Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lectie

Data: 15.12.2017
Scoala Gimnazială Sarafineşti
Propunător: Ciobanu Claudia
Clasa a III-a B
Aria curriculara: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de invăţare: În prag de sărbători
Subiectul: Povestea unui brad, după H.C.Andersen
Tipul lecţiei: fixare şi sistematizare a cunoştinţelor

Scopul lectiei:
 dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj scris;
 educarea copiilor în spiritul protejării mediului înconjurător

COMPETENȚE SPECIFICE:
Limba şi literatura română
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit - observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.)

Ştiinţe ale naturii

3.2. Recunoaşterea consecinţelor propriului comportament asupra mediului înconjurător


Educaţie civică

2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, plantele şi animalele

Arte vizuale şi abilităţi practice

2.2. Realizarea de creaţii funcţionale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecţii textile, ceramică, sticlă etc)

Obiective operationale:
O1 - să citească fluent, corect, expresiv textul narativ ţinând cont de semnele de
punctuaţie;
O2- să exprime propria părere în legătură cu un text citit;
O3 - să completeze enunţuri lacunare cu informaţii din text;
O4 - să identifice substantive şi adjective în fragmentul propus;
O5 – să găsească cuvinte cu sens asemănător/ opus pentru cuvintele date;
O6 - să formeze cuvinte după modelul dat .

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:

 Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, munca independentă, lucru
în grup.
 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală

2. Resurse materiale: fişe de lucru, textul suport, creioane colorate

3. Forme şi tehnici de evaluare: Observaţia sistematică, aprecieri verbale

4. Resurse temporale: 45 minute

5. Resurse umane: 14 elevi


BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru clasa a III-a (2015);


 Limba și literatura română, Ed. Ars Libri, Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică, Georgeta-Mihaela Crivac,
Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel
 Mitu, Florica: Metodica predării-învăţării integrate a limbii şi literaturii
române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,2006
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Ob.
instruirii şi Procedural Material Organizat Evaluare
Op. Activitatea învăţatoarei Activitatea elevilor
dozarea e e orice
Stabilesc ordinea şi disciplina în sala
1. de clasă; - se pregătesc pentru conversaţia Fişe de frontal
Moment Pregătesc materialele necesare în desfăşurarea lecţiei; lucru
organizatoric desfăşurarea activităţii;
1min Împart elevii în patru grupe

2. Verific calitativ tema prin citirea orală Elevii prezintă caietele


Verificarea temei de către elevi, se fac aprecieri , se şi verifică tema
4 min corectează eventualele greşeli. conversaţia frontal Evaluare
Caietele orală
de temă

3. Se va realiza cu ajutorul unui rebus pe


Captarea atenţiei care elevii il vor rezolva pe grupe - elevii completează Observarea
5min rebusul Conversaţia Planşă – sistematică
Explicaţie fişe cu Pe grupe
Exerciţiul rebus

4. Anunţ titlul noii lecţii şi


Anunţarea obiectivele într-o manieră
titlului lecţiei şi a accesibilă elevilor
obiectivelor - ascultă şi reţin titlul
operaţionale Astăzi, in această ora de limba lecţiei ;
1 min română, vom citi textul “Povestea unui frontal
brad” , după H. C. Andersen, vom tabla Observarea
discuta pe baza textului şi vom rezolva caiete sistematică
câteva exerciţii. manualul individual
-deschid caietele şi conversaţia
noteazǎ în caiete titlul
... notez titlul si autorul lectiei pe tabla lecţiei;
5. O1 Cer elevilor sa citească textul în lanţ, Elevii citesc textul
Consolidarea şi lectura alternează cu discuţii pe baza Conversaţia Fişe de Individual Observarea
sistematizarea textului. Răspund la întrebări. lucru sistematică
cunoştinţelor
anterioare
20min - Cer elevilor să completeze enunţurile Completează
O2 lacunare cu informaţii privind titlul, enunţurile lacunare pe Explicaţia Frontal
autorul, numărul de alineate şi fişe Exerciţiul Individual
informaţii desprinse din text.
Notez la tablă răspunsurile elevilor. Fişa de
lucru
-Solicit elevilor să identifice Elevii identifică Explicaţia
O3 substantivele şi adjectivele din textul substantivele şi Exerciţiul
marcat şi să analizeze trei substantive , adjectivele Observare
precizând felul, numărul şi genul -analizează trei Individual sistematică
fiecăruia. substantive
Exerciţiul Fişa de
- Propun elevilor formarea de perechi -Elevii reunesc în lucru
O4 de cuvinte cu acelaşi sens, respectiv cu perechi cuvintele cu
sens opus. acelaţi sens/ cu sens Evaluare
opus. orala

O5 -Cer elevilor ca , pornind de la cuvinte -Formează cuvinte Explicaţia


date( substantive) , să formeze alte după model. Exerciţiul
cuvinte (adjective) ,după model
6. Obţinerea O2 Se realizează completând fişa de lucru
performanţelor O3 din Anexa Rezolvă sarcinile fişei Explicaţia Observare
10’ Fise de Individual sistematică
Conversaţia lucru Aprecierea
verbală
Exerciţiul

7.Feed-back Se verifică fişa. Completează fişa Exerciţiul Fişa de frontal


3’ lucru

Fac aprecieri frontale cu privire la


8.Asigurarea modul de participare al elevilor la - ascultă aprecierile aprecierea frontal aprecierea
retenției si lecţie;transmit tema pentru acasă; făcute verbală şi verbală
transferul - notează tema pentru scrisă
1’ acasă
ANEXA 1

HARTA TEXTULUI

Titlul textului

...................................................................................
...................................................................

Autorul

....................................................
...............................................
Cuvinte noi Personaje

....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................................
.............................................. ..............................................

Mesajul textului

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
..