Sunteți pe pagina 1din 10

ISA 501- Probe de Audit - Considerente specifice pentru elementele selectate

Obiectivul auditorului: Obținerea de suficiente probe de audit adecvate cu privire la:


-existența și starea stocurilor
-litigii și revendicări
-informații pe segmente conforme cu cadrul general de raportare financiară
Stocuri - Atunci când stocurile sunt semnificative obiectivul auditorului este obținerea
de probe suficiente și adecvate cu privire la existența și starea stocurilor.
Este necesar ca auditorul să realizeze programul de audit pentru stocuri și producția in
curs de executie
Nume DESIGN ROMANIA Perioadǎ 01.01.2014 - 31.12.2014 Ref G 1/2
client SA contabilǎ

Program de audit Obiective Program Iniţiale


realizate
1 Revizuiţi Planificarea Auditului, Rezumatul B9
evaluării Riscurilor şi Planul de eşantionare pentru B7
această secţiune. Asiguraţi-vă că următoarele teste
sunt adaptate după cum este necesar pentru a aborda
riscurile identificate. Orice modificare a abordăriilor
planificate ar trebui să fie înregistrate în mod clar
2 Evaluaţi gradul de adecvare a politicii contabile P1 DM
pentru stocuri şi producţia în curs de execuţie.
Asiguraţi-vă că politica de contabilitate este în
conformitate cu standardele de contabilitate şi
legislaţia aplicabilă.
3 Obţineţi sau pregătiţi programe în avans şi 1 P2 IP
confruntaţi-le cu bilanţul. Faceţi diferenţa între
Materii prime şi Consumabile, Producţia în curs de
execuţie, şi între Produse finite şi Mărfuri
4 Pregătiţi un comentariu care să explice compoziţia P2 IP
soldurilor la stocuri şi comparaţia cu anii anteriori şi
aşteptările noastre
5 Investigaţi schimbările semnificative în valorile şi 1, 2, 3, 4, 5 P3 DM
nivelurile stocurilor în comparaţie cu perioada
precedentă.
6 Completaţi raportul de prezenţă fizică şi urmăriţi 2, 3, 5, 6 G2/1 IP
toate elementele selectate pentru a le duce in foile
finale de stoc.
7 Selectaţi un eşantion de elemente din foile finale de 2, 5 P4 DM
stocuri şi transpuneti-le in foile brute de lucru ale
stocurilor.

8 Testaţi modalitatea de verificare a preţurilor la foile 1, 4 P4 DM

1
finale de stoc prin întocmirea unui eşantion cu
facturi de achiziţii şi înregistrări ale costurilor.
9 Testaţi eventualele completări şi extensii ale foilor 5 P4 RP
finale de stocuri.
10 Stabiliţi şi înregistraţi baza de evaluare a producţiei 4 P5 RP
în curs de execuţie.
11 Testaţi verificarea evaluării producţiei în curs de 6, 8 P5 RP
execuţie şi asiguraţi-vă că:
(i) Costurile cu materialele sunt înregistrate
în mod corect;
(ii) Alocarea orelor de muncă este corectă;
(iii) Alocarea costurilor indirecte este
corectă; şi
(iv) Contabilitatea cifrei de afaceri şi a
rezultatului atribuibil producției pe termen
lung în curs de execuție este adecvată
12 Luaţi în considerare nivelul general și implicațiile 2, 3, 4 Nu este
mărfurilor din stoc pentru care există restricții cazul
referitoare la proprietate.
13 Luaţi în considerare tratamentul stocurilor cu 7 Nu este
mişcare lentă şi deteriorate. Luaţi în considerare cazul
valoarea realizabilă netă. Asiguraţi-vă că
provizioanele sunt adecvate şi coerente.
14 În cazul în care stocul este deţinut de către terţi în 3 Nu este
numele societăţii, obţineţi certificate în cazul în care cazul
sumele sunt semnificative.
15 În cazul în care compania deţine stocul în numele 2 Nu este
unor terţe părţi, asiguraţi-vă că astfel de elemente cazul
sunt excluse din stoc. În cazul în care este considerat
material, obţineţi confirmare de la terţi.
16 Asiguraţi-vă că situaţiile financiare sunt în 1 P6 RP
conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi
standardele contabile aplicabile.
Documentarea auditorului pentru atingerea fiecărui obiectiv din program este esențială.
Vom exemplifica în cele ce urmează procedurile aplicate pentru fiecare P
P1 Asigurarea cǎ politicile contabile aplicate de societate privind stocurile și producţia în
curs de execuţie sunt adecvate și în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2
P2: Realizarea unui rezumat care sǎ explice compoziţia soldurilor și comparaţia cu anul
precedent cu distincţia între materii prime și materiale consumabile, producţia în curs de
execuţie și între produse finite și mǎrfuri.
Stocurile societǎţii la 31.12.2014 sunt în valoare totalǎ de 2 188 892 lei, în creștere faţǎ de aceeași
perioadǎ a anului trecut cu 76.72%. Astfel, în anul financiar 2014, stocurile au înregistrat urmǎtoarea
evoluţie și structurǎ:
STOCURI 31.12.2011 31.12.2012 Diferent %
e
31.12.2013 31.12.2014 Diferenț %
e
Materii prime 903.766 913.312 9.546 101,06
Materiale consumabile 255.138 317.359 62.221124,39
Materiale de natura obiectelor de inventar 10.111 10.227 116 101,15
Diferenţe de preţ materii prime și 9 -3.102 -3.111-
materiale 34.466,67
Produse în curs de execuţie 194.537 435.926 241.389 224,08
Semifabricate, produse finite 250.688 639.434 388.746 255,07
Diferenţe de preţ la produse -13.290 32.680 45.970 -245,90
Mǎrfuri și ambalaje 1.267 601 -666 47,43
Avansuri pentru cumpǎrǎri de stocuri - 206.052 206.052 -
Valoare brutǎ stocuri 1.602.226 2.552.489 950.263 159,31
Ajustǎri pentru deprecierea materiilor -216.434 -216.434 - 100,00
prime
Ajustǎri pentru deprecierea materialelor -35.022 -35.022 - 100,00
Ajustǎri pentru deprecierea produselor -112.143 -112.143 - 100,00
Valoare netǎ stocuri 1.238.627 2.188.892 950.265 176,72
---------------------------------------------
Pentru evaluarea ulterioară a stocurilor și producției în curs de execuție , auditorul
aplică proceduri de fond pe baza participării la inventariere.
1. Participarea auditorului la inventarierea fizică a stocurilor.
Care sunt responsabilitățile auditorului în cazul în care este posibilă inventarierea ?
- să evalueze procedurile conducerii de înregistrare și control cu privire la rezultatele
inventarierii fizice a stocurilor.
Exemple: colectarea listelor folosite pentru inventarierea stocurilor, contabilizarea,
stadiul producției în curs de execuție, stocuri cu mișcare lentă, stocuri uzate moral sau
deteriorate, stocuri in custodie, în consignație ; proceduri utilizate la estimarea

3
cantităților fizice, după caz; controlul asupra mișcării stocurilor între diferite locații,
livrarea și recepția stocurilor înainte și după data de închidere a exercițiilor.
- să observe procedurile de inventariere ale conducerii.
Exemple: controlul asupra mișcării stocurilor înainte și după inventariere.
- să inspecteze stocurile.
Exemple: identificarea stocurilor uzate moral, deteriorate sau învechite.
- să efectueze teste legate de inventarierea fizică.
Exemple: din lista de inventariere ale conducerii sunt selectate elementele care vor fi urmărite
în stocul fizic, urmarirea elementelor selectate din stocul fizic în listele de inventariere ale
conducerii, copii ale listelor finale de inventariere fizică și aplicarea procedurilor analitice.
Vom exemplifica TESTELE DE FOND aplicate de către auditor prin programul de
audit (ISA 501) pentru stocuri ți producția ăn curs de execuție.
Obiect Progra Intocmi
Test de detaliu
ive m t
1 Proceduri preliminare P1 Data
Obţineţi detalii despre procedurile planificate ale clientului. Revizuiţi
şi confirmaţi faptul că: 2, 3, 5,
(i) personalul clientului este informat în mod corespunzător; 6, 7
(ii) au fost stabilite controale adecvate care acoperă mișcarea
stocurilor şi separarea perioadelor şi
(iii) Procedurile generale sunt adecvate şi va duce la înregistrarea
corectă a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie.
2 Revizuiţi dosarul ultimului an de inventariere pentru linii majore de 2, 3, 5, P1
stoc ce au avut loc, amplasarea lor, precum şi orice cunoştinţe 6, 7
speciale necesare pentru identificarea stocurilor, starea lor, etc
3 Analizați dacă este eficient, combinarea participării la inventariere cu P1 D.M.
inspecția fizică a mijloacelor fixe și conturilor de numerar
semnificative.
4 La sediul clientului P2 I.P.
Notaţi concluziile obţinute din observarea inventarierii,ca şi:
(i)grija_avută de către personalul clientului; 2, 3, 5,
(ii)exactitatea rezultatelor de înregistrare; 6, 7
(iii) executarea inventarieirii contează şi modul în care instrucţiunile
au fost urmate;
(iv) controlul circulaţiei stocurilor;
(v) Controlul asupra problemei numărului de foi şi returnarea
acestora, inclusiv bararea listelor de inventar, după ultimul element şi
anularea folior emise, dar neutilizate;
(vi) Înregistrarea bunurilor deteriorate, învechite sau cu mişcare lentă;
şi
(vii) Controlul asupra inventarierii pentru a vă asigura că bunurile nu
au fost numărate de două ori sau omise şi modul în care problemele
au fost autorizate.

4
5 Selectaţi un eşantion de elemente din stocul disponibil şi: 3 P3 DM
(i) Inventariaţi articole şi urmăriţi-le în foile de inventariere, notaţi şi
reconciliaţi_eventualele_diferenţe;
(ii) În cazul în care un articol pare învechit sau deteriorat asiguraţi-vă
că o notă se face în acest sens; şi
(iii) Verificaţi că sunt înregistrate suficiente detalii în programul de
testare pentru a se asigura că elementul poate fi urmărit în foile finale
de stocuri..
6 Selectaţi un eşantion de elemente din foile de inventarere şi: 2 P3 IP
(i) Verificaţi stocul fizic, notaţi şi reconciliaţi eventualele diferenţe;
(ii) În cazul în care un element arată învechit sau deteriorate,
asiguraţi-vă că o notă care se face în acest sens; şi
(iii) Verificaţi că sunt înregistrate suficiente detalii în programul de
testare pentru a se asigura pentru a se asigura că elementul poate fi
urmărit în foile finale de stocuri.
7 Revizuiţi procedurile folosite pentru a înregistra stadiul actual de 6 P4 DM
finalizare a lucrărilor în curs execuţie şi confirmaţi faptul că acestea
sunt respectate.
8 Investigaţi stocurile deţinute în numele unor terţe părţi şi asiguraţi-vă 2, 3 Nu este DM
că sunt înregistrate separat. De asemenea, stabiliţi dacă există vreun cazul
stoc deţinut de terţi.
9 Determinaţi dacă articolele din depozit sunt incluse în inventariere. 6 P2 IP
10 Notaţi numerele foilor de inventar utilizate pentru a vă asigura că nici 5 P2 DM
una nu este adăugată sau eliminată la o dată ulterioară.
11 Întocmiţi o notă de fişier şi un comentariu cu privire la desfăşurarea 2, 3, 5, P5 DM
inventarului şi includeţi informaţiile obţinute de mai sus. 6, 7
Nume DESIGN ROMANIA Perioadǎ 01.01.2014 - 31.12.2014 Ref G 1/2
client SA contabilǎ P3
Procesat de : DM Data : 24.01.2015 Revizuit de : AM Data : 25.01.2015

OBIECTIV: Selectarea unui eşantion de materii prime din foile de inventarere şi verificarea
stocului fizic, notarea şi reconcilierea eventualelor diferenţe.
METODA: Participarea la procesul de inventariere a stocurilor în baza deciziei nr.
268/01.11.2014 a comisiei formate din:
- Arțar Daniela - președinte
- Stratan Alina - membru
- Ignat Iulia - membru
Din foile de inventariere a fost selectat aleator un eșantion de 25 de elemente, ţinând cont
de planul de eșantionare unde a fost stabilit un nivel minim al eșantionului de materii prime
de 20 de elemente.
Pe baza foilor de inventariere a fost verificat stocul fizic aferent eșantionului selectat iar
informaţiile obţinute au fost sintetizate în tabelul urmǎtor:

5
Denumire Cod atribuit Mod de Cantitate Cantitate Diferenţe
element prezentare foaie de stoc fizic constatate
inventar
Lemn fag 01LemnFag10mm276536 Paleţi cu 10 paleţi 10 paleţi -
100 bc lemn
fag 2mx3m
Lemn fag 01LemnFag10mm536246 Paleti cu 50 7 paleţi 7 paleţi -
bc lemn fag
3mx3m
Holșurub 01Hol0.2mm1276 Cutie 700bc 5 cutii 5 cutii -
Bandǎ 01BP1cm34672 Role 100m 17 role 17 role -
Bandǎ 01BP2cm53426 Rola 100m 10 role 10 role -
Şurub 01Sur0.1mm536457 Cutie 500bc 56 56 -
Şurub 01Sur0.2mm23381 Cutie 500bc 6 6 -
Lac 01Lac10l3426 Bidon 10l 2 2 -
Adeziv 01Adev0.5L15367 Bax 12 st. x 13 13 -
6bc
Yala 01YFlavia34253 Bax 100bc 3 3 -
Flavia
Yala 01YCor53427 Bax 50bc 11 11 -
Corina
Balama 01Bal5cm14365 Cutie200bc 5 5 -
Mâner 01ManAm03Alb352 Cutie 50bc 3 3 -
amortizor
Mâner 01Maner07Crom241 Cutie 50bc 2 2 -
cromat
Balama 01Bal4cm3426 Cutie 100bc 1 1 -
Balama 01Bal4cm3524 Cutie 100bc 2 2 -
Lac 01Lac5l25147 Bidon 5l 3 3 -
Holșurub 01Hol0.1mm2416 Cutie 500bc 5 5 -
Holșurub 01Hol0.5mm4536 Cutie300bc 3 3 -
Capac 01CapSurub3534 Pach 1 1 -
1000bc
Capac 01CapSurub45375 Pach 2 2 -
1000bc
Cuie 01Cuie2cm635 Pach 5 5 -
1000bc
Cuie 01Cuie5cm6354 Pach 7 7 -
1000bc
Lemn cireș 01LemnCires8mm5342 Paleţi cu 8 8 -
100 bc
1.5m x
1.5m

6
Lemn cireș 01LemnCires10mm3523 Paleţi cu 5 5 -
100bc 2m x
2m
CONCLUZIE: Nu au fost constatate diferenţe între stocurile prezentate în foile de inventar și
stocul fizic verificat.
Nume DESIGN Perioadǎ 01.01.2014 - 31.12.2014 Ref G 1/2
client ROMANIA SA contabilǎ P4
Procesat DM Revizuit AM
de: Data: 24.01.2015 de: 25.01.2016
Data
OBIECTIV: Verificarea modului de stabilire a gradului de avansare a lucrǎrilor și verificarea
respectǎrii procedurilor stabilite în alocarea costurilor pe produse.
METODA: Examinarea graficelor de alocare a costurilor pe produse și compararea cu
situaţia stocului fizic de produse neterminate. În acest sens a fost selectat aleator din foile de
inventar un stoc de producţie neterminatǎ de 20 de elemente iar situaţia acestui eșantion este
prezentat în tabelul de mai jos alǎturi de graficul de alocare a costurilor pe produse.
Graficul de stabilire al gradului de avansare
Sectia 1- Asamblare Sectia 2- Montaj- Finisaj Sectia 3-Curǎţare-ambalare
Etapa 1: Etapa 2: Etapa Etapa 1: Etapa Etapa 3: Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3:
Decupaj Atașare 3: Montaj 2: Curǎţare Aplicare Vopsitorie Ambalare
lemn accesorii Montaj accesorii Finisaj suprafaţǎ tratament
cadru lemn lemn
Grad de avansare stabilit:
0% 5% 20% 40% 65% 75% 80% 85% 95%

Denumire Cod atribuit Secţia Etapa Grad de Grad de Diferenţe


avansare finisare
din foaia fizic
de
inventar
Dulap 05DulapBF32G343 2 3 75% 75% -
bucǎtǎrie A
Bibliotecǎ B 05BiblP34M4326 1 2 5% 5% -
Scaun B 05ScaunP23V21 3 2 85% 85% -
Masǎ 05MasaBH54G45 1 3 20% 20% -
bucǎtǎrie C
Pat D 05PatD534E234 3 2 85% 85% -
Dulap copii 05DulapCF54432 2 2 65% 65% -
Colţar 05ColtH56ER34 2 1 40% 40% -
BUCĂTĂRIE
Pat E 05PatP43GH241 3 1 80% 80% -
Dulap B 05DulapD45E43 3 3 95% 95% -
Pantofar ARC 05PantA43W198 2 1 40% 40% -

7
CONCLUZII: Graficul de stabilire a gradului de finisaj a produselor neterminate este
respectat de cǎtre societate întrucât nu au fost constatate diferenţe în urma verificǎrii realizate
de cǎtre auditor.
Nume DESIGN Perioadǎ 01.01.2014 - 31.12.2014 Ref G 1/2
client ROMANIA SA contabilǎ P4
Procesat DM Revizuit AM
de: Data: 24.01.2015 de: 25.01.2016
Data
OBIECTIV: Întocmirea unei fișe cu privire la desfăşurarea inventarului care sǎ cuprindǎ
toate informaţiile obţinute pe parcursul acestuia.
Numǎr Denumire Explicaţii
curent
Procesat de : Procesat de : Procesat de :
Procesat de : Procesat de : Procesat de :
Procesat de : Procesat de : Procesat de :
Procesat de : Procesat de : Procesat de :

Concluzii : : Astfel, putem afirma cǎ stocurile sunt corect evidenţiate în conformitate cu


legislaţia corespunzǎtoare și standardele contabile aplicabile. De asemenea stocurile
înregistrate în contabilitate existǎ și aparţin clientului iar toate stocurile deţinute de societate
au fost incluse în stocul de la sfârșitul anului și au fost evaluate în conformitate cu politicile
contabile ale societǎţii. Totodatǎ, distincţia pe exerciţii financiare dintre materii prime,
producţia în curs și produse finite, precum și între stocuri, achiziţii și vânzǎri a fost efectuatǎ
corect. În ceea ce privește producţia în curs, auditorul a concluzionat cǎ includerea costurilor
în evaluarea producţiei în curs de execuţie este conformǎ cu politicile contabile iar alocarea
costurilor indirecte incluse în evaluarea stocurilor și producţiei în curs de execuţie este
rezonabilǎ și este realizatǎ luând în calcul nivelul normal de activitate al companiei.
Totodatǎ, în realizarea misiunii, auditorul a luat în calcul toate riscurile la care societatea este
expusǎ, nivelul acestora regǎsindu-se în cantitatea de probe obţinute și în calitatea acestora.
Luând în considerare toate aspectele menţionate anterior, putem concluziona cǎ societatea
reușește sǎ exploateze corespunzǎtor resursele de care dispune, activitatea acesteia
desfǎșurându-se în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Totodatǎ a fost obţinutǎ o
asigurare suficientǎ de audit pentru a ne permite sǎ concluzionǎm cǎ stocurile nu sunt
denaturate semnificativ în situaţiile financiare.
2. Auditorul nu participă la inventarierea fizică a stocurilor din motive impracticabilă,
responsabilitatea auditorului este dată de aplicarea :
- procedurilor de audit alternative
Exemple: inspecția documentației stocurilor achiziționate sau dobândite anterior
inventarierii și vândute ulterior inventarierii.
Care este responsabilitatea auditorului în cazul în care participarea la inventarierea
fizică a stocurilor este impracticabilă?
Observații:

8
- Inconveniente generale legate de dificultatea participării la inventar, timpul alocat sau
costurile ridicate nu reprezintă cauze viabile pentru ca auditorul să nu participe la
inventar.
- Chiar dacă auditorul se află în imposibilitatea participării la inventar, acesta nu
trebuie să omită o procedură de audit pentru care nu există alternativă sau să se
mulțumească cu o probă mai puțin convingătoare.
- Dacă în urma efecturii procedurilor alternative, auditorul consideră că nu are
suficiente probe de audit adecvate pentru existența și starea stocurilor, acesta trebuie să
modifice opinia din raportul de audit.
3. Inventarierea fizică a stocurilor se realizează la o dată diferită de data situațiilor
financiare
Care este responsabilitatea auditorului în cazul în care inventarierea este făcută după
data situațiilor financiare?
- să efectueze proceduri de audit suplimentare față de cele la care inventarierea a fost posibilă
la data situațiilor financiare, pentru a stabili măsura în care modificările stocurilor între cele
două date sunt înregistrate adecvat.
Exemple: situația aceasta poate fi întâlnită atât în cazul inventarierii anuale cât și în
cazul inventarului permanent, listele de inventar permanent sunt ajustate corespunzător
și sunt credibile, realizarea unei liste care să cuprindă motivele diferențelor
semnificative dintre listele realizate cu ocazia inventarului permanent și cantitățile
fizice.
4. Stocuri semnificative aflate în custodia și controlul unei terțe părți
Care este responsabilitatea auditorului, cu privire la prezența unor stocuri semnificative
în situațiile financiare ale clientului, care se află în custodia și controlul unei terțe părți?
- să solicite confirmării din partea terților
Exemple: confirmare pozitivă, confirmare negativa.
- să efectueze inspecții sau alte proceduri suplimentare.
Exemple: participarea unui alt auditor, cu care auditorul a făcut în prealabil această
înțelegere, la inventarierea fizică a stocurilor aflate la terța parte, obținerea raportului
auditorului acelei terțe părți, cu privire la controlul intern, inspecția notelor de recepție
în depozit, confirmări din partea altor părți, în situția în care stocurile respective sunt
depuse drept gaj.
In situația în care stocurile aflate la terți sunt semnificative, este imperios ca auditorul să
testeze starea acestor stocuri, gradul lor de uzură, deprecierile de valoare. Pentru a testa
rezonabilitatea deprecierilor de valoare, auditorul poate aplica următoarele metode:
a. o scrisoare de confirmare de la terța parte cu toate informațiile pe care auditorul le
cosideră utile în abordarea stocurilor;
b.inspectarea tuturor stocurilor deținute de terți prin documentația existentă între
client și terța parte.
Litigii și revendicări - Atunci când la entitatea auditată, există litigii și revendicări,
obiectivul auditorului este de a identifica acele litigii și revendicări, care pot genera un
risc de denaturare semnificativă.
Care este responsabilitatea auditorului, cu privire la identificarea litigiilor și
revendicărilor care pot genera un risc de denaturare semnificativă?

9
-sa efectueze proceduri de audit pentru a le identifica. Care sunt procedurile aplicate de
auditor?
a. Intervievarea conducerii și a altor persoane inclusiv consilierul juridic;
b.Revizuirea proceselor verbale ale CA Șși corespondența dintre entitate și consilier
juridic
c. Revizuirea conturilor de cheltuieli juridice
Informații pe segmente: Auditorul trebuie să obțină suficiente probe de audit adecvate
cu privire la descrierea ți prezentarea informațiilor pe segmente în conformitate cu
cadrul g-ral de prezentare și raportare financiară prin:
a. să înțeleagă metodele utilizate de către conducere în determinarea informațiilor pe
segmente.
Exemple :
- Vânzările , transferurile și cheltuielile dintre segmente ți eliminarea valorilor inter-
segmente;
- Comparații cu bugete și alte rezultate prognozate;
- Alocarea activelor și costurilor între segmente;
-Consecvența cu perioadele anterioare și exactitatea prezentărilor din perspectiva
inconsecvențelor

b. să efectueze proceduri analitice adecvate circumstanțelor

Bibliografie SELECTIVĂ:

1. Arens & Loebeck, Audit, o abordare integrată, Ed.Arc, 2009, Ed.4


2. Ana Morariu, Flavia Stoian, Audit financiar, 2012, Ed.ASE
3. IASSB - CAFR, SIA 500, 501, 2012
4. Mark S.Breasley, Frank A.Buckless, Steven M.Glover, Douglas F. Prawitt, Auditing
Cases – An intercative learning aproach, Ed. Pearson, 2011
5. Revistele de Audit Financiar, nr.4, 7, 6 /2014.

10