Sunteți pe pagina 1din 11

5.

Faptul generator si exigibilitatea TVA


More Sharing ServicesShare|Share on googleShare on facebookShare on twitterShare on email Cuvinte cheie: exigibilitatea tva, tva

Cuvinte cheie: exigibilitatea TVA constructie imobil conditii facilitate cazuri speciale exigibilitatea tipuri de procese-verbale de receptie reglementate de OMFP nr.1850/2004 tipuri de procese-verbale de receptie reglementate de H.G. nr. 51/1996 Exigibilitatea T.V.A. este anticipata faptului generator si intervine in urmatoarele situatii: Situatii posibile Momentul exigibilitatii TVA = data emiterii facturii fiscale cand se emite o factura fiscala inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii cand se incaseaza avansuri inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii

= data incasarii avansului Exceptii: incasarea avansurilor pentru plata importurilor si a drepturilor vamale incasarea avansurilor pentru operatiuni scutite de T.V.A. sau care nu sunt in sfera de aplicare a taxei incasarea avansurilor pentru executarea de lucrari imobiliare, cu conditia comunicarii acesei optiuni la organul fiscal teritorial al antreprenorului

In cazul construirii unui bun imobil, exigibilitatea TVA poate interveni la data livrarii acelui bun catre beneficiar, pe baza optiunii comunicate de antreprenor, organului fiscal teritorial la care acesta este inregistrat ca platitor de TVA. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, lucrarile imobiliare trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii: 1. sa fie executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva; 2. valoarea bunurilor incorporate in lucrarile imobiliare sa depaseasca 50% din pretul negociat intre antreprenor si beneficiar. Optiunea consta in depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa colecteze, la data livrarii, TVA aferenta lucrarilor executate. CAZURI SPECIALE PRIVIND EXIGIBILITATEAPrin Codul fiscal s-au reglementat urmatoarele cazuri speciale privind faptul generator si exigibilitatea:

Natura operatiei

Data exigibilitatii TVA

servicii efectuate de persoane impozabile data primirii facturii prestatorului stabilite in strainatate pentru care sau data achitarii partiale sau totale a beneficiarii din Romania au obligatia platii serviciului, in cazul in care nu s-a primit TVA factura prestatorului pana la aceasta data Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii prestatorului extern inchiriere de bunuri mobile data specificata in contract pentru plata chiriei Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre furnizor data specificata in contract pentru plata redeventei sau arendei Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA. intervine la data efectuarii platii catre concesionar sau arendas data intocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate, dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea data cand se extrage numerar din automatul de vanzare sau de jocuri

leasing intern si extern

livrarea de bunuri cu plata in rate

concesionare sau arendare de bunuri

livrari de bunuri si prestari de servicii care se efectueaza continuu, dand loc la decontari sau plati succesive (energie electrica si termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare) livrare de bunuri sau prestare de servicii prin intermediul unor masini automate de vanzare sau de jocuri

constituirea de garantii in numerar pentru data incheierii procesului-verbal de acoperirea eventualelor reclamatii privind receptie definitiva sau calitatea lucrarilor de constructii-montaj data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara incheierii procesului-verbal de receptie definitiva vanzarea de bunuri second-hand in sistem de consignatie data vanzarii bunurilor Nota: obligatia platitorilor de TVA care au incredintat bunurile este de a emite factura fiscala cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea. data vanzarii bunurilor

vanzarea bunurilor prin casele de amanet

MONOGRAFIE CONTABILA PENTRU INREGISTRAREA GARANTIILOR DE BUNA EXECUTIE PENTRU CALITATEA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ Prin Legea nr. 571/2003, art. 135 alin. 6, s-a reglementat momentul exigibilitatii TVA aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj. ATENTIE! Faptul generator poate lua nastere in urmatoarele doua situatii: 1. la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva; sau 2. la data incasarii sumelor, daca incasarea are loc inainte de receptia definitiva. Initial, prin O.M.F.P. nr. 1561/19.10.2004 (Decizia nr. 6) si ulterior prin H.G. nr. 1.840 din 28 octombrie 2004 (pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004), se face precizarea ca regula exigibilatii TVA la garantii se aplica numai in situatia in care garantiile de buna executie sunt evidentiate distinct in facturi fiscale. Desi a aparut in luna octombrie 2004, Ordinul nr. 1.561/19.10.2004 are caracter retroactiv si pentru perioada fiscala 01.02.2000-31.12.2003, reglementata prin O.G. nr. 17/2000 si L. nr. 345/2002. ATENTIE! Daca sunteti constructor, constituirea de catre beneficiarul lucrarilor a garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara sau alte modalitati nu va da dreptul sa considerati TVA aferenta ca fiind neexigibila. Garantia si suma TVA aferenta garantiei trebuie evidentiate in facturile fiscale si retinute din contravaloarea lucrarilor prestate. Dupa cum se poate constata, prin lege, se reglementeaza TVA aferenta garantiilor pentru lucrarile de constructii-montaj, nu pentru lucrari de alta natura (constructii civile, lucrari de instalatii, lucrari de zidarie, lucrari de amenajare spatii etc.). Exemplu: Pentru lucrarile imobiliare s-a reglementat doar posibilitatea antreprenorului de a opta pentru exigibilitatea TVA la data livrarii bunului imobil. Daca nu isi exprima aceasta optiune inainte de inceperea lucrarilor, nu are dreptul de a aplica regula faptului generator pentru garantiile de buna executie, chiar daca le evidentiaza in mod distinct in facturile fiscale emise. Deoarece in practica se fac confuzii de interpretare intre categoriile de receptii si, in mod deosebit, notiunea de receptie finala se confunda cu notiunea de receptie defini-tiva, va prezentam sistematizat tipurile de procese-verbale de receptie pe categorii de mijloace fixe achizitionate. Modelele acestor procese-verbale le regasiti in urmatoarele acte normative: pentru mijloace fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice, pentru utilaje care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, pentru cladiri si constructii speciale care nu deservesc procese tehnologice: O.M.F.P. nr. 1850/2004 privind normele metodologice de intocmire si utilizare a for-mularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora: a) Proces-verbal de receptie cod formular 14-2-5: se intocmeste pentru mijloacele fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea considerandu-se puse in functiune la data achizitionarii lor; b) Proces-verbal de receptie provizorie cod formular 14-2-5/a: se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acesteaconsiderandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la dataterminarii constructiei; c) Proces-verbal de punere in functiune cod formular 14-2-5/b: se intocmeste pentruutilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum sicladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei;

d) Proces-verbal de receptie finala cod formular 14-2-5/c: se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei; pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si capacitati de productie: H.G. nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie: IMPORTANT: Receptia este definita ca fiind actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta sau pusa in functiune. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu autorizatiile, avizele, prevederile contractului, ale documentatiei de executie, precum si cu reglementarile tehnice aplicabile. Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra lucrarilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, extinderi, modernizari, retehnologizari, mentineri de capacitati etc.). Receptia se efectueaza pe etape, pentru fiecare etapa fiind incheiat un proces-verbal de receptie, astfel: a) proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor; b) proces-verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de productie: se intocmeste la terminarea probelor tehnologice si are drept scop verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga capacitate a instalatiilor si utilajelor, astfel incat sa se asigure calitatea produselor si realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati; c)proces-verbal de receptie finala: se intocmeste la expirarea perioadei de garantie, daca este prevazuta in contract; d) proces-verbal de receptie definitiva a obiectivelor de investitii: se intocmeste la data convenita prin contract, intre investitor si executant si are drept scop confir marea realizarii performantelor tehnice proiectate. Receptia definitiva reprezinta de fapt receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie. IMPORTANT: Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei de punere in functiune si cea a receptiei definitive, a carei durata se stabileste prin contract. In aceasta perioada antreprenorul sau furnizorul are obligatia de a inlatura, pe cheltuiala sa, toate deficientele aparute datorita nerespectarii clauzelor, specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile. Receptia lucrarilor de montaj utilaje si instalatii tehnologice se face concomitent sau dupa receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Monografia contabila pentru inregistrarea garantiilor de buna executie pentru calitatea lucrarilor de constructiimontaj Exemplu: Conform contractului incheiat in luna noiembrie 2006, firma Highconstruct S.A. in calitate de constructor realizeaza lucrari de constructii-montaj utilaje si instalatii tehnologice in suma de 8.000.000 lei exclusiv TVA, pentru beneficiarul sau firma Barber S.A. Garantia de buna executie stabilita prin contract este de 5% si se retine de catre constructor la receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie. Firma Highconstruct evidentiaza in mod distinct in factura emisa garantia de buna executie a lucrarilor contractate si executate. Inregistrarile contabile ale garantiei sunt urmatoarele: la firma Highconstruct in calitate de constructor 1. factura fiscala emisa catre beneficiar: 411 = % 9.520.000 704 8.000.000

4427 1.520.000 2. garantia retinuta: 267 = 411 476.000 (8.000.000 x 5% + 76.000) TVA aferenta garantiei retinute si evidentiate pe factura fiscala: 4427 = 4428 76.000 (400.000 x 19%) 4. garantia incasata sau intocmirea procesului-verbal de receptie definitiva: 5121 = 267 476.000 5. TVA aferenta garantiei incasate: 4428 = 4427 76.000 (inregistrarea se efectueaza chiar si in situatia in care garantia nu este incasata la data procesului-verbal de receptie definitiva) la firma Barber in calitate de beneficiar: 1. primirea facturii fiscale de la constructor, prin care s-a consemnat retinerea garantiei: % = 404 9.520.000 231 8.000.000 4426 1.520.000 si concomitent 404 = 167 476.000 4428 = 4426 76.000 2. achitarea garantiei sau intocmirea procesului-verbal de receptie definitiva: 4426 = 4428 76.000 (inregistrarea se efectueaza chiar daca garantia nu este efectiv achitata la data procesului-verbal de receptie definitiva) 167 = 512 476.000 Prevederi aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2007 -Legea nr. 343/2006FAPTUL GENERATOR PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII Ca regula generala, faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu urmatoarele exceptii in care faptul generator ia nastere in urmatoarele momente: 1. cand beneficiarul devine proprietar al bunurilor , in urmatoarele situatii: livrari de bunuri in baza unui contract de consignatie; stocuri la dispozitia clientului; livrari de bunuri in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. 2. cand sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator in situatia livrarilor de bunuri imobile; 3. cand situatiile de lucrari sunt emise si acceptate de beneficiar pentru urmatoarele tipuri de servicii: constructii-montaj; consultanta; cercetare; expertiza; alte servicii similare. 4. in ultima zi a perioadei specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fara ca perioada sa depaseasca un an , pentru livrari de gaze naturale, de apa, servicii telefonice, livrari de energie electrica. 5. la data specificata in contract pentru efectuarea platii in cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri. Exigibilitatea este anticipata faptului generator la urmatoarele date: a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator; b) la data incasarii de avansuri, cu exeptia avansurilor incasate pentru: plata importurilor si a TVA aferente importului; operatiuni scutite; operatiuni care nu sunt impozabile. c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare. EXIGIBILITATEA PENTRU LIVRARI INTRACOMUNITARE DE BUNURI, SCUTITE DE TAXA

Exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii, dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI Faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia. Exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre beneficiar, pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU IMPORTUL DE BUNURI Daca la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si exigibilitatea TVA intervin la data la care intervine faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare. Daca la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. Daca la import, bunurile sunt plasate intr-un regim vamal special, faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim.

http://www.efin.ro/cod_fiscal_2010_1910/taxa_pe_valoarea_adaugata_cap6_faptul_gene rator_si_exigibilitatea_taxei_pe_valoarea_adaugata.html FAPTUL GENERATOR PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.

(2) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. (3) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. (4) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de productie. (5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie, stocurile la dispozitia clientului, bunurile livrate in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. (6) Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului. (7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau, dupa caz, in functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari. Totusi, perioada de decontare nu poate depasi un an. (8) In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin. (7), cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile de telefonie, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an. (9) In cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. (10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu art. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade, se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat. ART. 134.2 EXIGIBILITATEA PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora; c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare. (3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. NOTE: 1. Prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2007: ART. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. 1, societatile comerciale vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 1% din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere, prin derogare de la art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la incasarea partiala sau totala a facturii. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, societatile comerciale debitoare vor suporta penalitati de intarziere la plata, la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare, precum si dobanzi la nivelul pietei, percepute pe toata perioada derularii imprumutului. (3) Restituirea cantitatilor de pacura imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat suportand diferenta de pret de la pacura din stoc la pacura restituita. 2. Prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2008 ART. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculata la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere, prin derogare de la art. 1342 din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la incasarea partiala sau totala a facturii. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, operatorii economici debitori vor suporta penalitati de intarziere la plata la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare, precum si dobanzi la nivelul pietei, percepute pe toata perioada derularii imprumutului. (3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat suportand diferenta de pret de la pacura din stoc la pacura restituita. 3. Prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2009 ART. 3 Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2010 inclusiv.

4. Prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2009 ART. 8 (1) Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cantitatile de combustibili prevazute la art. 7, exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2010 inclusiv.

Conform articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 10/2010, termenele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2009 se proroga pana la data de 30 iunie 2011 inclusiv.

5. Prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2009 ART. 1 Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre

Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala <> - S.A., care actioneaza in calitate de comisionar, in nume propriu, dar in contul Ministerului Apararii Nationale, intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> S.A. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora, dar nu mai tarziu de 31 august 2010. Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit, pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI - Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> - S.A. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale, dar nu mai tarziu de 31 august 2010. Conform art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2010, termenul de 31 august 2010, prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2009, se proroga la data de 31 august 2011.

6. Prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2010 ART. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere, prin derogare de la art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la incasarea partiala sau totala a facturii. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorari de intarziere la plata, la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare, precum si dobanzi la nivelul pietei, percepute pe toata perioada derularii imprumutului. (3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. 7. Prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2010. ART. 2 Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala <> - S.A., care actioneaza in calitate de comisionar, in nume propriu, dar in contul Ministerului Apararii Nationale, intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> -

S.A. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 august 2011. Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit, pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI <> din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> - S.A. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale, dar nu mai tarziu de data de 31 august 2011