrăveli, vopsitorie, întreţineri la conform necesităţilor
acoperiş, inclusiv înlocuirea învelitorii,
tâmplărie, refacerea sobelor, revizuirea
instalaţiei electrice şi termice, înlocuirea
elementelor de tâmplărie, revizuirea
instalaţilor termice, sanitare şi electrice
etc.
Pietruirea drumurilor din pământ
longitudinal şi profil transversal, inclusiv
şanţuri, acostamente, taluzuri, conform programelor întocmite în acest
110.
aprovizionarea, aşternerea şi cilindrarea scop
cu material pietros sau cu alte materiale
clasice (mii m2/km/mii lei)
111. Protejarea corpului şi a platformei
drumului :
111.1. Amenajări şi completări de acostamente, 1ori/ 1ori/ 1ori/ 1ori/ 1ori/
4ani 4ani 3ani 2ani 2ani
inclusiv benzi de încadrare- stabilizarea şi
impermeabilizarea acostamentelor,
executarea benzilor de încadrare a
acostamentelor (m3 sau m2)
111.2. Şanţuri şi rigole pavate (m2) pe măsura constatării necesităţii
Drenuri, şanţuri de gardă, canale de
evacuare : - decolmatarea drenurilor, permanent, imediat după constatarea
completări de spice şi tronsoane de situaţiei
111.3. drenaje, execuţia de drenuri longitudinale
şi transversale de volum mic (mii lei )
- şanţuri de gardă şi canale de evacuare pe măsura constatării necesităţii
(mii lei)
Corecţii locale de albii şi torenţi, în
111.4. pe măsura constatării necesităţii
lungime de până la 200 m (mii lei)
Ziduri de sprijin şi de căptuşire, cu un
volum până la 200 m3
111.5. - refacerea parţială a zidurilor de sprijin pe măsura constatării necesităţii
sau de căptuşire precum si executarea de
ziduri de sprijin şi de căptuşire, În zone
unde impune executarea urgenta pentru

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 30/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

asigurarea stabilităţii drumului (m£)


Drumuri de acces şi podeţe laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau
conform programelor întocmite în acest
111.6. bolovani de râu la drumurile de acces pe o
scop
lungime de circa 25 - 50 m continuata cu
împietruire pe 25 - 50 m (m2); executarea
de podeţe laterale (buc.)
Amenajarea platformelor pentru
conform programelor întocmite în acest
111.7. verificarea tonajelor autovehiculelor
scop
(buc.)
Întreţinerea drumurilor pietruite prin
scarificări şi cilindrări cu adaus de 2 ori/
material pietros până la 600 m3/km- - - - -
an
111.8. scarificări, reprofilări şi cilindrări cu
adaus de material pietros (m2)
- stabilizări complexe ale împietruirilor conform programelor întocmite în acest
existente cu adaus de materiale (m3) scop
Întreţinerea periodica a podurilor,
pasajelor, podeţelor şi a tunelurilor :
- înlocuirea completa a îmbrăcămintei pe
conform programelor întocmite în acest
112.9 cale şi pe trotuare (m2); înlocuirea
scop
hidroizolaţiei pe cale şi pe trotuare (m2);
refacerea trotuarelor în soluţia cu tuburi
PVC pentru cabluri (m); înlocuirea
aparatelor de reazem degradate (buc.)
- refaceri ale betonului degradat prin
torcretare (m2); cămăşuieli din beton pe măsura constatării necesităţii
armat ale infrastructurilor (m2)
- protecţii şi apărări de maluri din
imediat după apariţia degradărilor
gabioane (m3)
- refacerea casiurilor, a pereelor sfert de imediat după apariţia degradărilor
con, scărilor de acces (m2)
- vopsitorie completa la tablierele 1ori/3-7ani
metalice (t)
- continuizare cu placa de suprabetonare, conform programelor întocmite în acest
consolidarea elementelor din beton armat scop
şi din beton precomprimat (mii lei)
- efectuarea de profiluri transversale şi 1ori/ 1ori/
longitudinale ale albiei sub poduri (mii 1ori/an 1ori/an 1 ori/an
an an
lei)
D. Lucrări privind reparaţii curente la
drumurile publice

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 31/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

Lucrări accidentale- refaceri după


inundaţii, alunecări de terenuri , afuieri de
113. poduri, cutremure, accidente rutiere, prima urgenţă, restabilirea circulaţiei rutiere
pentru aducerea drumurilor şi a pod urilor
la starea tehnica iniţială (mii lei)
Îmbrăcăminte bituminoasa uşoară-
covoare din mortare asfaltice şi mixturi
asfaltice compacte, inclusiv completarea conform programelor întocmite în acest
împietruirii existente şi rectificarea scop
traseului in plan şi profil longitudinal
(km)
- tratamente duble sau întărite pe
114. împietruirile existente, inclusiv 1ori/ 1ori/
completarea împietruirii existente şi - - -
4ani 3ani
rectificarea traseului În plan şi profil
longitudinal (km)
- penetrări la cald sau la rece ale
împietruirilor existente, inclusiv conform programelor întocmite în acest
completarea cu piatra sparta şi rectificarea scop
traseului în plan şi profil longitudinal (km)
115. Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianţi
pe baza măsurătorilor de capacitate portantă
bituminoşi sau hidraulici) (km)
116. Benzi suplimentare
conform programelor întocmite în acest
- banda a III- a în rampe, pentru vehicule
scop
lente
117. Eliminarea punctelor periculoase,
amenajări de intersecţii (care afectează conform programelor întocmite în acest
elementele geometrice şi sistemul rutier al scop
drumului) (buc./mii lei)
Reparaţii curente la poduri : - definitivări conform programelor întocmite în acest
ale podeţelor (buc.) scop
- înlocuirea elementelor degradate la conform programelor de lucrări sau imediat
suprastructura (mii lei) în funcţie de gravitatea situaţiei
- consolidarea infrastructurilor (mii lei)
sau imediat in funcţie de gravitatea conform programelor de lucrări
situaţiei
118.
- consolidarea provizorie la poduri în
vederea efectuării unor transporturi în funcţie de solicitări
agabaritice (mii lei)
conform programelor întocmite în acest
- variante provizorii de circulaţie (mii lei)
scop
conform programelor întocmite în acest
- demolări şi desfiinţări de poduri (mii lei)
scop
119. Reparaţii curente clădiri (districte, conform programelor întocmite în acest

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 32/ 33
SC
SERCOTRANS
SRL

secţii, cantoane, baze de deszăpezire, scop


ateliere, garaje, sedii centrale sau locale ,
etc.) (mii lei):
- consolidări parţiale, refacere pereţi
(inclusiv fundaţii), planşee sau
acoperişuri, înlocuirea scărilor interioare
sau exterioare, a pardoselilor, etc.

„Modernizare drumuri de interes local,in comuna Scoarta, judetul Gorj” pag. 33/ 33
SC SERCOTRANS SRL
CIF: RO11499373 Tel: 0354 101310
Cont: RO69OTPV340000187956RO01 Fax: 0354 101309
Banca: OTP Suc. Deva Tel. 0722 395213
B-dul 22 Decembrie nr.37A / Cam.113
Cladire CEPROMIN
e-mail: sercotrans@yahoo.com

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL


IN COMUNA SCOARTA , JUDETUL GORJ

PROIECT TEHNIC
DETALII DE EXECUTIE

VOLUMUL III

PIESE DESENATE

BENEFICIAR: COMUNA SCOARTA


JUDETUL GORJ

- 2009 -
SC
SERCOTRANS
SRL

FOAIE DE CAPĂT

Proiect nr. 219 / 2009

Denumirea proiectului: ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL


COMUNA SCOARTA, JUDETUL GORJ ”

Faza: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE

Beneficiar: COMUNA SCOARTA,


JUDETUL GORJ

Proiectant: SC SERCOTRANS SRL


330022, Deva, I. Maniu, Nr. 15 C/18,
Tel: 0354 101310; Fax: 0354 101309
CAEN 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica
legate de acestea

Director: ing. Popescu Ninu

Proiectul este concepţia S.C. SERCOTRANS S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel
care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. SERCOTRANS S.R.L

2009

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Proiect nr. 219 /2009

ŞEF PROIECT: Ing. Popescu Ninu

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

ing. Borita Ioana ………………….

ing. Petrescu Mihaela ………………….

ing. Gruescu Radu ………………….

ing. Popescu Daniela ………………….

ing. Guran Carmen ………………….

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

CUPRINS

PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona

2. Plan de situatie

3. Plan longitudinal

4. Profile transversale

5. Detalii de executie

„Modernizare drumuri de interes local comuna Scoarta, Judetul Gorj”


SC
SERCOTRANS
SRL

''Modernizare drum comunal DC 134: DN68A – Dobra – Fagetel '' comuna DOBRA, jud. pag. 4/ 4
Hunedoara