Sunteți pe pagina 1din 4

Fonetica limba engleza

English Phonetics

Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[i:] i foarte lung ca în cuvântul "copii" green feet [gri:n] [fi:] [ki:p] griin fiit kiip cu i prelung
keep

[i] i scurt rostit cu deschiderea gurii big live sit [big] [live] [sit] big liv sit cu i foarte scrut
pentru pronunţarea literei e

[e] e ca în cuvîntul românesc "leg" men set [men] [set] men set meni cu e mai deschis
many [`meni]

[æ] sunet între e şi a; se rosteşte e cu bad sad [bæd] [sæd] bed sed ded e foarte deschis spre a ca în graiul
deschiderea gurii ca pentru a dad [`dæd] ardelenesc

[ɑ:] a lung rostit din fundul gurii farm bar [fɑ:m] [bɑ:] faam baa glaas cu a prelungit
glass [glɑ:s]

[ɔ] o scurt rostit cu deschiderea gurii lot cock hot [lɔt] [kɔk] [hɔt] lot coc hot cu o scurt rostit cu buzele trase în
ca pentru a jos ca graiul ardelenesc

[ɔ:] o lung deschis şi cu buzele trase în all door lord [ɔ:l] [dɔ:] [lɔ:d] ool doo lood cu o lung ca în hoo!
jos

[u] u foarte scurt put full look [put] [ful] [luk] put ful luk cu u scurt ca în verbul "duc"

[u:] u foarte lung blue soon [blu:] [su:n] [ru:l] bluu suun ruul cu u foarte lung ca în "iulie"
rule

[ʌ] a foarte scurt sun son cut [sʌn] [sʌn] [cʌt] san san cat cu a foarte scurt ca în cuvântul
"tac"

[ə:] ă foarte lung cu dinţii apropriaţi learn Sir [lə:n] [sə:] [fə:st] lăăn săă făăst ă lung ca în "măă!"
first

[ə] ca ă foarte scurt above [ə'bʌv] ['ʌndə] ăbav andă sită ca ă românesc, se întâlneşte
under sister ['sitə] numai în silabe neaccentuate

Diftongi

[ei] similar cu diftongul românesc, dar say pay [sei] [pei] [feis] sei pei feis aproximativ ca în cuvântul "aleie"
mai deschis face
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[ou] ca ău din română pronunţat cu home alone [houm] [ə'loun] hăum ălăun aproximativ ău din "său"
buzele rotunjite

[ai] ca ai din română, dar mai deschis sky by life [skai] [bai] [laif] scai bai laif aproximativ ca ai din cuvântul
(mai lung) "claie"

[au] ca au din română, dar mai deschis how now [hau] [nau] hau nau aproximativ ca din "adaos"

[ɔi] o deschis urmat de i foarte scurt boy toy [bɔi] [tɔi] boi toi o deschis ardelenesc cu buzele
trase in jos

[iə] i scurt urmat de ă foarte scurt here dear [hiə] [diə] hiă diă

[ɛə] e foarte deschis urmat de ă foarte Mary hair ['ɛəri] [hɛə] Meări heă
scurt

[uə] u scurt, urmat de ă foarte scurt sure poor [ʃuə] [puə] şuă puă un ă scurt ca în "continuă"

[ɔə] o deschis urmat de ă foarte scurt door more [dɔə] [mɔə] sau doo(ă) moo(ă) o lung urmat de un imperceptibil (ă)
[dɔ:] [mɔ:] pe care mulţi vorbitoride engleză
nu-l pronunţă

Triftongi

[aiə] rostit aproximativ ca aeă fire tired [faiə] [taiəd] faeă taeă

[auə] rostit aproximativ ca aoă power [pauə] ['flauə] paoă flaoă


flower

Consoane

explozive (ocluzive)

[p] p urmat de o mică explozie de aer part pipe [pa:t] [paip] paat paip cu p foarte tare şi a lung
ce se eliberează din gură

[b] b urmat de o mică explozie de aer bed rubber [bed] ['rʌbə] bed rabă
ce se eliberează din gură

[t] t rostit cu vârful limbii pe gingie, Tom [tom] Tom cu t foarte tare şi cu o deschis
urmat de o singură explozie
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

[d] d rostit cu vârful limbii pe gingie do dad [du:] ['dæd] duu ded cu consoanele foarte sonore

[k] c rostit puternic din fundul gurii cat cut [kæt] [kʌt] chet cat un c foarte tare urmat de un
urmat de o mică explozie imperceptibil h şi a scurt

[g] g rostit din fundul gurii foarte sonor good leg [gud] [leg] gud leg ca g românesc foarte sonor

semi-explozive
(semi-ocluzive)

[tʃ] t combinat cu ş ca în ci chair match [tʃɛə] [mætʃ] [] cieă meci ca în cuvântul "cinci"

[dʒ] [dʒa:] [dʒæm] d combinat cu j ca în gi românesc jar jam [dz] [dza:] gia(r) gem
[dzæm]

nazale

[m] ca m românesc moon [mu:n] mun

[n] ca n românesc no [nou] nou

[ŋ] n ca în cuvântul "lângă", "pungă" finger long ['fiŋgə] [lɔŋ] fingă lon

laterale

[l] ca l românesc (cu limba mai like [laik] laic


retrasă) când consoana apare la
sfârşitul cuvântului

şuierătoare
(fricative)

[f] ca f romînesc fine [fain] fain

[v] ca v românesc, dar mai sonor live [livî liv

[θ] consoană surdă, ca un s rostit cu thick [θik] ssik


limba între dinţi

[ð] consoană foarte sonoră, father ['fɑ:ðə] fadză (pronunţie


pronunţată cu limba ţinuta între foarte aproximativă)
Transcriere Corespondent în
Simbol fonetic Explicaţii Exemple fonetică limba română Explicaţii

dinţi (ca un z foarte peltic)

[s] ca s românesc see [si:] sii

[z] ca z românesc foarte sonor nose zeal [nouz] [zi:l] nouz ziil

[ʃ] ca ş românesc sure [ʃuə] şuă

[ʒ] ca j românesc însă foarte sonor rouge [ru:ʒ] rujj

[r] se rosteşte ca r fără a atinge cerul red [red] red


gurii cu limba

[h] ca h românesc pronunţat mai în hear [hiə] hieă


fundul gâtului

semiconsoane
(semivocale)

[w] u scurt cu buyele făcute pungă şi well swim [wel] [swim] oael suim oană aproximativ ca o din "oare"
întredeschise oner ['wʌnə]

[j] i ca în cuvântul "ies" you new [ju:] [nju] [] iuu niu