Sunteți pe pagina 1din 17

Impozitul pe cladiri

Definitie: Impozitul pe caldiri este o taxa locala datorata de catre toate persoanele catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea. Cine datoreaza impozit pe cladiri? Orice persoana care are in proprietate o cladire aflata in Romania trebuie sa plateasca, anual, impozit pe cladire. In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
Impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice: Orice persoan care are in proprietate o cldire (sau mai multe) situata pe teritoriul Romaniei, indiferent de destinatia acesteia, datoreaza anual impozit pentru acea cladire; impozitul se datoreaza bugetului local al unittii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea. Toate persoanele fizice, proprietare de cladiri datoreaza impozit pe cladiri, cu exceptia celor care sunt scutite de aceasta obligatie si a celor pentru care cladirile pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozit, conform prevederilor art.284 din Codul fiscal. Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% la valoarea impozabil a cldirii. Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul de la art.251 din Codul fiscal; pentru anul 2011 valorile impozabile sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr.340/17.12.2010. Valorile impozabile variaza in functie de: a) materialul din care este construita o cladire, b) de pozitia fata de corpul principal de cladire (cladiri-anexe), c) de nivelul la care este situata locuinta intr-o cladire cu mai multe niveluri (subsol, parter, mansarda), d) de existenta dotarii, cumulative, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de inclzire.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se detremina prin masurarea dimensiunilor pe cuantumul exterior al cladirii. In cazul in care nu se poate efectua aceast masuratoare, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1,2. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de zona din cadrul localitatii unde este situata cladirea cu coeficientii de corectie, pentru municipiul Bucuresti, astfel: - zona A cu 2,60 - zona B cu 2,50

- zona C cu 2,40 - zona D cu 2,30

In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si de 8 apartamente, coeficientul de corectie din zona respectiva, se reduce cu 0,10. Valoarea impozabila a cladirii, determinata luand in calcul elementele de mai sus, se reduce in functie de anul in care a fost terminata cladirea, dupa cum urmeaza: a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani, impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin. In cazul unei cladiri utilizate ca locuinta si a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 m2 , valoarea impozabila a cladirii respective, determinata asa cum am aratat mai sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia. Dac o persoana fizic are in proprietate, in afara cladirii de la adresa de domiciliu, una sau mai multe cladiri impozitul pe cladiri se majoreaza in conditiile prevazute la art.252, astfel: a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de domiciliu; c) cu 300% pentru a treia cladire si urmtoarele in afara celei de domiciliu; Ordinea cladirii se determina in functie de data inscrisa in actul de dobandire. Nu intra sub incidenta prevederilor acestui articol persoanele care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala si pe care le invitam s depuna la sediul nostru declaratii rectificative in vederea scutirii de la plata majorarii de impozit. Cldirile dobandite prin succesiune legala se iau in calcul la determinarea ordinii de dobandire, necesara stabilirii majorarii impoyitului pe cladiri. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate,inclusiv O.U.G. 39/2010. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an de catre un contribuabil, persoana fizica, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti; pentru anul 2011 bonificatia este de 10% stabilita prin H.C.G.M.B. nr.340-17.12.2010. Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal 2011 pana la 31 martie 2011. Impozitul anual pe cladiri datorat bugetului local al sectorului 6 de catre un contribuabil persoana fizica de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la data de 31 martie 2011. In cazul in care un contribuabil detine in proprietate mai multe cladiri pe raza sectorului, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand vanzatorul nu are stinse toate creantele fiscale locale cu venite bugetului local al sectorului unde este situata cladirea sau daca are domiciliul pe raza sectorului 6. Atestarea

achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de S.P.F.P.L. Sector 6 si se refera la obligatiile cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea cladirii, cu incalcarea acestei prevederi legale sunt nule de drept. Impozitul pe cladiri pentru personae juridice: In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,25% si 1,50% inclusiv asupra valorii de inventar a cladirii. In Bucuresti cota este de 1,5% cf. H.C.G.M.B. nr.405/2009. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea, aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit pe cladiri este intre 5% si 10% aplicata la valoarea de inventar. In municipiul Bucuresti cota de impozit este de 10%, stabilita prin H.C.G.M.B. nr.405/2009 si se aplica la valoarea de inventar inregistrata in contabilitate pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe toata durata contractului, impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, iar valoarea care se ia in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri este cea prevazuta in contract, asa cum este inregistrata in evidentele contabile ale locatarului sau locatorului. In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere, valoarea lucrarilor executate de locatar, de reconstruire, consolidare, este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei de eliberare a autorizatiei de construire. Impozitul pe cladiri este datorat de o persoana juridica atat pentru cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ari a unitatilor administrativ teritoriale,concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatariilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. Conform HCGMB 5/2007 1. pct. 1.1.1 (5) contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere , locatiune sau concesiune dupa caz . 2. In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatiilor administrative teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , a locatarilor , titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz , in conditii similare impozitului pe cladiri. I.1. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza (LG571/2003, art 250, alin (1)): Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; b) cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; c) cladirile care constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute pe teritoriul Romaniei si componentele acestora, exceptand spatiile folosite pentru activitati economice;

d) cladirile din patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; e) cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; f) cladirile afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearoelectrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; g) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome A.P.P.S., cu axceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; h) cladirile funerare din cimitire si crematorii; i) cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; j) cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.210/2001, republicata; k) cladirile din patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; l) cladirile retrocedate in conf. cu art.1 alin.(6) din O.U.G. nr.83/2999; m) cladirile restituite cf. art.1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999; n) cladirile afectate de activitati hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; o) cladirile care fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; p) constructiile speciale din subteran; q) cladirile utilizate ca sere, solarii, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice; r) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari; s) cladiri utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local. I.2. Acte necesare pentru declararea unui imobil I.2.1. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unei cladiri cumparate din fondul de stat : - Contract de vanzare-cumparare; - Proces verbal de receptie; - Fisa bunului imobil; - Certifcatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale; - Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de achizitie (costul de achizitie ) a imobilului, fara T.V.A. (cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.); - Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de achizitie ( costul de achizitie ) a imobilului. I.2.2. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui imobil (cladire,constructie) : - Contract de vanzare -cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoresasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, proces-verbal de adjudecare la licitatie a unui imobil, etc.. - Fisa bunului imobil; - Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale; - Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( costul de achizitie / valoarea actuala / sulta ) a imobilului, fara T.V.A.,(cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.) ; - Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a introdus nota contabila cu valoarea de inventar a imobilului. I.2.3. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unei cladiri nou construite: - Autorizatia de constructie;

- Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie; - In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de constructie si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor; - Schita cladirii; - Fisa bunului imobil; - Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale; - Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( costul de productie ) a imobilului, fara T.V.A., (cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.); - Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar ( costul de productie ) a imobilului. I.2.4. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui imobil retrocedat : - Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila; - Proces verbal de receptie; - Dispozitia Primarului General de punere in posesie; - Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale; - Fisa bunului imobil; - Nota contabila prin care, persoana juridica, inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( valoarea actuala) a imobilului, fara T.V.A.(cu T.V.A. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.V.A.); - Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar ( valoarea actuala ) a imobilului. Demolare imobil Acte necesare (in copie): - declaratia contribuabilului, pe propria raspundere - Procesul - verbal de demolare - hotararrea AGA sau a unicului asociat prin care se aproba demolarea - Nota contabila de scoatere din evidentele contabile - Balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea Vanzare imobil Acte necesare: - declaratia de incetare efectuata de contribuabil, pe propria raspundere - actul de incetare, de la caz la caz: contractul de vanzare cumparare, procesul verbal de licitatie, actul de cesiune autentificat la notariat, actul de donatie autentificat si dupa caz, acceptul de donatie autentificat la notariat - act aditional la contractul de societate si / sau statutul societatii, dupa caz - nota contabila de scoatere din evidentele contabile - balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea Incetare imobile in urma unei hotarari judecatoresti Acte necesare: - hotararea judecatoreasca prin care se dispune incetarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv (hotararea trebuie sa fie definitiva si irevocabila, in Cartea Funciara, transcrisa in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni sau intabulata si sa aiba titlu executoriu - nota contabila de scoatere din evidentele contabile - balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea Declarare imobile reevaluate Acte necesare: - declaratia tip a contribuabilului, pe propria raspundere, cu valoarea de inventar a imobilului - procesul verbal de reevaluare - hotarare AGA, Proces verbal de aprobare a raportului de reevaluare si a inregistrarii in evidentele

contabile a diferentelor din reevaluare - nota contabila de inregistrare in evidentele contabile a diferentelor din reevaluare, balanta aferenta Declarare constructii provizorii Acte necesare: - declaratia tip a contribuabilului, pe propria raspundere, privind constructia provizorie - actul de proprietate asupra constructiei (contract de vanzare-cumparare, factura de la o persoana juridica, proces verbal de licitatie) - documentul legal pentru amplasarea constructiei pe domeniul public sau in spatii special amenajate - contractul de proprietate sau inchiriere pentru terenuri apartinand unor persoane fizice sau juridice Declarare imobile leasing Acte necesare: - copie contract leasing financiar - copie fisa bunului imobil (pt cladiri si terenuri) - certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului Impozitul pe cladirile detinute de persoane juridice se aplica pentru orice cladire aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii. In cazul in care o persoana juridica dobandeste sau construieste o cladire, isi extinde, demoleaza sau modifica o cladire existenta, are obligatia sa depuna declaratie, in acest sens, in termen de 30 de zile de la data aparitiei uneia dintre aceste situatii. Obligatia de a depune declaratie fiscala revine si contribuabililor care instraineaza cladiri. Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane juridice, in suma de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrative-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate: 31 Martie 30 Septembrie Pentru sumele achitate dupa expirarea termenelor de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu luna imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stringerii sumei datorate, inclusiv Incepind cu data de 01.07.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepind cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pina la data stingerii, inclusiv. Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la comportamentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla fizic cladirea; In cazul cladirilor situate pe raza sectorului 6, declaratiile se depun la sediile din Dr.Taberei nr.18, Cl. Giulesti nr.125, Sos.Virtutii nr.1-3. Declaratiile se depun intr-un termen de 30 de zile de la dta dobandirii / construirii / instrainarii sau demolarii. Astfel de declaratii se depun, in acelasi termen si pentru una din urmatoarele situatii: a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal; b) intervin modificari ce conduc la recalcularea impoyitului pe cladiri; c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la recalcularea impozitului; d) intrevin schimbari privind numele si prenumele, in cazul persoanelor fizice sau schimbarii privind denumirea, in cazul persoanelor juridice Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si persoanelor care sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri. Nivelul amenzilor aplicate in cazul persoanelor juridice se regaseste in H.C.G.M.B. nr. 405/2009 pct.1.11,astfel: -pentru declararea peste termenul de 30 de zile, amenda este de la 240 lei la 960 lei; -pentru nedeclarare, amenda este de la 960 lei la 2400 lei.

Nedepunerea sau depunerea peste termenul de 30 de zile a declaratiei se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art.294 din Codul fiscal. DECLARATIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe cladire-model ITL-010

Impozitul pe cladiri este anual si se determina prin aplicarea cotelor de impozit asupra valorilor impozabile ale cladirilor si constructiilor. Daca sunteti persoana juridica, calculati impozitul pe cladiri asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrate in contabilitate, respectiv valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu si care, dupa caz, poate fi: costul de achizitie, pentru cladirile procurate cu titlu oneros; costul de productie, pentru cladirile construite de unitatea patrimoniala; valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit; valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii/fuziunii, determinata prin expertiza; valoarea rezultata in urma reevaluarii, inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de incalzire, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii. Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar, impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si inscrise in contract. In cazul contractelor in care valoarea negociata este in valuta, plata impozitului pe cladiri se face in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii. Incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care expira contractul de leasing, impozitul pe cladiri se determina dupa cum beneficiarul contractului este persoana juridica sau fizica. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe cladiri apartinand persoanelorjuridice este stabilita de consiliile locale si poate fi cuprinsa: intre 0,5% si 1% inclusiv, daca proprietarul a efectuat cel putin o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, precum si in cazul cladirilor amortizate integral; intre 5% si 10% inclusiv, daca proprietarul nu a efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cu exceptia cladirilor amortizate integral. Cota de impozit pe cladire majorata se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002. Dupa efectuarea reevaluarii, impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei minimale (intre 0,5% si 1,5% inclusiv), incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se efectueaza reevaluarea. In orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri, in care una din parti este persoana juridica, se mentioneza, in mod obligatoriu, valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii. Exemple: 1 Societatea comerciala NEW COME S.R.L. din Bucuresti are in proprietate o cladire, achizitionata in anul 2000 cu suma de 350.000.000 lei, suma ce se regaseste in evidentele contabile ale societatii la 31 decembrie 2004.

In luna februarie 2005, societatea vinde cladirea Fundatiei ,Floare de Colt pentru suma de 500.000.000 lei. In anul 2005, impozitul datorat pentru aceasta cladire va fi in sarcina celor doi proprietari, astfel: pentru perioada ianuarie februarie 2005, in sarcina S.C. NEW COME S.RL.: 350.000.000 lei x 5,5%/12 luni = 1.604.166,667 lei rotunjit 1.604.167 lei 1.604.167 lei x 2 luni = 3.208.334 lei pentru perioada martie decembrie 2005, in sarcina Fundatiei Floare de Colt: Baze de impozitare si L 13/004 Impozitele si taxele locale 500.000.000 lei x 1%/12 luni = 416.666,6667 lei rotunjit 416.667 lei 416.667 lei x 10 luni = 4.166.670 lei, unde: 5,5% (1%) cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate, respectiv reevaluate, in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 2 Societatea comerciala BATISCAF S.A. din Bucuresti are in proprietate o cladire ce constituie sediul societatii achizitionata in luna decembrie 1996 cu suma de 180.000.000 lei. Pana in anul 2005, cladirea a fost reevaluata o singura data, conform Hotararii Guvernului nr. 403/2000, iar valoarea reevaluata de 380.000.000 lei a fost inregistrata in evidentele contabile ale societatii la 31.12.2000. In luna martie 2005 se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate lucrarile de modernizare efectuate la cladire in valoare de 120.000.000 lei. Deoarece cladirea nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, respectiv in perioada 2002-2004, societatea va datora impozitul pe cladiri cu cota majorata, inclusiv pentru valoarea lucrarilor de modernizare, astfel: pentru perioada ianuarie martie 2005: 380.000.000 lei x 5,5%/12 luni = 1.741.666,667 lei rotunjit 1.741.667 lei 1.741.667 lei x 3 luni = 5.225.001 lei pentru perioada aprilie decembrie 2005: (380.000.000 lei + 120.000.000 lei) x 5,5%/12 luni = 2.291.666,667 lei rotunjit 2.291.667 lei 2.291.667 lei x 9 luni = 20.625.003 lei, unde: 5,5% cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 3 Inspectoratul judetean de cultura a inchiriat in luna iunie 2004 unui agent economic o suprafata de 250 mp dintr-o cladire de 800 m.p. aflata in proprietate. Valoarea reevaluata a cladirii inregistrata in contabilitatea institutiei publice la 31 decembrie 2004 este de 3,6 miliarde lei. In aceasta situatie, incepand cu anul 2005, agentul economic datoreaza impozit pe cladiri si va depune in cursul lunii ianuarie 2005 declaratia fiscala pentru partea de cladire inchiriata, la care va anexa, in foto copie confirmata pentru autenticitate sub semnatura acestuia, actul privind inchirierea cladirii si un certificat emis de institutia publica prin care se atesta suprafata inchiriata din totalul suprafetei construite desfasurate a cladirii, valoarea de inventar a cladirii si data ultimei reevaluari. Impozitul pe cladiri datorat de agentul economic in anul 2005 se stabileste dupa cum urmeaza: se determina cota procentuala din cladire ce a fost inchiriata: 250 mp/800 mp x 100 = 31,25% se determina valoarea impozabila pentru partea de cladire inchiriata: 3.600.000.000 lei x 31,25% = 1.125.000.00 lei -se determina impozitul pe cladiri anual corespunzator suprafetei inchiriate: 1.125.000.000 lei x 0,8% = 9.000.000 lei, unde: 0,8% cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile reevaluate, in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea consiliului local al localitatii respective. ATENTIE! Pentru a determina daca datorati cota de impozit majorata pentru cladirile din patrimoniul dvs. trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

daca nu ati efectuat nici o reevaluare a cladirii in ultimii trei ani fiscali anteriori anului fiscal de referinta (adica in anii 2002, 2003 si 2004), determinati impozitul pe cladire datorat pentru anul 2005 prin aplicarea cotei de impozit majorate asupra valorii de inventar a cladirii respective; ATENTIE! daca in cursul anului 2005 efectuati o reevaluare a cladirii, veti recalcula impozitul pe cladire datorat prin aplicarea cotei de impozit micsorate asupra noii valori de inventar rezultate in urma reevaluarii, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat reevaluarea in evidenta contabila; daca ati dobandit cladirea in ultimii trei ani fiscali anteriori (2002, 2003 ori 2004), datorati impozit pentru anul 2005 prin aplicarea cotei de impozit micsorate asupra valorii de intrare in patrimoniu a cladirii; daca modernizati o cladire, intrata in patrimoniu inainte de anul 2002 si a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii, datorati impozit prin aplicarea cotei de impozit micsorate numai daca se efectueaza si reevaluarea cladirii in urma lucrarilor de modernizare; pentru o cladire modernizata, ce nu a fost reevaluata nici in ultimii trei ani fiscali anteriori, nici in urma modernizarii, impozitul se determina prin aplicarea cotei de impozit majorate asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare. Nota: Operatiunile de reevaluare a cladirilor, efectuate si inregistrate in evidenta contabila incepand cu anul fiscal 2004, conduc la aplicarea cotei micsorate de impozit pe cladiri, insa amortizarea diferentei de valoare rezultate in urma reevaluarii nu este deductibila la calculul profitului impozabil, potrivit art. 24 alin. (15) din Codul fiscal. Daca sunteti persoana fizica, inclusiv in cazul in care desfasurati activitati economice pe baza liberei initiative sau exercitati in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera, impozitul pe cladiri va este calculat de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale. Valoarea impozabila a cladirilor apartinand persoanelor fizice se determina in functie de: suprafata construita desfasurata, exprimata in metri patrati, stabilita: fie prin masurarea efectiva a cladirii pe conturul exterior; fie prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,20. Suprafata construita desfasurata a unei cladiri rezulta din actul de proprietate, planul cadastral, schita/fisa cladirii sau alte documente asemanatoare si se determina prin impozabila insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale logiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta, precum si cele ale scarilor sau teraselor neacoperite; tipul cladirii (corpuri principale, constructii anexe, subsol, demisol sau mansarda etc.); materialele din care sunt construite cladirile; dotarea cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative); anul realizarii constructiei; coeficientii de corectie, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, diminuati cu 0,10 pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente. Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote de impozit asupra valorii impozabile a cladirii: 0,2% pentru cladirile situate in mediul urban; 0,1% pentru cladirile situate in mediul rural. In cazul persoanelor fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza astfel: cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; cu 50% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; cu 75% pentru cea de-a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu. Referitor la impozitul pe cladiri majorat va rugam sa retineti, in principal, urmatoarele:

nu se datoreaza impozit pe cladiri majorat daca: cladirea (apartamentul) este inchiriata in baza unui contract de inchiriere incheiat in forma scrisa si inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosintei bunurilor; chiriasul, daca este persoana fizica, nu poate fi membru al familiei proprietarului impozit pe (sot, sotie si copiii lor necasatoriti); cladiri ordinea numerica a proprietatilor este reprezentata de data dobandirii acestora majorat sau este cea declarata de proprietar, in cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta; - impozitul majorat se aplica proportional cu perioada pentru care cladirea nu este inchiriata; - in cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, majorarea se aplica numai pentru partea de impozit ce revine coproprietarului care detine mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, determinata pe baza cotelor-parti din proprietate sau prin impartirea la numarul de proprietari, dupa caz. Exemple: 1. Domnul Marius Stoian din orasul A (localitate de rangul III) are in proprietate un singur apartament de 65 mp situat in zona A din intravilanul orasului, intr-un bloc de 4 etaje si 20 de apartamente, construit in anul 1972. Consiliul local al orasului a hotarat, in anul 2004 pentru anul 2005, stabilirea, in intravilan a doua zone, respectiv A si B, iar in extravilan a patru zone, respectiv zona I, zona a II-a, zona a III-a si zona a IV-a, precum si majorarea impozitului pe cladiri cu 25%. Impozitul pe cladiri datorat de contribuabil in anul 2005 se stabileste astfel: suprafata construita desfasurata: 65 mp x 1,20 = 78 mp valoarea impozabila pe m.p.: 6.313.000 x (1,15 0,10) = 6.628.650 lei/mp valoarea impozabila a cladirii: 78 mp x 6.628.650 lei/mp = 517.034.700 lei valoarea impozabila redusa a cladirii: 517.034.700 lei x 0,95 = 491.182.965 lei impozitul pe cladiri anual: 491.182.965 lei x 0,2% = 982.365,93 lei, rotunjit 982.366 lei impozitul pe cladiri datorat: 982.366 lei x 1,25 = 1.227.957,50 lei, rotunjit 1.228.000 lei, unde: 1,20 coeficient de transformare 6.313.000 lei valoarea impozabila lei/mp pentru cladiri cu cadre din beton armat, dotate cu toate instalatiile, stabilita pentru anul 2005 prin H.G. nr. 783/2004 1,15-0,10 coeficientul de corectie pentru zona A dintr-o localitate de rangul III, redus cu 0,10 pentru un apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente 0,95 coeficientul de reducere pentru o cladire finalizata dupa 31 decembrie 1950 si inainte de 1 ianuarie 1978 (reducere de 5%) 0,2% cota de impozit pentru cladirile din mediul urban 1,25 coeficientul de majorare hotarat de consiliul local pentru anul 2005 (procentul de majorare fiind de 25%). 2. Doamna Maria Hutanu din Bucuresti detine urmatoarele proprietati: un apartament de 3. camere situat in sectorul 1, unde si domiciliaza, un apartament de 2 camere situat in sectorul 2, achizitionat in anul 2001, si o vila in orasul Predeal, construita in anul 2002. Apartamentul de 2 camere este inchiriat in luna februarie 2005. Impozitul pe cladiri nemajorat anual este de: 1.500.000 lei pentru apartamentul de trei camere, 1.100.000 lei pentru apartamentul de doua camere si de 7.500.000 lei pentru vila din Predeal. Doamna Maria Hutanu va datora impozitul pe cladiri majorat, astfel: in perioada ianuarie-februarie 2005: apartamentul de 2 camere este prima cladire in afara celei de domiciliu si impozitul se majoreaza cu 15%: 1.100.000/12 = 91.666,66667 lei rotunjit 91.667 lei 91.667 lei x 1,15 x 2 luni = 210.834 lei vila este a doua cladire in afara celei de domiciliu si impozitul se majoreaza cu 50%: 7.500.000 / 12 = 625.000 lei 625.000 lei x 1,50 x 2 luni = 1.875.000 lei in perioada martie-decembrie 2005: apartamentul de 2 camere fiind inchiriat, impozitul se datoreaza nemajorat: 91.667 lei x 10 luni = 916.670 lei

10

vila este prima cladire in afara celei de domiciliu si impozitul se majoreaza cu 15%: 625.000 lei x 1,15 x 10 luni = 7.187.500 lei. Contribuabila va depune declaratia speciala de impunere model ITL 002 atat in luna ianuarie 2005, cat si in luna februarie 2005, datorita modificarilor intervenite in regimul impozabil al cladirilor pe care le are in proprietate.

De la 1 ianuarie 2010, asa cum era de asteptat, va trebui sa platim mai mult pentru impozitul pe cladiri, terenuri sau mijloace de transport. Majorarea s-a facut cu 20% ceea ce duce clar la o marire a valorii pe care o avem de platit fata de bugetele locale. E adevarat ca, daca se vor implini profetiile celor care spun ca va creste euro la 5 lei, in termeni reali cresterea aceasta nu va fi foarte mare. Totusi, sa vedem care vor fi cresterile: La impozitul pe cladiri, pentru majoritatea celor dintre noi, care locuim in cladiri cu cadre de beton armat sau cu pereti din caramida, cu instalatii de apa, canalizare, etc impozitul va deveni 806 lei/metru patrat (de la 669 cat a fost anul trecut). Impozitul pe terenu intravilan, aflat in centrul unui municipiu resedinta de judet va ajunge la 8921 lei/hectar fata de 7404 cat a fost in 2009. Cel mai ieftin este impozitul pe teren intravilan de la sat, unde ajunge la 153 lei/hectar (fata de 127 lei/ha in 2009). (valorile exacte stabilite prin Ordonanta 109, le gasiti in postul Noile cote de impozit in 2010 pentru imobile ) Sa luam si un exemplu: sa presupunem ca avem un apartament de 100 mp in centrul orasului (este necesara aplicarea unor coeficienti asa cum sunt prevazuti de Codul Fiscal). Impozitul pe cladire (pe apartament) va fi: valoarea de impozitare: 100 mp * 806lei/mp = 80600 lei. datorita pozitiei apartamentului (centrul municipiului) este necesara o corectie de 2,6 ceea ce duce la 2,6*80600 = 209650 lei in cazul in care cladirea este mai veche de 50 de ani se reduce valoarea aceasta cu 20% adica, 209650 * 80% = 167648 lei

11

pentru persoanele fizice impozitul este de 0,1% din valoarea ultima determinata, adica 167,6 lei, rotunjit 168 lei pentru un an de zile (pentru 2010). In 2009, impozitul pentru acelasi apartament era de 139 lei.(Calculele sunt aproximative, in ideea in care fiecare bloc are particularitatea lui: daca are mai mult de trei etaje sau nu, daca nu e in centrul orasului, etc) Acest impozit se plateste in doua transe: 50% pina in 31 martie si 50% pina in 30 septembrie.

Spuneam ca aceasta majorare este relativa deoarece, in martie 2009, de exemplu, cursul leu/euro era de 4,28 lei/euro adica un impozit de 32,48 euro. Daca in martie anul viitor cursul va fi de 5 lei/euro impozitul va fi de 33,6 lei/euro (o crestere cu 1 euro doar). Fireste, conteaza care va fi puterea de cumparare de anul viitor, conteaza nivelul salariilor de anul viitor, conteaza inflatia de anul viitor (care se leaga cu puterea de cumparare), etc n 2010 s-au marit cotele de impozitare pentru cladiri si terenuri. Mai jos sunt prezentate aceste cote: - pentru cladiri: (Lei/mp)

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative) A. Cladire cu cadre din beton 806 armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic B. Cladire cu peretii exteriori 219 din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic C. Cladire-anexa cu cadre din 137 beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale

Fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau incalzire 478

137

123

12

rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic D. Cladire-anexa cu peretii 82 54 exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic E. n cazul contribuabilului 75% din suma care s- 75% din suma care care detine la aceeasi adresa ar aplica cladirii s-ar aplica cladirii incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D F. n cazul contribuabilului 50% din suma care s- 50% din suma care care detine la aceeasi adresa ar aplica cladirii s-ar aplica cladirii incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prev.la lit. A-D

Impozitul pe cladiri este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare. Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit anual pentru acea cladire. Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, stabilita anual prin Anexa 1 din HCLM nr. 92/2010. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

13

Criterii luate in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri:

1.

1.1 Natura materialului din care sunt construiti peretii exteriori In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica materialul care are valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective: Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;

Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

2.

1.2 Existenta utilitatilor Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea cladirile dotate cumulativ cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire sunt impozitate diferentiat fata de cele la care lipseste una din aceste dotari (vezi coloana 2 sau 3 din tabel).

Instalatie de apa alimentare cu apa:


prin conducte retele publice; direct surse naturale put, fantana sau izvor sistem propriu.

Instalatie de canalizare dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica; Instalatie electrica dotata cu cablaje interioare racordate la:
reteaua publica;

la o sursa de energie electrica grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala.

Instalatie de incalzire - daca se face prin intermediul agentului termic abur sau apa calda de la :
centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii;

il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare calorifere, indiferent de combustibilul folosit gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor ncalzite cu gaze/ convectoare.

3.

1.3 Anul constructiei Valoarea impozabila se reduce in functie de anul terminarii cladirii, dupa cum urmeaza: cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. In cazul unei cladiri la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari .

4.

1.4 Suprafata cladirii In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia;

14

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 mp, pentru care exista act de dezmembrare si un singur proprietar, impozitul se va calcula la intreaga suprafata a cladirii luata ca intreg.

5.

1.5 Rangul localitatii si zona de amplasare a imobilului Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea acesteia cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel:
RANGUL LOCALITATII ZONA IN CADRUL LOCALITATII CONSTANTA, PALAZU MARE, MAMAIARANGUL I

A B C D

2,50 2,40 2,30 2,20

Zonele A, B, C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotararii Consiliului Local nr. 614/2002 modificata si completata prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind incadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanta. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie mentionati la punctul 1 vor fi diminuati cu 0.10. Constanta este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare si Mamaia, care sunt localitati componente ale municipiului Constanta. Exemplu de calcul : Su x K = Scd Scd x Vimp = Vi Vi x Cc x Cr x 0.1 % = Impozit cladire / an Legenda Su = suprafata utila K = coeficient de transformare = 1,20 Scd = suprafata construita desfasurata Vimp = valoare impozabila / metru patrat Vi = valoare de impunere Cc = coeficient de corectie rang-zona Cr = coeficient reducere an constructie Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza: o o cu 65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

o cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. Nu intra sub incidenta acestui alineat persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

15

Persoanele fizice care au aceasta situatie au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
DECLARARE, INSTRAINARE, MODIFICARE

In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei n care cldirea a fost dobandit sau construita. In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmtoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa. In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane. In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea. Orice persoan care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii. Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu excepia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitaii administrativ-teritoriale unde este amplasata cldirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmtoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. Orice persoana care are in proprietate doua sau mai multe cladiri, are obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora, in termen de 30 de zile de la data dobandirii/ oricarei modificari survenite pe parcurs.
PLATA IMPOZITULUI

Impozitul / taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ - teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

16

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri.
SANCTIUNI

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; nedepunerea declaratiilor fiscale; nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea / radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alt entitate care deine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane imputernicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local. Contraventia prevazuta la lit. a) i a1) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b) d) cu amenda de la 240 lei la 600 lei. Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

17

Evaluare