Sunteți pe pagina 1din 16

INGRIJIRI LA DOMICILIU

CURS 1 DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU

1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU


Menținerea unui nivel crescut a calității vietii pacientului pana in ultimele sale momente a devenit
un deziderat al sistemelor de sanatate in modernism. Cresterea numarului de pacienti cu boli
cronice, incurabile, imbatranirea populatiei pe de parte si gasirea solutiilor de a face fata
cheltuielilor crescute din sistemul sanitar in conditiile unor resurse limitate pe de alta parte atrage tot
mai mult atentia asupra dezvoltarii ingrijirilor la domiciliu.
Ingrijirile la domiciliu in ROMANIA au cunoscut o dezvoltare ascendenta in ultmii 15 ani de aici
aparand necesitatea de adaptare a domeniului ingrijirilor de sanatate la nivelul de calitate european
in special datorita mobilitatii excesive. Ingrijirile medicale la domiciliu au constituit principala
oferta de locuri de munca pentru personalul medical care a parasit Romania.
In tara noastra domeniul este axat in special pe ingrijirile medicale acordate pacientilor. Desi acest
tip de ingrijiri s-a dezvoltat initial in cadrul ONG – urilor, modificarile importante din legislatia
sanitara au creat cadrul legal de implementarea a acestui tip de servicii.
Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de
servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
(CASMB) sunt prevazute in urmatoarele acte normative:
O.U.G.nr.150/2002 privind asigurarile sociale de sanatate
Legea drepturilor pacientului din 2003 care defineste pentru prima oara ingrijirea pacientului si
dreptul acestuia de a muri in demnitate
H.G. nr.1317/2005 privind sprijinirea activitatilor de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire
la domiciliu pentru persoanele varstnice
Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate,
Ordinul 325/2006 privind Standardele de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru
persoanele varstnice
Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unui
Contractului - cadru.
ACORDAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre persoane fizice si juridice autorizate si
acreditate de Ministerul Sanatatii si C.N.A.S, denumite furnizori de ingrijiri medicale
la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre
medicii de specialitate din Ambulatoriu de Specialitate, inclusiv medicii de familie si de catre
medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu
casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia
bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care
asiguratul nu le poate indeplini.
Medicii specialist din Ambulatoriul de Specialitate, medicii de specialitate din spitale sau medicii de
familie recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii care prezinta urmatorele
afectiuni:
Se afle in faza terminala ca urmare a unor afectiuni oncologice,
Neurologice: A.V.C., hemiplegie, scleroza multipla, paralizie cerebrala infantila
Ortopedice: fractura de sold etc.
Dermatologice: ulcer varicose.
Urologice ( schimbarea sondei urinare )
Reumatologice
Gastroenterologice ( evacuarea lichidului de ascita, alimentative enterala)
O.R.L. ( ingrijirea canulei traheale )
Chirurgicale ( ingrijirea stomelor, a fistulelelor ) etc.
In functie de gradul de dependenta bolnavul poate fi:
Total dependent: pacientul nu paote indelplini 3 sau mai multe activitati zilnice de baza (igiena
si/sau alimentatie si/sau mobilizare) fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.
Partial dependent: pacientul nu poate indeplini cel putin 2 activitati zilnice de baza fara ajutorul altei
persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.
Independent: pacientul indeplineste activitatile zilnice de baza, dar din cauza afectiunii necesita
ingrijiri la domiciliu (ingrijirea stomelor, alimentatie enterala, ingrijirea canulei traheale, ingrijirea
plagilor post operatorii, tratament parenteral, etc).
Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu
pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC, numai ca o consecinta a consultatiei medicale
raportate si validate de casa de asigurari de sanatate.
Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al
pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de
observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se
stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii
ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri
medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai
multe etape (episoade de ingrijire).
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri
in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul
sarbatorilor legale.
Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la
domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de
ingrijiri paliative la domiciliu.
Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri
paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni
oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG
3(pacientul este imobilizat la pat peste 50% din timpul zilei, este partial dependent sau este total
dependent.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii
de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de
asigurari de sanatate.
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se
stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri
paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la
calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.
CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?
Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in
baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala se elibereaza in trei exemplare, din care un
exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre
membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de acesta sau de
reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul.
Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective, daca cererea a fost
aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu.
Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice
de la data emiterii recomandarii.
Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul,
unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau
reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele
careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de
identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal - CNP,
recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de
externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat
pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma
unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
Cerere pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu
Declaratie boli profesionale
Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului
Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea
domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP. Copiile
se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 3 zile
lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta
destinatie. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in
considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat
sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.
Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea
temeiului legal.
In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale
la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie. Decizia
se expediaza prin posta sau se preda direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte,
sot/sotie, fiu/fiica), persoanei imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, in
maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.
Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de
acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative
la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari
de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.
Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori
aceste servicii.
Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza
pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale
acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea
au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie,
fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma
efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia
starii de sanatate.
Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de
sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea
acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.
Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data
inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost
efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul
medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin
decizie de catre presedinrtele-director general si se publica pe pagina web a acesteia.
Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii
acesteia de catre casele de asigurari de sanatate.
In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri
paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele
11 luni.
Furnizorii de ingrijiri la domiciliu asigura serviicii de ingrijire medicala, servicii socio-medicale:
realizarea igienei corporale, ajutor la imbracare/dezbracare, hranire si hidratare, transfer si
mobilizare, deplasarea in interior, comunicare, ajutor la cumparaturi, plata facturilor, ajutor in
alimentatie etc.
Persoanele interesate pot beneficia de ingrjiri la domiciliu, medicale sau sociale astfel:
Gratuit – daca sunt asigurati
Cu plata serviciilor.

CURS 2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNUI FURNIZOR DE SERVICII DE


INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
Asociatii/asociatul unic.
Adminstratorul
Serviciul de asistenta medicala care este subordonat administratorului si este coordonat de un medic
specialist. In structura serviciului sunt prevazute posturi de medici, asistenti medicali. +/- infirmieri,
+/- kinetoterapeuti acestia fiind subordonati atat medicului coordinator cat si administratorului.
In cadrul acestui serviciu mai pot exista asistenti sociali, ingrijitori sau voluntari. Atributiile fiecarui
post se stabilesc prin fisa postului.
Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;
sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si
intimitatea si demnitatea acestora;
sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic,
inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;
sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
asiguratilor fara nicio discriminare;
sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla
in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina
web;
sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale
de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European,
in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza
Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind coordonarea sistemelor de securitate sociala respectiv in baza Regulamentului CEE nr.
1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor
independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz,
in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat
acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in
conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata - pentru
furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile
paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a
acestuia;
sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest
lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa
perioada de ingrijire la domiciliu;
sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii de ingrijiri
medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de ingrijiri medicale /paliative la
domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
prevazute in pachetul de servicii de baza.
Bolnavilor li se asigura un pachet de servicii medicale de baza care cuprinde:
1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arterial, diureza,
scaun;
2. Administrarea medicamentelor intramuscular, per os, subcutanat, intradermic.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;
4. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;
5.. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului;
6. Recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale), recoltarea glicemiei cu ajutorul
glucometrului.
7. Alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma si educarea
asiguratului/apartinatorilor;
8. Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburari de
deglutitie;
9. Clisma cu scop therapeutic, clisma cu scop evacuator.
10. Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor;
11. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicatii
medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor;
12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea pozitiei, tapotaj,
fizioterapie respiratorie;
13. Ingrijirea plagilor simple;
14. Ingrijirea plagilor suprainfectate;
15. Ingrijirea escarelor multiple;
16. Ingrijirea stomelor;
17. Ingrijirea fistulelor;
18. Ingrijirea tubului de dren;
19. Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului;
20. Sondajul vezical cu sonda permanenta sau cu scop evacuator.
21. Monitorizarea dializei peritoneale;
22. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.
1.2 Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu
Exercitarea profesiei de asistent medical este un drept al fiecarei persoane fizice, cetatean roman sau
cetatean al altui stat posesor al unei diplome de asistent medical eliberata de o institutie acreditata de
specialitate din Romania sau din strainatate.
Atributiile si responsabilitatile asistentului medical generalist rezulta din dispozitiile legii 144/2008
privind exercitarea profesiei de asistent medical, din fisa postului, prescriptia medicala, Codul de
Etica si Deontologie Profesionala si reglementarile legale in vigoare si sunt urmatoarele:
Acorda asistenta tuturor pacientilor fara discriminare
Respecta confidentialitatea datelor de identificare si ingrijire acordata fiecarui pacient si asigura
protectia informatiei
Respecta criteriile de calitate a serviciilor de ingrijire furnizate la domiciliu si a activitatilor
desfasurate.
Respecta programul de ingrijire medicala, conform recomandarilor facute de medicul specialist,
zilnic inclusiv sambata, duminica si in cursul sarbatorilor legale
Evalueaza nevoile medicale ale pacientului continuu, dinamic si strict individualizat
Elaboreaza planul de ingrijire in functie de recomandarile medicului specialist, in functie de
necesitatile si particularitatile pacientului si in functie de dorinta pacientului sau apartinatorilor.
Nu modifica si nu intrerupe din proprie initiativa schemele de ingrijire recomandate.
Tine la zi dosarele pacientilor impreuna cu ceilalti membri ai echipei medicale.
Intocmeste fise de ingrjiri medicale la domiciliu precum si desfasuratoare privind activitatile
realizate.
Intocmeste necesarul de materiale pentru ingrijirile medicale de care este raspunzator si le comunica
medicului coordonator.
Desfasoara activitati de organizare a locului de munca pentru o desfasurare eficienta a activitatii.
Intocmeste procedurile de lucru din firma.
Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta, ingrijita si cu ecuson la identificcare.
Evita folosirea limbajului vulgar si al manifestarilor violente.
Obtine consimtamantul informat al clientului sau sustinatorului legal.
Aplica, la indicatia medicului, ingrijiri terapeutice si supravegheaza tratamentul.
Informeaza periodic medicul curant depsre evolutia starii de sanatate a pacientului.
Propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea pacientului si a anturajului sau.
Executa pentru pacientii care i-au fost repartizati, unul sau mai multe din serviciile medicale,
recomandate de medicul specialist sau medicul de specialitate din spital (monitorizare temperatura,
puls, TA, diureza, scaun, diverse proceduri de kinetoterapie, administrare medicamente i.m., iv.,
intradermic, subcutan, per os, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, recoltare de
produse biologice, alimentarea artificiala pe sonda gastrica /gastrostoma, alimentatie pasiva, clisma
cu scop terapeutic sau evacuator, manevre terapeutice pentru evitarea escarelor, manevre de evitare
a complicatiilor pulmonare, ingrijirea plagilor simple, superainfectate, ingrijirea escarelor, stomelor,
fistuleleor, canulei traheale, tubului de dren, monitorizarea dilaizei peritoneale, aplicarea de plosca,
bazinet, aplicarea de pampers.
Acorda asistenta in situatii de urgenta

CURS 3 ELABORAREA PLANULUI DE INGRIJIRE


Elaborarea planului de ingrijire a pacientului ingrijit la domiciliu urmatoarele etape:
Evaluarea nevoilor pacientului
Informarea pacientului/sustinatorului sau legal si obtinerea consimtamantului
Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea.
Planul de ingrijire (servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate, obiectivele planului de
ingrjire in functie de nevoile si resursele pacientului, stabilirea prioritatilor de ingrijire, stabilirea
planului de ingrijire individualizat).
Evaluarea pacientului reprezinta prima etapa a procesului de ingrijire, care incepe odata cu prima
intalnire a asistentei mediccale cu persoana sau comunitatea ingrijita si continua pe toata durata
procesului de ingrijire, deoarece starea de sanatate a celor ingrijiti se modifica continuu. (in cadrul
ingrijirilor la domiciliu exista fise standard penntru evaluarea nevoilor).
Ca urmare, asemeni intregului proces de ingrijire, evaluarea pacientului ingrijit la domiciliu
reprezinta un proces continuu, dinamic si strict individualizat.
Etapele procesului de evaluare
Procesul de evaluare comporta patru etape:
Culegerea de date
Inregistrarea datelor.
Analiza datelor.
Formularea diagnosticelor de nursing/de ingrijire
Continutul etapelor procesului de evaluare a pacientului este urmatorul:
1. Culegerea de date
Culegerea datelor ne permite sa facem o inventariere a tuturor aspectelor privind persoana asistata in
globalitatea sa. Se poate spune ca ele ne informeaza asupra a ceea ce este persoana asistata, asupra
suferintei, asupra obiceiurilor sale de viata si asupra starii de satisfacere a nevoilor fundamentale.
Culegerea datelor se realizeaza prin:
- anamneza pacientului si apartinatorilor (interviul)
- examenul fizic al pacientului (observarea)
- examene de laborator
- consultarea documentelor anterioare existente.
Surse de informatie
Pentru culegerea datelor, ingrijitorul trebuie sa recurga la diferite surse de informatii, astfel:
- sursa directa, primara: persoana asistata
- surse secundare sau indirecte:
- familia si anturajul persoanei asistate
- membrii echipei de sanatate
- dosarul medical actual si anterior
- scheme de referinta (consultarea unor date; cazuri specifice: hemodializa)
Mijloacele principale cele mai eficace de a obtine informatiile dorite sunt urmatoarele:
observarea persoanei asistate
interviul persoanei asistate
consultarea surselor secundare (mai sus-enumerate) .
Observarea
Observarea ramane elementul primordial, de baza, pe care il foloseste ingrijitorul pe parcursul
activitatii.
Implicarea simturilor
In cursul muncii sale pentru persoana asistata, ingrijitorul se foloseste de organele ce simt, vedere,
auz, atingere si miros.
Vederea: ne aduce o multitudine de informatii privind caracteristicile fizice ale unei persoane
(fizionomia, privirea, comportamentul, etc.). Ea ne informeaza, de asemenea, asupra anumitor
semne si simptome care traduc o nevoie insatisfacuta, o problema de sanatate:
- fata trista sau denotand suferinta
- agitatie sau descurajare
- eruptii ale pielii, ictere, etc.
Auzul: prin simtul auzului ne parvin cuvintele
- intonatia vocii
- gemete, vaicareli, plangeri
- zgomote emise de persoana asistata, batai cardiace, gaze
Atingerea: joaca rol important la examenul fizic sau la palparea anumitor parti ale corpului,
permitand cunoasterea detaliilor (induratie, grosimea unei mase, caldura membrelor, etc.)
Mirosul permite:
- decelarea unui miros relevant pentru gradul de curatenie al persoanei asistate
- procese patologice - infectia unei plagi care degaja miros urat
- halena - de exemplu la un diabetic (in acidoza)
Utilizarea observatiei
Pentru a fi eficace, observatia trebuie sa fie facuta cu multa atentie, ingrijitorul trebuie sa-si dezvolte
spiritul de observatie, trebuie sa faca abstractie de propriile preocupari si sa se concentreze asupra
persoanei asistate si asupra a tot ceea ce-l inconjoara.
2. Inregistrarea datelor presupune includerea informatiilor obtinute despre pacient intr-o baza de
date (cu forma specifica fiecarei tari si fiecarui serviciu in parte), in cazul ingijirilor la domiciliu in
fisele speciale alocate fiecarui pacient.
3. Analiza datelor presupune examinarea critica si responsabila a informnatiilor obtinute pentru
identificarea si ierarhizarea necesitatilor de ingrijire prezentate (actuale) sau potentiale, posibile.
Aceasta etapa are drept scop stabilirea problemelor individuale prioritate in cazul pacientului
evaluat.
4. Formularea diagnosticului de nursing/ingrijire reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare
a pacientului. Diagnosticul de ingrijire formulat constituie baza rationala si pragmatica pentru
elaborarea ulterioara a planului de ingrijire.

Fisa de interviu a persoanei asistate la domiciliu

DATE GENERALE DESPRE PERSOANA ASISTATA

INIŢIALELE PERSOANEI ASISTATE _____________, varsta _________, sexul _________,


starea civila ________________________, nr. copii _______, religia ______________
DOMICILIUL: Localitatea ________________________, camere ____________________
LOCUIEŞTE: singur/ cu sot(ie) /cu copii/ in compania _____________________________

OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ
ALCOOL: da/ nu /ocazional; TUTUN: da/ nu /ocazional.
DROG: da/ nu/ denumirea ______________________ mod de administrare ________________
CAFEA: da/ nu/ ocazional.
Dieta ____________________________; Greutate ______ kg; inaltime ______ ; TA ________
Puls ____ /min.; Semne particulare _________________________________________________
Alergii cunoscute: ___________________________reactia ____________________________
STAREA DE DEPENDENŢĂ
Autonom _____________/ semiindependent ________________/ dependent ________________
Proteze: dentara/ oculara/ auditiva/ de membru/ valvulara;
Stimulator cardiac _______/din anul ________ ; lentile de contact/ ochelari: dioptrii __________
Afectiuni care limiteaza activitatea: cardiace/ respiratorii/ locomotorii/ senzoriale/ altele
______________________________________________________________________________
ALTE PROBLEME DE SANATATE

Spitalizari anterioare pentru ________________________________ la data ________________


Operatii/ interventii _________________________________________ la data ______________
Tratamente prescrise _______________________________________ urmate: da/ nu

PREZENTARE DE CAZ (CULEGEREA DE DATE)


Data aparitiei _________________________________________________________
Motivele apelarii la servicii de ingrijire la domiciliu ___________________________________
Probleme de sanatate (dependenta - P -) _____________________________________________
Sursele de dificultate (etiologia - E -) _______________________________________________
Manifestari de dependenta (semne si simptome - S -) ___________________________________
Alte date: (investigatii paraclinice, etc.) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INGRIJIRI LA DOMICILIU
Scopul ingrijirii la domiciliu este ca pacientul sa beneficieze de ingrijire demna
adecvata si corespunzatoare nevoilor individuale direct in mediul sau familiar.Datorita acestui
tip de ingrijire numarul si durata tratamentelor spitalizate pot fi reduse iar procesul de
vindecare al bolnavului poate fi inbunatatit.
Se poate recurge la acest tip de serviciu in cazul in care starea de sanatate a bolnavului
necesita ingrijire complexa dar care nu necesita insa spitalizare.
Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii
de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului
Bucuresti(CASMB) sunt prevazute in legea nr.95/2006.
Lista serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu: 
Monitorizarea parametrilor fiziologici:temperatura,respiratie,puls,tensiune arteriala,diureza si scaun.
 Administrarea medicamentelor intramusculare,intravenos-sub supravegherea medicului si
intravezical pe sonda vezicala.
 Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului.
 Recoltarea produselor biologice
 Alimentarea artificial pe sonda gastric si educarea asiguratului/apartinatorilor.
 Alimentarea pasiva inclusive administrarea medicamentelor per-os pentru bolnavii cu
tulburari de deglutitie.
 Clisma cu scop terapeutic si spalarea vaginala in cazuri de deficit motor.
 Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor si pentru evitarea complicatiilor pulmonare.
 Ingrijirea plagilor simple sau supra-infectate a escarelor multiple.
 Ingrijirea stomelor,fistulelor tubului de dren si canulei traheale si instruirea asiguratului.
7/27/2019 Amg Ingrijiri La Domiciliu http://slidepdf.com/reader/full/amg-ingrijiri-la-domiciliu 4/6
 Monitorizarea dializei peritoneale
 Aplicare de pampers, plosca, bazinet In functie de statusul de performanta ECOG
bolnavul poate fi:
 Incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din
timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza ECOG3
 Complet imobilizat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza EGOC4
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de ingrijirea la domiciliu se stabileste de medicul care
a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile in ultimele 11 luni.
OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
 Sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare
 Sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului
 Sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile
stabilite ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
 Cerere pacient pentru solicitarea serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu semnata de
pacient
 Declaratie pacient referitoare la faptul ca nu a fost accident de munca, boala profesionala
sau accident sportive
 Copie C.I. semnate conform cu originalul
 Dovata de asigurat al C.A.S.M.B.: salariati-adeverinta de la angajator, pensionari-talon de
pensie semnate conform cu originalul
 Recomandare medicala
 Bilet de externare
Alte documente 7/27/2019 Amg Ingrijiri La Domiciliu
http://slidepdf.com/reader/full/amg-ingrijiri-la-domiciliu 5/6
COMPETENTELE NECESARE ASISTENTULUI MEDICAL PENTRU INGRIJIRI LA
DOMICILIU
 Descrierea serviciilor de ingrijiri la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical
generalist. Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu
 Descrierea responsabilitatilor asistentului medical generalist in cadrul echipei: evalueaza
nevoile medicale ale clientului, elaboreaza planul de ingrijire stabilind obiective specifice pentru
domeniul sau de competenta
 Identificarea nevoilor de ingrijire a clientilor prin evaluarea initiala.
 Documente: foaia de recomandare a serviciilor de ingrijire, lista cu serviciile de ingrijire
la domiciliu
 Nevoile pacientului: nevoi simple si complexe
 Resursele pacientului: starea psihica, emotionala, mobilitatea.
 Formularea obiectivelor de ingrijire
 Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate ingrijirilor
 Pregatirea psihica si fizica a clientului in functie de ingrijire
 Efectuarea ingrijirilor respectand protocolul de ingrijire si drepturile beneficiarului
 Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate Rezultate nefavorabile: reformularea obiectivelor.

INGRIJIRILE LA DOMICILIU
Ingrijirile la domiciliu fac parte integranta din marea categorie a ingrijirilor comunitare si ele
pot fi descrise ca ingrijiri si ajutor acordat acasa, in familie, celor ce au nevoie. Scopul principal al
acestui model de ingrijire este acela de a face posibil ca oamenii sa-si mentina gradul de
independenta si sa-si continue viata acasa cit mai mult timp posibil.
Scopul îngrijirii la domiciliu este ca pacientul să beneficieze de îngrijire demnă, adecvată şi
corespunzătoare nevoilor individuale direct în mediul său familiar. Datorită acestui tip de îngrijire
numărul şi durata tratamentelor spitalizate pot fi reduse, iar procesul de vindecare al bolnavului
poate fi îmbunătăţit.
Se poate recurge la acest tip de serviciu, în cazul în care starea de sănătate a bolnavului necesită
îngrijire complexă, care nu necesită însă spitalizare..
Orice persoana, care are statutul de asigurat, are dreptul la 90 de zile de ingrijiri la domiciliu o
singura data in timpul vietii.
Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt oferite în regim de gratuitate, dacă ele sunt
recomandate de către medicul specialist curant al pacientului, pe baza unui formular deservind acest
scop, după spitalizare sau în loc de aceasta.
Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la
domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea
acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie, furnizori care încheie contracte cu casele de
asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.
Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative
ladomiciliu cuprinde:
Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură + respiraţie |
Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA |
Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun |
Administrarea medicamentelor: intramuscular/subcutanat/intradermic/oral/pe mmucoase
Administrarea medicamentelor intravenos( sub supravegherea medicului)
Sondaj vezical la femei şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă (sub supravegherea
medicului)
Recoltarea produselor biologice
Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului aparţinătorilor
Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de
deglutiţie
Clismă cu scop evacuator
Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de
decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, tapotaj,
fizioterapie respiratorie
Îngrijirea plăgilor simple/suprimarea firelor
Îngrijirea plăgilor suprainfectate
Îngrijirea escarelor multiple
Îngrijirea stomelor
Îngrijirea fistulelor
Îngrijirea tubului de dren
Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
Monitorizarea dializei peritoneale
Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar
Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei
Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri controlul durerii şi altor
simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul
escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale şi recomandarea dietei şi modul de administrare,
implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică - de către
asistentul medical
Masaj limfedem şi contenţie elastică
Masaj limfedem cu pompa de compresie
Montare TENS
Analgezie prin blocaje nervi periferici
Administrare medicaţie prin nebulizare
Aspiraţie gastrică
Aspiraţie căi respiratorii
Paracenteză
De obicei, asistenta comunitara isi petrece majoritatea timpului de lucru la domiciliul
clientilor. Volumul ingrijirilor la domiciliu a crescut semnificativ, mai ales a celor de tip geriatric,
datorita imbatranii populatiei, a cresterii procentajului de batrani, majoritatea ramasi singuri acasa, a
maririi incidentei bolilor cronice, cu precadere a cancerului si a bolilor cardiovasculare, la care
imbunatatirea tratamentului, desi a salvat multe vieti, nu a impiedicat aparitia unui numar important
de sechele, dizabilitati ce impun la randul lor semnificative interventii de reabilitare resocializare.
In contactul cu clientul si familia sa in procesul ingrijirii, asistenta dezvolta nu numai
oportunitati si planuri de interventie preventiva ci si activitati practice de ingrijire.
Odata ajunsa la domiciliu, ea devine responsabila pentru educarea clientului, a membrilor
familiei acestuia si a celorlalte persoane disponibile/angajate in ingrijirea zilnica a acestuia, pentru a
le oferi competenta necesara. Intr-o anumita masura ea devine responsabila si pentru sanatatea
celorlalti. In interventia comunitara ea poate deveni responsabila pentru sanatatea celor incredintati
din scoli, policlinici, platforme industriale sau alte locuri de munca.
Ingrijirea comunitara presupune implicarea si responsabilitate sociala, angajare si
devotement pentru oameni si sanatatea lor.
Totodata scopul ingrijirilor comunitare este de a promova spre binele oamenilor, cel mai
inalt nivel de functionare mintala, fizica si sociala. Conceptul de persoana se refera in sens larg la
toate fiintele omenesti. In teoriile nursingului, el a capatat complexitatea sa reala conferita de
componentele sale biologice, psihologice si sociale. Pornind de la ea asistentele sunt acelea care se
ingrijesc de aspectele complexe ale vietii oamenilor (Ruth si Partridge, 1978).
Standardele de nursing comunitar sunt orientate mai mult spre activitatea practica si cuprind etapele
de analiza, planificare, implementare si evaluare pe baza planului de nursing.
Fiecare asistenta comunitara dezvolta o filozofie de nursing bazata pe pregatirea, activitatea
ei profesionala si propria personalitate. La ea mai contribuie experienta de lucru, colaborare
complexa cu clientul, familia, comunitatea, cu ceilalti membri ai echipei precum si studiul
permanent. Filozofia nursingului comunitar este bazata pe "valoarea si demnitatea individuala".
Ingrijirea in comunitate trebuie sa ofere confort si liniste, sa ajute persoanele cu probleme de
sanatate sa-si vindece corpul sau sa-i ajute sa traiasca demn cu propriile infirmitati.
In desfasurarea activitatilor de nursing comunitar se urmareste atingerea unor standarde pentru
ingrijirile la domiciliu si anume:
1. Culegerea de date despre starea de sanatate a pacientului/clientului este continua si sistematica.
2. Diagnosticul de nursing deriva din datele culese.
3. Planul de nursing include scopuri ce rezulta din diagnosticul de nursing.
4. Planul de nursing stabileste prioritatile de ingrijire in functie de diagnosticele de nursing.
5. Interventia de nursing presupune si participarea pacientului la promovarea starii sale de sanatate,
a recuperarii si mentinerii sale.
6. Actiunile de nursing ajuta pacientul sa - si mareasca potentialul de sanatate.
7. Progresul pacientului in atingerea scopurilor propuse este realizat prin participarea comuna a
nursei si a sa.
8. Actiunile de nursing implica evaluari repetate, stabilirea/reorientarea prioritatilor, definirea noilor
scopuri si revizuirea permanenta a planului de nursing.
Integrarea - una dintre dimensiunile asistentei comunitare o reprezinta integrarea sa cu celelalte
serviciile de sanatate mintala. Pentru realizarea ei a fost necesara introducerea cunostintelor de
psihologie comportamentala si de dezvoltare in pregatirea asistentelor si recunoasterea de catre
comunitate a responsabilitatilor ce le revin in raport cu dereglarile/modificarile emotionale ale
cetatenilor precum si a valorilor rezultate din relatia asistenta - client si asistenta-familie.
Multi membrii ai diferitelor clase sociale sau apartinand grupurilor economice au inceput sa fie
preocupati de valoarea mentinerii starii de sanatate a fiecarui individ. S-a recunoscut faptul ca
sanatatea nu este un privilegiu al acelora care pot plati pentru ea, ci un drept al fiecaruia.
Serviciile de ingrijire la domiciliu sunt acele servicii acordate indivizilor de toate varstele. Ele se
adreseaza varstnicilor, suferinzilor cu diferite dizabilitati, bolnavilor aflati in convalescenta care
necesita ingrijiri de scurta/lunga durata. Serviciile de ingrijire a domiciliu pot fi specializate si
depind de natura si dimensiunea nevoilor de ingrijire ale clientului.
Majoritatea spitalelor din Europa si nu numai, au astazi propriile case de ingrijire programe de
planificarea si coordonarea ingrijirilor la domiciliu furnizate dupa externarea din spital.
Chiar daca Ingrijirile la domiciliu sunt ca o alternativa la spitalizare, respitalizare si spitalizare
prelungita, acestea pot prezenta unele avantaje si dezavantaje.
Avantaje:
Este mult mai ieftin sa ingrijesti acasa decat in spital. Se reduc cheltuielilehoteliere, medicamente,
materiale sanitare, hrana, de intretinere siadministrative;
Reducerea riscului aparitiei infectiilor intraspitalicesti;
Beneficiul fizic si psihic al pacientului de a fi ingrijit in mediul sau, alaturide familie;
Medicul de familie si specialistul, pot sa urmareasca prin intermediulfurnizorilor autorizati, care este
evolutia pacientului si poate interveni, dacaeste cazul;
Se creeaza sentimentul de securitate al pacientilor care pleaca acasa fiedupa externare, fie de la
cabinetul medicului de familie, fie din ambulatoriude specialitate;
Dezavantaje:
Situatiile inregistrate la domiciliu depasesc uneori posibilitatea de interventie a echipelor medicale
necesitand cadrul institutional. Prin îngrijire la domiciliu se întelege orice activitate de îngrijire
medicala prestatade personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunatatirea
starii de bine a acestuia din punct de vedere fizic si psihic.Beneficiarii îngrijirilor medicale la
domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de
dependenta si o capacitate limitatade a se deplasa la o unitate sanitara în vederea asigurarii
îngrijirilor ambulatoriirecomandate de medici.Asigurarea asistentei medicale si a îngrijirii la
domiciliul bolnavului este efectuataîn conformitate cu nivelul de pregatire profesionala a
furnizorilor acestor servicii.
Regulile nursingului la domiciliu.
Literatura de specialitate a pus in evidenta unele reguli ce tin de derularea in bune conditii a
activitatii de nursing comunitar:
1. Nursing comunitar reprezinta o activitate bine stabilita, bazata pe recunoasterea nevoilor de
ingrijire si functionarea pe baza de programe. Ca o activitate ce are ca scop recunoasterea nevoilor
de sanatate ale comunitatii, nursingul este parte integrala a programelor de sanatate publica.
2. Agentiile de nursing comunitar au definite foarte clar obiectivele si scopurile serviciilor lor.
3. Un grup de cetateni activi, reprezentanti ai comunitatii vor face parte integranta din programul de
nursing.
4. Serviciilor de nursing comunitar li se permite sa obtina informatii cu privire la resursele
economice, culturale, sociale din aria de referinta.
5. In nursingul comunitar familia si clientul/pacientul sunt parteneri al echipei de ingrijire.

6. Educarea, promovarea sanatatii si sfatuirea clientului, familiei, comunitatii sunt parti integrale ale
nursingului comunitar.
7. Asistenta este instruita profesional ca sa lucreze ca furnizor de servicii de sanatate in comunitate
8. In cadrul activitatii de nursing comunitar asistentei ii revine sarcina de a face evaluari periodice
privind sanatatea comunitatii a familiei, a clientului.
9. Asistenta comunitara este membru al echipei multidisciplinare. Pentru buna functionare a echipei
fiecare trebuie sa recunoasca contributia celorlalti ai echipei in atingerea scopurilor si obiectivelor
propuse, ce constau in mentinerea starii de sanatate, siguranta si confort pentru client si comunitate.
10. Asistenta comunitara desfasoara activitati de nursing la indicatia medicului responsabil de
ingrijirea medicala si de supervizarea activitatilor.
11. Activitatea de nursing a personalului este supervizata de un personal calificat (exemplu, asistenta
sefa, directorul de nursing)
12. Organizatiile de nursing, agentiile, elaboreaza permanent programe de educatie continua pentru
personalul de ingrijire.
13. Asistenta comunitara este direct responsabila de propria instruire profesionala perioadica.
Pregatirea nursingului la domiciliu, a asistentei sociale, a terapiilor (ocupationale, fizice,
psihologice si de vorbire), a interventiilor de prim ajutor, a ingrijirilor de baza realizate de
ingrijitorul la domiciliu reprezinta o componenta de baza a ingrijirilor la domiciliu.
Pregatirea acestor servicii, bazate pe nevoile pacientului aflat acasa, constituie o extensie logica a
responsabilitatilor terapeutice ale medicului. La recomandarea si sub directa indrumare a medicului,
personalul care efectueaza aceste servicii de ingrijire la domiciliu, functioneaza intr-o echipa de
evaluare si dezvoltare a planului de ingrijire.
Aceste definitii, ca si multe altele, integreaza componentele ingrijirilor la domiciliu: client, familie,
echipa multidisciplinara de profesionisti si scopurile urmarite in procesul de asistare a clientului in
vederea reintoarcerii sale la un nivel optim de sanatate si independenta.
Rolul familiei
Un membru important in actiunea de ingrijire este familia, reprezentata de orice persoana din grupul
familial care ajuta direct la ingrijire sau care asista clientul la domiciliu in rezolvarea de catre el
insusi a nevoilor sale de autoservire si de ingrijire, adica realizarea igienei personale
corespunzatoare, prepararea mancarii si administrarea medicatiei. Ele rezolva acest tip de nevoi pana
la sau intre vizitele personalului de specialitate.
Scopurile clientului sunt raportate la principiile ingrijirilor primare privind maximizarea (cresterea)
gradului de independenta. Asistentele care ofera ingrijiri la domiciliu pot asista clientul pentru a
functiona la cel mai bun nivel posibil, preintampinand astfel dependenta. Acest timp de asistenta se
poate exprima prin instruirea acestuia sau prin crearea de legaturi intre client si alte institutii
comunitare care efectueaza servicii ce-i pot fi necesare pentru a ramane acasa, neinstitutionalizat.
In plus, se realizeaza prevenirea complicatiilor posibile la persoanele cu probleme cronice ca si
micsorarea riscurilor de recadere. Complicatiile ce pot apare in cazul suferintelor indelungate pot fi
preintampinate prin acordarea unor interventii adecvate la domiciliu. Bolile terminale pot fi
monitorizate la domiciliu mai bine decat spital, daca acest lucru este acceptat de client si familia sa.
Planul de ingrijiri alcatuit initial poate sa intampine o serie de rezistente de ordin psihic
prin: mecanismele de aparare psihice inconstiente ale pacientului ca negarea, evitarea, rationalizarea,
distorsionarea, care il impiedica sa accepte rezervat rolul de bolnav, de persoana asistata, precum si
interferenta actiunilor sau procedurilor propuse cu valorile morale, credintele religioase, opiniile si
prejudecatile proprii si ale grupului familial.
Refuzul pasiv de implicare prin demisie depresiva, pacientul fiind coplesit de stresul anterior boli,
produs de alte evenimente psihotraumatizante.
Boala fizica acuta poate duce la regresiune, dependenta, pasivitate fata de starea patologica actuala.
Si in tulburarile mental organice, caracterizate prin deteriorarea functiilor intelectuale si emotionale,
clientul poate neglija semnele lor ca si consecintele pe diferite planuri, cum ar fi nevoia de tutela
juridica.
Esecuri
Situatiile de stres legate de raspunsul inadecvat al sistemului social de ocrotire sunt legate de
complexitatea, lipsa de flexibilitate, incapacitatea de a raspunde nevoilor si circumstantelor specifice
fiecarui pacient si familiei sale. Numarul mare de factori cu potential contradictoriu pozitiv sau
negativ, implicati in fiecare sistem, impune dezvoltarea unor abilitati speciale de evaluare si
coordonare a actiunilor de nursing din partea asistentei.