Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra „Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale”

pentru studenţii specialităţii


„Marketing şi logistică” şi „Relaţii Economice Internaţionale”

Autori:
Gribincea Alexandru,
doctor habilitat, profesor universitar
Sava Elena,
doctor, conferenţiar universitar

Chişinău, 2010
CUPRINS

Introducere........................................................................................... 3
1 Scopurile principale şi cerinţele generale la întocmirea tezei de
licenţă................................................................................................... 3
2 Alegerea subiectului tezei de licenţă.................................................... 4
3 Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului în cadrul
pregătirii tezei de licenţă..................................................................... 4
4 Structura şi conţinutul tezei de licenţă................................................. 5
5 Perfectarea tezei de licenţă.................................................................. 7
5.1 Perfectarea textului.............................................................................. 7
5.2 Perfectarea tabelelor, diagramelor şi a formulelor............................... 8
5.3 Întocmirea bibliografiei....................................................................... 8
6 Susţinerea preventivă a tezei de licenţă............................................... 10
7 Recenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă................... 10
8 Susţinerea tezei de licenţă................................................................... 11
Anexe.................................................................................................. 13

Introducere

În conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare ce prevăd examinarea


de stat a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat ale Republicii
Moldova la finisarea programului de studiere profesională studenţii au dreptul să
execute şi să susţine teza de licenţă.

2
Teza de licenţă este considerată drept o etapă finală a pregătirii profesionale si se
întocmeşte la ultimul an de studii la facultate. Aceasta reprezintă prin sine o cercetare
definitivată, executată în mod de sine stătător asupra unui subiect, care conţine
elemente de noutate ştiinţifică, precum şi să dispună de însemnătate practică.
”Îndrumarul metodic privind pregătirea şi apărarea tezelor de licenţă” serveşte la
asigurarea metodică a studenţilor care pregătesc teza de licenţă, stabileşte cerinţele
unice privind conţinutul şi perfectarea, şi totodată specifică obligaţiunile atît a
studentului, cît şi a conducătorului ştiinţific al lucrării de licenţă.

1. Scopurile principale şi cerinţele generale la întocmirea tezei de licenţă


Teza de licenţă reprezintă criteriul principal la evaluarea nivelului de pregătire
teoretică şi practică a studentului. Profunzimea şi calitatea cercetărilor reflectate în
teză, rezultatele obţinute şi concluziile făcute arată abilitatea studentului de a începe
activitatea profesională în sfera financiară şi a evidenţei contabile în condiţiile
economiei de piaţă. Reieşind din cele menţionate, scopul primordial la întocmirea
tezei de licenţă este:
1) sistematizarea, întărirea şi extinderea cunoştinţelor prfesionale
teoretice şi practice;
2) aplicarea cunoştinţelor obţinute în soluţionarea problemelor
economice concrete din domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale cît şi domeniul
Marketingului şi a logisticii;
3) dezvoltarea deprinderilor de a desfăşura lucrări de cercetare în
mod independent, însuşirea metodicii de cercetare ştiinţifică în domeniul economic la
soluţionarea problemelor abordate în teză.
Teza de licenţă constituie o elaborare definitivată a unei probleme economice
sau concrete şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 să fie actuală şă să poarte un caracter ştiinţific şi de cercetare în domeniul
financiar şi al evidenţei contabile;
 să includă un capitol teoretic, unde autorul dă dovadă de cunoştinţe în
domeniul bazei teoriei economice privind tema abordată; un capitol analitic, dedicat
analizei materialelor reale a întreprinderii cercetate şi un capitol practic care să
conţină calcule şi argumente financiare la măsurile propuse pentru implementare;
precum şi tabele analitice, grafice, diagrame şi anexe corespunzătoare;
 să fie perfectată conform cerinţelor în vigoare şi prezentată în termenii
stabiliţi la catedră;
 să reflecte independenţa lucrului studentului, punctul de vedere al său
asupra problemei abordate, conştiinciozitate în ceea ce priveşte utilizarea corectă a
datelor din documentele economice şi din publicaţiile altor autori.
Volumul total al tezei de licenţă constituie de la 65 pînă la 75 de pagini text
redactat pe hîrtie de format A4.
Teza de licenţă se va prezenta la catedră în mod obligatoriu copertată (cu copertă
tare).
2. Alegerea subiectului tezei de licenţă

3
Alegerea subiectului tezei de licenţă are un rol extrem de important, deoarece
succesul abordării reuşite a subiectului depinde în mare măsură de succesul alegerii
acestuia.
Temele lucrărilor de licenţă sunt prezentate de către catedră. Studentul îşi alege
subiectul tezei de licenţă din lista propusă pînă la începerea practicii şi întocmeşte pe
un formular tipizat cerere de aprobare a subiectului ales, precum şi de desemnare a
conducătorului ştiinţific.
Studentul este în drept să propună un subiect propriu pentru cercetarea de
licenţă. În aşa caz, alegerea trebuie să fie argumentată în formă scrisă şi prezentată la
catedră pentru precăutare. Nu se permite executarea tezei de către doi sau mai mulţi
studenti la unul şi acelaşi subiect, pe baza materialelor unui singur agent economic.
La alegerea subiectului tezei de licenţă de către student este oportun ca acesta să
se conducă de următoarele principii:
- corespunderea subiectului tezei de licenţă cu specialitatea studiată;
- accesibilitatea materialului real necesar de la întreprinderea unde îşi va
desfăşura practica de producere;
- continuarea cercetărilor realizate în procesul elaborării tezelor anuale în anii
de studii precedenţi, a referatelor scrise şi publicaţiilor ştiinţifice;
- interesele ştiinţifice şi practice ale studentului;
- prezenţa literaturii de specialitate, a regulamentelor, standardelor, actelor
normative în vigoare, rezultatelor cercetărilor altor autori.
La alegerea subiectului pentru teza de licenţă studentul poate solicita ajutor
consultativ de la profesorii catedrei, conducătorul practicii de la întreprindere, precum
şi de la specialiştii în domeniu.

3. Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului


în cadrul pregătirii tezei de licenţă
Călăuza metodică şi ştiinţifică la pregătirea, întocmirea şi apărarea tezei de
licenţă este asigurată de către conducătorul ştiinţific desemnat de catedră din cadrul
activului de profesori ai acesteea, care dispun de grad ştiinţific, specialiştilor
practicieni, colaboratorilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice, precum şi din rîndul
specialiştilor organelor autorităţilor locale şi centrale.
La diverse capitole ale tezei pot fi atraşi consultanţi din domeniile respective:
specialişti-practicieni din domeniul relaţiilor econmice internaţionale, tranzacţiilor
internaţionale, marketingului, publicităţii, analizei financiare şi pieţei hîrtiilor de
valoare, precum şi profesori de la catedră. Consultantul nu poartă răspundere de
calitatea perfectării tezei de licenţă.
Obligatiunile conducătorului ştiinţific sunt următoarele:
 să acorde ajutor studentului la determinarea definitivă a subiectului tezei
de licenţă;
 verificarea şi redactarea planului tezei;
 consultarea asupra alegerii surselor bibliografice şi prelucrării
informaţiei;

4
 controlul asupra respectării termenilor de studiere a subiectului tezei în
conformitate cu planul adoptat;
 studierea tezei de licenţă, elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a
conţinutului, controlul asupra corectitudinii întocmirii tezei, calculelor efectuate de
către autor, precum şi asupra utilizării informaţiei din documentele financiare şi
materialele altor autori.
 pregătirea avizului la teza de licenţă în conformitate cu cerinţele înaintate
şi cu indicarea calificativului de admis (neadmis) a tezei spre susţinere în faţa comisiei
de licenţă.
Obligaţiunile studentului care întocmeşte teza de licenţă sunt următoarele:
 sa aleagă corect şi argumentat subiectul, care să fie actual atît pentru
întreprinderea pe materialele căreia se face investigarea, cît şi pentru economie în
general;
 să selecteze şi să analizeze materialeleteoretice şi practice pe problema
cercetată;
 să elaboreze propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific, care să aibă
importanţă practică pentru agentul economic studiat;
 să întocmească planul tezei de licenţă şi să-l prezinte pentru examinare
conducătorului ştiinţific;
 să expună în formă scrisă rezultatele obţinute în strictă conformitate cu
planul şi cerinţele înaintate faţă de conţinutul şi perfectarea tezei de licenţă;
 să respecte recomandările conducătorului ştiinţific;
 să prezinte la catedră la termen teza de licenţă definitivată;
 să pregătească un scurt raport privind rezultatele obţinute în cursul
investigaţiei
şi să-l expună la susţinerea preventivă şa la cea propriu-zisă a tezei de licenţă.
4. Structura şi conţinutul tezei de licenţă
Elementele structurale tradiţionale ale tezei de licenţă sunt considerate
următoarele:
1. Foaia de titlu.
2. Cuprinsul (cu indicarea primelor pagini ale tuturor elementelor tezei).
3. Rezumatul într-o limbă de circulaţie europeană (numai pentru specialitatea
„REI”).
4. Introducerea.
5. Partea de bază (constituită din capitole şi paragrafe).
6. Încheierea.
7. Bibliografia.
8. Anexele.
Teza de licenţă începe cu foaia de titlu, modul de perfectare a căreia este
prezentat în anexa 1.
Cuprinsul trebuie să includă denumirea şi numărul primelor pagini a tuturor
părţilor componente ale tezei de licenţă. În cuprins denumirea capitolelor şi a

5
paragrafelor trebuie să fie strict echivalentă denumirii acestora în textul tezei. Modul
de întocmire a sumarului tezei este prezentat în anexa 2.
Introducerea conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente: argumentarea
actualităţii subiectului ales, importanţa acestuia pentru ştiinţă şi practică; obiectul şi
subiectul cercetării de licenţă; scopul şi problemele tezei de licenţă; sursele principale
de informare, care se intenţionează de a fi utilizate în cadrul tezei, o scurtă
caracteristică a agentului economic, pe materialele căruia se perfectează teza de
licenţă. Volumul introducerii constituie, de regulă, de la 3 pînă la 5 pagini text
dactilografiat.
Partea de bază a tezei de licenţă este alcătuită, de regulă, din 3 capitole, fiecare
dintre acestea incluzînd a cîte 2-4 paragrafe. Volumul aproximativ al părţii de bază
constituie 55-65 pagini, inclusiv tabelele şi alte materiale ilustrative.
În primul capitol se reflectă problemele teoretice de bază ale investigaţiei de
licenţă, care se execută în baza informaţiilor selectate din cele mai actuale surse
bibliografice (articole ştiinţifice, monografii, manuale). Aici urmează a fi menţionate
remarcate toate cercetările anterioare importante în problema dată cu referinţe corecte
la autorii acestor cercetări. Este binevenită părerea proprie a autorului tezei,
argumentată ştiinţific în ceea ce priveşte esenţa, clasificarea şi particularităţile
categoriilor economice cercetate. Termenii ştiinţifici şi economici utilizaţi la
întocmirea capitolului trebuie să fie general acceptaţi ori să fie utilizaţi cu trimitere la
autor. Cerinţe similare sunt înaintate şi faţă de formulele propuse. Este strict interzisă
copierea informaţiei ce aparţine autorilor de publicaţii, monografii şi manuale.
Ţinînd cont de faptul că volumul primului capitol nu trebuie să depăşească o
mărime de 30 la sută din volumul părţii de bază, este important ca tendinţele
investigării problemei precăutate să fie expuse într-un mod laconic şi concis.
Capitolul doi al tezei de licenţă este, de regulă, unul de calcule şi analitic şi
poate include descrierea următoarelor probleme.
 Caracterizarea economică a obiectului cercetării cu analiza stării actuale,
stabilităţii şi perspectivelor de dezvoltare ale acestuia;
 Desfăşurarea cercetării utilizînd metodele economice, statistice,
matematice, etc.;
 Efectuarea calculelor necesare, globalizarea rezultatelor obţinute şi
formularea concluziilor de rigoare argumentate.
Capitolul doi se întocmeşte pe baza datelor rapoartelor economice şi statistice
ale întreprinderii, rapoartelor statistice ale BNS, rapoartele organizaţiilor internaţionale
de profil, proiectelor internaţionale de regulă, pentru ultimii 2-3 ani.
Capitolul doi trebuie să conţină, în măsură moderată, materiale ilustrate, cum ar
fi: grafice, tabele şi diagrame, care ar facilita perceperea informaţiei expuse.
Materialul ilustrativ se prezintă atît în textul capitolului, cît şi în formă de anexe.
Volumul capitolului doi trebuie să constituie 30-40 la sută din volumul părţii de
bază.
Capitolul trei este destinat elaborării propunerilor de ameliorare şi îmbunătăţire
a situaţiei economice în cadrul temei studiate. Acestea trebuie să fie logice şi să reiasă
din rezultatele analizei economice pe materialele căreia se face cercetarea de licenţă.
6
În acest capitol urmează a fi formulate metodele de soluţionare a problemelor
depistate, tot aici vor fi specificate căile de mărire a eficacităţii economice a activităţii
subiectului economic, de reducere a cheltuielilor, de consolidare a stabilităţii
financiare a acestuia etc. Orice propunere se cere a fi fundamentată sub aspectul
oportunităţii economice şi să poarte un caracter realistic. În esenţa sa, capitolul trei
este unul aplicat şi reprezintă prin sine rezultatul cercetărilor efectuate.
Volumul capitolului trei va constitui circa 30-40 la sută din volumul părţii de
bază.
În încheiere se generalizează concluziile şi propunerile teoretice şi practice, care
au fost prezentate în cadrul cercetării. Acestea se cer a fi concise şi clare astfel, încît să
redeie o prezentare integră a conţinutului, importanţei, temeiniciei şi eficienţei
cercetărilor efectuate. Încheierea va constitui ca volum circa 4-6 pagini dactilografiate.
În bibliografie se prezintă lista literaturii utilizate pe parcursul executării tezei
de licenţă. Aici vor fi prezentate toate sursele de informare accesate de către student.
În anexe se prezintă rapoartelor financiare şi statistice, perfectate de către
student în mod manual pe formularele corespunzătoare, contractele, acodurile
internaţionale, precum şi copiile xerox ale altor documente ale întreprinderii( dacă teza
se elaborează în baza unei întreprinderi concrete), organizaţiei naţionale şi/sau
internaţionale pe baza documentaţiei căreia a fost executată teza de licenţă. Tot în
anexe se prezintă materialul ilustrativ, tabelele neincluse în textul lucrării din cauza
volumului (o pagină completă sau cîteva pagini).
Anexele se perfectează pe file aparte, fiecare dintre acestea avînd titlu şi
numerotaţie în colţul din dreapta sus, de exemplu, anexa 12.
5.Perfectarea tezei de licenţă
5.1 Perfectarea textului
Perfectarea tezei de licenţă trebuie să corespundă cerinţelor în vigoare. Se
recomandă ca teza de licenţă să fie executată la calculator cu printarea ulterioară a
acesteia pe hîrtie de format A4. Textul lucrării urmează a fi tipărit doar pe o singură
parte a filei, care să fie în mod obligatoriu albă, utilizată pentru lucrări de copiere-
multiplicare.
Textul tezei de licenţă se recomandă a fi redactat cu caractere Times New
Roman, font 12 pt, iar intervalul între rînduri – de 1,5. Pentru evidenţierea unor
cuvinte sau enunţuri se permite utilizarea moderată a cursivului. Caractere aldin se vor
utiliza doar la evidenţierea titlului capitolelor, paragrafelor, introducerii, încheierii,
precum şi a bibliografiei.
Este obligatoriu de respectat următoarele cîmpuri ale filei: partea stîngă a filei –
30 mm, dreaptă – 10 mm, cele de sus şi de jos – a cîte 25 mm.
Numerotarea paginilor se efectuează cu cifre arabe în colţul de dreapta jos a
paginii. Se vor numerota toate filele lucrării, începînd cu foaia de titlu, însă pe aceasta
se omite cifra (1).
Părţile componente ale tezei de licenţă, cum sunt sumarul, introducerea,
capitolele, încheierea şi bibliografia se vor executa fiecare pe o pagină nouă. Excepţie

7
constituie începutul unui nou paragraf, care se va înscrie pe aceeaşi pagină peste un
rînd de la titlul capitolului sau de la ultimul rînd al paragrafului precedent.
Între titlul paragrafului şi textul acestuia, de asemenea, se va lăsa un rînd liber.
Numerotarea capitolelor şi a paragrafelor se marcheză cu cifre romane şi arabe
respectiv (vezi anexa 2). Numerotarea paragrafelor are semnificaţie complexă în
cadrul unui capitol şi este însoţită de semnul §, de exemplu, ”3.2”, ceea ce reprezintă
începutul celui de-al doilea paragraf al capitolului trei.
La formularea viziunii proprii privind unele probleme, afirmaţiile se fac de la
persoana întîia plural, de exemplu, ”considerăm”, ”în opinia noastră” etc.
5.2 Perfectarea tabelelor, diagramelor şi a formulelor
Tabelele permit reflectarea evidentă a informaţiei prezentate în formă de cifre, şi
de aceea, reprezintă parte integrantă a oricărei teze de licenţă, executată la temă
financiar-contabilă. Toate tabelele trebuie să fie numerotate în colţul de dreapta sus, de
exemplu, tabelul 7. Mai jos, la mijlocul rîndului se înscrie titlul tabelului fără a pune
punct la sfîrşit (vezi anexa 3). Se recomandă ca tabelul să nu fie transferat pe altă
pagină. În cazul cînd transferul este inevitabil, atunci pe pagina următoare e necesar de
repetat descrierea coloanelor tabelului, iar deasupra acestuia se va scrie ”prelungirea
tabelului 7”.
Diagramele la fel se vor numerota şi întitula. Sub diagramă se vor da explicaţii
semnelor conenţionale (vezi anexa 4).
Formulele, de regulă, se situează din rînd nou. În cazul cînd se face trimitere la
formula dată în textul ce va urma, acesteea i se va atribui un număr cu cifre arabe între
paranteze rotunde la cîmpul de dreapta a paginii, pe acelaşi rînd unde este prezentată
formula. Nemijlocit sub formulă se dă descifrarea indicilor utilizaţi în fomulă, care va
începe cu expresia ”unde” fără a pune două puncte (anexa 5).
În textul tezei de licenţă se vor face referinţe la toate materialele ilustrative
anexate. Referinţele vor conţine numărul de ordine al acestora şi se perfectează atît cu
paranteze rotunde, de exemplu, (desenul 3), cît şi prin locuţiunea: ”după cum se vede
în desenul 3”.

5.3 Întocmirea bibliografiei


Informaţia cu privire la sursele bibliografice ale tezei de licenţă sunt prezentate
în formă de borderou bibliografic a literaturii utilizate, care succed partea textuală,
precum şi în formă de referinţe bibliografice, situate nemijlocit în textul lucrării.
Descrierea bibliografică a sursei de literatiră utilizată se va perfecta în strictă
corespundere cu standardele existente.
Pentru cartea cu un autor:
Mîrzac, V. Introducere în tehnica specială: note de curs / Victor Mîrzac; Acad.
„Ştefan cel Mare”. – Ch.: Acad. „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al RM., 2003. – 37 p.
Pentru cartea cu doi autori:
Chiciuc, Andrei. Sistemul Internaţional de Unităţi: Ghid de utilizare / Andrei
Chiciuc, Ion Sobor; red. Resp. Petru Todos; Univ. Teh. A Moldovei, Fac. de
Energetică, Catedra Electromecanică. – Ch.: UTM, 2004. – 75 p.

8
Pentru cartea cu trei autori:
Dohotaru, Vladislav. Elaborarea tezelor de licenţă şi proiectelor tehnice:
Îndrumar metodic / Vladislav Dohotaru, Veaceslav Tentiuc, Oleg Frunze; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch.: Evrica, 2004. – 41 p.
Pentru cartea cu patru autori şi mai mulţi:
Antreprenorul rural / Aurelia Litvin [ş.a.]; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch.: Centrul Ed. al UASM, 2003. – 271 p.
Pentru cărţile ce se descriu la titlu (fără autor):
Comunicarea publică: concepte şi interpretări: St. colectiv / Univ. de Stat din
Moldova, Fac.de Jurnalism şi Şt.ale Comunicării, Catedra Comunicare; coord.
Constantin Marin. – Ch.: CE USM, 2003. – 188 p. – (Comunicare).
Descriere articole din reviste, culegeri:
Chişlari, Elena. Antreprenoriatul ca factor al creşterii economice / Elena Chişlari
// Economica. – 2004. – Nr. 1. – p.63-68.
Pentru articole din ziare:
Raport de activitate al CNAM în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală în primul trimestru al anului 2004 // Moldova Suverană. – 2004. – 23 apr.
Descrierea documentelor oficiale:
Legea aviaţiei civile: Legea Republicii Moldova din 9 iul. 1997 Nr. 1257-XIII //
Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 1997. – Nr.69-70. – (23 oct.). – p.19-21.
Descrierea resurselor Internet:
Enache, Ionel. Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. –
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteCOM/planif/index.htm
[Accesat 29,03,2006].
Lista literaturii se recomandă a fi prezentată în ordinea după cum urmează:
 materiale oficiale: legi, hotărîri ale Guvernului, acte normative ale
ministerelor, departamentelor şi ale altor instituţii de stat;
 literatura tipărită cu caractere latine în ordine alfabetică după autor şi
denumire;
 literatura, tipărită cu litere chirilice în ordine alfabetică după autor şi
denumire.
Pentru confirmarea veridicităţii şi fundamentarea unor teze se utilizează citatele,
care vor conţine, în mod obligatoriu, trimitere la sursa bibliografică. O variantă
posibilă de perfectare a citatelor este nota de subsol, care se va prezenta la sfîrşitul
paginii în text. Pentru a avea legătură cu textul, se pune menţiune în formă de steluţă
sau număr de ordine a referinţei. De exemplu: ”Citatul”.2
2
Activitatea de antreprenoriat: structură, funcţii, obiceiuri ale angajaţilor /
Scripnic C. [ş.a.]. – Ch.: Evrica, 2001. – p.50.
Dacă pe una şi aceeaşi pagină se fac cîteva trimiteri la aceeaşi sursă, atunci la
menţiuni se va scrie ”Tot acolo” sau ”Idem” şi numărul paginii la care se face
trimitere.
De exemplu:
3
Tot acolo, p.56.

9
În teza de licenţă trimiteri se fac în toate cazurile de citare directă sau indirectă,
la fapte împrumutate, idei, teze, formule, tabele etc.
6. Susţinerea preventivă a tezei de licenţă
Teza de licenţă se semnează de către student în două locuri special destinate
pentru aceasta şi se prezintă la catedră. Prima semnătură se aplică în încheiere mai jos
de ultimul rînd al textului (tot aici se indică data definitivării tezei). A doua semnătură
se aplică pe foaia de titlu, mai jos de denumirea subiectului, din stînga.
În termen de nu mai mult decît cu o lună pînă la susţinerea tezei în faţa Comisiei
pentru examenul de licenţă are loc susţinerea preventivă a tezei. Scopul susţinerii
preventive constă în controlul asupra corespunderii lucrării cerinţelor în vigoare,
precum şi admiterea tezei de licenţă pentru susţinere. Susţinerea preventivă se petrece
în faţa Comisiei pentru susţinere preventivă a tezelor de licenţă, membrii căreia sunt
desemnaţi de către şeful catedrei Finanţe din activul de profesori ai catedrei.
La susţinerea preventivă studentul urmează să prezinte în formă verbală un scurt
raport (5-7 minute) privind rezultatele obţinute pe parcursul cercetării subiectului
abordat în teză, precum şi o scurtă prezentare a conţinutului acesteia.
Studenţii care nu au fost admişi la susţinere, au dreptul să susţină doar
examenele de stat. Pe baza rezultatelor obţinute la examenele se stat absolventului i se
va elibera diplomă nelicenţiată de confirmare a studiilor superioare.
7. Recenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă
Teza de licenţă prezentată la catedră se înregistrează şi se transmite
conducătorului ştiinţific pentru verificare şi întocmire a avizului.
Avizul la teza de licenţă va conţine informaţii de felul următor:
- actualitatea subiectului abordat;
- importanţa teoretică şi practică a tezei de licenţă;
- o caracterizare pe scurt a conţinutului lucrării;
- atitudinea studentului la executarea tezei, spiritul de iniţiativă al acestuia
şi gradul de individualitate la cercetarea efectuată;
- cunoaşterea de către autor a procedurilor de cercetare a tezei;
- aprecierea perfectării lucrării, corespunderea acesteia standardelor de
perfectare în vigoare;
- neajunsurile principale ale tezei;
- decizia de admitere la susţinere a lucrării.
Avizul va fi prezentat în două exemplare nu mai tîrziu, decît în prealabil cu o
săptămînă pînă la ziua susţinerii tezei de licenţă. Un exemplar al avizului se transmite
la catedră, cel de-al doilea – studentului pentru pregătirea răspunsurilor la observaţiile
conducătorului, care vor fi audiate la susţinerea tezei. Cerinţele faţă de perfectarea
avizului sunt prezentate în anexa 6.
Luînd în considerare subiectul tezei de licenţă, precum şi avizul conducătorului
ştiinţific, şeful de catedră desemnează un recenzent din afară. Recenzia acestuia se
pregăteşte timp de 3-5 zile. Recenzentul apreciază profunzimea studierii subiectului şi
a surselor bibliografice, logica expunerii materialului, lacunele şi greşelile sub aspect
al structurii, conţinutului, stilului şi al perfectării lucrării. În partea de încheiere a
10
recenziei recenzentul menţionează, dacă a fost sau nu dezvăluit subiectul tezei de
licenţă şi evaluează lucrarea: spre exemplu, ”... teza de licenţă este apreciată cu nota 8
(opt)”. Cerinţele faţă de perfectarea recenziei sunt prezentate în anexa 7.
În aşa mod, elementele obligatorii la recenzarea tezei de licenţă sunt
următoarele:
 actualitatea temei;
 corespunderea conţinutului tezei subiectului aprobat;
 nivelul de pregătire teoretic şi practic al autorului lucrării;
 argumentarea concluziilor şi a propunerilor;
 prezenţa noutăţii ştiinţifice în teză şi gradul de individualitate a studentului
la exprimarea opiniei;
 aprecierea nivelului de corectitudine şi a calităţii perfectării tezei;
 aprecierea generală a lucrării.
Ţinînd cont de aprobarea de către conducătorul ştiinţific a tezei de licenţă pentru
susţinere, precum şi recenzia pozitivă la teza dată, şeful de catedră face înscriere pe
foaia de titlu ”aprobat pentru susţinere”, pune semnătura şi data.
8. Susţinerea tezei de licenţă
Susţinerea tezei de licenţă are loc în prezenţa membrilor Comisiei pentru
examenul de licenţă, în componenţă de nu mai puţin de 2/3 din numărul total de
membri. Este de dorit ca la susţinere să fie prezenţi conducătorul ştiinţific al tezei şi
recenzentul acesteea.
De regulă, susţinerea se desfăşoară conform următorului scenariu:
1. Preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei anunţă susţinerea tezei de licenţă a
studentului, prezintă subiectul lucrării, numele, gradul ştiinţific şi funcţia
conducătorului ştiinţific.
2. Preşedintele sau un membru al Comisiei dă citirii avizul conducătorului
ştiinţific şi recenzia din afară la teza de licenţă prezentată către susţinere, menţionănd
asupra lacunelor remarcate la teză.
3. Autorului tezei de licenţă i se oferă 10-15 minute pentru a prezenta membrilor
comisiei rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate, precum şi pentru a da
explicaţii la observaţiile recenzentului şi ale conducătorului ştiinţific.
4. Membrii comisiei, iar mai apoi şi cei prezenţi în sală adresează studentului
întrebări privind opinia autorului asupra unor aspecte ale tezei de licenţă. Pentru a da
un răspuns complex la întrebările ce i se adresează, studentul este în drept să consulte
teza pe care a pregătit-o.
5. Decizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă se ia la şedinţa închisă a
Comisiei pentru examenul de licenţă. Hotărîrea Comisiei este definitivă şi nu poate fi
revăzută.
6. Se anunţă nota la care a fost evaluată teza de licenţă. În cazul cînd teza a fost
susţinută pe o notă mai mică de 5 (cinci), Comisia pentru examenul de licenţă ia o
decizie privind posibilitatea rectificării suplimentare a tezei de licenţă cu scopul de a fi
susţinută repetat.
Nota tezei de licenţă este constituită din următoarele părţi componente:
11
 conţinutul lucrării şi profunzimea aspectelor abordate de către autor;
 nota la care a fost evaluată teza de către conducătorul ştiinţific şi recenzentul
din afară;
 corespunderea perfectării lucrării cerinţelor în vigoare;
 claritatea şi complexitatea conţinutului raportului prezentat la susţinere;
 calitatea răspunsurilor la întrebările adresate în timpul susţinerii tezei.
Pentru a susţine cu succes teza de licenţă, studentului i se recomandă să se
pregătească minuţios către susţinere. O însemnătate majoră o constituie întocmirea
corectă a raportului de susţinere, în care să fie expuse laconic şi limpede următoarele:
 titlul subiectului ales şi actualitatea acestuia;
 domeniul de activitate a agentului economic cercetat şi
importanţa pentru acesta a temei abordate în teza de licenţă;
 logica planului tezei de licenţă;
 concluziile obţinute în urma cercetării efectuate;
 recomandări practice, formulate pentru întreprinderea cercetată;
 acceptarea/neacceptarea de către conducerea întreprinderii a
recomandărilor propuse.
În raport sunt binevenite referinţele la tabelele, diagramele, schemele
corespunzătoare, care pot fi prezentate în formă de slide-uri sau material distribuit.
Dacă teza de licenţă în urma susţinerii este apreciată cu o notă negativă, aceasta
se consideră nevalabilă şi studentul va primi la absolvire o diplomă nelicenţiată de
studii superioare.

Anexa 1
Modelul foii de titlu

12
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra „Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale”

Teza de licenţă
Rolul Societăţilor Transnaţionale în Economia Mondială

Munteanu Ion, Gr. ER 0203


Coordonator ştiinţific: Sava Elena,
dr., conf. univ.

Chişinău, 2010

13
Anexa 2

Modelul cuprinsului tezei de licenţă


CUPRINS
Introducere .................................................................1
Adnotare .....................................................................4
Capitolul I Consideraţii generale. Abordări teoretice
1.1. Delimitări conceptuale. Rolul şi
locul industriei turistice în economia
naţională ..........................................................5
1.2. Piaţa turistică – particularităţi şi
dimensiuni structurale ...................................12
1.3. Coordonate privind activitatea şi
cercetarea de marketing turistic ....................18
Capitolul II Industria turistică în condiţiile actuale de dezvoltare economică a Republicii
Moldova
2.1. Potenţialul turistic al Republicii
Moldova .......................................................23
2.2. Consolidarea sectorului turistic naţional:
direcţii prioritare de dezvoltare .....................30
2.3. Starea actuală a infrastructurii turistice
în Republica Moldova ..................................37

Capitolul III Analiza – diagnostic a sectorului turistic naţional


3.1. Evoluţia circulaţiei turistice.
Studiul indicatorilor de performanţă .............47
3.2. Analiza calitativă: disparităţi, constrîngeri şi conflicte existente pe piaţa turistică
naţională, în aspect general, şi în contextul relaţiilor UE – RM, în particular ...................57
3.3. Posibile variante de politici în turism:
cinci paşi pentru relansare .............................64

Concluzii şi recomandări..............................70
Lista abrevierelor .........................................74
Listabibliografică ........................................75
Anexe.............................................................78

14
Anexa 3

Modelul tabelului
Tabelul 2
Numărul mediu scriptic de angajaţi în industria turistică

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Nr.mediu 1538 1904 1972 1972 2086 2132 1840 1840
de
angajaţi,
pers.

Sursa: Statistica turistică, site-ul oficial al MCT, www.turism.gov.md

Anexa 4
Modelul figurii

Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova


Figura 3. Dinamica ratelor dobânzii pe credite, %

Anexa 5
Modelul formulei

unde CFj – fluxul monetar de intrare în perioada j;


INV – valoarea investiţiei;
RIR – rata internă a rentabilităţii.

15
Anexa 6
Modelul avizului
Aviz
la teza de licenţă a studentului
specialităţii „Marketing şi REI”_______________________
(numele, prenumele)
cu tema:__________________________________
Actualitatea temei;
Valoarea teoretică şi practică a tezei de licenţă;
Caracteristica succintă a conţinutului tezei;
Atârnarea studentului la îndeplinirea tezei de licenţă, iniţiativitatea lui;
Posedarea de către autor a metodelor de cercetare;
Aprecierea nivelului de corespundere a tezei standardelor în vigoare;
Neajunsurile principale ale tezei;
Concluzia privind admiterea tezei de licenţă spre susţinere.
Coordonator ştiinţific Semnătura ___________
(numele, prenumele, titlul ştiinţifico-didactic) Data ________________

Anexa 7
Modelul recenziei
Recenzie
la teza de licenţă a studentului (numele, prenumele)
specialităţii „Relaţii Economice Internaţionale”
cu tema:______________________________
Actualitatea temei;
Corespunderea conţinutului tezei de licenţă temei abordate;
Gradul de pregătire teoretică şi practică a autorului tezei;
Argumentarea concluziilor şi recomandărilor;
Noutatea ştiinţifică şi practică a tezei;
Evaluarea calităţii şi întocmirii tezei;
Aprecierea generală a tezei de licenţă.
Recenzent: Semnătura
(numele, prenumele, titlul ştiinţifico-didactic, Data
postul ocupat, locul de muncă)

Semnătura confirm Semnătura


Şeful serviciului cadre
(numele, prenumele)
Data
L.Ş.

16

S-ar putea să vă placă și