Sunteți pe pagina 1din 15

Școala Gimnazială Chiuieșt

Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018

Proiectarea unităţii tematice: „Cartea, o comoară de învăţături”


Perioada: 25.09. 2017 – 13. 10. 2017

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Numeratia      0 – 1000
 reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii 
 Materiale :
Luni Formarea, citirea si 
manual , culegere, fisă de  Observarea 
25.09. de poziționare scrierea     nr. < 1000
2017 lucru, CD sistematică
MEM – 1.1   citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; transcrierea cu  Formele de relief. 
cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte Câmpiile  Procedurale :
AVAP – 2.6 explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
 jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu 
problematizare globale și 
reprezentarea lor prin desen;
Organizare: individuale
 identificarea ordinelor și claselor;
frontal, individual
 evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr­un număr
CLR  familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Alfabetul  Materiale : Observarea 
1.2; 1.3; 2.1 3.1;  citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  manual, CD, videoproiector sistematică
4.1
semnele de punctuaţie   Procedurale :
 citire selectivă în funcţie de anumite repere  Text­suport: citire explicativă, conversaţia, Aprecieri 
DP­2.3 Pinocchio
 identificarea titlului, autorului, a numărului de alienate;  explicaţia, învăţarea prin globale și 
identificarea personajelor  după Carlo Collodi descoperire, exercitiul individuale
 precizarea locului şi timpului acţiunii pag. 20­21 Organizare:
 formularea de răspunsuri la întrebări act. frontală, pe grupe
 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date  act. individuală
 transcrieri selective
 joc de rol

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 1


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 formularea unei opinii referitoare la un personaj, o întâmplare,  Materiale :
un mod de comportare  fise de lucru, manual, CD,
 Grupurile de litere
CLR  formularea orală a mesajului /învăţăturii desprinse dintr­un  videoproiector Observarea 
1.2; 1.3; 3.1; 3.2; text citit  Procedurale : sistematică
4.2  formularea,  în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme  citire explicativă, conversaţia,
Text­suport:
familiare   explicaţia, cadranele, Aprecieri 
DP­2.1 Pinocchio
 completarea cuvintelor cu unul din grupurile de litere;   exercitiul globale și 
AVAP­2..6 după Carlo Collodi
identificarea în text a cuvintelor care contin grupuri de litere Organizare: individuale
pag. 20­21
 formarea unor cuvinte din silabe date act. frontală, pe grupe
 stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt act. individuală
 Cântec: O vioară mică
 reproducerea în grup a sunetelor din natură însușite intuitiv,   Materiale :
respectând sincronizarea Timbrul calculator, CD
MM Observarea
 dialog între grupe, sugerat de textul cântecului  Procedurale :
1.4; 2.1 sistematică
 crearea unei atmosfere propice însușirii cântecului, prin  Sunetele din mediul conversaţia, explicaţia, 
CLR ­ 2.3 prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite înconjurător demonstratia, exercitiul
Proba practică
 însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici –  Organizare:
colectiv frontal, individual,  pe grupe
 joc de rol
CLR Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Dialogul: Conduita în  Materiale : Observarea 
1.2; 1.3; 2.1 3.1;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  sala de spectacole fisă de lucru, manual, CD,  sistematică
Marţi 4.1 semnele de punctuaţie  videoproiector
26.09.  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  Text­suport:  Procedurale : Aprecieri 
2017 DP­3.1  povestirea orală a fragmentelor de text Pinocchio la teatru conversaţia, explicaţia,  globale si 
 conduita în situatii diverse: sala de spectacole după Carlo Collodi învăţarea prin descoperire,  individuale
 exprimarea opiniei proprii despre conduita personajului  exercitiul
principal Organizare:
 dialoguri: initiere, mentinere si încheiere  act. frontală, pe grupe
 jocuri de rol act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 2


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Familiarizarea cu textul; întelegerea textului  Materiale :
 citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire   Punctuația propozitiei Fisă de lucru
cu voce tare  / în şoaptă  / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire  (reactualizare)  Procedurale : Observarea 
CLR
1.2; 1.3; 2.1 3.1; ştafetă)  conversaţia, explicaţia, sistematică
4.1; 4.2  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Punctul ciorchinele, exercitiul
semnele de punctuaţie   Semnul întrebării Organizare:
AVAP­2.6  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  act. frontală, pe grupe Aprecieri 
DP­2.3  identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate act. individuală globale si 
 precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într­un text  individuale
audiat 
 formularea de răspunsuri la întrebări
 numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine  Numeratia      0 – 1000  Materiale :
crescătoare și descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului Formarea, citirea si  manual, CD, culegere, fisă de
Observarea 
(de la ­ până la…) scrierea     nr. < 1000 lucru
MEM – 1.1 sistematică
 reprezentarea zecilor, a sutelor și a miei prin simboluri (forme Formele de relief.   Procedurale :
geometrice, liniuțe, bile colorate, etc.) Câmpiile explicatia, exercitiul
AVAP – 2.6 Aprecieri 
 generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre  problematizare
globale și 
îndeplinesc condiții date  Organizare:
individuale
 aflarea unui număr respectând anumite condiții frontal, individual
 Tehnici de lucru: modelare liberă, presare
 Materiale :
 Elemente de limbaj plastic: formă, volum Observare 
AVAP plastilină, calculator
 Dialog dirijat: Descrierea lui Pinoccio Apreciere 
1.2; 2.1; 2.3 Modelaj  Procedurale :
 numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate:  globală si 
conversaţia, expli­caţia,
modelare liberă individuală
CLR ­ 2.2 Pinocchio  exercițiul
 prezentarea etapelor de lucru
Organizare:
 realizarea compoziţiei; prezentarea colegilor Expunerea 
frontal, individual
Vizionare: “Pinocchio” ­ fragment lucrărilor
Limba engleză

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 3


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor  Numeratia        Materiale : Observarea 
unele sub altele, încercui­rea părților comune, punerea în   0 – 1000 manual, CD,  culegere, fisă de sistematică
corespondență lucru
MEM – 1.1; 1.2  scrierea rezultatelor obținute prin compa­rare, utilizând  Compararea numerelor  Procedurale : Aprecieri 
semnele <, >, = 0 – 1000 explicatia, exercițiul, globale și 
AVAP – 2.6  compararea a două numere naturale mai mici decât 1000,   Nevoile plantelor problematizare individuale
atunci când acestea au același număr de sute/de zeci/de unități,  Organizare:
cu ajutorul numărătorii de poziționare  frontal, individual
așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a unor numere date
Familiarizarea cu textul; întelegerea textului Observarea 
 citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire  sistematică
 Materiale :
cu voce tare  / în şoaptă  / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire 
Fisă de lucru
CLR ştafetă)   Punctuația propozitiei Aprecieri 
 Procedurale :
1.1; 1.2; 1.4; 1.3;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  (reactualizare) globale și 
conversaţia, explicaţia,
Miercuri 2.1 2.2; 3.1; 4.1; semnele de punctuaţie  individuale
ciorchinele, exercitiul
27.09.  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  Punctul
Organizare:
2017 MM­1.4  identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate  Semnul întrebării
act. frontală, pe grupe
 precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într­un text 
act. individuală
audiat 
 formularea de răspunsuri la întrebări
 Cântec: „O vioară mică”  Materiale :
 reproducerea în grup a sunetelor din natură însușite intuitiv,  calculator, manualul, CD
respectând sincronizarea  Procedurale :
 dialog între grupe, sugerat de textul cântecului conversaţia, explicaţia, 
MM Timbrul Observarea 
 crearea unei atmosfere propice însușirii cântecului, prin  demonstratia, exercitiul
1.4; 2.1 Organizare: sistematică
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite
Sunetele muzicale vocale frontal, individual,  pe grupe
 însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – 
CLR ­ 2.3 Proba practică
colectiv
 cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă;
 acompanierea cântecelor cu miscări libere
 ilustrarea  unui fragment din cântec

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 4


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 identificarea „vecinilor” unui număr de la   0 la 1000 manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
Numeratia      
 identificarea numerelor pare și impare din­tr­un șir dat lucru sistematică
MEM – 1.1; 1.2  0 – 1000
 selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieți   Procedurale :
Compararea numerelor
numerele mai mari decât 395 și mai mici decât 405”) explicatia, exercițiul,  Aprecieri 
AVAP – 2.6 identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului  0 – 1000
problematizare globale și 
 Nevoile plantelor
de comparare a două numere mai mici decât 1000 Organizare: individuale
frontal, individual
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  fise de lucru, CD,
Observarea 
CLR semnele de punctuaţie  Text suport: videoproiector
sistematică
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  Cum crește un  Procedurale :
3.4; 4.1  povestirea orală a fragmentelor de text calificativ citire explicativă, conversaţia,
după M. Sântimbreanu Aprecieri 
 conversaţii pe teme de interes pentru copii explicaţia, învăţarea prin
globale și 
Joi DP­2.1  formularea de răspunsuri la întrebări  descoperire, exercitiul
individuale
28.09.  povestirea unor experiente proprii Organizare:
2017 Poveste în lanț – Copacul învătăturii frontal,individual, grupe
Educaţie fizică și sport
 Asemănări si deosebiri dintre sine si ceilalti după criteriul   Materiale :
aspect fizic; fisă de lucru, manualul
 Audierea unui text: Povestea cățelusului schiop; discutii pe   Procedurale :
Autocunoaştere şi
marginea textului conversaţia, explicaţia,  Observarea 
atitudine pozitivă faţă de
DP  exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă: exercițiul sistematică
sine şi faţă de ceilalţi
1.1; 2.3 - prezentarea unor forme originale de salut  jocul de rol
în cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/ calitate care­i face  Organizare: Aprecieri 
Despre mine
CLR­1.2 unici şi diferiţi de ceilalţi frontal, individual,  în echipă globale și 
- obţinerea unor produse unice: decuparea  „Mali, fetița mulatră” individuale
unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, 
interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea 
conturului mâinii sau a amprentelor personale etc.)

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 5


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Materiale :
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo
Numerația      0 – 1000 manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
 descompunerea nr. în sute, zeci si unităti
lucru sistematică
MEM – 1.1; 1.3  compunerea numerelor din sute, zeci si unităti
Compunerea și  Procedurale :
 generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre 
descompunerea explicatia, exercitiul Aprecieri 
AVAP – 2.6 îndeplinesc condiții date (ex.: precizarea cifrei unităților/ 
numerelor problematizare globale și 
zecilor/sutelor)
 Nevoile plantelor Organizare: individuale
aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiții
frontal, individual
Educație -falimiarizarea cu noțiunile legate e monede, schimburi bancare;  Materiale : Observarea 
financiară -exerciții de identificare a monedelor; manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -analiza și rezolvarea unor probleme simple cu conținut          Povestea monedei
3,2; monetar;  Procedurale :
 Confecționarea
MM: 1.4; 2.1; 2.2. -realizarea de monede; explicatia, exercițiul Aprecieri 
monedelor
Vineri - pictură: „Pinocchio și copacul cu monede” problematizare globale și 
30.09. Organizare: individuale
2017 frontal, individual
AVAP Cuvinte si numere dragi  Materiale :
Colaj Observare 
1.2; 2.1; 2.3  scrierea de cuvinte dragi: numele membrilor familiei, numele  Manualul de AVAP
Desen Apreciere 
localitătii, străzii … ziare, reviste, carioca, acuarele
globală si 
CLR – 1.3  scrierea de numere dragi: vârsta, numărul locuintei, clasa…  Procedurale :
Litere si cifre individuală
MEM – 1.1  decorarea cu linii, puncte si pete de culoare a cuvintelor si  conversaţia, expli­caţia,
numerelor scrise exercițiul
Expunerea 
decuparea de litere si numere trasând contur pe diferite  Organizare:
lucrărilor
suporturi: ziar, revistă, coli colorate frontal, individual
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 6


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo
Numerația      0 – 1000  Materiale :
 descompunerea nr. în sute, zeci si unităti manual , culegere, fisă de  Observarea 
 compunerea numerelor din sute, zeci si unităti Compunerea și lucru, CD sistematică
MEM – 1.1   generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre  descompunerea  Procedurale :
îndeplinesc condiții date (ex.: precizarea cifrei unităților/  numerelor explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
AVAP – 2.6 zecilor/sutelor) Nevoile plantelor problematizare globale și 
 aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite 
Organizare: individuale
condiții
frontal, individual
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  manual, CD, videoproiector
CLR semnele de punctuaţie   Textul literar Observarea 
 Procedurale :
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sistematică
 ident.titlului, autorului, a nr. de alineate Text­suport: citire explicativă, conversaţia,
3.4; 4.1
 precizarea locului şi timpului acţiunii „Cartea de piatră” explicaţia, învăţarea prin
Aprecieri 
 formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  după V. Colin descoperire, exercitiul
globale și 
MEM ­3.1  participarea la discuţii în perechi  / în grup pe teme de interes  Organizare:
pag. 22­23 individuale
­ cartea preferată act. frontală, pe grupe
Luni act. individuală
02.10.  citirea selectivă în funcţie de anumite repere   Materiale :
2017  formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  fise de lucru, manual, CD,
 participarea la discuţii în perechi  / în grup pe teme de interes   Asezarea textului în videoproiector Observarea 
CLR
­ cartea preferată pagină  Procedurale : sistematică
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;
3.4; 4.1;4.2  reguli de asezare corectă a textului în pag: Text­suport: citire explicativă, conversaţia,
- scrierea datei „Cartea de piatră”
explicaţia, cadranele, Aprecieri 
- scrierea titlului, a numelui autorului după V. Colin exercitiul globale și 
DP­2.3 - scrierea  alineatelor pag. 22­23 Organizare: individuale
- respectarea liniaturii si a formei literelor act. frontală, pe grupe
 amenajarea unui colt al cărtii act. individuală
 Cântec: „Tobița, clopoțelul, maracasul”  Materiale :
MM - exerciţii vocale de respiraţie, de dicţie şi de susţinere a unui Timbrul calculator, CD
Observarea
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; sunet prelungit  Procedurale :
- exerciţii de acordaj vocal sistematică
3.1 Sunetele muzicale conversaţia, explicaţia, 
AVAP - exerciţii de emisie corectă cu accent pe omogenizarea vocilor
instrumentale demonstratia, exercitiul
1.3; 2.6. - audiția unor fragmente muzicale instrumentale. Proba practică
- exerciții de identificare a unor instrumente audiate Organizare:
 - confectionarea unui instrument. frontal, individual,  pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 7


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Cartea – componentele  Materiale :
 povestea unei cărti – cum se face o carte cărții fisă de lucru, manual, CD, 
 componentele unei cărți videoproiector Observarea 
CLR  precizări privind diferite tipuri de cărți sistematică
 Procedurale :
1.2; 1.3; 2.4; 3.1; și locul de unde pot fi procurate
3.4; 4.1; 4.2 conversaţia, explicaţia, 
 formulare de enunțuri cu cuvinte date  învăţarea prin descoperire,  Aprecieri 
    (bibliotecă, librărie, copertă) exercitiul globale si 
DP­3.1
 ghicitori, proverbe despre carte Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Cartea:  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  cuprinsul unei cărti  manual, CD, videoproiector Observarea 
CLR semnele de punctuaţie a unui text în versuri Text­suport: sistematică
 Procedurale :
1.2; 1.3; 1.4; 3.1;  formulare de răspunsuri la întrebări „Cum se face o carte”
3.4; 4.1; 4.2  cuprinsul unei cărti – continut citire explicativă, conversaţia,
de Grigore Vieru
Marţi DP­2.3  răsfoirea mai multor tipuri de cărti pentru lecturarea dif. tipuri explicaţia, învăţarea prin
pag. 24­25 Aprecieri 
03.10. de cuprins descoperire, exercitiul globale si 
2017  tipuri de cărti Organizare: individuale
 joc de rol: La librărie frontal, individual
 ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale  Numerația      0 – 1000  Materiale :
de trei cifre prin compararea acestora două câte două manual, CD, culegere, fisă de 
MEM – 1.1; 1.2;  identificarea numerelor pare și impare din­tr­un șir dat Observarea 
Compunerea și lucru
1.3  identificarea   unor   numere   mai   mici   decât   1000   în   condiții sistematică
descompunerea  Procedurale :
precizate numerelor explicatia, exercitiul
Aprecieri 
AVAP – 2.6 Nevoile animalelor problematizare
globale și 
Organizare:
individuale
frontal, individual
 Tehnici de lucru: tăiere, lipire, pensulatie Colaj cu materiale din
natură  Materiale :
 Elemente de limbaj plastic: pata, forma Observare 
sablon fluture, lipici, foarfece,
AVAP  prezentarea etapelor de lucru: tăierea petalelor uscate, lipirea
frunze si flori uscate, seminte Apreciere 
1.1; 2.1; 2.6 acestora   si   a   semintelor   în   conturul   florilor,   pictarea   unor
elemente ale desenului  Procedurale : globală si 
CLR ­ 2.1
 realizarea compoziţiei; expunerea lucrărilor „Fluturele” conversaţia, explicaţia,  individuală
 turul galeriei exercițiul
MM­1.4
Auditie muzicală: Fluturasul Organizare:
Expunerea 
frontal, individual
lucrărilor
Limba engleză

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 8


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Numerația    0 – 1000  Materiale : Observarea 
 descoperirrea regulii si continuarea sirurilor de numere cu  manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
MEM – 1.1; 1.2; încă 3­5 numere Siruri de numere 
lucru
 completarea sirurilor cu numerele care lipsesc naturale
1.3  scrierea unui șir de numere pare/impare, având date limitele   Procedurale : Aprecieri 
intervalului explicatia, exercițiul,  globale și 
Nevoile animalelor
AVAP – 2.6 identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții  problematizare individuale
precizate Organizare:
 frontal, individual
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale : Observarea 
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  manual, CD, videoproiector sistematică
 Cartea:
CLR semnele de punctuaţie a unui text în versuri
cuprinsul unei cărti   Procedurale :
Miercuri  formulare de răspunsuri la întrebări
1.1; 1.2; 1.4; 1.3; Text­suport: citire explicativă, conversaţia, Aprecieri 
04.10.  cuprinsul unei cărti – continut
2.1 2.2; 3.1; 4.1; Cum se face o carte  explicaţia, învăţarea prin globale și 
2017  răsfoirea mai multor tipuri de cărti pentru lecturarea dif. tipuri
de Grigore Vieru descoperire, exercitiul individuale
MM­1.4 de cuprins
 tipuri de cărti pag. 24­25 Organizare:
 joc de rol: La librărie frontal, individual
- redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri mici şi  Materiale :
individual a cântecelor învăţate Timbrul
calculator, manualul, CD
MM - audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate Observarea 
 Procedurale :
1.4; 2.1 diferite, nedefinite (lungi - scurte) Sunetele muzicale din sistematică
- reproducerea vocală a unor onomatopee, recitative cu ajutorul conversaţia, explicaţia, 
mediul înconjurător,
unor instrumente confectionate cu elemente din demonstratia, exercitiul
CLR ­ 2.3 vocale și instrumentale Proba practică
natura:ghinde,castane,pietre Organizare:
- imitarea unor sunete din natură (lungi/ scurte) frontal, individual,  pe grupe
MEM – 1.1; 1.2; Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Numerația     0 – 1000  Materiale : Observarea 
Joi  aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un  manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
1.3
05.10. obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale Estimarea, aproximarea 
lucru
 rotunjirea la zeci a unui număr dat și rotunjirea nr. 0 – 1000
2017  Procedurale : Aprecieri 
AVAP – 2.6  rotunjirea la sute a unui număr dat  Nevoile de bază ale 
estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului explicatia, exercițiul,  globale și 
oamenilor
Organizare: individuale
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 9


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 ident.titlului, autorului, a nr. de alineate fise de lucru, CD,
CLR  precizarea locului şi timpului acţiunii Acte de vorbire: a cere  Observarea 
videoproiector
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  citirea selectivă, citirea pe roluri, a dialogului dintre copii si  si a da informații sistematică
 Procedurale :
3.4; 4.1 bibliotecară
 remarcarea formulelor de politete utilizate în formularea  Text­suport: citire explicativă, conversaţia,
Aprecieri 
cererii/oferirii de informatii explicaţia, învăţarea prin
globale și 
DP­2.3 jocuri de rol, pe diferite teme, prin care se exersează  La bibliotecă descoperire, exercitiul
individuale
cererea/oferirea de informatii Organizare:
frontal,individual, grupe
Educaţie fizică și sport
 Asemănări si deosebiri dintre sine si ceilalti după criteriile  Autocunoaştere şi   Materiale :
gen si vârstă atitudine pozitivă faţă de Observarea 
fisă de lucru, manualul
DP  completarea unui certificat de naștere cu datele cerute sine şi faţă de ceilalţi sistematică
 Procedurale :
1.1; 2.3  ex de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu 
ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din exp. lor conversaţia, explicaţia, 
Aprecieri 
 ex. de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi  Sunt la fel cum sunt și  exercițiul, jocul de rol
CLR­1.2 globale și 
(hobby­uri, interese comune, activităţi preferate etc.) ceilalți. Sunt diferit de  Organizare:
individuale
joc: Cine seamănă cu mine? ceilalți frontal, individual,  în echipă
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Numerația     0 – 1000  Materiale :
 aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un  manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
MEM – 1.1; 1.2; obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale Estimarea, aproximarea 
lucru sistematică
 rotunjirea la zeci a unui număr dat și rotunjirea nr. 0 – 1000
Vineri 1.3  Procedurale :
 rotunjirea la sute a unui număr dat Nevoile de bază ale 
06.10. explicatia, exercitiul Aprecieri 
2017 estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului oamenilor
AVAP – 2.6 problematizare globale și 
Organizare: individuale
frontal, individual
Educație -falimiarizarea cu noțiunile legate e monede, schimburi bancare;       Povestea monedei  Materiale : Observarea 
financiară -exerciții de identificare a monedelor;  Păstrarea și utilizarea manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -analiza și rezolvarea unor probleme simple cu conținut monedelor
3,2; monetar;  Procedurale :
    explicatia, exercițiul Aprecieri 
AVAP: 1.4; 2.1; -realizarea de monede;
2.2. - pictură: „Impărăția monezilor de metal” problematizare globale și 
Organizare: individuale
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 10


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
AVAP  Tehnici de lucru: tăiere, lipire, pensulatie  Materiale : Observare 
1.1; 2.1; 2.6  Elemente de limbaj plastic: pata, forma Colaj cu materiale din sablon fluture, lipici, foarfece, Apreciere 
CLR ­ 2.1  prezentarea etapelor de lucru: tăierea petalelor uscate, lipirea natură frunze si flori uscate, seminte
acestora   si   a   semintelor   în   conturul   florilor,   pictarea   unor globală si 
 Procedurale :
MM­1.4 elemente ale desenului Fluturele conversaţia, explicaţia,  individuală
 realizarea compoziţiei; expunerea lucrărilor exercițiul
 turul galeriei Expunerea 
Organizare:
Auditie muzicală: Fluturasul frontal, individual lucrărilor
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
Numerația        Materiale :
Luni  0 – 1000 manual , culegere, fisă de  Observarea 
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo
09.10. MEM – 1.1; 1.2; Estimarea, aproximarea sistematică
 aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un  lucru, CD
2017 1.3 obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale
și rotunjirea nr. 
 Procedurale :
 rotunjirea la zeci a unui număr dat 0 – 1000
explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
 rotunjirea la sute a unui număr dat  Nevoile de bază ale 
AVAP – 2.6 oamenilor problematizare globale și 
 estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului
Organizare: individuale
frontal, individual
CLR  citirea, pe roluri, a dialogului dintre copii si bibliotecară  Reguli de vorbire  Materiale : Observarea 
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  remarcarea formulelor de politete utilizate în formularea  eficientă
manual, CD, videoproiector sistematică
3.4; 4.1 cererii/oferirii de informatii Text­suport:
 Procedurale :
 jocuri de rol, pe diferite teme, prin care se exersează 
„La bibliotecă” citire explicativă, conversaţia, Aprecieri 
cererea/oferirea de informatii
DP­2.3  vizită la bibliotecă explicaţia, învăţarea prin globale și 
 completarea fișei de bibliotecă descoperire, exercitiul individuale
Organizare:
act. frontală, pe grupe,
act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 11


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 citirea, cu intonația potrivită, a unui text cu dialog  Materiale :
 completarea unui text lacunar cu semen de punctuație si linie  fise de lucru, manual, CD, 
de dialog Observarea 
videoproiector
 transformarea, după model, a unui text partial dialogat în text 
CLR  Procedurale : sistematică
dialogat Linia de dialog
 ordonarea unor replici  într­un text citire explicativă, conversaţia, 
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; explicaţia, cadranele,  Aprecieri 
 crearea de dialoguri pe baza imaginilor suport reactualizare
3.4; 4.1 exercitiul globale și 
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântec: „Tot ce e pe lume”  Materiale :
Jocuri muzicale: Numele, Deschide urechea bine! calculator, CD
MM Identificarea insusirilor pe care le poate avea vocea umana
Observarea
Interpretarea vocala in colectiv , grup si individual  Procedurale :
1.1,1.21.3,1.4 Timbrul
conversaţia, explicaţia,  sistematică
2.1,2.33.1,3.2
3.3,3.4 Sunete muzicale vocale ciorchinele, demonstratia, 
CLR ­ 2.3 exercițiul Proba practică
Organizare:
frontal, individual,  pe grupe
 citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare  Materiale :
impusă de semnele de punctuaţie  pag. 27 fisă de lucru, manual, CD, 
Marţi  formulare de răspunsuri la întrebări videoproiector Observarea 
CLR
10.10.  ex. de utilizare a cuprinsului unei cărţi   Procedurale : sistematică
1.2; 1.3; 1.4; 2.1;
2017 2.2; 2.4; 3.1; 3.4;  transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi  conversaţia, explicaţia, 
4.1 individuale sau comune învăţarea prin descoperire,  Aprecieri 
 jocuri de rol în care să utilizeze acte de vorbire: cerere si  exercitiul globale si 
DP­2.3 oferirea de informatii Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
CLR  ordonarea alfabetică a unor cuvinte date  Test de evaluare Evaluare
1.1; 1.2; 2.1; 2.2;  scrierea după dictare Evaluare 
3.1 3.2; 3.4; 4.1; Muncă  independentă
 scrierea corectă a unor propoziţii /a unui text scurt pe foaie tip
4.2 Activitate individuală
II, respectând încadrarea în pagina de caiet 
MM­1.4
 folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă, 
cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
 completarea unor dialoguri utilizând acte de vorbire: cererea 
si oferirea de informații

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 12


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine  Numerația  Materiale :
crescătoare și descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului 0 – 1000 manual, CD, culegere, fisă de
(de la­până la) Observarea 
MEM – 1.1; 1.2; lucru
 rotunjirea la zeci/sute a unui număr dat sistematică
1.3  Procedurale :
 identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții  Recapitulare
precizate explicatia, exercitiul
AVAP – 2.6 Aprecieri 
 identificarea numerelor pare și impare dintr­un șir dat problematizare
globale și 
 selectarea unor numere după un criteriu dat Organizare:
individuale
 compunerea/descompunerea numerelor din sute, zeci si unităti frontal, individual
 Tehnici de lucru: hașurare, amprentare, pensulație 
 Elemente de limbaj plastic: pata, forma  Materiale :
Observare 
AVAP  prezentarea   etapelor   de   lucru:   obținerea   frunzelor   prin plastilină, calculator
hașurare   cu   ajutorul   culorilor   cerate;   obținerea   frunzelor   prin Desen Apreciere 
1.2; 2.1; 2.3  Procedurale :
amprentarea frunzelor acoperite cu acuarelă globală si 
 realizarea  unui „covor” de frunze  hașurate si amprentate   în conversaţia, expli­caţia,
CLR ­ 2.1 individuală
culorile toamnei (culori calde) exercițiul
MM­1.4  expunerea lucrărilor  „Frunzele toamnei” 
Organizare:
 turul galeriei Expunerea 
frontal, individual
Cântece despre toamnă lucrărilor
Limba engleză
Miercuri  așezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere  Numerația  Materiale : Observarea 
11.10. date 0 – 1000 manual, CD,  culegere, fisă de sistematică
2017 MEM – 1.1; 1.2;  evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr­un număr
lucru
1.3  scrierea rezultatelor obținute prin comparare, utilizând 
 Procedurale : Aprecieri 
semnele <, >, = Recapitulare
 identificarea „vecinilor” unui număr <1000 explicatia, exercițiul,  globale și 
AVAP – 2.6  identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții  problematizare individuale
precizate Organizare:
frontal, individual
CLR  ordonarea alfabetică a unor cuvinte date  Ameliorare /  Materiale : Observarea 
 scrierea după dictare dezvoltare Fisă de lucru sistematică
1.1; 1.2; 1.4; 1.3;
2.1 2.2; 3.1; 4.1;  scrierea corectă a unor propoziţii /a unui text scurt pe foaie tip  Procedurale :
II, respectând încadrarea în pagina de caiet  conversaţia, explicaţia, Aprecieri 
MM­1.4  folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă,  ciorchinele, exercitiul globale și 
cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) Organizare: individuale
 completarea unor dialoguri utilizând acte de vorbire: cererea  act. frontală, pe grupe
si oferirea de informații
act. individuală
 verificarea corectitudinii rezolvării testului

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 13


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Cântec: „Melcul supărat”  Materiale :
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) calculator, manualul, CD
însoţite de dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor
MM - organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din  Procedurale :
Observarea 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4 cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj Timbrul conversaţia, explicaţia, 
sistematică
2.1; 2.3; 3.1; 3.2 muzical (intensitate, durată, înălţime) demonstratia, exercitiul
3.3; 3.4 - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de Sunete muzicale vocale Organizare:
CLR ­ 2.3 dirijat intuitiv frontal, individual,  pe grupe Proba practică
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
Desenarea unui melc supărat şi a unei furnici vesele
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo
 identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții date
 ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale 
MEM – 1.1; 1.2; de trei cifre prin compararea acestora două câte două Test de evaluare
1.3; 3.1; 3.2  Evaluare Muncă independentă Evaluare
 scrierea unui șir de numere pare/impare, având date limitele 
Activitateindividuală sumativă
intervalului
AVAP – 2.6
 selectarea unor numere după un criteriu dat
 compunerea/descompunerea numerelor din sute, zeci si unităti
forme de relief: câmpia, dealul, muntele
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  fise de lucru, CD,
semnele de punctuaţie  Ameliorare / Observarea 
CLR Dezvoltare videoproiector
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sistematică
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  povestirea orală a fragmentelor de text  Procedurale :
Joi 3.4; 4.1 Text suport: citire explicativă, conversaţia,
 conversaţii pe teme de interes pentru copii Cărti, eroi, cititori Aprecieri 
12.10.  formularea de răspunsuri la întrebări  explicaţia, învăţarea prin
2017 după M. Sântimbreanu globale și 
DP­2.1  povestirea unor experiente proprii descoperire, exercitiul
individuale
reguli de păstrare a cărtilor Organizare:
frontal,individual, grupe
Educaţie fizică și sport
Asemănări si deosebiri dintre sine si ceilalti după criteriul tip   Materiale :
de vestimentatie Autocunoaştere şi Observarea 
DP fisă de lucru, manualul
 dialog dirijat: cum ne îmbrăcăm în contexte diferite, de ce ne  atitudine pozitivă faţă de sistematică
1.1; 2.3 sine şi faţă de ceilalţi  Procedurale :
îmbrăcăm diferit, de ce avem preferințe diferite
CLR­1.2 conversaţia, explicaţia, 
 exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în  Aprecieri 
echipă:desenare/decorarea unor obiecte de îmbrăcăminte Vreau să mă cunosc mai  exercițiul, jocul de rol
AVAP­2.6 globale și 
joc: Ghicește cine sunt? bine! Organizare:
individuale
frontal, individual,  în echipă

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 14


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 așezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere  Numerația manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
date 0 – 1000 lucru sistematică
MEM – 1.1; 1.3
 evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr­un număr  Procedurale :
 scrierea rezultatelor obținute prin comparare, utilizând  explicatia, exercitiul Aprecieri 
AVAP – 2.6 semnele <, >, = Dezvoltare /  problematizare globale și 
 identificarea „vecinilor” unui număr <1000 ameliorare Organizare: individuale
identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții date
frontal, individual
Educație -falimiarizarea cu noțiunile legate e monede, schimburi bancare;  Materiale : Observarea 
financiară -exerciții de identificare a monedelor; manual, culegere, fisă de lucru sistematică
         Povestea monedei
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -analiza și rezolvarea unor probleme simple cu conținut
3,2; monetar;
 Econimisirea și   Procedurale :
MM: 1.4; 2.1; 2.2. -discuții legate de modul e economisire a monedelor; donarea monedelor explicatia, exercițiul,probl. Aprecieri 
Vineri Organizare: globale și 
- pictură: „Pușculița fermecată”
13.10. frontal, individual individuale
2017
AVAP  Tehnici de lucru: hașurare, amprentare, pensulație   Materiale :
1.2; 2.1; 2.3  Elemente de limbaj plastic: pata, forma Desen Observare 
Manualul de AVAP
 prezentarea   etapelor   de   lucru:   obținerea   frunzelor   prin Apreciere 
hașurare   cu   ajutorul   culorilor   cerate;   obținerea   frunzelor   prin ziare, reviste, carioca, acuarele
CLR ­ 2.1 globală si 
MM­1.4 amprentarea frunzelor acoperite cu acuarelă  Procedurale :
individuală
 realizarea  unui „covor” de frunze  hașurate si amprentate   în  „Frunzele toamnei” conversaţia, expli­caţia,
culorile toamnei (culori calde)
exercițiul
 expunerea lucrărilor turul galeriei Expunerea 
Organizare:
Cântece despre toamnă lucrărilor
frontal, individual
Educaţie fizică și sport
Religie

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 15