Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE

CLASA a IX - a
Filiera: teoretică
Profil: real AVIZAT
Specializare/calificare: matematică/informatică Director:
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: C.T „Lațcu Vodă” Siret
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 2 Responsabil comisie metodica:
Profesor: Larisa Burla
Ordin programa: nr. 3458/09.03.2004
SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1 Recapitulare 1.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3 Norme de protectia muncii 1 S1
Recapitularea notiunilor fundamentale din
clasele V–VIII
2 Test iniţial 1 S1
3 Celula-unitatea 1.1 Culegerea de date din surse variate de Celula- Noţiuni introductive.Teoria celulara 1 S2
structurală şi informare/ documentare despre Compoziţia chimică a materiei vii
funcţională a organizarea lumii vii Tipuri fundamentale de celule: 1 S2
lumii vii 1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe procariote,eucariote
baza caracterelor generale
1.3. Identificarea structurilor biologice Observaţii microscopice asupra structurii 1 S3
microscopice în vederea caracterizării lor celulei procariote şi eucariote (L.p)
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru Ultrastructura celulei procariote. 1 S3
identificarea unor caractere generale ale
organismelor şi evidenţierea Structura şi ultrastructura celulei eucariote: 1 S4
componentelor şi proceselor celulare membrana celulară, perete celular, capsula
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor Evidenţierea osmozei, plasmolizei şi 1 S4
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza deplasmolizei (L.p)
modelelor Citoplasma fundamentală şi structurată 1 S5
3.2 Aplicarea unor algoritmi de
identificare şi rezolvare de probleme Organite celulare comune: 1 S5
1
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei reticul endoplasmatic, ribozomi, 1 S6
specifice biologiei în diferite situaţii de mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, 1 S6
comunicare centrozom, plastide, vacuole şi incluzini
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind Organite celulare specifice: neurofibrile, 1 S7
diverse metode de comunicare corpusculi Nissl, miofibrile, cili, flageli
Cloroplastele de la Elodea, mişcarea de 1 S7
rotaţie şi circulaţie a plasmei şi
cloroplastelor; cromoplastele de la morcov
şi tomate; evidenţierea incluziunilor
ergastice, evidenţierea celulelor stomatice
(L.p)
Nucleul (membrană nucleară, nucleoli, 1 S8
carioplasmă). Acizii nucleici.
Evaluare 1 S8 S9 Scoala
altfel!
Diviziunea celulară directă. Evidenţierea 1 S10
diviziunii prin înmugurire la drojdia de
bere (L.p)
Ciclul celular. Cromozomii şi fusul de
1 S10
diviziune; evidenţierea cromozomilor
metafazici la Allium, Vicia (L.p)
Mitoza (faze, importanţă). 1 S11
Evidenţierea diviziunii celulare mitotice la 1 S11
Allium cepa (L.p.)
Meioza (etape, faze, importanţă) 1 S12
Evidenţierea diviziunii meiotice la Secale 1 S12
sp, Triticum sp. (L.p)
4 Ereditatea şi 1.1 Culegerea de date din surse variate de Noţiuni generale despre ereditate şi 1 S13
variabilitatea informare/ documentare despre variabilitate.
lumii vii organizarea lumii vii Legile mendeliene:
1
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din - Legea purităţii gameţilor. S13
investigaţii şi formularea concluziilor - Legea segregării independente a perechilor
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza de caractere. S14
1
modelelor Importanţa legilor mendeliene
3.2 Aplicarea unor algoritmi de Recapitulare pentru teza
identificare şi rezolvare de probleme 1 S14
2
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei Evaluare (teza semestrul I)
specifice biologiei în diferite situaţii de 1 S15
comunicare
Abateri de la segregarea mendeliană: 1 S15
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind
semidominanţa, codominanţa,
diverse metode de comunicare
supradominanţa, genele letale
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a
Teoria cromozomială a eredităţii: 1 S16
cunoştinţelor referitoare la structurile şi
- Plasarea liniară a genelor în cromozomi. 1 S16
organismele cu potenţial patogen precum şi
- Transmiterea înlănţuită a genelor
la acţiunea factorilor mutageni
- Schimbul reciproc de gene între
cromozomii omologi
Recombinarea genetică. 1 S17
Ereditatea extracromozomială.

Determinismul cromozomal al sexelor. 1 S17

Influenţa mediului asupra eredităţii 1 S18

5 Recapitulare 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru Fise de lucru, portofolii etc. 1 S18
semestrială identificarea unor caractere generale ale
organismelor şi evidenţierea
componentelor şi proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de
identificare şi rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE
CLASA a IX - a
Filiera: teoretică
Profil: real AVIZAT
Specializare/calificare: matematică/informatică Director:
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: C.T „Lațcu Vodă” Siret
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 2 Responsabil comisie metodică:
Profesor: Larisa Burla
Ordin programa: nr. 3458/09.03.2004
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Săptămâna Observaţii


crt învăţare
1 Ereditatea şi 2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din Genetica umană: S1
variabilitate investigaţii şi formularea concluziilor - Metode de cercetare 1
a lumii vii 3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare şi S1
rezolvare de probleme - Cariotipul uman normal 1
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice S2
biologiei în diferite situaţii de comunicare - Boli ereditare (clasificare, exemple). 1
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor S2
referitoare la structurile şi organismele cu potenţial - Sfaturi genetice. Diagnoza prenatală 1
patogen precum şi la acţiunea factorilor mutageni Ingineria genetică şi biotehnologii: 1 S3
5.3. Argumentarea importanţei teoretice şi practice sinteza artificială de gene şi transferul
a noţiunilor de biodiversitate şi de genetică interspecific; clonarea
2 Evaluare - 3.2, 4.1, 5.1, 5.3. Test de evaluare 1 S3
unitate de
invatare
3 Diversitatea 1.1 Culegerea de date din surse variate de Noţiuni introductive. Virusuri. 1 S4
lumii vii informare/ documentare despre organizarea
lumii vii Regnul Monera: arhebacterii, eubacterii, 1 S4
1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza cianobacterii
caracterelor generale Regnul Protista: sarcodine, ciliofore, 2 S5
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru identificarea zoomastigine, sporozoare, alge
unor caractere generale ale organismelor şi unicelulare, euglene, oomicete
4
evidenţierea componentelor şi proceselor Regnul Fungi: zigomicete, ascomicete, 1 S6
celulare bazidiomicete.
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din Licheni 1 S6
investigaţii şi formularea concluziilor
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor Regnul Plante: 2 S7
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare şi Alge pluricelulare
rezolvare de probleme Briofite: hepatice, briate
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice Pteridofite: licopodiate, equisetate,
biologiei în diferite situaţii de comunicare filicate
Regnul Plante: 1 S8
Gimnosperme: conifere
Regnul Plante: 1 S8
Angiosperme dicotiledonate şi 1 S9
monocotiledonate
Regnul Animale: 1 S9
- Spongieri.
- Celenterate: hidrozoare, scifozoare,
antozoare.
Regnul Animale: 2 S10
- Platelminţi (trematode, cestode);
- Nematelminţi (nematode);
- Anelide (oligochete, hirudinee)
Regnul Animale: 1 S11
- Moluşte: lamelibranhiate,
gasteropode, cefalopode
4 Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S11
pentru teză 5.3.
5 Evaluare 1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza Test sumativ 1 S12
(teza sem II- caracterelor generale
lea) 2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare şi
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse

5
metode de comunicare
5.3. Argumentarea importanţei teoretice şi practice
a noţiunilor de biodiversitate şi de genetică
6 Diversitatea 1.1 Culegerea de date din surse variate de Regnul Animale: 1 S12
lumii vii informare/ documentare despre organizarea - Artropode: arahnide, crustacei, insecte
lumii vii - Echinoderme
1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza Regnul Animale: - Chordate: 1 S13
caracterelor generale  Urocordate,
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru identificarea  Cefalocordate,
unor caractere generale ale organismelor şi  Vertebrate: Ciclostomi
evidenţierea componentelor şi proceselor Regnul Animale: 1 S13
celulare  Vertebrate: Peşti cartilaginoşi,
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din peşti osoşi.
investigaţii şi formularea concluziilor Regnul Animale: 1 S14
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor  Vertebrate: Amfibieni
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare şi (anure,urodele), Reptile, Păsări.
rezolvare de probleme
Regnul Animale: 1 S14
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice
 Vertebrate: Mamifere
biologiei în diferite situaţii de comunicare
monotreme, marsupiale, 1 S15
placentare
Conservarea biodiversităţii în România 1 S15

7 Recapitulare 2.1 Utilizarea investigaţiei pentru pentru Portofolii, fişe de recapitulare, ierbare, 2 S16
finală identificarea unor caractere generale ale insectare
organismelor şi evidenţierea componentelor şi
proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare şi
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare