Sunteți pe pagina 1din 26

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Profesor: Vizat şef comisie metodică,


Disciplina: Limba şi literatura română PLANIFICARE ANUALĂ
4 ore / săpt
Manual Ed.Humanitas Clasa a-VIII-a
Anul şcolar 2016 – 2017
Sem. Unitatea de învăţare Nr. Ore Săptămâna
Observaţii
I EVALUARE INIŢIALĂ 4 S1

Unitatea 1: GENUL LIRIC.POEZIA 27 S2- S8

Unitatea 2: GENUL EPIC. POVESTIREA SF 17 S8 – S12

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ I 4 S13

Unitatea 3: GENUL EPIC. NUVELA 16 S14 – S17

Unitatea 4: GENUL EPIC. ROMANUL 4 S18

II RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 4 S19

Unitatea 4: GENUL EPIC. ROMANUL 11 S1 – S3

Unitatea 5: GENUL DRAMATIC. COMEDIA 27 S3 – S10

Unitatea 6: ÎMBINAREA GENURILOR. BALADA POPULARĂ 8 S11-S13

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ II 4 S12

RECAPITULARE FINALĂ 4 S14

TOTAL 148 ore 33 săpt.


S34-SCOALA ALTFEL

1
_
Profesor: Vizat director, Vizat şef comisie metodică,
Disciplina: Limba şi literatura română Prof. Prof.
4 ore / săpt/2016-2017
Manual:Humanitas
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ ADAPTATA CES
Clasa a-VIII-a
SEMESTRUL I
ELEVA CU CES: NARE MĂDĂLINA
Nr.crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Activitati adaptate Nr. Săpt. Obs.
asociate ore
1.3. sesizarea adecvării elementelor Prezentarea şi îndrumarea lecturii 4
lexicale utilizate la scopul mesajului as- textelor–suport pentru
cultat; parcurgerea programei clasei a
1.4. sesizarea particularităţilor lexico- VIII-a
gramaticale ale unui mesaj ascultat; Prezentarea manualului (1h) Evaluare predictivă 1 S1
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor Recapitularea cunoștințelor din clasa Evaluarea competenţelor de 2 12-16.09.
1. RECAPITULARE sintactice în textele orale proprii; a VII-a (2h) lectură şi de înţelegere a unui text
INIȚIALĂ 3.2. sesizarea valorii expresive a Test inițial (1h) literar/nonliterar se va pune 1
categoriilor morfosintactice, a accent pe formarea capacitatii
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- lexico- grafice cat mai corecte
lui şi a categoriilor semantice studiate; posibil utilizand un fragment de
3.3. identificarea valorilor etice şi text din manual
culturale într-un text, exprimându-şi im- Actualizarea cunoştinţelor
presiile şi preferinţele;
4.1. redactarea diverselor
texte, adaptându-le la situaţia de
comunicare concretă;
1.3. sesizarea adecvării elementelor „Lacul” de Mihai Eminescu * prezentarea unor mesaje orale 27
lexicale utilizate la scopul mesajului as- Descifrarea textului (1h) cu continut relevant pt. elevi, din
cultat; Lectura aprofundată (1h) mediul apropiat * exercitii orale
2.1. construirea unui discurs oral pe o Interpretarea textului (1h) cu o lista de 1
temă dată; „Izvorul nopţii” de Lucian Blaga sinonime/ antonime dată, sau 1
2.2. utilizarea în mod nuanţat a Descifrarea textului (1h) dupăun model dat 1
2. Unitatea 1. GENUL LIRIC.
categoriilor lexicale într-un mesaj oral; Lectura aprofundată (1h) - se pot utiliza ex de copiere/ S2 – S8
POEZIA 3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar Interpretarea textului (1h) transcriere corecta a unui 1 19.09 –4.11.
sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; „Emoţie de toamnă” de Nichita fragment de text 1
3.2. sesizarea valorii expresive a Stănescu -exercitii de citire in ritm propriu 1
categoriilor morfosintactice, a Descifrarea textului (1h) - ex de alcatuire de propozitii cu

2
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- Lectura aprofundată (1h) cuvinte date din text pt dezv 1
lui şi a categoriilor semantice studiate; Interpretarea textului (1h) vocabularului 1
4.1. redactarea diverselor texte, Elemente de versificaţie (1h) - ex orale/scrise pt despărţire a 1
adaptându-le la situaţia de comunicare Comentarea unui grupaj de texte (1h) cuvintelor în silabe. 1
concretă; Caracterul latin al limbii române (2h) -sa scrie acasa casetele 1
Derivarea (1h) RETINETI pt consolidare 2
Compunerea (1h) cunostinte-se dau cuvinte pt 1
Schimbarea valorii gramaticale (1h) despartire in silabe 1
Neologismele. Împrumuturile * ex. de îmbogatire a 1
lexicale (1h) vocabularului, concepute pentru 1
Cuvântul şi contextul. Sensul propriu a putea fi realizabile, dupa un 1
și sensul figurat (1h) model dat 1
Sinonimele. Antonimele (1h) * copierea/ transcrierea unui text, 1
Omonimele. Cuvintele polisemantice prin evidenţierea semnelor 1
(1h) ortografiece şi de punctuatie cu 1
Paronimele. Pleonasmul (1h) alte culori 2
Tautologia. Argoul şi jargonul (1h) * ex. de extragere dintr -un text 2
Fonetica (2h) dat, a unor substantive obtinute 1
Exerciții (2h) din alte părti de vorbire, cu
Evaluare-Unitatea 1 (1h) ajutor/ după un model dat .
*ex. de sufixare/ prefixare cu o
listă de cuvinte dată
- ex de alcatuire orala/scrisa de
propozitii simple- dezvoltate,
afitmative- negative, enuntiative-
interogative tema pt acasa pt
consolidare

- sa scrie acasa casetele


RETINETI pt consolidare
cunostinte, tabelul cu semnele de
punctuatie- scriere cu culori
diferite

* ex. de alcatuire a familiei


lexicale,dupa model,
-extragere dintr -un text dat, a
unor substantive obtinute din alte
părti de vorbire, cu ajutor/ după
un model dat .
-exercitii orale cu o lista de
sinonime/ antonime dată, sau
după un model dat

3
Evaluare UI- adaptata
(model)
„Planeta celor doi sori” de Horia * citire în ritm propriu a unui 17
Aramă fragment din textul dat
Descifrarea textului (1h) * asociere imagini - succesiunea
Lectura aprofundată : întâmplărilor 1
1. Spaţiu şi timp. Logica acţiunii.
1.4. sesizarea particularităţilor lexico- Cine povesteşte? (1h) * caracterizarea personajului 1
gramaticale ale unui mesaj ascultat; 2. Personajele.Universul S.F. principal după un model dat sau
2.1. construirea unui discurs oral pe o Interpretarea textului (1h) prin oferirea unei liste de trăsături 1
temă dată; Lectură suplimentară: „Ce-şi face
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor omul cu mâna lui” de Isaac Asimov * transcriera / copierea unui 1
sintactice în textele orale proprii; (1h) fragment din text, cu accent pe S8 – S12
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar Comunicarea orală încadrarea pe spaţiu şi în pagină 1.11 – 2.12
3. Unitatea 2. sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; Situaţia de comunicare monologată şi 1
GENUL EPIC. 3.2. sesizarea valorii expresive a dialogată (actualizare). Monologul: ex de alc propozitii cu verbe date
POVESTIREA SF categoriilor morfosintactice, a text narativ, text descriptiv, text sau la alegere
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- informativ (1h) - ex de identificare a partilor de 1
lui şi a categoriilor semantice studiate; Text argumentativ (argumentarea / propozitie
3.3. identificarea valorilor etice şi susţinerea opiniilor şi a preferinţelor) - -sa scrie acasa casetele 1
culturale într-un text, exprimându-si Rezumatul oral (actualizare).(1h) RETINETI! pt consolidare
impresiile şi preferinţele; Sintaxa propoziţiei şi a frazei cunostintelor-
4.2. utilizarea în redactarea unui text Noţiuni de sintaxă: fraza,propozitia,clasificarea 1
propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, Enunţul. Propoziţia. Clasificarea propozitiilor
folosind adecvat semnele ortografice şi propoziţiei. Fraza (1h) -ex de identificare a 1
de punctuaţie; Relaţiile sintactice în propoziţie şi în predicatelor,cu ajutor ,dintr-un
frază (1h) fragment de text+citire text 1
Cuvintele şi construcţiile incidente - ex de dezv vocabular- scriere 1
(1h) cuvinte din manual 1
Predicatul verbal (1h) Evaluare- sa identifice 1
Predicatul nominal (1h) personajele principale 1
Propoziţia predicativă (1 h) -sa descrie oral intamplarea 1
Subiectul exprimat (1h) -sa realizeze portretul unui 1
Subiectul neexprimat (1h) personaj,cu ajutor (trasaturi
Propoziţia subiectivă (1h) negative/ pozitive) 1
Texte publicitare, articolul de ziar / - sa descrie daca poate mesajul
de revistă (1h) transmis de text-comportamentul
Evaluare-Unitatea 2 (1h) personajului principal
1.4. sesizarea particularităţilor lexico- 4
gramaticale ale unui mesaj ascultat;
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor
sintactice în textele orale proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar teză diferenţiată
sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; Recapitulare pentru teză (2h) 2 S13

4
4. LUCRARE SCRISĂ 3.2. sesizarea valorii expresive a catego- Susținerea lucrării (1h) 1 5-09.12
SEMESTRIALĂ riilor morfosintactice, a mijloacelor de Discutarea tezii (1h) 1
I îmbogăţire a vocabularului şi a catego-
riilor semantice utilizate;
4.2. utilizarea în redactarea unui text
propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă,
folosind adecvat semnele ortografice şi
de punctuaţie;
1.4. sesizarea particularităţilor lexico- Popa Tanda” de Ioan Slavici * citire în ritm propriu a unui 16
gramaticale ale unui mesaj ascultat; 1 Text şi context (1h) fragment din textul dat
2.1. construirea unui discurs oral pe o 2 Descifrarea textului (1h) 1
temă dată; Lectura aprofundată * asociere imagini - succesiunea 1
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor 3 Acţiunea nuvelei. (1h) întâmplărilor
Unitatea 3. GENUL
sintactice în textele orale proprii; 4.Timp şi spaţiu. Cine povesteşte? * caracterizarea personajelui 1
EPIC. 3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar Cum se povesteşte? (1h) principal după un model dat sau S14 – S17
NUVELA sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 5Personajele (1h) prin oferirea unei liste de trăsături 1 12.12- 20.01
5. 3.2. sesizarea valorii expresive a 6 Nuvela. Interpretarea textului (1h) 1
categoriilor morfosintactice, a Sintaxa propoziţiei şi a frazei * transcriera / copierea unui 1
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- Atributul adjectival. (1h) fragment din text, cu accent pe
lui şi a categoriilor semantice studiate; Atributul substantival (1h) încadrarea pe spaţiu şi în pagină 1
4.2. utilizarea în redactarea unui text Atributul pronominal. (1h) 1
propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, Atributul verbal. Atributul adverbial. * ex. de clasificare a unor atribute 1
folosind adecvat semnele ortografice şi Atributul interjecţional (1h) după un criteriu dat
de punctuaţie; Exercitii (1h) 1
4.3. redactarea unui text argumentativ; Propoziţia subordonată AT(2h) * ex de completara a spaţiilor 1
Exerciţii – Propoziţia subordonată punctate cu o listă de atribute date 2
atributivă (1h) * ex de sublinire a formelor de 1
Comunicarea scrisă plural/ singular ale unor
Comentarea unor secvenţe din substantive date
operele studiate sau din texte la prima * ex de recunoastere a AT 1
vedere, pe baza unor cerinţe date (1h) -sa scrie casetele RETINETI! pt
Evaluare – Unitatea 3 (1h) consolidarea cunostintelor 1
COMUNICAREA SCRISA

--sa scrie acasa casetele


RETINETI! pt consolidare
cunostinte figuri de stil
Sa alcatuiasca propozitii cu PP-
ca aplicatie acasa
-sa scrie acasa casetele
RETINETI! pt consolidare
cunostinte-Pronumele posesiv şi
adjectivul pronominal posesiv.
Forme, cazuri şi funcţii

5
sintactice
Pronumele şi adjectivul
pronominal demonstrativ.
Forme. Cazuri şi funcţii
sintactice
6. Unitatea 4. GENUL EPIC.1.4. sesizarea particularităţilor lexico- „Baltagul” de Mihail Sadoveanu * citire în ritm propriu a unui 4 S18
ROMANUL gramaticale ale unui mesaj ascultat; Text şi context (1h) fragment din textul dat 1 23.01-27.01
2.1. construirea unui discurs oral pe o Descifrarea textului (1h) * asociere imagini - succesiunea 1
temă dată; Lectura aprofundată: întâmplărilor 1
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar Firul epic. Timp şi spaţiu (1h) * caracterizarea personajelui 1
sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; Structuri narative. Modurile de principal după un model dat sau
expunere. Suspansul. Viziunea (1h) prin oferirea unei liste de trăsături

* transcriera / copierea unui


fragment din text, cu accent pe
încadrarea pe spaţiu şi în pagină
3.2. sesizarea valorii expresive a -sa scrie si sa citeasca cat mai 4
categoriilor morfosintactice, a Unitatea 1- Poezia lirică. corect posibil un fragment de text
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- Vocabularul. Fonetica (2h) 2
7. RECAPITULARE lui şi a categoriilor semantice studiate Unitatea 2 – Povestirea SF. Predicatul -sa scrie casetele RETINETI! pt S19
SEMESTRIALĂ 4.1. redactarea diverselor texte, şi propoziţia predicativă. Subiectul şi consolidare cunostinte- Elemente 2 30.01-03.02
adaptându-le la situaţia de comunicare propoziţia subiectivă (2h) de versificaţie. Vers. Strofă. Rimă.
concretă; --sa scrie acasa casetele
4.3. redactarea unui text argumentativ; RETINETI! pt consolidarea
cunostintelor despre figuri de stil
-sa scrie acasa casetele
RETINETI! Predicatul şi
propoziţia predicativă. Subiectul
şi propoziţia subiectivă

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
Clasa a-VIII-a
SEMESTRUL al II- lea
Nr.crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Activitati adaptate Nr. Săpt. Obs.
ore
„Baltagul” de Mihail Sadoveanu ex de citire in ritm propriu a 11
Lumea descrisă: oameni şi obiceiuri. textului
Experienţe iniţiatice (1h) * ex de identificare a titlului şi a 1
1. Unitatea 4. GENUL EPIC.1.4. sesizarea particularităţilor lexico- Personajele (1h) autorului textului 1 S1 – S3
ROMANUL gramaticale ale unui mesaj ascultat; Romanul. Interpretarea textului (1h) * ex de observare a aşezării 13.02 – 3.03
2.1. construirea unui discurs oral pe o Comunicarea scrisă textului în pagină 1
temă dată; Textul argumentativ citire în ritm propriu a unui 2
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar (susţinerea preferinţelor şi a fragment din textul dat
sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; opiniilor) (1h) * caracterizarea personajelui 1

6
3.2. sesizarea valorii expresive a Sintaxa propoziţiei şi a frazei principal după un model dat sau 1
categoriilor morfosintactice, a Complementul direct (1h) prin oferirea unei liste de trăsături 2
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- Propoziţia subordonată CD 1
lui şi a categoriilor semantice studiate; Complementul indirect (1h) 1
4.2. utilizarea în redactarea unui text Propoziţia subordonată CI(1h)
propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, Exerciţii – Propoziţiile subordonate 1
folosind adecvat semnele ortografice şi completivă directă şi completivă Evaluare simplificata sau alegerea
de punctuaţie; indirectă(2h) de itemi de lucru cu grad de 2
Evaluare – Unitatea 4 (1h) dificultate mai mica 1
O scrisoare pierdută” de I.L. ex de citire in ritm propriu a 27
Caragiale textului
.Lectura textului (1h) * ex de identificare a titlului şi a 1
Descifrarea textului (1h) autorului textului 1
Lectura aprofundată: * ex de observare a aşezării
Decorul. Comunicarea în textul textului în pagină 1
dramatic
1.4. sesizarea particularităţilor lexico- Personajele (1h) sa scrie acasa casetele 1 S4 – S10
gramaticale ale unui mesaj ascultat; Forme ale comicului: umorul şi ironia RETINETI! pt.completarea 1 6.03 – 05.05.
2.1. construirea unui discurs oral pe o (1h) cunostintelor despre genul
3. Unitatea 5. temă dată; Comedia. Interpretarea textului (1h) dramatic,comedie 1
GENUL DRAMATIC. 2.3. utilizarea corectă a relaţiilor Sintaxa propoziţiei şi a frazei
COMEDIA sintactice în textele orale proprii; C.c.l(1h) 1
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar Propoziţia subordonatăCL (1h) 1
sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; .Exercitii (1h) sa scrie casetele RETINETI! pt 1
3.2. sesizarea valorii expresive a Complementul circumstanţial de timp consolidare cunostintelor –
categoriilor morfosintactice, a (1h) complement 1
mijloacelor de îmbogăţire a vocabularu- Propoziţia subordonată CT(1h) 1
lui şi a categoriilor semantice studiate; .Exercitii (1h) 1
4.2. utilizarea în redactarea unui text Complementul circumstanţial de
propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, mod (1h) 1
folosind adecvat semnele ortografice şi Propoziţia subordonatăCM (1h) --sa scrie acasa casetele 1
de punctuaţie; .Exercitii (1h) RETINETI! pt consolidarea 1
4.3. redactarea unui text argumentativ; Complementul circumstanţial de cunostintelor despre
cauză (1h) complementele circumstantiale 1
Propoziţia subordonată CZ (1h) Scheme individualizate cu 1
.Exercitii (1h) propozitiile subordonate 1
Complementul circumstanţial de :CT,CL,CM,CZ,CS,CȚ,CV,CNS
scop (1h) 1
Propoziţia subordonată CS (1h) 1
.Exercitii (1h)
– Complementele circumstanţiale şi 1
propoziţiile subordonate Exercitii adaptate
circumstanţiale 1
Propoziţia subordonată CȚ (1h)

7
Propoziţia subordonată CV (1h) 1
Propoziţia subordonată CNS (1h)
Exerciţii (1h) 1
Comunicarea scrisă 2
Conspectul (1h) Evaluare UI- adaptata
Evaluare – Unitatea 5 (1h) (model) 1
„Mioriţa” –lectura (1h) ex de citire in ritm propriu a 8
Text şi context. Descifrarea textului textului 1
(1h) * ex de identificare a titlului şi a 1
2.1. construirea unui discurs oral pe o Lectura aprofundată: autorului textului
temă dată; Nucleul narativ. Tema şi structura * ex de observare a aşezării
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar baladei. Conflictul (1h) textului în pagină 1
sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; Mioara năzdrăvană.Ciobănaşul * ex de citire cursivă, fluentă şi S11 – S13
4. Unitatea 6: ÎMBINAREA 4.1. redactarea diverselor texte, moldovean. Măicuţa bătrână (1h) expresivă a textului cu ajutor 1 8.05 – 26.05
GENURILOR. adaptându-le la situaţia de comuni- care Testamentul ciobănaşului. Alegoria * ex de folosire a dicţionarului
BALADA concretă; moarte-nuntă. Epic, dramatic, liric pentru descoperirea sensului unor 1
POPULARĂ 4.3. redactarea unui text argumentativ; (1h) cuvinte necunoscute
Interpretarea textului . Balada * ex de folosire a ortogramelor 1
populară (1h) noi întâlnite în text în enunţuri
Comunicarea scrisă proprii -ex de formare/selectare 1
Textul argumentativ (susţinerea de propozitii cu dubla intrare, 1
preferinţelor şi a opiniilor) (1h) sa scrie acasa casetele
RETINETI! pt consolidare
cunostinte- pag. 251- 253
--sa scrie acasa casetele
RETINETI pt consolidare
cunostinte- BALADA POPULARA
Evaluare simplificata sau alegerea
Evaluare – Unitatea 6 (1h) de itemi de lucru cu grad de
dificultate mai mica
5. LUCRARE SCRISĂ 4.1. redactarea diverselor texte, 4
SEMESTRIALĂ adaptându-le la situaţia de comuni- Recapitulare pentru teză (2h) Evaluare simplificata sau alegerea 2 S12
II care concretă; Teză (1h) de itemi de lucru cu grad de 1 15 – 19.05.
4.3. redactarea unui text argumentativ; Discutarea tezei (1h) dificultate mai mica 1
4.1. redactarea diverselor texte, 4
adaptându-le la situaţia de comunicare „Locuri-oameni-obiceiuri” – romanul Scheme individualizate cu notiuni
concretă; (1h) despre speciile 1 S15
4.2. utilizarea în redactarea unui text „Lumea satului şi a târgului literare:roman,nuvela,comedie 1 29.05 – 2.06.
6. RECAPITULARE
propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, transilvănean...” – nuvela (1h) Rezolvari de subiecte pentru EN 1
FINALĂ folosind adecvat semnele ortografice şi „Societatea şi moravurile ei” – 1
de punctuaţie; comedia (1h)
4.3. redactarea unui text argumentativ;

8
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION PETROVICI”
Str.Unirii,nr.6, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi,
Tel. 0236 - 811523; Fax. 0236 – 811523
Email scoala4tecuci@gmail.com
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Profesor: Niculescu Daniela Vizat şef comisie metodică,
Disciplina: Limba şi literatura română
4 ore / săpt
PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
CLS.a VIII-a-SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare: Evaluare iniţială
Nr. de ore alocate: 4
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper

9
(detalieri) Timp Materiale Forme de cronologic
(nr.ore) didactice organizare (data)
1.1 Observarea manualului
Prezentarea manualului și 2.1 Stabilirea de relaţii între conţinuturile prevăzute în 1 Programa Activitate
a programei 2.4 programă şi parcurgerea lor şcolară,manual frontală 12.09
1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor
2.1 - ex. de identificare a abaterilor de la normele limbii literare
2.2 - ex. de identificare a categoriilor gramaticale învăţate
3.2 ex. de diferenţiere a sensului propriu de sensul figurat al unui
cuvânt Fișe de lucru Activitate Observarea
ex. de utilizare a sinonimelor, a antonimelor, a cuvintelor Culegere frontală sistematică
polisemantice în contexte adecvate Caietul elevilor Activitate Aprecierea 13 – 15.09
- ex. de sesizare a felului în care se combină într-un text cele Tabla individuală răspunsurilor
Recapitularea cunoștin – trei moduri de expunere Creta Activitate pe
țelor din clasa a VII-a - ex. de identificare a trăsăturilor genurilor literare studiate grupe
- ex. de recunoaştere a cuvintelor derivate, compuse sau 2
obţinute prin conversiune
- ex. de formare a unor familii lexicale şi câmpuri lexico-
semantice
- ex. de recunoaştere a mijloacelor de caracterizare a unui
personaj
- ex. de exprimare a opiniei
- ex. de relaţionare a părţilor de propoziţie în propoziţii
- ex. de analiză morfo-sintactică
Test inițial 1.5 -ex.de recapitulare a cunoștințelor din anii anteriori 1 Fișă de evaluare Activitate Aprecierea 16.09

Unitatea de învăţare 1: Genul liric. Poezia


Nr. de ore alocate: 27
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale didactice Forme de cronologic
(nr.ore) organizare (data)
„Lacul” de Mihai Eminescu 1.1 - activitate de prezentare a autorului; Vol. Poezii de Observarea 19.09
-prezentarea autorului, 2.1 - lectura după model; M. Eminescu Activitate sistematică
lectură, lexic 3.1 - exerciții de recitare expresivă; 1 DEX frontală Aprecierea
-descifrarea textului 4.1 - lucru cu dicționarul; Manualul Activitate Răspunsurilor
4.3 - exerciții din manual Fişe de lucru individuală Aprecierea fișelor de
lucru
1.1 - ex. de identificare a abaterilor de la normele limbii literare
2.1 - ex. de recunoaştere a cuvintelor derivate, compuse,
3.1 obţinute prin conversiune Vol. Poezii de Activitate Observarea
„Lacul” de Mihai Eminescu 4.1 - ex. de utilizare a categoriilor lexicale în contexte diverse M. Eminescu frontală sistematică
Lectură aprofundată 4.3 - ex. de explicare a rolului expresiv al semnelor de punctuaţie DEX Activitate Aprecierea 20.09
- cadrul şi atmosfera din textul studiat Manualul individuală Răspunsurilor
- îndrăgostiţii - ex. de identificare a trăsăturilor genului liric în textul 1 Fişe de lucru Activitate Aprecierea fișelor

10
studiat Tabla pe grupe De lucru
- ex. de construire a unui text care să exprime opinia Creta
personală despre textul studiat
- ex. de respingere sau de acceptare a unor opinii
ex. de identificare a semnificaţiei unor procedee de
expresivitate artistică din textul studiat
„Lacul” de Mihai Eminescu 2.1 - de comentare a unor secvenţe din textul literar studiat Manualul Activitate Observarea
Interpretarea textului 3.1 - ex. de analiză a elementelor etice şi culturale din text Fişe de lucru frontală sistematică 22.09
- atmosfera generală 3.3 - ex. de exprimare scrisă corectă 1 Tabla Activitate Aprecierea
- titlul poeziei 4.1 -ex. de evitare a unor greşeli lexicale în comunicare Creta individuală Răspunsurilor
4.2 -ex. de identificare a abaterilor de la normele limbii literare Caietul elevilor
„Izvorul nopţii” de L. Blaga 1.3  ex. de recitare expresivă 23.09
1.4  ex. de evaluare a lecturii elevilor Activitate Observarea
Lectura textului 2.2 - ex. de recunoaştere a cuvintelor derivate, compuse, Manualul frontală sistematică
Descifrarea textului 3.2 obţinute prin conversiune Fişe de lucru Activitate Aprecierea
- ex. de utilizare a categoriilor semantice studiate în contexte 1 Tabla individuală Răspunsurilor
diverse Creta Aprecierea fișelor de
- ex. de explicare a rolului expresiv al semnelor de punctuaţie Caietul elevilor lucru
„Izvorul nopţii” de L. Blaga 2.1 - ex. de identificare a trăsăturilor genului liric în textul studiat
Lectură aprofundată 3.1 - ex. de construire a unui text care să exprime opinia Activitate Observarea
- invocaţia către persoana 3.2 personală despre textul studiat Manualul frontală sistematică
iubită 3.3 - ex. de respingere sau de acceptare a unor opinii 1 Fişe de lucru Activitate Aprecierea
- figuri de stil 4.1 - ex. de identificare a semnificaţiei unor procedee de Tabla individuală Răspunsurilor 26.09
- structura poeziei 4.2 expresivitate artistică din textul studiat Creta Aprecierea fișelor de
- ex. de comentare a unor valori stilistice ale nivelului Caietul elevilor lucru
fonetic în textul studiat
- ex. de comentare a unor secvenţe din operele literare
studiate
- ex. de aplicare corectă a semnelor de punctuaţie
ex. de exprimare scrisă corectă
2.1 - ex. de identificare a semnificaţiei unor procedee de Manualul Activitate Observarea
„Izvorul nopţii” de L. Blaga 3.1 expresivitate artistică Fişe de lucru frontală sistematică
Interpretarea textului 3.2 - ex. de comentare a unor secvenţe din Tabla Activitate Aprecierea 27.10
- relaţia dintre natură 3.3 textul literar studiat 1 Creta individuală Răspunsurilor
şi iubită 4.1 - ex. de analiză a elementelor etice şi culturale din text Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
4.2 - ex. de exprimare scrisă corectă grupe lucru
1.3 - ex. de identificare a abaterilor de la normele limbii literare
„Emoţie de toamnă” de N. 1.4 - ex. de recitare expresivă Manualul Activitate Observarea
Stănescu 2.2 - ex. de recunoaştere a cuvintelor derivate, compuse, Fişe de lucru frontală sistematică 29.10
Lectura şi 3.2 obţinute prin conversiune 1 Tabla Activitate Aprecierea
descifrarea textului - ex. de utilizare a categoriilor semantice studiate în contexte Creta individuală Răspunsurilor
diverse Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
- ex. de evaluare a lecturii făcute de elevi grupe lucru
- ex. de formare a unor familii lexicale

11
- ex. de explicare a rolului expresiv al semnelor de punctuaţie
„Emoţie de toamnă” de N. 2.1 - ex. de formulare a ideilor în jurul unei teme date
Stănescu 3.1 - ex. de respingere sau de acceptare a unor opinii Manualul Activitate Observarea 30.09
Lectură aprofundată 3.2 - ex. de identificare a semnificaţiei unor procedee de 1 Fişe de lucru frontală sistematică
- semnificaţia metaforelor din 3.3 expresivitate artistică din textul liric studiat Tabla Activitate Aprecierea
text 4.1 - ex. de comentare a unor valori stilistice ale nivelului fonetic Creta individuală Răspunsurilor
- “personajele poeziei” 4.2 în textul studiat Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
- perspectiva poetică - ex. de construire a unui text care să exprime opinia grupe lucru
- decorul personală despre textul studiat
„Emoţie de toamnă” de N. 2.1 - ex. de construire a unui text care să exprime opinia Activitate Observarea
Stănescu 3.3 personală despre textul studiat Manualul frontală sistematică
Interpretarea textului 4.1 - ex. de respingere sau de acceptare a unor opinii Fişe de lucru Activitate Aprecierea 3.10.
- tema poeziei 4.2 - ex. de identificare a semnificaţiei unor procedee de Tabla individuală Răspunsurilor
- titlul poeziei (semnificaţii) expresivitate artistică Creta Aprecierea fișelor de
- transfigurarea sentimentului - ex. de analiză a elementelor etice descoperite în textul Caietul elevilor lucru
de iubire studiat 1
- ex. de comentare a textului literar sau a unor elemente
dintr-un text
- ex. de exprimare scrisă corectă
Elemente de versificaţie 3.1 - ex. de identificare a elementelor de versificaţie în textele Manualul Activitate Observarea
- versul, măsura, versurile 4.1 lirice studiate Fişe de lucru frontală sistematică 4.10.
libere 4.2 - ex. de comentare a rolului expresiv al elementelor de 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea
versificaţie, ex. de exprimare scrisă corectă individuală Răspunsurilor
Comentarea unor secvenţe 3.1 - ex. de formulare a ideilor în jurul unei teme date Manualul Observarea
din operele studiate sau din 3.3 - ex. de organizare a planului unei lucrări pe o temă dată Fişe de lucru Activitate sistematică
texte la prima vedere, pe baza 4.1 - ex. de comentare a unor secvenţe din operele studiate sau 1 Tabla frontală Aprecierea 6.10.
unor cerinţe date 4.2 din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date (elemente Creta Activitate Răspunsurilor
de limbă, stil, versificaţia, titlul etc.) Caietul elevilor individuală
3.1 - definirea limbii române ca limbă romanică (neolatină);
3.3 - identificarea locului limbii române între celelalte limbi
4.1 romanice; Manualul Activitate Observarea
4.2 - argumentarea latinităţii limbii române prin compararea Fişe de lucru frontală sistematică
Caracterul latin al limbii nivelurilor: fonetic, lexical, gramatical al celor două limbi; Tabla Activitate Aprecierea 7,10.10.
române - exerciţii de comparare între cuvinte româneşti/latine; Creta individuală Răspunsurilor
Limba română. Limbă - constatarea că limba română nu este folosită la fel de către 2 Caietul elevilor
literară/limbă populară; limbă toţi vorbitorii;
scrisă/ limbă vorbită - definirea noţiunilor de:
- limbă literară (cultă);limbă populară;
- limbă scrisă; limbă vorbită (orală);
1.3 - ex. de recunoaştere a cuvintelor derivate Manualul Activitate Observarea
Mijloace interne de 3.2 - ex. de explicare a structurii cuvintelor derivate 1 Fişe de lucru frontală sistematică 11.10.
îmbogăţire a vocabularului - ex. de formare a unor familii lexicale Caietul elevilor Activitate Aprecierea
Derivarea (actualizare) - categorii de derivate (diminutive, augmentative); Culegere individuală Răspunsurilor
expresivitate;

12
1.3 ex. de identificare a cuvintelor compuse în textele din manual Manualul Activitate Observarea
Compunerea 3.2 - ex. de identificare a procedeelor de compunere şi a Fişe de lucru frontală sistematică
- procedee de compunere structurii cuvintelor compuse 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea 13.10.
- prefixoidele - ex. de utilizare a prefixoidelor şi sufixoidelor Culegere individuală Răspunsurilor
- sufixoidele - ex. de scriere corectă a cuvintelor compuse
1.3 - ex. de recunoaştere a cuvintelor obţinute prin conversiune Manualul Activitate Observarea
3.2 în textele din manual Fişe de lucru frontală sistematică 14.10.
Schimbarea valorii - ex. de alcătuire a unor familii lexicale 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea
gramaticale (conversiunea) - ex. constructive Culegere Individuală Răspunsurilor
Activitate pe gr. Aprecierea fișelor
Mijloace externe de 1.3 - ex. de identificare a Manualul Activitate Observarea
îmbogăţire a vocabularului 2.2 împrumuturilor şi a neologismelor în textele din Fişe de lucru frontală sistematică 17.10.
- împrumuturile lexicale 3.2 manual Tabla Activitate Aprecierea
- neologismele - ex. de identificare a formei corecte a unor neologisme Creta Individuală Răspunsurilor
- evitarea greşelilor în - ex. de utilizare a neologismelor în contexte diverse 1 Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
utilizarea neologismelor - ex. de exprimare scrisă corectă Culegere grupe lucru
Cuvântul şi contextul 2.2 - ex. de discriminare a sensului propriu de sensul figurat al Manualul Activitate Observarea
- sensul propriu şi sensul 3.2 unui cuvânt Fişe de lucru frontală sistematică 18.10.
figurat 4.2 - ex. de utilizare a sensului propriu si a sensului figurat al 1 Tabla Activitate Aprecierea
- cuvinte monosemantice şi cuvintelor în contexte diverse Creta Individuală Răspunsurilor
cuvinte polisemantice - ex. de exprimare scrisă corectă Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
Culegere grupe lucru
1.3 - ex. de utilizare a sinonimelor şi a antonimelor în contexte Manualul Activitate Observarea
2.2 diverse Fişe de lucru frontală sistematică 20.10.
4.2 - ex. de exprimare scrisă corectă actualizarea cunoştinţelor; Tabla Activitate Aprecierea
-definirea si clasificarea sinonimelor; 1 Creta Individuală Răspunsurilor
Categoriile semantice -rolul neologismelor în realizarea sinonimiei; Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor
- sinonimele şi antonimele - definirea antonimelor; Culegere grupe
- clasificarea antonimelor după modalitatea de formare
- ex. de identificare a omonimelor şi a cuvintelor Manualul Activitate Observarea
polisemantice în textele din manual Fişe de lucru frontală sistematică
1.3 - ex. constructive Tabla Activitate Aprecierea
Categoriile semantice 2.2 - ex. de utilizare a omonimelor şi a cuvintelor polisemantice Creta Individuală Răspunsurilor
- omonimele 4.2 în contexte diverse 1 Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de 21.10.
- cuvintele polisemantice - ex. de exprimare scrisă corectă Culegere grupe lucru
- definirea si clasificarea omonimelor;
- diferenţierea omonime-omografe-omofone;
- definirea cuvintelor polise-mantice;
-diferenţierea omonimelor de cuvintele polisemantice
1.3 - ex. de identificare a paronimelor în textele din manual Manualul Activitate Observarea
2.2 - ex. de utilizare a paronimelor în contexte date Fişe de lucru frontală sistematică
Categoriile semantice 4.2 - ex. de corectare a construcţiilor pleonastice 1 Tabla Activitate Aprecierea 24.10.
- paronimele - ex. de corectare a greşelilor determinate de atracţia Creta Individuală Răspunsurilor
- pleonasmul paronimică Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor

13
- ex. de exprimare scrisă corectă Culegere grupe
1.3 - definirea noţiunii prin exerciţii; Manualul Activitate Observarea
2.2 - exerciţii de identificare a funcţiei expresive a tauto-logiei în Fişe de lucru frontală sistematică 25.10.
Tautologia. Argoul și 4.2 textele literare; Caietul elevilor Activitate Aprecierea
jargonul - diferenţierea între tautologie şi pleonasm; 1 Culegere Individuală Răspunsurilor
- ex de identificare a elementelor din argou și jargon Aprecierea fișelor
3.2 - exerciţii de actualizare a cunoştinţelor(p. 50); Manualul Activitate Observarea
- sistematizarea cunoştinţelor de teorie (vocală, semi-vocală, Fişe de lucru frontală sistematică 27.10.
Fonetică. Actualizare. consoană, diftong, triftong, hiat,silabă accent); 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea
Sunetele vorbirii. Grupuri - regulile despărţirii în silabe, actualizate după noul DOOM; Culegere Individuală Răspunsurilor
vocalice. Silaba. Accentul - exerciţii de aprofundare; Aprecierea fișelor
3.2 - exerciţii de identificare a procedeelor artistice realizate la Manualul Activitate Observarea
nivel fonetic: Fişe de lucru frontală sistematică
Fonetică. Valori stilistice la - rimă, asonanţă; ritm (cadenţă); Tabla Activitate Aprecierea
nivel fonetic în textul literar - aliteraţii (armonii imitative); 1 Creta Individuală Răspunsurilor 28.10.
- exerciţii de accentuare corectă;
Vocabular. Fonetică. Exerciţii 2.2 - ex. scrise de consolidare a noțiunilor studiate 2 Manualul Activitate frontală Observarea 31.10 - 1.11
de aprofundare şi consolidare 3.2 Fişe de lucru Activitate i sistematică
Evaluare – unitatea 1 3.1 - exerciţii scrise de verificare a capacităţilor însuşite sau 1 Fișe de Activitate Aprecierea fișelor de
3.2 exersate în această unitate, pe texte noi evaluare individuală evaluare 3.11.
3.3

Unitatea de învăţare 2: Genul epic. Povestirea SF


Nr. de ore alocate: 17
Conţinuturi C.s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale Forme de cronologic
(nr.ore) didactice organizare (data)
„Planeta celor doi sori”, de 1.4 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei Manualul Activitate Observarea
H. Aramă 3.1 grile Grilă de frontală sistematică 4.11.
- descifrarea textului Discuţii asupra evaluării lecturii 1 evaluare a Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular lecturii Individuală Răspunsurilor
„Planeta celor doi sori”, de 2.3 Discuții asupra spațiului și timpului acțiunii Manualul Activitate Observarea
H. Aramă Exerciții de identificare a momentelor subiectului Caietul elevilor frontală sistematică 7.11.
3.1
- lectura aprofundată (spațiu Exerciții de rezumare a textului 1 Fișe de lucru Activitate Aprecierea
și timp; logica acțiunii) Individuală Răspunsurilor
„Planeta celor doi sori”, de 2.3 - exerciţii de identificare, de clasificare şi de caracterizare a Manualul Activitate Observarea
H. Aramă personajelor; Caietul elevilor frontală sistematică
3.1
- personajele,elemente - identificarea notelor specifice literaturii S.F. (îmbinarea 1 Fișe de lucru Activitate Aprecierea
specifice scrierilor SF real/fantastic); Individuală Răspunsurilor 8.11.
Lectură suplimentară: 1.4 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei Manualul Activitate Observarea
„Ce-și face omul cu mâna grile Tabla frontală sistematică 10.11.
3.1
lui” de Isaac Asimov Discuţii asupra evaluării lecturii 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor

14
Situţia de comunicare 1.4 -exerciţii de actualizare a situaţiilor de comunicare Manualul Activitate Observarea
monologată şi dialogată - exerciţii de realizare a diferite situaţii de comunicare Tabla frontală sistematică 11.11.
3.1
(actualizare). Monologul: 1 Creta Activitate Aprecierea
text narativ, text descriptiv, Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
text informativ Fișe de lucru
Text argumentativ 1.4 Manualul Activitate Observarea
(argumentarea / susţinerea - exerciţii de realizare a diferite texte argumentative şi a Caietul elevilor frontală sistematică 14.11.
3.1
opiniilor şi a preferinţelor). rezumatelor 1 Fișe de lucru Activitate Aprecierea
Rezumatul oral(actualizare) Individuală Răspunsurilor
Noţiuni de sintaxă 2.3 actualizarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin exerciţii; Manualul Activitate Observarea
- Enunţul. Propoziţia. - clasificarea propoziţiilor după cele patru criterii (p. 71 – 1 Caietul elevilor frontală sistematică
4.2
Clasificarea propoziţiilor. schemă); Fișe de lucru Activitate Aprecierea 15.11.
Fraza exerciţii de consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor(p.70) Culegere Individuală Răspunsurilor
Noţiuni de sintaxă. Raporturi 2.3 - definirea noţiunii (raport sintactic); Manualul Activitate Observarea
sintactice - alcătuirea unei scheme a raporturilor sintactice şi a Tabla frontală sistematică 17.11.
4.2
mijloacelor de realizare a lor; 1 Creta Activitate Aprecierea
- exerciţii aplicative; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- alcătuirea unei scheme cu elementele de relaţie, urmărind: Fișe de lucru
- nivelul sintactic de realizare a raportului (propoziţie/ frază);
- tipul raportului sintactic realizat (coordonare/subordonare);
-ex. de identificare a cuvintelor şi a construcţiilor incidente în Manualul Activitate Observarea
textele din manual Tabla frontală sistematică
Cuvintele şi construcţiile - ex. de aplicare corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul Creta Activitate Aprecierea
incidente 2.3 frazei Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- punctuaţia lor 4.2 - ex. de realizare a expresivităţii cu ajutorul semnelor de Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
-anacolutul punctuaţie Culegere grupe lucru 18.11.
- ex. de exprimare scrisă corectă 1
- selectarea/analiza construcţiilor ce conţin anacolut;
- definirea anacolutului;
- exerciţii de fixare şi aprofundare;
2.3 Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la p.v Manualul Activitate Observarea
Exerciţii de identificare a predicatului verbal exprimat prin Tabla frontală sistematică
4.2
Predicatul verbal diverse părţi de vorbire Creta Activitate Aprecierea
(actualizare) Exerciţii de analiză a predicatului verbal Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a diferitelor p.v cu funcţia Fișe de lucru 21.11.
sintactică de predicat verbal 1 Culegere
Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la p.n Manualul Activitate Observarea
Predicatul nominal Exerciţii de identificare a predicatului nominal Tabla frontală sistematică
(actualizare). Exerciţii de analiză a predicatului nominal Creta Activitate Aprecierea
-predicatul nominal Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire 1 Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor 22.11.
incomplet 2.3 cu funcţia sintactică de predicat nominal Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor
4.2 Exerciţii de identificare a predicatului nominal incomplet Culegere grupe de lucru
Exerciţii de analiză a predicatului nominal incomplet
2.3 Exerciţii de identificare a P.R în texte date Manualul Activitate Observarea

15
4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Tabla frontală sistematică
Propoziţia subordonată subordonatei predicative 1 Creta Activitate Aprecierea 24.11.
predicativă Exerciţii de integrare în context a subordonatei predicative Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune Fișe de lucru
2.3 Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la subiect Manualul Activitate Observarea
Subiectul exprimat Exerciţii de identificare a sb. exprimat prin diverse p.v Caietul elevilor frontală sistematică 25.11.
4.2
(actualizare) Exerciţii de analiză a subiectului 1 Fișe de lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a diferitelor p.v cu f.s de sb. Culegere Individuală Răspunsurilor
2.3 Exerciţii de identificare a subiectului neexprimat Manualul Activitate Observarea
Subiectul neexprimat Exerciţii de analiză a subiectului 1 Caietul elevilor frontală sistematică 28.11.
4.2
Culegere Activitate I aprecierea răsp.
PropoziţiaS.B.Natura 2.3 Exerciţii de identificare a S.B în texte date Manualul Activitate front. Observarea 29.11
elementului regent al S.B 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente aleS.B 1 Caietul elevilor Activitate I sistematică
Texte publicitare 2.1 Exerciţii de identificare a particularităţilor textelor Manualul Activitate Observarea 2.12.
Articolul de ziar/de revistă publicitare 1 Caietul elevilor frontală sistematică
2.2
Redactare de articole de ziar/de revistă Activitate i
3.1 Fişe de Activitate Aprecierea fişelor 2.12.
Evaluare Unitatea 2 Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite 1 evaluare individuală de lucru
3.2
Unitatea de învățare: Lucrare semestrială
Nr. de ore alocate: 4
Clasa a VIII-a /
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale Forme de cronologic
(nr.ore) didactice organizare (data)
2.2 - ex. de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocab.
2.3 - ex. de formare a unor familii lexicale
3.1 - ex. de utilizare a sensului propriu şi figurat în contexte date
3.2 - ex. de utilizare a categoriilor semantice în contexte diverse Manualul Activitate Observarea
3.3 - ex. de identificare a trăsăturilor genurilor literare studiate Tabla frontală sistematică
Recapitulare pentru 4.1 - ex. de caracterizare a personajelor Creta Activitate Aprecierea
teză 4.2 - ex. de realizare a unui rezumat 2 Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor 5-6.12.
4.3 - ex. de redactare a unor texte vizând ilustrarea unor trăsături Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
ale genurilor şi speciilor literare studiate Culegere grupe lucru
- ex. de comentare a unor secvenţe din operele literare
studiate sau din texte la prima vedere
- ex. de identificare a raporturilor sintactice din propoziţie şi
frază si de analiză a frazei
- ex. de aplicare corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei
- ex. de exprimare scrisă corectă
- ex. de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocab.
- ex. de formare a unor familii lexicale
- ex. de utilizare a sensului propriu şi figurat în contexte date

16
Lucrare semestrială I - ex. de utilizare a categoriilor semantice în contexte diverse Activitate
- ex. de identificare a trăsăturilor genurilor literare studiate Fişe de evaluare individuală Aprecierea fişelor de 8.12.
- ex. de caracterizare a personajelor evaluare
- ex. de realizare a unui rezumat 1
- ex. de redactare a unor texte vizând ilustrarea unor trăsături
4.2 ale genurilor şi speciilor literare studiate
4.3 - ex. de comentare a unor secvenţe din operele literare
studiate sau din texte la prima vedere
- ex. de identificare a raporturilor sintactice din propoziţie şi
frază si de analiză a frazei
- ex. de aplicare corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei
- ex. de exprimare scrisă corectă
1.4. Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
Discutarea tezei 2.3. -discutarea exerciţiilor de la lucrarea scrisă Caietul elevilor Individuală răspunsurilor 9.12.
3.1 1 Tabla Activitate Observarea sistematică
3.2. Creta frontală
Unitatea de învăţare nr.3: GENUL EPIC. NUVELA
Nr. de ore alocate: 16
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Repere
(detalieri) Timp Materiale Forme de Cronolog.
(nr.ore) didactice organizare (data)
1.1 - ex. de sesizare a unor cuvinte - cheie într-un mesaj oral Manualul Activitate
1.4 - ex. de identificare a abaterilor de la normele limbii literare Tabla frontală Observarea 12.12.
„Popa Tanda” de Ioan 2.3 - ex. de evaluare a lecturii elevilor Creta Activitate sistematică
Slavici 3.1 - ex. de sesizare a particularităţilor vorbirii regionale 1 Caietul elevilor Individuală Aprecierea
Text şi context Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului epic Răspunsurilor
Exerciţii de rezumare a textului-suport
„Popa Tanda” de Ioan 1.1 - explicarea/comentarea titlului nuvelei; Manualul Activitate fr Observarea
Slavici-Descifrarea textului 1.4 - rezolvarea exerciţiilor de vocabular (p. 111); 1 Caietul elevilor Activitate i sistematică 13.12.
„Popa Tanda” de Ioan 3.1 exerciţii de identificare a lanţului întâmplărilor şi gru-parea Manualul Activitate Observarea 15.12.
Slavici 3.3 lor pe cele cinci momente ale subiectului; 1 Tabla frontală sistematică
Lectura aprofundată 4.1 *definirea oralităţii şi identificarea surselor ei; Creta Activitate Aprecierea
- acţiunea nuvelei 4.2 *exerciţii de prezentare a conţinutului – oral (în clasă)/scris Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
(acasă); Fișe de lucru
„Popa Tanda” de Ioan 3.1 ex. de identificare a structurii textului narativ studiat (logica
Slavici 3.3 acţiunii, timpul, spaţiul, naratorul, moduri de expunere) Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată 4.1 - ex. de comentare a unor secvenţe din operele literare Tabla frontală sistematică 16.12
- timp şi spaţiu 4.2 studiate 1 Creta Activitate Aprecierea
- cine povesteşte ? - ex. de comentare a rolului regionalismelor, al proverbelor Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- cum se povesteşte? şi al expresiilor populare în realizarea stilului oral Fișe de lucru
3.1 - ex. de caracterizare a personajelor Manualul Observarea
„Popa Tanda” de Ioan 3.3 - ex. de organizare a planului compunerii de caracterizare a Tabla Activitate sistematică
Slavici 4.1 personajului principal Creta frontală Aprecierea

17
Lectura aprofundată 4.2 - ex. de analiză a elementelor etice şi culturale din text Caietul elevilor Activitate Răspunsurilor
-personajele - ex. de exprimare scrisă corectă 1 Fișe de lucru Individuală Aprecierea fișelor de
caracterizarea personajului părintele -identificarea şi clasificarea personajelor; Activitate pe evaluare 19.12
Trandafir *identificarea secvenţelor şi a momentelor relevante pen-tru grupe
caracterizarea personaju-lui prncipal;
*identificarea trăsăturilor personajului;
*schiţarea unui plan de caracterizare;
Popa Tanda” de Ioan Slavici 3.1 exerciţii de prezentare a acţiunii (caracterul epic); Manualul Activitate Observarea
Interpretarea textului 3.3 *identificarea celorlalte caracteristici definitorii ale Tabla frontală sistematică
4.1 operei(generale/particulare); 1 Creta Activitate Aprecierea
4.2 *definirea nuvelei ca specie a genului epic; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor 20.12
4.3 - ex. de analiză a elementelor etice şi culturale Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
- ex. de prezentare a unor puncte de vedere personale grupe evaluare
despre text
- ex. de motivare a opiniilor
- ex. de exprimare scrisă corectă
2.3 - ex. de identificare a atributelor în textele din manual Manualul Activitate Observarea
Atributul 4.2 - ex. constructive Tabla frontală sistematică 22.12
- atributul adjectival - ex. de analiză sintactico-morfologică 1 Creta Activitate Aprecierea
- ex. de exprimare scrisă corectă Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Fișe de lucru
Atributul 2.3 - ex. de identificare a atributelor în textele din manual 1 Manualul Activitate Observarea 23.12
- atributul substantival 4.2 - ex. constructive Caietul elevilor frontală sistematică
- ex. de analiză sintactico-morfologică Fișe de lucru Activitate Aprecierea
- ex. de exprimare scrisă corectă Individuală Răspunsurilor
2.3 - ex. de identificare a atributelor în textele din manual Manualul Activitate Observarea
4.2 - ex. constructive Tabla frontală sistematică
Atributul - ex. de analiză sintactico-morfologică Creta Activitate Aprecierea 9.01.
- atributul pronominal - ex. de exprimare scrisă corectă 1 Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Fișe de lucru
Atributul 2.3 - ex. de identificare a atributelor în textele din manual Manualul Activitate Observarea
- atributul verbal 4.2 - ex. constructive 1 Caietul elevilor frontală sistematică
- atributul adverbial - ex. de analiză sintactico-morfologică Fișe de lucru Activitate Aprecierea 10.01.
- atributul interjecţional - ex. de exprimare scrisă corectă Individuală Răspunsurilor
2.3 - ex. de identificare a atributelor în textele din manual Manualul Activitate Observarea
4.2 - ex. constructive Tabla,creta Frontală,a.i sistematică
- ex. de analiză sintactico-morfologică Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea 12.01.
Exerciţii atributul - ex. de exprimare scrisă corectă 1 Fișe de lucru grupe Răspunsurilor
2.3 - ex. de identificare a propoziţiilor AT în frazele din manual
Propoziţia atributivă 4.2 - ex. de analiză a frazelor date Manualul Activitate Observarea
- definiţie - ex. de evidenţiere a rolului elementelor de legătură în frază Tabla frontală sistematică 13-16.01.
- elemente introductive - ex. de realizare a expansiunii atributelor date în propoziţiile Creta Activitate Aprecierea
- topica şi punctuaţia corespunzătoare Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- expansiunea şi contragerea - ex. de contragere a atributivelor din frazele date în părţile 2 Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de

18
de vorbire corespunzătoare Culegere grupe evaluare
- ex. de utilizare corectă a pron.relativ care introduce AT.
2.3 - ex. de identificare a atributelor Manualul Activitate Observarea
4.2 - ex. de identificare a propoziţiilor atributive Tabla frontală sistematică 17.01.
- ex. de realizare a expansiunii atributelor date în propoziţiile Creta Activitate Aprecierea
Exerciţii –propoziţia corespunzătoare Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
subordonată atributivă ex. de contragere a AT din frazele date în p.vcorespunzătoare 1 Fişe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
ex. constructive Culegere grupe lucru
Comentarea unor secvenţe 3.1 Manualul Activitate Observarea
din operele studiate sau din 3.3 - ex. de comentare a unor secvenţe 1 Caietul elevilor frontală sistematică 19.01.
texte la prima vedere, pe 4.1 - ex.de dovedire a înţelegerii unui text literar Fișe de lucru Activitate Aprecierea
baza unor cerinţe date 4.2 Culegere Individuală Răspunsurilor
3.3 - exerciţii scrise de verificare a capacităţilor însuşite sau 1 Fișe de evaluare Activitate Aprecierea fișelor de 20.01. -
Evaluare – unitatea 3 4.1 exersate în această unitate, pe texte noi individuală evaluare
1.3 prezentarea/însuşirea informaţiilor despre scriitor; Manualul Activitate Observarea
„Baltagul” de Mihail 1.4 *lectura fragmentelor din manual şi integrarea lor în Caietul elevilor frontală sistematică 23.01
Sadoveanu 2.2 ansamblul operei; Fișe de lucru Activitate Aprecierea
Text și context 3.1 *explicarea cuvintelor; 1 Individuală Răspunsurilor
3.2 *discuţii asupra titlului;
1.3 rezolvarea problemelor de limbă (fonetică, vocabular), Manualul Activitate Observarea
„Baltagul” de Mihail 1.4 observând funcţia expresivă; Tabla frontală sistematică
Sadoveanu 2.2 *rezolvarea exerciţiilor de morfologie şi sintaxă, relevând 1 Creta Activitate Aprecierea 24.01
Descifrarea textului 3.1 expresivitatea formelor arhaice, populare, regionale; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
3.2 Fișe de lucru
„Baltagul” de Mihail 3.1 *identificarea spaţiului si a timpului întâmplărilor; Manualul Activitate Observarea 26.01
Sadoveanu 3.3 *identificarea şirului întâmplărilor şi gruparea lor pe 1 Tabla frontală sistematică
Lectură aprofundată 4.1 momente ale subiectului; Caietul elevilor Activitate Aprecierea
- firul epic.timp și spațiu 4.2 *povestirea pe momente Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor
3.1 -ex. de identificare a structurii textului narativ studiat
„Baltagul” de Mihail 3.3 (logica acţiunii, timpul, spaţiul, naratorul, moduri de Manualul Activitate Observarea
Sadoveanu 4.1 expunere) Tabla frontală sistematică
Lectură aprofundată 4.2 - ex. de sesizare a ordinii logice şi cronologice a Creta Activitate Aprecierea
-structuri narative. 4.3 întâmplărilor din textul studiat Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor 27.01.
-Moduri de expunere - ex. de comentare a unor secvenţe din operele lit.studiate 1 Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
- suspansul.viziunea - ex. de rezumare a textului literar studiat grupe lucru
- ex. de comentare a rolului regionalismelor, al proverbelor
şi al expresiilor populare în realizarea stilului oral
-ex. de exprimare scrisă corectă

Unitatea de învăţare: Recapitulare semestrială


Nr. de ore alocate: 4
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale didactice Forme de cronologic
(nr.ore) organizare (data)

19
2.2 - ex. de identificare a ordinii logice şi cronologice a unui text; ex.
2.3 de identificare a trăsăturilor specifice genurilor literare studiate; ex.
3.1 de comentare a rolului procedeelor de expresivitate artistică; ex. de
3.2 sesizare a rolului elementelor de versificaţie; ex. de diferenţiere a
3.3 trăsăturilor textului literar şi ale textului nonliterar; ex.
4.1 de identificare a arhaismelor, regionalismelor şi a neologismelor;
4.2 ex. de identificare a categoriilor semantice studiate; ex. de Activitate Observarea
4.3 identificare a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului; ex. de Manualul frontală sistematică
Recapitulare identificare a grupurilor de sunete studiate; ex. de despărţire corectă4 Tabla Activitate Aprecierea 30.01-3.02
semestrială a cuvintelor în silabe; ex. de explicare a rolului semnelor de Creta Individuală Răspunsurilor
ortografie şi de punctuaţie; ex. de explicare a valorilor Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
expresive ale nivelurilor limbii; ex. de identificare a Fișe de lucru grupe lucru
categoriilor morfologice şi a funcţiilor sintactice specifice Culegere
părţilor de vorbire; ex. de identificare a unor elemente de
sintaxă a propoziţiei, a tipurilor de propoziţii, a relaţiilor sintactice,
a topicii şi punctuaţiei în propoziţii

PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


CLS.a VIII-a-SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare nr.4: GENUL EPIC. ROMANUL


Nr. de ore alocate: 11
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale didactice Forme de cronologic
(nr.ore) organizare (data)
Baltagul” de Mihail 3.1 formularea sarcinilor şi repartizarea lor pe grupe: Activitate
Sadoveanu 3.3 - personaje (gr. I); Manualul frontală Observarea
Lectură aprofundată 4.1 - locuri (gr. II); Tabla Activitate sistematică 13.02.
-lumea decrisă:oameni și 4.2 - obiceiuri (gr. III); Creta Individuală Aprecierea
Obiceiuri. Experiențe 4.3 - experienţe iniţiatice (gr. IV); Caietul elevilor Activitate pe Răspunsurilor
Inițiatice *rezolvarea cerinţelor; 1 Fișe de lucru grupe Aprecierea fișelor de
*comunicarea/analiza rezultatelor; lucru
3.1 identificarea, clasificarea, gruparea personajelor;
„Baltagul” de Mihail 3.3 *caracterizarea Vitoriei; Manualul Activitate Observarea 14.02.
Sadoveanu 4.1 - ex. de caracterizare a personajelor Tabla frontală sistematică
Lectură aprofundată 4.2 - ex. de organizare a planului compunerii de caracterizare a 1 Creta Activitate Aprecierea
- personajele personajului principal Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- ex. de analiză a elementelor etice şi culturale din text Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
- ex. de comentare a unor secvenţe din textul literar studiat grupe lucru
- ex. de exprimare scrisă corectă
3.1 identificarea şi argumentarea caracteristicilor operei: Activitate Observarea
„Baltagul” de Mihail 3.3 - caracterul epic; Manualul frontală sistematică
Sadoveanu 4.1 - complexitatea acţiunii; Tabla Activitate Aprecierea
Interpretarea textului 4.2 - relizarea personajelor în toată complexitatea lor; 1 Creta Individuală Răspunsurilor 16.02.

20
- împletirea modurilor de expunere; Caietul elevilor Activitate pe Aprecierea fișelor de
- crearea unei imagini complexe a lumii; Fișe de lucru grupe lucru
*definirea romanului;
Textul argumentativ 2.1 - ex. De exprimare a preferinţelor şi a opiniilor 1 Manualul Activitate Observarea 17.02.-
( susţinerea preferinţelor și 2.2 - ex.de realizare a unui text argumentativ Caietul elevilor frontală sistematică
A opiniilor) Fișe de lucru Activitate i Aprecierea Răsp.
*definirea complementului;
*definirea complementului direct; Manualul Activitate Observarea
*întocmirea unei scheme cu noţiunile teoretice (regenţi, Tabla frontală sistematică
2.3 exprimare); 1 Creta Activitate Aprecierea
4.2 *exerciţii de fixare; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor 20.02.
Complementul direct *rezolvarea exerciţiilor din manual; Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
*exerciţii de construire a unor enunţuri cu c.d, condiţionând: Culegere grupe lucru
- regenţii;
- partea devorbire prin care se exprimă;
*selectarea şi transcrierea unor texte conţinând c.d; Manualul
*identificarea şi analiza complementelor directe; Tabla Activitate Observarea
*transformarea complementelor directe în propoziţii; Creta frontală sistematică
*definirea subordonatei completive directe; 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea 21.02
Propoziţia subordonată 2.3 *sintetizarea elementelor teoretice într-o schemă; Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor
completivă directă 4.2 *rezolvarea exerciţiilor din manual; Culegere Activitate pe Aprecierea fișelor de
*exerciţii de alcătuire a unor fraze cu C.D,condiţionând: grupe lucru
- termenii regenţi;- elementele de relaţie;
2.3 *întocmirea unei scheme cu noţiunile teoretice; 1 Manualul Activitate Observarea 23.02
4.2 *rezolvarea unor exerciţii din manual în scopul fixării Tabla frontală sistematică
Complementul indirect cunoştinţelor; Creta Activitate Aprecierea
*rezolvarea exerciţiilor din manual (p. 159/160); Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- părţile de vorbire prin care se exprimă; Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
*exerciţii de construire a unor enunţuri cu ci, condiţionând: Culegere grupe lucru
- regenţii; exprimarea;
*selectarea şi transcrierea unor texte cu ci; Manualul Activitate Observarea
*identificarea şi analiza complementelor indirecte; 1 Tabla frontală sistematică
*transformarea complementelor indirecte în propoziţii; Creta Activitate Aprecierea
*definirea subordonatei completivei indirecte; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Propoziţia subordonată 2.3 *sintetizarea noţiunilor teoretice; Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de 24.02
completivă indirectă 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale CI Culegere grupe lucru
Exerciţii de integrare în context a subordonatei C.I
Exerciţii de contragere şi de expansiune
2.3 Exerciţii de identificare a subordonatelor completive Manualul Activitate Observarea
4.2 necircumstanţiale Tabla frontală sistematică 27-28.02
Exerciții (subordonatele Exerciţii de integrare în context a subordonatelor completive Caietul elevilor Activitate Aprecierea
necircumstanțiale) necircumstanţiale 2 Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune Culegere
Evaluare – unitatea 4 3.1 - exerciții scrise de verificare a capacităților însușite sau 1 Fișe de evaluare Activitate Aprecierea fișelor 2.03.

21
3.2 exersate în această unitate, pe texte noi individuală de evaluare

Unitatea de învăţare nr.5: GENUL DRAMATIC. COMEDIA


Nr. de ore alocate: 27
Conţinuturi C. s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale didactice Forme de cronologic
(nr.ore) organizare (data)
3.1 *prezentarea informaţiilor despre autor (fişa biografică Manualul Activitate Observarea
„O scrisoare pierdută” 3.2 alcătuită de către elevi); Tabla frontală sistematică
de Ion Luca Caragiale 4.1 *lectura expresivă a fragmentelor din manual (lectură pe 1 Caietul elevilor Activitate Aprecierea
lectura textului roluri); Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor 3.03. -
„O scrisoare pierdută” 3.1 *explicarea cuvintelor noi; Manualul Activitate Observarea
de Ion Luca Caragiale 3.2 *rezolvarea exerciţiilor de limbă din manual; Tabla frontală sistematică
descifrarea textului 4.1 *rezolvarea exerciţiilor din manual (fonetică, vocabular); 1 Creta Activitate Aprecierea 6.03.
*identificarea modurilor de expunere şi a structurii tx.literar; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
*observaţii asupra structurii specifice; Fișe de lucru
„O scrisoare pierdută” 3.1 *identificarea şi clasificarea personajelor după locul şi rolul în Manualul Activitate Observarea
de Ion Luca Caragiale 3.2 acţiune, după tipologie; 1 Caietul elevilor frontală sistematică 7.03.
lectură aprofundată 4.1 *conflictul;polarizarea personajelor; Fișe de lucru Activitate I
- decorul. Comunicarea în
textul dramatic; personajele
„O scrisoare pierdută” 3.1 *definirea comicului; tipuri de comic; Manualul Activitate Observarea
de Ion Luca Caragiale 3.2 *mijloacele de realizare a comicului; Tabla frontală sistematică
lectură aprofundată 4.1 1 Creta Activitate Aprecierea 9.03.
- forme ale comicului: Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Umorul și ironia Fișe de lucru
3.1 *identificarea trăsăturilor caracteristice ale textului:
3.2 - caracter dramatic (conflict puternic, dialogul – mijloc de manualul Activitate Observarea
„O scrisoare pierdută” 4.1 expunere specific); Tabla frontală sistematică
de Ion Luca Caragiale - structura specifică a textului; Creta Activitate Aprecierea
interpretarea textului - structurarea conţinutului pe momente; Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
- comedia - destinaţia textului; Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de 10.03. -
- atmosfera de bună dispoziţie, creată prin numeroase situaţii 1 grupe lucru
comice şi prin deznodământ;
*definirea operei dramatice şi a comediei;
Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la Manualul Activitate Observarea
complementul circumstanţial de loc Tabla frontală sistematică
2.3 Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de Creta Activitate Aprecierea
Complementul 4.2 loc exprimat prin diverse părţi de vorbire Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
circumstanţial de loc Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de loc 1 Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de 13.03.
Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu Culegere grupe lucru
funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc
2.3 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de loc în texte date 1 Manualul Activitate Observarea 14.03.
4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Caietul elevilor frontală sistematică

22
Propoziţia subordonată circumstanţialei de loc Fișe de lucru Activitate Aprecierea
circumstanţială de loc Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei de loc Culegere Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Exerciţii –complementul 2.3 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de loc Manualul Activitate Observarea
şi propoziţia 4.2 Exerciţii de identificare a circmstanţialei de loc 1 Caietul elevilor frontală sistematică 16.03.
circumstanţială de loc Fișe de lucru Activitate i Aprecierea
Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la c.c.t Manualul Activitate Ob.sistematică
Complementul Exerciţii de identificare a cct exprimat prin diverse p.v Caietul elevilor frontală Aprecierea
circumstanţial de timp 2.3 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de timp 1 Fișe de lucru Activitate Răspunsurilor 17.03.
4.2 Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu Culegere Individuală
funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp
2.3 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de timp în texte date Manualul Activitate
Propoziţia subordonată 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Caietul elevilor frontală Observarea
circumstanţială de timp circumstanţialei de timp 1 Fișe de lucru Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei de timp Culegere Individuală Aprecierea 20.03.
Exerciţii de contragere şi de expansiune Răspunsurilor
Exerciții- complementul 2.3 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de timp 1 Manualul Activitate Observarea 21.03.
și propoziția 4.2 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de timp în texte date Caietul elevilor frontală sistematică
circumstanțială de timp Fișe de lucru Activitate Aprecierea r
Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la c.c.m Manualul Activitate Observarea
Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de Tabla frontală sistematică 23.03.
Complementul 2.3 mod exprimat prin diverse părţi de vorbire 1 Creta Activitate Aprecierea
circumstanţial de mod 4.2 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de mod Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu Fișe de lucru Activitate pe Aprecierea fișelor de
funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod Culegere grupe lucru
2.3 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de mod în texte date Manualul Activitate Observarea
4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Tabla frontală sistematică
Propoziţia subordonată circumstanţialei de mod Caietul elevilor Activitate Aprecierea
circumstanţială de mod Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei de mod 1 Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor 24.03 -
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Exerciții- complementul 2.3 Manualul Activitate Observarea 27.03
și propoziția 4.2 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de mod 1 Caietul elevilor frontală sistematică
circumstanțială de mod Exerciţii de identificare a circumstanţialei de mod în texte date Activitate i Aprecierea
Complementul 2.3 Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de 1 Manualul Activitate Observarea 28.03
circumstanţial de cauză 4.2 cauză exprimat prin diverse părţi de vorbire în texte date Tabla frontală sistematică
Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de cauză Creta Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
funcţia sintactică de complement circumstanţial de cauză Fișe de lucru
2.3 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de cauză în texte
4.2 date Manualul Activitate Observarea
Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Caietul elevilor frontală sistematică
Propoziţia subordonată circumstanţialei de cauză Fișe de lucru Activitate Aprecierea 30.03
circumstanţială de cauză Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei de cauză 1 Culegere Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune

23
Exerciții- complementul 2.3 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de cauză Manualul Activitate Observarea
și propoziția 4.2 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de cauză în texte 1 Caietul elevilor frontală sistematică
circumstanțială de cauză date Fișe de lucru Activitate i Aprecierea 31.03
2.3 Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de Manualul Activitate Observarea
Complementul 4.2 scop exprimat prin diverse părţi de vorbire în texte date Tabla frontală sistematică 3.04.
circumstanţial de scop Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de scop 1 Creta Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a diferitelor p.v cu f s de c.s Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Propoziţia subordonată 2.3 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de scop în texte date 1 Manualul Activitate Observarea 4.04.
circumstanţială de scop 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale C.S Tabla frontală sistematică
Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei de scop Creta Activitate Aprecierea
Exerciţii de contragere şi de expansiune Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Exerciții- complementul 2.3 Exerciţii de analiză a complementului circumstanţial de scop Manualul Activitate Observarea
și propoziția 4.2 Exerciţii de identificare a circumstanţialei de scop în texte date 1 Tabla frontală sistematică 6.04.
circumstanțială de scop Caietul elevilor Activitate i ApreciereaRăsp.
Exerciţii— 2.3 Exerciții de analiză a complementelor circumstanțiale Manualul Activitate Observarea
complementele şi 4.2 Exerciții de identificare a propozițiilor subordonate Tabla frontală sistematică 7.04.
propoziţiile subordonate circumstanțiale în texte date 1 Creta Activitate Aprecierea
circumstanţiale Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
2.3 Exerciţii de identificare a CŢ în tx.date Manualul Activitate Observarea
Propoziţia subordonată 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale CŢ 1 Caietul elevilor frontală sistematică 10.04
circumstanţială Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei condiţionale Fișe de lucru Activitate Aprecierea
condiţională Exerciţii de contragere şi de expansiune Culegere Individuală Răspunsurilor
Propoziţia subordonată 2.3 Exerciţii de identificare a circumstanţialei concesive în tx.date 1 Manualul Activitate Observarea 11.04
circumstanţială 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Tabla frontală sistematică
concesivă circumstanţialei concesive Creta Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei concesive Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune Fișe de lucru
2.3 Exerciţii de identificare a CNS în tx date Manualul Activitate Observarea
Propoziţia subordonată 4.2 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale CNS Caietul elevilor frontală sistematică 13.04
circumstanţială Exerciţii de integrare în context a circumstanţialei consecutive 1 Fișe de lucru Activitate Aprecierea
consecutivă Exerciţii de contragere şi de expansiune Culegere Individuală Răspunsurilor
Ex. de identificare a subordonatelor circumstanţiale în tx. date Manualul Activitate Observarea
Exerciții – propozițiile 2.3 Exerciţii de identificare a elementelor regente ale Caietul elevilor frontală sistematică 14.04
circumstanțiale 4.2 subordonatelor circumstanţiale Fișe de lucru Activitate Aprecierea
condițională, concesivă și Ex. de integrare în context a diferitelor subordonate circumst. 1 Culegere Individuală Răspunsurilor
consecutivă Exerciţii de contragere şi de expansiune Activitate pe gr
2.1 Manualul Activitate Observarea
Conspectul 3.1 Exerciții de realizare a unui conspect Caietul elevilor frontală sistematică 2.05.
3.2 1 Fișe de lucru Activitate i Aprecierea
Evaluare – unitatea 5 3.1 - exerciții scrise de verificare a capacităților însușite sau 1 Fișe de evaluare Activitate Aprecierea fișelor de 4.05.
3.2 exersate în această unitate, pe texte noi individuală evaluare

Unitatea de învăţare nr.6: ÎMBINAREA GENURILOR. BALADA POPULARĂ


Nr. de ore alocate: 8 + 4 (Lucrare scrisă semestrială)
24
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale didactice Forme de cronologic
(nr.ore) organizare (data)
„Mioriţa” – lectura 3.1 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe 1 Manualul Activitate Observarea 5.05.
textului /Descifrarea textului
3.2 baza unei grile Caietul elevilor frontală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii Fișe de lucru Activitate I Aprecierea
„Mioriţa” 2.1 Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată (1) 3.1 epic în textul studiat Tabla frontală sistematică
-nucleul narativ 3.2 Exerciţii de identificare a modurilor de expunere 1 Creta Activitate Aprecierea 8.05.
-tema și structura baladei 4.1 Identificarea temei și a structurii Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
-conflictul Fișe de lucru
„Mioriţa” 2.1 Exerciţii de identificare a modalităţilor de 2 Manualul Activitate Observarea 9.05 -11
Lectura aprofundată (2) 3.2 caracterizare a personajelor Caietul elevilor frontală sistematică
- Personaje. 4.1 Redactarea caracterizării unui personaj din balada Fișe de lucru Activitate Aprecierea
- Modalităţi de populară studiată Individuală Răspunsurilor
caracterizare apersonajelor
2.2 Exerciţii de comentare a trăsăturilor genurilor şi
2.3 speciilor literare studiate
Evaluare semestrială 3.1 Exerciţii de utilizare a sinonimelor, omonimelor, Manualul Activitate
- recapitulare 3.2 antonimelor, sufixoidelor şi prefixoidelor Fișa de lucru frontală Observare sistematică
pentru teză 3.3 Exerciţii de recunoaştere a cuvintelor compuse, Textele studiate Activitate Aprecierea
- lucrare scrisă 4.1 derivate şi formate prin conversie Portofoli- individuală răspunsurilor 15 – 19.05.
semestrială 4.2 Unităţi frazeologice. Rolul acestora în asigurarea 4 ile elevilor Activitate pe Aprecierea lucrării
- corectarea tezei 4.3 expre-sivităţii limbii. Formule şi clişee internaţionale Lucrare scrisă grupe scrise semestriale
Exerciţii de relaţionare a părţilor de propoziţie şi a semestrială
propoziţiilor în frazeExerciţii de evidenţiere a
elementelor de legătură în frazăExerciţii constructive
„Mioriţa” 2.1 Exerciţii de identificare a elementelor de prozodie 1 Manualul Activitate Observarea 12.05.-
Lectura aprofundată (3) 3.1 Exerciţii de interpretare a expresivităţii textului Tabla frontală sistematică
-Versificaţia. 3.2 studiat Caietul elevilor Activitate Aprecierea
-Figuri de stil. 4.1 Exerciţii de identificare a alegoriei Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor
- Alegoria
Mioriţa” 2.1 Exerciţii de actualizare a caracteristicilor baladei Manualul Activitate Observarea
Interpretarea textului 3.1 populare Tabla frontală sistematică 22.05.
-Caracteristici ale 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor speciei Creta Activitate Aprecierea
literaturii populare. 4.1 Redactarea de text pentru motivarea apartenenţei la 1 Caietul elevilor Individuală Răspunsurilor
-Caracteristici ale speciei specie a textului studiat Fișe de lucru
Textul argumentativ 2.1 - ex. De exprimare a preferințelor și a opiniilor 1 Manualul Activitate Observarea 23.05
( susținerea preferințelor și 2.2 - ex.de realizare a unui text argumentativ Tabla frontală sistematică
A opiniilor) Caietul elevilor Activitate Aprecierea
Fișe de lucru Individuală Răspunsurilor
Evaluare – unitatea 6 3.1,4.1 - exerciții scrise de verificare a capacităților însușite 1 Fișe de evaluare Activitate Aprecierea fișelor de 25.05
3.2,3.3 sau exersate în această unitate, pe texte noi individuală evaluare

25
Unitatea de învăţare : RECAPITULARE FINALĂ
Nr. de ore alocate: 4
Conţinuturi c.s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Reper
(detalieri) Timp Materiale didactice Forme de cronologic
(nr.ore) organizare (data)
1.1;1.2 Exerciţii de comentare a trăsăturilor genurilor şi 29.05-2.06.
;1.3; speciilor literare studiate
1.4;1.5; Exerciţii de utilizare a sinonimelor, omonimelor, Texte suport Activitate Observarea
2.1;2.2; antonimelor, sufixoidelor şi prefixoidelor Fișe de lucru frontală sistematică
Recapitulare finală 2.3;2. Exerciţii de recunoaştere a cuvintelor compuse, Manual Activitate pe Aprecierea
4;2.5; derivate şi formate prin conversie Portofoliul grupe Răspunsurilor
3.1;3.2; Unităţi frazeologice. Rolul acestora în asigurarea elevilor Activitate Aprecierea fișelor de
3.3; expre-sivităţii limbii. Formule şi clişee internaţionale individuală Lucru
4.1;4 Exerciţii de relaţionare a părţilor de propoziţie şi a 4
2;4.3 propoziţiilor în fraze
Exerciţii de evidenţiere a elementelor de legătură în
frază,Exerciţii constructive

26