Sunteți pe pagina 1din 4

Bugetul de stat /bugetul asigurărilor sociale de stat se aprobă prin:

a) lege
b) ordonanţă de urgenţă a Guvernului
c) hotărâre a Guvernului

Taxa :
a) Este o prelevare impusă prin forța de constrângere a statului
b) Nu necesita existența unei contraprestații directe și imediate din partea statului
c) Reprezintă suma de bani plătită de o persoană fizică sau juridică pentru un
serviciu prestat plătitorului de către stat
d) Este o prelevare impusă tuturor persoanelor fizice și juridice realizatoare de venituri

Ordonatorii principali de credite bugetare pot avea în subordine:


a) ordonatori secundari si/sau ordonatori terţiari
b) numai ordonatori secundari
c) numai ordonatori principali

Funcțiile fundamentale care caracterizează activitatea statului sunt:


a) Funcția de repartiție și control
b) Funcția internă și externă
c) Funcția de independență și extindere a teritoriilor
d) Niciuna dintre aceste variante

Dacă la data de 1 ianuarie bugetul de stat nu este aprobat:


a) se vor aplica prevederile bugetului anului anterior, dar nu mai mult de trei luni
b) se vor aplica prevederile bugetului anului anterior, dar cu limite lunare de cheltuieli
c) se vor aplica prevederile proiectului de buget până la aprobare

Contul general anual de execuție a bugetului de stat se aprobă de către:


a) Curtea de Conturi
b) Parlamentul României
c) Ministerul Finanțelor Publice

Sunt incluse în categoria veniturilor extraordinare următoarele:


a) taxa judiciara de timbru, taxele notariale
b) împrumuturile
c) taxele pentru emiterea de certificate
Statul, în calitatea sa de subiect al raporturilor juridice de drept financiar public, este
reprezentat:
a) De Parlament
b) De Președintele României
c) De Guvern
d) De Ministerul Finanțelor Publice

Principiul contributivității în dreptul fiscal presupune că:


a) impozitele se stabilesc prin lege
b) toţi cetăţenii au obligaţia de a contribui la cheltuielile publice prin impozite și taxe
c) toţi cetăţenii achită acelaşi impozit

Principiul legalității în dreptul fiscal se referă la faptul că:


a) impozitele, taxele și contribuțiile pot fi stabilite numai prin lege
b) impozitele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului
c) cheltuielile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului

Principiul unității se referă la:


a) Aprobarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pe o perioadă de 1 an, care corespunde
exercițiului bugetar
b) Înscrierea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-un singur document, pentru a se
asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice
c) Toate operațiunile bugetare se exprimă în monedă națională

Reprezintă impozite:
a) taxa pe valoarea adăugată, accizele
b) taxele pentru emiterea de certificate
c) taxa judiciara de timbru, taxele notariale

Reprezintă venituri curente:


a) Veniturile obținute din amenzi, penalități, etc.
b) Veniturile obținute din vânzarea locuințelor din fonduri ale statului
c) Veniturile realizate din încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

În România, dreptul de inițiativă bugetară aparține:


a) Guvernului
b) Șefului statului
c) Guvernului și Parlamentului

Are atribuții de control politic în domeniul finanțelor:


a) Guvernul
b) Parlamentul
c) Curtea de Conturi
Actul administrativ fiscal:
a) Nu are caracter executoriu
b) Este o manifestare expresă și unilaterală de voință în regim de putere publică, emis
în scopul producerii de efecte juridice, sub controlul de legalitate al instanțelor
judecătorești
c) Nu se bucură de prezumția de legalitate

Finanțele publice, din punct de vedere juridic, sunt:


a) Raporturi juridice
b) Operațiuni și acte de natură financiară
c) Drepturi și obligații de natură financiară ale statului

Izvoarele dreptului financiar sunt:


a) Comune cu alte ramuri de drept și specifice
b) Numai comune cu alte ramuri de drept
c) Numai specifice dreptului financiar

Raporturile juridice de drept financiar public:


a) Au la bază acordul de voință al părților
b) Au la bază manifestarea unilaterală de voință a statului
c) Iau naștere ca urmare a neachitării sumelor bănești cuvenite bugetului public național

Conținutul raporturilor juridice de drept financiar public este format din:


a) Drepturile și obligațiile subiectelor participante la aceste raporturi
b) Obligațiile terților de a se abține de la orice acțiune
c) Acțiunea/inacțiunea la care este obligat subiectul pasiv

Bugetul public național este alcătuit din:


a) Totalitatea resurselor financiare de care dispune statul
b) Totalitatea veniturilor statului
c) Sistemul unitar de bugete
Clasificația bugetară:
a) Constă în gruparea în doctrină a veniturilor și cheltuielilor în funcție de diferite criterii
b) Este făcută pentru compararea creditelor alocate ordonatorilor principali de credite
c) Este un act de natură administrativă de grupare a veniturilor și cheltuielilor
după volumul și natura acestora

Principiul universalității:
a) Constă în includerea în buget a tuturor veniturilor și cheltuielilor
b) Constă în folosirea sumelor din buget pentru orice cheltuială publică
c) Constă în aprobarea prin același act a tuturor veniturilor statului

Alegeți varianta corectă:


a) Impozitul este o plată definitivă către buget în schimbul căreia contribuabilul
nu primește nicio prestație
b) În schimbul impozitului plătit, contribuabilul primește o contraprestație
c) Impozitul este o plată definitivă către buget în schimbul căreia contribuabilului i se
prestează un serviciu datorat