Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICĂ

Nr.___________/_______________________

CONTESTAŢIE

Subsemnatul/a ___________________________________, posesor al BI/CI seria____________


nr.________________ având CNP_________________________, student la Facultatea de
Matematică şi Informatica,
Nivel (licenta/master)___________________________________________________________
Grupa_______________________________________________________________________
Specializarea_________________________________________________________________
Cod Unic___________________________________________________________________
Nr. matricol __________________________________________________________________
Limba de predare______________________________________________________________
MEDIA/NR. CREDITE ________________________________________________________
Anul de studiu, semestrul________________________________________________________

Va rog să dispuneţi reevaluarea acordării bursei de (performanţă/merit/ajutor social)


__________________________________________ , pe următroarele considerente:

1._____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________

Data, Semnătura,