Sunteți pe pagina 1din 8

Matthew FitzSimmons s-a niscut in Illinois gi a crescut

in Londra. A absolvit psihologia la Swarthmore College, dar


marea sa pasiune a fost gi rimine teatrul. in prezent triiegte
in Washington, DC, unde a predat literatura englszi qi arta
teatralS la un liceu privat timp de zece ani. Primul siu roman,
Matthew FitzSimmons
Disparifla (The Short Drop, 2O75), s-a bucurat de un succes
risunitor gi a lansat personajul Gibson Vaughn, care mai

il ruR[n
apare in Poison Feather (2076), Cold Harbor (2077) Si Debris
Line (2O18).

ii
d
* Traducere din limba englezd
4 CARMEN ION
j']

**
Bucurelti
2018
476 | MATTHEW FTTZSTMMONS

si mi retrag din orag; acolo au fost scrise cele mai reu-


gite pagini din acest volum. Lori Feathers este cea care
mi-a ficut cunogtinfi cu David Hale Smith, un om 9i
un agent literar de mare caracter; prinzul acela pe care
l-am luat impreuni mi-a schimbat viafa. Alan Turkus
de la Thomas & Mercer - increderea ta in romanul Dis-
CUPF,INS
parifia a ficut posibil acest nou capitol din viafa mea;
i;i sunt profund recunoscitor pentru indrumiri gi
pasiunea pe care o pui in munca ta. Ed Stackler mi-a Partea intAi. VIRGINIA................. 9
dat leclii de o valoare inestimabili in redactarea textu- Partea a doua. SOMERSET .......... 153
lui gi mi-a creat senzalia ci lucrez alituri de un vechi Partea a treia. GEORGIA... ......... 401
prieten. Mullumiri gi cititorilor care mi-au oferit cu
bunivoinfi sprijinul lor atunci cind ajunsesem si-mi
sparg capul cu personaje greu de stipAnit gi intrigi in-
curcate - Nathan Hughes, Karen Hooper, Allie Heiman,
Christine Lapez, Brian Orzechowski, Giovanna Baffico,
Tom Hughes, Michelle Mutert, David Kongstvedt,
Drew Hughes, Daisy Weill, Ali FitzSimmons, Kit
Manougian, Rennie O'Connor, Vanessa Brimner - gene-
rozitatea voastri m-a lisat firi cuvinte. Nu in ultimul
rind, ;in si le mulgumesc pirinfilor mei - am inceput
cu un cligeu, aga incit voi incheia cu un altul: cartea
aceasta nu ar fi existat firi iubirea, spriiinul gi in!e-
lepciunea voastrS. $i nu este o banalitate plastici, ci
un adevir onest, prozaic.
I-
Gibson Vaughn stitea de unul singur la tejghea in
aglor-neratul,Nighthawk Diner. Era ora de virf la se{vl-
rea micului dejun, gi clienfii se inghesuiau in agteptarea
eliberirii vreunui scaun. Nu didu atenlie zgomotului
tot mai intens al furculilelor gi cufitetror care zg;.iriau
farfuriile 5i nici chelnerilei care'ii aqezi mincarca in
fa!i. Stitea cu ochii alintifi pe televizorul montat
in spatele tejghelei. La emisiunea de gtiri, inregistrarea
video eia reluati pentru a nu gtiu cita oari, omni-
prezenti, parte a stilului de vialI american - disecati
gi risanalizati de-a lungul anilor, pomeniti in filme
artistice, emisiuni TV gi in cintece. La fel ca majori-
tatea americanilor, Gibson o vizuse de nenumirate
ori, gi la fel ca gi alfii, nu-gi putea lua ochii de la tele-
vi4or indiferent a cita oari era difuzati..$i curn ar fi
putut? Era tot ce ii mai rimlsese de la Suzanne.
La inceput, filmul video avea un aspect griunfos 9i
gters. Imaginile se incilecau gi dispireau rapid; liniile
distorsionate se succedau pe ecran ca nigte valuri ce
se izbeau de un lirm 4edescoperiL Era rezultatul in-
registririlor video ficute una peste alta de citre mana-
gerul magazinului:, ' ::
i ,, :
12 | MATTHEW FTTZSTMMONS DTSPARTTTA | 13

Imaginile, filmate de sus, din spatele casei de mar- siptiminile qi lunile de dupi disparilia fetei. Cami-
cat, infitrigau interiorul infamei stalii de benzini din onul ii fusese perchezilionat iar gi iar, dar nu fusese
Breezewood, Pennsylvania. Forla incontestabili a ima- descoperit nici un indiciu cu privire la prezenla fetei. in
ginilor rezida in faptul ci ar fi putut fi filmate oriunde. final, FBI-ul fusese nevoit si il scoati de sub urmirire,
in oragul tiu. Cu fiica ta. Luati in ansamblu, inre- insi nu inainte ca Oksenberg s5-gi fi pierdut slujba gi
gistrarea silenlioasi a camerei de supraveghere re- si fi primit zeci de ameninfiri cu moartea.
prezenta un soi de omagiu melancolic adus celei mai Dupi iegirea lui din magazin, iocul se cufundase in
celebre fete date dispiruti in America - Suzanne ticere. Trecuse o eternitate... apoi ea igi ficuse aparifia
pentru intiia oari - o fati de paisprezece ani, intr-un
Lombard. Ora afigati pe inregistrare era 1A:47 p.m.
hanorac liliu, cu o papcl a echipei de baseball Phila-
Beatrice Arnold, o studenti care lucra in schimbul
delphia Phillies gi cu un rucsac Hello Kitty azvArlit pe
de noapte, era, din cite se gtia, ultima persoani care
umir. in tot acel timp se aflase in magazin, in punctul
vorbise cu fata dispiruti. LalO:47, Beatrice stitea co- mort al camerei de supraveghere. $i, ca pentru a adin-
colati pe un taburet in spatele tejghelei, adinciti in ci gi mai mult misterul, nimeni nu gtia cum ajunsese
lecturarea unui exemplar uzat al cirlii AI doilea sex1. Suzanne acolo. Beatrice Arnold nu-gi amintea s-o fi
Avea si fie prima care igi amintise ci o vizuse pe vizut intrind, iar imaginile surprinse de camera de
Suzanne Lombard gi prima care contactase FBI-ul, supraveghere nu ofereau nici un rispuns.
imediat ce vestea dispariliei fetei apiruse in presi. Hanoracul atirna pe eain falduri mari, infigurdnd-o.
La 10:48, un birbat cu pir blond, lung gi lilos gi Era o fetigcanS palidi gi cu aspect fragil. Mass-media
cu un inceput de chelie intrase in magazin. Pe inter- adora si puni in contrast filmul alb-negru cu foto-
net, individul ajunsese si fie cunoscut sub numele de grafii de familie color - fata blondi zimbitoare, im-
Riff-Raff, insi FBI-ul il identificase drept Davy Oksen- bricati intr-o rochie albastri de domnigoari de onoare,
berg, un tirist originar din Jacksonville, cu antecedente fata zimbitoare la plajl irnpreuni cu mama sa, fata
de violenli domestici. Oksenberg cumpirase o con- zimbitoare citind o carte gi privind pe fereastri. Foto-
servi de carne de viti gi o sticli de Gatorade. Plitise grafiile color erau ca o alinare fali de imaginea expre-
siei aspre a fetei cu gapci de baseball, cu mAinile virAte
cash gi ceruse chitanfi, dar dupi aceea zibovise in
fala tejghelei, flirtind cu Beatrice, firi a da semne ci
adinc in buzunare gi umerii girbovifi, ca un animal
stAnd pitit in adipostul siu.
s-ar fi gribit si-gi continue drumul.
Suzanne se plimbase in sus gi in jos printre rafturi,
Ca prim gi totodati cel mai plauzibil suspect, Oksen-
dar cu capul intors spre intrare. Trecuseri o suti qap-
berg fusese chestionat in mod repetat de citre FBI in tezeci gi noui de secunde. Ceva anume ce zirise pe geam
1 Eseu al autoarei franceze Simone de Beauvoir. Publicat in ii atrisese atenlia gi atitudinea i se schimbase brusc.
1949, prezinti cronologic situafia femeii in societate, incercind Ingficase de pe raft trei produse: o cutie de biscuifi
si spulbere mituri 9i prejudecili mlsogine. (n.tr.) Ring Dings, o bluturl Dr Pepper gi o cutie cu batoane
14 | MATTHEW FITZSIMMONS DTSPARTTTA | 15

de lemn-dulce Red Vines. O combinalie stranie, care fel ca acelea ale lui Jimmy Hoffal, D.B. Cooper2 5i a
avea si fie porecliti ulterior Picnicul Fetei Dispirute, Virginiei Dare3.
Suzanne plitise gi ea cash, aruncAnd pe teighea banc- La televizor, gtirile furi inlocuite de reclame, gi Gib-
note mototolite, monede de un sfert de dolar gi mi- son expiri, firi si-gi fi dat seama ci pini atunci igi
runlig inainte de a indesa cump5.riturile in rucsac. linuse respirafia. Vederea imaginilor il epuiza de fiecare
Camera de supraveghere ii surprinsese figura atunci dati. CAt aveau de gAnd si le mai difuzezel De ani de
c6.nd igi ridicase ochii gi se uitase indelung drept spre zile nu apiruse nici un element nou in cazul disparifiei
ea, expresia fiindu-i imortalizati gi interpretati apoi lui Suzanne. $tirea de ultimi ori din ziua aceea era ci
in fel 5i chip, aidorna zimbetului Monei Lisa. Riff-Raff se tunsese gi ci absolvise colegiul in inchi-
Gibson se holbi la imaginea afiqati pe ecranul tele- soare, fiind condamnat pentru posesie de droguri.
vizorului, ata cum ficea de fiecare dat5, privirea sa in- Internetul, in fantezia sa infiniti, il poreclise acum
Profesorul Riff-Raff sau Raff 2.0. in afari de asta, tot
tersectAndu-se cu cea a lui Suzanne, agteptind si o vadi
ce apirea la gtiri era o reluare lacrimogeni a unor
zimbindu-i timid, curn ficea intotdeauna atunci cind
lucruri deja cunoscute, adici nimic important.
voia si ii impirtigeasci un secret. AgteptAnd si-i
Totugi, peste pulin timp se implineau zece ani de
povesteasci ce se intAmplase. De ce fugise. in toli acei
la disparilia fetei, gi asta insemna ci relelele de tele-
ani, nu incetase si spere intr-un rispuns. Numai ci
viziune urmau si reia la nesfirgit retrospectivele. SI
fetigcana din filmarea video nu ii vorbea.
continue si exploateze memoria lui Suzanne. Si ii
Nici lui gi nici altcuiva. bati la cap pe toli cei care avuseseri pini gi cea mai
intr-un sfirgit, Suzanne igi trase gapca gi mai mult neinsemnati legituri cu familia ori cu cazul. Si puni
peste ochi gi arunci o ultimi privire in iur. La L0:56 p.m.
piqi afari in noapte. Beatrice Arnold avea si declare 1
Figur5 proeminenti a sindicalismului american, pregedinte
FBI-ului ci fata pirea nelinigtiti gi ci avea ochii rogii, al confederafiei International Brotherhood of Teamsters intre
7932 9i 7975,limmy Hoffa (1913-7975) a dispirut firi urmi
ca gi cum plinsese. Nici ea gi nici cuplul care igi alimen- in iulie 7975. (n.tr.)
ta magina cu carburant nu observaseri daci Suzanne se 2 Pseudonim folosit pentru desemnarea
unei persoane
urcase in weun vehicul. O alti fundituri intr-un caz rimase neidentificate care, pe 24 noiembrie 7977, a deturnat
plin de fundituri. un ayion Boeing 727 ce efectua o cursiintre Portland gi Seattle,
estorcind 200000 de dolari ca riscumpirare gi paragutdndu-se
FBI-ul nu reugise si descopere nici o pisti relevan- din avion (n.tr.)
ti. Nimeni nu se prezentase pentru a revendica re- 3 Personaj
de legendi in folclorul american, Virginia Dare
compensa de zece milioane de dolari oferiti de familie a fost primul copil niscut din pirinfi englezi intr-o colonie
gi de cei apropiafi. in ciuda tam-tamului ficut de presi, americani - Roanoke (Carolina de Nord), in august 7587.Bu-
nicul ei, intemeietorul gi guvernatorul coloniei, a pirisit
in ciuda celebritifii tatilui ei, Suzanne iegise pe uta America la sfirgitul anului 1587 pentru a aduce noi provizii din
stafiei de benzini qi se ficuse nevizuti. Disparilia sa Anglia, insi la intoarcere, in august 7590, a descoperit ci age-
rimisese un mister neelucidat pentru americani, la zarea fusese plrisiti gi cei 108 locuitori dispiruserS. (n.tr.)
16 I MAfiHEW FITZSIMMONS DTSPARTTTA | 17

in sceni reconstituiri de;,gustitoare ale celor intim- vicepregedintelui - gi si scape neprins -, atunci noi,
plate la stalia de benzini de la Breezewood 9i sI se oamenii de rind, la ce ne putem agtepta?
foloseasci de computere pentru a crea imagini cu - Pe vremea aia inci nu era vicepreqedinte.
felul in care Suzanne ar fi aritat astizi. - Da, gtiu, dar era totugi senator. $i nu e de glumit
Pentru Gibson, cea mai mare cazni era si vizioneze cu funclia asta. Doar nu-!i inchipui ci Lombard n-a
simulirile. Suzanne ar fi avut acum douizeci 9i patru stat cilare pe federali pentru a rezolva cazul?
de ani gi ar fi absolvit colegiul. Imaginile il tentau si Gibson gtia de fapt din proprie experienli citi
igi inchipuie cum ar fi ar5tat viala ei. Unde ar fi lo- influenli avea Lombard gi cdt de mult ii plicea si o
cuit. Ce carieri gi-ar fi ales * firi indoiali una cate at exercite. Vicepregedintele Benjamin Lombard era un
fi avut de-a face cu cirfile. Zimbiin sinea lui, apoi igi alt subiect la care nu dorea si se gindeasci.
lui seama. Ceea ce ficea, lisindu-qi mintea si zboare, - Cred ci va fi un pregedinte bun, continui bir-
batul. Uite cum gi-a revenit dupi nenorocirea asta.
nu era deloc sinitos. N-ar fi fost cazul ca Suzanne si
A acceptat numirea ca vicepregedinte, cind maiori-
fie lSsati in pace? Ca toatl lumea si fie lisati in pace?
tatea oamenilor in situalia lui ar fi fost ripugi de du*
- Ce grozivie, spuse birbatul agezat lingi el, ui- rere. Iar acum candideazi la pregedinlie. E nevoie de
tindu-se in sus spre televizor. mare tirie de caracter si faci a$a ceva.
- Mda, se declari de acord Gibson. Toati lumea se agteptase ca Lombard, in calitatea
-imi amintesc unde eram cind am aflat de dispa- sa de vicepregedinte pe durata celor doui mandate ale
rilia ei: intr-o cameri de hotel din Indianopolis, intr-o unui pregedinte popular, si obgini din vreme nomi-
cilitorie de afaceri. Parci a fost ieri. Am trei fiice, nalizarea, iar convenfia din august si fie doar o simpli
adiugi birbatul bitind cu incheieturile degetelor in formalitate, un fel de incoronare triumfali. insi
tejgheaua de lemn pentru a indepirta ghinionul' Am Anne Fleming, guvernatoarea de California, apiruse
stat doui ore pe marginea patului 9i m-am uitat la din neant gi pirea hotiriti si-i dejoace planurile. Cei
gtiri. A fost ceva ingrozitor. Nici nu vreau si mi gAn- doi se aflau practic umir la umir in sondaje. Lombard
desc cum ar fi ca timp de zece ani si nu gtii daci fiica ii avea de partea sa pe cei mai mul;i delegali gi era in
ta mai triiegte sau nu. Ce lucru cumplit pentru fa- continuare favoritul, dar Fleming il obliga si mun-
milie! Lombard e un birbat pe cinste. ceasci din greu pentru nominalizare.
Ultimul lucru pe care Gibson gi-l dorea era si fie Faptul ci implinirea a zece ani de la disparifia lui
atras intr-o disculie despre Benjamin Lombard. Didu Suzanne cidea intr-un an electoral favorizase intr-un
din cap cu politefe, in speranfa de a pune capit con- mod pervers campania lui Benjamin Lombard. Totugi
versafiei, insi birbatul nu intenliona si abandoneze nu era nimic nou in asta: promovarea Legii Suzanne
subiectul cu ugurinli. in Senat il propulsase de la bun inceput pe scena po-
- Mi gindesc ci, daci un nenorocit bolnav la cap, litici nafionalS. Desigur, Lombard refuzase permanent
scuzi-mi limbaiul, e in stare si o ripeasci pe fiica cu eleganli si discute public despre disparilia fiicei sale.
| 78 | MATTT{EW FTTZSTMMONS

Cinicii ar fi obiectat ci nici n-ar fi avut de ce, finind


cont ci mass-media ii ficea oricum treaba. $i mai era,
desigur, gi sofia lui. Eforturile neobosite depuse de
Grace Lombard in beneficiul Centrului pentru Copii
Dispiruli gi Exploatali constituiseri subiectul central
al qtirilor TV in timpul desemnirii candidalilor di-
naintea alegerilor. $i o ticuseri si devini gi mai popu-
lari decAt puternicul ei so!, daci aga ceva era posibil.
* Daci obEine nominalizarea, va avea votul meu, 2
comenti birbatul. Nici nu mi intereseazipe cine vor
propune ceilalli. O si-i dau votul meu.
- Sunt sigur ci Lombard ar fi incintat si audi asta, Jenn Charles stitea pe bancheta din spate a unei
camionete albe firi insemne parcate vizavi de Night-
spuse Gibson gi se intinse dupi ketchup.
Turni o porfie generoasi pe marginea farfuriei, hawk Diner. Avea senzalia ci e al naibii de expusi -
o amesteci incet cu pufini maionezi gi unse chif- intr-un avanpost din apropiere de granifa pakistanezi
telele de cartofi, ata cum il invilase tatil siu atunci s-ar fi simlit ca acasi, dar camionetele vopsite in alb
cAnd era mic. Dupi cum enunfase Duke Vaughn din nordul Virginiei nu erau stilul ei.
intr-unul dintre aforismele lui memorabile, ,,Daci Se uiti la ceas gi noti ora in agendi. Orice s-ar spune

n-ai nimic cumsecade de spus, umple-fi gura cu ceva despre Gibson Vaughn, micar era un tip previzibil. Pe
gi mesteci incet". de o parte, asta ficea ca urmirirea lui si fie foarte
Cuvinte numai bune si te ciliuzeasci in viafi. simpli; pe de alta, o plictisea de moarte. Practic, no-
tifele din agendi nu difereau de la o zi la alta. Vaughn
igi incepea ziua la ora 5:30 cu o alergare de cinci rnile.
Doui sute de flotiri gi o suti de abdomene, urmate
de un dug. Dupi aceea lua un mic dejun identic la
acelagi local, agezat pe acelagi taburet. La fel in fie-
care dimineafi, ca gi cum localul ar fi fost biserica
lui personali.
Jenn igi risuci o guviti rebel5 din pirul negru ca
pana corbului, in spatele urechii. Avea mare nevoie de
un dug gi de un somn bun peste noapte in propriul
pat. $i nu i-ar fi stricat pufin bronz. Pe pielea ei se
insinua o paloare dupi cele zece zile de stat pe ban-
cheta din spate a camionetei, care incepuse si semene
20 | MATTHEW FTTZSTMMONS DTSPARTTiA | 21

periculos de mult cu o adevirati casi. Vehiculul era opt ani petreculi in infanteria marini igi spuneau
ticsit cu echipament de urmirire gi ii era greu si se cuvAntul. Un cadru de pat cu arcuri gi o saltea stiteau
strecoare iniuntru. Un mic pat pliant, montat in par- agezate pe podea, lingi veioza de pe noptiera joasi. in
tea din fa!i, perrnitea unei echipe si lucreze in schim- cameri se mai afla un scrin nelicuit, cu un picior rupt,
buri, dar in afari de asta, camioneta dispunea de prea pe care Gibson il reparase cu m6.na lui. Nici o alti
pufine facilitifi. piesi de mobilier. Design interior marca Franz Kafka.
Asta e, Charles, tfi trdieSti visul. Greu de crezut ci la virsta de gaisprezece ani acest
Daci Vaughn avea si-gi respecte gi de aceasti dati individ fusese cel mai ciutat hacker din America. In-
programul, peste douizeci de minute, cind inghe- famul BrnChr0m, un precursor al migcirii hacktiviste
suiala de la ora de virf a diminefii se va fi potolit, se va moderne, cu orientare politici. Adolescentul care
muta in spatele silii de mese, ca si lucreze. Era prieten aproape ci pusese capit carierei senatorului Benjamin
cu proprietarii localului, care ii permiteau si foloseas- Lombard. Care furase e-mailurile gi arhiva financiari
ci unul dintre separeurile din spate pe post de birou adunate timp de zece ani in computerul senatorului
improvizat pentru a-gi ciuta de lucru. Trecuseri trei gi le predase ziarului Washington Post. in mod ano-
siptimini de cind Vaughn igi pierduse slujba la o nirn, sau ata crezuse BrnChr0m. FBI-ul il arestase pe
mici firrni falimentari din domeniul biotehnologiei, Gibson Vaughn la el la liceu gi il scosese incitugat
unde lucrase ca director de IT. Deocamdati nu avu- de la ora de chimie. Jenn afigase fotografia lui portret
sese noroc cu gisirea unei slujbe gi, avAnd in vedere
pe unul dintre monitoare gi se opri o clipi pentru a-i
antecedentele sale, Jenn nu se attepta ca situafia si se
studia expresia inspiimintati gi, in acelagi timp,
schimbe prea curind.
sfiditoare. Gibson avea douizeci gi opt de ani acum
Dan Hendricks, partenerul ei, era un specialist de
gi dusese o viafi plini de evenimente.
primi mAni in materie de echipamente de supra-
Arestarea rapidi de citre FBI a hackerului de gai-
veghere. Cu o siptimini inainte, el pitrunsese in
sprezece ani fusese o gtire bine vAndutS. Dar docu-
apartamentul lui Gibson gi in fix nouizeci de minute
instalase tot ce era de instalat" Camere in infrarogu mentele pe care Vaughn le predase presei constituiseri
cu senzori de migcare, microfoane, tot tacimul. Pu- o gtire de senzafie. Din ele rezultau scurgeri masive gi
teau urmiri ce se petrece in intreg apartamentul, iar ilegale de fonduri de campanie citre binci din insu-
austeritatea condigiilor de viali ale lui Gibson le oferea lele Cayman. Iar vinovatul aritat cu degetul era Ben-
multe informalii despre el. jamin Lombard. Pentru o vreme, piru ci revelafiile
Dupi divor!, birbatul se mutase intr-un bloc de acelea aveau si puni capit carierei politice a senato-
apartamente cu chirii mici. in camera de zi avea o rului, iar mass-media exploati la maximum posibili-
masi uzati de la IKEA gi un scaun din lemn, insi nici tatea ca un adolescent si-i fi venit de hac unui senator
televizor, nici mobili tapifati, nimic altceva. Dormi- american. Tuturor le plicu ideea unei versiuni mo-
torul era la fel de spartan. Spartan, dar imaculat: cei derne a luptei dintre David gi Goliat, chiar daci David

S-ar putea să vă placă și