Sunteți pe pagina 1din 3

SISTEME INFORMATICE INTEGRATE

Proiect

Realizarea proiectului implică rezolvarea celor trei teme.

Tema 1. Implementarea Managementului Riscului (RSKM) în SDLC (Systems Development Life Cycle)
Obiectivul principal al temei este de a realiza o analiză a efectului de implementare a RSKM (zona de
proces de la nivelul de maturitate 3 CMMI) în procesul tradițional de dezvoltare software. Acesta va
reprezint o propunere de a organiza sursele de risc de dezvoltare software în jurul principalelor aspecte
ale SDLC.

Rezultate asteptate:
 Surse si categorii de riscuri in procesul de dezvoltare software, definirea unor parametri de risc,
stabilirea unei stategii.

Tema 2. Integrarea modelului CMMI folosind o combinaţie de metode Agile şi RUP


Obiectivul acestei teme este sa prezentati cateva posibilități de integrare a CMMI cu Agile şi Rup într-un
mod care maximizează sinergia dintre ele, minimizează redundanța, și abordează orice lacune
semnificative în procesele ce le definesc în mod colectiv.

Rezultate asteptate:
 Rezultatele de mapare pentru zona proces CMMI Managementul Cerinţelor (REQM -
Requirements Management) cu Agile.
 Rezultatele de mapare pentru zona proces CMMI Managementul Cerinţelor (REQM -
Requirements Management) cu RUP.

Tema 3. Nivelul de maturitate al unei compani


Scenariu:
Se considera “Compania”o firmă software pentru care trebuie sa se aprecieze nivelul de maturitate. Termenul
"Compania" va fi folosit pentru a proteja identitatea organizației la care echipa a realizat aplicaţia.
Aceasta are 120 de angajati si 10 proiecte active, pentru fiecare proiect mare sunt alocate minim 5 persoane, iar
pentru proiecte mici se folosec tehnici agile. Compania foloseste o versiune simplificata de RUP sau o instanta
de MSF, astfel încât toate proiectele au un proces bine structurat pana la managmentul proiectului. Formarea nu
este in permanenta oferita personalului tehnic. Conducerea nu este implicata in definirea si aplicarea politicilor
globale.

Rezultate aşteptate:
 Nivelul de maturitate estimat pentru această companie, argumentat. Propuneti un set de intrebari pentru
“întâlnirea” cu Compania.
 Zonele de proces din modelul CMMI necesare pentru nivelul de maturitate urmator.
 Pași pentru a atinge nivelul CMMI
 Beneficiile implementarii CMMI.
MINI-GHID DE REDACTARE A PROIECTULUI

Proiectul reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii la disciplina Sisteme Informatice


Integrate (ponderea este de 40% din nota finală). Acesta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o
analiză independentă a temei, precum şi a de a o redacta conform regulilor comunităţii ştiinţifice.
Scopul acestui material este de a furniza un mini-ghid de redactare a proiectului.

I Reguli de structurare a proiectului

Proiectul trebuie să cuprindă următoarele părţi:


1. Pagina de titlu
2. Cuprins
3. Conţinutul proiectului
4. Concluzii pentru fiecare tema.
5. Bibliografie
6. Anexe (dacă este cazul)

II Reguli de redactare a proiectului

Proiectul va fi redactat pe computer în format A4, numărul de pagini fiind 18 – 25 pagini.


a. Marginile paginii–se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup-
> Margins):
- stânga: 2,5 cm;
- dreapta: 2 cm;
- sus: 2 cm;
- jos: 2 cm.
b. Spaţiere între rânduri-textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii.
c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor-textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între
marginile din stânga şi dreapta (justified).
d. Font–fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte,
utilizând diacriticele specifice limbii române (ă, ş, ţ, î, â).
e. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima
pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu pagina a doua. Numărul de pagină se
inserează în subsolul paginii, centrat.
g. Figuri – fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură centrat.
h. Tabele - Fiecare tabel are număr şi titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea
din dreapta.
i. Note de subsol - în situaţia în care se citează, se menţionează cifre sau se doreşte explicarea unor
termeni, se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). Acestea se
numerotează unitar pentru toată lucrarea
j. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă)-se face prin indicarea prenumelui şi a
numelui acestora.
k. Bibliografia - se structurează pe următoarele materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi, articole şi
lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line, site-uri
consultate). Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic
l. Stilul şi limbajul de redactare - Proiectul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal,
caracteristic lucrărilor de cercetare. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord,
punctuaţie, lexic, etc). Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. Relaţia
dintre idei trebuie să fie clară. Întregul proiect trebuie să fie coerent.
Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a documentelor:
• După punct, virgulă, două puncte se lasă 1 spaţiu.
• Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (,), punct (.), două puncte (:), semn de exclamaţie (!), semnul
întrebării (?)
• Înainte de paranteză se lasă spaţiu, dar nu şi între interiorul parantezei şi text. Ex: (aşa se
procedează), ( nu aşa )

III Reguli de prezentare a proiectului

Se va lucra pe echipe de 3 - 4 persoane.


a. Susţinere - Prezentare în faţa colegilor a unei sinteze, folosind o aplicaţie de tip PowerPoint,
8-10 slide –uri. Timp maxim de prezentare: 10 minute;
Formatul electronic al lucrării (World Document) şi prezentarea PowerPoint reprezintă o parte
integrantă a Proiectului.
b. Prezenţe/Vize: sunt obligatorii min. 4 vize din partea coordonatorului de proiect.
c. Predare – prin e-mail se transmite documentul Word cu proiectul până la data:
 x ianuarie 2019, grupa 1 cu susţinere în x+1 ianuarie 2019, ora 16.30;
 y ianuarie 2019, grupa 2 cu sustinere in y+1 ianuarie 2019, ora 16.30.

IV Evaluarea proiectului

Proiectul va fi evaluat dupa următoarea grilă:

Nr.
Criteriu de evaluare Punctaj
Crt.
1. Evaluarea calităţii proiectului realizat pentru fiecare temă 3x2 puncte=6p
2. Respectarea regulilor de structurare a lucrării 1 punct
3. Respectarea regulilor de redactare a lucrării 1 punct
4. Prezentarea lucrării (sustinere şi prezentare la termen) 2 puncte