Sunteți pe pagina 1din 3

Amortizare contabila Amortizare fiscala Elemente comparative In general, prin amortizare se intelege alocarea sistematica, pe cheltuieli de exploatare, a valorii

i unui activ imobilizat pe durata de utilizare economica a acestuia. Cheltuiala cu amortizarea reprezinta o cheltuiala nemonetara si are ca efect diminuarea rezultatului perioadei. In practica se utilizeaza atat amortizarea din punct de vedere contabil, cat si cea din punct de vedere fiscal. Amortizarea fiscala are ca efect diminuarea rezultatului fiscal. Reglementari contabile si fiscale aplicabile : Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Principalele prevederi cuprinse in reglementarile contabile si fiscale, cu privire la amortizarea imobilizarilor corporale Prevederi contabile Prevederi fiscale conform O.M.F.P. nr. 1.752/2005 conform Legii nr. 571/2003 Definirea activelor amortizabile Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare Imobilizarile corporale reprezinta active care: corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; administrative; si b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului ; un an. (pct. 87). c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.(art. Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii; utilaje si mobilier; 24, alin. 2). avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (pct. Potrivit H.G. nr. 105/2007, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe este de 1.800 lei. 88). Art. 24 din Codul Fiscal Dintre acestea, nu fac obiectul amortizarii: terenurile, La alin. 4) sunt mentionate o serie de active care avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie. nu reprezinta active amortizabile, astfel: terenurile, lacurile, Totodata, investitiile efectuate pentru amenajarea baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii, bunurile din lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari domeniul public finantate din surse bugetare, mijloacele fixe care similare se recupereaza pe seama amortizarii, conform nu isi pierd valoarea in timp datorita folosirii, case de odihna pct. 99 din Reglementari. proprii, locuintele de protocol, altele decat activele utilizate in scopul realizarii veniturilor. La alin. 3 al aceluiasi articol sunt prezentate o serie de elemente care sunt considerate mijloace fixe amortizabile, cum ar fi: amenajarile de terenuri, o serie de investitii efectuate in legatura cu mijloacele fixe si altele. Stabilirea amortizarii contabile si a amortizarii fiscale

Amortizarea contabila se stabileste prin aplicarea cotelor Amortizarea fiscala se stabileste prin aplicarea cotelor de de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe corporale. amortizabile. Cotele de amortizare se stabilesc in functie de regimul de Cotele de amortizare se stabilesc in functie de regimul de amortizare utilizat si durata de utilizare economica a amortizare utilizat si durata normala de utilizare a mijloacelor activului. fixe. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza .... de Potrivit art. 24, alin. 11), ca regula generala, amortizarea fiscala la data punerii in functiune a acestora si pana la se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform fix este pus in functiune. duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora. (pct. 97 din Reglementari) Perioada pentru care se calculeaza amortizarea Durata de utilizare economica Durata normala de utilizare Aceasta se stabileste conform Catalogului privind clasificarea si Conform Reglementarilor contabile (pct. 65), prin durata de utilizare economica se intelege durata de viata duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004. utila, aceasta reprezentand: a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate; sau b) numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv. Baza de calcul al amortizarii Valoarea de intrare a imobilizarilor corporale este Valoarea de intrare a mijloacelor fixe este reprezentata de: reprezentata de: costul de achizitie, cost de achizitie; costul de productie sau cost de productie; valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu valoarea de aport pentru bunurile gratuit. reprezentand aport la capitalul social; (conform art. 24, alin. 5, Cod fiscal) valoarea justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. (conform pct. 53 din Reglementari) Regimuri de amortizare Conform pct. 99 din Reglementarile contabile, imobilizarile corporale se pot amortiza utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniara; b) amortizarea degresiva; c) amortizarea accelerata. EXEMPLU O intreprindere are ca obiect de activitate fabricarea de utilaje pentru constructii. In data de 29.03.2007, a achizitionat un utilaj (strung) in vederea utilizarii acestuia in activitatea de productie. Valoarea utilajului, conform facturii de achizitie, a fost de 210.000 lei. Data punerii in functiune: 01.04.2007. Durata de utilizare economica, stabilita de societate, este de 5 ani de la data punerii in functiune. Atat in scopuri contabile, cat si in scopuri fiscale, societatea utilizeaza metoda de amortizare liniara. Din punct de vedere contabil: Utilajul achizitionat reprezinta imobilizare corporala si se inregistreaza in cadrul grupei 21 a Planului de conturi, in categoria instalatiilor tehnice (echipamente tehnologice). Pentru calculul amortizarii fiscale, entitatile pot utiliza aceleasi regimuri de amortizare (liniara, degresiva sau accelerata), cu respectarea prevederilor art. 24 din Codul fiscal.

Inregistrarea in contabilitate a utilajului (strungului): % = 404 2131 Furnizori de imobilizari Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 4426 T.V.A. deductibila 249.900 210.000 39.900

Inregistrarea lunara a cheltuielilor cu amortizarea utilajului, in valoare de 3.500 lei (210.000 lei/ 5 ani/12 luni), pe durata de utilizare economica a acestuia, incepand cu data punerii in functiune: 6811 = 2813 Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor, mijloacelor privind amortizarea de transport, animalelor si plantatiilor imobilizarilor Din punct de vedere fiscal: Utilajul achizitionat (strungul) reprezinta mijloc fix, iar amortizarea fiscala lunara a acestuia se determina in functie de durata normala de utilizare, care se stabileste conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004. Astfel, potrivit Catalogului, elementul strung se regaseste in cadrul: grupei 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) clasa 2.1.5 Masini, utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului subclasa 2.1.5.2 Strunguri ...... . 3.500

Acestui cod de identificare (2.1.5.2 Strunguri ...) ii corespunde o durata normala de functionare cuprinsa in intervalul 812 ani. In vederea determinarii amortizarii fiscale, societatea utilizeaza o durata normala de functionare de 8 ani. Amortizarea fiscala lunara este in suma de 2.188 lei, calculata astfel: 210.000 lei/ 8 ani/ 12 luni Amortizarea fiscala anuala: 26.256 lei. In consecinta, societatea inregistreaza in situatiile financiare o amortizare anuala de 42.000 lei (3.500 lei x 12 luni), care reprezinta amortizare contabila. Deoarece amortizarea contabila (42.000 lei) > amortizarea fiscala (26.256 lei), diferenta dintre cele doua valori (15.744 lei) reprezinta cheltuiala nedeductibila, din punct de vedere fiscal.