Sunteți pe pagina 1din 8

Nr........./.........................

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în

Liceul Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni – Botoşani

Validat în Consiliul de administraţie


din data de 14.09.2016

ARGUMENT
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic Plopenii Mari este, în esenţă, o procedură
de lucru şi este conceput conform Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
unităţile de învăţământ preuniversitar – partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
 Structura formală a acestui document cuprinde:
 Dispoziţii generale
 Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
 Structura organizatorică şi organigrama Comisiei
 Documentele elaborate de CEAC
 Dispoziţii finale.

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice, confesionale şi de sex


între angajaţii Liceului Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani.

Art.2 Regulile prezentului Regulament se aplică membrilor CEAC din cadrul Liceului
Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani.

Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în


conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea educaţiei
şi în baza deciziei interne a Liceului Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani de
constituire a acesteia.

1
Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi a Planului
de acţiune al şcolii din cadrul Liceului Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani.

Art.5 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic


Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani, Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoșani şi ARACIP,
după caz.

Art.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei – printr-un reprezentant al ei -


colaborează cu ISJ Botoșani, cu Consiliul profesoral, precum şi cu toate celelalte cadre didactice
auxiliare sau nedidactice din cadrul Liceului Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani.

CAPITOLUL al II –lea : Obiectivele şi atribuţiile Comisiei


Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către Liceului
Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile
propuse, urmăreşte să asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia.

Art.2 Conform Legii nr. 87/2006, atribuţiile Comisiei sunt următoarele:


a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în
şcoală;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală.
Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Art.3 Activitatea Comisiei este evaluată anual, de către Consiliul de administraţie al şcolii, pe
baza raportului de autoevaluare al activităţii pe care membrii Comisiei trebuie să-l realizeze la
fiecare sfârşit de an şcolar şi pe care să-l prezinte la începutul anului şcolar următor.

Art.4 Pe parcursul anului şcolar, periodic, Consiliul de administraţie analizează şi apreciază


activitatea desfăşurată de membrii Comisiei, acordând recompense materiale şi/sau sancţiuni
acestora. Remunerarea membrilor se poate face din venituri extrabugetare sau din alte fonduri
legale aflate la dispoziţia şcolii.

CAPITOLUL al III –lea: Structura organizatorică şi funcționarea Comisiei

2
Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Liceului Tehnologic Plopenii Mari,
Ungureni - Botoșani într-un spaţiu special amenajat, dotat cu mobilier, logistică (calculator,
multifuncţională, conectare Internet) şi materialele necesare.

Art.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale - la documentele şcolii şi beneficiază de


sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate, administraţie în
culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în
educaţie.

Art.3 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (3), aprobată prin
Legea nr. 87/13.04.2006, conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei
furnizate.

Art.4 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (4), aprobată prin
Legea nr. 87/13.04.2006, componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din
unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinde:
- 1 – 3 reprezentanți ai corpului profesoral
- 1 reprezentat al sindicatului
- 1 reprezentant al părinţilor
- 1 reprezentant al elevilor
- 1 reprezentant al consiliului local
Art.5 Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu
excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

Art.6 Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:


a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi
criteriilor:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
- structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
- baza materială;
- resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a
obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
- conţinutul programelor de studiu;
- rezultatele învăţării;

3
- activitatea metodică;
- activitatea financiară a organizaţiei.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
- strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
- proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate;
- proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
- proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
- accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
- baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii;
- transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii
şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite,
- funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia
respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi
este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate potrivit legii.
Art.7 În funcţie de activităţile derulate, în cadrul CEAC se pot constitui şi alte echipe speciale:
• responsabilii comisiilor metodice, colectivelor de catedră şi responsabilul cu formarea
continuă a cadrelor didactice;
• contabil şef, secretar şef, bibliotecar;
• administrator;
• responsabili: P.M., P.S.I.

Art.8 CEAC este alcătuită din 8 membri, după cum urmează:


1. Apostol Alexandru – profesor – coordonator comisie
2. Iacob Valentin - profesor – secretar comisie
3. Leonte Romica-Emanuela – profesor – membru
4. Dumbrăveanu Nadia – profesor – membru
5. Batăr Diana-Mihaela – profesor – reprezentant al sindicatului
6. Dutcă Cristan – reprezentant al părinților
7. Şurubariu Marcel-Mihai – reprezentant al elevilor
8. Chipăruș Georgel - reprezentantul Consiliului Local

4
Art.9 Persoanele nominalizate la alin. Art.8 sunt membri de drept ai CEAC şi sunt numite
conform art. 4 din prezentul Regulament pe o perioadă de 1 an.
Art.10 Secretarul comisiei este desemnat de preşedinte, dintre membrii comisiei în şedinţa de
constituire.
Art.11 Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de preşedintele comisiei
Art.12 CEAC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională, în conformitate cu prevederile


legale;
b) evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de
performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, în
conformitate cu notele de probleme transmise de evaluatorii externi;
c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională a organizaţiilor furnizoare de
educaţie;
d) membrii CEAC respectă Codul de etică profesională în evaluare;
e) întocmeşte şi publică rapoartele de evaluare internă a calităţii;
f) aplică manualele de evaluare internă a calităţii;
g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici
publicate pe situl A.R.A.C.I.P.;
h) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea: I.S.J. Botoşani, Ministerului Educaţiei
Cercetării, Tineretului Şi Sportului sau/şi A.R.A.C.I.P. măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a
calităţii în învăţământul preuniversitar.

CAPITOLUL al IV-lea: Documentele elaborate de Comisie


Art.1 Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele
solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă, rapoarte de autoevaluare
anuale, planuri de îmbunătăţire etc.
Art.2 Coordonatorul Comisiei, de comun acord cu directorul unităţii şi cu membrii Comisiei,
stabileşte responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru.

Art.3 Membrii Comisiei întocmesc rapoarte către coordonatorul comisiei, de la fiecare


structură a PJ Plopenii Mari privind calitatea (Școala cu clasele I –VIII Nr. 3 Borzeşti).

Art.4 Conform planului operaţional, membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de


monitorizare a calităţii în şcoală, procedurile necesare desfăşurării acestui proces, chestionare,
modele de portofolii, modele de raportare a activităţii curente şi alte documente necesare.

5
Art.5 Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea Comisiei, precum
şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul.

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

Art.1 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC din cadrul
Liceului Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni - Botoșani, intră în vigoare începând cu anul
şcolar 2011 – 2012.

Art.2 Modificările aduse prezentului Regulament se pot efectua anual, la propunerea


conducerii/ Consiliului de administraţie, prin acte adiţionale.

6
ORGANIGRAMA C.E.A.C.

DIRECTOR

COORDONATOR

REPREZENTANT
AL ELEVILOR

REPREZENTANT
MEMBRII AL PĂRINŢILOR

COMISIEI
REPREZENTANT
AL SINDICATULUI

REPREZENTANT
AL CONSILIULUI LOCAL

SUBCOMISIILE

7
ORGANIGRAMA C.E.A.C.

Dascaliu
Alexandru

Apostol
Alexandru

Şurubariu Marcel-Mihai

Dutcă Cristian
Iacob Valentin-
Constantin
Leonte Romica-Emanuela
Dumbrăveanu Nadia Batîr Diana-Mihaela

Chipăruş Georgel

SUBCOMISIILE