Sunteți pe pagina 1din 253

LEGEA nr.

5 din 6 ianuarie 2020


bugetului de stat pe anul 2020
EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2020

Data intrării în vigoare 09-01-2020


Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe
destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din
venituri proprii.
Secţiunea 1
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2020
Articolul 2
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole,
subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 167.702,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de
261.212,0 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 215.224,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit
de 47.521,8 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri,
articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Articolul 3
Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în
cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
Secţiunea a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2020
Articolul 4
Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.078,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 1.610,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 4.448,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 600,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, sumă repartizată pe
judeţe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi
starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
d) 8.164,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a
posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinaţie turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
Consiliul Judeţean Braşov pentru finanţarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, pentru
Consiliul Judeţean Mureş pentru finanţarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Târgu Mureş, pentru achitarea
debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, reprezentând rate de capital şi
dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde
europene în judeţul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau

Pagina 1 din 253


lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru finanţarea unor reparaţii curente şi obiective de investiţii
derulate de unităţile administrativ-teritoriale din judeţele Arad, Bihor, Cluj şi Satu Mare, potrivit anexei nr. 7, 7/01
şi 7/02. Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
prevăzute în anexa nr. 7, sunt stabilite prin derogare de la art. 33 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 6;
e) 254,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi celui confesional, acreditate,
potrivit anexei nr. 8.
Articolul 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
b) finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada
ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea
bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele
nr. 1-3 la această hotărâre;
c) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în
conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor
minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, pentru perioada 1 ianuarie-12 iunie a anului şcolar 2019-2020;
d) finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul special;
e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
g) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, potrivit
prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;
i) plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din
fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară,
potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din cap. III „Culte“ lit. E - secţiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru
salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Alocarea sumelor pentru finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi g) se va face pe baza
standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
(3) În situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor
administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului şi majorarea
corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit
prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor la indicatorul
de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor“.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la
art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de
ajutor social;

Pagina 2 din 253


d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) finanţării cheltuielilor creşelor;
f) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul
de protecţie a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de
implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020,
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019, cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă
a unităţilor de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură
descentralizate începând cu anul 2002 şi plata sprijinului sub formă de contribuţii, care va asigura completarea
drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale pentru personalul neclerical
angajat în unităţile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din cap. III „Culte“ lit. E - secţiunea a 3-a
„Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-
cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
g) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare;
h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 904/2014, pentru perioada 1 ianuarie-12 iunie a anului şcolar 2019-2020;
i) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin.
(5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării drepturilor prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 559/2019, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti potrivit prevederilor legale în
vigoare, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre.
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe,
municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare
transmise de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanţarea unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al
inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni
administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ, iar pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale
căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. Direcţiile generale regionale/ Administraţiile judeţene ale
finanţelor publice furnizează informaţii cu caracter financiar la solicitarea inspectoratelor şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti.
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (4), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe
lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.
(8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară este
prevăzut în anexa nr. 9.
Articolul 6
(1) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, începând cu luna ianuarie,
următoarele cote:
a) 14% la bugetul local al judeţului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea
plătitorii de impozit pe venit;
c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului
judeţean;
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei
judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor
judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte din subordinea
autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere,
filarmonici.
(2) Pentru municipiul Bucureşti, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, începând cu luna ianuarie, impozitul pe venit estimat a fi

Pagina 3 din 253


încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucureşti, se repartizează prin decizie a directorului Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, astfel:
a) 50% pentru bugetul local al municipiului Bucureşti;
b) 1.000 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
c) diferenţa se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti direct proporţional cu impozitul pe venit estimat a
se realiza pe raza fiecărui sector.
(3) În cadrul fiecărui judeţ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează pentru echilibrarea
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale astfel:
a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;
b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor
şi municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, şi sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), constituite la nivelul fiecărui judeţ,
se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a
finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul transmis
de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, astfel:
a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale ale
căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 830 lei
/locuitor/an, precum şi celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit.
b) sunt mai mici decât 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;
b) sumele prevăzute la lit. a) se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale respective în valoare egală cu
diferenţa dintre 830 lei/locuitor/an şi veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2020 din cota
prevăzută la alin. (1) lit. b) în fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;
c) dacă suma dintre veniturile estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) şi sumele
repartizate potrivit lit. b) din prezentul alineat este mai mică decât 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an,
în condiţiile în care mai sunt disponibile sume în cadrul judeţului, atunci se repartizează şi diferenţa până la
1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;
d) sumele ramase nerepartizate în prima etapă, potrivit lit. a)-c), se repartizează în etape succesive comunelor,
oraşelor şi municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, rezultată prin însumarea veniturilor estimate a fi
încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) şi sumele repartizate potrivit lit. b) şi c), este mai mică
decât media pe judeţ/locuitor/an rezultată din însumarea veniturilor respective la nivel judeţean;
e) repartizările efectuate potrivit lit. d) se realizează în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe judeţ,
direct proporţional cu necesarul determinat, după modelul de calcul pus la dispoziţie de către Ministerul
Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor, prevăzute
în anexa nr. 7, se repartizează în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la
alin. (1) lit. a) şi a sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), astfel încât valoarea însumată a tuturor acestora să nu fie
mai mică de 275 de lei/locuitor/an.
(6) Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020,
prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând
fond la dispoziţia consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se
repartizează integral în anul 2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ,
în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit alin. (1) lit.
b) şi d), şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele
repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din
fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului
prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se
comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor
publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.
(7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcţiilor generale
regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.
(8) În execuţie, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) lit. a), se alocă de
către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice bugetelor
locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna

Pagina 4 din 253


anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. b) şi c) se alocă în acelaşi termen, proporţional
cu sumele repartizate.
(9) Sumele încasate din cota prevăzută la alin. (1) lit. e) până la data de 30 iunie 2020 se repartizează prin
hotărâre a Guvernului, potrivit necesarului stabilit de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în baza solicitărilor transmise de autorităţile administraţiei publice
locale, iar sumele încasate ulterior acestei date se repartizează până la sfârşitul anului.
(10) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi impozitului pe venit încasat la bugetul de stat în luna decembrie 2019,
în termenul prevăzut la alin. (8).
(11) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi
/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă unităţilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) şi (2)
, potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.
(12) Numărul locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol
este cel comunicat de direcţiile judeţene de statistică, respectiv de Direcţia Regională de Statistică a Municipiului
Bucureşti, după caz, la data de 1 ianuarie 2019.
(13) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul
bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte
cu handicap.
Articolul 7
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2020 sunt prevăzute în anexa nr. 10.
Secţiunea a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe
anul 2020
Articolul 8
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza
prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, sunt prevăzute în anexa nr. 11.
(2) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole,
iar la cheltuieli pe părţi, capitole şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.
(3) Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părţi, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.
(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.
Articolul 9
(1) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020 sunt incluse, atât la partea de
venituri, cât şi la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2020 din contribuţiile prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul
sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În anul 2020 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte
cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.180.000 mii lei.
(3) Excedentul de 113.825 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile
bugetului se completează cu suma de 2.254.752 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii.
Articolul 10
Dispoziţiile referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de
programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum şi prevederile art. 37-39, 55 şi 56 se aplică în mod
corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Secţiunea a 4-a

Pagina 5 din 253


Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2020
Articolul 11
(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte
nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de
programare bugetară ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele
ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare“, se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ şi
reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
(2) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a
perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia fazei a doua aferente proiectelor
prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate
contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în
valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii, necuprinse în contractele de finanţare încheiate
cu autorităţile de management, care asigură finalizarea proiectului.
Articolul 12
(1) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/
instrumentelor/facilităţilor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România,
virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul
proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare
aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din
bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de
management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia
Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de
proiect.
Articolul 13
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează
ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate
naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană, să aprobe, prin ordin,
norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2020.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din
creditele aprobate anual, cu această destinaţie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se
realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de
management/autorităţilor naţionale.
Articolul 14
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi
credite de angajament, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
“, la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de
credite bugetare şi credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând
contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi
ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate
integral din venituri proprii;
b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.

Pagina 6 din 253


(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu
pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza
prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an
ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare neutilizate, între
titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea
fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu
încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi
credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la
propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul
total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii
principali de credite ai bugetului de stat.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze
redistribuiri/virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de
la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;
b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze
virări de credite de angajament şi de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare“.
(8) Virările de credite de angajament şi de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) şi (4), precum şi
redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului
Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la
acest titlu.
(10) Influenţele în structura creditelor de angajament şi creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite
prevăzute la alin. (1) şi (6), vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare“.
(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii
Europene 2007-2013.
(12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare
finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a
Uniunii Europene 2007-2013.
(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de
contracte/decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaţionale aferente
perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.
(14) Fac excepţie de la prevederile alin. (13) autorităţile de management/autorităţile comune de management
/autorităţile naţionale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanţare pentru acordarea cofinanţării de la
bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană 2007-2013“, după cum
urmează:
a) Programul operaţional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013“;
b) Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013“.
Articolul 15
În anul 2020, operatorii de program au obligaţia de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de
stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe
nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranşa finală aferentă asistenţei financiare

Pagina 7 din 253


nerambursabile „costuri de management“ pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-
2014, asigurate iniţial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.
Secţiunea a 5-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente
perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020
Articolul 16
(1) În anul 2020 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în
anexele la buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56
/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare
teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, proiecte noi
aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19
alin. (3) şi (5), după caz.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare
implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu
cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare
în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea
cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea
corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 şi 3/XX
/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele
/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente
perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente
estimărilor pentru anii 2021-2023 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
(5) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui
parteneriat, beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii
cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul
/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor, care
nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare
permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de
angajament şi credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit
acordurilor de finanţare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităţilor din prefinanţările/avansurile primite,
dacă acordurile de finanţare nu prevăd altfel.
(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanţaţi
integral din bugetul de stat numai pentru finanţarea acţiunilor proprii ale acestora.
(8) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se
cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul
programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei
publice din România.
(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de
angajament şi credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare
aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente,

Pagina 8 din 253


astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora şi, după caz, să modifice Programul de
investiţii publice, cu excepţia virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.
(10) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020
se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. V din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare.
(11) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile
administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
Articolul 17
(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente
Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe
/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va
transmite o cerere de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/
mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de
semnarea contractului de finanţare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu
prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia
Europeană şi/sau de la alţi donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective
şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale care
reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare
de către autorităţile de management/gestiune, ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul
unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/
instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din
România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate
în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare
aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din
bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de
management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alţi
donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.
Articolul 18
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează
ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate
naţională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin,
norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din
creditele aprobate anual cu această destinaţie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se
realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de
management/autorităţilor naţionale.
Articolul 19
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de
angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole
bugetare, cu excepţia virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul
anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020“ la:
a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării
cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune
a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare;
b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând
contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi

Pagina 9 din 253


ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate
integral din venituri proprii.
(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul
de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an,
ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de
cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru
finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament
neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în
implementare.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul
total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
a) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de
autoritate de management/autoritate de certificare;
b) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de
stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare;
c) redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului
de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/ certificare/operator de program pentru asigurarea
finanţării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi
pentru asigurarea finanţării unor proiecte nou introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament şi
credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:
a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării
cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente
postaderare;
b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze
virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la titlurile de cheltuieli care au fost
majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali
de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii
anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau
alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, creditele de angajament şi creditele
bugetare asigurându-se potrivit dispoziţiilor alin. (3), (5) şi art. 16 alin. (1)-(4).
(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu
introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
(11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor
/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) şi (9),
precum şi modificările şi virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite
şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora,
modificate în mod corespunzător.

Pagina 10 din 253


(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor
finanţate de la acest titlu.
(13) Influenţele în structura creditelor de angajament şi creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite
vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020“.
(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului
financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Finanţare din
FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului,
cu excepţia majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia comunică Ministerului
Finanţelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de
ordonatorul principal de credite.
(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.
Secţiunea a 6-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Articolul 20
(1) Pentru anul 2020, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate
spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la
finanţarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de
credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în
scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin
Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi
administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni
necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de
credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, respectiv la capitolele şi
subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.
Articolul 21
(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate
între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la
titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ în funcţie de derularea programelor respective.
(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi credite
bugetare, neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv
prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor
necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al
cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
Articolul 22
În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an,
ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între
titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea
fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
Articolul 23
Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor,
proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi
servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea
cerinţelor finanţatorilor în cauză.

Pagina 11 din 253


Capitolul II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
Articolul 24
(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de autoritate de
management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor nr. 3/15/24 „Cheltuieli din
bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente
postaderare“ şi nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori
cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 , aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi să modifice creditele bugetare
aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de
aprobare a programului.
(2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pe anul 2020, din suma prevăzută la
capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne
“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“ se alocă suma de 512 mii lei reprezentând
credite de angajament şi credite bugetare pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Bazinul de înot Olimpia Sibiu“.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se pot aloca Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin hotărâre a Guvernului,
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru
finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, toate etapele.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată,
şi ale art. 47 alin. (4),(9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, se
autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei să efectueze virări de credite bugetare şi de
angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile
bugetare aprobate, în vederea finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală, toate etapele.
(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (4), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei comunică Ministerului Finanţelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la
bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, potrivit alin. (5), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele
bugetare prevăzute la alin. (4).
Articolul 25
În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operaţiunile de
administrare a pasivelor şi a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanţelor Publice poate
selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică privind elaborarea, negocierea şi
încheierea documentaţiei cadru şi a documentaţiei aferente acestor tipuri de operaţiuni în limita sumei de 2.000 mii
lei, cu respectarea legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. În acest sens, în bugetul propriu al
Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, pentru
anul 2020 sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 2.000 mii lei şi credite bugetare în sumă de 2.000 mii
lei.
Articolul 26
Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale în anul 2020, ca începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
până la sfârşitul exerciţiului bugetar să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral
din venituri proprii)“, în structura veniturilor proprii obţinute de instituţiile finanţate integral din venituri proprii cu
încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01
„Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat
către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională“, articolul 51.02 „Transferuri de
capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“ şi alineatul 51.02.44 „Transferuri de
la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru
finanţarea investiţiilor“.
Articolul 27
(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, pe tot parcursul anului, să modifice în anexele nr. 3/19/21 „Fişa
proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte

Pagina 12 din 253


facilităţi postaderare“ şi nr. 3/19/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“
creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanţare externă
nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.
(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului
/categoriei de investiţii“ creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în
valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, corespunzător prevederilor alin. (1).
Articolul 28
(1) În anul 2020, sumele aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din Fondul European de
Garantare Agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind în bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“,
titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul
58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.
(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de
credite de angajament şi credite bugetare în cadrul anexei 3/22/02a „Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2020“ în funcţie de
gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unităţi administrative teritoriale şi unităţi de învăţământ, cu încadrarea
în valoarea totală prevăzută în anexă.
(3) Sumele disponibile în contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente politicilor
agricole comune-FEADR“, deschis pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Activitatea de
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează la
bugetul de stat şi se evidenţiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Articolul 29
(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pe anul 2020, suma prevăzută la
capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.55
„Întreţinerea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:
a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;
b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare
publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de
prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pe anul 2020, la
capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“, se repartizează
integral.
(3) Până la data de 31 decembrie 2020, prin derogare de la dispoziţiile art. 24 alin. (5^1) şi alin. (6^1) din Legea
nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu
modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică-CERT-RO se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii şi Comunicaţiilor, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.
(4) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada
Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor din
totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii“ la fişa cod
obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii“, la capitolul 84.01
„Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“, se alocă pentru anul 2020 credite de angajament şi
credite bugetare în sumă de 9.400 mii lei pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
tronsonului Ungheni-Iaşi-Târgu Neamţ, parte a obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada
Unirii.
(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pe anul 2020, din suma prevăzută la
capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri
de capital“, alineatul 51.02.13 „Dezvoltarea infrastructurii rutiere“ se alocă suma de 600 mii lei reprezentând credite
bugetare pentru construcţia subtraversei pietonale DN7-Tălmaciu, judeţul Sibiu.

Pagina 13 din 253


(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la subcapitolul 84.01.50 „Alte cheltuieli în
domeniul transporturilor“, este cuprinsă şi suma de 3.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor la
varianta ocolitoare a municipiului Salonta şi drumul de legătură a zonei industriale cu varianta ocolitoare.
Articolul 30
(1) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în anexa nr. 3/25/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate din bugetul de stat)“ sunt cuprinse şi credite
bugetare pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii, astfel: 2.000 mii lei pentru reabilitarea şi modernizarea
Colegiului Naţional „A.T. Laurian“ Botoşani, judeţul Botoşani, 611 mii lei pentru finanţarea reabilitării sediului în care
îşi desfăşoară activitatea Palatul Copiilor din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, şi suma de 673 mii lei pentru finanţarea
reabilitării Clubului Sportiv Şoimii Sibiului, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu.
(2) În anexa nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe
anii 2018-2023“, la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, este cuprinsă şi
suma de 4.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente achiziţionării, amenajării şi dotării
sediului pentru Centrul pentru Formare Continuă în Limba Maghiară din municipiul Oradea.
Articolul 31
În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, sunt cuprinse şi sume reprezentând atât credite de angajament, cât
şi credite bugetare, pentru:
a) reparaţii capitale şi modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) şi extindere clădire la Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof“, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna: 20.000 mii lei;
b) extindere, modernizare ambulatoriu, spitalizare zi şi bloc operator la Spitalul Judeţean Zalău, precum şi dotare
cu aparatură medicală şi echipamente la Spitalul Judeţean Zalău, judeţul Sălaj: 7.000 mii lei;
c) lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita: 25.000 mii lei;
d) lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Municipal
Gheorgheni, judeţul Harghita: 3.000 mii lei;
e) lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Municipal
Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita: 10.000 mii lei;
f) lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Clinic
Judeţean Mureş, judeţul Mureş: 10.000 mii lei;
g) lucrări de construcţii, reparaţii capitale şi recompartimentări la Spitalul Judeţean Satu Mare: 16.000 mii lei.
Articolul 32
În anul 2020, Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale va fi finanţată în integralitate din venituri proprii fără a
beneficia de niciun transfer sau subvenţie de la bugetul de stat.
Articolul 33
Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul
bugetului aprobat pe anul 2020 între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare
titlu de cheltuieli.
Articolul 34
(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ şi se utilizează potrivit
prevederilor prezentei legi.
(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenţi pot
fi utilizate de către aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare.
(3) Din suma prevăzută în bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune se pot asigura şi cheltuieli ce decurg din
angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
sumele existente în conturi la bănci, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru
finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.
Articolul 35
În anul 2020, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România va fi finanţată în integralitate din venituri proprii fără a
beneficia de niciun transfer sau subvenţie de la bugetul de stat.

Pagina 14 din 253


Articolul 36
(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes
naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările
ulterioare, se prevăd în programul de investiţii publice în poziţie globală la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii“, la
fişa cod obiectiv 1 „a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri“.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici
cu capital integral sau majoritar de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea
exproprierilor aferente.
(3) În funcţie de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentaţiile tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit
prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 37
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe
parcursul întregului an, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii“ în programul de
investiţii publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Articolul 38
(1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a
lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor
aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii“ ale căror valori se
încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital
integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.
(2) Actualizarea şi aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii, lucrări de intervenţii, care se
finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar
de stat, sunt de competenţa ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
cărora funcţionează aceştia.
Articolul 39
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile
creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în
bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi
postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele
/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice din subordine finanţate
integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
să introducă sumele aferente şi la partea de venituri.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor
publice din subordine, finanţate parţial din bugetul acestora, creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul
anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe
nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare
implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare şi creditele de angajament
conform prevederilor alin. (1) şi (2) în anexele aprobate de către aceştia potrivit prevederilor prezentei legi,
respectiv în anexele la bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, repartizate pe ani, şi
să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de
credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
Articolul 40
Soldul contului distinct deschis, conform art. 20 din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom“ - S.A. Bucureşti, în sumă de 224.105 mii lei, se face venit la bugetul de
stat.
Articolul 41
Creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei
publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi
externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare negative la nivelul primelor
încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime la

Pagina 15 din 253


emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru titlul 30
„Dobânzi“ să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.
Articolul 42
(1) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an,
ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli pentru asigurarea
plăţii la scadenţă a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale,
precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi
postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajamente
de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe
PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Cheltuieli neeligibile ISPA“, la celelalte
alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajamente
de la titlurile „Active financiare“ şi „Rambursări de credite“. Sumele prevăzute la titlurile „Active financiare“ şi
„Rambursări de credite“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În anul 2020, prin excepţie de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, documentaţiile tehnico-economice aferente
obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri externe şi fonduri
structurale se aprobă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, indiferent de valoarea acestora.
(5) Prevederea de la alin. (4) se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se derulează de
către instituţiile de învăţământ superior.
Articolul 43
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte
legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente
emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria
publică şi împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente
împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe“.
Articolul 44
Virările de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin.
(1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare. Virările de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor
inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în
valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare“, 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ şi
65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
Capitolul III
Dispoziţii finale
Articolul 45
În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele
de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază,
solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din
luna decembrie 2019.
Articolul 46
În anul 2020, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din
bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul
beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1%
asupra valorii sumelor plătite.
Articolul 47

Pagina 16 din 253


Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a),alin. (4) şi art. 19 din Legea nr. 334/2006, în anul 2020 subvenţiile
acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorităţii Electorale Permanente se acordă pe baza numărului
total de parlamentari înscrişi în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020.
Articolul 48
(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care
statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea,
în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul
buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
a) operatorii economici care în anul 2019 au depăşit nivelul plăţilor restante programate şi nu au realizat rezultatul
brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului mediu brut
lunar pe salariat, care nu poate depăşi 70% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi
valorice sau fizice, după caz, cu condiţia să asigure reducerea plăţilor restante cu minimum 30% faţă de nivelul
realizat în anul 2019 şi îmbunătăţirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conţină
măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020;
b) operatorii economici care în anul 2019 au depăşit nivelul plăţilor restante programate şi s-au încadrat în nivelul
rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului
mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în
unităţi valorice sau fizice, după caz, cu condiţia să asigure reducerea plăţilor restante cu minimum 30% faţă de
nivelul realizat în anul 2019 şi cel puţin menţinerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program
care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020;
c) operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat în nivelul plăţilor restante programate, dar nu au realizat
rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului
mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 90% din creşterea productivităţii muncii calculate în unităţi fizice
sau valorice, după caz, precum şi cu condiţia ca în anul 2020 să nu programeze plăţi restante, iar dacă
programează, să prevadă reducerea acestora faţă de nivelul realizat al anului precedent cel puţin cu nivelul
indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat şi să prevadă îmbunătăţirea rezultatului brut realizat
în anul 2019 în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru
întreg anul 2020;
d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât şi nivelul plăţilor restante
programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiţia să nu programeze creşterea plăţilor restante şi
reducerea rezultatului brut faţă de nivelul realizat în anul 2019.
(2) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat şi indicele de creştere a productivităţii muncii
calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2020 la
nivelul realizat al anului 2019.
(3) La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru
anul 2020 conform prevederilor alin. (1), nu se va ţine seama de veniturile şi/sau cheltuielile din exploatare
realizate ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.
(4) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui
de creştere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:
a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa
acestor reglementări;
b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul
an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul
2019.
(5) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creştere a
acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:
a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget şi,
după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se
mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;
b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte
normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate
pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor
/tarifelor.
(6) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor evidenţia distinct sumele prevăzute la alin. (3)-(5), precum şi
indicatorii recalculaţi conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Pagina 17 din 253


(7) Programele de măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante întocmite de către
operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor fi avute în vedere la stabilirea indicatorilor de performanţă a conducerii
întreprinderilor publice.
(8) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ţine seama şi de necesitatea respectării nivelului
indicatorilor de performanţă rezultaţi din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.
Articolul 49
Instituţiile de învăţământ preuniversitar, astfel cum acestea sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă
nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională suportă din bugetele proprii
cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de
instituţiile din care provine acesta.
Articolul 50
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează
ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate naţională a programelor
privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament
angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele
rezultate dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul
total al fondurilor alocate la nivel de program.
(2) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (1) se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum şi estimările pe
anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.
Articolul 51
Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută, înregistrate
în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la
Banca Naţională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru
asigurarea plăţilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din
fonduri europene, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 ,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 52
(1) Pentru anul 2020, pentru sprijinirea aşezămintelor religioase din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi
deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă
suma de 442.200 euro/lună.
(2) Pentru anul 2020, numărul de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din
străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) al cap. III „Culte“ lit. E -
secţiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, se menţine la 59 de contribuţii, astfel cum a fost majorată în anul 2018 prin Legea bugetului de stat pe
anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 53
În anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România,
pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. C din anexa nr. I, la Legea-cadru nr. 153
/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se
majorează cu 51 de posturi, respectiv de la 736 de posturi la 786 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziţia
„Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent
funcţiei de inspector eparhial, şi respectiv 1 (un) post de la 53 la 54 la nr. crt. 1 - Vicepreşedinte uniune, vicar
administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin.
Articolul 54
Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în anul 2020 se pot aloca sume, pe bază de hotărâri ale
Guvernului, pentru ordonatorii principali de credite cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat şi Camera Deputaţilor şi ale alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.
Articolul 55

Pagina 18 din 253


Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice
detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază
pe funcţii din anul 2020, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 56
(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita
maximă în cadrul căreia în anul 2020 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1)
pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel
de articol şi alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 şi anexa nr. 11 şi să comunice
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 57
În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie
pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de:
a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200
/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările
ulterioare;
b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata
concediilor medicale;
e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
Articolul 58
În anul 2020 cuantumul brut al contribuţiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară
se menţine la nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2019.
Articolul 59
Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a transmite comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului,
precum şi de a publica pe site-ul propriu, toate comunicările din partea ordonatorilor principali de credite, precum
virările, redistribuirile şi modificările de credite, prevăzute de prezenta lege.
Articolul 60
Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.
*) Anexele nr. 1, 2 şi 4-11 sunt reproduse în facsimil.
Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma
angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 23
decembrie 2019.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION-MARCEL CIOLACU

PREŞEDINTELE SENATULUI

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Bucureşti, 6 ianuarie 2020.
Nr. 5.
Anexa nr. 1

Pagina 19 din 253


Pagina 20 din 253
Pagina 21 din 253
Pagina 22 din 253
Pagina 23 din 253
Pagina 24 din 253
Pagina 25 din 253
Pagina 26 din 253
Pagina 27 din 253
Pagina 28 din 253
Pagina 29 din 253
Pagina 30 din 253
Pagina 31 din 253
Pagina 32 din 253
Pagina 33 din 253
Pagina 34 din 253
Pagina 35 din 253
Pagina 36 din 253
Pagina 37 din 253
Pagina 38 din 253
Pagina 39 din 253
Pagina 40 din 253
Pagina 41 din 253
Pagina 42 din 253
Pagina 43 din 253
Pagina 44 din 253
Pagina 45 din 253
Pagina 46 din 253
Anexa nr. 2

Pagina 47 din 253


Pagina 48 din 253
Pagina 49 din 253
Pagina 50 din 253
Pagina 51 din 253
Pagina 52 din 253
Pagina 53 din 253
Pagina 54 din 253
Pagina 55 din 253
Pagina 56 din 253
Pagina 57 din 253
Pagina 58 din 253
Pagina 59 din 253
Pagina 60 din 253
Pagina 61 din 253
Pagina 62 din 253
Pagina 63 din 253
Pagina 64 din 253
Pagina 65 din 253
Pagina 66 din 253
Pagina 67 din 253
Pagina 68 din 253
Pagina 69 din 253
Pagina 70 din 253
Pagina 71 din 253
Pagina 72 din 253
Pagina 73 din 253
Pagina 74 din 253
Pagina 75 din 253
Pagina 76 din 253
Pagina 77 din 253
Pagina 78 din 253
Pagina 79 din 253
Pagina 80 din 253
Pagina 81 din 253
Pagina 82 din 253
Pagina 83 din 253
Pagina 84 din 253
Pagina 85 din 253
Pagina 86 din 253
Pagina 87 din 253
Pagina 88 din 253
Pagina 89 din 253
Pagina 90 din 253
Pagina 91 din 253
Pagina 92 din 253
Pagina 93 din 253
Pagina 94 din 253
Pagina 95 din 253
Pagina 96 din 253
Pagina 97 din 253
Pagina 98 din 253
Pagina 99 din 253
Pagina 100 din 253
Pagina 101 din 253
Pagina 102 din 253
Pagina 103 din 253
Pagina 104 din 253
Pagina 105 din 253
Pagina 106 din 253
Pagina 107 din 253
Pagina 108 din 253
Pagina 109 din 253
Pagina 110 din 253
Pagina 111 din 253
Pagina 112 din 253
Pagina 113 din 253
Pagina 114 din 253
Pagina 115 din 253
Pagina 116 din 253
Pagina 117 din 253
Pagina 118 din 253
Pagina 119 din 253
Pagina 120 din 253
Pagina 121 din 253
Pagina 122 din 253
Pagina 123 din 253
Pagina 124 din 253
Pagina 125 din 253
Pagina 126 din 253
Pagina 127 din 253
Pagina 128 din 253
Pagina 129 din 253
Pagina 130 din 253
Pagina 131 din 253
Pagina 132 din 253
Pagina 133 din 253
Pagina 134 din 253
Pagina 135 din 253
Pagina 136 din 253
Pagina 137 din 253
Pagina 138 din 253
Pagina 139 din 253
Pagina 140 din 253
Pagina 141 din 253
Pagina 142 din 253
Pagina 143 din 253
Pagina 144 din 253
Pagina 145 din 253
Pagina 146 din 253
Pagina 147 din 253
Pagina 148 din 253
Pagina 149 din 253
Pagina 150 din 253
Pagina 151 din 253
Pagina 152 din 253
Pagina 153 din 253
Pagina 154 din 253
Pagina 155 din 253
Pagina 156 din 253
Pagina 157 din 253
Pagina 158 din 253
Pagina 159 din 253
Pagina 160 din 253
Pagina 161 din 253
Pagina 162 din 253
Pagina 163 din 253
Pagina 164 din 253
Pagina 165 din 253
Pagina 166 din 253
Pagina 167 din 253
Pagina 168 din 253
Pagina 169 din 253
Pagina 170 din 253
Pagina 171 din 253
Pagina 172 din 253
Pagina 173 din 253
Pagina 174 din 253
Pagina 175 din 253
Pagina 176 din 253
Pagina 177 din 253
Pagina 178 din 253
Pagina 179 din 253
Anexa nr. 4

Pagina 180 din 253


Pagina 181 din 253
Pagina 182 din 253
Anexa nr. 5
I Program 2020
II Estimări 2021
III Estimări 2022
IV Estimări 2023

SUME

Pagina 183 din 253


defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București,
pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023
-mii lei-
din care:
Drepturile Plata stimulentelor Drepturile
Finanțarea
Finanțarea de bază a unităților asistenților educaționale copiilor cu
ajutorului pentru
de învățământ preuniversitar personali ai Cămine acordate copiilor din cerințe
încălzirea
Nr. Județul de stat pentru cheltuieli persoanelor cu pentru familii defavorizate în educaționale
TOTAL locuinței cu
crt. prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. handicap grav persoane scopul stimulării speciale
lemne, cărbuni
b) - d) din Legea educației sau vârstnice participării în integrați în
și combustibili
naționale nr. 1/2011 indemnizațiile învățământul învățământul
petrolieri
lunare preșcolar de masă
I 4.448.214 1.259.169 2.802.823*) 66.960 13.482 37.090 79.518
II 6.362.836 1.295.685 4.634.523 66.960 13.482 37.090 79.518
  TOTAL
III 6.401.433 1.331.964 4.634.523 66.960 13.482 37.090 79.518
IV 6.438.276 1.366.595 4.634.523 66.960 13.482 37.090 79.518
I 79.376 21.810 52.695 1.286 428 479 1.450
II 117.082 22.441 89.734 1.286 428 479 1.450
1 ALBA
III 117.748 23.071 89.734 1.286 428 479 1.450
IV 118.380 23.669 89.734 1.286 428 479 1.450
I 95.097 25.537 64.843 976 452 848 1.721
II 135.447 26.278 104.432 976 452 848 1.721
2 ARAD
III 136.202 27.013 104.432 976 452 848 1.721
IV 136.925 27.716 104.432 976 452 848 1.721
I 137.068 37.487 92.436 1.994 0 953 2.125
II 193.384 38.574 147.605 1.994 0 953 2.125
3 ARGEȘ
III 194.524 39.654 147.605 1.994 0 953 2.125
IV 195.612 40.685 147.605 1.994 0 953 2.125
I 122.639 40.969 72.072 3.228 623 1.917 1.761
II 166.416 42.157 114.601 3.228 623 1.917 1.761
4 BACĂU
III 167.656 43.337 114.601 3.228 623 1.917 1.761
IV 168.840 44.464 114.601 3.228 623 1.917 1.761
I 111.623 37.551 67.590 1.382 0 628 2.339
II 153.289 38.640 108.105 1.382 0 628 2.339
5 BIHOR
III 154.433 39.722 108.105 1.382 0 628 2.339
IV 155.525 40.755 108.105 1.382 0 628 2.339
I 82.196 21.063 56.702 858 81 557 1.754
BISTRIȚA- II 119.450 21.674 93.311 858 81 557 1.754
6
NĂSĂUD III 120.091 22.281 93.311 858 81 557 1.754
IV 120.702 22.860 93.311 858 81 557 1.754
I 78.683 27.687 44.128 1.278 17 1.728 3.197
II 107.727 28.490 72.351 1.278 17 1.728 3.197
7 BOTOȘANI
III 108.543 29.288 72.351 1.278 17 1.728 3.197
IV 109.322 30.049 72.351 1.278 17 1.728 3.197
I 105.879 38.874 58.906 1.450 321 990 2.051
II 147.362 40.001 99.167 1.450 321 990 2.051
8 BRAȘOV
III 148.577 41.121 99.167 1.450 321 990 2.051
IV 149.738 42.191 99.167 1.450 321 990 2.051
I 67.596 17.819 44.279 1.245 816 612 1.726
II 97.010 18.336 73.144 1.245 816 612 1.726
9 BRĂILA
III 97.555 18.849 73.144 1.245 816 612 1.726
IV 98.075 19.339 73.144 1.245 816 612 1.726
I 96.278 26.328 63.210 3.086 195 1.053 1.235
II 126.748 27.092 92.882 3.086 195 1.053 1.235
10 BUZĂU
III 127.540 27.850 92.882 3.086 195 1.053 1.235
IV 128.296 28.574 92.882 3.086 195 1.053 1.235
I 68.113 17.240 47.110 878 119 443 1.496

CARAȘ- II 98.701 17.740 77.174 878 119 443 1.496


11
SEVERIN III 99.222 18.237 77.174 878 119 443 1.496

Pagina 184 din 253


IV 99.719 18.711 77.174 878 119 443 1.496
I 67.252 16.606 47.523 1.165 264 542 573
II 100.580 17.088 80.352 1.165 264 542 573
12 CĂLĂRAȘI
III 101.075 17.566 80.352 1.165 264 542 573
IV 101.548 18.023 80.352 1.165 264 542 573
I 140.301 40.608 89.817 1.062 86 457 2.104
II 197.582 41.786 145.741 1.062 86 457 2.104
13 CLUJ
III 198.930 42.956 145.741 1.062 86 457 2.104
IV 200.216 44.072 145.741 1.062 86 457 2.104
I 129.480 43.713 77.980 1.509 942 853 2.513
II 175.995 44.981 123.170 1.509 942 853 2.513
14 CONSTANȚA
III 177.310 46.240 123.170 1.509 942 853 2.513
IV 178.566 47.442 123.170 1.509 942 853 2.513
I 39.259 15.156 21.584 635 97 373 1.028
II 54.055 15.596 35.928 635 97 373 1.028
15 COVASNA
III 54.503 16.032 35.928 635 97 373 1.028
IV 54.930 16.449 35.928 635 97 373 1.028
I 124.130 28.326 89.021 1.698 321 671 2.302
II 182.671 29.147 146.689 1.698 321 671 2.302
16 DÂMBOVIȚA
III 183.540 29.964 146.689 1.698 321 671 2.302
IV 184.368 30.743 146.689 1.698 321 671 2.302
I 101.359 37.147 51.165 4.362 1.115 1.743 2.917
II 134.165 38.224 82.810 4.362 1.115 1.743 2.917
17 DOLJ
III 135.320 39.295 82.810 4.362 1.115 1.743 2.917
IV 136.421 40.316 82.810 4.362 1.115 1.743 2.917
I 105.919 31.438 67.180 2.802 654 1.191 1.286
II 149.831 32.350 110.140 2.802 654 1.191 1.286
18 GALAȚI
III 150.775 33.255 110.140 2.802 654 1.191 1.286
IV 151.677 34.120 110.140 2.802 654 1.191 1.286
I 74.943 14.752 57.721 953 143 636 340
II 104.147 15.180 86.485 953 143 636 340
19 GIURGIU
III 104.584 15.605 86.485 953 143 636 340
IV 105.001 16.011 86.485 953 143 636 340
I 83.767 20.768 58.301 1.283 0 639 1.618
II 120.304 21.370 94.202 1.283 0 639 1.618
20 GORJ
III 120.936 21.969 94.202 1.283 0 639 1.618
IV 121.539 22.540 94.202 1.283 0 639 1.618
I 64.182 23.398 35.803 1.219 57 729 2.179
II 83.979 24.077 54.898 1.219 57 729 2.179
21 HARGHITA
III 84.676 24.751 54.898 1.219 57 729 2.179
IV 85.341 25.394 54.898 1.219 57 729 2.179
I 108.223 25.863 77.361 702 205 422 2.366
II 165.002 26.613 133.352 702 205 422 2.366
22 HUNEDOARA
III 165.785 27.358 133.352 702 205 422 2.366
IV 166.533 28.070 133.352 702 205 422 2.366
I 58.070 15.531 38.481 1.054 83 694 1.644
II 78.834 15.981 58.778 1.054 83 694 1.644
23 IALOMIȚA
III 79.299 16.429 58.778 1.054 83 694 1.644
IV 79.742 16.856 58.778 1.054 83 694 1.644
I 154.838 53.200 91.351 2.413 1.025 2.388 1.361
II 215.450 54.743 150.330 2.413 1.025 2.388 1.361
24 IAȘI
III 217.073 56.276 150.330 2.413 1.025 2.388 1.361
IV 218.621 57.739 150.330 2.413 1.025 2.388 1.361
I 88.464 20.707 65.144 470 0 199 1.102
II 125.322 21.308 101.377 470 0 199 1.102
25 ILFOV
III 125.942 21.904 101.377 470 0 199 1.102
IV 126.535 22.474 101.377 470 0 199 1.102
I 103.681 31.637 65.868 1.614 376 1.088 964
II 150.028 32.554 111.236 1.614 376 1.088 964

Pagina 185 din 253


26 MARAMUREȘ III 151.001 33.466 111.236 1.614 376 1.088 964
IV 151.930 34.336 111.236 1.614 376 1.088 964
I 77.807 14.988 57.594 1.648 95 753 1.694
II 115.658 15.423 94.980 1.648 95 753 1.694
27 MEHEDINȚI
III 116.119 15.854 94.980 1.648 95 753 1.694
IV 116.561 16.267 94.980 1.648 95 753 1.694
I 102.493 36.217 58.826 2.189 390 938 1.640
II 141.322 37.267 96.538 2.189 390 938 1.640
28 MUREȘ
III 142.432 38.311 96.538 2.189 390 938 1.640
IV 143.491 39.307 96.538 2.189 390 938 1.640
I 97.089 31.764 57.764 2.246 614 1.447 1.794
II 134.811 32.685 94.523 2.246 614 1.447 1.794
29 NEAMȚ
III 135.768 33.600 94.523 2.246 614 1.447 1.794
IV 136.682 34.474 94.523 2.246 614 1.447 1.794
I 117.104 24.445 87.188 2.261 0 1.289 744
II 215.390 25.154 184.731 2.261 0 1.289 744
30 OLT
III 216.128 25.858 184.731 2.261 0 1.289 744
IV 216.834 26.531 184.731 2.261 0 1.289 744
I 159.083 43.652 108.815 1.462 57 624 1.886
II 231.056 44.918 179.447 1.462 57 624 1.886
31 PRAHOVA
III 232.388 46.176 179.447 1.462 57 624 1.886
IV 233.659 47.376 179.447 1.462 57 624 1.886
I 95.703 22.176 69.642 1.201 0 654 963
II 143.092 22.819 116.357 1.201 0 654 963
32 SATU MARE
III 143.762 23.458 116.357 1.201 0 654 963
IV 144.401 24.068 116.357 1.201 0 654 963
I 61.273 15.826 42.375 1.073 143 531 778
II 89.230 16.285 69.857 1.073 143 531 778
33 SĂLAJ
III 89.702 16.741 69.857 1.073 143 531 778
IV 90.152 17.176 69.857 1.073 143 531 778
I 72.274 28.059 38.348 1.192 214 671 2.394
II 97.662 28.873 62.881 1.192 214 671 2.394
34 SIBIU
III 98.511 29.681 62.881 1.192 214 671 2.394
IV 99.322 30.453 62.881 1.192 214 671 2.394
I 143.332 50.834 84.240 2.356 395 1.731 2.767
II 198.432 52.308 137.837 2.356 395 1.731 2.767
35 SUCEAVA
III 199.926 53.773 137.837 2.356 395 1.731 2.767
IV 201.352 55.171 137.837 2.356 395 1.731 2.767
I 82.231 17.063 59.338 2.974 266 1.003 761
II 121.821 17.558 98.409 2.974 266 1.003 761
36 TELEORMAN
III 122.336 18.049 98.409 2.974 266 1.003 761
IV 122.829 18.519 98.409 2.974 266 1.003 761
I 133.726 38.567 87.973 688 647 344 3.341
II 191.671 39.685 144.738 688 647 344 3.341
37 TIMIȘ
III 192.845 40.797 144.738 688 647 344 3.341
IV 193.965 41.857 144.738 688 647 344 3.341
I 45.440 12.146 29.937 658 0 445 1.326
II 66.226 12.498 50.344 658 0 445 1.326
38 TULCEA
III 66.603 12.848 50.344 658 0 445 1.326
IV 66.962 13.182 50.344 658 0 445 1.326
I 120.563 26.357 85.646 3.031 143 2.204 2.167
II 176.566 27.121 140.856 3.031 143 2.204 2.167
39 VASLUI
III 177.355 27.881 140.856 3.031 143 2.204 2.167
IV 178.108 28.606 140.856 3.031 143 2.204 2.167
I 122.835 22.555 94.864 1.381 281 602 2.107
II 185.151 23.209 156.495 1.381 281 602 2.107
40 VÂLCEA
III 185.831 23.859 156.495 1.381 281 602 2.107
IV 186.480 24.479 156.495 1.381 281 602 2.107
I 77.237 21.263 50.777 1.950 400 909 1.139

Pagina 186 din 253


II 113.442 21.880 86.342 1.950 400 909 1.139
41 VRANCEA
III 114.077 22.492 86.342 1.950 400 909 1.139
IV 114.684 23.077 86.342 1.950 400 909 1.139
451.608
I 122.042 191.225 48 1.417 *4) 112 *5) 8.865 *6)
*1),*2),*3)
640.745
II 125.581 332.194 48 1.417 *4) 112 *5) 8.865 *6)
MUNICIPIUL *1),*2),*3)
42
BUCUREȘTI 644.810
III 129.097 332.194 48 1.417 *4) 112 *5) 8.865 *6)
*1),*2),*3)
648.692
IV 132.454 332.194 48 1.417 *4) 112 *5) 8.865 *6)
*1),*2),*3)
*) 50% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari transmis de către unită ţile administrativ-
teritoriale
*1) din care: 28.595 mii lei pentru finanţarea "Programului pentru şcoli al României'’ potrivit HG nr. 559/2019 şi
28.878 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu cultura şi cultele
*2) include şi suma de 39.253 mii lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului, din care: sector 1=6.725
mii lei, sector 2=6.861 mii lei, sector 3=5.532 mii lei, sector 4=6.916 mii lei, sector 5=4.675 mii lei, sector 6=8.544
mii lei, reprezentând 50% din fundamentările transmise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
*3) include şi suma de 15.842 mii lei pentru finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, din
care: sector 1=3.906 mii lei, sector 2=4.768 mii lei, sector 3=3.499 mii lei, sector 4=1.457 mii lei. sector 5=567 mii
lei, sector 6=1.645 mii lei, reprezentând 50% din fundamentările transmise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
*4) din care: suma de 190 mii lei municipiul Bucureşti, sector 1 suma de 806 mii lei, sector 2 suma de 100 mii lei,
sector 3 suma de 98 mii lei, sector 6 suma de 223 mii lei, potrivit fundamentărilor transmise de Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale
*5) include și suma 25 mii lei pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate in
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar special
*6) include şi suma de 5.501 mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul special, din care pentru sector 1= 948 mii lei, sector 2 =2305 mii lei, sector 3=329 mii lei, sector
4=981 mii lei, sector 5=236 mii lei și sector 6=702 mii lei, potrivit fundamentărilor transmise de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării
Anexa nr. 6

Pagina 187 din 253


Anexa nr. 7

Pagina 188 din 253


Pagina 189 din 253
Anexa nr. 7/01

Pagina 190 din 253


Pagina 191 din 253
Pagina 192 din 253
Anexa nr. 7/02

Pagina 193 din 253


Pagina 194 din 253
Anexa nr. 8
I Program 2020
II Estimări 2021
III Estimări 2022
IV Estimări 2023

SUME

Pagina 195 din 253


defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional,
acreditate, pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023

- mii lei -

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:


din care: din care:
Salarii,
Cheltuieli
sporuri,
cu bunuri şi
indemnizaţii Drepturile
servicii Drepturile
Finanţarea ş i a l t e Finanţarea copiilor cu
pentru copiilor cu
de bază drepturi drepturilor cerinţe
Nr. întreţinerea cerinţe
potrivit salariale în copiilor cu educaţionale
Judeţul TOTAL curentă a educaţionale
crt. prevederilor b a n i cerinţe speciale
unităţilor de speciale
Legii nr. 1 stabilite educaţionale care
învăţământ integraţi în
/2011 prin lege, speciale frecventează
particular şi învăţământul
precum şi învăţământul
c e l de masă
contribuţiile special
confesional,
aferente
acreditate
acestora
TOTAL I 254.749 254.224 234.519 19.705 525 126 399
II 254.749 254.224 234.519 19.705 525 126 399
III 254.749 254.224 234.519 19.705 525 126 399
IV 254.749 254.224 234.519 19.705 525 126 399
1 ALBA I 2.400 2.400 2.213 187 0 0 0
II 2.400 2.400 2.213 187 0 0 0
III 2.400 2.400 2.213 187 0 0 0
IV 2.400 2.400 2.213 187 0 0 0
2 ARAD I 5.867 5.739 5.318 421 128 126 2
II 5.867 5.739 5.318 421 128 126 2
III 5.867 5.739 5.318 421 128 126 2
IV 5.867 5.739 5.318 421 128 126 2
3 ARGEŞ I 7.893 7.846 7.278 568 47 0 47
II 7.893 7.846 7.278 568 47 0 47
III 7.893 7.846 7.278 568 47 0 47
IV 7.893 7.846 7.278 568 47 0 47
4 BACĂU I 2.567 2.567 2.379 188 0 0 0
II 2.567 2.567 2.379 188 0 0 0
III 2.567 2.567 2.379 188 0 0 0
IV 2.567 2.567 2 379 188 0 0 0
5 BIHOR I 6.693 6.680 6.160 520 13 0 13
II 6.693 6.680 6.160 520 13 0 13
III 6.693 6.680 6.160 520 13 0 13
IV 6.693 6.680 6.160 520 13 0 13
BISTRIŢA-
6 I 3.887 3.883 3.445 438 4 0 4
NĂSĂUD
II 3.887 3.883 3.445 438 4 0 4
III 3.887 3.883 3.445 438 4 0 4
IV 3.887 3.883 3.445 438 4 0 4
7 BOTOŞANI I 4.638 4.597 4.182 415 41 0 41
II 4.638 4.597 4.182 415 41 0 41

Pagina 196 din 253


III 4.638 4.597 4.182 415 41 0 41
IV 4.638 4.597 4.182 415 41 0 41
8 BRAŞOV I 1.921 1.921 1.798 123 0 0 0
II 1.921 1.921 1.798 123 0 0 0
III 1.921 1.921 1.798 123 0 0 0
IV 1.921 1.921 1.798 123 0 0 0
9 BRĂILA I 1.660 1.653 1.535 118 7 0 7
II 1.660 1.653 1.535 118 7 0 7
III 1.660 1.653 1.535 118 7 0 7
IV 1.660 1.653 1.535 118 7 0 7
10 BUZĂU I 622 618 578 40 4 0 4
II 622 618 578 40 4 0 4
III 622 618 578 40 4 0 4
IV 622 618 578 40 4 0 4
CARAŞ-
11 I 311 311 286 25 0 0 0
SEVERIN
II 311 311 286 25 0 0 0
III 311 311 286 25 0 0 0
IV 311 311 286 25 0 0 0
12 CĂLĂRAŞI I 442 442 417 25 0 0 0
II 442 442 417 25 0 0 0
III 442 442 417 25 0 0 0
IV 442 442 417 25 0 0 0
13 CLUJ I 23.954 23.916 22.138 1.778 38 0 38
II 23.954 23.916 22.138 1.778 38 0 38
III 23.954 23.916 22.138 1.778 38 0 38
IV 23.954 23.916 22.138 1.778 38 0 38
14 CONSTANŢA I 15.827 15.801 14.699 1.102 26 0 26
II 15.827 15.801 14.699 1.102 26 0 26
III 15.827 15.801 14.699 1.102 26 0 26
IV 15.827 15.801 14.699 1.102 26 0 26
15 COVASNA I 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0
16 DÂMBOVIŢA I 990 990 922 68 0 0 0
II 990 990 922 68 0 0 0
III 990 990 922 68 0 0 0
IV 990 990 922 68 0 0 0
17 DOLJ I 7.134 7.093 6.527 566 41 0 41
II 7.134 7.093 6.527 566 41 0 41
III 7.134 7.093 6.527 566 41 0 41
IV 7.134 7.093 6.527 566 41 0 41
18 GALAŢI I 3.617 3.617 3.304 313 0 0 0
II 3.617 3.617 3.304 313 0 0 0
III 3.617 3.617 3.304 313 0 0 0
IV 3.617 3.617 3.304 313 0 0 0
19 GIURGIU I 530 530 500 30 0 0 0

Pagina 197 din 253


II 530 530 500 30 0 0 0
III 530 530 500 30 0 0 0
IV 530 530 500 30 0 0 0
20 GORJ I 1.359 1.344 1.227 117 15 0 15
II 1.359 1.344 1.227 117 15 0 15
III 1.359 1.344 1.227 117 15 0 15
IV 1.359 1.344 1.227 117 15 0 15
21 HARGHITA I 636 636 593 43 0 0 0
II 636 636 593 43 0 0 0
III 636 636 593 43 0 0 0
IV 636 636 593 43 0 0 0
22 HUNEDOARA I 926 926 833 93 0 0 0
II 926 926 833 93 0 0 0
III 926 926 833 93 0 0 0
IV 926 926 833 93 0 0 0
23 IALOMIŢA I 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0
24 IAŞI I 18.767 18.765 17.393 1.372 2 0 2
II 18.767 18.765 17.393 1.372 2 0 2
III 18.767 18.765 17.393 1.372 2 0 2
IV 18.767 18.765 17.393 1.372 2 0 2
25 ILFOV I 15.623 15.617 14.568 1.049 6 0 6
II 15.623 15.617 14.568 1.049 6 0 6
III 15.623 15.617 14.568 1.049 6 0 6
IV 15.623 15.617 14.568 1.049 6 0 6
26 MARAMUREŞ I 6.788 6.779 6.013 766 9 0 9
II 6.788 6.779 6.013 766 9 0 9
III 6.788 6.779 6.013 766 9 0 9
IV 6.788 6.779 6.013 766 9 0 9
27 MEHEDINŢI I 1.258 1.250 1.127 123 8 0 8
II 1.258 1.250 1.127 123 8 0 8
III 1.258 1.250 1.127 123 8 0 8
IV 1.258 1.250 1.127 123 8 0 8
28 MUREŞ I 3.122 3.122 2.883 239 0 0 0
II 3.122 3.122 2.883 239 0 0 0
III 3.122 3.122 2.883 239 0 0 0
IV 3.122 3.122 2.883 239 0 0 0
29 NEAMŢ I 3.073 3.069 2.808 261 4 0 4
II 3.073 3.069 2.808 261 4 0 4
III 3.073 3.069 2.808 261 4 0 4
IV 3.073 3.069 2.808 261 4 0 4
30 OLT I 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0
31 PRAHOVA I 7.161 7.154 6.640 514 7 0 7

Pagina 198 din 253


II 7.161 7.154 6.640 514 7 0 7
III 7.161 7.154 6.640 514 7 0 7
IV 7.161 7.154 6.640 514 7 0 7
32 SATU MARE I 407 407 360 47 0 0 0
II 407 407 360 47 0 0 0
III 407 407 360 47 0 0 0
IV 407 407 360 47 0 0 0
33 SĂLAJ I 434 434 400 34 0 0 0
II 434 434 400 34 0 0 0
III 434 434 400 34 0 0 0
IV 434 434 400 34 0 0 0
34 SIBIU I 3.335 3.313 3.103 210 22 0 22
II 3.335 3.313 3.103 210 22 0 22
III 3.335 3.313 3.103 210 22 0 22
IV 3.335 3.313 3.103 210 22 0 22
35 SUCEAVA I 10.485 10.463 9.514 949 22 0 22
II 10.485 10.463 9.514 949 22 0 22
III 10.485 10.463 9.514 949 22 0 22
IV 10.485 10.463 9.514 949 22 0 22
36 TELEORMAN I 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0
37 TIMIŞ I 11.911 11.871 10.955 916 40 0 40
II 11.911 11.871 10.955 916 40 0 40
III 11.911 11.871 10.955 916 40 0 40
IV 11.911 11.871 10.955 916 40 0 40
38 TULCEA I 315 315 294 21 0 0 0
II 315 315 294 21 0 0 0
III 315 315 294 21 0 0 0
IV 315 315 294 21 0 0 0
39 VASLUI I 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0
40 VÂLCEA I 1.378 1.378 1.282 96 0 0 0
II 1.378 1.378 1.282 96 0 0 0
III 1.378 1.378 1.282 96 0 0 0
IV 1.378 1.378 1.282 96 0 0 0
41 VRANCEA I 133 133 125 8 0 0 0
II 133 133 125 8 0 0 0
III 133 133 125 8 0 0 0
IV 133 133 125 8 0 0 0
MUNICIPIUL
42 I 76.685 76.644 70.722 5.922 41 0 41
BUCUREŞTI
II 76.685 76.644 70.722 5.922 41 0 41
III 76.685 76.644 70.722 5.922 41 0 41
IV 76.685 76.644 70.722 5.922 41 0 41

Pagina 199 din 253


Anexa nr. 9

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI


finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2020
și estimări pe anii 2021-2023

Nr. Program ESTIMĂRI


Judeţul
crt. 2020 2021 2022 2023
TOTAL 19.899 19.899 19.899 19.899
1 ALBA 797 797 797 797
2 ARAD 449 449 449 449
3 ARGEŞ 578 578 578 578
4 BACĂU 479 479 479 479
5 BIHOR 909 909 909 909
6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 315 315 315 315
7 BOTOŞANI 288 288 288 288
8 BRAŞOV 481 481 481 481
9 BRĂILA 228 228 228 228
10 BUZĂU 281 281 281 281
11 CARAŞ - SEVERIN 578 578 578 578
12 CĂLĂRAŞI 137 137 137 137
13 CLUJ 855 855 855 855
14 CONSTANŢA 306 306 306 306
15 COVASNA 229 229 229 229
16 DÂMBOVIŢA 420 420 420 420
17 DOLJ 487 487 487 487
18 GALAŢI 498 498 498 498
19 GIURGIU 139 139 139 139
20 GORJ 354 354 354 354
21 HARGHITA 350 350 350 350
22 HUNEDOARA 347 347 347 347
23 IALOMIŢA 174 174 174 174
24 IAŞI 755 755 755 755
25 ILFOV 222 222 222 222
26 MARAMUREŞ 765 765 765 765
27 MEHEDINŢI 282 282 282 282
28 MUREŞ 771 771 771 771
29 NEAMŢ 976 976 976 976
30 OLT 348 348 348 348
31 PRAHOVA 270 270 270 270
32 SATU MARE 476 476 476 476
33 SĂLAJ 557 557 557 557
34 SIBIU 571 571 571 571
35 SUCEAVA 645 645 645 645
36 TELEORMAN 347 347 347 347
37 TIMIŞ 746 746 746 746
38 TULCEA 284 284 284 284
39 VASLUI 338 338 338 338
40 VÂLCEA 530 530 530 530

Pagina 200 din 253


41 VRANCEA 260 260 260 260
42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.077 1.077 1.077 1.077
Anexa nr. 10

CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI


aferente bugetelor locale
pe anul 2020

Nr.
Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt
CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor
A. Venituri (impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene*1)
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional
acreditat
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
c) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unnităţile de protecţie socială
d) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
e) Venituri din despăgubiri
f) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea
potrivit legii
c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
9. Diverse venituri:
a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
b) Taxe speciale
c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

Pagina 201 din 253


d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
e) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită
0 Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
g) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(evidenţiate cu semnul minus)
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
d) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
e) Alte transferuri voluntare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administraţiv-
teritoriale
d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local
sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d) Sume din cxcedentul anului precedent pentru recuperarea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare
e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare
f) Sume din excedentul bugetului locul utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată
h) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare
i) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
13. Alte operaţiuni financiare
a) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe
raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean
/Consiliul General al Municipiului Bucureşti
b) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii
14. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Aeroporturi de interes local
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
d) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
e) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
f) Finatarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
g) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
h) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
i) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în
sănătate
j) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
k) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
l) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Pagina 202 din 253


m) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
n) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism
o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
p) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA
q) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional
r) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă
socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
s) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
ş) Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
t) Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică
ţ) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020
u) Subvenţii pentru realizarea activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de
origine animală
15. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap
c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi
e) Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate în unităţile de
învăţământ special
f) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014- 2020
g) Subvenţii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere
16. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare
j) Mecanismul financiar SEE
k) Mecanismul financiar norvegian
l) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse
m) Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
n) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE
17. Alte sume primite de la UE
a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul
obiectivului convergenţă
b) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul
financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-
18.
2020
a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
b) Fondul Social European (FSE)

Pagina 203 din 253


c) Fondul de Coeziune (FC)
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)
e) Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPANP
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)
g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)
h) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC)
i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MTL)
j) Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian
1
2014-2021
k) Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021
B. Cheltuieli
l. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice
locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
5. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
6. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
ai) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
7. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
a1) Învăţământ preşcolar
a2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b1) Învăţământ secundar inferior
c) Învăţământ nedefinibil prin nivel
c1) Învăţământ special
d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
8. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Cultură, recreere şi religie:

Pagina 204 din 253


a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judeţene
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artă şi meserii
a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b1) Sport
b2) Tineret
b3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
d1) Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
a 1) Alimentare cu apă
a 2) Amenajări hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
12. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
c)
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
b) Acţiuni generale de muncă
b 1) Măsuri active pentru combaterea şomajului
14. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Camere agricole
a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
16. Transporturi:

Pagina 205 din 253


a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b 1) Aviaţia civilă
b 2) Aeroporturi
c) Transport feroviar
c2) Transport pe calea ferată
d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
17. Alte acţiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
d) Alte acţiuni economice
CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor, oraşcior, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti
i. Venituri (impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale*1)
2. Impozit pe venit
3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
5. Impozite şi taxe pe proprietate:
a) Impozit şi taxa pe clădiri
b) Impozit şi taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional
acreditat
7. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
9. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
10. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale

Pagina 206 din 253


b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
11. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
12. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
g) Contribuţii pentru finanţarea Programului “Şcoală după şcoală"
h) Venituri din despăgubiri
i) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
13. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
14. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe
c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea
potrivit legii
d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
15. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
c) Taxe speciale
d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
e) Venituri din ajutoare de stat recuperate
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită
g) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
h) Taxa de reabilitare termică
i) Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică
j) Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
k) Alte venituri
16. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(evidenţiate cu semnul minus)
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
d) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
e) Alte transferuri voluntare
17. Venituri din valorificarea unor bunuri
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare

Pagina 207 din 253


d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale
e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
18. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local
sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare
e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare
f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
g) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată
h) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare
i) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
19. Alte operaţiuni financiare
a) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe
raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean
/Consiliul General al Municipiului Bucureşti
b) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii
20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Programul Termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Aeroporturi de interes local
d) Planuri şi regulamente de urbanism
e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
g) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
h) Finatarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
i) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
j) Subvenţii de la bustul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
k) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
1) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
o) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
p) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
q) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism
r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA
ş) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European
t) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional
ţ) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă
socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
u) Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe
v) Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale
w) Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare

Pagina 208 din 253


x) Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
y) Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică
z) Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
pentru finanţarea proiectelor de investiţii
aa) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate prin
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020
ab) Subvenţii pentru realizarea activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de
origine animală**)
ac) Subvenţii primite în cadrul Programului staţiuni balneare
ad) Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor
pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap*)
d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
e) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi
f) Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor
de învăţământ de masă
g) Sume primite de la Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
h) Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
i) Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
j) Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul
Programului naţional de cadastru şi carte funciară
k) Subvenţii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere
22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European pentru Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare
j) Mecanismul financiar SEE
k) Mecanismul financiar norvegian
1) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse
m) Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
n) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE
23. Alte sume primite de la UE
a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul
obiectivului convergenţă
b) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul
financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-
24.
2020

Pagina 209 din 253


a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
b) Fondul Social European (FSE)
c) Fondul de Coeziune (FC)
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)
e) Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM)
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)
g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)
h) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC)
i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei ( MIE)
j) Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian
2014-2021
k) Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021
B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice
locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
5. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
6. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
7. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
a 1) Învăţământ preşcolar
a 2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b 1) Învăţământ secundar inferior
b 2) Învăţământ secundar superior
b 3) Învăţământ profesional
c) Învăţământ postliceal
d) Învăţământ nedefinibil prin nivel
d 1) Învăţământ special *)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e 1) Internate şi cantine pentru elevi
e 2) Alte servicii auxiliare
f) Servicii educaţionale complementare

Pagina 210 din 253


f 1) Şcoală după şcoală
g) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
8. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii **)
a 5) Case de cultură
a 6) Cămine culturale
a 7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive:
b 1) Sport
b 2) Tineret
b 3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unităţi de asistenţă medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g 1) Ajutor social
g 2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
h 1) Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Locuinţe
a 1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a 2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
b 1) Alimentare cu apă
b 2) Amenajări hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificări
d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi

Pagina 211 din 253


e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
12. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Salubritate
b 2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
d) Alte servicii în domeniul protectiei mediului
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a 3) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
b) Acţiuni generale de muncă
b 1) Măsuri active pentru combaterea şomajului
14. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
a 2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
16. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
a 2) Transport în comun
a 3) Străzi
b) Transport feroviar
b 1) Transport pe calea ferată
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
17. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Român de Dezvoltare Socială
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
e) Alte acţiuni economice
*1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu
finanțare externă, conform Codului fiscal
*) Pentru bugetele sectoarelor municipiului București
**) Pentru bugetul Municipiului București
Anexa nr. 11/01
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri


pe anii 2020-2023

Pagina 212 din 253


- mii lei -
Grupa/ Program Estimări Estimări Estimări
Capitol Subcapitol Paragraf Articol Alineat Denumire indicator
Titlu 2020 2021 2022 2023
A B 1 2 3 4
0001 05 VENITURI-TOTAL 41.157.251 42.126.260 45.839.884 49.691.81
I. VENITURI
0002 05 38.472.776 41.789.207 45.493.393 49.335.96
CURENTE
ALTE IMPOZITE ȘI
TAXE GENERALE
1205 3.284.467 3.366.579 3.447.377 3.523.219
PE BUNURI ȘI
SERVICII
Venituri din
contribuția datorată
pentru medicamente
finanțate din Fondul
09 National unic de 1.836.000 1.881.900 1.927.066 1.969.461
asigurări sociale de
sănătate și din
bugetul Ministerului
Sănătății
Venituri din
contribuția datorată
14 pentru contractele 1.446.686 1.482.853 1.518.441 1.551.847
cost-volum/cost-
volum-rezultat
Venituri din
contribuția datorată
pentru volume de
medicamente
15 1.781 1.826 1.870 1.911
consumate care
depășesc volumele
stabilite prin
contracte
B. CONTRIBUȚII
2000 05 35.161.691 38.395.236 42.017.857 45.783.86
DE ASIGURĂRI
CONTRIBUŢIILE
2005 1.610.910 1.804.979 1.989.627 2.191.439
ANGAJATORILOR
Contribuții de
asigurări sociale de
03 800 820 840 858
sănătate datorate de
angajatori
Venituri din
contribuția
asiguratorie pentru
12 1.610.110 1.804.159 1.988.787 2.190.581
munca pentru
concedii și
indemnizații
CONTRIBUŢIILE
2105 33.550.781 36.590.257 40.028.230 43.592.42
ASIGURAŢILOR
Contribuții de
asigurări sociale de
03 32.940.302 35.932.095 39.321.844 42.838.13
sănătate datorate de
asigurați
Contribuția
individuală de

Pagina 213 din 253


asigurări sociale de
sănătate datorată de
16 6.810 7.342 7.880 8.414
persoanele care
realizează venituri
din drepturi de
proprietate
intelectuală
Contribuția
individuală de
asigurări sociale de
sănătate datorată de
persoanele care
19 realizează venitul 165 178 191 204
obținut dintr-o
asociere cu o
microintreprindere
care nu generează o
persoană juridică
Contribuția
individuală de
asigurări sociale de
sănătate datorată de
22 6.682 7.204 7.732 8.256
persoanele care
realizează venituri
din arendarea
bunurilor agricole
Contribuții pentru
concedii și
25 3.715 4.005 4.298 4.590
indemnizații
datorate de asigurați
Contribuția
individuală de
asigurări sociale de
sănătate datorată de
26 persoanele care 36 39 41 44
realizează venituri
obținute dintr-o
asociere cu o
persoană juridică
Contribuția de
asigurări sociale de
sănătate datorată de
persoanele fizice
29 11.070 11.934 12.809 13.677
care realizează
venituri în baza
contractelor de
activitate sportivă
Contribuții de
asigurări sociale de
49 582.001 627.460 673.435 719.100
sănătate aferente
declarației unice
C. VENITURI
2900 05 26.618 27.392 28.159 28.890
NEFISCALE
C1. VENITURI DIN
3000 05 1.547 1.592 1.637 1.679
PROPRIETATE
VENITURI DIN
3005 903 929 955 980
PROPRIETATE

Pagina 214 din 253


Alte venituri din
50 903 929 955 980
proprietate
VENITURI DIN
3105 644 663 682 699
DOBÂNZI
Alte venituri din
03 644 663 682 699
dobânzi
C2. VÂNZĂRI DE
3600 05 BUNURI ȘI 25.071 25.800 26.522 27.211
SERVICII
3605 DIVERSE VENITURI 25.071 25.800 26.522 27.211
50 Alte venituri 25.071 25.800 26.522 27.211
4100 05 IV. SUBVENŢII 2.572.871 337.053 346.491 355.846
SUBVENŢII DE LA
ALTE NIVELE ALE
4200 05 2.572.871 337.053 346.491 355.846
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
SUBVENŢII DE LA
4205 2.572.859 337.053 346.491 355.846
BUGETUL DL STAT
Subvenții primite de
bugetul fondului
național unic de
26 2.254.752
asigurări sociale de
sănătate pentru
echilibrare
Sume alocate din
bugetul de stat,
altele decât cele de
53 318.107 337.053 346.491 355.846
echilibrare, prin
bugetul Ministerului
Sănătății
SUBVENŢII DE LA
4305 A L T E 12
ADMINISTRAȚII
Contribuții de
asigurări de
sănătate pentru
persoane care se
06 află în concediu 11
medical din cauza
de accidente de
muncă și boli
profesionale
Contribuții din
sumele alocate
sistemului de
asigurări pentru
accidente de munca
și boli profesionale,
pentru concedii și
indemnizații
13 datorate 1
persoanelor aflate în
incapacitate
temporară de
muncă din cauza
accident de muncă

Pagina 215 din 253


sau boală
profesională
SUME PRIMITE DE
LA UE/ALȚI
DONATORI ÎN
CONTUL PLĂŢILOR
EFECTUATE ȘI
4805 111.604
PREFINANȚĂRI
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
Fondul Social
02 111.604
European (FSE)
FONDURI
08 EXTERNE 2.451
NERAMBURSABILE
TOTAL VENITURI
SUME PRIMITE DE
LA UE/ALȚI
DONATORI ÎN
CONTUL PLAŢILOR
EFECTUATE ȘI
4808 2.451
PREFINANȚĂRI
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
Alte programe
comunitare finanțate
15 2.451
în perioada 2014-
2020 (APC)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de
41.045.870 41.264.969 42.872.430 44.882.17
angajament
II. Credite bugetare 41.045.877 41.264.969 42.872.430 44.882.17
CHELTUIELI
01
CURENTE
I. Credite de
41.040.870 41.259.969 42.867.430 44.877.17
angajament
II. Credite bugetare 41.040.877 41.259.969 42.867.430 44.877.17
TITLUL I
10 CHELTUIELI DF
PERSONAL
I. Credite de
310.000 314.150 323.575 333.282
angajament
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
TITLUL II BUNURI
20
ȘI SERVICII
I. Credite de
29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.00
angajament
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.00
30 TITLUL III DOBÂNZI

Pagina 216 din 253


I. Credite de 4.000 2.500 2.500 2.500
angajament
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
TITLUL VI
TRANSFERURI
ÎNTRE UNITĂȚI
51
A L E
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
I. Credite de
9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
angajament
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
TITLUL IX
57 ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
I. Credite de
1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
angajament
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
TITLUL X
PROIECTE CU
FINANŢARE DIN
FONDURI
EXTERNE
58
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de
140.444 1.996 40.091
angajament
II. Credite bugetare 140.451 1.996 40.107
TITLUL XI ALTE
59
CHELTUIELI
I. Credite de
1.250 1.323 1.355 1.388
angajament
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
CHELTUIELI DE
70
CAPITAL
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
TITLUL XIII ACTIVE
71
NEFINANCIARE
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
CHELTUIELI -
5005
TOTAL
I. Credite de
41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.17
angajament
II. Credite bugetare 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.17
CHELTUIELI
01
CURENTE

Pagina 217 din 253


I. Credite de 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.17
angajament
II. Credite bugetare 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.17
TITLUL I
10 CHELTUIELI DE
PERSONAL
I. Credite de
310.000 314.150 323.575 333.282
angajament
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
TITLUL II BUNURI
20
ȘI SERVICII
I. Credite de
29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.00
angajament
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.00
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de
4.000 2.500 2.500 2.500
angajament
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
TITLUL VI
TRANSFERURI
ÎNTRE UNITĂȚI
51
A L E
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
I. Credite de
9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
angajament
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
TITLUL IX
57 ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
I. Credite de
1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
angajament
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
TITLUL X
PROIECTE CU
FINANŢARE DIN
FONDURI
EXTERNE
58
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de
138.000 1.996 40.091
angajament
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
TITLUL XI ALTE
59
CHELTUIELI
I. Credite de
1.250 1.323 1.355 1.388
angajament
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
CHELTUIELI DE
70
CAPITAL

Pagina 218 din 253


I. Credite de 5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
TITLUL XIII ACTIVE
71
NEFINANCIARE
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
Partea a III-a
CHELTUIELI
6600 05
SOCIAL-
CULTURALE
I. Credite de
41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.17
angajament
II. Credite bugetare 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.17
CHELTUIELI
01
CURENTE
I. Credite de
41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.17
angajament
II. Credite bugetare 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.17
TITLUL I
10 CHELTUIELI DE
PERSONAL
I. Credite de
310.000 314.150 323.575 333.282
angajament
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
TITLUL II BUNURI
20
ȘI SERVICII
I. Credite de
29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.00
angajament
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.00
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de
4.000 2.500 2.500 2.500
angajament
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
TITLUL VI
TRANSFERURI
ÎNTRE UNITĂȚI
51
A L E
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
I. Credite de
9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
angajament
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
TITLUL IX
57 ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
I. Credite de
1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
angajament
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
TITLUL X
PROIECTE CU
FINANŢARE DIN

Pagina 219 din 253


FONDURI
58 EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de
138.000 1.996 40.091
angajament
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
TITLUL XI ALTE
59
CHELTUIELI
I. Credite de
1.250 1.323 1.355 1.388
angajament
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
CHELTUIELI DE
70
CAPITAL
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
TITLUL XIII ACTIVE
71
NEFINANCIARE
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
6605 SĂNĂTATE
I. Credite de
39.543.426 39.664.969 41.272.430 43.282.17
angajament
II. Credite bugetare 39.543.426 39.664.969 41.272.430 43.282.17
CHELTUIELI
0!
CURENTE
I. Credite de
39.538.426 39.659.969 41.267.430 43.277.17
angajament
II. Credite bugetare 39.538.426 39.659.969 41.267.430 43.277.17
TITLUL I
10 CHELTUIELI DE
PERSONAL
I. Credite de
310.000 314.150 323.575 333.282
angajament
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
TITLUL II BUNURI
20
ȘI SERVICII
I. Credite de
29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.00
angajament
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.00
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de
4.000 2.500 2.500 2.500
angajament
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
TITLUL VI
TRANSFERURI
ÎNTRE UNITĂȚI
51
A L E

Pagina 220 din 253


ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
I. Credite de
9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
angajament
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
TITLUL X
VROIECTE CU
FINANŢARE DIN
FONDURI
EXTERNE
58
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de
138.000 1.996 40.091
angajament
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
TITLUL XI ALTE
59
CHELTUIELI
I. Credite de
1.250 1.323 1.355 1.388
angajament
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
CHELTUIELI DE
70
CAPITAL
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
TITLUL XIII ACTIVE
71
NEFINANCIARE
I. Credite de
5.000 5.000 5.000 5.000
angajament
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
ASIGURĂRI ȘI
6805 ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
I. Credite de
1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
angajament
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
CHELTUIELI
01
CURENTE
I. Credite de
1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
angajament
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
TITLUL IX
57 ASISTENTA
SOCIALA
I. Credite de
1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
angajament
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
EXCEDENT(+)
9905 113.825 861.291 2.967.454 4.809.645
/DEFICIT(-)

Pagina 221 din 253


5008 FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSABILE
I. Credite de
2.444
angajament
II. Credite bugetare 2.451
CHELTUIELI
01
CURENTE
I. Credite de
2.444
angajament
II. Credite bugetare 2.451
TITLUL X
PROIECTE CU
FINANŢARE DIN
FONDURI
EXTERNE
58
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de
2.444
angajament
II. Credite bugetare 2.451
6608 SĂNĂTATE
I. Credite de
2.444
angajament
II. Credite bugetare 2.451
CHELTUIELI
01
CURENTE
I. Credite de
2.444
angajament
II. Credite bugetare 2.451
TITLUL X
PROIECTE CU
FINANŢARE DIN
FONDURI
EXTERNE
58
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-
2020
I. Credite de
2.444
angajament
II. Credite bugetare 2.451
Anexa nr. 11/02

Pagina 222 din 253


Pagina 223 din 253
Pagina 224 din 253
Pagina 225 din 253
Pagina 226 din 253
Pagina 227 din 253
Pagina 228 din 253
Pagina 229 din 253
Anexa nr. 11/03

Pagina 230 din 253


Anexa nr. 11/04

Pagina 231 din 253


Pagina 232 din 253
Pagina 233 din 253
Anexa nr. 11/05

Pagina 234 din 253


Pagina 235 din 253
Pagina 236 din 253
Pagina 237 din 253
Pagina 238 din 253
Pagina 239 din 253
Anexa nr. 11/06

Pagina 240 din 253


Pagina 241 din 253
Anexa nr. 11/07

Pagina 242 din 253


Pagina 243 din 253
Pagina 244 din 253
Pagina 245 din 253
Anexa nr. 11/08

Pagina 246 din 253


Pagina 247 din 253
Pagina 248 din 253
Pagina 249 din 253
Anexa nr. 11/09

Pagina 250 din 253


Pagina 251 din 253
Pagina 252 din 253
-----

Pagina 253 din 253