Sunteți pe pagina 1din 14

Extras din:

PROCEDURA privind încasarea, urmărirea, regularizarea cotelor legale datorate


Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., precum şi restituirea diferenţelor
rezultate în urma regularizării

Informaţii privind:
1.Reglementare cotă 0,1% și 0,5%
2.Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
3.Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
4.Încasarea cotelor la valoarea finală și penalităților legale datorate ISC
5.Adeverinţa pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau pentru confirmarea
încasării cotelor legale aferente obiectivelor de investiţii din fonduri europene
6.Restituirea sumelor rezultate în urma regularizării cotelor de 0,1% şi 0,5%
7.Restituirea sumelor încasate necuvenit sume plătite de două ori reprezentând cote de
0,1% și 50% din cota de 0,5% calculate la valoarea din autorizația de construcție, a
amenzilor care se achită de către investitor/proprietar direct la bugetul de stat/local sau
a altor sume care nu sunt cuvenite ISC
8.Compensarea sumelor plătite în plus cu alte sume datorate către alt obiectiv de
investiții

Baza legală:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
Ordin ANAF nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor
reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și
pentru care nu există obligația de declarare;
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de
stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale.
Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
(Anexa nr. 10 Model 2016 ITL 064);
Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice
a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare.

1.Reglementare cotă 0,1% şi 0,5%


Cota de 0,1% este reglementată potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se
suportă de către investitori în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea
lucrărilor autorizate, cu excepţia lucrărilor de construire, reconstruire, extindere,
reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări,
indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de
monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la
anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii
amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite
potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite
prin documentaţii de urbanism aprobate, precum şi a lăcaşurilor de cult.
De asemenea sunt exceptate de la plata cotei toate lucrările de construcții,
pentru care este menționată expres această excepție, în legislația în vigoare.

Cota de 0,5% este reglementată potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, „investitorii sau proprietarii
au obligaţia să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. o sumă
echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea
construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente pentru care se
emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia
investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea
clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic”.
De asemenea sunt exceptate de la plata cotei de 0.5%, toate lucrările de
construcții, pentru care este menționată expres această excepție, în legislația în vigoare.

2. Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor


Odată cu Comunicarea privind începere execuției lucrărilor – Formularul F.14
anexă la Normele de aplicare ale Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,
respectiv numărul de inregistrare al acestuia în Registratura inspectoratului județean în
construcții/I.R.C.B.I., investitorul/proprietarul va face dovada achitării, prin mandat
poştal, ordin de plată, recipisă P.O.S., etc., a cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor
autorizate și a 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor
autorizate.
Sumele reprezentând cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și 50% din
suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate din valoarea lucrărilor
se vor achita într-o singură tranşă şi vor fi virate în contul inspectoratelor judeţene în
construcţii, respectiv în contul I.R.C.B.I, pe raza căruia se derulează investiţia, iar copia
documentului/elor de plată se anexează la formularul F.14, împreună cu copia autorizaţiei
de construire/desfiinţare, conform legislației în vigoare.

În situația în care nu a fost depus formularul F14 în cadrul instituției, obligația de


plată a cotelor legale se naște în ziua următoare datei de emitere a autorizației de
construire/desfiinţare, conform art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991.

3. Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor


Odată cu Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor – Formularul F.16,
anexă la Normele de aplicare ale Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,
investitorul/proprietarul, comunică valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse
recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C..

4. Încasarea cotelor la valoarea finală şi penalităţilor legale datorate ISC


Calcularea cotelor legale către ISC se efectuează, atât pentru persoanele fizice cât
și juridice, de drept public sau privat, la valoarea din autorizația de construire/
desființare/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/alte documente emise de
autoritatea administraţiei publice emitente. Aceste valori nu cuprind TVA. În cazul în
care, din documentele prezentate nu reiese în mod clar dacă suma este cu sau fără TVA,
se va lua în considerare suma așa cum este ea menționată în autorizația de
construire/procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ alte documente emise de
autoritatea administrației publice emitente.
În cazul în care în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este precizat
în mod clar că valoarea finală este cu TVA, se solicită investitorului valoarea finală a
lucrărilor autorizate confirmată de autoritatea administraţiei publice care a eliberat
autorizația de construcție.

În cazul autorizațiilor privind lucrări de construire, reconstruire, consolidare,


modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a
construcţiilor de orice fel și a autorizațiilor de desființare pentru emiterea adeverinței se
ia în calcul valoarea reală a lucrărilor executate înscrisă în Formularul F.16.

Dacă se constată că valoarea plăților efectuate de către investitor este mai mare
decât suma datorată, inclusiv penalități, personalul din cadrul compartimentelor
economice ale IJC / compartimentelor economice ICMB / biroul economic-administrativ
din cadrul IRCBI, vor aduce la cunoștință investitorului suma pe care o are de încasat.

Suma rezultată ca diferenţă între suma echivalentă cotei de 0,1%, respectiv 0,5%
aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate, şi suma virată, precum şi orice
sume aferente cotelor legale achitate anterior se virează de către investitori /proprietari
până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv
dovada plății se face odată cu depunerea cererii de eliberare a adeverinței.

În cazul lucrărilor la clădirile pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și


anexele gospodărești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, precum și
construcțiile provizorii, exceptate până la data de 01.09.2015 de la aplicarea legislației
privind calitatea în construcții, a căror recepție la terminarea lucrărilor urmează a se
efectua după această dată, cota legală datorată de investitori/proprietari este de 0,5% din
valoarea finală, fără TVA, a lucrărilor, care se va achita până la data recepţiei, respectiv
odată cu depunerea cererii de eliberare a adeverinței. În acest caz nu se percep
penalități.

Întârzierea la plată a cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și a 50% din
suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate, se penalizează cu
0,15% pe zi de întârziere și se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care
obligația legală devine scadentă.
Obligația de plată devine scadentă, astfel:
- În cazul în care, data începerii lucrărilor, așa cum este comunicată prin
formularul F.14. este anterioară datei înregistrării acestuia în instituție, se va solicita
dovada anunțului de începere lucrări depus de investitor/proprietar la UAT-uri,
penalitățile calculându-se începând cu data de înregistrare la UAT și până la data
documentului de plată, inclusiv (data plății).
- În cazul în care, data începerii lucrărilor, așa cum este comunicată prin
formularul F.14. este anterioară datei înregistrării acestuia în instituție, dar nu se
prezintă dovada anunțului de începere lucrări depus de investitor/proprietar la UAT-uri,
sau data începerii lucrărilor comunicată în anunțul depus de investitor la UAT este anterior
datei înregistrării acestuia în unitate, penalitățile se calculează din ziua următoare datei
de emitere a autorizației de construire/desfiinţare și până la data documentului de plată,
inclusiv (data plății).
- dacă nu s-a depus formularul F.14. penalitățile se calculează din ziua următoare
datei de emitere a autorizației de construire/desfiinţare și până la data documentului de
plată, inclusiv (data plății).
Penalitățile calculate la cota de 0,1% nu vor depăşi suma datorată.
Penalitățile aferente cotei de 0,5% se vor calcula până la data plății efective,
putând depăși suma datorată.

Dacă se constată că valoarea din procesul verbal de recepție la terminarea


lucrărilor este mai mare decât valoarea reală confirmată de autoritatea administraţiei
publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea
regularizării taxei de autorizare ce a stat la baza eliberării adeverinței, inspectorul în
construcţii va notifica investitorul/proprietarul în vederea achitării diferenţei rezultate, în
termen de maxim 30 zile de la data primirii documentelor care atestă această valoare
(procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor). Dacă investitorul/proprietarul nu
achită diferența în termen de 60 de zile de la data luării la cunoștință a notificării, se va
informa oficiul juridic/biroul juridic al IRCBI în vederea recuperării cotelor legal datorate
ISC la instanța de judecată competentă.

5. Adeverinţa pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau pentru


confirmarea încasării cotelor legale aferente obiectivelor de investiţii din fonduri
europene

Adeverința prin care se confirmă plăţile efectuate către Inspectoratul de Stat în


Construcţii - I.S.C. – anexa, se eliberează numai pe baza cererii investitorului – anexa,
înregistrată la Registratura inspectoratului județean în construcții/I.R.C.B.I.

Odată cu cererea de eliberare a adeverinței, investitorul/proprietarul va face


dovada achitării, prin mandat poştal, ordin de plată, recipisă P.O.S., alte documente de
plată, a cotei de 0,1% și 0,5%, precum și penalitățile aferente.
În cazul în care, valoare comunicată prin Formularul F.16. este mai mică decât
valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis
autorizaţia de construire/desfiinţare se ia în calcul la eliberarea adeverinței valoarea
calculată de autoritatea administraţiei publice emitente.
În cazul instituțiilor publice, în situația în care autoritatea administraţiei publice
competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare nu eliberează niciun
document din care să reiasă valoarea calculată, adeverința se va emite pe baza valorii
comunicate prin Formularul F.16 - Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor.

În cazul în care, investitorul a virat o sumă mai mare decât obligația legală,
aceasta va fi înscrisă în adeverința eliberată.

În cazul în care, în urma verificării documentelor aferente investiției se constată


că există penalități de întârziere pentru care nu se face dovada plății, iar sumele achitate
nu acoperă această sumă, se va comunica acest fapt solicitantului, în vederea achitării
sumei reprezentând penalități.

Adeverințele se întocmesc în baza următoarelor documente:


 Cererea investitorului/proprietarului privind solicitarea adeverinţei;
 Dovada plăţii cotelor legale și a penalităților, confirmate prin extrasele de cont ;
 Copia autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 Formularul F.14
 Formularul F.16 (pentru lucrările din fonduri europene, dacă este cazul);

 Documentul ce conține valoarea reală a lucrărilor executate eliberat de autoritatea


administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de
construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, după caz;
Termenul pentru eliberarea adeverinței este de 30 zile de la data înregistrării în
instituție a cererii investitorului/proprietarului.

În situația în care documentația nu este completă sau corectă, respectiv


investitorul/proprietarul nu face dovada achitării integrale a cotelor legale
datorate/penalităților, personalul din cadrul compartimentelor economice din cadrul
IJC/compartimentelor economice ICMB / compartimentului economic din cadrul BED,
solicită investitorului/proprietarului completarea acesteia în interiorul termenului
menționat. Astfel, termenul de 30 zile pentru eliberarea adeverinței se calculează de la
data depunerii documentației complete.

Sumele încasate ca venituri proprii, ce depăşesc valoarea cotelor legale de 0,1%,


0,5% și penalități, sau orice sume achitate anterior datei de 01.09.2015 (cu titlu de cotă
de 0,7%) stabilite ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor, aplicate valorii finale,
așa cum este menționată în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se vor
restitui investitorului/proprietarului, după primirea cererii de restituire, în vederea
analizării dosarului de restituire și parcurgerea următoarelor etape, astfel:
………………………..
c) În situația în care documentația depusă în vederea restituirii sumelor plătite în
plus în conturile ISC/IJC/IRCBI față de obligația legală, nu este completă sau corectă,
aceasta se va restitui solicitantului, de către personalul din cadrul compartimentelor
economice în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, cu mențiunea completării
acesteia cu documentele lipsă sau cu documente suplimentare. Astfel, termenul de 10 zile
lucrătoare pentru întocmirea Dispoziției de restituire se calculează de la data depunerii
documentației complete.

6. Restituirea sumelor rezultate în urma regularizării cotelor de 0,1% şi 0,5%

În situația în care solicitantul cererii de restituire este unul din beneficiarii


autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va trebui să prezinte documente legalizate
din care să rezulte că este reprezentantul legal al celorlalți beneficiari.

În cazurile în care solicitantul cererii de restituire este o altă persoană fizică sau
juridică decât titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare acesta va trebui să prezinte
documente legalizate din care să rezulte că este împuternicitul legal al beneficiarului
autorizației de construire/desființare.

Cererile de restituire depuse în cadrul instituţiei vor fi verificate şi sub aspectul


încadrării în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau
restituirea sumelor în cauză, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire pentru încasările virate
la bugetul de stat şi 3 ani pentru încasările virate la bugetul propriu al ISC.

Cererea de restituire, în original, pentru sumele plătite în plus sau necuvenit în


conturile I.S.C./IJC/IRCBI față de obligația legală, va fi depusă la sediul inspectoratului
județean în construcții/I.R.C.B.I., în raza căruia au fost executate lucrările de construcții,
în vederea înregistrării în cadrul instituției.
La cererea de restituire, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2, se vor anexa
copii ale următoarelor documente:
 dovada plății cotelor legale ISC și a penalităților;
 autorizația de construire/desființare;
 Document ce conține valoarea reală a lucrărilor executate eliberat de
autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de
construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, după
caz;
 Adeverința emisă de ISC, în copie;
 Formularul F.14.;
 Formularul F.16;
 procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat la
autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de
construire/desființare
 orice alte documente necesare pentru verificarea corectitudinii sumei de
restituit.
Cererea de restituire și documentele atașate constituie parte integrantă a
dosarului privind restituirea sumelor solicitate și vor sta la baza întocmirii Notei și a
Dispoziției de restituire.

Restituirea sumelor de la bugetul de stat


Restituirea sumelor achitate cu titlu de cote de 0,1%, 0,5%, 0,7% şi/sau penalităţi
aferente acestora, care se fac venituri la bugetul de stat, se va efectua conform
dispoziţiilor Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale
bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de
declarare, aprobată prin Ordinul ANAF 187/2018.

Pentru restituirea sumelor achitate cu titlu de cote de 0,1%, 0,5%, 0,7% şi/sau
penalităţi aferente acestora, care se fac venituri la bugetul de stat, se va folosi modelul
de cerere de restituire care constituie anexă la ANAF 187/2018.
Documentele prevăzute de prezenta procedură pot fi transmise de investitori /
proprietari prin intermediul poștei electronice (e-mail), scanate, semnate și ștampilate,
cu excepția Cererii de restituire care trebuie să fie în original.
Documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept
privat în format electronic, pot fi semnate cu semnătură electronică calificată sau
avansată, definite potrivit prevederilor legale în vigoare.

7. Restituirea sumelor încasate necuvenit sume plătite de două ori reprezentând cote
de 0,1% şi 50% din cota de 0,5% calculate la valoarea din autorizaţia de construcţie, a
amenzilor care se achită de către investitor/proprietar direct la bugetul de stat/local
sau a altor sume care nu sunt cuvenite ISC

În cazul sumelor încasate de către IJC-uri/IRCBI reprezentând sume virate eronat


la ISC, sume plătite de două ori reprezentând cote de 0,1% și 50% din cota de 0,5%
calculate la valoarea din autorizația de construcție, a amenzilor care se achită de către
investitor/proprietar direct la bugetul de stat/local sau a altor sume care nu sunt cuvenite
ISC, pot fi returnate plătitorilor de îndată, respectiv odată cu verificarea extraselor
emise de unitățile trezoreriei.
Returnarea sumelor virate eronat sau a altor sume necuvenite ISC se vor efectua în baza
solicitării plătitorului.

8. Compensarea sumelor plătite în plus cu alte sume datorate către alt obiectiv de
investiţii
Investitorul poate solicita, ca suma plătită în plus rezultată în urma regularizării la
un obiectiv recepționat să fie compensată cu alte sume datorate către alt obiectiv de
investiții în execuție, de pe raza aceluiași IJC/ICMB, pe aceeași sursă de finanțare.
CERERE DE RESTITUIRE

Nr. ........... din data de .......................

Către.........................................................*1)/.........................................*2)

Prin prezenta subsemnatul/subscrisa, ...................................................* 3),


cu sediul/domiciliul în localitatea............................, str...........nr. ......., bl……...,
sc......., ap........, judeţul/sectorul ...................................., având C.N.P/
C.U.I.............................................., administrat de ................................... *4)
şi arondat unităţii Trezoreriei Statului ...............................................* 5), rog a mi
se restitui suma de ..............................................................lei* 6),
reprezentând.......................................................................................... *7),
achitată în data de ..........................., având în vedere faptul
că.............................................................................................
........................................................................................................... *8)
Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul ...................................... * 9),
cod IBAN .......................................................................*10), deschis
la ............................................................................................................
11)
.

Semnătura
.....................
L.S. (dacă este cazul)

NOTĂ:
Restituirea sumelor mai mici de 500 lei cuvenite persoanelor fizice se poate
efectua fie în numerar, fie în contul bancar înscris de solicitant în cererea de restituire.
Exercitarea opțiunii solicitantului se va face prin bararea cu o linie orizontală a
denumirii necorespunzătoare.
Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin
decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de restituire.
1
) Denumirea autorității/instituţiei publice care a încasat suma.
2
) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.
3)
Numele sau denumirea solicitantului (persoana juridică va menționa reprezentantul
legal);
4
) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.
5
) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul
fiscal competent în administrarea acestuia.
6
) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea.
7
) Denumirea cotei/sumei plătite în plus faţă de obligaţia legală ori plătite necuvenit,
după caz.
8
) Se va preciza motivul pentru care se solicită restituirea, respectiv dacă suma a fost
plătită în plus sau necuvenit.
9
) Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică,
iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar
în care doreşte restituirea.
10
) Codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea sumei.
11
) Denumirea băncii/trezoreriei/instituţiei autorizate să desfăşoare operaţiuni de plată,
după caz, la care solicitantul are deschis contul.
CERERE

Subsemnatul (a)……. reprezentat prin...................... domiciliat (ă) în


localitatea .............. str. .................. nr. .................. bl. ..............,
sc. ..............., ap. ............, județul .............., telefon ........., adresă de e-
mail ..............., titular (ă) al (a) autorizației de construire / desființare nr. ..............
emisă de .............................., ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții la
obiectivul ...................... situat în localitatea ......................, str............
nr. .................. bl. .............., sc. ..............., ap. ............, județul .............., cu
o valoare finală de ............................. lei, a căror începere a fost comunicată
Inspectoratului Județean în Construcții .............................. prin adresa înregistrată cu
nr. ................ și pentru care executantul lucrărilor de
construcții ............................., ne-a transmis notificarea de finalizare, înregistrată cu
nr. ......................, din data de ......................., în vederea efectuării recepției la
terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15 lit. f) din Regulamentul de recepție a
lucrărilor de construcții și instalații aferente, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu
modificările și completările ulterioare, vă solicit eliberarea unei adeverinţe care să
confirme că am achitat integral cotele legale datorate I.S.C.
Atașez în copie la prezenta următoarele documente:
 formularul F.14.”Comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor”privind
Anunțul începerii lucrărilor autorizate la autoritatea administrației publice
emitente a autorizației,
 formularul F.16.”Comunicarea privind incheierea execuției lucrărilor”, după caz;
 Documentul ce conține valoarea reală a lucrărilor executate eliberat de autoritatea
administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de
construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, după caz,
 Copii ale documentelor de plată (OP/MP/alte), pentru care se solicită adeverința,
cu detalierea acestora pe cote si obiectiv.

În cazul în care, din verificarea documentelor depuse rezultă neconcordanțe, doresc să


fiu notificat în scris la adresa……………………………………………………………. (adresă de
domiciliu/sediu social/e-mail), pentru completarea sau ridicarea documentelor, în
vederea completării.

Data Semnătura
L.S.
F.14

Către,
INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII .....................................

COMUNICARE
privind începerea execuţiei lucrărilor

Subsemnatul1) ....................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|


_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul2)/sediul în judeţul .............................,
municipiul/oraşul/comuna ............................., satul ............................, sectorul ...., cod
poştal ................., str. .................................. nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. .....,
telefon/fax ..................., e-mail ........................., titular al Autorizaţiei de
construire/desfiinţare nr. .............. din ......................, emisă pentru executarea lucrărilor de
construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi
amenajărilor3) ........................................................................................................
...........
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
în valoare de ............................ lei,

Aduc la cunoştinţă

Că la data de4) ............................ ora ...................., vor începe lucrările de construcţii


autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în
judeţul .....................................................,
municipiul/oraşul/comuna .............................................,
satul..........................................., sectorul......, cod poştal .........., str. ........................
nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ......, ap. ..., Cartea
funciară3) ....................................................................................................... Fişa
bunului imobil .....................................................................................................
sau nr.
cadastral .......................................................................................................
Anexez, în copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura5)
.....................................

L.S.

Data .................................
PRECIZĂRI privind completarea formularului:
1
) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei
juridice - inclusiv calitatea acestuia)
2
) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3
) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de
lucrări din autorizaţie)
4
) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
5
) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice

NOTĂ:
▪ Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la
autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.
▪ Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu
numărul şi data înregistrării la Inspectoratul Teritorial în Construcţii ....................................
F.16

Către,
INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII .......................................

COMUNICARE
privind încheierea execuţiei lucrărilor

Subsemnatul1) ....................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|


_|_|_|_|_|, cu domiciliul2)/sediul în judeţul...................,
municipiul/oraşul/comuna ........................................, satul ..................., sectorul ....,
cod poştal ................., str. ........................ nr. ............., bl. ....., sc. ...., et. ....,
ap. ....., telefon/fax ............................, e-mail ............................, titular al Autorizaţiei
de construire/desfiinţare nr. .............. din ......................, emisă pentru executarea lucrărilor
de construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi
amenajărilor3) .............................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
în valoare de ............................ lei,

Aduc la cunoştinţă

Că la data de4) ......................... ora ..............., au fost finalizate lucrările de construcţii


autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în
judeţul ....................................................,
municipiul/oraşul/comuna ..........................., satul .........................................., sectorul
......, cod poştal ................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......,
ap. ......, Cartea
funciară3) ...................................................................................................... Fişa
bunului imobil ....................................................................................................
sau nr.
cadastral ......................................................................................................
Anexez, în copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura5)
.....................................

L.S.

Data .................................

PRECIZĂRI privind completarea formularului:


1
) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei
juridice - inclusiv calitatea acestuia)
2
) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3
) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de
lucrări din autorizaţie)
4
) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
5
) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOTĂ:
▪ Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la
autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.
▪ Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu
numărul şi data înregistrării la Inspectoratul Teritorial în Construcţii ....................................