Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIŢA Ormeniș

DATA: 17.03.2020
GRUPA MARE
EDUCATOARE : POL CRISTINA FLORINA
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:17.03.2020

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII„Flori de primăvară”

TEMA ACTIVITĂȚII: Emoții de primăvară”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Domeniul Om și societate

MIJLOC DE REALIZARE-joc didactic

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea capacită ții de identificare și exprimare a tră irilor emoționale.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat


COMPORTAMENTE VIZATE
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat

2- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare


COMPORTAMENTE VIZATE:
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului

Obiective operaţionale:
O1 – Să recunoască în imagini expresiile emoționale pentru: bucurie, tristețe, uimire și frică.
O3 – Să identifice expresiile emoționale pe baza indicilor non-verbali.
O4 – Să asocieze imaginile cu simbolul expresiei emoționale

SARCINA DIDACTICĂ:
Recunoașterea, denumirea, identificarea pe baza indicilor non-verbali a expresiilor emoționale pentru: bucurie, tristețe, uimire, frică.

ELEMENTE DE JOC: Roata emoțiilor, aplauze, încurajări, descoperirea ṣi manevrarea materialului.

REGULILE JOCULUI:
 Preșcolarul atins de baghetă învârte roata și recunoaște expresia emoțională din imagine.
 Preșcolarul mimează emoția.
 Colegii aleg paleta corespunzătoare emoției mimate.
 Preșcolarii precizează și alte situații în care au simțit acea emoție.
 Dacă imaginea la care se oprește roata se repetă, preșcolarul are voie să învârtă a doua oară.
 Cu fiecare sarcină rezolvată deschid cufărul Iernii pentru a salva câte o floare.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaṭia, explicaṭia, descoperirea, demonstraṭia, exerciṭiul, problematizarea
Mijloace şi materiale didactice: bagheta, roata emoțiilor, imagini reprezentâ nd expresii emoționale,palete cu simbolul emoțiilor, cufă rul
magic, cutie cu surprize, flori de hâ rtie.
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual.

FORMĂ DE EVALUARE: evaluare frontală , evaluare individuală .

DURATA ESTIMATĂ: 35 min

BIBLIOGRAFIE:
*** Curriculum pentru educație timpurie 2019
Activitate pe domenii experiențiale- Domeniul om și societate

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


MIJLOACE DE FORMA
ETAPELE OB. CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE ȘI
ÎNVĂȚĂMÂN DE
ACTIVITĂȚII PROCEDEE
T ORGANIZARE
Asigurarea condițiilor optime pentru Conversația Frontal
desfă șurarea activită ților: pregă tirea
1.Moment
să lii și a materialului didactic necesar
organizatoric
activită ților, organizarea colectivului
de preșcolari .
Captarea atenției se realizează prin Conversația Frontal Evaluarea
2.Captarea
prezentarea frontală
atenției
”Roții emoțiilor”.
Se poartă o scurtă discuție cu privire Conversația Frontal Evaluarea
3.Reactualizarea la sentimentele tră ite de oamneni Individual frontală
cunoștințelor odată cu sosirea primă verii și Evaluarea
plecarea iernii. individuală
Preșcolarii sunt anuntați că jocul pe Conversația Frontal Evaluarea
care-l vor desfă șura se numește Explicația frontală
4.Anunțarea temei
”Emoții de primă vară ”. Evaluarea
și a obiectivelor
Sunt prezentate obiectivele în termeni individuală
accesibili preșcolarilor.
5.Dirijarea 1. Explicarea sarcinilor și regulilor
învățării jocului
 Preșcolarul atins de baghetă Evaluarea
învâ rte roata și recunoaște Bagheta frontală
expresia emoțională din Conversația
imagine. Evaluarea
 Preșcolarul mimează emoția. Roata Individual individuală
 Colegii aleg paleta Explicația emoțiilor
corespunză toare emoției
mimate.
 Preșcolarii precizează și alte
situații în care au simțit acea
emoție.
 Dacă imaginea la care se Conversația Imagini Frontal
oprește roata se repetă , Explicația
O1 preșcolarul are voie să învâ rtă Demonstrația
O2 a doua oară . Exercițiul
O3  Cu fiecare sarcină rezolvată
O1 deschid cufă rul Iernii pentru a
O2 salva câ te o floare. Palete stă ri Evaluarea
O3 emoționale frontală
2. Desfășurarea jocului de probă
O4 Copilul atins de baghetă învâ rte roata, Individual
recunoaște emoția, o mimează , iar Conversația
colegii aleg paleta corespunză toare Explicația
emoției. Jocul Cufă r
Pentru fiecare sarcină rezolvată
primește o floare din cufră r.
Evaluarea
3. Desfășurarea jocului propriu- zis individuală
Se realizează jocul propriu-zis. Flori
Educatoarea va corecta eventualele Individual
greșeli, va ajuta și va antrena toți
preșcolarii pentru o participare activă
la joc.
4. Complicarea jocului
Se prezință preșcolarilor o planșă pe Frontal
care sunt Conversația
reprezentate simbolurile emoțiilor. Explicația Simboluri Individual
Câ te un copil extrage dintr-o cutie o Problematizarea pentru emoții
imagine și o așează la simbolul
corespunză tor emoției.

Se realizează prin mimarea fiecă rei Conversația Individual Evaluarea


7.Evaluarea O2 emoții identificate pe parcursul frontală
activității activită ții. Evaluarea
individuală
Cadrul didactic face aprecieri asupra Conversația Stimulente Frontal
8.Încheierea participă rii și implică rii în activită țile
activității propuse.
Se primesc recompense: flori vesele.

S-ar putea să vă placă și