Sunteți pe pagina 1din 18

Bilet 830

CADRUL LEGISLATIV-NORMATIV SI STUDIU DE CAZ PRIVIND FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU IMPORTUL DE BUNURI

1.CADRUL LEGISLATIV-NORMATIV REFERITOR LA OPERATIUNILE DE IMPORT DE BUNURI 2.STUDII DE CAZ PRIVIND OPERATIUNILE DE IMPORT DE BUNURI

1.Cadrul legislativ-normativ referitor la operatiunile de import de bunuri


1.1.Reglementarea operatiunilor de import de bunuri este facuta prin articolul 131 din Codul Fiscal armonizat cu prevederile art.30 din Directiva CEE nr.112 din 28 Noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata . Importul de bunuri este fie intrarea in Comunitate a unor bunuri care nu se afla in libera circulatie cf.art.24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene, fie intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie , provenite dintr-un teritoriu tert care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii (chiar si bunurile plasate in regimuri suspensive) . Importul de bunuri pe teritoriul Romaniei este punerea in libera circulatie a bunurilor provenite dntr-un teritoriu tert, prin plata obligatiilor vamale de import catre un birou vamal de import aflat pe teritoriul Romaniei. Importatorul din Romania este persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila ( Cod Fiscal, art 125 indice 1, pct.13). Locul importului de bunuri este : teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar, aspect reglementat prin art.1322 din Codul Fiscal armonizat cu prevederile art.60 din Directiva CEE nr.112 din 28 Nov.2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, sau: statul membru in care bunurile provenind din teritorii terte inceteaza a mai fi plasate in regimuri vamale suspensive. Declaratia vamala de import este documentul din care rezulta regimul vamal sub care sant plasate bunurile cand intra pe teritoriul Romaniei si obligatiile de plata care trebuie achitate pentru punerea in libera circulatie a bunurilor pe teritoriul comunitar . 1

Drepturile de import reprezinta : taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la importul de marfuri ; taxele agricole si alte taxe la import introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul; ( Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei ).

1.2. Faptul generator si exigibilitatea TVA Art 134 din Codul Fiscal /Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata/Cap. VI Faptul generator si exigibilitatea TVA , precizeaza urmatoarele : (1) Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. (2) Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. (3) Exigibilitatea platii taxei reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Aceasta data determina si momentul de la care se datoreaza majorari de intarziere pentru neplata taxei. (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplica regimul de impozitare in vigoare la data exigibilitatii taxei. (5) n cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru cazurile prevazute la art. 134^2 alin. (2) lit. a), numai daca factura este emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, si la art. 134^2 alin. (2) lit. b), daca a fost incasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru micile intreprinderi prevazute la art. 152, care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153. (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (5), in cazul modificarilor de cote se aplica prevederile art. 140 alin. (3) si (4), iar pentru operatiunile prevazute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei. (7) n cazul prestarilor de servicii pentru care au fost incasate avansuri pentru valoarea partiala a prestarii de servicii si/sau au fost emise facturi pentru valoarea partiala a prestarii de servicii pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de taxa intervine dupa aceasta data, se aplica prevederile alin. (4) si (5).

1.3.Faptul generator si exigibilitatea TVA in cazul importului de bunuri ( art.136, Cod Fiscal ) intervin in urmatoarele momente posibile : La data la care intervin faptul generator si exigibilitatea taxelor comunitare , in cazul in care bunurile sunt supuse la import taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici commune; La data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea taxelor comunitare, daca bunurile ar fi supuse la importul unor astfel de taxe ; La data la care bunurile plasate intr-un regim vamal special reglementat prin art.144 alin.(1) lit.a)si d) din Codul Fiscal, inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim; Prin urmare, exigibilitatea intervine cand se genereaza sau s-ar genera drepturi de import, iar drepturile de import (taxe vamale, comision vamal) nu includ TVA si accize. 1.3.1. Faptul generator si exigibilitatea pentru regimurile vamale definitive Pentru asigurarea unitatii de taxare, in cazul operatiunilor vamale, legiuitorul a stabilit, pentru importul de bunuri, o derogare, potrivit careia faptul generator si exigibilitatea intervin la data la care intervine exigibilitatea taxelor vamale sau a taxelor agricole (aplicate in cadrul politicii agricole). Depunerea unei declaratii vamale pentru importul de bunuri reprezinta faptul generator pentru datoria vamala, conform art. 201 alin. (2) din Codul Vamal Comunitar (CVC). Conform aceluiasi articol din CVC, datoria vamala se naste in urmatoarele situatii: punerea in libera circulatie a marfurilor supuse drepturilor de import; plasarea marfurilor sub regimul de admitere temporara cu exonerarea partiala de drepturi de import. Exigibilitatea datoriei vamale intervine inaintea acordarii liberului de vama, deoarece art. 74 alin. (1) din Codul Vamal Comunitar conditioneaza acordarea liberului de vama de plata sau garantarea datoriei vamale. In practica, prelucrarea informatica a declaratiilor vamale presupune acordarea liberului de vama sub forma electronica, astfel ca validarea informatica a declaratiilor vamale opereaza depozitele banesti constituite anticipat, la dispozitia autoritatii vamale de catre comisionarii vamali. Procesul de vamuire informatica presupune dirijarea in mod automat a declaratiilor vamale pe culoare de vamuire care pre supune un control sumar sau unul aprofundat. Pentru declaratiile vamale dirijate pe culoarul verde de vamuire, inregistrarea informatica si validarea declaratiilor vamale se fac concomitent, astfel ca si faptul generator si exigibilitatea drepturilor vamale intervin in acelasi timp. In cazul in care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevazute la alin. (1), faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni 3

faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. Prin execeptie de la prevederile anterioare, pentru importurile care nu sunt supuse taxelor comunitare, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare, daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. 1.3.2 Faptul generator si exigibilitatea pentru regimurile vamale suspensive Art. 136 din Codul fiscal stabileste reguli speciale pentru bunurile care, la intrarea pe teritoriul vamal al Comunitatii, sunt plasate intr-un regim vamal suspensiv (regim ce presupune suspendarea platii taxelor vamale). Pentru regimurile vamale speciale enumerate mai jos, faptul generator si exigibilitatea intervin la data la care bunurile inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim: I. Livrarile de bunuri care urmeaza:

sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata taxelor vamale; sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar; sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber; sa fie plasate in regim de antrepozit vamal; sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import; sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern; sa fie admise in apele teritoriale: pentru a fi incorporate pe platforme de forare sau de productie, in scopul construirii, repararii, intretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la tarm sau pentru alimentarea cu carburanti si aproviziona- rea platformelor de forare sau de productie; sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza: pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, in sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru bunuri, altele decat produsele accizabile, o locatie situata in Romania si definita prin norme;

II.Livrarile de bunuri care inca se afla in regim vamal de tranzit intern, precum si prestarile de servicii aferente acestor livrari. Deoarece majoritatea regimurilor enumerate mai sus se desfasoara in baza unei autorizatii emise de catre autoritatea vamala, derularea lor se va face conform termenelor si conditiilor stabilite in autorizatie. Derularea si incheierea regimurilor vamale suspensive se va face conform reglementarilor vamale stabilite in Codul si Regulamentul Vamal Comunitar si legislatiei conexe (ex. Ord. ANV nr. 9988/2006 care stabileste modul de completare a declaratiei vamale de plasare sau incheiere a regimurilor vamale). Prin execeptie de la prevederile anterioare, pentru importurile care nu sunt supuse taxelor comunitare, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare, daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.

1.4.Baza de impozitare Baza de impozitare este valoarea in vama a bunurilor, stabilita conform legislatiei in vigoare, la care se adauga orice taxe ,impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate ca urmare a importurilor bunurilor in Romania , cu excepia taxei pe valoarea adugat care urmeaz a fi perceput ( art.139, alin (1), Cod Fiscal ) . Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele i cheltuielile de ambalare, transport i asigurare, care intervin pana la primul loc de destinaie a bunurilor n Romania, n msura n care aceste cheltuieli nu au fost facturate de catre furnizor. Primul loc de destinaie a bunurilor l reprezint destinaia indicat n documentul de transport sau n orice alt document nsoitor al bunurilor, cnd acestea intr n Romnia, sau, n absena unor astfel de documente, primul loc de descrcare a bunurilor n Romnia.

1.4.1.Ajustarea bazei de impozitare Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu se ajusteaza din proprie initiativa in cazul modificarii ulterioare a elementelor care au stat la baza determinarii valorii in vama a bunurilor datorate . Astfel, baza de impozitare la import : nu cuprinde elementele prevzute la art. 137 alin. (3) lit. a) - d) Cod Fiscal, adica : rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre acordate de furnizori 5

direct clienilor la data exigibilitii taxei; sumele reprezentnd daune-interese, stabilite prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil, penalizrile i orice alte sume solicitate pentru nendeplinirea total sau parial a obligaiilor contractuale, dac sunt percepute peste preurile i/sau tarifele negociate; dobnzile percepute dup data livrrii sau prestrii, pentru pli cu ntrziere; valoarea ambalajelor care circul ntre furnizorii de marf i clieni, prin schimb, fr facturare;sumele achitate de o persoan impozabil n numele i n contul altei persoane i care apoi se deconteaz acesteia, precum i sumele ncasate de o persoan impozabil n numele i n contul unei alte persoane. Baza de impozitare pentru importul de bunuri se ajusteaza numai printr-un document emis de catre organele vamale pentru regularizarea situatiei ivite dupa determinarea obligatiilor vamale de plata. Cand beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila stabilita in Romania sau o persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA, nu se cuprinde in baza de impozitare a TVA valoarea serviciilor de procesare prestate asupra bunurilor achizitionate din afara Comunitatii , supuse unor asfel de lucrari inainte de procesare. Pentru aceste servicii se aplica regula generala de taxare reglementata prin art.133 alin(2) din Codul Fiscal : Locul de prestare a serviciilor ctre o persoan impozabil care acioneaz ca atare este locul unde respectiva persoan care primete serviciile i are stabilit sediul activitii sale economice. Dac serviciile sunt furnizate ctre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat n alt loc dect cel n care persoana i are sediul activitii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afl respectivul sediu fix al persoanei care primete serviciile. n absena unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabil care primete aceste servicii i are domiciliul stabil sau reedina obinuit. Acelasi tratament fiscal este aplicabil si ambalajelor si altor repere incorporate in aceste bunuri. Valoarea acestor servicii este inclusa in baza de impozitare in situatia in care beneficiarul serviciilor este o persoana neimpozabila sau o persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania care nu este inregistrata in scopuri de TVA.

1.5.Importuri scutite de plata TVA Conform Art.142 din Codul Fiscal, sunt scutite de TVA, urmatoarele importuri de bunuri : importul de bunuri a cror livrare n Romnia este n orice situaie scutit de tax n interiorul rii; importul definitiv de bunuri personale care ndeplinesc condiiile pentru scutire conform prevederilor cuprinse in Directiva CEE nr.181 din 28 martie 1983 i Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din rile tere, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006; importul, n regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale; importul de bunuri de ctre Comunitatea European, Comunitatea European a Energiei Atomice, Banca Central European, Banca European de Investiii sau de ctre organismele instituite de Comuniti crora li se aplic Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile i imunitile Comunitilor Europene, n limitele i n condiiile 6

stabilite de protocolul respectiv i de acordurile de punere n aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, n msura n care nu conduc la denaturarea concurenei; importul de bunuri efectuat n Romnia de organismele internaionale, recunoscute ca atare de autoritile publice din Romnia, precum i de ctre membrii acestora, n limitele i n condiiile stabilite de conveniile internaionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu; importul de bunuri efectuat n Romnia de ctre forele armate ale statelor strine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil nsoitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, n cazul n care aceste fore iau parte la efortul comun de aprare. reimportul de bunuri n Romnia, efectuat de persoana care a exportat bunurile n afara Comunitii, dac bunurile se afl n aceeai stare n care se aflau la momentul exportului i dac importul respectiv beneficiaz de scutire de taxe vamale; reimportul de bunuri n Romnia, efectuat de persoana care a exportat bunurile n afara Comunitii, pentru a fi supuse unor reparaii, transformri, adaptri, asamblri sau altor lucrri asupra bunurilor mobile corporale, cu condiia ca aceast scutire s fie limitat la valoarea bunurilor n momentul exportului acestora n afara Comunitii; importul, efectuat n porturi de ctre ntreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dup ce au fost conservate n vederea comercializrii, dar nainte de livrare ; importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice reea conectat la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus de pe o nav care transport gaz ntr-un sistem de gaze naturale sau ntr-o reea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie electric, importul de energie termic ori agent frigorific prin intermediul reelelor de nclzire sau de rcire; importul n Romnia de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu ter sau o ar ter, atunci cnd livrarea acestor bunuri de ctre importator constituie o livrare intracomunitara scutit conform art. 143 alin. (2) Cod Fiscal; importul de aur efectuat de Banca Naional a Romniei.

Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de tax pentru operaiunile prevzute la art.142 i dup caz, procedura i condiiile care trebuie ndeplinite pentru aplicarea scutirii de tax. Beneficiaza de regimul special de scutire, livrarea de bunuri care urmeaza : sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import; sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar.

1.6. Persoana obligat la plata TVA pentru importul de bunuri (art.151/\ 1, Cod Fiscal) Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxrii, este obligaia importatorului bunurilor. Plata TVA pentru import se efectueaza la organul vamal, impreuna cu alte drepturi datorate. Importatorul poate fi : Cumparatorul bunurilor; Pentru livrarile de bunuri instalate sau asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor sau in numele acestuia : - Furnizorul bunurilor stabilit pe teritoriul unui stat tert; - Cumparatorul din Romania , daca opteaza pentru calitatea de importator; Proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate cu scopul realizarii operatiunilor de inchiriere sau leasing in Romania; Persoana care reimporta in Romania bunurile exportate in afara Comunitatii; Proprietarul bunurilor sau persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, care importa bunuri in Romania : - In regim de consignatie; - In regim de stocuri la dispozitia clientului; - Pentru verificarea conformitatii; - Pentru testare; Beneficiar al acestor operatiuni poate fi importatorul bunurilor care este obligat sa plateasaca taxa pentru fiecare import efectuat, numai daca : - Achizitioneaza bunurile respective sau, - Reexporta bunurile in afara Comunitatii; Proprietarul bunurilor sau persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, care importa bunuri in Romania in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii acestora, numai daca : - Bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sunt reexportate in afara Comunitatii sau, - Sunt achizitionate de catre persoana impozabila care a efectuat importul .

1.7.Evidenta si raportarea fiscala a TVA aferent importurilor Persoana impozabila care are calitatea de importator, evidentiaza TVA achitat in vama in jurnalul pentru cumparari, avand ca document justificativ declaratia vamala de import sau documentul pentru regularizarea situatiei, emis de autoritatea vamala. Valoarea importului efectuat se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24% si/sau la randul Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%.

1.8.Exercitarea dreptului de deducere pentru taxa achitat pentru importul de bunuri, persoana impozabila trebuie s dein declaraia vamal de import sau actul constatator emis de organele vamale, care s menioneze persoana impozabil ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum i documente care s ateste plata taxei de ctre importator sau de ctre alt persoan n contul su. Importatorii care dein o autorizaie unic pentru proceduri vamale simplificate eliberat de alt stat membru sau care efectueaz importuri de bunuri n Romnia din punct de vedere al TVA, pentru care nu au obligaia de a depune declaraii vamale de import, trebuie s dein o declaraie de import pentru TVA i accize; persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA , care au obinut certificat de amnare de la plat pn la data de 31 decembrie 2012 inclusiv ,n condiiile stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice pentru taxa datorat pentru importul de bunuri efectuat ,trebuie s dein declaraia vamal de import sau actul constatator emis de organele vamale, care s menioneze persoana impozabil ca importator al bunurilor n scopuri de tax, precum i suma taxei datorate. De asemenea, persoanele impozabile aflate in aceasta situatie, evideniaz taxa aferent bunurilor importate n decontul de TVA, att ca tax colectat, ct i ca tax deductibil, n decontul aferent perioadei fiscale n care ia natere exigibilitatea; O persoana impozabila care nu este obligata la plata TVA pentru un import de bunuri, nu poate exercita dreptul de deducere a TVA pentru importul respectiv chiar daca importul a fost declarat pe numele sau.Pentru a beneficia de acest drept, persoana impozabila trebuie sa aplice structura de comisionar prin refacturarea valorii bunurilor cu TVA colectata, catre persoana care ar fi avut calitatea de importator .

1.9.Amanarea la plata TVA in vama Nu se efectueaza plata TVA datorata in vama in situatia in care , in anumite conditii, se obtine certificatul de amanare de la plata TVA in vama, emis de catre Autoritatea Nationala a Vamilor. Procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, este reglementata prin OMFP 500/2007, cu ultima modificare efectuata prin OMFP 2287/2010. Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se elibereaza la solicitarea scrisa a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii; nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala; au realizat in anul calendaristic precedent sau in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului, importuri de bunuri a caror valoare cumulata este de 9

cel putin 100 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate; sunt inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata; nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara si nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi;

In situatia in care sunt indeplinite toate conditiile , Autoritatea Nationala a Vamilor elibereaza certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata in termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete , de catre solicitant. Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2012. Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se revoca in cazul in care una din conditiile care au stat la baza eliberarii nu mai este indeplinita. Persoanele impozabile care detin un certificat de amanare la plata, inscriu in declaratia vamala suma taxei pe valoarea adaugata datorata pentru marfurile importate si ataseaza la declaratia vamala certificatul de amanare obtinut in conditiile prevazute de norme. Biroul vamal acorda liberul de vama pentru marfurile importate fara a solicita plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata si retine la declaratia vamala o copie a certificatului verificata si vizata pe baza exemplarului original prezentat de importator. Amanarea de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se acorda pentru valoarea taxei calculata la baza de impozitare stabilita conform prevederilor art. 139 din Codul fiscal.

1.9.1.Raspunderea individuala si in solidar pentru plata TVA Raspunde individual si in solidar pentru plata TVA, impreuna cu importatorul, persoana care il reprezinta pe importator sau persoana care depune declaratia vamala de import sau proprietarul bunurilor.

1.9.2.Evidenta si raportarea fiscala a importurilor cu certificat de amanare la plata TVA in vama Persoana impozabila care beneficiaza de amanarea la plata TVA in vama este obligata sa aplice regimul de taxare inversa prin formula contabila 4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata avand ca document justificativ declaratia vamala de import sau documentul pentru regularizarea situatiei, emis de autoritatea vamala. Operatiunea se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari corespunzator rulajului debitor al contului 4426 si in jurnalul de vanzari corespunzator rulajului creditor al contului 4427. 10

Valoarea operatiunii se raporteaza prin decontul de TVA la randul Achizitii de bunuri altele decat cele de la rd.5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA ( taxare inversa)

1.9.3.Garantia pentru importul de bunuri destinat unei livrari intracomunitare Importul de bunuri destinate unei livrari intracomunitare este scutit de la plata TVA in vama, aspect reglementat in mod expres prin art.142 alin.(1) lit.I) Cod Fiscal. Pentru a beneficia de scutire, persoana impozabila care are calitatea de importator comparator, trebuie sa constituie o garantie la biroul vamal de import la care s-a depus declaratia vamala de punere in libera circulatie a bunurilor. Cuantumul garantiei trebuie sa acopere suma TVA care s-ar datora la punerea in libera circulatie a bunurilor.

1.10.Inspectia fiscala In cadrul inspectiei fiscal se efectueaza verificarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA in baza declaratiilor vamale de import ca document justificativ. Pentru verificare, organul de inspectie fiscal solicita in scris A.N.V. situatia importurilor efectuate de catre contribuabilul supus inspectiei fiscale partiale. Pentru suma TVA achitata in vama, persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere a TVA in baza art.146., alin (1) litera c): pentru taxa achitata pentru importul de bunuri.sa detina declaratia vamala de importcare sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctual de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau . Exercitarea dreptului de deducere se face numai daca bunurile importate sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile, scutite cu drept de deducere sau neimpozabile.

11

2.Studii de caz privind operatiunile de import de bunuri


Importul de bunuri (art. 131 CF) Importul este definit numai in legislatia care reglementeaza TVA si reprezinta orice intrare de bunuri in Comunitate din teritoriile terte (chiar si bunurile plasate in regimuri suspensive) Locul importului de bunuri (art. 132 2 CF) Locul = Statul Membru prin care bunurile intra in Comunitate Sau Locul = Statul Membru in care bunurile provenind din teritorii terte inceteaza a mai fi plasate in regimuri vamale suspensive Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri (art. 136 CF) Exigibilitatea intervine cand se genereaza sau s-ar genera drepturi de import Drepturile de import(taxe vamale, comision vamal) nu includ TVA si accize 2.1.Calculul TVA datorat in vama in cazul importului unui produs neaccizat Se import din SUA produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date: Valoarea n vam a mrfurilor : 40.000 lei; Taxe vamale 10% comision vamal 0,5%. Importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam.

Rspuns: CF art.139 Valoarea n vam a mrfurilor ............................................................40.000 lei Tax vamal10% (40.000 lei x 10%) ....................................................4.000 lei Comision vamal 0,5% (40.000 lei x 0,5%) ..............................................200 lei Total baz de impozitare TVA.............................................................44.200 lei TVA 24% (44.200 lei x 24 %)..............................................................10.608 lei

2.2. Calculul TVA datorat in vama in cazul importului unui produs accizat Se import din SUA produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date: Valoarea n vam a mrfurilor : 100.000 lei; Taxe vamale 10%, 12

Comision vamal 0,5%, Acciza 30% Importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam.

Rspuns: CF art.139 Valoarea n vam a mrfurilor ..............................................................100.000 lei Tax vamal10% (100.000 lei x 10%) ....................................................10.000 lei Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ................................................500 lei Total ......................................................................................................110.500 lei Acciza 30% (110.500 lei x 30%).............................................................33.150 lei Total baz de impozitare TVA.............................................................143..650 lei TVA 24% (143.650 lei x 24%)................................................................34.476 lei

2.3. Calculul TVA datorat in vama in cazul importului unui produs accizat al carui transport pe parcurs extern este suportat de importator Se import din Rusia produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date: agentul economic import 40 buci articole din cristal la un pre de productor de 50euro/bucat. cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 USD. pentru aceste produse taxa vamal este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 30%. cursul de schimb este 3,3 lei/USD importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam

Rspuns: Valoarea n vam a marfurilor = (40 * 50 + 500) * 3,3 = 8.250 lei Taxa vamal = 20% * 8.250 = 1.650 lei Comisionul vamal = 0,5% * 8.250 = 41,25 lei acciza=30%x(Valoarea n vam + Taxa vamal + Comisionul vamal) Acciza = 30% * (8.250 + 1.650 + 41,25) = 2982 lei Total baz de impozitare TVA= 12.923 lei TVA 24% (12.923 lei x 24%) =3.102 lei

2.4.Exemplu de scutire de la plata TVA in vama, in cazul traficului international de bunuri in sistem lohn. Art.144 (1) Cod Fiscal, precizeaza operatiunile scutite, legate de traficul international de bunuri: livrari de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de admitere temporara, antrepozit liber,

13

antrepozit vamal, perfectionare activa, tranzit vamal extern, antrepozit de TVA, regim vamal de tranzit intern, sa fie admise in apele teritoriale. Termenul economic utilizat pentru un anumit tip de activitate economica desfasurata in regim de perfectionare activa, este lohnul. Contractele in regim de lohn sunt incheiate intre doua parti straine, fiind considerate contracte internationale. De regula, partile contractante sunt denumite exportator si importator, sau ordonator si executant. Afacerile in regim de lohn sunt axate pe producerea unor articole, folosind mana de lucru necalificata sau putin calificata, considerata ieftina pe plan international. In cazul in care se foloseste o materie prima, aceasta este importata, prelucrata cu forta de munca locala si apoi exportata din nou. S.C. ALFA S.A., persoana juridica romana, in calitate de executant, incheie cu o societate din Rusia, aceasta in calitate de ordonator, un contract de prelucrare confectii in sistem lohn. Prin contract, ordonatorul strain se angajeaza sa puna la dispozitia executantului roman, materiile prime si materialele destinate prelucrarii, impreuna cu documentatia tehnica aferenta. . Valoarea contractului este de 19.600 euro, stabilita astfel: 20 euro/unitate. x 980 unitati. Pretul unitar (20 euro) are la baza o antecalculatie de cost si include: cheltuielile directe de productie (prelucrare) pe unitate de produs finit (de exemplu, cheltuieli cu manopera directa); cheltuielile indirecte ocazionate de obtinerea bunurilor (de exemplu, cheltuieli cu amortizarea utilajelor, cheltuieli cu iluminatul sectiei de productie, cheltuieli de intretinere si reparatii, repartizate pe produse); marja de profit stabilita de prestator ( importator ). Conform contractului incheiat, stocurile importate ce trebuie supuse prelucrarii raman in proprietatea societatii care le da spre prelucrare (ordonatorul), motiv pentru care in contabilitatea societatii producatoare (executantul in regim de lohn), acestea se reflecta cu ajutorul contului extrabilantier 8032 Valori materiale primite pentru prelucrare sau reparare. Principalele operatiuni efectuate in contabilitatea S.C. ALFA S.A. (executant) cu privire la derularea contractului de lohn sunt urmatoarele:

Primirea stocurilor din import in valoare de 8.400 euro ce trebuie prelucrate de executant Receptia stocurilor se inregistreaza numai extracontabil, in conturi de ordine si evidenta.

14

Debit 8032 28.560 lei (8.400 euro x 3,4 lei/eur ) Valori materiale primite pentru oprelucrare sau reparare Dupa obtinerea si receptia celor 980 de unitati cotractate, executantul factureaza serviciile prestate la valorile stabilite in contract, adica 19.600 euro. 411 = 704 68.600 lei (19.600 euro x 3,5 lei/euro)

Odata cu receptia si livrarea comenzilor onorate catre ordonator, extracontabil se descarca din gestiune stocurile de materiale primite in regim de lohn.

Credit 8032 28.560 lei (8.400 euro x 3,4 lei/euro) Valori materiale primite pentru prelucrare sau reparare

Incasarea facturii externe la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de 3,6 lei/ euro: 5124 = % 70.560 lei 411 68.600 lei 765 960 lei

2.5.Inregistrarile contabile din evidenta importatorului, ocazionate de importul de bunuri Un producator de discuri optice, deruleaza intr-o perioada de gestiune, urmatoarele operatiuni: import de materii prime 5000 usd la cursul valutar 3,5 ron/usd; obligatiile vamale sunt: taxe vamale 10%, accize 2%, TVA 24%. materiile prime se transforma in produse finite, motiv pentru care firma achizitioneaza pe baza de factura fiscala urmatoarele stocuri: materiale auxiliare 1000 ron + TVA, materiale consumabile 800 ron + TVA. costul de obtinere al produselor finite este 30.000 ron. produsele finite se vand cu ados comercial 10% si TVA 24 %. valuta necesara achitarii furnizorului extern este licitata la un curs de 3,7 ron/usd la inventariere se constata un minus de produse finite de 1000 ron, ce se imputa persoanei vinovate de paguba produsa.

Inregistrarile contabile aferente operatiunilor derulate, sant urmatoarele : Nota interna de import: 1. Valoarea in vama: 5.000 usd x 3,5 ron/usd = 17.500 ron 15

2. Taxe vamale: 17.500 x 10% = 1.750 ron 3. Accize: 17.500 x 2% = 350 ron 4. Baza impozabila pentru TVA: 17.500 + 1.750 + 350 = 19.600 ron 5. TVA: 19.600 x 24% = 4.704 ron

Inregistrarea importului de materii prime (factura, DVI, document de transport): 301 = 401 17.500 ron

Obligatiile vamale: 301 = % 2.100 ron 446.01/t.v. 1.750 ron 446.02/accize 350 ron

Inregistrare TVA: 4428 = 446.03 /tva 4.704 ron Observatie: se inregistreaza TVA de pe DVI ca TVA neexigibil.

Achitarea prin banca a obligatiilor vamale (ordin de plata): % = 5121 6.804 ron 446.01 1.750 ron 446.02 350 ron 446.03 4.704 ron 4426 = 4428 4.704 ron

Achizitia altor stocuri(factura fiscala): % = 401 2.232 ron 3021 1000 ron 3028 800 ron 4426 432 ron

Darea in consum a stocurilor (bonuri de consum): 6021 = 3021 1000 ron 6028 = 3028 800 ron (daca face parte din obiectul principal de activiatate) 601 = 301 19.600 ron Obtinerea produselor finite (raport de productie): 345 = 711 30.000 ron Vanzarea produselor finite: 4111 = % 40.920 ron 16

701 30.000+30.000 x10% = 33.000 4427 7.920 Descarcarea de gestiune pentru produsele finite vandute : 711 = 345 30.000 ron Achizitionarea de valuta prin licitatie: 5.000 usd x 3,70 ron/usd = 18.500 ron 5125 = 5121 18.500 ron 5124 = 5125 18.500 ron

Achitarea facturii externe Evaluarea obligatiei de plata la data importului: 5.000 usd x 3,50 ron = 17.500 ron Evaluarea obligatiei de plata la data platii: 5.000 usd x 3,70 ron = 18.500 ron Diferenta de curs negativa 1.000 ron % = 5124 18.500 ron 401 17.500 ron 665 1.000 ron Inregistrarea rezultatului inventarierii: 711 = 345 1.000 ron Imputarea minusului: 4252 = % 1.171,26 ron 758 1010 ron 4427 161,26 ron

17

18